Callus stem cell บริษัท Bio-Zelle GmbH บริษัทชีวเทคโนโลยีจากเยอรมนี ด้ วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี ใน ด้ านการวิจยั และพัฒนาการเพาะเลี ้ยงเซลล์ต้นกาเนิดจากเนื ้อเยื่อพืชเพื่อให้ ได้ มาเป็ น “สารสกัดพิเศษ” เพื่อ ใช้ ผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม (oral supplement) เพื่อชะลอวัยฟื น้ ฟูสขุ ภาพและซ่อมเเซมเซลล์ บริ ษัท Bio-Zelle GmbH มีเครื อข่ายอยู่ทุกมุมโลกและเป็ นที่ยอมรับจากคลินิกชะลอวัยชันน ้ า แพทย์และนัก เวชศาสต์ชะลอวัยต่างให้ การยอมรับในผลลัพธ์ของสารสกัดจากเซลล์เนื ้อเยื่อพืช Healing & Renew Callus (แคลลัส) คือเซลล์เนื ้อเยี่ อจากพืชที่ไม่พฒ ั นาไปเป็ นอวัยวะอื่นใด มีคณ ุ สมบัติพิเศษคือ สามารถซ่อมเเซมเซลล์ตวั เองได้ เมื่อเกิด บาดแผล (Healing) และสามารถฟื น้ ฟูเซลล์ให้ เกิดใหม่ได้ อีกครัง้ (Renew) Bio-Zelle สามารถเพาะเซลล์เนื ้อเยี่อเเคลลัสโดยเทคโนโลยีพิเศษ ด้ วยการทาให้ พืชได้ รับบาดแผล และซ่อมแซมบาดแผลตัวเองในเวลาอันรวดเร็ ว คุณสมบัติพิเศษที่เซลล์พืชสามารถซ่อมเเซมเซลล์ตวั เองได้ ถือว่าเป็ นแคลลัสเป็ นเซลล์ที่ทาหน้ าที่ “เสมือนเซลล์ต้นกาเนิด” หรื อเรี ยกว่าเป็ น เซลล์ต้นกาเนิดจากพืช (Plant stem cell) Bio-Zelle นาเอาแคลลัสที่ใช้ เทคนิคพิเศษนี ้ มาเพาะเลี ้ยงในสภาวะที่เหมาะสมและใช้ เครื่ องมือที่ ทันสมัยเพื่อสกัดแคลลัสออกมาให้ เป็ นสารสกัดพิเศษที่หายาก เพื่อใช้ ในวงการแพทย์และการชะลอวัยได้ ลึกถึงระดับเซลล์ นอกจากความอ่อนเยาว์ที่จะได้ รับ สุขภาพที่แข็งแรงจากภายในเป็ นผลพลอยได้ ที่ตามมา ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ที่บริ ษัท Bio-Zell GmbH ได้ วิจยั และพัฒนาการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อเซลล์เเคลลัส พบว่ามีสารประกอบจากธรรมชาติหลายตัวที่เมื่อนามา “ผสานกัน” จะยิ่งเสริ มการทางานและกระตุ้นเซลล์ ต้ นกาเนิดได้ มากขึ ้น เซลล์ต้นกาเนิด หรื อ Stem cell อยู่ที่บริ เวณไขสันหลัง พบว่ามี Marker CD34 และ CD133 ที่ เ พิ่ ม มากขึ น้ ได้ ถึ ง 40-60% การกระตุ้ นการสร้ างเซลล์ ต้ น ก าเนิ น ที่ ม ากขึ น้ นี ้ จะช่ ว ยเพิ่ ม ความสามารถในการซ่อมแซมเซลล์ให้ มากขึ ้นและลดอัตราการเกิดเนื ้องอกได้ อีกด้ วย

NUTRI-MAX CORPORATION ® 2015

MELISIN เมลิซนิ

ฟื้นฟูเซลล์ด้วยแคลลัสสเต็มเซลล์ 2 ชนิด จากประเทศเยอรมัน

Grape skin / Zante currant callus stem cell / (Greece) Tomato / White Tomesol Tomato callus stem cell extract / (USA)

NUTRI-MAX CORPORATION ® 2015

NUTRI-MAX CORPORATION ® 2015

NUTRI-MAX CORPORATION ® 2015

stem cell_MELISIN.pdf

Page 1 of 4. NUTRI-MAX CORPORATION ® 2015. Callus stem cell. บริษัท Bio-Zelle GmbH บริษัทชีวเทคโนโลยีจากเยอรมนี ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี ใน.

662KB Sizes 2 Downloads 173 Views

Recommend Documents

STEM Revolution: Growing Colorado's STEM Pipeline
success in preparing for college, careers and active civil participation. ... will benefit our students in the traditional STEM fields and in many other career fields.

STEM Brochure.pdf
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. STEM Brochure.

STEM Websites.pdf
Page 1. Whoops! There was a problem loading more pages. Retrying... STEM Websites.pdf. STEM Websites.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu.

STEM++ 2015 - PDFKUL.COM
Oct 9, 2015 - Trellis Education. Hal Huntsman. City College of. San Francisco and MathLab. Shreya Shankar. CampSciGirl and. Stanford Freshman. Jay Borenstein. Facebook and. Stanford. Computer. Science. Ben Powell. Ashoka Fellow. Agora. Partnerships.

STEM Websites.pdf
Web Adventures - from Rice University, games about STEM Topics and Careers: http://webadventures.rice.edu/. Build It & Bust It--This is a site FOR engineering.

Stem-Kine.pdf
We combine. the best of nature with. responsible, smart. science to deliver. exclusive products with. effective results. With over 25 years. of research experience,.

STEM Foundations - Discovery Education
No information is available for this page.Learn why

STEM Labs.pdf
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. STEM Labs.pdf.

STEM++ 2015 -
Oct 9, 2015 - Optional visit to Bay Area Changemaker schools. ... Center, 150 Valparaiso Avenue, Sacred Heart Schools, Atherton CA 94027 ... Specialist.

Predicting drug activity - STEM
making it or testing it. The likelihood that a ... molecular model building they provide a good way of visualising molecules and beginning to ... From the website:.

Stem-and-Leaf Plots
20. Plot Make an ordered stem-and-leaf plot of the data. What is the range? 21. Convert Convert the data to degrees Celsius (C) using the formula. C. 5. 9. (F.

Cartel stem telefonica.pdf
Page 1 of 1. Cartel stem telefonica.pdf. Cartel stem telefonica.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu. Displaying Cartel stem telefonica.pdf.

Roncalli STEM Academy
Wheatridge Dr. Ven tan a. C ir. Racoon Ln. Elk Ln. Lo mita. Dr. La. H ab re. Dr. Lar iat. Rd. G re tn a. A ve. Fo rs yth ia. St. A ltu ra s. D r. Mod. estoDr. N or m an. Ln. Cres ta lom a. Dr. Carrilio n L n. Gla dio la. St. Cartier Dr. Redondo. Ln.

STEM Relationships_Simple Stethoscope.pdf
Try one of the apps below to open or edit this item. STEM Relationships_Simple Stethoscope.pdf. STEM Relationships_Simple Stethoscope.pdf. Open. Extract.

STEM Education Day -
Apr 28, 2016 - DayLong Event Features: STEM Industry Workforce Panel. STEM Educator Leadership Panel. STEM Education K12 Breakout Sessions. STEM Expo & Robotics Competition. STEM Educators Resource Fair. STEM Education Awards Luncheon. Keynote Speake

Cartel stem telefonica.pdf
Page 1. Whoops! There was a problem loading more pages. Cartel stem telefonica.pdf. Cartel stem telefonica.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu.