TIME: 11:00 AM TO 11:30 AM

zmsn úÊÁ-ªs« Lji c 2016 úNRP.xqsLiÅÁù ªyLRiª«sVV úxmsry-LiR ª«sVV ¾»½[µ¶j 1 r¡ª«sV-ªy-LiR Li 01.02.2016 2 ª«sVLigRi-ÎÁÏ -ªyLRiLi 02.02.2016 3 ÊÁVµ³¶R -ªyLRiLi 03.02.2016 4 gRiVLRiV-ªyLRiLi 04.02.2016 5 aRPVúNRP-ªyLRiLi 05.02.2016 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

aRP¬s-ªyLRiLi Aµj¶-ªyLRiLi r¡ª«sV-ªy-LiR Li ª«sVLigRi-ÎÁÏ -ªyLRiLi ÊÁVµ³¶R -ªyLRiLi gRiVLRiV-ªyLRiLi aRPVúNRP-ªyLRiLi aRP¬s-ªyLRiLi Aµj¶-ªyLRiLi r¡ª«sV-ªy-LiR Li ª«sVLigRi-ÎÁÏ -ªyLRiLi ÊÁVµ³¶R -ªyLRiLi gRiVLRiV-ªyLRiLi aRPVúNRP-ªyLRiLi aRP¬s-ªyLRiLi Aµj¶-ªyLRiLi r¡ª«sV-ªy-LiR Li ª«sVLigRi-ÎÁÏ -ªyLRiLi ÊÁVµ³¶R -ªyLRiLi gRiVLRiV-ªyLRiLi aRPVúNRP-ªyLRiLi aRP¬s-ªyLRiLi Aµj¶-ªyLRiLi r¡ª«sV-ªyLRiLi

06.02.2016 07.02.2016 08.02.2016 09.02.2016 10.02.2016 11.02.2016 12.02.2016 13.02.2016 14.02.2016 15.02.2016 16.02.2016 17.02.2016 18.02.2016 19.02.2016 20.02.2016 21.02.2016 22.02.2016 23.02.2016 24.02.2016 25.02.2016 26.02.2016 27.02.2016 28.02.2016 29.02.2016

FyhSùLi-aPR ª«sVV }msLRiV −sxtsQ¸¶R VLi / »R½LRi-giR ¼½ @Li¿RÁVÌÁV c xqsLji-x¤¦¦¦-µ¶ôR VÌÁV 4ª«s, gRißÓá»R½Li ª«sV©«s-®µ¶[aPR Li c ª«sV©«s úxmsxmsLi¿RÁLi 5ª«s, xms. −s ¬dsLRiV c ª«sV©«s @ª«s-xqs-LSÌÁV 3ª«s, xms. −s Õ³Á©yõÌÁV 5ª«s, gRißÓá»R½Li LS¸R¶V-²¶R LiÍÜ[ xqsª«sV-xqsùÌÁV c ¬sªy-LiR ßá ÉÓÁ.ÉÓÁ.zms ¿RÁLRiùÌÁV úxmsry-LiR ª«sVV ÛÍÁ[µ¶R V úxmsry-LiR ª«sVV ÛÍÁ[µ¶R V ª«sV©«s A¥¦¦¦LRiLi c AL][gRiùLi 4ª«s, xms.−s NSÌÁLi 3ª«s, gRißÓá»R½Li ª«sV©«s LSÇØùLigRiLi 5ª«s, xms. −s IZNP[ −sµ³¶R -\®ªsV©«s xqsgSÌÁV 4ª«s, gRißÓá»R½Li ®ªs[VÎØÌÁV c ¬sLRi*-x¤¦¦¦ßá ÉÓÁ.ÉÓÁ.zms úxmsry-LiR ª«sVV ÛÍÁ[µ¶R V úxmsry-LiR ª«sVV ÛÍÁ[µ¶R V ELjiNTP F¡ Li 3ª«s, xms.−s ELRiV ©«sVLi²T¶ ²³¶T ÖýÁ[NPT 4ª«s, xms. −s ¬s»R½ù-ÒÁ-−s-»½R LiÍÜ[ gRißÓá»R½Li 3ª«s, gRißÓá»R½Li NSLRi-ßØLi-NSÌÁV c gRiVßÓá-ÇØÌÁV 5ª«s, gRißÓá»R½Li úFyLRiLi˳ÁÏ xmshRi©«s NSLRiù-úNRP-ªs« Vª«sVV ÉÓÁ.ÉÓÁ.zms úxmsry-LiR ª«sVV ÛÍÁ[µ¶R V úxmsry-LiR ª«sVV ÛÍÁ[µ¶R V NRPVÈÁVLiÊÁLi 3ª«s, xms.−s @ª«sV-Lij -NRPÌÁV 3ª«s, gRißÓá»R½Li Greeting, Introducing other’s 3, 4, 5 BLigýik £tsQ English Rhymes 1ª«s, ALigýiR Li xqsx¤¦¦¦FyhSùLi-aSÌÁV ÉÓÁ.ÉÓÁ.zms úxmsry-LiR ª«sVV ÛÍÁ[µ¶R V úxmsry-LiR ª«sVV ÛÍÁ[µ¶R V NRPÖÁzqs DLiÛÉÁ[ NRPÌÁµR¶V xqsVÅÁLi 3, 4, 5ª«s »R½LRi-gRi-»½R VÌÁ ¾»½ÌÁVgRiV NRP´R¶TIME: 11:00 AM TO 11:30 AM

ª«sWLjiè c 2016 úNRP.xqsLiÅÁù ªyLRiª«sVV úxmsry-LiR ª«sVV ¾»½[µ¶j FyhSùLi-aPR ª«sVV }msLRiV −sxtsQ¸¶R VLi / »R½LRi-giR ¼½ rd 1 ª«sVLigRi-ÎÁÏ -ªyLRiLi 01.03.2016 Rhymes for class 3 3ª«s, BLigýki£tsQ 2 ÊÁVµ³¶R -ªyLRiLi 02.03.2016 ËØÌÁÌÁ x¤¦¦¦NRPVäÌÁV 5ª«s, xms.−s 3 gRiVLRiV-ªyLRiLi 03.03.2016 ˳ØLRi-»½R -®µ¶[aPR ¿RÁLjiú»R½ xqsLixqsäQX¼½ 4ª«s, xms.−s 4 aRPVúNRP-ªyLRiLi 04.03.2016 zmsÌýÁÌÁ @˳ÁÏ ù-xqs©«sLi c DFy-µ³yù-¸¶R VVÌÁ ÉÓÁ.ÉÓÁ.zms µR¶XNRPöµ³¶R Li úxmsry-LiR ª«sVV ÛÍÁ[µ¶R V 5 aRP¬s-ªyLRiLi 05.03.2016 úxmsry-LiR ª«sVV ÛÍÁ[µ¶R V 6 Aµj¶-ªyLRiLi 06.03.2016 ª«sVx¤¦¦[-bP-ªs« -LSú¼½ úxmsryLRiLi ÛÍÁ[µR¶V 7 r¡ª«sV-ªy-LiR Li 07.03.2016 8 ª«sVLigRi-ÎÁÏ -ªyLRiLi 08.03.2016 Rhymes for class 2nd 2ª«s, BLigýki£tsQ 9 ÊÁVµ³¶R -ªyLRiLi 09.03.2016 µR¶»yòLiaRP ¬sLRi*-x¤¦¦¦ßá 3ª«s, gRißÓá»R½Li 10 gRiVLRiV-ªyLRiLi 10.03.2016 gRißÓá»R½Li ª«sV©«s ¿RÁVÈíÁW®©s[ DLiµj¶ 4ª«s, gRißÓá»R½Li 11 aRPVúNRP-ªyLRiLi 11.03.2016 gRißÓá»R½ úxms¹¸¶W-giR -aSÌÁ ÉÓÁ.ÉÓÁ.zms úxmsry-LiR ª«sVV ÛÍÁ[µ¶R V 12 aRP¬s-ªyLRiLi 12.03.2016 úxmsry-LiR ª«sVV ÛÍÁ[µ¶R V 13 Aµj¶-ªyLRiLi 13.03.2016 14 r¡ª«sV-ªy-LiR Li 14.03.2016 Bµj¶ FsLi»R½ ÊÁLRiV-ªs« oLi-ÈÁVLiµj¶ 5ª«s, gRißÓá»R½Li 15 ª«sVLigRi-ÎÁÏ -ªyLRiLi 15.03.2016 ª«sV©«s ¿RÁVÈíÁW DLi®²¶[ ®ªsVVNRPäÌÁV 4ª«s, xms.−s 16 ÊÁVµ³¶R -ªyLRiLi 16.03.2016 Ax¤¦¦¦-LiR xmso @ÌÁ-ªyÈýÁV 3ª«s, xms.−s 17 gRiVLRiV-ªyLRiLi 17.03.2016 µk¶¬s ÊÁLRiV-®ªsLi»R½ 4ª«s, gRißÓá»R½Li 18 aRPVúNRP-ªyLRiLi 18.03.2016 ª«sVµ³yùx¤¦¦¦õ ˳ÜÇ[ Á©«sxms´R¶NRPLi ÉÓÁ.ÉÓÁ.zms úxmsry-LiR ª«sVV ÛÍÁ[µ¶R V 19 aRP¬s-ªyLRiLi 19.03.2016 úxmsry-LiR ª«sVV ÛÍÁ[µ¶R V 20 Aµj¶-ªyLRiLi 20.03.2016 21 r¡ª«sV-ªy-LiR Li 21.03.2016 ˳ØgRi-¥¦¦¦LRiLi 3ª«s, gRißÓá»R½Li 22 ª«sVLigRi-ÎÁÏ -ªyLRiLi 22.03.2016 ª«sVLji-N]¬sõ FsNRPV䪫s ÖdÁÈÁLýiR V 5ª«s, gRißÓá»R½Li x¤¦Ü[×Á xmsLi²R¶VgRi úxmsryLRiLi ÛÍÁ[µ¶R V 23 ÊÁVµ³¶R -ªyLRiLi 23.03.2016 24 gRiVLRiV-ªyLRiLi 24.03.2016 ªy»y-ª«s-LiR ßáLi c gSÖÁ 5ª«s, xms.−s gRiV²`¶-\|ms#û ®²¶[ úxmsryLRiLi ÛÍÁ[µ¶R V 25 aRPVúNRP-ªyLRiLi 25.03.2016 úxmsry-LiR ª«sVV ÛÍÁ[µ¶R V 26 aRP¬s-ªyLRiLi 26.03.2016 úxmsry-LiR ª«sVV ÛÍÁ[µ¶R V 27 Aµj¶-ªyLRiLi 27.03.2016 28 r¡ª«sV-ªyLRiLi 28.03.2016 ÇÁLi»R½V-ªs« oÌÁV c ªyÉÓÁ ¬sªy-ryÌÁV 3ª«s, xms.−s 29 ª«sVLigRi-ÎÁÏ -ªyLRiLi 29.03.2016 ©«sµk¶ ÒÁª«s©«s −sµ³y©«sLi 5ª«s, xms.−s 30 ÊÁVµ³¶R -ªyLRiLi 30.03.2016 BÌýÁV c ¬sLSøßáLi FyLji-aPR VµR¶ùLi 4ª«s, xms.−s 3, 4, 5, English 31 gRiVLRiV-ªyLRiLi 31.03.2016 Greeting Introducing Others

Radio schedule Feb & March 2016 PDF.pdf

Radio schedule Feb & March 2016 PDF.pdf. Radio schedule Feb & March 2016 PDF.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu.

104KB Sizes 3 Downloads 36 Views

Recommend Documents

Biology 12 Semester 2 Schedule (Feb - June 2016)
Non-Instructional Day. 9. Neurons p.320-321. 10. The Impulse p.321-323. 11. Impulse Online Lab. 12. *FB Quiz. The Synapse p.324-325. 13. The Brain (CNS) p.326-337. 16. Peripheral Nervous. System (PNS). Neuroendocrine Control p.400-401. 17. Review. 18

Constructing Excellence Bristol - Events Schedule Rev 02 Feb 2016 ...
Constructing Excellence Bristol - Events Schedule Rev 02 Feb 2016.pdf. Constructing Excellence Bristol - Events Schedule Rev 02 Feb 2016.pdf. Open. Extract.

18 Feb 2016 Doubleheader
Feb 18, 2016 - online delivery platform (Adobe Connect) which employs slides, VOIP, and ... .com/courses/sis_course_id:CAE_Tech_Talk/external_tools/4.

March 2008 EBC Ride Schedule
[email protected] 1 9:30 AM & 1:00 PM @. Elite Fitness (57 & Kansas). 16, 23 ... Call or e-mail. Jay Vercellotti @ 867-7549 [email protected]

GENERAL FEE SCHEDULE 2016
of directors) For example, sports groups, arts organizations, and social service agencies usually have this status. Proof of status must be obtained prior to rental.

Monday, March 21, 2016 Tuesday, March 22, 2016 Wednesday ...
Mar 23, 2016 - 10:00 AM. 12:00 PM. MATHCOUNTS .... (HOC) Walking Tour*. Off-site. COLL, GRAD. Wednesday, March 23, 2016. Thursday, March 24, 2016 ..... Technical Talk Series: Social Networking Across Technologies. BCEC 153 AB.

Feb 2016 newsletter.pdf
We used Liquid Nitrogen (176 !) to. test our designs. Mars Habitat design. Our most complex task was to design a habitat suitable for 10-20 Astronauts, we had.

Monday, March 21, 2016 Tuesday, March 22, 2016 Wednesday ...
Mar 23, 2016 - Off-site. COLL, GRAD. Wednesday, March 23, 2016. Thursday, March 24, 2016 .... 2:20 PM. The Internet of Things. BCEC 106. PCI. 1:30 PM. 2:30 PM ..... Technical Talk Series: Social Networking Across Technologies.

Sweden Radio Training Schedule April 27th to May ... -
Simian. D Gungadoo. Training. Session VIII: How to Write a Travel Log. R Allen. Training. Session XIII: The Radio. Interview. (Practical). Y Senty. DEPARTURE.

Mechanical Technology Feb-March 2017 Eng - FORMULA SHEET ...
Mechanical Technology Feb-March 2017 Eng - FORMULA SHEET.pdf. Mechanical Technology Feb-March 2017 Eng - FORMULA SHEET.pdf. Open. Extract.

2016 Northern Speaker Series FEB 11 FEB 18 FEB ... -
Feb 11, 2018 - Dr. Suzanne Tank. Department of Biological Sciences. Dr. Mark Nuttal. Department of Anthropology. FEB 11. FEB 18. FEB 25. MAR 3. Thursdays from 12:00 to 13:00. Ring House 3 (across from the Faculty Club). Coffee and snacks provided. Vi

March 2016 Newsletter.pdf
reentry and other fiscally responsible criminal justice policies and programs. Whoops! There was a problem loading this page. March 2016 Newsletter.pdf.

PreK Feb March Lunch 2018 Revised SNOW.pdf
.75 oz WG Cheddar Goldfish. 100 Cal, 4g .... PreK Feb March Lunch 2018 Revised SNOW.pdf. PreK Feb March Lunch 2018 Revised SNOW.pdf. Open. Extract.

Feb 23 2016 mwlibchat.pdf
Lynn Kleinmeyer @THLibrariZen 3m. A7: Just reviewed them last year as it was my 1st year in a new district. Not sure when they'd. last been reviewed.

SO60-Feb-2016.pdf
9:45 Knotted Necklaces. 10:30 Art With Marilyn. 10:30 UT Nursing Students. 12:15 9 Dot Dominoes. Page 2 of 2. SO60-Feb-2016.pdf. SO60-Feb-2016.pdf. Open.