Result Review: SIRI 16 Aug 2016

บมจ. แสนสิริ (SIRI) ยอดขาย presales ในไตรมาส 2/59

BUY 2016 TP: Bt2.24 Closing price: Bt1.77

► ►

กาไรสุทธิไตรมาส 2/59 ที่ 622 ล้านบาท ลดลง 31% YoY แต่เพิม่ ขึน้ 12% QoQ ส่วนกาไรปกติอ ยู่ท่ี 604 ล้า นบาท เพิ่มขึ้น 15% YoY แต่ ลดลง 0.7% QoQ รายงานยอดขาย presales งวด 7 เดือนของปี 59 ที่ 1.45 หมื่นล้า น บาทซึง่ เป็ นยอดขาย presales ในไตรมาส 2/59 มากถึง 8 พันล้านบาท เราคาดว่าในไตรมาส 4/59 จะมีการเติบโตอย่างมากของทัง้ ยอดขาย presales และกาไรจากโครงการทีโ่ อนแล้ว คาดว่ากาไรปกติจะอยู่ท่ี 3.2 พันล้านบาทในปี 2559 เพิ่มขึ้น 20.3% YoY และ 3.5 พันล้านบาทในปี 2560 เพิม่ ขึน้ 9.4% YoY แนะนา “ซือ้ ” ราคาเป้าหมายที่ 2.24 บาท

กำไรสุทธิ ไตรมำส 2/59 ที่ 622 ล้ำนบำท ลดลง 31% YoY แต่เพิ่มขึ้น 12% QoQ SIRI รายงานกาไรสุทธิ ไตรมาส 2/59 ที่ 622 ล้ านบาท ลดลง 31% YoY แต่เพิ่มขึน้ 12% QoQ เป็ นไปตามประมาณการของ IAA กาไรปกติอยูที่ 604 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ 15% YoY และลดลง เพียง 0.7% QoQ รายได้ จากโครงการคอนโดมิเนียมเท่ากับ 2.2 พันล้ านบาทหรื อคิดเป็ น 30% ของรายได้ รวมจากยอดขายโครงการ โครงการเดอะเบส เซ็นทรั ล พัท ยา โครงการดี ค อนโด แคมปั ส รี สอร์ ท รังสิต โครงการ ดีคอนโด นิม และโครงการฮาสุ เฮาส์ เป็ น 4 โครงการหลักที่ สร้ างรายได้ ในไตรมาส 2/59 นอกจากนี ้ อัตรากาไรขัน้ ต้ น (GPM) เพิ่มขึน้ อย่างแข็งแกร่ง ในไตร มาส 2/59 อยู่ที่ 30.3% จาก 27.3% ในไตรมาส 2/58 และ 29.6% ในไตรมาส 1/59 และจาก มาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนของรัฐบาลซึ่งหมดอายุเมื่อวันที่ 28 เม.ย. ที่ผ่านมา บริ ษัท สามารถขายโครงการได้ และบันทึกกาไรงามในไตรมาส 2/59 รายได้ ในช่วงครึ่งแรกของปี 59 อยู่ ที่ 1.57 หมื่นล้ านบาท ลดลง 3.6% YoY กาไรสุทธิ ของบริ ษัทเท่ากับ 1.2 พัน ล้ านบาท ลดลง 18.3% YoY และคิดเป็ น 37% ของประมาณการเต็มปี ของเรา SIRI ประกาศยอดขาย presales แข็งแกร่งที่สดุ ที่ 8.05 พันล้ านบาทในไตรมาส 2/59 ยอดขาย presales ในช่วง 7 เดือนแรกในปี 59 ที่ 1.45 หมื่นล้ านบาทคิดเป็ น 35% ของเป้ายอดขาย presales รวมในปี 2559

Upside/downside +27%

Sector Property Development Paid-up shares (shares bn) 15.285 Market capitalization (Bt bn) 27.21 Free float (%) 74.51 12-mth daily avg. turnover (Bt mn) 112.24 12-mth trading range (Bt) 1.95/1.44 Major shareholders (%) The Viriyah Insurance Pcl CHASE NOMINEES LIMITED UBS AG Singapore Branch Thai NVDR

Financial highlights Year to 31 Dec 2014 2015 Revenue (Bt mn) 28,093 36,955 Normalized profit (Bt mn) 2,456 2,667 Net profit (Bt mn) 3,393 3,506 Normalized EPS (Bt) 0.18 0.19 EPS (Bt) 0.25 0.25 Norm. EPS grow th (%) 28.4% 8.6% EPS grow th (%) 75.8% 3.3% P/E (x) 7.1 7.2 P/BV (x) 1.0 1.0 EV/EBITDA (x) 11.3 8.7 DPS (Bt) 0.12 0.12 Dividend yield (%) 6.8% 6.8% ROE (%) 12.3% 10.3%

(18/3/2016) 6.43 5.96 5.93 4.71

2016E 36,177 3,210 3,157 0.22 0.22 20.3% -9.9% 8.0 0.9 7.8 0.12 6.8% 11.5%

2017E 38,162 3,513 3,513 0.25 0.25 9.4% 11.3% 7.2 0.9 7.5 0.12 6.9% 12.0%

2018E 45,073 4,654 4,654 0.33 0.33 32.5% 32.5% 5.4 0.8 7.3 0.16 9.2% 14.9%

คำดกำรเติ บโตที่โดดเด่นทัง้ ในยอดขำย presales และกำไรสุทธิ ในไตรมำส 4/59 เราคาดว่า ตลาดอสังหาริ ม ทรั พย์ จะปรั บ ตัว ดี ขึน้ ต่อไปในครึ่ งหลังของปี นี ้ โดยเฉพาะตลาด ระดับกลางเนื่องจากโครงการก่อสร้ างโครงสร้ างพื ้นฐานของรัฐจานวนมาก โดยเฉพาะโครงการที่ อยู่ใกล้ รถไฟฟ้าในเมืองซึ่งจะได้ รับประโยชน์ และเริ่ มรับรู้ รายได้ ตงั ้ แต่ไตรมาส 3/59 เป็ นต้ นไป SIRI จะได้ รับ ประโยชน์ มากที่ สุดจากโครงการคอนโดมิเนี ยม (60% ของยอดขายในไตรมาส 2/59) ตามแนวรถไฟฟ้า เราคาดว่าบริษัทจะมีกาไรแข็งแกร่งมากที่สดุ ในไตรมาส 4/59 จากการ ขายโครงการคอนโดมิเนียมเดอะไลน์ สุขมุ วิท 71 (SIRI ถือหุ้น 50%) ได้ ทงหมด ั้ 100% มูลค่า1.9 พันล้ านบาท บริษัทกาลังรอยอดขายของโครงการคอนโดมิเนียม 98 Wireless อยู่

Thailand Research Department Vajiralux Sanglerdsillapachai License No. 17385 Tel: 02 680 5077

Please see disclaimer on last page

1

Result Review: SIRI 16 Aug 2016 แนะนำ “ซื้อ” รำคำเป้ ำหมำยที่ 2.24 บำท เราให้ ราคาเป้าหมายสาหรับ SIRI ที่ 2.24 บาทในปี 2559 และ 2.46 บาทในปี 2560 เทียบเท่า PER ที่ 10 เท่า อิงจาก ค่าเฉลี่ยสาหรับอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ SIRI มีแนวโน้ มกาไรแข็งแกร่ ง เราประมาณการกาไรปกติของ บริ ษั ทจะเติบ โต 20.3% ในปี 2559 และ 9.4% ในปี 2560 และอัตราส่ว น PEG ประมาณการที่ 0.40 เท่าในปี 2559 และ 0.78 เท่าในปี 2560 นอกจากนี ้ ค่า PBV ในปั จจุบนั ยังต่าเพียง 0.95 เท่า ซึ่งต่ากว่าของกลุ่มที่ 1.78 เท่าและของ ตลาด SET ที่ 2.0 เท่า เราคาดว่า SIRI จะให้ อตั ราเงินปั นผลตอบแทนสูงถึง 6.7% ต่อปี ในปี นี ้ ทังนี ้ ้ บริ ษัทได้ ประกาศ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากผลการดาเนินงานงวดครึ่ งปี แรกของปี 59 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท โดยกาหนดวันขึน้ เครื่ องหมาย XD ในวันที่ 25 ส.ค. 59

Source: Company Data

Quarterly Review FY December 31 (Bt mn) Total revenue Cost of goods sold Gross profit SG&A expense Operating profit Share of gain (loss) of associates Other income EBIT Financial costs Pretax profit Income tax expenses Profit before MI Minority interests Normalized profit Extra-ordinary items Net Profit EBITDA Normalized EPS (Bt) Net EPS (Bt)

Financial ratio (%) Gross profit margin SG&A expense Normalized profit margin Net profit margin

2Q15

1Q16

2Q16

9,809 (7,128) 2,681 (1,693) 988 (72) 97 1,013 (213) 800 (277) 524 0 524 378 901 920 0.03 0.06

7,573 (5,328) 2,245 (1,397) 849 (24) 113 937 (169) 768 (159) 609 (0) 609 (52) 556 784 0.04 0.04

8,133 (5,669) 2,464 (1,551) 912 (53) 105 965 (171) 794 (190) 604 0 604 18 622 848 0.04 0.04

27.3% 17.3% 5.3% 9.2%

29.6% 18.4% 8.0% 7.3%

30.3% 19.1% 7.4% 7.7%

Please see disclaimer on last page

%YoY

%QoQ

6M15

6M16

-17.1% 7.4% 16,296 15,706 -20.5% 6.4% (11,689) (10,997) -8.1% 9.7% 4,607 4,709 -8.4% 11.1% (3,005) (2,948) -7.7% 7.5% 1,602 1,761 -26.3% 116.2% (72) (77) 8.5% -6.6% 580 218 -4.8% 3.0% 2,111 1,902 -20.0% 0.9% (401) (340) -0.8% 3.4% 1,710 1,562 -31.4% 19.4% (439) (349) 15.4% -0.7% 1,271 1,213 N.A. -129.1% 0 (0) 15.4% -0.7% 1,271 1,213 N.A. N.A. 171 (34) -30.9% 11.9% 1,442 1,178 -7.8% 8.2% 1,603 1,632 15.4% -0.7% 0.08 0.08 -35.4% 11.9% 0.10 0.08

3.0% 1.8% 2.1% -1.5%

0.6% 0.6% -0.6% 0.3%

28.3% 18.4% 7.8% 8.8%

30.0% 18.8% 7.7% 7.5%

%YoY

2016E

%YoY

-3.6% 36,955 36,177 -5.9% (26,114) (25,322) 2.2% 10,841 10,855 -1.9% (6,460) (6,471) 9.9% 4,381 4,384 7.2% (234) (98) -62.5% 490 516 -9.9% 4,637 4,802 -15.2% (728) (789) -8.6% 3,909 4,013 -20.5% (1,242) (803) -4.6% 2,667 3,210 N.A. 0 (0) -4.6% 2,667 3,210 N.A. 838 (52) -18.3% 3,506 3,157 1.8% 4,908 5,148 -4.6% 0.19 0.22 -21.6% 0.23 0.22

-2.1% -3.0% 0.1% 0.2% 0.1% -58.2% 5.3% 3.5% 8.3% 2.7% -35.4% 20.4% N.A. 20.3% N.A. -9.9% 4.9% 20.3% -3.6%

1.7% 0.3% -0.1% -1.3%

2015

29.3% 17.5% 7.2% 9.5%

30.0% 17.9% 8.9% 8.7%

0.7% 0.4% 1.7% -0.8%

2

Result Review: SIRI 16 Aug 2016 Income Statement (Btmn) Year to 31 Dec 2014 Total revenue 28,093 Cost of goods sold (18,905) Gross profit 9,188 SG&A (5,506) Operating Profit 3,682 Share of gain (loss) of joint venture (0) Other income 357 EBIT 4,039 Financial cost (646) Pretax profit 3,393 Income tax expenses (937) Minority interests 0 Normalized profit 2,456 Extraordinaries items 937 Net profit 3,393 EBITDA 4,039 Normalized EPS (Bt) 0.18 Net EPS (Bt) 0.25 DPS (Bt) 0.12 Statement of Financial Position (Btmn) Year to 31 Dec 2014 Current Assets 65,281 Non-current Assets 7,867 Total assets 73,147 Current Liabilities 27,568 Non-current Liabilities 20,763 Total liabilities 48,331 Paid-up capital 14,582 Retained Earnings 7,666 Total equity 24,816 BVPS (Bt) 1.70 Cash Flow Statement (Btmn) Year to 31 Dec 2014 Pretax Profit 2,313 Depreciation & Amortization 281 Operating Cash Flow (9,589) CAPEX (829) Investing Cash Flow (815) Dividend Payment (1,425) Financing Cash Flow 9,093 Exchange rate gains(losses) on cash (54) Inc. (Dec.) in cash & equivalents (722) Beginning cash & equivalents 2,388 Ending cash & equivalents 1,611

Please see disclaimer on last page

2015 36,955 (26,114) 10,841 (6,460) 4,381 (234) 490 4,637 (728) 3,909 (1,242) 0 2,667 838 3,506 4,908 0.19 0.25 0.12

2016E 36,177 (25,322) 10,855 (6,471) 4,384 (98) 516 4,802 (789) 4,013 (803) (0) 3,210 (52) 3,157 5,148 0.22 0.22 0.12

2017E 38,162 (26,618) 11,544 (6,787) 4,756 (111) 538 5,184 (792) 4,392 (878) (0) 3,513 0 3,513 5,546 0.25 0.25 0.12

2018E 45,073 (31,519) 13,553 (8,068) 5,485 565 572 6,623 (805) 5,818 (1,164) (0) 4,654 0 4,654 6,962 0.33 0.33 0.16

2015 59,135 10,316 69,451 19,949 22,303 42,253 15,285 9,262 27,198 1.78

2016E 58,485 10,409 68,894 17,992 22,380 40,372 15,285 10,585 28,522 1.87

2017E 60,512 10,499 71,011 18,476 22,380 40,856 15,285 12,219 30,155 1.97

2018E 68,831 11,111 79,943 20,243 27,380 47,623 15,285 14,383 32,320 2.11

2015 4,748 271 9,503 (230) (1,255) (1,713) (8,683) 75 (115) 1,611 1,572

2016E 4,802 346 2,727 (220) (837) (1,714) (1,293) 0 (1,572) 1,572 0

2017E 5,184 362 929 (220) (928) (1,756) (998) 0 821 0 821

2018E 6,623 339 (4,448) (220) (921) (2,327) 8,079 0 1,257 821 2,078

3

Result Review: SIRI 16 Aug 2016 Quarterly Income Statement (Btmn) Year to 31 Dec 2Q15 Total revenue 9,809 Cost of goods sold (7,128) Gross profit 2,681 SG&A (1,693) Operating Profit 988 Share of gain (loss) of joint venture (72) Other income 97 EBIT 1,013 Financial cost (213) Pretax profit 800 Income tax expenses (277) Minority interests 0 Normalized profit 524 Extraordinaries items 378 Net profit 901 EBITDA 920 Normalized EPS (Bt) 0.03 Net EPS (Bt) 0.06 Key Financial Ratios Year to 31 Dec Sales growth (%) Normalized profit growth (%) Net profit growth (%) EPS growth (%) Gross margin (%) Operating margin (%) EBITDA margin (%) Normalized profit margin (%) Net profit margin (%) Effective tax rate (%) ROA (%) ROE (%) EV/EBITDA Net debt to equity (x) P/E (x) P/BV (x) Dividend Yield (%) Main Assumptions Year to 31 Dec (Btmn) Beginning backlog Presales Total revenue Ending backlog SG&A to sales

Please see disclaimer on last page

3Q15 10,551 (7,543) 3,008 (1,734) 1,274 (78) 109 1,305 (212) 1,171 (338) 0 755 307 1,062 1,205 0.05 0.07

4Q15 10,108 (6,882) 3,226 (1,721) 1,505 (83) (200) 1,222 (115) 1,029 (466) 0 642 361 1,002 2,101 0.05 0.06

1Q16 7,573 (5,328) 2,245 (1,397) 849 (24) 113 937 (169) 768 (159) (0) 609 (52) 556 784 0.04 0.04

2Q16 8,133 (5,669) 2,464 (1,551) 912 (53) 105 965 (171) 794 (190) 0 604 18 622 848 0.04 0.04

2014 (1.76) 28.4 75.8 31.6 32.7 13.1 14.4 8.7 12.1 27.6 5.1 12.3 11.3 0.9 7.1 1.0 6.8

2015 31.5 8.6 3.3 (1.4) 29.3 11.9 13.3 7.2 9.5 31.8 4.9 10.3 8.7 0.6 7.2 1.0 6.8

2016E (2.1) 20.3 (9.9) (9.9) 30.0 12.1 14.2 8.9 8.7 20.0 4.6 11.5 7.8 0.5 8.0 0.9 6.8

2017E 5.5 9.4 11.3 11.3 30.2 12.5 14.5 9.2 9.2 20.0 5.0 12.0 7.5 0.5 7.2 0.9 6.9

2018E 18.1 32.5 32.5 32.5 30.1 12.2 15.4 10.3 10.3 20.0 6.2 14.9 7.3 0.7 5.4 0.8 9.2

2014 33,040 8,762 27,174 34,000 19.6%

2015 34,000 28,512 35,152 32,000 17.5%

2016E 32,000 42,000 34,287 39,713 17.9%

2017E 39,713 41,200 36,197 44,716 17.8%

2018E 44,716 42,185 43,030 43,871 17.9%

4

CG Report Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR). CG Rating by the Thai Institute of Directors Association (IOD) in 2015. ADVANC HANA MONO SAMTEL TOP

BAFS HMPRO NKI SAT VGI

BCP INTUCH PHOL SC WACOAL

BIGC IRPC PPS SCB

BTS IVL PS SCC

CK KBANK PSL SE-ED

CPN KCE PTT SIM

DRT KKP PTTEP SNC

DTAC KTB PTTGC SPALI

DTC LHBANK QTC THCOM

EASTW LPN RATCH TISCO

EGCO MCOT ROBINS TKT

GRAMMY MINT SAMART TMB

AAV BWG DEMCO ICHI MFEC PG SABINA SPI TCAP TKS TSC VNT

ACAP CENTEL ECF INET NBC PJW SAMCO SSF TF TMI TSTE WAVE

AGE CFRESH EE IRC NCH PM SCG SSI TGCI TMILL TSTH WINNER

AHC CHO ERW KSL NINE PPP SEAFCO SSSC THAI TMT TTA YUASA

AKP CIMBT GBX KTC NSI PR SFP SST THANA TNDT TTCL ZMICO

AMATA CM GC LANNA NTV PRANDA SIAM STA THANI TNITY TTW

ANAN CNT GFPT LH OCC PREB SINGER STEC THIP TNL TU

AOT COL GLOBAL LOXLEY OGC PT SIS SVI THRE TOG TVD

APCS CPF GUNKUL LRH OISHI PTG SITHAI SWC THREL TPC TVO

ARIP CPI HEMRAJ MACO OTO Q-CON SMK SYMC TICON TPCORP TWPC

BMCL CSL HOTPOT MBK PAP QH SMPC SYNTEC TIP TRC UAC

BOL DCC HYDRO MC PDI RS SMT TASCO TIPCO TRU UT

BROOK DELTA ICC MEGA PE S&J SNP TBSP TK TRUE UV

2S AQUA BKD CSP FPI IEC KKC MATCH MTLS PF RCL SKR SUC TIW UPOIC

AEC AS BTNC CSS FSMART IFEC KTIS MATI NC PICO RICHY SMG SUSCO TLUXE UREKA

AEONTS ASIA CBG CTW FSS IFS KWC MBKET NOK PL RML SOLAR SUTHA TMC UWC

AF AUCT CGD DNA FVC IHL KYE M-CHAI NUSA PLANB RPC SORKON SYNEX TMD VIBHA

AH AYUD CHG EARTH GCAP IRCP L&E MFC NWR PLAT S SPA TAE TOPP VIH

AIRA BA CHOW EASON GENCO ITD LALIN MILL NYT PPM SALEE SPC TAKUNI TPCH VPO

AIT BEAUTY CI ECL GL JSP LHK MJD OCEAN PRG SAPPE SPCG TCC TPIPL WHA

AJ BEC CITY EFORL GLAND JTS LIT MK PACE PRIN SAWAD SPPT TCCC TRT WIN

AKR BFIT CKP ESSO GLOW JUBILE LIVE MODERN PATO PSTC SCCC SPVI TCJ TSE XO

AMANAH BH CNS FE GOLD KASET LST MOONG PB PTL SCN SRICHA TEAM TSR

AMARIN BIG CPALL FIRE GYT KBS M MPG PCA PYLON SCP SSC TFD UMI

AP BJC CPL FOCUS HTC KCAR MAJOR MSC PCSGH QLT SEAOIL STANLY TFI UP

APCO BJCHI CSC FORTH HTECH KGI MAKRO MTI PDG RCI SIRI STPI TIC UPF

VNT

WAVE

WINNER YUASA

ZMICO

Source: Thai Institute of Directors (IOD)

Score 90 – 100 80 – 89 70 – 79 60 – 69 50 – 59 Below 50

Range Number of Logo

No logo given

Description Excellent Very Good Good Satisfactory Pass N/A

Corporate Governance Report disclaimer The disclosure of the survey result of the Thai Institute of Directors Association (“IOD”) regarding corporate governance is made pursuant to the policy of the Office of the Securities and Exchange Commission. The survey of the IOD is based on the information of a company listed on the Stock Exchange of Thailand and the Market for Alternative Investment disclosed to the public and able to be accessed by a general public investor. The result, therefore, is from the perspective of a third party. It is not an evaluation of operation and is not based on inside information. The survey result is as of the date appearing in the Corporate Governance Report of Thai Listed Companies. As a result, the survey result may be changed after that date, Asia wealth Securities Company Limited does not conform nor certify the accuracy of such survey result.

Please see disclaimer on last page

5

CG Report ข้อมูล Anti-Corruption Progress Indicator ของบริษัทจดทะเบียน ระดับ 1 ACD BLISS CTW GRAND MAJOR PICO SAUCE SPPT TKS TWP WG

AEONTS BMCL DCON GUNKUL MATCH PK SAWAD SPVI TNH TWZ

AFC BOL DRACO HFT MAX PL SAWANG STA TNPC U

AIRA BRR DSGT HTECH M-CHAI PPM SCN STAR TPA UMS

AJ BSBM

ALUCON CBG DTCI IHL ILINK MDX MIDA PRAKIT PRECHA SEAFCO SF SVH SVOA TPAC TPOLY UPA UPOIC

AMC CCET E ITD ML PRIN SHANG SWC TRC UTP

AQUA CCN EMC JSP MPIC PSTC SIRI TAPAC TRUBB UVAN

ARIP CGD ESSO KDH NC PYLON SMART TC TSE VARO

AUCT CMR FOCUS KTIS NEP RAM SMM TCCC TTA VI

BAT-3K CPH FSMART KTP NNCL RICH SOLAR TCJ TTI VIBHA

BIG CSC GIFT LEE NWR RS SPACK TCOAT TTL VIH

BJC CSP GLAND LST OHTL SANKO SPG TH TTTM VTE

ABICO BTNC IEC MBK PRINC TAKUNI TSI

AF CCP IFS MBKET QH TEAM TTW

AKP CI INET MEGA ROCK TF TVD

AMARIN CSR JUTHA MK RPC TIC TVO

AMATA CSS KASET MPG S&J TIP UKEM

AOT EFORL KCAR MTLS SGP TIPCO UNIQ

APCO EPCO KKC NCH SIAM TMC UWC

AYUD FE KSL NCL SIS TMI VNG

BEAUTY FNS L&E NPP SKR TPP WIIK

BFIT FVC LALIN OCC SMG TRT WIN

BH GEL LTX OCEAN SMIT TRU XO

BKD GLOBAL M PB SORKON TRUE

ACAP ASIAN CNT EE INSURE MCOT OGC RATCH SMK SYNTEC TMT

ADVANC ASIMAR COL EVER IRC MFC PACE RML SMPC TASCO TSTE

AEC BIGC CPALL FPI JAS MFEC PCSGH ROBINS SPALI TCMC TSTH

AGE BROOK CPF GBX JTS MINT PDI ROJNA SPC TFI TTCL

AH BTS CPI GC JUBILE MJD PG RWI SPCG THAI TU

AIE BWG CPL GFPT KC MONO PHOL SAMCO SPI THRE TVI

AMANAH CEN DELTA GLOW KTC MOONG PLAT SCCC SRICHA THREL UOBKH

ANAN CENTEL DEMCO HMPRO KYE NBC PPS SCG SSI TICON UREKA

AP CFRESH DIMET HOTPOT LHK NDR PR SEAOIL STANLY TKT VGI

APCS CHARAN DNA ICC LPN NINE PRANDA SE-ED SUPER TLUXE VNT

APURE CHO DTAC ICHI LRH NMG PREB SENA SVI TNL WACOAL

AS CHOTI EA IFEC MAKRO NSI PS SINGER SYMC TPCORP WHA

AHC CHG FIRE KWC OISHI QTC SMT TFD TSR WINNER

AI CHOW FMT LH OTO RCI SPA TGCI TT YUASA

AIT CIG FORTH LIT PAF S11 SPORT TGPRO TYCN

AKR CITY GENCO LOXLEY PAP SALEE SSC THANA UAC

ARROW CK GL MACO PATO SAM SST THIP UBIS

ASK CKP GOLD MANRIN PF SAMART STEC TIW UEC

BA COLOR GPSC MATI PJW SAMTEL STPI TK UMI

BDMS CWT GRAMMY MODERN PLANB SAPPE SUC TMW UP

BEC EARTH HYDRO MSC PLE SC SUTHA TNDT UPF

BECL EASON IRCP NOBLE POLAR SCP T TOPP UT

BJCHI EPG IT NOK PRG SFP TAE TPC UV

BUI F&D JCT NPK PTL SIM TBSP TPCH VPO

BAFS ECL KKP SSF

BANPU EGCO KTB SSSC

BAY ERW LANNA TCAP

BBL FSS LHBANK THCOM

BKI GCAP MTI TISCO

BLA HANA NKI TIMB

CIMBT HTC PSL TMD

CNS INTUCH PTG TNITY

CSL IRPC PTTEP TOG

DCC IVL SABINA

DRT KBANK SCB

DTC KCE SNC

CPN

GYT

PE

PM

PPP

PT

PTT

PTTGC

SAT

SCC

THANI

TOP

AQ KAMART PMTA

BCH KBS POST

BGT KIAT RCL

BROCK LDC RICHY

BSM MBAX ROH

BTC MCS S

CHUO METCO SIMAT

CPR NEW TCB

CRANE NEWS TR

EIC NYT TSF

ระดับ 2 2S BLAND HEMRAJ MALEE PCA SUSCO TSC

ระดับ 3A ABC ASIA CM ECF INOX MC NTV QLT SITHAI SYNEX TMILL ZMICO

ระดับ 3B AAV CGH FANCY KCM NUSA Q-CON SLP TCC TPIPL WAVE

ระดับ 4 ASP EASTW KGI SNP

ระดับ 5 BCP

ไม่เปิ ดเผยหรือไม่มีนโยบาย A FER PAE TVT

ACC JMART PDG WORK

AJD JMT PERM

หมายเหตุ ระดับ 1 : มีนโยบาย ระดับ 2 : ประกาศเจตนารมณ์ ระดับ 3 : มีมาตรการป้องกัน ซึ่งทัง้ 2 กรณี ถือเป็ นผลการประเมินในระดับเดียวกัน 3A : บริษทั มีการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ CAC หรือภาค 3B : บริษทั มีคามัน่ และนโยบายของบริษทั แต่มไิ ด้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ CAC หรือภาค ระดับ 4 : ได้รบั การรับรอง ระดับ 5 : ขยายผลสูผ่ ทู้ เ่ี กีย่ วข้อง

Please see disclaimer on last page

6

Contact Branch

Head Office

Address

540 Floor 7,14,17 , Mercury Tower, Ploenchit Road, Lumphini,

Phone

Fax

02-680-5000

02-680-5111

02-630-3500

02-630-3530-1

02-261-1314-21

02-261-1328

02-884-7333

02-884-7357,

Pathumwan Bangkok 10330 Silom

191 Silom Complex Building,21st Floor Room 2,3-1 Silom Rd., Silom, Bangrak, Bangkok, 10500 Thailand

Asok

159 Sermmitr Tower, 17th FL. Room No.1703, Sukhumvit 21 Road, Klong Toey Nua, Wattana, Bangkok 10110 7/3 Central Plaza Pinklao Office Building Tower B, 16th Flr., Room

Pinklao

No.1605-1606 Baromrajachonnanee Road, Arunamarin,

02-884-7367

Bangkoknoi, Bangkok 10700 Chaengwattana

99/99 Moo 2 Central Plaza Chaengwattana Office Tower, 22nd Flr., 02-119-2300

02-8353014

Room 2204 Chaengwattana Road, Bang Talad, Pakkred, Nonthaburi 11120 Chaengwattana 2

9/99 Moo 2 Central Plaza Chaengwattana Office Tower, 22nd Flr.,

02-119-2388

02-119-2399

02-106-7345

02-105-2070

038-808200

038-807200

043-334-700

043-334-799

038-274-533

038-275-168

038-981-587

038-981-591

Room 2203 Chaengwattana Road, Bang Talad, Pakkred, Nonthaburi 11120 Mega Bangna

39 Moo6 Megabangna, 1st Flr., Room 1632/7 Bangna-Trad Road, Bangkaew Bangplee, Samutprakarn 10540

Rayong

Khonkaen

356/18 Sukhumvit Road, Nuen-Phra Sub District, Muang District, Rayong Province 21000 26/9 Srijanmai Road, Tamboonnaimuang, Khon Khaen 40000

Chonburi

Chaseongsao

44 Vachiraprakarn Road, Bangplasoi, Muang Chonburi, Chonburi 20000 233-233/2 Moo2 1st Flr., Sukprayoon Road, Na Meung SubDistrict, Meung District, Chachoengsao 24000

This report has been prepared by Asia Wealth Securities Company Limited (“AWS”). The information herein has been obtained from sources believed to be reliable and accurate, but AWS makes no representation as to the accuracy and completeness of such information. AWS does not accept any liability for any loss or damage of any kind arising out of the use of such information or opinions in this report. Before making your own independent decision to invest or enter into transaction, investors should study this report carefully and should review information relating. All rights are reserved. This report may not be reproduced, distributed or published by any person in any manner for any purpose without permission of AWS. Investment in securities has risks. Investors are advised to consider carefully before making decisions.

Please see disclaimer on last page

7

Result Review: SIRI

Aug 16, 2016 - ตลาด SET ที่ 2.0 เท่า เราคาดว่า SIRI จะให้อัตราเงินปันผลตอบแทนสูงถึง 6.7% ..... PTT. PTTEP PTTGC QTC. RATCH ROBINS SAMART. SAMTEL SAT.

1MB Sizes 4 Downloads 497 Views

Recommend Documents

SIRI
Jan 30, 2018 - 55. 54. 52. 98. 49. 49. 51. Operating EBITDA. 749. 1,054. 1,350. 1,753 .... SPS. 2.59. 2.37. 2.22. 2.04. 2.10. EBITDA/Share. 0.34. 0.35. 0.32. 0.34.

result review -
YoY, +1.4% QoQ), led by a surge in regasification volumes to 92tbtu (~1.7mmt,. +22% YoY). Long-term contract volumes were at 125tbtu (+16.3% YoY, -6.7%.

Siri Kereaktifan Logam.pdf
Al. C. ZnH. Fe. Sn. Pb. Cu. Hg. Ag. Au Kereaktifan. berkurang. SIRIKEREAKTIFANLOGAM. SIRIKEREAKTIFANLOGAM. SIRIKEREAKTIFANLOGAM. Page 1 of 1.

Siri Kereaktifan Logam.pdf
Siri Kereaktifan Logam.pdf. Siri Kereaktifan Logam.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu. Displaying Siri Kereaktifan Logam.pdf. Page 1 of 1.

siri-57009991.PDF
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. siri-57009991.

Siri Elektrokimia 2.pdf
Page 1 of 1. SIRI ELEKTROKIMIA. (T/b Penyesaran Logam /. Penyesaran Halogen /. Kakisan Logam. ) K. Na. Ca. Mg Cl. 2. Al Br. 2. Zn. I. 2. Fe. Sn. Pb. Cu. Ag.

RESULT - CEE-Kerala
613. 308. LC. 626.3514. 283.7838. 342.5676. 55347. ATHUL VIJAYAN H. 309. Withheld. Withheld. Withheld. Withheld. 55348. KAVITA JINAN. 310. DQLFD. EZ.

result sheet -
SPL. TEACHERS: 45501, 45502, 45503, 45504, 45505, 45506, 45507, 45509, 45510. MEDAK. SGBT: 8001, 8003, 8004, 8007, 8010, 8011, 8012, 8013, 8014, 8015, 8017, 8018,. 8019, 8022. GRADE-I: NIL. (SOT). GRADE-II: 32004, 32005. (AASE). PET: 39201. SPL. TEAC

RESULT - CEE-Kerala
Medical Post Graduate Degree/Diploma Courses - 2012. Sl. No. Category. Roll No. Name. Paper-1 ...... ROGERS P AUGUSTINE. 2909. DQLFD. 581.7568.

Result Paper
EXIN. Examina tion Ins titu te for In form ation Scienc e. Kantoor Janssoenborch, Hoog Catharijne. Godebaldkwartier 365, 3511 DT Utrecht. The Netherland.

24790501-Tamar-Jalis-Siri-Bercakap-Dengan-Jin-Jilid-4.pdf
Page 2 of 129. [2]. Source: http://tamarjalis.blogspot.com. 61.Tulang Jari Di Daun Keladi. 62.Puja Kubur. 63.Nisan Berdarah. 64.Orang Berjubah Hitam. 65.