gÁtÂZÀ£ÀߪÀÄä «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ¨É¼ÀUÁ« ±Á¹ÛçÃAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA¸ÉÜ

¥ÀoÀåPÀæªÀÄ ºÁUÀÆ «¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ

¨sÁµÁAvÀgÀ ¦.f.r¥ÉÆèêÀiÁ (P.G. Diploma in Translation)

2014-15£ÉAiÀÄ ¸Á°¤AzÀ

gÁtÂZÀ£ÀߪÀÄä «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ¨É¼ÀUÁ«. ±Á¹ÛçÃAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA¸ÉÜ ¨sÁµÁAvÀgÀ ¦.f. r¥ÉÆèêÀiÁ (P.G. Diploma in Translation) zÀ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ¸É«Ä¸ÀÖgï ¥ÀwæPÉUÀ¼À ²Ã¶ðPÉ 1.1 1.2 1.3 1.4

¨sÁµÁAvÀgÀzÀ ¥ÀjPÀ®à£É, ¹zÁÝAvÀUÀ¼ÀÄ ¨sÁµÁAvÀgÀzÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ C£ÀĪÁ¢vÀ ªÀÄÆgÀÄ ¥ÀoÀåUÀ¼ÀÄ ¥ÁæAiÉÆÃVPÀ ¨sÁµÁAvÀgÀ

1.5

¥ÉÆæeÉPïÖ

¨ÉÆÃzsÀ£Á CªÀ¢ü (ªÁgÀPÉÌ)

PÉÆÃgï/ E¯ÉQÖªï

PÉærmïUÀ¼ÀÄ

¥ÀjÃPÁë CªÀ¢ü

UÀjµÀ× CAPÀUÀ¼ÀÄ

CAvÀjPÀ UÀÄuÁAPÀUÀ¼ÀÄ

MlÄÖ

4

PÉÆÃgï

4

3

80

20

100

4 4

PÉÆÃgï PÉÆÃgï

4 4

3 3

80 80

20 20

100 100

4

PÉÆÃgï

4

3

80

20

100

4

PÉÆÃgï

4

-

80

20

100

¥ÀoÀåPÀæªÀÄ ºÁUÀÆ «¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ 1.

¥Àæ¸ÁÛªÀ£É :

PÀ£ÀßqÀ, PÀ£ÀßrUÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ F «µÀAiÀÄUÀ¼£ À ÀÄß PÀÄjvÀÄ CzsÀåAiÀĤ¸ÀĪÀ vÀÄvÀÄð CUÀvÀå £ÀªÀÄä ªÀÄÄA¢zÉ. UÀr ¨sÁUÀzÀ f¯ÉèUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ gÁtÂZÀ£ÀߪÀÄä «±Àé«zÁå®AiÀÄ ZÁjwæPÀ, ¨sÁ¶PÀ, ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ, ¨sËUÉÆýPÀ ºÁUÀÆ gÁdQÃAiÀĪÁV PÀ£ÀßqÀzÀ ¸ÀvÀé ºÁUÀÆ ±ÀQÛUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖPÉÆqÀĪÀ PÉÃAzÀæªÁV CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ ¨É¼ÉAiÀĨÉÃPÁVzÉ. eÁUÀwÃPÀgÀuÉÆÃvÀÛgÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¥ÁæzÉòPÀ ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ JzÀÄj¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß ¹éÃPÀj¹ ¥ÁæAd® ªÀÄ£À¹ì¤AzÀ CzsÀåAiÀĤ¸ÀĪÀ CUÀvÀå £ÀªÀÄä ªÀÄÄA¢zÉ. PÀ£ÀßqÀzÀ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ºÉý §zÀÄPÀ£ÀÄß PÀnÖPÉƼÀÄîªÀ PÀ£À¸À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ¨É¼ÀUÁ«, ©eÁ¥ÀÄgÀ ºÁUÀÆ ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ f¯ÉèUÀ¼À PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ «zÁåyðUÀ½UÉ ¥ÁgÀA¥ÀjPÀ eÁÕ£ÀzÀ eÉÆvÉUÉ PÀ£ÀßqÀzÀ ¥Àj¥ÀÆtð eÁÕ£À, ¸ÀªÀÄPÁ°£À eÁÕ£À ²¸ÀÄÛUÀ¼À eÉÆvÉUÉ ºÉƸÀ ¸ÀA§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ°à¹PÉÆqÀ¨ÉÃPÁVzÉ. F ¤nÖ£À°è ¥ÀoÀåPÀæªÀĪÀ£ÀÄß eÁUÀwÃPÀgÀuÉÆÃvÀÛgÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ ¨sÁ¶PÀ £É¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÀnÖPÉÆqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸À¯ÁVzÉ. eÁUÀwPÀ GzÉÆåÃUÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ, PÀ£ÀßqÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄvÉAiÀÄ «¸ÁÛgÀ, ºÁUÀÆ PÀvÀÈðvÀé ±ÀQÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À ¦Ã½UÉUÉ vÀÄA§ÄªÀ UÀÄgÀÄvÀgÀªÁzÀ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¸ÉÜ ºÉÆA¢zÉ. D »£É߯ÉAiÀÄ°è ¥ÀgÀA¥ÀgÉ, ZÀjvÉæ, ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ PÁ¼ÀfUÀ¼ÀÄ, ¨sÁ¶PÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼ÀÄ, ªÀÈwÛ¥ÀgÀ aAvÀ£ÉAiÀÄ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ C®èzÉ PÀ£ÀßrUÀgÀ PÀ£À¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁPÁgÀUÉƽ¸ÀĪÀ £É¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀzÀæ¥Àr¹PÉƼÀÄîªÀ MAzÀÄ ¨sÀÆ«ÄPÉAiÀÄ£ÀÄß E°è ¹zÀÞ¥Àr¸À¨ÉÃPÁVzÉ. 2.

zsÉåÃAiÉÆÃzÉÝñÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÀvÀé :

eÁUÀwÃPÀgÀuÉÆÃvÀÛgÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¨sÁµÁAvÀgÀ ZÀlĪÀnPÉAiÀÄÄ ºÉZÀÄÑ ºÉZÀÄÑ ªÀĺÀvÀéªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÉ. DzÀÄzÀjAzÀ ¨sÁµÁAvÀgÀ ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ£ÀÄß CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÊPÀëtÂPÀ «µÀAiÀĪÁV ºÉZÀÄÑ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄÄvÀªÁV CzsÀåAiÀÄ£À £ÀqɸÀ¨ÉÃPÁVzÉ. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼ÉÆqÀ£É ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¸ÀA¥ÀPÀðªÉÃ¥Àðr¹PÉƼÀî®Ä ºÁUÀÆ «zÉò ¨sÁµÉUÀ¼ÉÆqÀ£É ¸ÀAªÀºÀ¤¸À®Ä ¨sÁµÁAvÀgÀ ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ CUÀvÀå JzÀÄÝ PÁtÄwÛzÉ. PÀ£ÀßqÀzÀ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÀA¥ÀvÀÛ£ÀÄß ¨sÁgÀvÀzÀ EvÀgÀ ¨sÁµÉUÀ½UÉ ºÁUÀÆ ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ EvÀgÀ ¨sÁµÉUÀ½UÉ gÀªÁ¤¸À®Ä ¸ÉÃvÀĪÉAiÀiÁV ¨sÁµÁAvÀgÀ ZÀlĪÀnPÉAiÀÄÄ ¤®ÄèvÀÛzÉ. F GzÉÝñÀ¢AzÀ gÁt ZÀ£ÀߪÀÄä «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¨sÁµÁAvÀgÀ r¥ÉÆèêÀiÁ PÉÆøïð£ÀÄß DgÀA©ü¸À®Ä GvÀÄìPÀªÁVzÉ. 3.

PÉÆøïð£À ºÉ¸ÀgÀÄ : ¨sÁµÁAvÀgÀ ¦.f. r¥ÉÆèêÀiÁ (P.G. Diploma in Translation) JA§ÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4.

PÉÆøïð£À CªÀ¢ü : MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ CªÀ¢üAiÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¥Àæw ªÀµÁðAvÀåzÀ CªÀ¢üUÉ MAzÀgÀAvÉ ¥ÀjÃPÉë £ÀqɸÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.

5.

¥ÀwæPÉUÀ¼À gÀZÀ£ÁvÀäPÀ «£Áå¸À : ¥ÀwæPÉUÀ¼À gÀZÀ£ÁvÀäPÀ «£Áå¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ®UÀwÛ¹zÉ.

6.

«zÁåºÀðvÉ : 10+2+3 ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è CAVÃPÀÈvÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀzÀ« ²PÀëtªÀ£ÀÄß ¥ÀÆgÉʹgÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉ «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼ÀÄ CAVÃPÀj¸ÀĪÀ vÀvÀìªÀiÁ£À ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À°è GwÛÃtðUÉÆAqÀ «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ¤AiÀĪÀiÁ£ÀĸÁgÀ ¥ÀjUÀt¹ CªÀPÁ±À ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼ÀÄ ¤UÀ¢ ¥Àr¹gÀĪÀAvÉ CAvÀgï «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼À°è ¥ÀzÀ« ¥ÀqÉzÀªÀjUÉ CªÀPÁ±À ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

7.

DAvÀjPÀ «zÁåyðUÀ½UÉ CªÀPÁ±À : gÁt ZÀ£ÀߪÀÄä «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ°è EvÀgÀ «¨sÁUÀUÀ¼À°è CzsÀåAiÀÄ£À £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «zÁåyðAiÀÄÄ ¨sÁµÁAvÀgÀ ¦.f. r¥ÉÆèêÀiÁ PÉÆøïð£À CzsÀåAiÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß £Àqɸ§ À ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ. JgÀqÀÄ PÉÆøïðUÀ½UÉ MªÉÄä¯É ¥ÀæªÉñÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃAzÁ¬Ä¹PÉƼÀÄîªÀ CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß PÀ°à¹zÉ.

8.

«ÄøÀ¯Áw : «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ C£Àé¬Ä¸ÀÄvÀÛªÉ.

9.

DAiÉÄÌAiÀÄ «zsÁ£À : ¥ÀzÀ«AiÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À°è ¥ÀqÉzÀ CAPÀUÀ½UÀ£ÀÄUÀÄtªÁV PÀmï D¥sï ªÉÄjmï DzsÁj¹ ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

10.

¥ÀæªÉñÁw «Äw: 40

11.

C¨sÁå¸À PÀæªÀÄzÀ ¸ÀégÀÆ¥À : r¥ÉÆèêÀiÁ PÉÆøïð£À°è £Á®ÄÌ ¥ÀwæPÉUÀ½gÀÄvÀÛªÉ. LzÀ£Éà ¥ÀwæPÉAiÀÄÄ ¥ÉÆæeÉPïÖ ªÀPïð DVgÀÄvÀÛzÉ. «zÁåyðAiÀÄÄ MAzÀÄ ¸ÀA¥Àæ§AzsÀªÀ£ÀÄß gÀa¹ «¨sÁUÀPÉÌ ¸À°è¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. CzÀPÉÌ 80 CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¤UÀ¢¥Àr¸À¯ÁVzÉ.

12.

UÀjµÀ× CAPÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAvÀjPÀ UÀÄuÁAPÀUÀ¼ÀÄ : ¥Àæw ¥ÀwæPÉUÉ 80 CAPÀUÀ¼À£ÀÄß °TvÀ ¥ÀjÃPÉëUÀ½UÉ ¤UÀ¢¥Àr¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉ 20 CAPÀUÀ¼À£ÀÄß DAvÀjPÀ UÀÄuÁAPÀUÀ¼À£ÁßV ¤UÀ¢¥Àr¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. MlÄÖ 100 CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæw ¥ÀwæPÉAiÀÄÄ ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ. GwÛÃtðgÁUÀ®Ä 40 CAPÀUÀ¼À£ÀÄß (DAvÀjPÀ UÀÄuÁAPÀUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj) ¥ÀqÉzÀÄ GwÛÃtðgÁUÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ GwÛÃtðgÁUÀ®Ä 40 ¥Àæw±ÀvÀ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¥ÀqÉ¢gÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛz.É MlÄÖ 500 CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¤UÀ¢¥Àr¸À¯ÁVzÀÄÝ 50 ¥Àæw±ÀvQÀ ÌAvÀ ºÉZÀÄÑ CAPÀ ¥ÀqÉzÀgÉ 2£Éà zÀeÉð, 60 ¥Àæw±ÀvÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ CAPÀ ¥ÀqÉzÀgÉ ¥ÀæxÀªÀÄzÀeÉð ºÁUÀÆ ¥Àæw±ÀvÀ 70QÌAvÀ ºÉZÀÄÑ CAPÀ ¥ÀqÉzÀgÉ r¹ÖAPÀë£ï ±ÉæÃtÂAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¥Àæw±ÀvÀ 50QÌAvÀ PÀrªÉÄ ºÁUÀÆ 40QÌAvÀ ºÉZÀÄÑ CAPÀ ¥ÀqÉzÀ°è GwÛÃtðªÉAzÀÄ WÉÆö¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¥Àæw±ÀvÀ 40QÌAvÀ PÀrªÉÄ CAPÀUÀ½¹zÀ°è C£ÀÄwÛÃtðªÉAzÀÄ WÉÆö¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

13.

ºÁdgÁw : «zÁåyðAiÀÄÄ ¥Àæw ¸É«Ä¸ÀÖgïUÉ 2/3 ºÁdgÁw ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. ¥Àæw ¥ÀwæPÉUÉ ¥ÀævÉåÃPÀªÁzÀ ºÁdgÁwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¥Àæw ¥ÀwæPÉUÉ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV ¥Àæw vÀgÀUÀwAiÀÄ°è RqÁØAiÀĪÁV ºÁdgÁw ¥ÀĸÀÛPÀzÀ°è vÀ£Àß ¸À»AiÀÄ£ÀÄß ºÁPÀvÀPÀÌzÀÄÝ. «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁdgÁwAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è C£ÀéAiÀĪÁUÀÄvÀÛªÉ.

14.

¥ÀjÃPÁë ¥ÀzÀÞw : ¥Àæw ªÀµÁðAvÀåzÀ°è ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.

15.

ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À : C£ÀéAiÀĪÁUÀÄvÀÛªÉ.

16.

¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ r¥ÉÆèêÀiÁªÀ£ÀÄß ¥ÀÆtðUÉƽ¸ÀĪÀ CªÀ¢ü : «zÁåyðAiÀÄÄ ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀqÉzÀ CªÀ¢ü¬ÄAzÀ MAzÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ CªÀ¢üAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ vÀ£Àß ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÆtðUÉƽ¸À§ºÀÄzÀÄ. MAzÀÄ ªÉÃ¼É C£ÀÄwÛÃtðªÁzÀ «zÁåyðUÉ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢üAiÉƼÀUÉ GwÛÃtðgÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ. CAPÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉ ¥ÀqÉAiÀħAiÀĸÀĪÀªÀgÀÄ ªÉÆzÀ® 4 ¥ÀwæPÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆtðªÁV vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. 5£Éà ¥ÀwæPÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ CAPÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÉ CªÀPÁ±À«gÀĪÀÅ¢®è.

17.

±ÀÄ®ÌUÀ¼ÀÄ : «±Àé«zÁå®AiÀĪÀÅ C£ÀéAiÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ.

18.

¥ÀzÀ« ¥ÀæzÁ£À : «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À «¨sÁUÀªÀÅ EvÀgÀ PÉÆøïðUÀ½UÉ ¤ÃqÀĪÀAvÉ ¥ÀzÀ« ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ gÁåAPïUÀ¼À£ÄÀ ß ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.

J¯Áè

¥ÀwæPÉU½ À UÉ

«±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ

¤UÀ¢¥Àr¸ÀĪÀ

¸ÁªÀiÁ£Àå

¦.f.

vÀgÀUÀwUÀ¼À

±ÀÄ®ÌUÀ¼À

¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ

¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉ ªÀiÁzÀj MlÄÖ CAPÀUÀ¼ÀÄ – 80

¥ÀjÃPÁëªÀ¢ü 3 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ

1. ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ¥Àæ§AzsÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ ¥Àæ±Éß -15 CAPÀUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ¥Àæ§AzsÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ ¥Àæ±ÉßUÉ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ ¥Àæ±Éß 2. JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ¥Àæ§AzsÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ ¥Àæ±Éß -15 CAPÀUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ¥Àæ§AzsÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ ¥Àæ±ÉßUÉ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ ¥Àæ±Éß -15 CAPÀUÀ¼ÀÄ 3. ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ ¥Àæ§AzsÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ ¥Àæ±Éß CxÀªÁ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ ¥Àæ§AzsÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ ¥Àæ±ÉßUÉ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ ¥Àæ±Éß 4. £Á®Ì£ÉAiÀÄ ¥Àæ§AzsÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ ¥Àæ±Éß -15 CAPÀUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ £Á®Ì£ÉAiÀÄ ¥Àæ§AzsÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ ¥Àæ±ÉßUÉ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ ¥Àæ±Éß 5. LzÀ£ÉAiÀÄ ¥Àæ±ÉßAiÀÄ°è DgÀÄ Crn¥ÀàtÂUÀ¼À£ÀÄß ¤Ãr £Á®Ì£ÀÄß §gÉAiÀÄ®Ä w½¸ÀĪÀÅzÀÄ (¥Àæw n¥ÀàtÂUÉ 5 CAPÀUÀ¼ÀÄ, MlÄÖ 20 CAPÀUÀ¼ÀÄ) * * * * * *

ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À

¸ÀzÀj

¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ

PÉÆøïðUÉ

¥ÀoÀåPÀæªÀÄ MAzÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀwæPÉ – 100 CAPÀUÀ¼ÀÄ (80 xÉÃj ¥ÀwæPÉ 20 DAvÀjPÀ UÀÄuÁAPÀUÀ½UÉ) ªÁgÀPÉÌ £Á®ÄÌ UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 1.1 ¨sÁµÁAvÀgÀzÀ ¥ÀjPÀ®à£,É ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ : ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¥ÀwæPÉAiÀÄÄ ¨sÁµÁAvÀgÀ ¥ÀjPÀ®à£É ºÁUÀÆ CzÀgÀ ªÀÄÆ® £É®UÀ¼À£ÀÄß CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀĪÀÅzÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¨sÁµÁAvÀgÀªÀÅ MAzÀÄ ¨Ë¢ÞPÀ ºÁUÀÆ ¨sÁ¶PÀ ZÀlĪÀnPÉAiÀiÁVzÉ. F »£É߯ÉAiÀĤßlÄÖPÉÆAqÀÄ F PɼÀV£À ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß CzsÀåAiÀĤ¸ÀĪÀÅzÀÄ. 1. ¨sÁµÁAvÀgÀ CxÀð, ªÁåSÉå, ªÁå¦Û 2. ¨sÁµÁAvÀgÀzÀ ªÉÊzsÁ¤PÀvÉUÀ¼ÀÄ 3. ¨sÁµÁAvÀgÀzÀ DPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjPÀgÀUÀ¼ÀÄ 4. ªÀÄÆ®¨sÁµÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁµÁAvÀjvÀ ¨sÁµÉUÀ¼À ¥ÀjPÀ®à£É 5. ¨sÁµÁAvÀgÀzÀ°è ¸ÀAªÀºÀ£ÀzÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ 6. ¨sÁµÁAvÀgÀzÀ ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ 7. ¨sÁµÁAvÀgÀzÀ CUÀvÀå PÀÄjvÀÄ aAvÀ£ÉUÀ¼ÀÄ 8. ¨sÁµÁAvÀgÀªÀÅ ¸ÁzsÀåªÉà ? 9. ¨sÁµÁAvÀgÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ »A¢gÀĪÀ ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ 10. CAvÀgï ¨sÁµÁAvÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ DAvÀjPÀ ¨sÁµÁAvÀgÀ 11. CAvÀgï ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¨sÁµÁAvÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ DAvÀjPÀ ¨sÁµÁAvÀgÀ 12. ¸ÀºÀ ¨sÁµÁAvÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄA¥ÀÄ ¨sÁµÁAvÀgÀUÀ¼ÀÄ JgÀqÀ£AÉ iÀÄ ¥ÀwæPÉ – 100 CAPÀUÀ¼ÀÄ (80 xÉÃj ¥ÀwæPÉ 20 DAvÀjPÀ UÀÄuÁAPÀUÀ½UÉ) ªÁgÀPÉÌ £Á®ÄÌ UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 1.2 ¨sÁµÁAvÀgÀzÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ : ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¥ÀwæPÉAiÀÄÄ ¨sÁµÁAvÀgÀzÀ «©ü£Àß ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ZÀað¸ÀÄvÀÛzÉ. ¨sÁµÁAvÀgÀªÀÅ ¢é¨sÁ¶PÀ ZÀlĪÀnPÉAiÀiÁVzÀÄÝ ºÀ®ªÀÅ ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. ¨sÁµÁAvÀgÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è ªÀiÁzÀjUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£ÀªÀÅ ¥ÀæzÁ£ÀªÁV ºÁUÀÆ ¥ÀÆgÀPÀªÁV vÀ£Àß ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀÄvÀÛzÉ. F »£É߯ÉAiÀÄ°è F PɼÀV£À ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀÄPÉƼÀÀÄzÁVzÉ. 1. ¨sÁµÁAvÀgÀ 2. ¨sÁªÁAvÀgÀ 3. C£ÀĪÁzÀ 4. C£ÀÄPÀgÀuÉ 5. C£ÀĸÀgÀuÉ 6. C£ÀĸÀ馅 7. ¨sÁªÁ£ÀĪÁzÀ 8. £ÉÃgÁ£ÀĪÁzÀ 9. ¸ÁgÁ£ÀĪÁzÀ ªÀÄÆgÀ£AÉ iÀÄ ¥ÀwæPÉ – 100 CAPÀUÀ¼ÀÄ (80 xÉÃj ¥ÀwæPÉ 20 DAvÀjPÀ UÀÄuÁAPÀUÀ½UÉ) ªÁgÀPÉÌ £Á®ÄÌ UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 1.3 C£ÀĪÁ¢vÀ ªÀÄÆgÀÄ ¥ÀoÀåUÀ¼ÀÄ : PÀ£ÀßqÀPÉÌ C£ÀĪÁzÀUÉÆAqÀ «©ü£Àß ¥Àj¸ÀgÀzÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¥ÀoÀåUÀ¼À£ÀÄß PÀ£ÀßqÀzÀ°è CzsÀåAiÀĤ¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ¨sÁµÁAvÀgÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß CxÉÊð¹PÉƼÀÄîªÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ F PɼÀV£À ªÀÄÆgÀÄ ¥ÀoÀåUÀ¼À£ÀÄß CzsÀåAiÀĤ¸ÀĪÀÅzÀÄ. 1. EAVèõÀ VÃvÀUÀ¼ÀÄ - ©.JA.²æà 2. ¨sÀAUÀ - ¹. £ÁUÀtÚ 3. ¹àÃQAUï D¥sï ²ªÁ – J.PÉ.gÁªÀiÁ£ÀÄd£ï

£Á®Ì£AÉ iÀÄ ¥ÀwæPÉ – 100 CAPÀUÀ¼ÀÄ (80 xÉÃj ¥ÀwæPÉ 20 DAvÀjPÀ UÀÄuÁAPÀUÀ½UÉ) ªÁgÀPÉÌ £Á®ÄÌ UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 1.4 ¥ÁæAiÉÆÃVPÀ ¨sÁµÁAvÀgÀ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «zÉò ¨sÁµÉUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À PÉÆqÀÄ-PÉƼÀÄî«PÉ C®èzÉà ¨sÁµÁAvÀgÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ¥ÁæAiÉÆÃVPÀªÁV CzsÀåAiÀĤ¸ÀĪÀÅzÀÄ. EzÀgÀ°è ¨ÉÆÃzsÀPÀgÀÄ PÉ®ªÀÅ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß, ªÁPÀåUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ RArPÉUÀ¼À£ÀÄß (¥ÁågÁ) ¨sÁµÁAvÀgÀPÉÌ ¤Ãr ¥ÁæAiÉÆÃVPÀªÁV vÀgÀ¨ÉÃvÀÄUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ. F PɼÀV£À «zsÁ£ÀUÀ¼À ¨sÁµÁAvÀgÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß gÀÆrü¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ CzsÀåAiÀĤ¸ÀĪÀÅzÀÄ. ¨sÁµÁAvÀgÀ, ¨sÁªÁAvÀgÀ, C£ÀĪÁzÀ, C£ÀÄPÀgÀuÉ, C£ÀĸÀgÀuÉ, C£ÀĸÀȶÖ, ¨sÁªÁ£ÀĪÁzÀ, £ÉÃgÁ£ÀĪÁzÀ, ¸ÁgÁ£ÀĪÁzÀ, gÀÆ¥ÁAvÀgÀ, AiÀÄAvÁæ£ÀĪÁzÀ, ªÀiÁ£ÀªÁ£ÀĪÁzÀ, ¸ÀºÀ¨sÁµÁAvÀgÀ, ¸ÀªÀÄƺÀ ¨sÁµÁAvÀgÀ LzÀ£AÉ iÀÄ ¥ÀwæPÉ – 100 CAPÀUÀ¼ÀÄ (80 ¸ÀA¥Àæ§AzsÀPÉÌ 20 DAvÀjPÀ UÀÄuÁAPÀUÀ½UÉ) ªÁgÀPÉÌ £Á®ÄÌ UÀAmÉUÀ¼ÀÄ ¥ÉÆæeÉPïÖ ¥ÀgÁªÀıÀð£À UÀæAxÀUÀ¼ÀÄ 1. ¨sÁµÁAvÀgÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ £É¯ÉUÀ¼ÀÄ-(¸ÀA) PÀjÃUËqÀ ©ÃZÀ£ÀºÀ½î 2. C£ÀĪÁzÀ PÀ¯É : f. J¸ï. PÀĽî 3. ¨sÁµÁAvÀgÀ N. J¯ï. £ÁUÀ¨sÀƵÀt¸Áé«Ä É ¥ÀæzsÁ£À UÀÄgÀÄzÀvï 4. ¨sÁµÁAvÀgÀ PÀ¯5. §AiÀÄ®Ä D®AiÀÄ- QÃwð£ÁxÀ PÀÄvÀðPÉÆÃn 6. ¨sÁµÁAvÀgÀ ¸ËgÀ¨sÀ - ®QëöäãÁgÁAiÀÄt CgÉÆÃgÁ 7. £ÁUÀªÀ°è – JZï.J¯ï.£ÁUÉÃUËqÀgÀ C©ü£ÀAzÀ£Á UÀæAxÀ 8. ±ÉÃPÀì¦ÃAiÀÄgï JgÀqÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøwUÀ¼À°è – gÁªÀÄZÀAzÀæzÉêÀ 9. ±ÉÃPÀì¦ÃAiÀÄgï – J.J£ï.ªÀÄÆwðgÁªï 10. ªÀ¸ÁºÀvÀıÁ» ¥ÀæeÉÕ ªÀÄvÀÄÛ «ªÉÆÃZÀ£-É gÀºÀªÀÄvï vÀjPÉgÉ 11. gÀÆ¥À¸ÀégÀÆ¥À – «oÀ×®gÁªï UÁAiÀÄPÀªÁqï 12. PÀ£ÀßqÀ ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á¥sÀÖªÉÃgï vÀAvÀæeÁÕ£À – «gÉñÀ §rUÉÃgÀ 13. PÀA¥ÀÆålgï ªÀÄÆ®vÀvÀéUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆæUÁæA gÀZÀ£É - Dgï. ²æÃzsÀgÀ 14. PÀ£ÀßqÀzÀ°è UÀtPÀQæAiÉÄ - £ÁgÁAiÀÄtªÀÄÆwð 15. zÉò ¨sÁµÉ ¸ÀA¸ÀÌøwUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÀA¥ÀÆålgï ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ – PÉ.«.£ÁgÁAiÀÄt

gÁt ZÀ£ÀߪÀÄä «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ¨É¼ÀUÁ« ±Á¹ÛçÃAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA¸ÉÜ

¥ÀoÀåPÀæªÀÄ ºÁUÀÆ «¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ

ªÀZÀ£À CzsÀåAiÀÄ£À ¦.f.r¥ÉÆèêÀiÁ (P.G. Diploma in Vachana Studies)

2014-15£ÉAiÀÄ ¸Á°¤AzÀ

gÁt ZÀ£ÀߪÀÄä «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ¨É¼ÀUÁ«. ±Á¹ÛçÃAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA¸ÉÜ ªÀZÀ£À CzsÀåAiÀÄ£À ¦.f. r¥ÉÆèêÀiÁ (P.G. Diploma in Vachana Studies) ¥ÀwæPÉUÀ¼À ²Ã¶ðPÉ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

ªÀZÀ£À ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ ªÀÄÆ®£É¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÁwéPÀvÉ ªÀZÀ£À ¸Á»vÀåzÀ ZÁjwæPÀ £É¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀZÀ£À ¥ÀoÀåUÀ¼ÀÄ C®èªÀÄ£À ªÀZÀ£ÀUÀ¼À «±ÉõÀ CzsÀåAiÀÄ£À ¥ÉÆæeÉPïÖ

¨ÉÆÃzsÀ£Á CªÀ¢ü (ªÁgÀPÉÌ)

PÉÆÃgï/ E¯ÉQÖªï

PÉærmïUÀ¼ÀÄ

¥ÀjÃPÁë CªÀ¢ü

UÀjµÀ× CAPÀUÀ¼ÀÄ

CAvÀjPÀ UÀÄuÁAPÀUÀ¼ÀÄ

MlÄÖ

4

PÉÆÃgï

4

3

80

20

100

4

PÉÆÃgï

4

3

80

20

100

4

PÉÆÃgï

4

3

80

20

100

4

PÉÆÃgï

4

3

80

20

100

4

PÉÆÃgï

4

-

80

20

100

¥ÀoÀåPÀæªÀÄ ºÁUÀÆ «¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ 1. ¥Àæ¸ÁÛªÀ£É : PÀ£ÀßqÀ, PÀ£ÀßrUÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ F «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ CzsÀåAiÀĤ¸ÀĪÀ vÀÄvÀÄð CUÀvÀå £ÀªÀÄä ªÀÄÄA¢zÉ. UÀr ¨sÁUÀzÀ f¯ÉèUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ gÁtÂZÀ£ÀߪÀÄä «±Àé«zÁå®AiÀÄ ZÁjwæPÀ, ¨sÁ¶PÀ, ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ, ¨sËUÉÆýPÀ ºÁUÀÆ gÁdQÃAiÀĪÁV PÀ£ÀßqÀzÀ ¸ÀvÀé ºÁUÀÆ ±ÀQÛUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖPÉÆqÀĪÀ PÉÃAzÀæªÁV CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ ¨É¼ÉAiÀĨÉÃPÁVzÉ. eÁUÀwÃPÀgÀuÉÆÃvÀÛgÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¥ÁæzÉòPÀ ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ JzÀÄj¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß ¹éÃPÀj¹ ¥ÁæAd® ªÀÄ£À¹ì¤AzÀ CzsÀåAiÀĤ¸ÀĪÀ CUÀvÀå £ÀªÀÄä ªÀÄÄA¢zÉ. PÀ£ÀßqÀzÀ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ºÉý §zÀÄPÀ£ÀÄß PÀnÖPÉƼÀÄîªÀ PÀ£À¸À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ¨É¼ÀUÁ«, ©eÁ¥ÀÄgÀ ºÁUÀÆ ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ f¯ÉèUÀ¼À PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ «zÁåyðUÀ½UÉ ¥ÁgÀA¥ÀjPÀ eÁÕ£ÀzÀ eÉÆvÉUÉ PÀ£ÀßqÀzÀ ¥Àj¥ÀÆtð eÁÕ£À, ¸ÀªÀÄPÁ°£À eÁÕ£À ²¸ÀÄÛUÀ¼À eÉÆvÉUÉ ºÉƸÀ ¸ÀA§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ°à¹PÉÆqÀ¨ÉÃPÁVzÉ. F ¤nÖ£À°è ¥ÀoÀåPÀæªÀĪÀ£ÀÄß eÁUÀwÃPÀgÀuÉÆÃvÀÛgÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ ¨sÁ¶PÀ £É¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÀnÖPÉÆqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸À¯ÁVzÉ. eÁUÀwPÀ GzÉÆåÃUÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ, PÀ£ÀßqÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄvÉAiÀÄ «¸ÁÛgÀ, ºÁUÀÆ PÀvÀÈðvÀé ±ÀQÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À ¦Ã½UÉUÉ vÀÄA§ÄªÀ UÀÄgÀÄvÀgÀªÁzÀ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¸ÉÜ ºÉÆA¢zÉ. D »£É߯ÉAiÀÄ°è ¥ÀgÀA¥ÀgÉ, ZÀjvÉæ, ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ PÁ¼ÀfUÀ¼ÀÄ, ¨sÁ¶PÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼ÀÄ, ªÀÈwÛ¥ÀgÀ aAvÀ£ÉAiÀÄ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ C®èzÉ PÀ£ÀßrUÀgÀ PÀ£À¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁPÁgÀUÉƽ¸ÀĪÀ £É¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀzÀæ¥Àr¹PÉƼÀÄîªÀ MAzÀÄ ¨sÀÆ«ÄPÉAiÀÄ£ÀÄß E°è ¹zÀÞ¥Àr¸À¨ÉÃPÁVzÉ. 2. zsÉåÃAiÉÆÃzÉÝñÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÀvÀé : PÀ£ÀßqÀzÀ ¸Á»vÀå ZÀjvÉæAiÀÄ°è 12£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ¸Á»vÀåªÀÅ Cwà ºÉZÀÄÑ ZÀZÉðAiÀiÁVzÉ. ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÀ½UÉ F ¸Á»vÀåªÀÅ ¸ÁQëAiÀiÁVzÉ. ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À PÀ£ÀßqÀzÀ £É®zÀ°è F ¸Á»vÀåzÀ ªÀÄÆ®PÀ WÉÆõÀuÉUÉÆAqÀªÀÅ. ±ÉæÃtÂÃPÀÈvÀ ¸ÀªÀiÁdªÀ£ÀÄß ¤gÁPÀj¹ °AUÀ vÁgÀvÀªÀÄåªÀ£ÀÄß RAr¹ vÁwéPÀ ºÁUÀÆ £ÉÊwPÀ £É¯ÉUÀnÖ£À ªÉÄÃ¯É ªÀZÀ£À ¸Á»vÀåªÀÅ vÀ£Àß £ÉÊd C¹ÛvÀéªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄPÉÆArzÉ. PÀ¼ÉzÀ 08 ±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀZÀ£À ¸Á»vÀåªÀÅ PÀ£ÀßrUÀgÀ ¸ÁQë¥ÀæeÉÕAiÀÄ ¥ÀæwÃPÀªÁVzÉ. DzÀÄzÀjAzÀ ªÀZÀ£À CzsÀåAiÀÄ£À «µÀAiÀÄzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ r¥ÉÆèêÀiÁ PÉÆøïð£ÀÄß DgÀA©ü¸À®Ä gÁt ZÀ£ÀߪÀÄä «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ªÀZÀ£À CzsÀåAiÀÄ£À r¥ÉÆèêÀiÁ PÉÆøïð£ÀÄß DgÀA©ü¸À®Ä GvÀÄìPÀªÁVzÉ. 3. PÉÆøïð£À ºÉ¸ÀgÀÄ : ªÀZÀ£À CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ°è ¦.f. r¥ÉÆèêÀiÁ (P.G. Diploma in Vachana Studies) JA§ÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ. 4. PÉÆøïð£À CªÀ¢ü : MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ CªÀ¢üAiÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¥Àæw ªÀµÁðAvÀåzÀ CªÀ¢üUÉ MAzÀgÀAvÉ ¥ÀjÃPÉë £ÀqɸÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. 5. ¥ÀwæPÉUÀ¼À gÀZ£ À ÁvÀäPÀ «£Áå¸À : ¥ÀwæPÉUÀ¼À gÀZÀ£ÁvÀäPÀ «£Áå¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ®UÀwÛ¹zÉ. 6. «zÁåºÀðvÉ : 10+2+3 ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è CAVÃPÀÈvÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀzÀ« ²PÀëtªÀ£ÀÄß ¥ÀÆgÉʹgÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉ «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼ÀÄ CAVÃPÀj¸ÀĪÀ vÀvÀìªÀiÁ£À ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À°è GwÛÃtðUÉÆAqÀ «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ¤AiÀĪÀiÁ£ÀĸÁgÀ ¥ÀjUÀt¹ CªÀPÁ±À ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼ÀÄ ¤UÀ¢ ¥Àr¹gÀĪÀAvÉ CAvÀgï «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼À°è ¥ÀzÀ« ¥ÀqÉzÀªÀjUÉ CªÀPÁ±À ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 7. DAvÀjPÀ «zÁåyðUÀ½UÉ CªÀPÁ±À : gÁt ZÀ£ÀߪÀÄä «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ°è EvÀgÀ «¨sÁUÀUÀ¼À°è CzsÀåAiÀÄ£À £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «zÁåyðAiÀÄÄ ¨sÁµÁAvÀgÀ ¦.f. r¥ÉÆèêÀiÁ PÉÆøïð£À CzsÀåAiÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀ§ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ. JgÀqÀÄ PÉÆøïðUÀ½UÉ MªÉÄä¯É ¥ÀæªÉñÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃAzÁ¬Ä¹PÉƼÀÄîªÀ CªÀPÁ±ÀªÀ£ÄÀ ß PÀ°à¹zÉ. 8. «ÄøÀ¯Áw : «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ C£Àé¬Ä¸ÀÄvÀÛªÉ. 9. DAiÉÄÌAiÀÄ «zsÁ£À : ¥ÀzÀ«AiÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À°è ¥ÀqÉzÀ CAPÀUÀ½UÀ£ÀÄUÀÄtªÁV PÀmï D¥sï ªÉÄjmï DzsÁj¹ ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

10. ¥ÀæªÉñÁw «Äw: 40 11. C¨sÁå¸À PÀæªÀÄzÀ ¸ÀégÀÆ¥À : r¥ÉÆèêÀiÁ PÉÆøïð£À°è £Á®ÄÌ ¥ÀwæPÉUÀ½gÀÄvÀÛªÉ. LzÀ£Éà ¥ÀwæPÉAiÀÄÄ ¥ÉÆæeÉPïÖ ªÀPïð DVgÀÄvÀÛzÉ. «zÁåyðAiÀÄÄ MAzÀÄ ¸ÀA¥Àæ§AzsÀªÀ£ÀÄß gÀa¹ «¨sÁUÀPÉÌ ¸À°è¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. CzÀPÉÌ 80 CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¤UÀ¢¥Àr¸À¯ÁVzÉ. 12. UÀjµÀ× CAPÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAvÀjPÀ UÀÄuÁAPÀUÀ¼ÀÄ : ¥Àæw ¥ÀwæPÉUÉ 80 CAPÀUÀ¼À£ÀÄß °TvÀ ¥ÀjÃPÉëUÀ½UÉ ¤UÀ¢¥Àr¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉ 20 CAPÀUÀ¼À£ÀÄß DAvÀjPÀ UÀÄuÁAPÀUÀ¼À£ÁßV ¤UÀ¢¥Àr¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. MlÄÖ 100 CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæw ¥ÀwæPÉAiÀÄÄ ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ. GwÛÃtðgÁUÀ®Ä 40 CAPÀUÀ¼À£ÀÄß (DAvÀjPÀ UÀÄuÁAPÀUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj) ¥ÀqÉzÀÄ GwÛÃtðgÁUÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ GwÛÃtðgÁUÀ®Ä 40 ¥Àæw±ÀvÀ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¥ÀqÉ¢gÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. MlÄÖ 500 CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¤UÀ¢¥Àr¸À¯ÁVzÀÄÝ 50 ¥Àæw±ÀvÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ CAPÀ ¥ÀqÉzÀgÉ 2£Éà zÀeÉð, 60 ¥Àæw±ÀvÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ CAPÀ ¥ÀqÉzÀgÉ ¥ÀæxÀªÄÀ zÀeÉð ºÁUÀÆ ¥Àæw±ÀvÀ 70QÌAvÀ ºÉZÀÄÑ CAPÀ ¥ÀqÉzÀgÉ r¹ÖAPÀë£ï ±ÉæÃtÂAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¥Àæw±ÀvÀ 50QÌAvÀ PÀrªÉÄ ºÁUÀÆ 40QÌAvÀ ºÉZÀÄÑ CAPÀ ¥ÀqÉzÀ°è GwÛÃtðªÉAzÀÄ WÉÆö¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¥Àæw±ÀvÀ 40QÌAvÀ PÀrªÉÄ CAPÀUÀ½¹zÀ°è C£ÀÄwÛÃtðªÉAzÀÄ WÉÆö¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 13. ºÁdgÁw : «zÁåyðAiÀÄÄ ¥Àæw ¸É«Ä¸ÀÖgïUÉ 2/3 ºÁdgÁw ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. ¥Àæw ¥ÀwæPÉUÉ ¥ÀævÉåÃPÀªÁzÀ ºÁdgÁwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¥Àæw ¥ÀwæPÉUÉ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV ¥Àæw vÀgÀUÀwAiÀÄ°è RqÁØAiÀĪÁV ºÁdgÁw ¥ÀĸÀÛPÀzÀ°è vÀ£Àß ¸À»AiÀÄ£ÀÄß ºÁPÀvÀPÀÌzÀÄÝ. «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁdgÁwAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è C£ÀéAiÀĪÁUÀÄvÀÛªÉ. 14. ¥ÀjÃPÁë ¥ÀzÀÞw : ¥Àæw ªÀµÀðzÀ CAvÀåzÀ°è ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. 15. ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À : J¯Áè ¥ÀwæPÉUÀ½UÉ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ ¦.f. vÀgÀUÀwUÀ¼À ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ C£ÀéAiÀĪÁUÀÄvÀÛªÉ. 16. ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ r¥ÉÆèêÀiÁªÀ£ÀÄß ¥ÀÆtðUÉƽ¸ÀĪÀ CªÀ¢ü : «zÁåyðAiÀÄÄ ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀqÉzÀ CªÀ¢ü¬ÄAzÀ MAzÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ CªÀ¢üAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ vÀ£Àß ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÆtðUÉƽ¸À§ºÀÄzÀÄ. MAzÀÄ ªÉÃ¼É C£ÀÄwÛÃtðªÁzÀ «zÁåyðUÉ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢üAiÉƼÀUÉ GwÛÃtðgÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ. CAPÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉ ¥ÀqÉAiÀħAiÀĸÀĪÀªÀgÀÄ ªÉÆzÀ® 4 ¥ÀwæPÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆtðªÁV vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. 5£Éà ¥ÀwæPÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ CAPÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÉ CªÀPÁ±À«gÀĪÀÅ¢®è. 17. ±ÀÄ®ÌUÀ¼ÀÄ : «±Àé«zÁå®AiÀĪÀÅ ¤UÀ¢¥Àr¸ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ±ÀÄ®ÌUÀ¼À ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀj PÉÆøïðUÉ C£ÀéAiÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ. 18. ¥ÀzÀ« ¥ÀæzÁ£À : «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À «¨sÁUÀªÀÅ EvÀgÀ PÉÆøïðUÀ½UÉ ¤ÃqÀĪÀAvÉ ¥ÀzÀ« ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ gÁåAPïUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉ ªÀiÁzÀj MlÄÖ CAPÀUÀ¼ÀÄ – 80 ¥ÀjÃPÁëªÀ¢ü 3 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 1. ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ¥Àæ§AzsÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ ¥Àæ±Éß -15 CAPÀUÀ¼ÄÀ CxÀªÁ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ¥Àæ§AzsÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ ¥Àæ±ÉßUÉ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ ¥Àæ±Éß 2. JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ¥Àæ§AzsÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ ¥Àæ±Éß -15 CAPÀUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ¥Àæ§AzsÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ ¥Àæ±ÉßUÉ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ ¥Àæ±Éß 3. ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ ¥Àæ§AzsÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ ¥Àæ±Éß -15 CAPÀUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ ¥Àæ§AzsÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ ¥Àæ±ÉßUÉ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ ¥Àæ±Éß 4. £Á®Ì£ÉAiÀÄ ¥Àæ§AzsÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ ¥Àæ±Éß -15 CAPÀUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ £Á®Ì£ÉAiÀÄ ¥Àæ§AzsÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ ¥Àæ±ÉßUÉ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ ¥Àæ±Éß 5. LzÀ£ÉAiÀÄ ¥Àæ±ÉßAiÀÄ°è DgÀÄ Crn¥ÀàtÂUÀ¼À£ÀÄß ¤Ãr £Á®Ì£ÀÄß §gÉAiÀÄ®Ä w½¸ÀĪÀÅzÀÄ (¥Àæw n¥ÀàtÂUÉ 5 CAPÀUÀ¼ÀÄ, MlÄÖ 20 CAPÀUÀ¼ÀÄ) * * * * * *

¥ÀoÀåPÀæªÀÄ MAzÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀwæPÉ – 100 CAPÀUÀ¼ÀÄ (80 xÉÃj ¥ÀwæPÉ 20 DAvÀjPÀ UÀÄuÁAPÀUÀ½UÉ) ªÁgÀPÉÌ £Á®ÄÌ UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 1.1 ªÀZÀ£À ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ ªÀÄÆ® £É¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ vÁwéPÀv:É ªÀZÀ£À ¸ÀA¸ÀÌøwUÉ PÁgÀtªÁzÀ ªÀÄÆ® D±ÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß CzsÀåAiÀĤ¸ÀĪÀÅzÀÄ. 12£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è £ÀqÉzÀ ªÉÊZÁjPÀ PÁæAwAiÀÄ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß w½zÀÄPÉƼÀî®Ä ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ F PɼÀV£À ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß CzsÀåAiÀĤ¸ÀĪÀÅzÀÄ. 1. ªÀZÀ£À ¥ÀzÀzÀ CxÀð, ªÁåSÁå£À ºÁUÀÆ ¸ÀégÀÆ¥À 2. ªÀZÀ£À ZÀ¼ÀĪÀ½ : ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ºÁUÀÆ ¨Ë¢ÞPÀ ZÀ¼ÀĪÀ½ 3. ªÀZÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀégÀÆ¥À ºÁUÀÆ ªÀZÀ£ÀPÁgÀgÀ D±ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ 4. ªÀZÀ£À ZÀ¼ÀĪÀ½AiÀÄÄ vÁwéPÀ £É¯ÉUÀnÖ£À ªÉÄÃ¯É C©üªÀåQÛAiÀiÁVgÀĪÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è ªÀZÀ£ÀzÀ vÁwéPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß UÀ滸ÀĪÀÅzÀÄ. 5. ªÀZÀ£ÀPÁgÀgÀ vÁwéPÀ ¤®ÄªÀÅUÀ¼ÀÄ : ¸ÀªÀiÁfPÀ, zsÁ«ÄðPÀ, DyðPÀ, ªÀÄ£ÉÆêÉÊeÁÕ¤PÀ, gÁdQÃAiÀÄ, ¨Ë¢ÞPÀ vÁwéPÀ ¤®ÄªÀÅUÀ¼À£ÀÄß CzsÀåAiÀĤ¸ÀĪÀÅzÀÄ. JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀwæPÉ – 100 CAPÀUÀ¼ÀÄ (80 xÉÃj ¥ÀwæPÉ 20 DAvÀjPÀ UÀÄuÁAPÀUÀ½UÉ) ªÁgÀPÉÌ £Á®ÄÌ UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 1.2 ªÀZÀ£À ¸Á»vÀåzÀ ZÁjwæPÀ £É¯ÉUÀ¼ÀÄ 12£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð ºÁUÀÆ £Ár£À gÁdQÃAiÀÄ ¹ÜvÀåAvÀgÀUÀ¼À£ÀÄß CzsÀåAiÀĤ¸ÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. 1. 12£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ZÁjwæPÀ £É¯ÉUÀ¼À£ÀÄß PÀ£ÀßqÀzÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀPÁgÀgÀÄ ¥Àj¨sÁ«¹zÀ PÀæªÀĪÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ZÀað¸ÀĪÀÅzÀÄ. 2. ¥ÀæªÀÄÄR ªÀZÀ£ÀPÁgÀgÀÄ 3. ¥ÀæªÀÄÄR ªÀZÀ£ÀPÁgÀgÀ ªÀåQÛvÀéUÀ¼À£ÀÄß CªÀgÀ ªÀZÀ£ÀUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ UÀ滸ÀĪÀÅzÀÄ. 4. §¸ÀªÀtÚ, C®èªÀÄ, CPÀ̪ÀĺÁzÉë, ZÀ£Àߧ¸ÀªÀtÚ, ¹zÀÞgÁªÀÄ, eÉÃqÀgÀ zÁ¹ªÀÄAiÀÄå ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀwæPÉ – 100 CAPÀUÀ¼ÀÄ (80 xÉÃj ¥ÀwæPÉ 20 DAvÀjPÀ UÀÄuÁAPÀUÀ½UÉ) ªÁgÀPÉÌ £Á®ÄÌ UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 1.3 ªÀZÀ£À ¥ÀoÀåUÀ¼ÀÄ : ±ÀÆ£Àå ¸ÀA¥ÁzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ PÀnÖPÉÆlÖ ªÀZÀ£À±Á¸ÀÛçªÀ£ÀÄß CzsÀåAiÀĤ¸ÀĪÀÅzÀÄ. EzÀgÀ°è µÀmï¸ÀÜ® ªÀZÀ£ÀUÀ¼ÀÄ, CµÁÖªÀtð ªÀZÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÁZÁgÀUÀ¼À »£É߯ÉAiÀÄ°è gÀZÀ£ÉAiÀiÁzÀ ªÀZÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¸ÀÜ®PÀlÄÖ ªÀZÀ£ÀUÀ¼ÀÄ. 1. ªÀZÀ£À PÀªÀÄäl (¸ÀA. Q.gÀA.£ÁUÀgÁd, PÉ. ªÀÄgÀ¼ÀĹzÀÝ¥Àà) 2. ªÀZÀ£À ¸Á«gÀ (¸ÀA. N.J¯ï.£ÁUÀ¨sÀƵÀt¸Áé«Ä) £Á®Ì£ÉAiÀÄ ¥ÀwæPÉ – 100 CAPÀUÀ¼ÀÄ (80 xÉÃj ¥ÀwæPÉ 20 DAvÀjPÀ UÀÄuÁAPÀUÀ½UÉ) ªÁgÀPÉÌ £Á®ÄÌ UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 1.4 C®èªÀÄ£À ªÀZÀ£ÀUÀ¼À «±ÉõÀ CzsÀåAiÀÄ£À LzÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀwæPÉ – 100 CAPÀUÀ¼ÀÄ (80 ¸ÀA¥Àæ§AzsÀPÉÌ 20 DAvÀjPÀ UÀÄuÁAPÀUÀ½UÉ) ªÁgÀPÉÌ £Á®ÄÌ UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 1.5 ¥ÉÆæeÉPïÖ ¥ÀgÁªÀıÀð£À UÀæAxÀUÀ¼ÀÄ : 1. 15 ªÀZÀ£À ¸ÀA¥ÀÄlUÀ¼ÀÄ - ¥Àæ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw E¯ÁSÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 2. ªÀZÀ£À PÀªÀÄäl - ¸ÀA. Q.gÀA.£ÁUÀgÁd, PÉ. ªÀÄgÀ¼ÀĹzÀÝ¥Àà 3. ªÀZÀ£À ¸Á«gÀ - ¸ÀA. M.J¯ï.£ÁUÀ¨sÀƵÀt¸Áé«Ä, ¥Àæ. PÀ£ÀßqÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ºÀA¦ 4. ªÀZÀ£À±Á¸ÀÛç - ¥sÀ. UÀÄ. ºÀ¼ÀPÀnÖ 5. ±ÀÆ£Àå ¸ÀA¥ÁzÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀgÁªÀıÉð - ¸ÀA. ². ¨sÀƸÀ£ÀÆgÀªÀÄoÀ 6. C®èªÀÄ¥Àæ¨sÀÄ«£À ªÀZÀ£À ¤ªÀðZÀ£-À ¹zÉÞñÀégÀ ¸Áé«ÄUÀ¼ÀÄ 7. ¥Àæ¨sÀÄ C®èªÀÄ- ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÁ¼Àå 8. C®èªÀÄ£À ªÀZÀ£À ZÀA¢æP-É qÁ. J¯ï. §¸ÀªÀgÁd 9. C®èªÀÄ¥Àæ¨sÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÉʪÀ ¥Àæw¨s-É r. Dgï. £ÁUÀgÁd 10. ±ÀÆ£Àå ¸ÀA¥ÁzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ : ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT – CªÀÄgÉñÀ £ÀÄUÀÄqÉÆÃt 11. ¸ÀªÀðdÕ£À ªÀZÀ£ÀUÀ¼ÀÄ- GvÀÛAV ZÀ£ÀߥÀà 12. ¸ÀªÀÄUÀæ ¸Á»vÀå ZÀjvÉæ, ¸ÀA¥ÀÄl 1 jAzÀ 6, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄ. 13. ±ÀÆ£Àå ¸ÀA¥ÁzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ : MAzÀÄ CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À – f. J¸ï. ¹zÀÞ°AUÀAiÀÄå

PG Diploma in Translation & PG Diploma in Vachana Studies 2014-15 ...

PG Diploma in Translation & PG Diploma in Vachana St ... -15 onwards syllabus is continued to 2016-17 A.Y.pdf. PG Diploma in Translation & PG Diploma in ...

814KB Sizes 11 Downloads 181 Views

Recommend Documents

PG Diploma In Translation Syllabus 2017-18 (2014-15 Scheme).pdf ...
... problem loading more pages. Whoops! There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. PG Diploma In Translation Syllabus 2017-18 (2014-15 Scheme).pdf. PG

PG Diploma in Ambedkar Studies 2017-18 (2014-15 Scheme).PDF ...
Whoops! There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. PG Diploma in Ambedkar Studies 2017-18 (2014-15 Scheme).PDF. PG Diploma in Ambedkar Studies 2017-18

PG DIPLOMA TIME TABLE-2017.pdf
Page 1. Whoops! There was a problem loading more pages. Retrying... PG DIPLOMA TIME TABLE-2017.pdf. PG DIPLOMA TIME TABLE-2017.pdf. Open. Extract.

DIPLOMA IN MECHANICAL ENGINEERING (DME) lc) DIPLOMA ...
6. (a) Describe the working principle of gear shaping machine. (b) Mention various methods of gear manufacturing. Explain any one method. 7. (a) Describe the process of compression - moulding with the help of neat diagram. (b) Explain the important m

DIPLOMA IN MECHANICAL ENGINEERING (DME) lc) DIPLOMA ...
o. (DME) lc). DIPLOMA - VIEP - MECHANICAL. ENGINEERING. Term-End Examination. June, 2013. BME-059 : MANUFACTURING PROCESS - III. Time : 2 hours. Maximum Marks : 70. Note : Attempt any five questions. All questions carry equal marks. 1. (a) Explain th

DIPLOMA IN MEAT TECHNOLOGY (DMT)
(b) Differentiate between vacuum and modified. 2 atmosphere packaging. (c). What type of packaging material do you use for packing of cured, cooked and dehydrated meats ? 5. (a) What is spoilage ? Write the factors 1+3 responsible for spoilage of mea

POST GRADUATE DIPLOMA IN FOLKLORE AND CULTURE STUDIES
POST GRADUATE DIPLOMA IN FOLKLORE. AND CULTURE STUDIES. 0. 0. Term-End Examination. June, 2016. MFC-002 : TRADITION, IDENTITY AND.

DIPLOMA IN MEAT TECHNOLOGY (DMT)
No. of Printed Pages : 5. DIPLOMA IN MEAT TECHNOLOGY (DMT). Term-End Examination. December, 2015. 00857. BPVI-023 : FRESH MEAT TECHNOLOGY.

POST GRADUATE DIPLOMA IN FOLKLORE AND CULTURE STUDIES
5. Write short notes on any two of the following : (a) Folk medicine. 10x2=20. (b) Literature as an art form. (c) Gender Identity. (d) Bihu Dance. MFC-002. 2.