¨É½þÉ®úɹ]Åõ ]ÅõÉªÉ¤É±É {ÉΤ±ÉEò ºEÚò±É ºÉÉäºÉɪÉ]õÒ xÉÉʶÉEò ´nùÉ®úÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ +ɪÉÖCiÉÉ±ÉªÉ ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ®úÉVªÉ, xÉÉʶÉEò †­ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ Öê¡ÖÖ²ÖÖÆêü¸üᯙ ‹ú»Ö¾µÖ ×­Ö¾ÖÖÃÖß ¿ÖÖôûÖÃÓ ÖÖšüß ×¿ÖÖú ÃÖӾ֐ÖÖÔŸÖᯙ ¯Ö¤ü¾µÖã¢Ö¸ü ¯Ö¤ü¾Öָ߬ü ¯ÖÏ׿Ö×ÖŸÖ ×¿Ö•Ö•ú ( PGT) ¯ÖÏ׿Ö×ÖŸÖ ¯Ö¤ü¾Öָ߬ü ׿ց֍ú ( (TGT) ¾Ö Îúß›Ö ×¿ÖÖú ×­Ö †¬µÖ֯֍ú µÖÖ ¯Ö¤üÖ“Ó Öß ¯Ö¤ü³Ö¸üŸÖß ú¸üµÖÖÃÖÖšüß •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖ •Îú.2 ÃÖ-Ö 2017 - 18 ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆÊ´ÉvÉÉxÉÉSªÉÉ +xÉÖSUäônù 275 (1) +x´ÉªÉä Eåòpù ¶ÉɺÉxÉÉEòbÚ÷xÉ |ÉÉ{iÉ ½þÉähÉÉ-ªÉÉ +xÉÖnùÉxÉÉiÉÚxÉ ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ]ÅõÉªÉ¤É±É {ɤ±ÉÒEò ºEÚò±É ºÉÉäºÉɪÉ]õÒ xÉÉʶÉEò ªÉÉ ºÉƺlÉä¨ÉÉ¡ÇòiÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ / +ÉÊnù¨É VɨÉÉiÉÒSªÉÉ Ê´ÉtÉlªÉÉȺÉÉ`öÒ ¨É½þ É®úɹ]Åõ ®úÉVªÉÉiÉ +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ IÉäjÉɤÉɽäþ®úÒ±É <ÆOÉVÉÒ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉSªÉÉ 1) xÉÉʶÉEò 2) +VɨÉä®ú ºÉÉénùÉhÉä iÉÉ. ¤ÉÉMɱÉÉhÉ ÊVÉ. xÉÉʶÉEò 3) JÉè®úÒ{É®úºÉÉäb÷É iÉÉ. ®úɨÉ]äõEò ÊVÉ. xÉÉMÉ{ÉÚ®ú 4) ¤ÉÉä®úMÉÉ´É ¤ÉÉVÉÉ®ú iÉÉ. näù´É®úÒ ÊVÉ. MÉÉånùÒªÉÉ 5) ºÉ½þºjÉEÖÆòb÷ iÉÉ. ÊEòxÉ´É]õ ÊVÉ.xÉÉÆnäùb÷ ªÉälÉÒ±É BEò±É´ªÉ ÊxÉ´ÉɺÉÒ ¶ÉɳýÉƨÉvªÉä ʶÉIÉEò ºÉÆ´ÉMÉÉÇiÉÒ±É Ê®úCiÉ {Énäù ¦É®úhªÉÉEò®úÒiÉÉ {ÉÉjÉiÉÉvÉÉ®úEò =¨Éänù´ÉÉ®úÉÆEòbÚ÷xÉ Ê´ÉʽþiÉ xɨÉÖxªÉÉiÉ Online +VÉÇ ¨ÉÉMÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ɽäþ. +. {ÉnùxÉÉ¨É xÉÆ. 1 {Énù´ªÉÖkÉ®ú {Énù´ÉÒvÉ®ú |ÉʶÉÊIÉiÉ Ê¶ÉIÉEò

{ÉnùºÉÆJªÉÉ +vªÉÉ{ÉxÉ Ê´É¹ÉªÉ

n i . i r k

o N

v o G . w 11

<ÆOÉVÉÒ -01,MÉÊhÉiÉ -02, VÉҴɶÉɺjÉ-02, ¦ÉÉèÊiÉEò¶ÉɺjÉ-02, ®úºÉɪÉxɶÉɺjÉ -03, ¨É®úÉ`öÒ -01, 2 |ÉʶÉÊIÉiÉ {Énù´ÉÒvÉ®ú ʶÉIÉEò 06 MÉÊhÉiÉ -02,¨É®úÉ`öÒ-03,˽þnùÒ-01 3 GòÒb÷É Ê¶ÉIÉEò ÊxÉ +vªÉÉ{ÉEò 01 1) Ê®úCiÉ {ÉnùÉÆSÉÒ ºÉÆJªÉÉ ´É {ÉnùÊxɽþÉªÉ ºÉɨÉÉÊVÉEò ( ºÉÆÊ´ÉvÉÉÊxÉEò ) +É®úIÉhÉÉSÉÉ iÉ{ÉÊ¶É±É {ÉÖføÒ±É|ɨÉÉhÉä :-

w w

+. {ÉnùÉSÉä xÉÉÆ´É Gò 1 {Énù´ªÉÖkÉ®ú {ÉnùÊ´ÉvÉ®ú |ÉʶÉÊIÉiÉ Ê¶ÉIÉEò 2 |ÉʶÉÊIÉiÉ {Énù´ÉÒvÉ®ú ʶÉIÉEò 3 GòÒb÷É Ê¶ÉIÉEò ÊxÉ +vªÉÉ{ÉEò

Ê®úCiÉ +xÉÖ. +xÉÖ. Ê´É. VÉ. ¦É.VÉ. Ê´É.¨ÉÉ. <.¨ÉÉ.´É. JÉÖ±ÉÉ {Énäù VÉÉiÉÒ VɨÉÉiÉÒ + ¤É Eò b÷ |É´ÉMÉÇ 11 01 01 01 01 01 01 02 03 06

-

01

01

01

01

-

-

-

01 01 01

-

01

-

-

-

-

-

2) ={É®úÉCä iÉ {ÉnùÉƨÉvªÉä {ÉÖføÒ±É|ɨÉÉhÉä ºÉ¨ÉÉÆiÉ®ú +É®úIÉhÉ ®úÉʽþ±É. +. {ÉnùÉSÉä xÉÉÆ´É Gò.

ºÉ¨ÉÉÆiÉ®ú +É®úIÉhÉ {Énäù +xÉÖ. +xÉÖ. VÉÉiÉÒ VɨÉÉiÉÒ +

1 {Énù´ªÉÖkÉ®ú {Énù´ÉÒvÉ®ú |ÉʶÉÊIÉiÉ Ê¶ÉIÉEò 2 |ÉʶÉÊIÉiÉ {Énù´ÉÒvÉ®ú ʶÉIÉEò Advdertisement nontrible 2017

Ê´É. VÉ. ¦É. VÉ. ¤É Eò b÷

Ê´É. <.¨ÉÉ.´É. ¨ÉÉ. |É´É MÉÇ

¨ÉÉ. ºÉèÊxÉEò

-

-

-

-

-

-

-

-

-

¨Éʽþ±ÉÉ01

-

01

¨Éʽþ±ÉÉ-01 ¨ÉÉ. ºÉèÊxÉEò -01

JÉÖ±ÉÉ

¨Éʽþ±ÉÉ -02 |ÉEò±{ÉOɺiÉ 01 ¨Éʽþ±ÉÉ -01

3) ʴɶÉä¹É ºÉÚSÉxÉÉ :-

4) {Énù Gò. 1

1) VÉÉʽþ®úÉiÉÒiÉ nù¶ÉÇʴɱÉä±ÉÒ Ê®úCiÉ {ÉnùÉÆSÉÒ ºÉÆJªÉÉ iɺÉäSÉ ºÉɨÉÉÊVÉEò ´É ºÉ¨ÉÉÆiÉ®ú +É®úIÉhÉ ªÉÉiÉ Eò¨ÉÒ-VÉɺiÉ ¤Énù±É ½þÉähªÉÉSÉÒ ¶ÉCªÉiÉÉ +ɽäþ.iªÉɨÉÖ³äý ¦ÉʴɹªÉÉiÉ Ê®úCiÉ {ÉnùÉÆSªÉÉ ºÉÆJªÉäiÉ iɺÉäSÉ ºÉɨÉÉÊVÉEò ´É ºÉ¨ÉÉÆiÉ®ú +É®úIÉhÉ ªÉÉiÉ Eò¨ÉÒ VÉɺiÉ ¤Énù±É ZÉɱªÉÉºÉ iªÉɤÉɤÉiÉ EòÉähÉiÉÒ½þÒ iÉGòÉ®ú OÉɽþªÉ vÉ®úhªÉÉiÉ ªÉähÉÉ®ú xÉɽþÒ. 2) ºÉɨÉÉÊVÉEò ´É ºÉ¨ÉÉÆiÉ®ú +É®úIÉhÉ ½äþ VÉÉʽþ®úÉiÉÒ¨ÉvÉÒ±É {ÉnùÉƺÉÉ`öÒ ±ÉÉMÉÚ +ºÉÚxÉ VÉÉʽþ®úÉiÉÒ¨ÉvªÉä nù¶ÉÇʴɱÉ䱪ÉÉ {Énù´ªÉÖkÉ®ú {Énù´ÉÒvÉ®ú |ÉʶÉÊIÉiÉ Ê¶ÉIÉEò ´É |ÉʶÉÊIÉiÉ {Énù´ÉÒvÉ®ú ʶÉIÉEò ªÉÉ {ÉnùÉÆSªÉÉ +vªÉÉ{ÉxÉ Ê´É¹ÉªÉɺÉÉ`öÒ ±ÉÉMÉÚ xÉɽþÒ. 3) {Énù ÊxɽþÉªÉ {ÉnùÉÆSªÉÉ ºÉÆJªÉäiÉ ¤Énù±É Eò®úhÉä,+ƶÉiÉ: ¤Énù±É Eò®úhÉä ªÉɤÉɤÉiÉ ºÉ´ÉÇ +ÊvÉEòÉ®ú ¨ÉÉ.+vªÉIÉ, ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ]ÅõÉªÉ¤É±É {ɤ±ÉÒEò ºEÖò±É ºÉÉäºÉɪÉ]õÒ, xÉÉʶÉEò iÉlÉÉ ºÉÊSÉ´É, +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉ, ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ®úÉVªÉ, ¨ÉÆjÉɱɪÉ, ¨ÉÖƤÉ<Ç ªÉÉÆxÉÒ ®úÉJÉÖxÉ `äö´É±Éä +ɽäþiÉ. 4) ºÉɨÉÉÊVÉEò +É®úIÉhÉÉSªÉÉ ºÉƤÉÆvÉÉiÉ iªÉÉ iªÉÉ ºÉɨÉÉÊVÉEò |É´ÉMÉÉǨÉvªÉä +É®úIÉhÉÉxÉÖºÉÉ®ú ½þÉähÉÉ-ªÉÉ ®úÉJÉÒ´É {ÉnùÉÆSªÉÉ ºÉÆJªÉäSÉÉ iÉ{ÉÊ¶É±É nù¶ÉÇÊ´ÉhªÉÉiÉ +ɱÉÉ +ɽäþ.ºÉ¨ÉÉÆiÉ®ú +É®úIÉhÉÉSÉä =¨Éänù´ÉÉ®ú ={ɱɤvÉ xÉ ZÉɱªÉÉºÉ ºÉ´ÉÇ ºÉ¨ÉÉÆiÉ®ú {Énäù iªÉÉ iªÉÉ ºÉɨÉÉÊVÉEò |É´ÉMÉÉÇiÉÚxÉ ¦É®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉÒ±É. 5) ºÉnù®ú {Énù¦É®úiÉÒ |ÉÊGòªÉÉ {ÉÚhÉÇ ½þÉä<Ç{ɪÉÈiÉ {Énù¦É®úiÉÒSÉä ÊxÉªÉ¨É / ÊxÉEò¹ÉɨÉvªÉä ¶ÉɺÉxÉ ÊxÉhÉǪÉ,¶ÉɺÉxÉ {ÉÊ®ú{ÉjÉEò,¶ÉɺÉxÉ {ÉjÉ,ÊxɪÉÖCiÉÒ |ÉÉÊvÉEòÉ-ªÉÉÆSÉä +Énäù¶É ªÉÉ +xÉÖ¹ÉÆMÉÉxÉä ú¤Énù±É Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉÒ±É. {ÉnùÉSÆ ÉÉ iÉ{ÉÊ¶É±É ´É {ÉnùÊxɽþÉªÉ ¶ÉèIÉÊhÉEò / ´ªÉɴɺÉÉʪÉEò {ÉÉjÉiÉäSÉÉ iÉ{ÉÊ¶É±É {ÉnùxÉÉ¨É {Én +ɴɶªÉEò ¶ÉèIÉÊhÉEò +½ÇþiÉÉ ºÉÆJªÉÉ {Énù´ªÉÖkÉ®ú {Énù´ÉÒvÉ®ú 11 ʴɹɪÉÊxɽþÉªÉ Ê¶ÉIÉEòÉÆSÉÒ xÉä¨ÉhÉÚEò Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ Ê´É¹ÉªÉÊxɽþÉªÉ ¶ÉèIÉÊhÉEò ´É ´ªÉɴɺÉÉʪÉEò +½ÇþiÉÉ |ÉʶÉÊIÉiÉ Ê¶ÉIÉEò iªÉÉ iªÉÉ +vªÉÉ{ÉxÉ Ê´É¹ÉªÉɺɨÉÉä®ú nù¶ÉÇÊ´ÉhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ.

1.1 <ÆOÉVÉÒ

01

1.2 MÉÊhÉiÉ

02

1.3 VÉҴɶÉɺjÉ

02

1.4 ¦ÉÉèÊiÉEò¶ÉɺjÉ

02

1.5 ®úºÉɪÉxɶÉɺjÉ

03

1.6 ¨É®úÉ`öÒ 2

|ÉʶÉÊIÉiÉ {Énù´ÉÒvÉ®ú ʶÉIÉEò 2.1 MÉÊhÉiÉ

o N

¨ÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`öÉSÉÒ (M.A.with English) {Énù´ªÉÖkÉ®ú {Énù´ÉÒ {É®úÒIÉÉ ÊEò¨ÉÉxÉ 50 ]õCEäò MÉÖhÉ Ê¨É³ý´ÉÚxÉ =kÉÒhÉÇ ´É <ÆOÉVÉÒ Ê´É¹ÉªÉÉSªÉÉ +vªÉÉ{ÉxÉ {ÉrùiÉҺɽþ ¤ÉÒ.Bb.÷ {É®úÒIÉÉ ÊEò¨ÉÉxÉ 50 ]õCEäò MÉÖhÉ Ê¨É³ý´ÉÚxÉ =kÉÒhÉÇ +ºÉhÉä +ɴɶªÉEò +ɽäþ. ¨ÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`öÉSÉÒ (M.sc. with Mathematics) {Énù´ªÉÖkÉ®ú {Énù´ÉÒ {É®úÒIÉÉ ÊEò¨ÉÉxÉ 50 ]õCEäò MÉÖhÉ Ê¨É³ý´ÉÚxÉ =kÉÒhÉÇ ´É MÉÊhÉiÉ Ê´É¹ÉªÉÉSªÉÉ +vªÉÉ{ÉxÉ {ÉrùiÉҺɽþ ¤ÉÒ.Bb.÷ {É®úÒIÉÉ ÊEò¨ÉÉxÉ 50 ]õCEäò MÉÖhÉ Ê¨É³ý´ÉÚxÉ =kÉÒhÉÇ +ºÉhÉä +ɴɶªÉEò +ɽäþ. ¨ÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`öÉSÉÒ (M.sc. with Biology ) {Énù´ªÉÖkÉ®ú {Énù´ÉÒ {É®úÒIÉÉ ÊEò¨ÉÉxÉ 50 ]õCEäò MÉÖhÉ Ê¨É³ý´ÉÚxÉ =kÉÒhÉÇ ´É VÉҴɶÉɺjÉ Ê´É¹ÉªÉÉSªÉÉ +vªÉÉ{ÉxÉ {ÉrùiÉҺɽþ ¤ÉÒ.Bb.÷ {É®úÒIÉÉ ÊEò¨ÉÉxÉ 50 ]õCEäò MÉÖhÉ Ê¨É³ý´ÉÚxÉ =kÉÒhÉÇ +ºÉhÉä +ɴɶªÉEò +ɽäþ. ¨ÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`öÉSÉÒ (M.sc. with Physics) {Énù´ªÉÖkÉ®ú {Énù´ÉÒ {É®úÒIÉÉ ÊEò¨ÉÉxÉ 50 ]õCEäò MÉÖhÉ Ê¨É³ý´ÉÚxÉ =kÉÒhÉÇ ´É ¦ÉÉèÊiÉEò¶ÉɺjÉ Ê´É¹ÉªÉÉSªÉÉ +vªÉÉ{ÉxÉ {ÉrùiÉҺɽþ ¤ÉÒ.Bb.÷ {É®úÒIÉÉ ÊEò¨ÉÉxÉ 50 ]õCEäò MÉÖhÉ Ê¨É³ý´ÉÚxÉ =kÉÒhÉÇ +ºÉhÉä +ɴɶªÉEò +ɽäþ. ¨ÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`öÉSÉÒ (M.sc. with Chemestry ) {Énù´ªÉÖkÉ®ú {Énù´ÉÒ {É®úÒIÉÉ ÊEò¨ÉÉxÉ 50 ]õCEäò MÉÖhÉ Ê¨É³ý´ÉÚxÉ =kÉÒhÉÇ ´É ®úºÉɪÉxɶÉɺjÉ Ê´É¹ÉªÉÉSªÉÉ +vªÉÉ{ÉxÉ {ÉrùiÉҺɽþ ¤ÉÒ.Bb.÷ {É®úÒIÉÉ ÊEò¨ÉÉxÉ 50 ]õCEäò MÉÖhÉ Ê¨É³ý´ÉÚxÉ =kÉÒhÉÇ +ºÉhÉä +ɴɶªÉEò +ɽäþ. ¨ÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`öÉSÉÒ (M.A.with Marathi) {Énù´ªÉÖkÉ®ú {Énù´ÉÒ {É®úÒIÉÉ ÊEò¨ÉÉxÉ 50 ]õCEäò MÉÖhÉ Ê¨É³ý´ÉÚxÉ =kÉÒhÉÇ ´É ¨É®úÉ`öÒ Ê´É¹ÉªÉÉSªÉÉ +vªÉÉ{ÉxÉ {ÉrùiÉҺɽþ ¤ÉÒ.Bb.÷ {É®úÒIÉÉ ÊEò¨ÉÉxÉ 50 ]õCEäò MÉÖhÉ Ê¨É³ý´ÉÚxÉ =kÉÒhÉÇ +ºÉhÉä +ɴɶªÉEò +ɽäþ. ʴɹɪÉÊxɽþÉªÉ Ê¶ÉIÉEòÉÆSÉÒ xÉä¨ÉhÉÚEò Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ Ê´É¹ÉªÉÊxɽþÉªÉ ¶ÉèIÉÊhÉEò ´É ´ªÉɴɺÉÉʪÉEò +½ÇþiÉÉ ´É iªÉÉ iªÉÉ +vªÉÉ{ÉxÉ Ê´É¹ÉªÉɺɨÉÉä®ú nù¶ÉÇÊ´ÉhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ. ¨ÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`öÉSÉÒ (B.sc. with Mathematics) {Énù´ÉÒ.{É®úÒIÉÉ ÊEò¨ÉÉxÉ 50 ]õCEäò MÉÖhÉ Ê¨É³ý´ÉÚxÉ =kÉÒhÉÇ ´É MÉÊhÉiÉ Ê´É¹ÉªÉÉSªÉÉ +vªÉÉ{ÉxÉ {ÉrùiÉҺɽþ ¤ÉÒ.Bb.÷ {É®úÒIÉÉ ÊEò¨ÉÉxÉ 50 ]õCEäò MÉÖhÉ Ê¨É³ý´ÉÚxÉ =kÉÒhÉÇ iɺÉäSÉ Ê¶ÉIÉEò {ÉÉjÉiÉÉ {ÉÊ®úIÉÉ (Teacher Eligibility Test ) =kÉÒhÉÇ +ºÉhÉä +ɴɶªÉEò +ɽäþ. ¨ÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`öÉSÉÒ (¨É®úÉ`öÒ º{Éä¶É±É Ê´É¹ÉªÉ PÉä>ðxÉ )¤ÉÒ.B.{É®úÒIÉÉ ÊEò¨ÉÉxÉ 50 ]õCEäò MÉÖhÉ Ê¨É³ý´ÉÚxÉ =kÉÒhÉÇ ´É ¨É®úÉ`öÒ Ê´É¹ÉªÉÉSªÉÉ +vªÉÉ{ÉxÉ {ÉrùiÉҺɽþ ¤ÉÒ.Bb.÷ {É®úÒIÉÉ ÊEò¨ÉÉxÉ 50 ]õCEäò MÉÖhÉ Ê¨É³ý´ÉÚxÉ =kÉÒhÉÇ iɺÉäSÉ Ê¶ÉIÉEò {ÉÉjÉiÉÉ {ÉÊ®úIÉÉ (Teacher Eligibility Test ) =kÉÒhÉÇ +ºÉhÉä +ɴɶªÉEò +ɽäþ. ¨ÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`öÉSÉÒ (ʽþxnùÒ º{Éä¶É±É Ê´É¹ÉªÉ PÉä>ðxÉ )¤ÉÒ.B.{É®úÒIÉÉ ÊEò¨ÉÉxÉ 50 ]õCEäò MÉÖhÉ Ê¨É³ý´ÉÚxÉ =kÉÒhÉÇ ´É ʽþxnùÒ Ê´É¹ÉªÉÉSªÉÉ +vªÉÉ{ÉxÉ {ÉrùiÉҺɽþ ¤ÉÒ.Bb.÷ {É®úÒIÉÉ ÊEò¨ÉÉxÉ 50 ]õCEäò MÉÖhÉ Ê¨É³ý´ÉÚxÉ =kÉÒhÉÇ iɺÉäSÉ Ê¶ÉIÉEò {ÉÉjÉiÉÉ {ÉÊ®úIÉÉ (Teacher Eligibility Test ) =kÉÒhÉÇ

v o G . w

w w

01 06 02

2.2 ¨É®úÉ`öÒ

03

2.3

01

ʽþxnùÒ

n i . i r k

Advdertisement nontrible 2017

+ºÉhÉä +ɴɶªÉEò +ɽäþ. 3

GòÒb÷É Ê¶ÉIÉEò ÊxÉ +vªÉÉ{ÉEò

01

¨ÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`öÉSÉÒ ( B.A. / B.sc.) {É®úÒIÉÉ ÊEò¨ÉÉxÉ 50 ]õCEäò MÉÖhÉ Ê¨É³ý´ÉÚxÉ =kÉÒhÉÇ iɺÉäSÉ B.P.Edþ.÷ {É®úÒIÉÉ ÊEò¨ÉÉxÉ 50 ]õCEäò MÉÖhÉ Ê¨É³ý´ÉÚxÉ =kÉÒhÉÇ +ºÉhÉä +ɴɶªÉEò +ɽäþ.

{Énù Gò¨ÉÉÆEò 1 iÉä 3 ªÉÉ ºÉ´ÉÇ {ÉnùÉƺÉÉ`öÒ ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉÉSªÉÉ ¨ÉÉʽþiÉÒ iÉÆjÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉɱÉxÉɱɪÉÉxÉä ´Éä³ýÉä´Éä³ýÒ Ê´ÉʽþiÉ Eäò±Éä±ÉÒ ºÉÆMÉhÉEò ½þÉiÉɳýhÉÒ / ´ÉÉ{É®úhªÉɤÉɤÉiÉSÉä ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ®úÉVªÉ =SSÉ ´É iÉÆjÉʶÉIÉhÉ ¨ÉÆb÷³ý ¨ÉÖƤÉ<Ç ªÉÉÆSÉäEòb÷Ò±É +ÊvÉEÞ òiÉ MS – CIT {É®úÒúIÉÉ =kÉÔhÉÇ +ºÉ±ªÉÉSÉä |ɨÉÉhÉ{ÉjÉ vÉÉ®úhÉ Eò®úhÉä +ɴɶªÉEò ®úɽþÒ±É. 5) {ÉnùÊxɽþÉªÉ BEòÊjÉiÉ ¨ÉÉxÉvÉxÉÉSÉÉ iÉ{ÉÊ¶É±É :BEò±É´ªÉ ÊxÉ´ÉɺÉÒ ¶Éɳäý¨ÉvªÉä ÊxÉ´Éb÷ ZÉɱÉ䱪ÉÉ =¨Éänù´ÉÉ®úÉxÆ ÉÉ {ÉÖføÒ±É|ɨÉÉhÉä {ÉnùɺɨÉÉä®ú nù¶ÉÇʴɱªÉÉxÉÖºÉÉ®ú |ÉÊiɨɽþÉ BEòÊjÉiÉ ¨ÉÉxÉvÉxÉ +xÉÖYÉäªÉ ®úɽþÒ±É. +. xÉ. {ÉnùÉSÉä xÉÉ´É |ÉʨɨɽþÉ BEòòÊjÉiÉ ¨ÉÉxÉvÉxÉÉSÉÒ ®úCEò¨É 1 {Énù´ªÉÖkÉ®ú {Énù´ÉÒvÉ®ú |ÉʶÉÊIÉiÉ Ê¶ÉIÉEò |ÉÊiɨɽþÉ ¯û{ɪÉä 20,000/- BEòÊjÉiÉ ¨ÉÉxÉvÉxÉú 2 |ÉʶÉÊIÉiÉ {Énù´ÉÒvÉ®ú ʶÉIÉEò |ÉÊiɨɽþÉ ¯û{ɪÉä 15,000/- BEòÊjÉiÉ ¨ÉÉxÉvÉxÉú 3 GòÒb÷É Ê¶ÉIÉEò ÊxÉ +vªÉÉ{ÉEò |ÉÊiɨɽþÉ ¯û{ɪÉä 15,000/- BEòÊjÉiÉ ¨ÉÉxÉvÉxÉú 6) ´ÉªÉÉä¨ÉªÉÉÇnùÉ +) VÉÉʽþ®úÉiÉÒiÉ xɨÉÚnù Eäò±É䱪ÉÉ {ÉnùÉƺÉÉ`öÒ +VÉÇ Eò®úhÉÉ-ªÉÉ =¨Éänù´ÉÉ®úÉSÉä ´ÉªÉ ÊnùxÉÉÆE 28 +ÉìMɹ]õ 2017 ®úÉäVÉÒ MÉhɱÉä VÉÉ<DZÉ.JÉÖ±ªÉÉ |É´ÉMÉÉÇiÉÒ±É =¨Éänù´ÉÉ®úÉSÉä ´ÉªÉ ÊEò¨ÉÉxÉ 18 ´É¹ÉÇ {ÉÚhÉÇ ´É Eò¨ÉÉ±É 38 ´É¹Éæ +ºÉÉ´Éä. ¨ÉÉMÉɺɴÉMÉﻃ =¨Éänù´É®úÉSÉä ´ÉªÉ ÊEò¨ÉÉxÉ 18 ´É¹ÉÇ {ÉÚhÉÇ ´É Eò¨ÉÉ±É 43 ´É¹ÉÇ +ºÉÉ´Éä. ¤É÷) VÉÉʽþ®úÉiÉÒSªÉÉ ÊnùxÉÉÆEòÉºÉ ºÉä´ÉäiÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ Ê¶ÉIÉEò ´É ʶÉIÉEäòiÉ®ú Eò¨ÉÇSÉÉ-ªÉÉƺÉÉ`öÒ ´ÉªÉÉä¨ÉªÉÉÇnùÉ Ê¶ÉÊlɱÉIÉ¨É ®úɽþhÉÉ®ú xÉɽþÒ. 7 ) ºÉ¨ÉÉÆiÉ®ú +É®úIÉhÉ +) ¨Éʽþ±ÉÉ +É®úIÉhÉ |É´ÉMÉÉÇxÉÖºÉÉ®ú Ê®úCiÉ {ÉnùÉSªÉÉ 30]õCEäò +É®úIÉhÉ ½äþ ¨Éʽþ±ÉÉ =¨Éänù´ÉÉ®úÉƺÉÉ`öÒ ±ÉÉMÉÚ ®úɽþÒ±É.VªÉÉ {ÉnùÉƺÉÉ`öÒ ¨Éʽþ±ÉÉ =¨Éänù´ÉÉ®ú ={ɱɤvÉ ½þÉähÉÉ®ú xÉɽþÒiÉ iªÉÉ {ÉnùÉ´É®ú {ÉÖ°ü¹É =¨Éänù´ÉÉ®úÉSÉÒ ÊxÉ´Éb÷ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉä<DZÉ.JÉÖ±ªÉÉ |É´ÉMÉÉÇiÉÒ±É ¨Éʽþ±ÉÉ =¨Éänù´ÉÉ®úÉÆxÉÉ ºÉIÉ¨É +ÊvÉEòÉ-ªÉÉSÉä ºÉxÉ 2016-17 ªÉÉ +ÉÌlÉEò ´É¹ÉÉǨÉvªÉä xÉÉìxÉ ÊGòʨÉʱɪɮú |ɨÉÉhÉ{ÉjÉ ºÉÉnù®ú Eò®úhÉä ¤ÉÆvÉxÉEòÉ®úEò ®úɽþÒ±É. ¤É) ¨ÉÉVÉÒ ºÉèÊxÉEò :- xÉä¨ÉhÉÚEòÒEòÊ®úiÉÉ ¨ÉÉVÉÒ ºÉèÊxÉEòÉƺÉÉ`öÒ Ê´ÉʽþiÉ ´ÉªÉÉä¨ÉªÉÉÇnäùiÉÒ±É ºÉÚ]õ ½þÒ =¨Éänù´ÉÉ®úÉSªÉÉ ºÉ¶ÉºjÉ nù±ÉÉiÉ ZÉɱÉ䱪ÉÉ ºÉä´Éä
o N

n i . i r k

v o G . w

w w

Advdertisement nontrible 2017

8 9 10 11 12

13 14

BEòÊjÉiÉ ¨ÉÉxÉvÉxÉÉ´É®ú Eò®úhªÉÉiÉ ªÉä<DZÉ.xÉä¨ÉhÉÚEòÒSªÉÉ ÊnùxÉÉÆEòÉ{ÉɺÉÚxÉ ºÉ±ÉMÉ 03 ´É¹ÉÇ ºÉä´ÉÉ {ÉÖhÉÇ Eäò±É䱪ÉÉ Ê¶ÉIÉEòÉÆSªÉÉ ¶ÉèIÉÊhÉEò EòɨÉÉSÉä ¨ÉÚ±ªÉ¨ÉÉ{ÉxÉ Eò°üxÉ ¨ÉÚ±ªÉ¨ÉÉ{ÉxÉ +½þ´ÉɱÉÉSªÉÉ +xÉÖ¹ÉÆMÉÉxÉä VªÉÉ Ê¶ÉIÉEòÉÆSÉä ¶ÉèIÉÊhÉEò EòÉ¨É ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉEòÉ®úEò +ºÉ±ªÉÉSÉä +Éfø³ÚýxÉ ªÉä<Ç±É +¶ÉÉ Ê¶ÉIÉEòÉÆSÉÉ {ÉÊ®úÊ´ÉIÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒ ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ]ÅõÉªÉ¤É±É {ɤ±ÉÒEò ºEÚò±É ºÉÉäºÉɪÉ]õÒ xÉÉʶÉEò ªÉÉ ºÉƺlÉäSªÉÉ EòɪÉÇEòÉ®úÒ ¨ÉÆb÷³ýÉSªÉÉ ¨ÉÉxªÉiÉäxÉä ʴɱÉÉäÊ{ÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉä<DZÉ.iɺÉäSÉ +¶ÉÉ Ê¶ÉIÉEòÉÆxÉÉ {ÉÊ®úÊ´ÉIÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒ Ê´É±ÉÉäÊ{ÉiÉ Eäò±ªÉÉSªÉÉ ÊnùxÉÉÆEòÉ{ÉɺÉÚxÉ {ÉÖføÒ±É ´É¹ÉÉǺÉÉ`öÒ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉ ¶ÉɺÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò¨ÉÉÆEò ¶ÉÉ+ɶÉÉ-2013 / |É.Gò.682 / EòÉ-13 ¨ÉÆjÉÉ±ÉªÉ ¨ÉÖ¤Æ É<Ç ÊnùxÉÉÆEò 07 ¨Éä 2015 ¨ÉvªÉä xɨÉÚnù Eäò±ªÉÉxÉÖºÉÉ®ú {ÉnùÊxɽþÉªÉ ´ÉäiÉxɸÉähÉÒiÉÒ±É ´ÉäiÉxÉ ´É iªÉÉ´É®ú +xÉÖYÉäªÉ +ºÉ±Éä±ÉÉ ¨É½þÉMÉÉ<Ç ¦ÉkÉÉ näùªÉ ®úɽþÒ±É. ºÉnù®ú VÉÉʽþ®úÉiÉÓSªÉÉ +xÉÖ¹ÉÆMÉÉxÉä Ê´ÉÊ´ÉvÉ {ÉnùÉ´É®ú ÊxÉ´Éb÷ ZÉɱÉ䱪ÉÉ =¨Éänù´ÉÉ®úÉÆxÉÉ Eåòpù / ®úÉVªÉ ºÉ®úEòÉ®úSÉä ¶ÉɺÉEòÒªÉ Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ ¨½þhÉÚxÉ ºÉƤÉÉävɱÉä / MÉhɱÉä VÉÉhÉÉ®ú xÉɽþÒ.iɺÉäSÉ iªÉÉÆxÉÉ iɺÉÉ nùÉ´ÉɽþÒ ºÉÉÆMÉiÉÉ ªÉähÉÉ®ú xÉɽþÒ. ºÉnù®ú VÉÉʽþ®úÉiÉÒSªÉÉ +xÉÖ¹ÉÆMÉÉxÉä xÉä¨ÉhÉÚEò Eò®úhªÉÉiÉ ªÉähÉÉ-ªÉÉ EòÉähÉɽþÒ Eò¨ÉÇSÉÉ-ªÉÉºÉ ¦ÉʴɹªÉÉiÉ ¦ÉʴɹªÉÊxÉ´ÉÉǽþ ÊxÉvÉÒ, MÉ]ʴɨÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ , +ƶÉnùÉxÉ ÊxÉ´ÉÞkÉÒ ´ÉäiÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iɺÉäSÉ ºÉä´ÉÉÊxÉ´ÉÞkÉÒxÉÆiÉ®ú ÊxÉ´ÉÞkÉÒ ´ÉäiÉxÉ, ¨ÉÞiªÉÚ ÊxÉ ºÉä´ÉÉ ={ÉnùÉxÉ, ªÉɺɽþ +xªÉ EòÉähÉiÉä½þÒ +ÉÌlÉEò ±ÉÉ¦É +xÉÖYÉäªÉ ®úɽþhÉÉ®ú xÉɽÒ. ÊxɪÉÖCiÉ Eò®úɴɪÉÉSªÉÉ {ÉnùÉƺÉÉ`öÒ ºÉƺlÉäxÉä `ö®úʴɱÉä±ÉÒ ´ÉªÉÉä¨ÉªÉÉÇnùÉ,¶ÉèIÉÊhÉEò +½ÇþiÉÉ,EòiÉÇ´ªÉä ´É VɤÉɤÉnùÉ-ªÉÉ ªÉÉ ÊxɪɨÉÉÆSªÉÉ +xÉÖ®úÉävÉÉxÉä ´É ¶ÉɺÉxÉÉSªÉÉ |ÉSÉʱÉiÉ vÉÉä®úhÉÉxÉÖºÉÉ®ú =¨Éänù´ÉÉ®úÉÆSÉÒ ÊxÉ´Éb÷ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉä<DZÉ. VÉÉʽþ®úÉiÉÒiÉ xɨÉÚnù Eòä±Éä±Éä {Énù ¦É®úhÉä ËEò´ÉÉ xÉ ¦É®úhÉä ªÉÉSÉä ½þCEò ºÉƺlÉäSÉä +vªÉIÉ iÉlÉÉ ºÉÊSÉ´É +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉ ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ®úÉVªÉ, ¨ÉÆjÉÉ±ÉªÉ ¨ÉÖƤÉ<Ç ªÉÉÆxÉÉ ®úɽþiÉÒ±É. ºÉnù®ú VÉÉʽþ®úÉiÉÒ¨ÉvªÉä nù¶ÉÇʴɱÉ䱪ÉÉ ºÉ´ÉÇ {ÉnùÉƺÉÉ`öÒ úºÉɨÉÉÊVÉEò ´É ºÉ¨ÉÉÆiÉ®ú +É®úIÉhÉÉxÉÖºÉÉ®ú =SSÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉvÉÉ®úEò =¨Éänù´ÉÉ®úÉÆSÉÒ ÊxÉ´Éb÷ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉä<DZÉ. {Énù´ªÉÖkÉ®ú {Énù´ÉÒvÉ®ú |ÉʶÉÊIÉiÉ Ê¶ÉIÉEò, |ÉʶÉÊIÉiÉ {Énù´ÉÒvÉ®ú ʶÉIÉEò ´É GòÒb÷É Ê¶ÉIÉEò ÊxÉ +vªÉÉ{ÉEò ªÉÉ {ÉnùÉ´É®ú ÊxÉ´Éb÷ |ÉÊGòªÉäxÉÖºÉÉ®ú ÊxÉ´Éb÷ ZÉɱÉ䱪ÉÉ =¨Éänù´ÉÉ®úÉÆxÉÉ +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ IÉäjÉɤÉɽäþ®úÒ±É BEò±É´ªÉ ÊxÉ´ÉɺÉÒ ¶ÉɳäýiÉÒ±É Ê®úCiÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ {ÉnùÉ´É® EòÉ¨É Eò®úÉ´Éä ±ÉÉMÉä±É. ÊxÉ´Éb÷ ZÉɱÉ䱪ÉÉ =¨Éänù´ÉÉ®úÉxÆ ÉÉ +ɴɶªÉEòiÉäxÉÖºÉÉ®ú ´É Ê®úCiÉ {ÉnùÉSªÉÉ +xÉÖ¹ÉÆMÉÉxÉä ]õ{ªÉÉ]õ{ªÉÉxÉä xÉä¨ÉhÉÚEò +Énäù¶É näùhªÉÉiÉ ªÉäiÉÒ±É. =¨Éänù´ÉÉ®úÉSÉÒ xÉä¨ÉhÉÚEò ½þÒ iªÉÉSÉä {ÉÚ´ÉÇSÉÉÊ®újªÉ, ´ÉiÉÇhÉÚEò,¶ÉÉ®úÒÊ®úEò ´É ¨ÉÉxÉʺÉEò IɨÉiÉÉ ªÉɤÉɤÉiÉSªÉÉ ºÉIÉ¨É +ÊvÉEòÉ-ªÉÉÆSªÉÉ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉEòÉ®úEò iÉ{ÉɺÉhÉÒ +½þ´ÉɱÉÉ´É®ú +´É±ÉƤÉÚxÉ ®úɽþÒ±É.ªÉÉ +xÉÖ¹ÉÆMÉÉxÉä ÊxɪÉÖCiÉ Eäò±É䱪ÉÉ =¨Éänù´ÉÉ®úÉxÉä ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò / ¨ÉÉxÉʺÉEò {ÉÉjÉiÉäSÉä ´ÉètEòÒªÉ |ɨÉÉhÉ{ÉjÉ (Medical fitness Certificate ) iɺÉäSÉ {ÉÉäÊ±ÉºÉ ÊxÉÊ®úIÉEò ËEò´ÉÉ {ÉÉäÊ±ÉºÉ +ɪÉÖCiÉ ªÉÉÆSÉä SÉÉÊ®újªÉ {Éb÷iÉɳýhÉÒSÉä (Character Certificate) |ɨÉÉhÉ{ÉjÉ ºÉä´ÉäiÉ °üVÉÚ ZÉɱªÉÉSªÉÉ iÉÉ®úJÉä{ÉɺÉÚxÉ 30 Ênù´ÉºÉÉSªÉÉ +ÉiÉ ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ]ÅõÉªÉ¤É±É {ÉΤ±ÉEò ºEÚò±É ºÉÉäºÉɪÉ]õÒ xÉÉʶÉEò ªÉÉ ºÉƺlÉäSªÉÉ ¨ÉÖJªÉɱɪÉÉºÉ ºÉÉnù®ú Eò®úhÉä +ÊxÉ´ÉɪÉÇ ®úɽþÒ±É. =¨Éänù´ÉÉ®úÉSªÉÉ ´ÉªÉɺÉÉ`öÒ ¶ÉɳýÉ ºÉÉäb÷±ªÉÉSÉÉ nùÉJɱÉÉ ËEò´ÉÉ BºÉ. BºÉ. ºÉÒ. {É®úÒIÉÉ |ɨÉÉhÉ{ÉjÉÉ´É®úÒ±É VÉx¨É iÉÉ®úÒJÉ OÉɽþªÉ vÉ®úhªÉÉiÉ ªÉä<DZÉ. Ê´É´ÉÉʽþiÉ ¨Éʽþ±ÉÉ =¨Éänù´ÉÉ®úÉºÉ ºÉIÉ¨É +ÊvÉEòÉ-ªÉÉÆxÉÒ Ênù±Éä±Éä Ê´É´Éɽþ xÉÉånùhÉÒSÉä |ɨÉÉhÉ{ÉjÉ ´É xÉÉ´ÉÉiÉ ¤Énù±É ZÉɱªÉɺÉƤÉÆvÉÒ +ÊvɺÉÚSÉÒiÉ Eäò±Éä±Éä ®úÉVÉ{ÉjÉ ¨ÉÚ³ý EòÉMÉnù{ÉjÉä {Éb÷iÉɳýhÉÒSªÉÉ´Éä³ýÒ ºÉÉnù®ú Eò®úhÉä ¤ÉÆvÉxÉEòÉ®úEò ®úɽþÒ±É +VÉÇnùÉ®ú ¦ÉÉ®úiÉÉSÉÉ xÉÉMÉÊ®úEò ´É ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ®úÉVªÉÉSÉÉ EòɪɨÉSÉÉ ®úʽþ´ÉɺÉÒ +ºÉÉ´ÉÉ. =¨Éänù´ÉÉ®úɱÉÉ ¨É®úÉ`öÒ ¦ÉɹÉäSÉä {ɪÉÉÇ{iÉ YÉÉxÉ +ºÉhÉä +ɴɶªÉEò +ɽäþ. VÉÉʽþ®úÉiÉ |ÉʺÉrùÒSªÉÉ ÊnùxÉÉÆEòɱÉÉ =¨Éänù´ÉÉ®úÉxÉä +VÉÇ Eäòù±É䱪ÉÉ {ÉnùɺÉÉ`öÒ VÉÉʽþ®úÉiÉÒiÉ xɨÉÚnù Eäò±Éä±ÉÒ ¶ÉèIÉÊhÉEò ´É ´ªÉɴɺÉÉʪÉEò {ÉÉjÉiÉÉ vÉÉ®úhÉ Eò®úhÉä +ɴɶªÉEò ®úɽþÒ±É. ¨ÉÉMÉɺɴÉMÉﻃ =¨Éänù´ÉÉ®úÉÆEò®úÒiÉÉ ºÉIÉ¨É +ÊvÉEòÉ-ªÉÉxÉä Ênù±Éä±Éä VÉÉiÉÒSÉä |ɨÉÉhÉ{ÉjÉ ´É VÉÉiÉ{Éb÷iÉɳýhÉÒ ºÉʨÉiÉÒxÉä Ênù±Éä±Éä VÉÉiÉ{Éb÷iÉɳýhÉÒSÉä |ɨÉÉhÉ{ÉjÉ validity Certificate OÉɽþªÉ vÉ®úhªÉÉiÉ ªÉä<DZÉ. ºÉɨÉÉxªÉ |ɶÉɺÉxÉ Ê´É¦ÉÉMÉ ¶ÉɺÉxÉ {ÉÊ®ú{ÉjÉEò Gò¨ÉÉÆEò ¤ÉÒºÉÒºÉÒ – 2009 / |É. Gò. 291 / 09/ 16 /-¤É ¨ÉÆjÉÉ±ÉªÉ ¨ÉÖ¤Æ É<Ç ÊnùxÉÉÆEò 5 xÉÉä´½åþ¤É®ú 2009 xÉÖºÉÉ®ú +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VÉÉiÉÒ, +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒ, ¦É]õCªÉÉ VɨÉÉiÉÒ ´É ʴɨÉÖCiÉ VÉÉiÉÒ, ʴɶÉä¹É ¨ÉÉMÉÉºÉ |É´ÉMÉÇ ´É
o N

v o G . w

w w

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

n i . i r k

Advdertisement nontrible 2017

25 26 27 28

29 30

VÉÉʽþ®úÉiÉ |ÉʺÉrùÒSªÉÉ ÊnùxÉÉÆEòÉºÉ ¶ÉɺÉEòÒªÉ / ÊxɨɶÉɺÉúEòÒªÉ / JÉÉVÉMÉÒ +xÉÖnùÉÊxÉiÉ ºÉƺlÉäiÉ ºÉä´ÉäiÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ Eò¨ÉÇSÉÉ-ªÉÉÆxÉÒ iªÉÉÆSÉä +VÉÇ ºÉƤÉÆÊvÉiÉ ÊxɪÉÖCiÉÒ |ÉÉÊvÉEòÉ-ªÉɨÉÉ¡ÇòiÉ ºÉÉnù®ú Eò®úhÉä +ɴɶªÉEò ®úɽþÒ±É.iɺÉäSÉ +VÉÉǺÉÉä¤ÉiÉ ºÉƤÉÆÊvÉiÉ ÊxɪÉÖCiÉÒ |ÉÉÊvÉEòÉ-ªÉÉÆSÉä xÉÉ ½þ®úEòiÉ |ɨÉÉhÉ{ÉjÉ ºÉÉnù®ú Eò®úhÉä ¤ÉÆvÉxÉEòÉ®úEò ®úɽþÒ±É. ¨É½þÉ®úɹ]Åõ xÉÉMÉ®úÒ ºÉä´ÉÉ ÊxÉªÉ¨É ( ±É½þÉxÉ EÖò]ÖÆõ¤ÉÉSÉä |ÉÊiÉYÉÉ{ÉjÉ) ÊxÉªÉ¨É 2005 +x´ÉªÉä Ê´É´ÉÉʽþiÉ =¨Éänù´ÉÉ®úÉxÉä +VÉÉǺÉÉä¤ÉiÉ ½þªÉÉiÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ +{ÉiªÉÉÆSªÉÉ ºÉÆJªÉä¤ÉɤÉiÉ Ê´É½þÒiÉ xɨÉÖxªÉÉiÉÒ±É |ÉÊiÉYÉÉ{ÉjÉ ºÉÉnù®ú Eò®úhÉä ¤ÉÆvÉxÉEòÉ®úEò ®úɽþÒ±É. =¨Éänù´ÉÉ®úÉxÉä ºÉ½þɪªÉEò ºÉÆSÉɱÉEò, ÊVɱ½þÉ ®úÉäVÉMÉÉ®ú ´É º´ÉªÉÆ ®úÉäVÉMÉÉ®ú ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ Eåòpù iɺÉäSÉ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`öÉiÉÒ±É ®úÉäVÉMÉÉ®ú ´É º´ÉªÉÆ®úÉäVÉMÉÉ®ú ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ Eåòpù, |ÉEò±{É +ÊvÉEòÉ®úÒ, BEòÉÎi¨ÉEò +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ |ÉEò±{É
o N

n i . i r k

31 32 33

34

35 36

37 38 39

w w

v o G . w

Advdertisement nontrible 2017

10) ÊxÉ´Éb÷ {ÉrùiÉÒ 1) +) {Énù´ªÉÖkÉ®ú {Énù´ÉÒvÉ®ú |ÉʶÉÊIÉiÉ Ê¶ÉIÉEò ªÉÉ {ÉnùɺÉÉ`öÒ =¨Éänù´ÉÉ®úÉSÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ªÉÉnùÒ iɪÉÉ®ú Eò®úiÉÉÆxÉÉ =¨Éänù´ÉÉ®úÉºÉ ºÉƤÉÆÊvÉiÉ Ê´É¹ÉªÉÉSªÉÉ {Énù´ªÉÖkÉ®ú {ÉÊ®úIÉäiÉÒ±É Ê¨É³ýɱÉ䱪ÉÉ MÉÖhÉÉÆSªÉÉ ]õCEäò´ÉÉ®úÒSªÉÉ 50]õCEäò MÉÖhÉ ´É ¤ÉÒ. Bb÷ {É®úÒIÉäiÉÒ±É Ê¨É³ýɱÉ䱪ÉÉ MÉÖhÉÉÆSªÉÉ ]õCEäò´ÉÉ®úÒSªÉÉ 50 ]õCEäò MÉÖhÉ ªÉÉÆSÉÒ ¤Éä®úÒVÉ Eò°üxÉ MÉÖhÉÉxÉÖGò¨ÉÉxÉÖºÉÉ®ú ªÉÉnùÒ iɪÉÉ®ú Eò®úhªÉÉiÉ ªÉä<DZÉ. ¤É) |ÉʶÉÊIÉiÉ {Énù´ÉÒvÉ®ú ʶÉIÉEò ªÉÉ {ÉnùɺÉÉ`öÒ =¨Éänù´ÉÉ®úÉSÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ªÉÉnùÒ iɪÉÉ®ú Eò®úiÉÉÆxÉÉ =¨Éänù´ÉÉ®úÉºÉ ºÉÆ ¤ÉÆÊvÉiÉ Ê´É¹ÉªÉÉSªÉÉ {Énù´ÉÒ {ÉÊ®úIÉäiÉÒ±É Ê¨É³ýɱÉ䱪ÉÉ MÉÖhÉÉÆSªÉÉ ]õCEäò´ÉÉ®úÒSªÉÉ 50]õCEäò MÉÖhÉ ´É ¤ÉÒ. Bb÷ {É®úÒIÉäiÉÒ±É Ê¨É³ýɱÉ䱪ÉÉ MÉÖhÉÉÆSªÉÉ ]õCEäò´ÉÉ®úÒSªÉÉ 50 ]õCEäò MÉÖhÉ ªÉÉÆSÉÒ ¤Éä®úÒVÉ Eò°üxÉ MÉÖhÉÉxÉÖGò¨ÉÉxÉÖºÉÉ®ú ªÉÉnùÒ iɪÉÉ®ú Eò®úhªÉÉiÉ ªÉä<DZÉ. iÉlÉÉÊ{É MÉÖhÉ´ÉkÉÉvÉÉ®úEò =¨Éänù´ÉÉ®ú ½þÉ ¨É½þÉ®úɹ]Åõ

®úÉVªÉ ¶ÉèIÉÊhÉEò ºÉƶÉÉävÉxÉ ´É |ÉʶÉIÉhÉ {É®úÒ¹Énù {ÉÖhÉä ªÉÉ ºÉƺlÉäuùÉ®úÉ TET {ÉÉjÉiÉÉvÉÉ®úEò +ºÉhÉä ¤ÉÆvÉxÉEòÉ®úEò ®úɽþÒ±É.

Eò) GòÒb÷É Ê¶ÉIÉEò ÊxÉ +vªÉÉ{ÉEò ªÉÉ {ÉnùɺÉÉ`öÒ =¨Éänù´ÉÉ®úÉSÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ªÉÉnùÒ iɪÉÉ®ú Eò®úiÉÉÆxÉÉ =¨Éänù´ÉÉ®úÉºÉ ºÉƤÉÆÊvÉiÉ Ê´É¹ÉªÉÉSªÉÉ {Énù´ÉÒ {ÉÊ®úIÉäiÉÒ±É Ê¨É³ýɱÉ䱪ÉÉ MÉÖhÉÉÆSªÉÉ ]õCEäò´ÉÉ®úÒSªÉÉ 50]õCEäò MÉÖhÉ ´É ¤ÉÒ. {ÉÒ.Bb÷ {É®úÒIÉäiÉÒ±É Ê¨É³ýɱÉ䱪ÉÉ MÉÖhÉÉÆSªÉÉ ]õCEäò´ÉÉ®úÒSªÉÉ 50 ]õCEäò MÉÖhÉ ªÉÉÆSÉÒ ¤Éä®úÒVÉ Eò°üxÉ MÉÖhÉÉxÉÖGò¨ÉÉxÉÖºÉÉ®ú ªÉÉnùÒ iɪÉÉ®ú Eò®úhªÉÉiÉ ªÉä<DZÉ. ºÉnù®ú iÉÒxɽþÒ {ÉnùɺÉÉ`öÒ MÉÖhÉÉxÉÖGò¨ÉÉxÉÖºÉÉ®ú ªÉÉnùÒ iɪÉÉ®ú Eäò±ªÉÉxÉÆiÉ®ú úVÉÉʽþ®úÉiÉÒ¨ÉvªÉä nù¶ÉÇʴɱÉ䱪ÉÉ +vªÉÉ{ÉxÉ Ê´É¹ÉªÉÉSªÉÉ +xÉÖ¹ÉÆMÉÉxÉä MÉÖhÉ´ÉkÉäxÉÖºÉÉ®ú ºÉɨÉÉÊVÉEò ´É ºÉ¨ÉÉÆiÉ®ú +É®úIÉhÉÉxÉÖºÉÉ®ú ÊxÉ´Éb÷ ´É |ÉÊiÉIÉÉ ªÉÉnùÒ iɪÉÉ®ú Eò®úhªÉÉiÉ ªÉä<DZÉ. 2) MÉÖhÉ´ÉkÉÉvÉÉ®úEò =¨Éänù´ÉÉ®úÉÆSÉÒ xÉÉ´Éä MÉÖhÉ´ÉkÉäxÉÖºÉÉ®ú +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉSªÉÉ tribal.maharashtra.gov.in ªÉÉ ºÉÆEäòiÉ ºlɳýÉ´É®ú VÉɽÒþ®ú Eò®úhªÉÉiÉ ªÉä<DZÉ. 11) ÊxÉ´Éb÷ºÉÚSÉÒ EòɱÉÉ´ÉvÉÒ : - ºÉnù®ú VÉÉʽþ®úÉiÉÒxÉÖºÉÉ®ú {Énù¦É®úiÉÒ |ÉÊGòªÉäSªÉÉ +xÉÖ¹ÉÆMÉÉxÉä ÊxÉ´Éb÷ ´É |ÉÊiÉIÉɺÉÚSÉÒSÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒ ½þÉ ¶ÉɺÉxÉÉxÉä Ê´ÉʽþiÉ Eäò±ªÉÉxÉÖºÉÉ®ú Ê´ÉvÉÒOÉɽþªÉ ®úɽþÒ±É.iªÉÉxÉÆiÉ®ú ÊxÉ´Éb÷ ´É |ÉÊiÉIÉɺÉÚSÉÒ ´ªÉ{ÉMÉiÉ ½þÉä<DZÉ. 12) Online +VÉÇ ¦É®úhªÉÉSÉÉ ÊnùxÉÉÆEò 28 +ÉìMɹ]õ 2017 ®úÉäVÉÒ ºÉɪÉÆEòɳýÒ 05.00 ´ÉÉVÉä{ɪÉÈiÉ ®úɽþÒ±É. +xÉÖGò¨ÉÉÆEò 1 iÉä 3 {ÉnùÉƺÉÉ`öÒ |ÉiªÉäEò =¨Éänù´ÉÉ®úÉºÉ ¦É®úÉ´Éä ±ÉÉMÉhÉÉ®äú ºÉä´ÉÉ ¶ÉÖ±Eò °ü{ɪÉä 23.60/Online +VÉÇ ºÉÉnù®ú Eò®úhªÉÉSÉÒ {ÉrùiÉ {ÉnùÉSÉä xÉÉ´É {Énù ºÉÆEäòiÉÉÆEò {ÉnùÉÆSÉÒ ºÉÆJªÉÉ {Énù´ªÉÖkÉ®ú {Énù´ÉÒvÉ®ú |ÉʶÉÊIÉiÉ Ê¶ÉIÉEò 1 11 |ÉʶÉÊIÉiÉ {Énù´ÉÒvÉ®ú ʶÉIÉEò 2 06 GòÒb÷É Ê¶ÉIÉEò ÊxÉ +vªÉÉ{ÉEò 3 01 BEÚòhÉ 18

n i . i r k

o N

v o G . w

w w

1) +½ÇþiÉÉvÉÉ®úEò =¨Éänù´ÉÉ®úÉÆxÉÒ +VÉÇ ºÉÉnù®ú Eò®úhªÉÉSªÉÉ ¶Éä´É]õSªÉÉ ÊnùxÉÉÆEòÉ{ɪÉÈiÉ http: // maharecruitment.mahaonline.gov. in ªÉÉ ºÉÆEäòiÉ ºlɳýÉ´É®ú VÉÉ´ÉÚxÉ Online +VÉÇ ¦É®úhªÉÉSÉÒ Ë±ÉEò ( Link ) =PÉb÷É´ÉÒ. 2) ¦É®úiÉÒ |ÉGòÒªÉäºÉƤÉÆÊvÉSªÉÉ ºÉ´ÉÇ +]õÒ - ¶ÉiÉÔ +ºÉ±É䱪ÉÉ ¨ÉÉʽþiÉÒ {ÉÖºiÉÒEäòSÉÒ Ë|É]õ EòÉføÉ´ÉÒ. 3) VÉÉʽþ®úÉiÉÒ¨ÉvªÉä xɨÉÚnù Eäò±ªÉÉ|ɨÉÉhÉä =¨Éänù´ÉÉ®ú VÉ®ú ºÉnù®ú {ÉnùÉºÉ {ÉÉjÉ `ö®úiÉä +ºÉä±É iÉ®ú ºÉÆEäòiÉ ºlɳýÉ´É®ú VÉÉ´ÉÚxÉ Online +VÉÇ ¦É®úÉ´ÉÉ. 4) +VÉÉÇiÉ xɨÉÚnù Eäò±Éä±Éä ºÉ´ÉÇ ®úEòÉxÉä ¦É®ú±ªÉÉxÉÆiÉ®ú +VÉÉÇiÉ ¡òÉä]õÉä ´É º´ÉÉIÉ®úÒ ºEìòxÉ Eò°üxÉ Online {ÉrùiÉÒxÉä Ênù±É䱪ÉÉ Ê`öEòÉhÉÉ´É®ú +{±ÉÉäb÷ Eò®úÉ´ÉÒ. 5) SɱÉxÉÉSÉÒ Ë|É]õ EòÉfø±ªÉÉxÉÆiÉ®ú +VÉÉǺÉÉä¤ÉiÉ VÉÉäb÷±Éä±Éä SɱÉxÉ =¨Éänù´ÉÉ®úÉxÉä iªÉÉSªÉÉ VɴɳýSªÉÉ STATE BANK OF INDIA SªÉÉ EòÉähÉiªÉÉ½Ò ¶ÉÉJÉäiÉ VÉÉ´ÉÚxÉ ºÉnù®ú SɱÉxÉ +ɴɶªÉEò iªÉÉ ®úEò¨ÉäºÉ½þ VÉɨÉÉ Eò®úÉ´Éä.SɱÉxÉ VɨÉÉ Eäò±ªÉÉxÉÆiÉ®ú ¤ÉÄE äòxÉä {ÉnùiÉ Ênù±É䱪ÉÉ SɱÉxÉÉSªÉÉ |ÉÊiÉ´É®úÒ±É Gò¨ÉÉÆEò ´É ÊnùxÉÉÆEò ºÉÆEäòiÉ ºlɳýÉ´É®ú VÉÉ´ÉÚxÉ +{ɱÉÉäb÷ Eò®úÉ´ÉÉ.´É {É®úiÉ {ÉÊ®ú{ÉÚhÉÇ +VÉÉÇSÉÒ Ë|É]õ EòÉfÚøxÉ =¨Éänù´ÉÉ®úÉxÉä º´ÉiÉ:Vɴɳý VÉiÉxÉ Eò®úÉ´ÉÒ.ºÉnù®úSÉÒ Ë|É]õ ½þÒ ¨ÉÚ³ý EòÉMÉnù{ÉjÉÉÆSÉÒ {Éb÷iÉɳýhÉÒ Eò®úhªÉÉSªÉÉ ´Éä³äýºÉ ºÉÉnù®ú Eò®úhÉä ¤ÉÆvÉxÉEòÉ®úEò +ɽäþ. 6) =¨Éänù´ÉÉ®úÉxÉä +VÉÇ ¦É®ú±ªÉÉxÉÆiÉ®ú iªÉÉºÉ +VÉÉÇSÉÒ ºÉtκlÉiÉÒ Eò³ýÉ´ÉÒ.ªÉɺÉÉ`öÒ º´ÉiÉ:SÉÉ E-MAIL ID iɪÉÉ®ú Eò°üxÉ ¨ÉÉä¤ÉÉ<Ç±É Gò¨ÉÉÆEò ´É E-MAIL ID+VÉÉÇiÉ xɨÉÚnù Eò®úhÉä ¤ÉÆvÉxÉEòÉ®úEò ®úɽþÒ±É. 7)
¨É½þÉ®úɹ]Åõ ®úÉVªÉ xÉÉʶÉEòEò®úÒiÉÉ

+xÉÖºÉÚÊSÉiÉ IÉäjÉɤÉɽäþ®úÒ±É BEò±É´ªÉ ÊxÉ´ÉɺÉÒ ¶ÉɳäýiÉ Ê¶ÉIÉEò ºÉÆ´ÉMÉÉÇiÉÒ±É {ÉnùÉSÆ ÉÒ {Énù¦É®úiÉÒ VÉÉʽþ®úÉiÉ Gò.2 ºÉxÉ 2017-2018

+VÉÉÇSÉÉ xɨÉÚxÉÉ {ÉnùxÉÉ¨É ---------------------------------------------------- +vªÉÉ{ÉxÉ Ê´É¹ÉªÉ ---------------------------------------------|ÉiÉÒ, ¨ÉÉ.ºÉnùºªÉ ºÉÊSÉ´É, +VÉÇnùÉ®úÉSÉÉ ¡òÉä]õÉä ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ]ÅõÉªÉ¤É±É {ɤ±ÉÒEò ºEÚò±É ºÉÉäºÉɪÉ]õÒ xÉÉʶÉEò iÉlÉÉ +ɪÉÖCiÉ, +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòɺÉ,ʴɦÉÉMÉ ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ®úÉVªÉ, xÉÉʶÉEò – 422 002

1 2 3

+VÉÇnùÉ®úSÉä xÉÉÆ´É

+Éb÷xÉÉ´É

+VÉÇnùÉ®ú Ê´É´ÉÉʽþiÉ ¨Éʽþ±ÉÉ +ºÉ±ªÉÉºÉ Ê´É´ÉɽþÉ{ÉÚ´ÉÔSÉä xÉÉÆ´É {ÉjÉ´ªÉ´É½þÉ®úÉSÉÉ {ÉÚhÉÇ {ÉkÉÉ (nÖù®úv´ÉxÉÒ Gò¨ÉÆÉEòɺɽþ)

+Éb÷xÉÉÆ´É

º´ÉiÉ:SÉä xÉÉ´É º´ÉiÉ:SÉä xÉÉÆ´É

w w

n i . i r k

o N

v o G . w

<Ç ¨Éä±É +ÉªÉ b÷Ò ÊnùxÉÉÆEò

´ÉÊb÷±ÉÉÆSÉä / {ÉiÉÒSÉä xÉÉ´É

nÖù®úv´ÉxÉÒ Gò. ´É¹ÉÇ

4

VÉx¨É ÊnùxÉÉÆEò (+ÆEòÒ )

5 6

VÉx¨É ÊnùxÉÉÆEò (+IÉ®úÒ ) ÊnùxÉÉÆEò 28 +ÉìMɹ]õ 2017 ´É¹ÉÇ ¨ÉʽþxÉÉ Ênù´ÉºÉ ®úÉäVÉÒ {ÉÚhÉÇ ½þÉähÉÉ®äú ´ÉªÉ vɨÉÇ ´É VÉÉiÉ 8 ˱ÉMÉ - {ÉÖ°ü¹É / ºjÉÒ – ( +VÉÇnùÉ®úÉxÉä VªÉÉ |É´ÉMÉÉÇiÉÚxÉ +VÉÇ +xÉÖ +xÉÖ Ê´É¨ÉÖCiÉ VÉÉiÉÒ ¦É]õCªÉÉ VɨÉÉiÉÒ Ê´É¶Éä¹É
7 9

¨ÉʽþxÉÉ

´ÉÊb÷±ÉÉÆSÉä xÉÉÆ´É

10

+VÉÇnùÉ®úÉxÉä ¨Éʽþ±ÉÉ +É®úIÉhÉÉiÉÚxÉ ÊxÉ´Éb÷ ½þÉähªÉɺÉÉ`öÒ +VÉÇ Eäò±ÉÉ +ɽäþ EòɪÉ? -½þÉäªÉ/xÉɽþÒ – ( 11 +VÉÇnùÉ®ú =zÉiÉ ´É |ÉMÉiÉ MÉ]õÉiÉ +ɽäþ EòɪÉ? ½þÉäªÉ / xÉɽþÒ - ( ) 12 +VÉÇnùÉ®ú Ê´É´ÉÉʽþiÉ +ɽäþ EòɪÉ? ½þÉäªÉ / xÉɽþÒ

)

+ºÉ±ªÉÉºÉ +{ÉiªÉÉÆSÉÒ ºÉÆJªÉÉ ÊnùxÉÉÆEò 28/03/2005 xÉÆiÉ®ú +ÉÊhÉ 28/06/2006 xÉÆiÉ®ú

13 ®úɹ]ÅõÒªÉi´É 14 ¨É½þÉ®úɹ]ÅÉiÉÒ±É ¨ÉÖ³ý ®úʽþ´ÉɺÉÒ +ɽäþiÉ EòɪÉ? 15 ¨ÉÉVÉÒ ºÉèÊxÉEò +ºÉ±ªÉÉºÉ (SÉÉèEòÉäxÉÉiÉ '½þÉäªÉ' +ºÉä ʱɽþÉ´Éä )

Advdertisement nontrible 2017

½þÉäªÉ / xÉɽþÒ ( ¨ÉÉVÉÒ ºÉèÊxÉEò

) ºÉä´ÉäiÉ +ºÉiÉÉÆxÉÉ ªÉÖrùÉiÉ Ênù´ÉÆMÉiÉ ZÉɱªÉÉxÉä / ´ÉètEòÒªÉ où¹]õªÉÉ EòɪɨÉSÉä +{ÉÉjÉ `ö®ú´ÉÚxÉ ºÉä´ÉÉÊxÉ´ÉÞkÉ Eäò±Éä +ºÉiÉÒ±É iÉ®ú +¶ÉÉ ºÉèÊxÉEòÉÆSÉä +VÉÇnùÉ®ú ½äþ {ÉɱªÉ / {ÉixÉÒ +ɽþä EòÉªÉ ? ºÉèÊxÉEò Eò±ªÉÉhÉ ¤ÉÉäb÷ÉÇiÉ xÉÉ´É xÉÉånùhÉÒ Eäò±ÉÒ +ɽäþ ?

) JÉÖ±ÉÉ

16 =¨Éänù´ÉÉ®ú |ÉEò±{ÉOɺiÉ / ¦ÉÖEòÆ {É OɺiÉ +ɽäþ EòÉªÉ ?

½þÉäªÉ / xÉɽþÒ

+ºÉ±ªÉÉºÉ ÊVɱ½þÉ {ÉÖxÉ´ÉǺÉxÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ ªÉÉÆxÉÒ =¨Éänù´ÉÉ®úÉSªÉÉ xÉÉ´ÉSÉä |ɨÉÉhÉ{ÉjÉ Ênù±Éä +ɽäþ EòÉªÉ ?

17. ÊnùxÉÉÆEò 28 +ÉìMɹ]õ 2017 ®úÉäVÉÒ =¨Éänù´ÉÉ®úÉxÉä vÉÉ®úhÉ Eäò±Éä±ÉÒ ¶ÉèIÉÊhÉEò +½ÇþiÉÉ +. {ÉÊ®úIÉÉ +vªÉÉ{ÉxÉ BEÚòhÉ |ÉÉ{iÉ ]õCEäò ¸ÉähÉÒ =kÉÒhÉÇ ´É¹ÉÇ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`öÉSÉä xÉÉ´É G. Ê´É¹ÉªÉ MÉÖhÉ MÉÖhÉ ´ÉÉ®úÒ 1 ¤ÉÒ.B. 2 ¤ÉÒ.BºÉ. ºÉÒ. 3 B¨É. B. 4 B¨É.BºÉ.ºÉÒ. 5 ¤ÉÒ.Bb÷ 6 B.Ped 7 T.E.T. Exam 8 MS-CIT Exam. 18. xÉÉäEò®úÒºÉÉ`öÒ ®úÉVä ÉMÉÉ®ú / º´ÉªÉÆ®úÉVä ÉMÉÉ®ú / Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö / |ÉEò±{É EòɪÉÉDZɪÉÉiÉÒ±É xÉÉ´É xÉÉånùhÉÒSÉÉ iÉ{ÉÊ¶É±É +. xÉÉ´É xÉÉånùhÉÒ Eåòpù xÉÉånùhÉÒ EåòpùÉSÉä xÉÉ´É xÉÉ´É xÉÉånùhÉÒ Gò¨ÉÉÆEò xÉ. 1) ºÉ½þɪªÉEò ºÉÆSÉɱÉEò, ÊVɱ½þÉ ®úÉäVÉMÉÉ®ú ´É º´ÉªÉÆ ®úÉäVÉMÉÉ®ú ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ Eåòpù 2) ®úÉäVÉMÉÉ®ú ´É º´ÉªÉÆ®úÉäVÉMÉÉ®ú ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ Eåòpù.------------------------------------------ - -------Ê´ÉtÉ{ÉÒ` 3) |ÉEò±{É +ÊvÉEòÉ®úÒ, BEòÉÎi¨ÉEò +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ |ÉEò±{É ªÉÉÆSÉä EòɪÉÉDZɪÉ

n i . i r k

o N

v o G . w

w w

¨É½þÉ®úɹ]Åõ xÉÉMÉ®úÒ ºÉä´ÉÉ ( ±É½þÉxÉ EÖò]ÖÆõ¤ÉÉSÉä |ÉÊiÉYÉÉ{ÉjÉ ) ÊxÉªÉ¨É 2005 xÉÖºÉÉ®ú ¨ÉÒ ¸ÉÒ./ ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ/ EÖò¨ÉÉ®úÒ -------------------------------------- ------------- ------------------------------------------------¸ÉÒ. --------------------------------------------------------------ªÉÉÆSÉÉ / ªÉÉÆSÉÒ ¨ÉÖ±ÉMÉÉ / ¨ÉÖ±ÉMÉÒ / {ÉixÉÒ, ´ÉªÉ ----------------´É¹ÉÇ ®úɽþhÉÉ® ----------------------ú ¸ÉÒ./ ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ ------------------------------------------------------------ªÉÉuùÉ®äú {ÉÖføÒ±É|ɨÉÉhÉä +ºÉä VÉɽþÒ®ú Eò®úiÉÉä / Eò®úiÉä EòÒ, 1) ¨ÉÒ --------------------------------------------------------------ªÉÉ {ÉnùɺÉÉ`öÒ ¨ÉÉZÉÉ +VÉÇ nùÉJÉ±É Eäò±Éä±ÉÉ +ɽäþ. 2) +ÉVÉ ®úÉäVÉÒ ¨É±ÉÉ ----------------------
ÊnùxÉÉÆEò :Ê`öEòÉhÉ :-

Advdertisement nontrible 2017

+VÉÇnùÉ®úÉSÉÒ º´ÉÉIÉ®úÒ

o N

n i . i r k

v o G . w

w w

Advdertisement nontrible 2017

Tribal Maharashtra Nashik Teachers Bharti 2017@www.GovNokri.in.pdf

Whoops! There was a problem loading more pages. Retrying... Tribal Maharashtra Nashik Teachers Bharti 2017@www.GovNokri.in.pdf. Tribal Maharashtra ...

513KB Sizes 4 Downloads 288 Views

Recommend Documents

Tribal Maharashtra Nashik Teachers Bharti 2017@GovNokri.in.pdf ...
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item.

Tribal Maharashtra Nashik Teachers Bharti 2017 For Pesa ...
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. Tribal Maharashtra Nashik Teachers Bharti 2017 For Pesa@ Govnokri.in.pdf. Tribal Maharashtra Nashik Teachers

Tribal Maharashtra Amravati Teachers Bharti 2017@govnokri.in.pdf ...
Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. Tribal Maharashtra Amravati Teachers Bharti 2017@govnokri.in.pdf.

Maharashtra Tribal Recruitment 2017@govnokri.in.pdf
... was a problem loading more pages. Retrying... Maharashtra Tribal Recruitment 2017@govnokri.in.pdf. Maharashtra Tribal Recruitment 2017@govnokri.in.pdf.

Maharashtra Police Academy Nashik Recruitment 2018@govnokri.in.pdf
Maharashtra Police Academy Nashik Recruitment 2018@govnokri.in.pdf. Maharashtra Police Academy Nashik Recruitment 2018@govnokri.in.pdf. Open.

Nashik Mahanagarpalika Shikshan Vibhag Bharti 2017@GovNokri.in ...
Retrying... Nashik Mahanagarpalika Shikshan Vibhag Bharti 2017@GovNokri.in.pdf. Nashik Mahanagarpalika Shikshan Vibhag Bharti 2017@GovNokri.in.pdf.

Maharashtra National Law University Bharti 2018@GovNokri.in.pdf ...
Educational Qualifications (from Bachelor's Degree onwards) : Degree /. Diploma. Year University /. Institution. Percentage. of Marks. Class Specialization,. if any.

Maharashtra Sahakarayukta Advocate Bharti 2017@GovNokri.in.pdf ...
Retrying... Maharashtra Sahakarayukta Advocate Bharti 2017@GovNokri.in.pdf. Maharashtra Sahakarayukta Advocate Bharti 2017@GovNokri.in.pdf. Open.

Maharashtra State Warehousing Corporation Bharti 2018@govnokri.in ...
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. Maharashtra State Warehousing Corporation Bharti 2018@govnokri.in.pdf. Maharashtra State Warehousing Corpora

Nashik HAL Bharti 2017 for 500 Trade Apprentice.pdf
There was a problem loading more pages. Retrying... Whoops! There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. Nashik HAL Bharti 2017 for 500 Trade Apprentice.

Nashik Municipal Corporation Bharti 2018 For 10 Posts.pdf ...
Page 1 of 7. Nashik Municipal Smart City Development Corporation Ltd. ... Mob.No. 6. Date of Birth. (DD/MM/YYYY) Nationality. 7. Education. qualification.

Nashik India Security Press Bharti 2018 For 35 Posts.pdf ...
The calculation for the Speed is as under: 1 word = 5 keystrokes & 1 error = 5 key strokes). Net Speed (WPM) = [(Gross Strokes-Error hits)/5]/Total Test Time (Min).