PRIMER TRIMESTRE 4r curs

LLENGÜES

COMPRENSIÓ ORAL EXPRESSIÓ ORAL  E explicacions  Comprensió oral

LECTURA COMPRENSIÓ LECTORA  Lectura  Comprensió lectora

NUMERACIÓ

CÀLCUL 

EXPRESSIÓ ESCRITA    

MATEMÀTIQUES Nombre fins al milió (posició i descomposició)

Operacions bàsiques -Sistema monetari europeuORTOGRAFIA I GRAMATICA  Ortografia bàsica  Accentuació  -C/qu i g/gu  L’apostrofació

Carta Conte Resum Noticies

RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

RELACIONS I CANVI

Resolució de situacions quotidianes aplicant els coneixements adquiritsLÈXIC 

ESPAI I FORMA I ESTADÍSTICA I ATZAR  

L’Univers

El món CONEIXEMENT DEL MEDI

ANGLÈS

  Temps i clima -Vegetació i fauna -Ecosistemes

El sistema solar la terra i la lluna

COMPRENSIÓ ORAL EXPRESSIÓ ORAL

LECTURA COMPRENSIÓ LECTORA

 

Participate in oral exchanges: Identificate of the days of the week, practise spelling and numbers from 1-100 in numerical and written form, the names of different types of hair and adjectives to describe people. Dialogues using greetings, numbers, days of the week, how many, There are, using the expressions: How may (tadpoles) are there? There are (twenty-nine tadpoles), vocabulary related to the names of different types of hair and adjectives to describe people , using the present simple and using the expressions: He´s got/ he hasn´t got/ Has he got? and using the expressions: Has he got ( curly hair)? Yes , he has / No he han´t. He has ( wavy ) hair. He´s ( young and tall) and vocabulary related to different actions which can be performed during the day and how the day is divided up and using the expressions: What´s ( Lucy) doing. She´s (eating).Who´s ( painting? Peter´s painting. I have breakfast in

   

 

Rectes: perpendiculars i paral·leles Gràfic de línies i de barres

Altres conceptes 

-Exposicions i debats

EXPRESSIÓ ESCRITA 

Comprehension of simple oral texts within the classroom context : A short story. Song Narration eneral comprehension and identification of specific vocabulary in different simple texts, appropriate to their age and related to vocabulary studied in previous levels, related to the names of different types of hair and adjectives to describe people and related to different actions which can be performed during the day and how the day is divided up. Use of basic reading comprehension strategies. Read a short story, a song and a narration.

Ampliació de vocabulari a partir dels projectes treballatsComplete simple written texts with words studied. Identification of and differentiation between sounds in specific vocabulary and song and chant.

GRAMÀTICA     

Understand and use the following structures: There are... Has he/ she got (blond hair)? Yes, he has/ No, he hasn't. What's he/she is doing? He's/ she's (reading a book).

LÈXIC  Reocgnize, use and understand : the alphabet, days of the week, numbers from 1 to 100. Curly hair, wavy hair, blond hair, straight hair, glasses, ponytail, mustache, beard Adjectives: tall, short, strong, thin, old and young. Actions: reading, eating, watching TV, listening to music, drinking, washing up, tidying up, talking on the phone. Biscuits, auntie, uncle, cousin, comics and tea.the morning. Identificate of names of different actions which can be performed during the day and how the day is divided up.

MÚSICA

EXPLORAR I COMPRENDRE 

INTERPRETAR I CREAR

- Conèixement de diferents autors i la seva obra: Dalí

  

- Estris de dibuix - Ús de diferents tècniques plàstiques - Dibuix artístic

PLÀSTICA

EDUCACIÓ FÍSICA

EL COS: IMATGE I PERCEPCIÓ  Mesures per evitar lesions.  Hàbits d’alimentació saludables.  Adaptació de diferents jocs a les necessitats del grup.  Possibilitats perceptives. Exploració de les capacitats perceptives i de la seva relació amb el moviment.  Valoració i acceptació de la pròpia realitat i la dels altres.  Control del cos en diferents postures i moviments.  Esforç per l’auto superació.  Consciència de les pròpies limitacions motrius. 

HABILITATS I QUALITATS FÍSIQUES BÀSIQUES  Pràctica activa i de col•laboració entre diferents participants del joc.  Consolidació de la lateralitat i la seva projecció en l’espai.  Consolidació de la lateralitat i la seva projecció en l’espai.

EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ CORPORAL  Consciencia i control del cos en relació amb la tensió, relaxació i respiració.

EL JOC  El joc com a objecte de plaer i de recreació.  El joc grupal.

plantilla blog 4t.pdf

There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. plantilla blog 4t.

153KB Sizes 7 Downloads 352 Views

Recommend Documents

Plantilla Caballera.pdf
Retrying... Whoops! There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. Plantilla Caballera.pdf. Plantilla Caballera.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Mai

Plantilla UD.pdf
LS. - Studentbook, workbook, grammar and dictionary. - Computer room, pc with internet access and a projector. - Worksheets. CROSSCUR. RICULAR. TOPICS.

plantilla-reno-chupa-chups.pdf
Page 1 of 1. www.laguindadetalles.com. Reindeer lollipop nose. Page 1 of 1. plantilla-reno-chupa-chups.pdf. plantilla-reno-chupa-chups.pdf. Open. Extract.

plantilla-juguetes de papel-OVEJA.pdf
plantilla-juguetes de papel-OVEJA.pdf. plantilla-juguetes de papel-OVEJA.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Details. Comments. General Info. Type.

Plantilla-temas-onda-cero.pdf
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item.

plantilla-decoracion-bolsas-halloween.pdf
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item.

Blog post list
#25 Renewable energy. #26 Solar ... 2. Unemployment - by country, county, city or town. Example searches: nys .... energy sources, renewable energy electricity.

Blog docentes.pdf
Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. Blog docentes.pdf. Blog docentes.pdf. Open. Extract. Open with.

monetize-your-blog-make-initiate-a-blog-furthermore-monetize ...
Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. monetize-your-blog-make-initiate-a-blog-furthermore-monetize-1499499132653.pdf.

monetize-your-blog-make-initiate-a-blog-furthermore-monetize ...
... Elements Together For StartingAnd. MonetizingABlog. Page 2 of 2. monetize-your-blog-make-initiate-a-blog-furthermore-monetize-1499499132653.pdf.

BLOG 5_SOL.pdf
Oct 22, 2017 - Page 3 of 15. Whoops! There was a problem loading this page. Retrying... Main menu. Displaying BLOG 5_SOL.pdf. Page 1 of 15.

Tu Blog
1499338009647tublogytumarcaphysical20cuentadesuspropiostalentos.pdf. 1499338009647tublogytumarcaphysical20cuentadesuspropiostalentos.pdf. Open.

BC-Plantilla Letras pulsera de abalorios.pdf
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. BC-Plantilla Letras pulsera de abalorios.pdf. BC-Plantilla Letras pulsera de abalorios.pdf. Open. Extract. O

DK - Blog site.pdf
Pinus ponderosa. Rhus toxicodendron. 13. can be poisonous. not poisonous. Boletus edulis. Rosa sylvestris. Page 1 of 1. DK - Blog site.pdf. DK - Blog site.pdf.

tutorial-blog-uptsi.pdf
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item.