Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ χριστοῦ υἱοῦ Δαυὶδ υἱοῦ Ἀβραάμ.

This is the genealogy of Jesus the Messiah the son of David, the son of Abraham:

Ἀβραὰμ ἐγέννησεν τὸν Ἰσαάκ, Ἰσαὰκ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰακώβ, Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰούδαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ,

Abraham was the father of Isaac, Isaac the father of Jacob, Jacob the father of Judah and his brothers,

Ἰούδας δὲ ἐγέννησεν τὸν Φαρὲς καὶ τὸν Ζάρα ἐκ τῆς Θαμάρ, Φαρὲς δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἑσρώμ, Ἑσρὼμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀράμ,

Judah the father of Perez and Zerah, whose mother was Tamar, Perez the father of Hezron, Hezron the father of Ram,

Ἀρὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀμιναδάβ, Ἀμι- Ram the father of Amminadab, Ammiναδὰβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ναασσών, Να- nadab the father of Nahshon, Nahshon the father of Salmon, ασσὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν Σαλμών, Σαλμὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν ⸂Βόες ἐκ τῆς Ῥαχάβ, Βόες⸃ δὲ ἐγέννησεν τὸν ⸂Ἰωβὴδ ἐκ τῆς Ῥούθ, Ἰωβὴδ⸃ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰεσσαί,

Salmon the father of Boaz, whose mother was Rahab, Boaz the father of Obed, whose mother was Ruth, Obed the father of Jesse,

Ἰεσσαὶ δὲ ἐγέννησεν τὸν Δαυὶδ τὸν βασιλέα. Δαυὶδ ⸀δὲ ἐγέννησεν τὸν Σολομῶνα ἐκ τῆς τοῦ Οὐρίου,

and Jesse the father of King David. ¶ David was the father of Solomon, whose mother had been Uriah’s wife,

Σολομὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν Ῥοβοάμ, Ῥοβοὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀβιά, Ἀβιὰ δὲ ἐγέννησεν τὸν ⸂Ἀσάφ,

Solomon the father of Rehoboam, Rehoboam the father of Abijah, Abijah the father of Asa,

Ἀσὰφ⸃ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσαφάτ, Ἰωσαφὰτ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωράμ, Ἰωρὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ὀζίαν,

Asa the father of Jehoshaphat, Jehoshaphat the father of Jehoram, Jehoram the father of Uzziah,

Ὀζίας δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωαθάμ, Ἰωαθὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀχάζ, Ἀχὰζ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἑζεκίαν,

Uzziah the father of Jotham, Jotham the father of Ahaz, Ahaz the father of Hezekiah,

Hezekiah the father of Manasseh, ManἙζεκίας δὲ ἐγέννησεν τὸν Μανασσῆ, Μανασσῆς δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀμώς, Ἀμὼς asseh the father of Amon, Amon the father of Josiah, δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσίαν, Ἰωσίας δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰεχονίαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ ἐπὶ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος.

and Josiah the father of Jeconiah and his brothers at the time of the exile to Babylon.

siah the son of David, the son of Abra- ham: Abraham was the ... - GitHub

Salmon the father of Boaz, whose mother was Rahab, Boaz the father of Obed, whose mother was Ruth, Obed the father of Jesse, and Jesse the father of King ...

33KB Sizes 0 Downloads 95 Views

Recommend Documents

pdf-12117\the-son-of-the-black-stallion-son-of-the-black ...
... apps below to open or edit this item. pdf-12117\the-son-of-the-black-stallion-son-of-the-black- ... -bay-colt-the-black-stallion-mystery-the-black-stalli.pdf.

pdf-1173\son-of-david-healing-the-vision-of-the-messianic-jewish ...
Try one of the apps below to open or edit this item. pdf-1173\son-of-david-healing-the-vision-of-the-messianic-jewish-movement-by-stuart-dauermann.pdf.

pdf-143\the-son-of-sam-then-and-now-the-david ...
Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. pdf-143\the-son-of-sam-then-and-now-the-david-berkowitz-story-by-david-pietras.pdf.

son of bean.pdf
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. son of bean.pdf.

Watch Son of the Guardsman (1946) Full Movie Online Free ...
Watch Son of the Guardsman (1946) Full Movie Online Free .MP4_________.pdf. Watch Son of the Guardsman (1946) Full Movie Online Free .MP4_________.

Watch The Son Of Kong (1933) Full Movie Online Free ...
Page 1. Whoops! There was a problem loading more pages. Retrying... Watch The Son Of Kong (1933) Full Movie Online Free .Mp4______________.pdf.

[PDF] Son of the Cursed Bear
... the downloaded file to install the software FREE DVDs AND BOOKS Watch Horrifying videos of Hell ... Online PDF Son of the Cursed Bear (Sons of Beasts Book 1), Read PDF Son of the Cursed Bear .... One chance meeting with a feral grizzly.

the son of neptune by rick riordan pdf
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. the son of neptune by rick riordan pdf. the son of neptune by rick riordan pdf. Open. Extract. Open with. Si

[PDF] Download The Son of Neptune
span class news dt 03 08 2017 span nbsp 0183 32 Please see if you are eligible to ... fan of from my online content Why is The Heroes of Olympus 2 The Son of Neptune Rick ... Online PDF The Son of Neptune (Heroes of Olympus, Book 2), Read PDF The Son