Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Escola SANT MIQUEL c) Renaixença, s/n 08297 Castellgalí Tel 938330500 / 93875 60 55

[email protected] agora.xtec.cat/esc-santmiquel-castellgali

PROJECTE EDUCATIU

Escola Sant Miquel Castellgalí Revisat 2016/2017 1 Projecte Educatiu

INDEX 1.Introducció...............................................................................................................pàg.3 1.2 Definició del PEC..................................................................................................pàg.3 1.2.1 Història del centre..............................................................................................pàg.3 1.2.2 Distribució en plantes dels serveis i aules.........................................................pàg.4 1.2.3 Context sociocultural..........................................................................................pàg.5 1.2.4 Oferta educativa.................................................................................................pàg.5 2. Continguts del Projecte...........................................................................................pàg.5 2.1 Caràcter propi del centre......................................................................................pàg.5 2.1.1 Trets d’identitat...................................................................................................pàg.6 2.2 Aplicació de criteris d’organització pedagògica, plantejaments educatius, procediments d’inclusió i altres actuacions pròpies del centre.....................................................................................................................pàg.7 2.2.1 Línia metodològica.............................................................................................pàg.7 2.3 Indicadors de progrés............................................................................................pàg.8 2.4 Concreció i desenvolupament dels currículums....................................................pàg.10 2.5 Criteris que defineixen l’estructura organitzativa pròpia........................................pàg.10 2.6 Els principis, valors, objectius i criteris que orienten, en el centre l’acció tutorial..............................................................................................................pàg.11 Altres documents que formen part del PEC i estan en documents annexes són: -Projecte Lingüístic de centre. -NOFC (Normativa d’organització i funcionament del centre). -Pla d’acollida. -Carta de compromís educatiu. -Protocol d’actuació en cas de nevades. -Projecte de direcció 2016-2020

2 Projecte Educatiu

1. INTRODUCCIÓ 1.1 Definició del PEC

El Projecte Educatiu de l'escola Sant Miquel de Castellgalí, és el document que aprovat pel Consell Escolar ha de guiar les activitats educatives, organitzatives, administratives i de gestió del centre. Ha d'afavorir l'acció coordinada de tots els seus membres, ha d'estar vinculat amb la comunitat educativa, amb la realitat del centre i adequat al marc legislatiu vigent.

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l'alumnat, tenint en compte la diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix el projecte general del sistema educatiu.

1.2 Context

1.2.1 Història del centre

L'escola Sant Miquel, és un centre públic depenent del Departament d'Ensenyament. Aquest centre antigament estava ubicat al c) Manresa, en el nucli antic del municipi. L'any 1965 va ser construït un edifici de planta baixa amb dues aules a l'Avinguda Montserrat s/n. A l'any 1979 es va ampliar l'edifici construint una planta superior, amb dues aules més i un espai multiusos. Posteriorment en els anys 90 es va fer un porxo, per poder ampliar la 1era planta i ubicar-hi la sala d'ordinadors. L'any 2003 es va col·locar una aula prefabricada i a l'any 2005 ja n'hi havia dues més. En aquests darrers anys l'escola formava part de la ZER Bages. Degut al fort creixement del centre el curs 2007-2008 l'escola va deixar de formar part de la ZER Bages, en aquells moment ja s'estava construint un edifici nou per tal de donar cabuda al fort increment de l'alumnat. El curs 2007-2008 es va fer un concurs per confeccionar el logo del centre. En aquest van participar-hi les famílies i els alumnes. El dia 19 de juny de 2008 es va inaugurar l'edifici nou , amb una nova ubicació al c) Renaixença s/n. L'activitat lectiva en el nou edifici escolar va començar el curs 2008-2009. 3 Projecte Educatiu

1.2.2 Distribució en plantes dels serveis i aules El centre està dividit en dues plantes. La primera on està situada l'entrada principal del centre s’hi troben les següents dependències:  Despatx de consergeria.  Despatx de l'equip directiu  Secretaria del centre.  Secretaria de l'Ampa.  Menjador escolar  Cuina.  Biblioteca.  Sala de mestres.  Sala de màquines i calderes.  WC mestres i alumnes  WC disminuïts  Sector sud hi trobem les aules d'educació infantil, totes les aules tenen els lavabos a l'interior, la sala de psicomotricitat, aula de desdoblament,un petit magatzem i la tutoria d'educació infantil.  Sector nord hi trobem les tutories de primària, les aules de 1r a 4t, una aula de desdoblament i l'aula d'educació especial.  Pati d'educació infantil. Amb sorral i jocs de pati. En la planta baixa s’hi troben:  Aules de 5è i 6è de primària.  Aula de música i plàstica.  Aula d'ordinadors.  Aula de llengües estrangeres.  WC alumnes i mestres.  Pati de primària amb diferents espais: WC, vestidors pista poliesportiva, sorral,.i zona de sorra.  WC  Gimnàs, teatre.

4 Projecte Educatiu

1.2.3 Context sociocultural

Anàlisi L’alumnat del centre prové de la zona geogràfica d’influència de l’escola. Majoritàriament l’alumnat de l’escola pertany a famílies de parla castellana, amb un nivell sociocultural mig-baix. El municipi de Castellgalí és força dispers i es troba ubicat en els barris següents: Nucli Antic, la Fàbrica, el Mas Planoi (d'on procedeixen la majoria dels alumnes), Boades, La Torre del Breny, el Raval de Can Font, el Raval dels Torrents i algunes masies aïllades La població del municipi s'ha doblat en els darrers anys, venint moltes famílies de l'àrea metropolitana de Barcelona. Dins d'aquest increment d'alumnat no tenim un percentatge gaire elevat d'alumnes nouvinguts. La llengua vehicular

de la majoria dels nostres

alumnes és el castellà. La majoria de les famílies treballen fora del municipi, tot i que al costat del centre hi ha un polígon industrial.

1.2.4 Oferta educativa.

L'escola és d'una sola línia. Els alumnes del centre procedeixen en la seva majoria de la Llar d'infants municipal “Castellnins”. Els alumnes de 6è tenen com a institut adscrit l'Institut Castellet, ubicat al municipi de Sant Vicenç de Castellet. L'escola té 12 aules amb una ràtio de 20 / 25 alumnes/aula. La majoria dels mestres de l’escola tenen les oposicions superades i la majoria són propietaris definitius en el centre.

2. CONTINGUTS DEL PROJECTE

2.1 CARÀCTER PROPI DEL CENTRE (LEC art. 93) L’escola pública Sant Miquel és un centre públic, català que té com a objectiu l’ensenyament integral dels nens i de les nenes de 3 a 12 anys del municipi de Castellgalí, en els aspectes de creixement intel·lectual i en el desenvolupament personal perquè, quan acabin l’etapa de Primària a l’escola esdevinguin nois i noies autònoms amb una bona formació acadèmica i amb recursos per a aprendre, amb esperit crític i amb uns criteris de valors ben fonamentats. 5 Projecte Educatiu

Els principis del centre es basen en una escola inclusiva, laica i respectuosa amb la pluralitat. On es tenen presents uns principis de qualitat pedagògica, de direcció responsable, de dedicació i professionalitat docent, d'avaluació, d'implicació de les famílies, de preservació de l'equitat i de cerca de l'excel·lència. L’aprenentatge de la llengua catalana és essencial ja que té com a finalitat que el seu ús i domini, tant a nivell oral com a nivell escrit, esdevingui un mitjà de comunicació i de creació i els serveixi per a prosseguir els aprenentatges escolars posteriors.

2.1.1 Trets d'identitat Els trets d’identitat que ens defineixen són:  L’escola, pel fet de ser pública, es regeix per la Constitució i l’Estatut de Catalunya i forma part d'un sistema juridicopolític basat en el pluralisme, la llibertat ideològica i religiosa i l'aconfessional de l'Estat. Per aquestes raons creiem que ha de ser laica i ha d'optar pel respecte a totes les confessions religioses del professorat, pares i mares i alumnat.  La llengua d'aprenentatge i comunicació de l'escola és el català. Entenem la catalanitat com el dret que té tot individu a la cultura d'aquest país (llengua, art, història, costums,etc.), tant del punt de vista de coneixements com d'arrelament al medi.  En aquest sentit l'aprenentatge de totes les matèries tindrà com a bases culturals, socials i físiques les del nostre país. En el document Projecte Lingüístic de centre és on s'especifiquen el tractament i els ritmes d'aprenentatge de les diferents llengües que intervenen en el procés educatiu dels alumnes.  Entenem la coeducació com la condició necessària per a desenvolupar la igualtat entre l'alumnat en tots els àmbits.  L’escola té el compromís de fomentar en l’alumne una actitud activa, curiosa, investigadora i crítica, que mitjançant la comunicació i el treball, serà la base de la seva formació, de la seva adquisició dels aprenentatges i dels coneixements.  L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió per part de les parts afectades i buscant una solució pacífica mitjançant el diàleg.  L’escola fomenta la participació dels alumnes en activitats promogudes pel Pla Educatiu d’ Entorn del Bages Sud, així com aquelles de caire municipal. 6 Projecte Educatiu

 El nostre centre

pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves

possibilitats físiques, intel·lectuals i afectives. Així com a acceptar-se a si mateix i prenent consciència de les pròpies limitacions.  Fomenta l’educació per a la salut i el benestar propi.  Acollim la diversitat cultural com un valor positiu, sobretot fomentant i facilitant la convivència dels alumnes. L’escola mostra un interès i voluntat per fomentar el respecte al medi ambient, promovent l’educació del consum responsable, accions com el reciclatge, minimització del nombre de residus, la reutilització de llibres de text, etc. També donant a conèixer el nostre entorn més proper per procurar preservar-lo.

2.3 APLICACIÓ DE CRITERIS D'ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA, PLANTEJAMENTS EDUCATIUS, PROCEDIMENTS D'INCLUSIÓ I ALTRES ACTUACIONS PRÒPIES DEL CENTRE.

2.3.1. Línia metodològica. 1. Potenciar i afavorir l’aprenentatge significatiu, partint dels coneixements previs dels alumnes, ajudant-los a aprofundir en el raonament. 2. Adequar les propostes educatives a les necessitats particulars de l’alumnat, mitjançant les adaptacions curriculars i metodològiques que siguin convenients. 3. Orientar l’organització del grup-classe de cada cicle a partir de les tècniques més convenients per aconseguir el màxim rendiment de l’alumnat en la mesura que ho permetin els recursos materials i humans. Es concreta mitjançant desdoblaments, tallers internivells, dos mestres a l’aula en els diferents cicles i nivells. 4. Potenciar l'ús de les noves tecnologies, com a recurs pedagògic habitual, afavorint així el coneixement d'aquestes per part de l'alumnat. Es treballa amb racons d'ordinadors a l'aula, sessions en petit grup a l'aula d'informàtica, ús de les pissarres digitals interactives. 5. Potenciar alguns dels continguts donats amb activitats complementàries de caràcter cultural, fora del recinte escolar (música, dansa, teatre, cinema, visites museus,...) que poden tenir diferent durada (sortides i/o colònies). 6. Potenciar l'anglès oral a Educació Infantil i Primària, continuant la introducció d’aquesta llengua a l’etapa d’educació infantil i seguint la programació curricular 7 Projecte Educatiu

que havíem establert en els tres anys d’implementació del PELE. Introduir l’anglès en l'àrea de coneixement del medi a C.S., mitjançant el tractament de textos, i a l'àrea d'educació artística a tota la primària (plàstica). Fomentar la comprensió oral mitjançant un teatre en anglès per a tot al centre. 7. Es realitzen altres activitats complementàries dins del recinte escolar en horari lectiu (tallers de salut, visita d’autors, festes tradicionals,..) 8. Orientar el treball escolar cap a la reflexió per una societat més sostenible, potenciant l'ús racional dels recursos, el seu reciclatge i el seu consum. 9. Potenciar el coneixement de l'entorn més immediat, sistematitzant activitats graduals en els diferents cicles que ajudin a aprofitar els recursos. 10. Participar en les activitats proposades en el Pla Educatiu d’Entorn del Bages Sud, tals com el Pla Lector, Itineraris pel Bages-Sud..... 11. Participar en les activitats proposades en el Pla Català de l'Esport.

2.4 INDICADORS DE PROGRÉS En el nostre centre per tal de marcar uns objectius a treballar al llarg del curs i les pautes per aconseguir-los, ens centrem en l’estudi i la reflexió dels següents indicadors presents en el dia a dia de l’escola: Indicadors de context Nº de grups-classe assignats en un curs escolar. Index d'alumnat amb Necessitats Educatives Especials (motrius, físiques, psíquiques i sensorials). Index d'alumnes amb Necessitats Educatives Específiques (situació socioeconòmiques desfavorides). Index d'alumnes de nova incorporació al sistema educatiu (menys de 2 anys). Index de mobilitat de

l'alumnat

(baixes+altes).Index

de

mobilitat

del

professorat(professorat

incorporat/professorat centre).Index de demanda d'escolarització a P3 (places sol·licitades a P3/places ofertades). Indicadors de recursos humans 

ràtio alumnes/professorràtio professor/alumneràtio alumnes/gruppersonal de suport socioeducatiu

8 Projecte Educatiu

Indicadors de control de procés Relatius a l’organització i al funcionament del centre, principalment pel que fa a processos d’ensenyament-aprenentatge.

Indicadors de resultats 

Index d’alumnes que superen el cicleIndex d’alumnes que superen les àrees en acabar el cicleIndex d’alumnes que superen les competències: prova de 6è de primàriaIndex d’alumnes que superen les competències. Avaluació diagnòstica

A nivell d’alumnat Per aquest motiu a nivell de coneixements passem les següents proves :

-Educació Infantil: Proves de lectoescriptura segons Teverosky, resolució de problemes del quinzet, proves de matemàtiques (numeració, geometria, relacions espacials, colors,....) Sessions d'avaluació del cicle -Educació Primària: Proves ACL, proves de rapidesa lectora, el quinzet. Resultats de les proves de sisè i de 3r. Sessions d'avaluació del cicle

A nivell de professorat Al final de cada curs escolar, es passen dues enquestes anònimes on cada mestre pot avaluar i fer una crítica constructiva del curs que acabem, sobre el funcionament de les aules, distribució de recursos, propostes de millora, necessitats de formació, etc., per poder ajudar a l’equip directiu a marcar i organitzar el curs vinent.

9 Projecte Educatiu

2.5 CONCRECIÓ I DESENVOLUPAMENT DELS CURRÍCULUMS

Objectius generals

La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti assolir els següents objectius: a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en societat, com ara l’estabilitat, l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i participativa. b) Proporcionar als alumnes una formació plena que els ajudi a formar la seva pròpia identitat i a desenvolupar la seva capacitat per a exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. c) Facilitar que els nens i les nenes elaborin una imatge de si mateix positiva i equilibrada, que adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones. Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre conflictes de manera pacífica. d) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en matemàtiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies i de la comunicació audiovisual. e) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball , d’estudi, i fomentar el plaer pel treball, en definitiva promoure la cultura de l’esforç i aprendre a aprendre. f) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i l’afectivitat. g) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva utilització, la seva conservació promovent el reciclatge i una educació del consum. h) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de béns individuals i col·lectius. i) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre,afavorint així també el coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament. Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. j) Potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en la vessant oral, una vegada acabat el Projecte Educatiu de Llengües estrangeres, tot donant-li la continuïtat del treball iniciada 10 Projecte Educatiu

amb el PELE i la proposta de formació del claustre. Fem treball de textos en l'àrea d'anglès relacionats amb l'àrea de medi a cicle superior. k) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el desenvolupament personal i social. l) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar tant per completar els objectius de les diferents àrees com per augmentar el gust per la lectura.

2.6 CRITERIS QUE DEFINEIXEN L'ESTRUCTURA ORGANITZATIVA PRÒPIA Per tal d’aconseguir els objectius proposats pel centre i per tal de garantir la identitat de la nostra escola, establim una sèrie de principis que ens ajudin a definir l’estructura organitzativa del centre. Els criteris d’organització pedagògica del centre es creen en funció de com organitzem l’alumnat, de com s’ha d’atendre la diversitat, i també de com organitzem el professorat per tal d'aconseguir un millor rendiment acadèmic. Per establir aquests criteris cal tenir presents sempre els indicadors de progrés en el centre. Organització de l’alumnat -

Els alumnes són agrupats per edats , és a dir per la seva data de naixement.

-

Tal i com estableix el Departament d’Ensenyament els cursos estan agrupats per cicles.

-

Si és el cas que cal dividir un nivell en dos grups-classe, busquem el màxim de semblances possibles amb el màxim possible d’equitat.

-

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva procedència.

-

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius a l’alumnat nouvingut, i/o amb NEE (tant especials com específiques), mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, mestre de suport a l’aula, etc. per tal de facilitar el procés d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne.

-

L’organització del centre és flexible i adaptable a les necessitats que es van generant al llarg del curs, degudes a canvis socials, metodològics, etc. els quals garantiran obtenir al màxim uns bons resultats acadèmics.

11 Projecte Educatiu

-

En el nostre centre per tal de vetllar l'atenció a la diversitat i la inclusió, i d'aquesta manera maximitzar els resultats acadèmics i l'atenció individualitzada de cada alumne /a, es crearan situacions organitzatives on els grups de treball seran més reduïts, algunes d’aquestes estratègies de treball són: - Tallers a Educació Infantil. - Mestres de suport per treballar a l'aula o en grups reduïts en llengua catalana, matemàtiques, anglès, coneixement del medi. - Atenció individualitzada pel que fa a la lectura. Padrins de Lectura a C.I. - Obertura de la biblioteca a l’hora del pati.

Organització del professorat -

Els centre està organitzat en òrgans unipersonals (Equip Directiu) o col·legiats (Claustre de Mestres i Consell Escolar).

-

El professorat o el conjunt d’educadors/es del centre, és el responsable de programar, dur a terme i avaluar les accions docents i totes les

activitats

formatives que tenen lloc en el centre. -

El claustre és l’òrgan tècnic-professional i de participació del professorat en el govern del centre. Formen part d’ell la totalitat dels/de les mestres que presten serveis al centre.

-

El equips docents, formats pels mestres responsables d’un mateix cicle, s’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, coordinada i eficaç, ja sigui entre els/les tutors/es o bé amb els especialistes que hi intervenen a cada cicle. A cada cicle hi ha un/a coordinador/a que és qui assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència i la complementarietat de les unitats de programació preparades per l’equip de mestres del cicle i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa.

-

Els/les mestres s’organitzen també en comissions per treballar diversos aspectes de la vida del centre, les comissions que hi ha establertes en el centre són: comissió Pedagògica, comissió TAC, comissió LIC, comissió de Biblioteca, comissió de Convivència (integrada dins de la Pedagògica). Cada grup està format per mestres dels diferents cicles per tenir una visió global dels temes que es tracten. En les comissions de treball es revisen i s’actualitzen diferents temes curriculars i organitzatius del centre. Després cada mestre traspassa la informació de la seva comissió als membres del seu cicle per assegurar que tothom tingui tota la informació. 12 Projecte Educatiu

-

Cada grup classe té un mestre tutor/a.

-

Cada cicle disposa d’un/a coordinador/a.

-

Per tal d’adjudicar les tutories als/les mestres corresponents s’haurà de tenir en compte: 

L’experiència anterior, ja sigui en altres centres o en el propi, per

part del/la mestre/a. 

La disposició de la persona en relació amb l’autoconcepte i les capacitats de les quals disposa per atendre un determinat grup.Buscar la màxima estabilitat en el cicle. Cercant l ’equilibri

entre

el

professorat amb experiència i el nouvingut. 

A Educació Primària s’intentarà que l’alumnat romangui un cicle complert amb el mateix tutor/a en la mesura del possible.A Educació Infantil s'intentarà que l’alumnat romangui tot el cicle amb el mateix tutor/a, tot i que es revisarà anualment en funció de l'organització interna del cicle.

-

Altres aspectes a tenir en compte serà la comunicació entre el centre educatiu i les famílies a propòsit del progrés i del desenvolupament personal dels seus fills/es, estipulant

unes reunions per a tot el centre a inici de curs, unes entrevistes

personals durant el segon trimestre per a Educació Primària i Educació Infantil. En el cas d’educació Infantil 3 anys es realitzarà una entrevista inicial durant el mes de setembre per poder conèixer millor l’infant. Pel que fa al tercer trimestre tots els mestres tindran una entrevista personal a finals de juny amb les famílies per a lliurar l’informe. A part d’aquestes entrevistes es realitzaran totes aquelles que el tutor/a consideri necessàries o bé que la família sol·liciti. -

Es lliuraran dos informes a Educació Infantil, un en el primer trimestre i l’altre en el tercer trimestre. A Educació Primària es lliurarà un informe per trimestre.

-

Els òrgans que formen el centre, ja siguin unipersonals o col·legiats, amb la seva formació,

les

seves

característiques

i

les

seves

funcions.

13 Projecte Educatiu

ESCOLA SANT MIQUEL

EQUIP DIRECTIU

DIRECTOR/A CAP D’ESTUDIS SECRETÀRIA

CONSELL ESCOLAR

Director/ President

Cap d’Estudis

AMPA

President/a

Comissions

Reutilització,Festes, Menjador,Extraescolars llibres

CLAUSTRE

Secretari/a Educació Infantil

COMISSIÓ ECONÒMICA

Director/a Rep. Pares Rep. PAS Secretari/a

Coordina Cicles

CAP D’ESTUDIS

Representant Mestres Representant Pares

Cicle Mitjà COMISSIÓ PERMANENT

Representant AMPA Representant Ajuntament Representant PAS

Cicle Inicial

COMISSSIÓ CONVIVÈNCIA

Director/a Rep. Pares Rep. Ajuntament Cap d’Estudis Secretari/a

Cicle Superior Coordina Comissions Pedagògica

Director/a Cap d’Estudis Mestra EE Secretari/a Rep. Pares

TAC

Projecte Educatiu de Centre

LIC

Biblioteca

1 2 2

Projecte Educatiu de Centre

1 5

2.7 ELS PRINCIPIS, VALORS, OBJECTIUS I CRITERIS QUE ORIENTEN, EN EL CENTRE, L'ACCIÓ TUTORIAL. La tutoria i l’orientació dels alumnes formarà part de la funció docent. Tots els/les mestres que formen part del Claustre del centre poden exercir les funcions de mestre/a tutor/a quan correspongui. Cada grup-classe té un mestre/a tutor/a, amb les funcions següents: -

Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.

-

Coordinar la coherència de les activitats d'ensenyament-aprenentatge i les activitats d’avaluació de tots els docents en el procés d’ensenyament del seu grup d’alumnes.

-

Responsabilitzar-se de l’avaluació del seu grup-classe en les sessions d’avaluació.

-

Tenir cura, juntament amb el/la secretari/ària, quan correspongui, de vetllar per l’elaboració de documents acreditatius dels resultats de l’avaluació i de la comunicació d’aquests als pares o representants legals dels alumnes.

-

Dur a terme la informació i orientació acadèmica dels alumnes.

-

Mantenir una relació suficient i periòdica amb els pares dels alumnes o representants legals per a informar-los del seu procés d’aprenentatge i de la seva participació en les activitats escolars

-

Informar a les famílies del progrés en l’adquisició de les competències bàsiques treballades, i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació entre el/la tutor/a i la família o tutor legal es realitzarà mitjançant dues vies: - Tres informes avaluadors al finalitzar cada un dels trimestres. - Una entrevista, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. -

Vetllar per la convivència del grup d’alumnes i la seva participació en les

activitats d’escola incidint especialment en les sessions de tutoria. -

Els/les tutors/es es faran càrrec dels seus alumnes fins que els seus pares o persones en les quals han delegat la seva vigilància els vinguin a buscar. Exceptuant aquells casos on la família hagi donat l’autorització perquè l’alumne de C.M. o C.S. marxi sol. En el supòsit que no apareguin es trucarà als Mossos d’Esquadra, tal i com indica la normativa d’organització i funcionament dels centres docents públics depenents del Departament d’Ensenyament.

Projecte Educatiu de Centre

1 6

2.8 EL PROJECTE LINGÜÍSTIC. 2.9 NOF 2.10 PLA D’ACOLLIDA

2.11 CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU

Projecte Educatiu de Centre

1 7

PEC revisat febrer 2017.pdf

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les. finalitats i les opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt ...

632KB Sizes 3 Downloads 63 Views

Recommend Documents

Febrer - Suris Basal.pdf
Fruita i pa. DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES. Page 1 of 1. Febrer - Suris Basal.pdf. Febrer - Suris Basal.pdf. Open. Extract. Open with.

Access 2_3 pec Sheet
Page 1. Specifications. LOA. 3.60M. Beam. 1.35M. Draft. 1.10M. Main. 5.60sqM. Jib. 1.75sqM. Hull. 72Kg. Keel. 72Kg. Access Liberty.

Access 2_3 pec Sheet
Page 1. Specifications. LOA. 2.3M. Beam. 1.25M. Draft. 0.9M. Sail. 3.8sqM. Hull. 52Kg. Keel. 20Kg. International Access 2.3.

PEC CFATORRENTMELIS.pdf
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item.

Primary EyeCare (PEC)_Member.pdf
mark, of Vision Service Plan. Questions? vsp.com | 800.877.7195. 100%. SATISFACTION. GUARANTEED. Page 1 of 1. Primary EyeCare (PEC)_Member.pdf.

EE6301 PEC ECE_OOPSDS_Unit-1 - 5- By EasyEngineering.net.pdf ...
Page 3 of 261. EE6301 PEC ECE_OOPSDS_Unit-1 - 5- By EasyEngineering.net.pdf. EE6301 PEC ECE_OOPSDS_Unit-1 - 5- By EasyEngineering.net.pdf.

EE6301 PEC ECE_OOPSDS_Unit-1 - 5- By EasyEngineering.net.pdf ...
Page 3 of 3. EE6301 PEC ECE_OOPSDS_Unit-1 - 5- By EasyEngineering.net.pdf. EE6301 PEC ECE_OOPSDS_Unit-1 - 5- By EasyEngineering.net.pdf. Open.

PEC Dinner Invitation 2016.pdf
The Northeast Office serves a sixteen county area including Bradford, Carbon, Columbia, Lackawanna, Lehigh, Luzerne,. Monroe, Montour, Northampton, Northumberland, Pike, Schuylkill, Sullivan, Susquehanna, Wayne and Wyoming Counties. The Council has o

PEC- Image of Success Oct. 2012.pdf
AKAD NOTARIS. Serius Hub. : Dr. DJAFAR. Raya Kutisari Utara 46 Surabaya,. Telp : 081217185318. AIR ZAM-ZAM. istimewa. Direktur GTK Madrasah Suyitno (tengah mengenakan udeng) sedang bercengkrama dengan guru. Page 3 of 5. PEC- Image of Success Oct. 201

PEC- Image of Success Oct. 2012.pdf
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. PEC- Image of Success Oct. 2012.pdf. PEC- Image of Success Oct. 2012.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In.

PEC - Plum Interim Superintendent Jan. 2012.pdf
Page 1 of 6. Page 1 of 6. Page 2 of 6. Page 2 of 6. Page 3 of 6. Page 3 of 6. PEC - Plum Interim Superintendent Jan. 2012.pdf. PEC - Plum Interim Superintendent Jan. 2012.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu. Displaying PEC - Plum Interi

PEC DEFINITIVO 13-11-09.pdf
Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. PEC DEFINITIVO 13-11-09.pdf. PEC DEFINITIVO 13-11-09.pdf.