TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN PHẦN MỀM

ThS VŨ HÀ TUẤN ANH [email protected]

ĐÀ NẴNG 05/2009

MỤC TIÊU BÀI HỌC • • • •

Định nghĩa dự án, dự án CNTT Tam giác ràng buộc Định nghĩa quản trị dự án Khung công việc quản trị dự án – 9 lĩnh vực kiến thức – Công cụ, kỹ thuật – Kỹ năng

• Vòng đời phát triển dự án CNTT • Các nhóm quy trình quản trị dự án

SLIDE 3 - CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN PHẦN MỀM

THỐNG KÊ VỀ DỰ ÁN CNTT • • • •

Đề án 112 một đề án CNTT lớn của Việt Nam Chi tiêu cho dự án CNTT năm 2008 là 2,2 tỉ USD Chi tiêu cho dự án CNTT năm 2009 là 2,3 tỉ USD Năm 2009, Bộ Thông Tin và Truyền Thông: Ưu tiên các dự án CNTT mang tầm quốc gia • Nhiều khu công nghệ phần mềm ra đời • Nhiều khu công nghệ cao ra đời

SLIDE 4 - CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN PHẦN MỀM

DỰ ÁN CNTT 2011-2012

SLIDE 5 - CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN PHẦN MỀM

DỰ ÁN CNTT 2011-2012

SLIDE 6 - CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN PHẦN MỀM

CÁC DỰ ÁN BẢN THÂN ĐÃ THAM GIA • COS – Hệ thống điều hành doanh nghiệp – Triển khai NetSoft, Bưu Điện TPHCM và nhiều đơn vị trên địa bàn TPHCM

• NetPost – Chuyển tiền nhanh và các dịch vụ bưu chính – Triển khai 200 bưu cục trên địa bàn TPHCM

• HotReport – Báo cáo nhanh số liệu sản xuất kinh doanh – Triển khai 30 đơn vị trực thuộc Bưu Điện TPHCM

• Hệ thống thông tin 1080 – Khai thác thông tin đài 1080 tại 125 Hai Bà Trưng

• Các dự án khác: MedicShop, Investment, eHospital, …

SLIDE 7 - CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN PHẦN MỀM

LỢI ÍCH CỦA QUẢN TRỊ DỰ ÁN • Đã có nhiều dự án thành công, và nhiều dự án thất bại • Dự án ngày càng lớn và đòi hỏi càng cao hơn • Lợi ích của quản trị dự án – – – – – – – – –

Kiểm soát tốt hơn về tài chính, nguyên vật liệu và nguồn nhân lực Các quan hệ với khách hàng được cải thiện Thời gian phát triển ngắn hơn Các chi phí thấp hơn Chất lượng cao hơn và tính tin cậy tăng cao Lợi ích người sử dụng cao hơn Sản phẩm được cải thiện Điều kiện nội bộ tốt hơn Tinh thần người làm việc cao hơn

SLIDE 8 - CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN PHẦN MỀM

DỰ ÁN LÀ GÌ ? • Theo định nghĩa trong Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – A project is “a temporary endeavor undertaken to accomplish a unique product or service” – Một dự án là “một nỗ lực tạm thời được cam kết để tạo ra sản phẩm duy nhất hoặc dịch vụ duy nhất”

• Tính chất của dự án – – – – –

Kết quả của dự án là duy nhất và rõ ràng Thời gian của dự án là hữu hạn: có thời gian bắt đầu và kết thúc Nguồn lực của dự án là tạm thời Dự án có nhà tài trợ hoặc khách hàng Dự án thường có yếu tố không chắc chắn

SLIDE 9 - CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN PHẦN MỀM

MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN • Dự án thành công khi thoả mãn mong muốn của nhà tài trợ / khách hàng và đạt được 3 mục tiêu: – Mục tiêu phạm vi: cái gì dự án cam kết hoàn thành ? – Mục tiêu thời gian: bao lâu dự án thực hiện xong ? – Mục tiêu chi phí: giá phải trả là bao nhiêu ?

SLIDE 10 - CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN PHẦN MỀM

MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN • Tam giác ràng buộc (triple contraints) diễn tả mối liên hệ của 3 mục tiêu: phạm vi, thời gian, chi phí

Time Nhà quản trị dự án có nhiệm vụ cân bằng 3 mục tiêu này SLIDE 11 - CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN PHẦN MỀM

MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN • Tuy thỏa 3 mục tiêu nhưng nhiều dự án thiếu chất lượng • Mục tiêu CHẤT LƯỢNG được bổ sung thêm vào tam giác ràng buộc

Quality

Time SLIDE 12 - CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN PHẦN MỀM

QUẢN TRỊ DỰ ÁN LÀ GÌ ? • Theo định nghĩa của PMBOK® Guide – Project management is “the application of knowledge, skills, tools, and techniques to project activities in order to meet project requirements” – Quản trị dự án là “ứng dụng kiến thức, kỹ năng, công cụ và kỹ thuật vào các hoạt động dự án để thỏa mãn các yêu cầu của dự án”

SLIDE 13 - CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN PHẦN MỀM

QUẢN TRỊ DỰ ÁN LÀ GÌ ?

SLIDE 14 - CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN PHẦN MỀM

QUẢN TRỊ DỰ ÁN LÀ GÌ ? • Stakeholders là thuật ngữ chỉ người tham gia vào dự án hoặc có ảnh hưởng đến dự án – – – – – –

Nhà tài trợ dự án (sponsors) Nhóm dự án (project members) Nhân viên hỗ trợ (support staffs) Khách hàng (customers) Người sử dụng (users) Nhà cung cấp (suppliers)

SLIDE 15 - CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN PHẦN MỀM

9 LĨNH VỰC KIẾN THỨC • 4 lĩnh vực kiến thức lõi nhằm đến các mục tiêu của dự án – – – –

Project Scope Management – Quản trị phạm vi Project Time Management – Quản trị thời gian Project Cost Management – Quản trị chi phí Project Quality Management – Quản trị chất lượng

• 4 lĩnh vực kiến thức bổ trợ nhằm thúc đẩy các mục tiêu dự án dễ dàng đạt mục tiêu – – – –

Project Human Resource Management – Quản trị nhân lực Project Communication Management – Quản trị truyền thông Project Risk Management – Quản trị rủi ro Project Procurement Management – Quản trị mua sắm

• 1 lĩnh vực kiến thức ảnh hưởng và bị ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực kiến thức khác – Project Integration Management – Quản trị tích hợp

SLIDE 16 - CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN PHẦN MỀM

CÔNG CỤ và KỸ THUẬT • Công cụ và kỹ thuật của quản trị dự án hỗ trợ cho nhà quản trị dự án và nhóm dự án rất nhiều công việc hữu ích trong quá trình thực hiện dự án • Các công cụ như: – Bản tuyên bố dự án, phát biểu phạm vi dự án, cấu trúc phân việc dự án (scope) – Biểu đồ Gantt, biểu đồ mạng, phân tích đường tới hạn, lịch biểu chuỗi công việc tới hạn (time) – Ước lượng chi phí, quản trị giá trị kiếm được (cost)

• Đặc biệt phần mềm Microsoft Project SLIDE 17 - CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN PHẦN MỀM

KỸ NĂNG CẦN THIẾT CỦA NHÀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN • • • • • • • • •

Kỹ năng lãnh đạo Kỹ năng lập kế hoạch Kỹ năng tổ chức Kỹ năng xây dựng nhóm Kỹ năng giao tiếp và truyền thông Kỹ năng giám sát và kiểm soát Kỹ năng giải quyết vấn đề Kỹ năng đàm phán Kỹ năng ra quyết định

SLIDE 18 - CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN PHẦN MỀM

CHỨNG CHỈ NGHỀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN • Chứng chỉ NGHỀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN được cấp bởi PMI (Project Management Institute) • Tham khảo – Website của PMI http://www.pmi.org – The Project Management Institute A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), 3rd Edition, 2004 – Kim Heldman Project Management Professional Exam Study Guide, 4th Edition, Wiley Publishing, 2007 – Claudia Baca and Patti Jansen Project Management Professional Workbook, Sybex, 2003

SLIDE 19 - CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN PHẦN MỀM

Ứng dụng QUẢN TRỊ DỰ ÁN trong đời sống • Quản trị dự án có thể áp dụng tốt cho các dự án của cá nhân • Quản trị dự án có thể áp dụng cho nhiều lĩnh vực như xây dựng, tài chính, thể thao, tổ chức sự kiện, ...CNTT • Các kỹ năng quản trị dự án có thể giúp cho cuộc sống mỗi ngày tốt đẹp hơn

SLIDE 20 - CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN PHẦN MỀM

QUẢN TRỊ DỰ ÁN CNTT • Theo nguyên tắc chung của quản trị dự án • Theo đặc thù sản phẩm của lĩnh vực CNTT • Dự án CNTT = Mạng + Phần cứng + Phần mềm Lưu ý: • Bổ sung cho dự án CNTT: Đào tạo nguồn lực • Riêng dự án phần mềm có những nguyên tắc đặc biệt

SLIDE 21 - CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN PHẦN MỀM

QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM • Các giai đoạn cơ bản: – – – – –

Phân tích (Analysis) Thiết kế (Design) Lập trình (Implementation) Kiểm thử (Test) Triển khai (Deployment)

• Các quy trình phát triển phần mềm – – – –

Mô hình thác nước Mô hình chữ V Mô hình xoắn ốc Quy trình RUP – Rational Unified Process

SLIDE 22 - CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN PHẦN MỀM

QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM • Mô hình thác nước (waterfall model)

SLIDE 23 - CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN PHẦN MỀM

QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM • Mô hình chữ V (V Model)

SLIDE 24 - CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN PHẦN MỀM

QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM • Mô hình xoắn ốc (Spiral Model)

SLIDE 25 - CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN PHẦN MỀM

QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM • Mô hình RUP (Rational Unified Process)

SLIDE 26 - CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN PHẦN MỀM

QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM • Mô hình RUP (Rational Unified Process) – Vòng đời của dự án có thể chia các pha (Phases)    

Khởi tạo (Inception) Phát triển (Elaboration) Xây dựng (Construction) Chuyển giao (Transition)

– Trong mỗi pha có thể chia nhiều lần lặp (Iteration)

SLIDE 27 - CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN PHẦN MỀM

QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM • Mô hình RUP (Rational Unified Process)

SLIDE 28 - CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN PHẦN MỀM

QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM • Chứng chỉ quy trình phát triển phần mềm – Chứng chỉ ISO 9000:2000 – Chứng chỉ CMMI

SLIDE 29 - CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN PHẦN MỀM

NHÓM QUY TRÌNH QUẢN TRỊ DỰ ÁN • Quản trị dự án có thể xem là một nhóm các quy trình liên kết lại với nhau • Các nhóm quy trình quản trị dự án gồm: – – – –

các quy trình khởi tạo - initiating processes các quy trình lập kế hoạch - planning processes các quy trình thực hiện - executing processes các quy trình giám sát và kiểm soát - monitoring and controlling processes – các quy trình kết thúc - closing processes

SLIDE 30 - CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN PHẦN MỀM

NHÓM QUY TRÌNH QUẢN TRỊ DỰ ÁN Khởi tạo

Lập kế hoạch

Giám sát và kiểm soát

Thực hiện

Kết thúc SLIDE 31 - CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN PHẦN MỀM

NHÓM QUY TRÌNH QUẢN TRỊ DỰ ÁN • CÁC NHÓM QUY TRÌNH TRONG 1 PHA DỰ ÁN

SLIDE 32 - CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN PHẦN MỀM

LĨNH VỰC KiẾN THỨC VÀ CÁC NHÓM QUY TRÌNH

SLIDE 34 - CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN PHẦN MỀM

SLIDE 35 - CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN PHẦN MỀM

TỔNG KẾT • • • •

Định nghĩa dự án, dự án CNTT Tam giác ràng buộc Định nghĩa quản trị dự án Khung công việc quản trị dự án – 9 lĩnh vực kiến thức – Công cụ, kỹ thuật – Kỹ năng

• Vòng đời phát triển dự án CNTT • Các nhóm quy trình quản trị dự án

SLIDE 36 - CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN PHẦN MỀM

BÀI TẬP • Nhắc nhớ: các bài tập đều nộp trên elearning • Bài tập cá nhân: – Tìm 5 dự án CNTT, 5 dự án phần mềm – Xem xét 1 đề án đã từng làm: liệt kê các bước đã thực hiện, đưa ra các bước nên thực hiện nếu phải thực hiện lại đề án đó – Tìm hiểu Microsoft Project (chụp hình dán vào báo cáo)  Các bước cài đặt Microsoft Project  Các chức năng chính của phần mềm Microsoft Project

• Bài tập nhóm tuần tới: – Chọn tên dự án cho nhóm SLIDE 37 - CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN PHẦN MỀM

SPM Chapter01 - Overview Software Project Management v1.3.pdf ...

SPM Chapter01 - Overview Software Project Management v1.3.pdf. SPM Chapter01 - Overview Software Project Management v1.3.pdf. Open. Extract. Open with.

1MB Sizes 3 Downloads 72 Views

Recommend Documents

Software Project Management, Walker Royce Pearson Education ...
Software Project Management, Walker Royce Pearson Education, 2005..pdf. Software Project Management, Walker Royce Pearson Education, 2005..pdf. Open.

man-111\basecamp-project-management-software-download.pdf ...
man-111\basecamp-project-management-software-download.pdf. man-111\basecamp-project-management-software-download.pdf. Open. Extract. Open with.

IT2403-SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT 2 MARKS ...
1. Define software project management. Software Project Management has key ideas about the planning, monitoring, and control of software projects. 2. What is a ... Write any five competencies of project management skills. .... Internal data are colle

OVERVIEW OF MANAGEMENT
Page 18. PUBLIC SECTOR ORGANIZATIONS include central government departments such as the Ministry of Health, which do not have profit as their goal.

Project Overview-NCSBN Grant.pdf
Page 1 of 4. Project Title: Does systems thinking improve the perception of safety culture and patient. safety? A medication administration education intervention.

Project Overview-NCSBN Grant.pdf
efficient and expedient in medication administration, this practice also increases risk for error. (Poon, et al. 2010; Koppel, Wetterneck, Telles, & Karsh, 2008). Nurses' self reporting of medication errors has been specifically associated with their

ECE Career Ladder Project (CLP) Overview - CCCECE
its career ladder with the state's new ECE competencies, to be issued later this year. ... CDD, CTC, and First 5 California, EPEC has begun this process, which it calls the ECE Career. Ladder Project ... would best represent the field as a whole.

software architecture and project management pdf
software architecture and project management pdf. software architecture and project management pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu.

project management in software engineering pdf
project management in software engineering pdf. project management in software engineering pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu.

software project management by bob hughes pdf free download ...
software project management by bob hughes pdf free download. software project management by bob hughes pdf free download. Open. Extract. Open with.

project management concepts in software engineering pdf ...
project management concepts in software engineering pdf. project management concepts in software engineering pdf. Open. Extract. Open with. Sign In.