TNPSC Current Affairs Model Papers January 13-17, 2018 in Tamil இ யா-இ ேர   இைடேய  9  ைறக   ஒ ப த க   ● இ ேர   ரதம  ெப ச  ெநத யா  6    நா   பயணமாக  இ யா   15.1.2018  © 2018 All Rights Reserved   அ   வ தா .  அவ ட   மைன   WWW.TNPSCLINK.IN  சாரா  உய ைல வ தக   ன   வ ளன .  இ ேர   ரதம   ஒ வ   உலக க க   இ யா   வ வ   இ   இர டாவ     ைறயா .   இ ய-அெம க    இரா வ   ப     'வ ரா ரஹா 2018' - தகவ க    ❖ ெட     ெசௗ     " -ைஹஃபா ெசௗ " எ  ெபய   ● 'வ ரா  ரஹா   2018'  எ ற  ெபய மா ற    இ ய-அெம க    இரா வ     ப , அெம கா  " யா  நக "  ● உலக   ேபா ேபா   ஆ ேலய   -ெம க   (JBLM)    ரா வ   இட ெப ற  ைஹதராபா ,  கட பைட தள ,  2018  ஜனவ   ேஜா ,  ைம   லா ச   எ   றாவ   வார   ெதாட க ள .  அைழ க ப  பைட  இட ெப ற  ேன தைலைம டமாக ெகா ட "இ யா  இ ய  ர கைள    எ   ரா வ   ெத   க டைள  அ "   வ  வழ க . இவ க  ைஹஃபா  இ ப ப ேக ற .   நக     கட த  1918  ெச ட ப   23இ     ெவ கரமாக   தா த   நட ன .  ❖ “வ ரா ரஹா ” இரா வ ப   அத   ைனவாக    உ ள      ெசௗ   ெபய   ● 'வ ரா  ரஹா ' எ ப  இ ய-அெம க  -ைஹஃபா  ெசௗ   எ   ற   பைடக    ப யா .  மா ற ப ள .  இ த  ைன ட   2010  ஆ   ஆ   ஆர க ப ட  மல வைளய  ைவ  அ ச  ெச ய  ேபா , 2012 ம  2015   இைட   ேமா ,  ெநத யா   அ ள    வ டக   நைடெபற ைல.  வ ைக   ப ேவ   கைட யாக  2017 மா மாத , இ யா   ைகெய டன .  ேஜா நைடெப ற .       ❖ இ யா-இ ேர   இைடேய  9  ைறக   அெம க-ஜ பா ய    இரா வ  ப   ஒ ப த க   "IRON FIST 2018" - ெதாட க        ● இ யா-இ ேர   இைடேய  ● அெம கா   க ஃேபா யா   இைணயெவ   பா கா ,  எ ெண   கா   ெப ேலா ட   எ ற  இட ,  ம   எ வா ,  ைர பட   தயா ,  அெம க-ஜ பா ய  பைடக   நா க   மான   ேபா வர   உ ட  9  இைடேய  "IRON  FIST  2018"  எ ற  13  வ   ைறக   ஒ ப த க    இரா வ ப ,  ஜனவ  12  த   ைகெய தா ன.   ெதாட ரவ 12 வைர நைடெப ற .     

நட

நட

க ஜனவ

க ெதா 13-17, 2018 

ெதா

  

ஜனவ

13-17, 2018

WW.TNPSCLINK.IN

Page 1

TNPSC Current Affairs Model Papers January 13-17, 2018 in Tamil ❖

னா    ெசய ைக ேகா க   னா,  ெப ேடா-3  வைகைய   ேச த  இர   வ கா   ெசய ைக ேகா க   வா   மாகாண   உ ள  ச   ெசய ைகேகா   ஏ தள  ைமய   12.1.2018  அ   காைல  7.18  ம   ெவ கரமாக   ெச த ப ட .  2018-ஆ   ஆ   ெப ேடா  ரக  ெசய ைக ேகா க  ஏவ ப வ  இ ேவ  த ைற ஆ . 

ெச

ய 

இ யா சா   ன  ம  தகவ   ெதா ப   ைற அைம ச  ர ச க   ரசா ,  இல ைக  சா   ன   ம   தகவ   ெதா ப   ைற  அைம ச   ஹ   ெப னா ேடா  ஆ ேயா   ப ேக   ண   ஒ ப த   16.1.2018  அ   ைகெய டன .  இ த  ய  ண  ஒ ப த   ல   இ யா  ம   இல ைக   அ ேவக  இைணயதள  ேசைவயான   ேநர யாக  இைண க ப ற .  ம   ம வமைன  ெதாைல  ம வ  ேசைவ   த ைமயாக   க ற .  ெத   மா ல க   உ ள  160  ம வமைனக   ம   ம வமைன  ெதாைல  ம வ  ஆேலாசைன  வழ ற .  ம   ம வமைன  இய ந  ப ஜா,  ம  -  ெட   ெதாைல  ம வ  அைம ைப  2017 ஆ ஆ ெதாட னா . 

  

  இல ைக  கா ேகச ைற  ைற க  ேம பா :  இ யா .287 ேகா த      ● இல ைக ள  கா ேகச ைற  ைற க ைத  ேம ப வத   .287  ேகா  (45.27  ய  டால )  த ைய  இ யா  அ ள .  இ ெதாட பாக  ெட   இல ைக  யைம சக ,  இ ய  ஏ ம -இற ம  வ   இைடேய  ஜனவ   10-ஆ   ேத   ண   ஒ ப த   ைகெய தான . யா பாண   ப ைய,  இல ைக   ற  ப க ட ,  இ யா ட   இைண   ய  இடமாக  கா ேகச ைற ைற க க ற .    இ யா - இல ைக இைடேய "ெதாைல ம வ  ேசைவ ஒ ப த "    ● இ யா - இல ைக அர க  இைடேய  ெதாைல  ம வ  ேசைவ  ெதாட பாக  த   ைறயாக  ண  ஒ ப த   ைகெய தா ள .  ைவ  ம   ம வமைன  ல   இ த   ேசைவைய  ெதாட கபட ள .  இ   இல ைக   உ ள  தைல  ற த  3  ம வமைனக   அ க வ றன.    

நட

ெதா

ஜனவ

 

  ச பா  

அேர யா க "ெப க

  கா ப   ேபா அ ம " 

ைய  ேந

 ச கா பா ெஜ ெப வழச   அேர யா   பல  ஆ களாக  ெப க   மா  பா க  தைட  க ப த ,  2017  ச ப  அ   க ப ட .  ேம  ெப க  கா  ஓ ட  அ ம   வழ க ப ள .  2018    மாத த அ அம வர உ ள . 

அேர யா   த   ைறயாக  ப   ேபா ைய  ெப க   ேந   க  அ ம   வழ க ப ள .  டா நக  நட த கா ப  ேபா ைய  க  ேந  பா க அ ம  (12.1.2018)  க ப ட . 

 

  உலகளா ய  உ ப 30-வ இட இ

13-17, 2018

  யா  

WW.TNPSCLINK.IN

  எ

  (GMI): 

Page 2

TNPSC Current Affairs Model Papers January 13-17, 2018 in Tamil   ●

உலக   ெபா ளாதார  ம ற   (World  Economic  Forum)  ெவ ள,  உலகளா ய  உ ப     எ   (Global  Manufacturing  Index)  ப ய   இ யா 30 வ இட உ ள .  

  ●

  இ

ஜ பா   த ட   உ ள ,  அத க த  இட க ,  ெத   ெகா யா,  ெஜ ம ,  ச லா ,  னா,  ெச   யர , அெம கா,  ட , ஆ யா  ம  அய லா  ஆ ய ஆ ய நா க   உ ளன. 

யாட ேய யவ க

 

இைடேய  "ச ட ேராத  ப ெப " ஒ ப த   

  ●

இ யாட   இைடேய  ஆ ய  நா க   ச ட ேராதமாக  ேய ய  இ ய க ,  ற ய   ப கைள  ெகா டவ க   ப ய  லனா கைள  ப   ெகா ள ,  அவ கைள  ப  ெபற   இர   ஒ ப த க   ைகெய தா ளன. 

  ெம ேகா நா  "உல   க ெப ய  வ   ைக க "     ● ெம ேகாைவ   ேச த  ஆரா யாள க   ெம ேகா   ழ   கட கைர   உ ள      அ   க ெப ய  வ   ைகைய  க ளன . 347  . .  ள   ெகா ட  இ த  ைக  உல   க ெப ய  வ   ைக  என   ற ப ற . ' ரா  அ ஃெபரா மாயா'  எ ற  ஆரா  ஒ  ப யாக  இ த  ைக  க க ப ள .  ச   அ ட   எ ற  அைம   இ த  ைகைய  க ள .  

நட

ெதா

ஜனவக    

ெச ைன   இ ய  -  ஜ பா   கடேலார   காவ பைட பா கா ஒ ைக 2018    ● 8-ஆவ   ேத ய  கட சா   ஆ  ம     த  க தர க   ம  ப   க  (National Maritime Search and Rescue  Workshop  and  Exercise)  ெச ைன   ஜனவ   16-17  ஆ ய  இ   ன க   நைடெப ற .  இ க தர  இ ய,  ஜ பா   நா   கடேலார   காவ   பைட ன ,  இ ய  கட பைட,  மான   பைட,  ேத ய  கட சா   ெதா ப  ைமய  உ டைவ சா   ர க   ப ேக றன .     ● இ   ப   ப ேக பத காக  ஜ பா   நா   கடேலார   காவ பைட  க பலான  ரா   எ ற  க ப   ப ேக க ள .  ேம   27  கட சா   நா க   ச வேதச  ர க ,  ம ய,  மா ல அர   ைற அ கா க , ப ேவ    ம  ப   கைமக , கட சா   ப   உ ேளா   என  பா ைவயாள களாக  பல   இ   ப ேக க ளன ..    ஆதா  அைடயாள - க ைத ப யலா : ஆதா   ஆைணய அ      ● ஆதா   அைடயாள ைத  உ ப   ெகா ள  க   க படல ,  ர   ேரைக  ஆ யவ ேறா   க   ப ைவ   ேம ெகா ளலா  எ  இ ய த வ  அைடயாள  ஆைணய   (UIDAI)  ெத ள .    ● ஆதா   என ப   12  இல க  அைடயாள  எ ைண  நா   வ   த நப க  

13-17, 2018

WW.TNPSCLINK.IN

Page 3

TNPSC Current Affairs Model Papers January 13-17, 2018 in Tamil அைடயாள ைத  உ ெச வத காக  ெதாைல   ெதாட   வன க ,  வ க ,  ெபா   ேயாக  அைம ,  வ மான  வ ைற  உ டைவ  பய ப றன.  த ேபா   வைர  119  ேகா   ேப   ஆதா   எ க   வழ க ப ளன.  நா ேதா   சராச யாக  4  ேகா   ஆதா   அைடயாள  ச பா க நைடெப றன.    2018-இ  ஹ  பயண மா ய  ர : ம ய  அர அ     ● இ யா   இ   ச   அேர யா  நா   ஹ   த  பயண   ெச பவ க  ம ய  அர   சா   அ க ப   மா ய   ெதாைக  இ த  (2018)  ஆ   இ   ர   ெச ய ப வதாக  16.1.2018  அ  ம ய  அர ெத ள .     ● பா ைம ன   நல ைற  அைம ச   தா   அ பா   ந ,  வ   2022-   ஆ   ஹ   மா ய ைத  ப ப யாக  ைற   த  ேவ   எ  கட த 2012-  ஆ    ேகா   ற த  உ தர ண க,  பா ைம ன   வகார க   ைற   அ கார ெப ற    அ த  ப ைரைய  ஏ   இ த  ஆ   இ   ஹ   மா ய ைத  ர   ெச ய ப வதாக  ெத ளா .  இ லா ய க  ஐ ெப  கடைமக   ஒ , வா நா  ஒ   ைறயாவ  ச   அேர யா   உ ள  ெம கா   த பயண ேம ெகா வ ஆ .    பார மாலா  ட :  28  நகர க   .36,290  ேகா வ ட சாைலக      ● பார மாலா  ட   ெட ,  ல ெனள,  ெப க ,  உத ,  ரா , 

நட

ெதா

ஜனவ

பா னா,  நக   உ ட  28  ய  நகர க  வ ட  சாைலகைள அைம க  ம ய அர    ெச ள .  .36,290  ேகா   ெசல   இ ட   ெசய ப த ப   எ   ம ய  ெந சாைல  ம   சாைல   ேபா வர   ைற  அைம ச     க க ெத ளா .     இ ய ரா வ   தா த  ரக  பா க   ெகா த :ம ய அர ஒ த      ● இ ய  ரா வ   .3,547  ேகா   ம ,  தா த   ரக  ைர   பா க ,  கா   ரக  பா க   ெகா த   ெச வத   பா கா   தளவாட  ெகா த  க   16.1.2018  அ   ஒ த  அ ள . ெமா த   72  ஆ ர   தா த   ரக  ைர   பா க ,  93,895  கா   ரக  பா க   ெகா த   ெச ய பட  இ றன.  ெட   பா கா   தளவாட  ெகா த  க   ட ,  பா கா   ைற  அைம ச   மலா  தாராம தைலைம நைடெப ற .    இ யா   4  இட க   "நாணய  உ ப   ைலய க " (SPMCIL)    ● இ ய பா கா  அ சக  ம  நாணய  உ ப   வன   (spmcil)  க பா   ெசய ப   ெகா க தா,  ைப,  ெநா டா,  ைஹதராபா ள  நாணய  உ ப   ஆைலக   நாணய க உ ப ெச ய ப றன.    ● SPMCIL:  Security  Printing  and  Minting  Corporation of India Limited    இ யா   சா ட   நா   இய ர   வ ப ள  த   இர   ைலய   -  ேபாபா இர ைலய  

13-17, 2018

WW.TNPSCLINK.IN

Page 4

TNPSC Current Affairs Model Papers January 13-17, 2018 in Tamil   ●

இ யா   த ைறயாக  ேபாபா   இர   ைலய   சா ட   நா   (SANITARY  NAPKIN)  இய ர   வ ப ள .  'HAPPY  NARI'  எ   இ த  இய ர   ெபய ட ப ள .  5  பா   இர   நா கைள  இ த  இய ர   வழ ற .  Bhopal  railway  station  has  become  the  India’s  first  railway  station  to  have  a  sanitary  napkin  vending  machine named as ‘Happy Nari’.  

யமன / பத

ேய

   

ட   த   ெப   ய  எ . .  "   ெகௗ " ழ அைம சராக யமன   ●   ட   த   ெப   ய  பாரா ம ற  உ னரான  (M.P.)  "   ெகௗ   "  அவ கைள  அ நா   எ க யான  ெதா லாள   க   தைலவ   ெஜேர   கா   தா   அைம ள  ழ  அைம சரைவ  ஓ   அைம சராக மய ளா .    ❖ ழ   அைம சரைவ  எ ற   எ ன?  -  தகவ க      ● ட   ஆ   அர   அைம சரைவைய  ம பத ,  தவ கைள   கா வத   ரதான  எ க   ழ   அைம சரைவைய  அைம ப   வழ க .  அத ப   எ க   ல   ஒ ெவா   ைற   ழ   அர கான  அைம ச க   ய க ப வா க .  அவ க   அர  அ ைறைய  வ   அைம ச ட   ேக கைள  எ வ   மரபா .  இ த  வைக   எ க யான   மா   அர   ேபா   ெசய ப .   

நட

ெதா

ஜனவ

ப ைக  தகவ   அ வலக  ெத   ம டல  தைலைம  இய நராக  "எ . . .எ .  "  ெபா ேப      ● ப ைக  தகவ   அ வலக   ெத   ம டல  தைலைம  இய நராக  எ . . .எ .    (16.1.2018)  ெபா ேப றா .  இ வைர  தைலைம  இய நராக பத  வ த ேக. மா   ைப  மா ற  ெச ய ப டைதய   இ பத ய க ப டா .     இ ய  ஒ   ச க    ஆைணய   தைலவராக "அ க னா" யமன      ● இ ய  ஒ  ச க   (IOA)  தாக  உ வா க ப ட    ஆைணய   (Finance  Commission)  தைலவராக  த  ைளயா   வா   "அ   க னா"  ய க ப ளா . 

மாநா /

ழா/க

தர க  

றாவ   "ெர னா  உைரயாட   2018"  -  ெதாட க   

ெட   ●

  ெட   உ ள  தா   தரக  வளாக ,  றாவ   "ெர னா  உைரயாட   2018"  எ ற  -அர ய   மாநா ைட  இ ேர   ரதம  ெப ஜ   ெந ெத யா  ெதாட ைவ தா . The 3rd  edition of the annual Geo-political conference  Raisina Dialogue 2018 will be held at the Taj  Diplomatic Enclave. 

  ஆ யா -இ யா ேவளா  ம  வன ைற  அைம சரைவ ட 2018, ெட     ● நா காவ   ஆ யா -இ யா  ேவளா   ம   வன ைற  அைம சரைவ  

13-17, 2018

WW.TNPSCLINK.IN

Page 5

TNPSC Current Affairs Model Papers January 13-17, 2018 in Tamil ட   (AIMMAF),  2018  ஜனவ   12  ஆ   ேத , ெட நைடெப ற .  நா

உலக க   ெப ற  ம ைர  மாவ ட   அல காந   ஜ க   16.1.2018  அ   த -அைம ச   எட பா   பழ சா ,  ைண  த -அைம ச   ஓ.ப ெச வ   ஆ ேயா   ஜ க ைட  ெதாட ைவ தன .  அல காந   கா ய ம   ேகா   ழாைவெயா   நட த ப   இ த  ஜ க   ேகா ைட  யா   சா   ட   நட த .  ெமா த  571 காைளக   அ ட ப டன. ற த  ரராக  அஜ ,  ற த  காைள  உ ைமயாளராக  ளகரைண  ச ேதா   ேத   ற த  ரராக  8  காைளகைள  அட ய  அல காந ைர  அ த  ெப ய  ஊ ேச ைய  ேச த  அஜ   (வய   24)  எ பவ ,  ற த காைள உ ைமயாளராக  ளகரைண  ச ேதா   ேத   ெச ய ப டன . 

க    

த ம  

நா   கைடக ●

  ெச   

ெந சாைல  அ ம  

த நா   நகரா ப க   உ ள  ேத ய  ம   மா ல  ெந சாைலக   ம கைடக  உ ச ம ற  அ ம   அ  உ ள . 2016-  ஆ   ச ப   15-   ேத   உ ச ம ற   ற த  உ தர ,  நகர க   ம   ராம கைள  இைண   ேத ய  ம   மா ல  ெந சாைலக   அ   உ ள  ம கைடகைள  தைட  ெச   ேநா   ற க ப ட .   ைனநகரா   உ ச ம ற

3.33 TMC

ணா ந

ெச ெச

ைன     ேதைவைய      வைக ,  த ழக   ணா  ந   3.33  TMC  த   ற   வத  ஆ ர  அர   ஒ   ெகா ள .  க டேல   ேத க   இ     ேத க   இ த    வர ள .  ெச ைன     வழ   4  ேத க க   ைறவான  மைழ ெபா   காரணமாக  46%    ம ேம  இ ற .  ணா  ந   வ  5  எ  த  ெச ைன     ேதைவ காக  3.33  TMC  த   ற ட பட ள .     TMC:  Thousand  Million  Cubic  Feet  (1,000,000,000 = 109 = 1 Billion) 

  ம ைர அல காந  

நடெதா 

 

  ●

 

ெதாட க  

ஜனவ

  ழ  அக வாரா  ப க : ஜனவ  இ   ெதாட க     ● ழ   ெதா ய   கள   எ ப   இ ய   ெதா ய   ஆ   வன தா   அகழா   ெச ய ப  வ   ஒ   ச க  கால  வ ட  ஆ .  இ த  அகழா   ைமய   வக ைக  மாவ ட   ைவைக  ஆ ற கைர   ழ   எ ற  ராம   அைம ள .  ஆ சந   ெதா ய   கள   அ  இ ய  ெதா ய   ஆ   வன தா   த நா   ேம ெகா ள ப ட  ெப ய  அள லான அகழா இ வா .    ● இ ய  ெதா ய   ைறயா   இ   3  ஆ க   அக வாரா   ேம ெகா ள ப   வ த  ைல ,  ெமா த   7,818  ெதா ெபா க  

13-17, 2018

WW.TNPSCLINK.IN

Page 6

TNPSC Current Affairs Model Papers January 13-17, 2018 in Tamil க ெட க ப டன.  த ேபா   த ழக  அர   ெதா ய   ைற  சா  இ   அகழா   ப க   ேம ெகா ள பட  உ ளன. த ழக அர  ெதா ய   ைற  சா ,  ழ   அக வாரா  ப க   .55  ல ச   ெசல   ேம ெகா ள பட  உ ளன.  ழ   ேம ெகா  வ   அகழா  ப யான   100  ஏ க   ல   பர  பர    ெதா ய  ேமடாக  காண ப ற .  இத கான  ப க   ஜனவ இ ெதாட க பட ள .    இ எ  

யா  அள ைக: த ●

  உய க நா த

  ெச ேவா ட  

 

2016-17  அ ல  இ ய  உய க  ஆ   அ ைக ப ,  உய க   ெச ேவா   எ ைக   த ழக   த ட   ைட ற .  த ழக   உய க   ெச ேவா   எ ைக  46.9  சத த   ஆ .  இ த  எ ைக  ேத ய  அள   25.2  சத தமாக உ ள , என ம ய ம தவள  ேம பா   ைற  அைம ச   ரகா   ஜவேடக   தைலைம ,  ெட   நைடெப ற  ம ய  க   ஆேலாசைன  வா ய   65-வ   ட   ப ேக ற  த ழக  உய க   ைற  அைம ச   ேக. .அ பழக இ வா ெத தா . 

  உட உ தான : த நா த ட     ● உட   உ   தான   ம ற  மா ல க   த ழக   ேனா யாக  க ற   எ   யர   ைண   தைலவ   ெவ க ய  நா   ெத தா .  கட த  8  ஆ க   1,000  க ர   மா   அ ைவ   ைசகைள  ெச   சாதைன  பைட த  டா ட   கம   ேரலா  தைலைம லான  ன   பாரா   ழா ெச ைன  (16.1.2018) நைடெப ற . 

நட

ெதா

ஜனவ

இ க ெவ க ய நா

 

யர   ைண  தைலவ   ப ேக றா .  

  க யா ம   கட   ப   'ஆபேரஷ   ைசர ' ெதாட க       ● க யா ம   கட   ப   கட   பா கா ைப  உ ெச   வைக ,  கடேலார   பா கா   ம  சா , 4  நா க  நைடெப  'ஆபேரஷ  ைசர '  பா கா   ேசாதைன  16.1.2018  அ   ெதாட ய .    ● இ யா  வ   கட வ யாக  ரவா க   ஊ வைல   க கா   த   வைக ,  கடேலார   பா கா   ம   சா ,  ந ன பட  ேபா ஸா  ேரா  ப   ஈ ப ளன .  இத காக  சஜா , ைசர   உ ட  ஆபேரஷ க   அ க   நட த ப வ றன.     த நா   அர   சா   ‘HD’ெச டா   பா க   அ க      ● த ழக   அர   ேக     வன ,  ஜனவ   இ   “HD”  ெச டா   பா கைள அ க ப ற .     ❖ இலவச  ெச டா   பா க   வழ   ட (2017)    ● த ழக   உ ள  ேக     வன  வா ைகயாள க   இலவச  ெச டா   பா க   வழ   ட ைத  த வ   பழ சா ,  2017  ெச ட ேப   2-   ேத   ெதாட ைவ தா .  13  ல ச   28  ஆ ர   843  ெச டா   பா க   த ேபா   வைர  இைண க ப ,  ெசய பா  வ ளன.ெச ைன   30  ஆ ர   ெச டா   பா க  

13-17, 2018

WW.TNPSCLINK.IN

Page 7

TNPSC Current Affairs Model Papers January 13-17, 2018 in Tamil வழ க ப ,  22  ஆ ர   பா இைண க ப ளன.  

க  

  .

  5000  -1500  கால ைத   ேச த  "ெதா   த ழ ஈம கா த "க      ● வ   மாவ ட   த   ரம ய வா   அர   கைல   க   வளாக   இ வைர  க ட ய படாத  ஏழா ர   ஆ க   பைழைமயான  ெதா த ழ   ஈம கா   க க ப ள .  இ   க க ப ள  க வ ட க   ெப ,  ேபா ,  நா தாமைல  ேபா ற  இட க   காண ப ற  ஈம   க வ ட கைள  ஒ   காண ப றன.  வ   மாவ ட   அ ர பா க ,  ப டைர  ெப   எ   ெதா ய   ய வ   ெப ற  ப ைடய  நகர க   இைணயான  கைழ  த ெப ள .     ❖ த ழக  ெதா ய   வரலா   ேனா - இராப     ● த ழக  ெதா ய   வரலா   ேனா   எ  ேபா ற ப  இராப       த ழக   ெகா றைல  ஆ ற கைர   க ட த  பைழய  க கால  க கேள  த ழக  வரலா   இ ட  ப க க   ஒ ய .  ப லாவர ,  ய   ேபா ற  இட க   வான  அக வாரா கைள  நட ய  , ெச ைன மாகாண ைத நாக க   ெதா லாக வ றா .    ❖ இ யா  நைடெப ற  த  ெதா ய   ஆ      ● வரலா   கால  ெதா ய  ஆ   ேனா யாக  க த ப   இராப  

நட

ெதா

ஜனவ

 

  த ழக   ேம ெகா ட  ெதா ய   ஆ ேவ,  இ யா   நைடெப ற  த  ெதா ய  ஆ வா .  .   1863-   ெச ைனய ேக  ெகா றைலயா   ப ைக   ெப க கால  ைக ேகாட க   உ ட  பழ   ெபா கைள  க ட தா .  இ க க   ஆ க ய  ெதா ப ைத,   ெச ைன ெதா   ப   (Madrasian  Industry)  எ   ெபய டா .  

க /ப

க    

த நா   அர   க   வழ   ழா  2017-18    ● த ழக  அர   சா   வ வ   நா   ழா  ம   த   ெதா டா ய  அ ஞ க   7  ேப ,  ச தாய ெதா டா ய 2 ேப     வழ   ழா  ெச ைன  கைலவாண   அர   16.1.2017  அ   நட த .  த -அைம ச   எட பா   பழ சா   கைள வழ னா .     ●   ெப றவ க   1  ல ச   பா கான  காேசாைல,  ஒ   ப   த க பத க   ஆ யைவ  வழ க ப ட .  அகைவ  த  த   அ ஞ க   50  ேப   2  ஆ ர   500  பா   உத ெதாைக,  ம வ ப   .100  ஆ யவ ைற  ெப வத கான  அரசாைணைய  ழா   த -அைம ச   எட பா பழ சா வழ னா .    ❖ 2018 த ழக அர      ● வ வ - ேகா.ெப ய ண      ❖ 2017 த ழக அர க   

13-17, 2018

WW.TNPSCLINK.IN

Page 8

TNPSC Current Affairs Model Papers January 13-17, 2018 in Tamil  

  1. ெப யா - பா.வள ம   2. அ ேப க     -  டா ட   ேக.ேஜ.  ஜா    3. அ ணா - அ. ரம ய   4. காமராஜ - தா.ரா. னகர   5. பார யா     -  ேபரா ய   .பால ரம ய (எ) பார பால    6. பார தாச - ேக. வபார   7. . .க.   -  எ தாள   ைவ.பால மார    8. .ஆ.ெப. வநாத     -  ப.  ம தநாயக   

  ஐ வ யா  '   ரா   ற த  கலா சார    - ”Chevalier de l’Ordre des Arts et  Lettres”     ● ர   பார ப ய ைத  இ யா   பா கா பத கான  ற த  ப க காக,  ைய  சா த  வ வைம பாளரான  ஐ வ யா  ,  அவ க   ரா   ற த  கலா சார  ,  ”Chevalier de l’Ordre des Arts et Lettres” 2018  ஆ   ஆ   ஜனவ   12  ஆ   ேத   ெகா க தா வழ க ப ட . 

ைளயாக    

ைளயா   ெச க காக  24  ம   ேநர  ப பைல 'ேர ேயா ேபா ஃ ளாஷ '      ● ைளயா   ெச கைள  ம   அைன   நா க ,  24  ம   ேநர   ஒ பர வத காக  'ேர ேயா ேபா ஃ ளாஷ '  எ ற  ெபய   ர ேயகமாக  ஆ ைல   ப பைல  வாெனா   ெதாட க ப ள .  ' ேபா ஃ ளாஷ '  வன   ராம   ரேஹஜா ஆவா . 

நட

ெதா

ஜனவ

ெக      ேக ட   பத   8-வ   ைறயாக  150 ர க :  ரா ேகா சாதைன    ● இ ய-ெத   ஆ க  அ க ைடேய,  ெத   ஆ க  ெச ய   நக   நைடெப   2-வ   ெக   ெட   இ ய  அ   ேக ட   ரா   ேகா   தன   21-வ   சத ைத ப  ெச தா .  ரா  ேகா  153  ர க   தா . ேக ட  பத  அவ   8-வ   ைறயாக  150  ர   ேம   எ ளா .  இத   ல   ெக   சகா தமான  டா   ரா ேம   (ஆ ேர யா) சாதைனைய ேகா  சம   ெச தா .  ேம   ெச ய   ைமதான   சத   அ த  த   ெவ நா   ேக ட   எ ற  ெப ைமைய ெப றா .     ● ரா ேம   65-வ   ெட   இைத  ெச தா .  ஒ   ெமா தமாக  9  ைற  150  ர   ேம   எ ளா .  ேக ட   பத   8  ைற  எ ளா .  ைம ேக   ளா   (ஆ ேர யா),  ெஜயவ தேன  (இல ைக),  ைர   லாரா  (ெவ   இ ),    (ெத ஆ கா)  ஆ ேயா   தலா  7  தடைவ  ேக ட   பத   150  ர   ேம எ ளன .     இ லா ர ேஜச ரா சாதைன     ● ஆ ேர யா-இ லா   அ க   ேமா ய  த  ஒ நா   ெக  ேபா   ெம ேபா   நட த .  இ ேபா   இ லா   அ   ெதாட க  ர   ேஜச ரா   180  ர    இ லா   ெவ  காரணமாக  க தா . 180 ர   தத   ல   ஒ நா   ேபா  

13-17, 2018

WW.TNPSCLINK.IN

Page 9

TNPSC Current Affairs Model Papers January 13-17, 2018 in Tamil ஒ   இ   அ க  ர   எ த  இ லா   ர   எ ற  ெப ைமைய  ேஜச ரா ெப றா .   

அ ெவ

நட

ெதா

ஜனவ

 

சா 

ப ட  

  ச

தா  அ  ேகா ைப T20 ேகா ைப  ெக   ேபா     ● தா   அ   ேகா ைப கான  20  ஓவ   ெக   ேபா   நா   ம டல க   வா யாக த ேபா நைடெப வ ற .     ைட ப     68-வ   ேத ய  ய   ைட ப  ேபா  2018:  ெச ைன ெதாட க     ● 68-வ   ேத ய  ய   ைட ப   சா ய   ேபா   ெச ைன   16.1.2018  அ   ெதாட ள .  இ ேபா   ெமா த   57  அ க   ப ேக க ளன.  ஜனவ   17  த   24- ேத  வைர 8 நா க , ெச ைன  ேந   உ ைளயா அர நட ற .    ● த ழக  ஆ க   அ   9  ைற  ேத ய  ப ட ைத  ைக ப   உ ள .  கைட யாக  2014-   ஆ   ெட   நட த  ேபா   சா ய   ப ட   ெப ற .  கட த  ஆ   ைவ   நட த  ேபா   த ழக  அ  2-வ  இட ைத  த .    பா ட     2018  ேப ட   ய   :  ஐதராபா   ஹ ட சா ய      ● றாவ   ேப ட   ய     (BPL)  2018  ேபா ,  இ   ஐதராபா   ஹ ட  அ   4-3  எ ற  கண   ெப க   ளா ட  

ைய  ற .  ைட 

  7-ஆவ   'ேநஷ  க '  ச ைட ேபா ,  ெச யா: இ யா' 12 த க      ● ெச யா   நைடெப ற  7-ஆவ   'ேநஷ  க '  ச ைட ேபா ,  மக  இைளேயா  ம   ய     ேபா   12  த க   ெவ ற   இ யா.  அ ட ,  இர   க   2  ெவ , 3 ெவ கல ெவ ற .    ெட     2018    ச வேதச  ெட :  ெஜ ம   ஏ ச ெக ப சா ய      ● 2018   ச வேதச ெட  ெதாட   இ   ேபா ,  ெஜ ம   ஏ ச   ெக ப ,  ஆ ேர யா   அ ெல   ேப   ைளயா னா க . இ  ெக ப  6-4, 6-4  என  ேந ெச   கண   ெவ   ெப   சா ய ப ட ெவ றா .     ஆ ேர ய   ஓப   ரா லா   ெதாட   2018: தகவ ெதா       ● ஆ   த   ரா லா   ெட   ேபா   ெதாடரான  ஆ ேர ய   ஓப   2018  ஜனவ   15-ஆ   ேத   ெதாட   28-ஆ   ேத   வைர  நைடெபற ள .  ஓ   ஆ   ெமா த   4  ரா லா   ெதாட க   நைடெப .  த   வ வ   ஆ ேர ய   ஓப .  இ த   ேபா   கட த  1905-ஆ   ஆ   த   நைடெப வ   க   பைழைமயான  ேபா க   ஒ றா .  ஆடவ  

13-17, 2018

WW.TNPSCLINK.IN

Page 10

TNPSC Current Affairs Model Papers January 13-17, 2018 in Tamil ஒ ைறய ,  ஆடவ   இர ைடய ,  மக   ஒ ைறய ,  மக   இர ைடய ,  கல   இர ைடய   க   ேபா க   நைடெப றன.   4

ரா

லா

ெட

ெதாட க  

ேத க   119  . .  ேவக   ய  ‘அவா’  ய   (Tropical  Cyclone  Ava)  காரணமாக,  நா   ழ   கட கைர  ப க   க   ேசத   உ ளா ன.  ‘அவா’  ய     ப யாேனா   எ ைக 51 ஆக உய ள . 

  1. ஆ 2. ெர

ேர ய ஓப   ஓப   ெட

ெட

- ஜனவ      -  ேம  த  

ெபா ளாதாரக    

  3.4. அெம ஆக   

  ஓப   ைல  க   ஓப   -ெச ட ப  

ெட

 ெட

 ன? 

ேகா ட லா   தகவ க   ஒேர  கால ட   ஆ   இ த  4  ரா லா   ப ட கைள   ெவ வ ட , அேத ஆ  நைடெப   ஒ   ேபா   த க   ெவ றா   "ேகா ட லா " சாதைனயாள ஆவா . உல   ஒேர  "ேகா ட சாதைனயாள - ெடஃ ராஃ  ெட   உல   "ேகா ட லா "  சாதைனைய   பைட த  ஒேர  ஒ வ   ெஜ ம   ரா கைன  " ெடஃ   ராஃ "  ஆவா க.  1988-ஆ   ஆ   இ த   சாதைனைய தா . ற   

 

லா " 

 

க    

மடகா க  நா   ‘அவா’ (Tropical Cyclone Ava)  ய      ● ஆ கா   ெத ழ ேக  இ ய  ெப கட   அைம ள    நாடான  மடகா க ,  ஜனவ   5  ம   6-  

நட

ெதா

ஜனவ

ஏ  இ யா  வன   2018  ஆ   ஆ   பைன: ம ய அர அ      ● .52 ஆ ர  ேகா  அ மான கட   ைம  உ ளதா , அதைன நா     ஏ   இ யா   ப க   பைன  ெச ய ப .  ேத ய  மான  ேசைவ  வனமான  ஏ   இ யா  ம   ஏ   இ யா  எ ர   ஆ யைவ  ஒேர  வனமாக  2018  ஆ   ஆ   பைன ெச ய ப , எ  ம ய  இைண  அைம ச   ெஜ   ஹா  ெத தா .     ❖ ஏ இ யா (AIR-INDIA) வன      ● ெபா ைற  மான ேசைவ  வனமான  ஏ   இ யா  வன   140  மான க  உ ளன. அைவ 41 ச வேதச  நகர கைள ,  72  உ நா   நகர கைள   இைண ற .  ெமா த  உ நா  ச ைத  14 சத த ச ைதைய  ஏ  இ யா  வனேம  ைவ ற .  .52  ஆ ர   ேகா   அ கமான  அள  கட   ைம    ந ட   இய  வ ற . 2017-ஆ  ஆ     மாத   ஏ   இ யா  வன   உ ள  ம ய அர  51 சத த ப கைள  க  ம ய அைம சக அ ம அ த  

13-17, 2018

WW.TNPSCLINK.IN

Page 11

TNPSC Current Affairs Model Papers January 13-17, 2018 in Tamil

ைவ க   ச யா ரக ,  ர   டாைம இய க ,  யம யாைத இய க   ேபா றைவக   த   ப ேக றவ .  1952ஆ   ஆ   வ ணார ேப ைட  ெதா   ச டம ற  உ னராக   ேத ெத க ப டவ . ‘கைல  இல ய   ெப ம ற ’  உ வா னா  (1961). ெகா ைகைய  பர ப  "ஜனச "  நா தைழ   ெதாட ய  வா,  "தாமைர" எ ற இல ய இதைழ 1959 இ   ெதாட னா .  த நா   அர   ப. வான த   ைனைவ   ேபா   வைக   க யா ம   மாவ ட   நாக ேகா   ெபா ைடைம  ர   ப. வான த   ம ம டப   அைம ள .   

ன க    

இ  

ய ரா ●

  ப.  - ஜனவ

15 

இ யா  தைல ெப ற   1949-ஆ   ஆ   ஜனவ   மாத   15-ஆ   ேத   த ர  இ யா   த   ெல ன   ெஜனரலாக  ேக.எ .க ய பா  பத ேய றா .  அத   வைர  கார கேள  தளப களாக  இ   வ தா க .  நம   இ ய  ரா வ   ஒ  இ யேர  தைலைம   ெபா ேப ற  ன ைத  ற  வைக  ஒ ெவா   ஆ   ஜனவ   மாத   15-ஆ   ேத   ரா வ  னமாக  ெகா டாட ப   வ ற .  

வான த ●-

ைனஜனவ

 

 

18 

© 2018 All Rights Reserved  

வா எ  ப.  வான த  (ஆக  21,  1907 - ஜனவ  18, 1963) நா ப  ஆ க   ெபா   வா ைக  ஈ ப   யாக க   பல  த  ெபா டைம   தைலவ   ஆவா .  ஏற தாழ  ப   ஆ கைள  ைற   க தவ .  கா யவா யாக,  யம யாைத  இய க  ரராக,  த   ப றாளராக,  அைன   ேமலாக  ஒ   ெபா ைடைம  இய க   தைலவராக  ப ப யாக உய தவ .  

WWW.TNPSCLINK.IN   

த க ப ெதாட

நா   நா   த பா   21-08-1907  அ   ற தா .  அவ   ெப ேறா   ப ட   ைள,  உைமய பா   ஆ ேயா   ஆவ .  கா ர   க ,  ெப யா ட   யம யாைத  இய க   உ ட  இய க க   இ த  வா  1936-   த ழக  க  க   த   ைள   உ ன க   ஒ வரானா .  

கைள   ெகா ள 

ெகா

க .. 

[email protected],  

  ●facebook.com/tnpsclink     

 

நட

ெதா

ஜனவ

13-17, 2018

WW.TNPSCLINK.IN

Page 12

TNPSC Current Affairs January 13-17, 2018 Tamil.pdf

There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. TNPSC Current ...

264KB Sizes 0 Downloads 286 Views

Recommend Documents

Tnpsc Current Affairs March 8-9, 2017_Tamil_Download_Pdf.pdf ...
Mar 9, 2017 - There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item.

Current Affairs January 2017 PDF.pdf
US Embassy for TB awareness Amitabh Bachchan He is brand ambassador for the. cause. ICC Cricket Hall of Fame Arthur Morris Former Australia cricketer.

TNPSC Current Affairs in Tamil October 2014 www tnpscportal in.pdf ...
Page 1 of 9. nnnnnnnnnnnnnnnnnn 4444444444444444444444444444. nn nn nn n nnnnnn n n nnnnn nnnnnnn n nnn nn nn n nnn nn n nn nnn n nn n.

TNPSC Current Affairs in Tamil October 2014 www tnpscportal in.pdf ...
Page 3 of 9. TNPSC Current Affairs in Tamil October 2014 www tnpscportal in.pdf. TNPSC Current Affairs in Tamil October 2014 www tnpscportal in.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Details. Comments. General Info. Type. Dimensions. Size. Duration.

InsightsonIndia May 2018 Current Affairs
May 4, 2018 - troops left in all those areas that are still taking up the leather .... other trusted person present at the time of testifying and can call for ...... were stuck for lack of approval by Intelligence Bureau (IB) or other agencies includ

TNPSC Current Affairs May 2-5, 2017 - TnpscLink.pdf
May 5, 2017 - There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item.

Tnpsc Current Affairs June 11-13, English TnpscLink - pdf.pdf
Tnpsc Current Affairs June 11-13, English TnpscLink - pdf.pdf. Tnpsc Current Affairs June 11-13, English TnpscLink - pdf.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In.

Tnpsc Current Affairs Union Budget 2017-18_tnpsclink.pdf ...
Tnpsc Current Affairs Union Budget 2017-18_tnpsclink.pdf. Tnpsc Current Affairs Union Budget 2017-18_tnpsclink.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In.

Tnpsc current affairs South Asian Satellite GSAT 9 ... - Drive
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. Main menu.