Projecte Educatiu de Centre CFA Torrent d'en Melis 2013-2014

ÍNDEX 1. INTRODUCCIÓ .......................................................................................................................................................3 1.1 Història del centre ..........................................................................................................................................3 1.2 Espai físic: ubicació i instal·lacions. ................................................................................................................3 1.3 Alumnat. Característiques. .............................................................................................................................4 2. MARC NORMATIU.................................................................................................................................................5 3. TRETS D'IDENTITAT DEL CENTRE ...........................................................................................................................6 4. OBJECTIUS GENERALS ..........................................................................................................................................8 5. LÍNIA METODOLÒGICA .......................................................................................................................................10 6. OFERTA FORMATIVA ...........................................................................................................................................11 7. APROVACIÓ I AVALUACIÓ DEL PEC......................................................................................................................13 ANNEXOS ................................................................................................................................................................14

Projecte Educatiu de Centre (PEC)

2

1. INTRODUCCIÓ

1.1 Història del centre

L’Escola d’Adults Torrent d’en Melis existeix des de fa 36 anys. Ha estat sempre un referent de l’educació d’adults al barri d’Horta-Guinardó, així ho continua sent, tot i que ara la procedència dels alumnes és no només del barri sinó d’altres zones de la ciutat. És una escola petita la ubicació de la qual ha anat variant al llarg dels anys. La història del centre comença amb tres mestres les quals van impartir classes a un grup de dones per treure’s el títol de graduat escolar en proves lliures, al Centre de Cultura Popular Montserrat durant el curs 1977-1978 El curs següent s’aconsegueix un espai a l’escola pública Francisco de Goya per impartir les classes i també s’incorpora un nou mestre al claustre. Al 1982 l’escola es trasllada a l’edifici de l’escola d’EGB Torrent d’en Melis. Al curs 1990-1991 s’incorpora una nova mestra per reforçar l’ensenyament del català. Queda així constituït el claustre amb 5 mestres que fins a data d’avui s’ha anat mantenint.( curs 2013-2014). Al curs 2006-2007 l’escola, llavors AFA Torrent d’en Melis, es trasllada a l’edifici de l’IES Joan Brossa on continua ubicada actualment. Durant el curs 2010-2011 l’AFA Torrent d’en Melis passa a ser CFA Torrent d’en Melis (Centre de Formació d’Adults) i s’inicia el procés de constitució del consell escolar del centre i de nomenament d’equip directiu (una directora i una secretària).

1.2 Espai físic: ubicació i instal·lacions

El CFA comparteix la ubicació i les instal·lacions de l’IES Joan Brossa. Com a espai propi tenim una sala que fa de despatx, secretaria i sala de professors. I des del curs 2011-2012 disposem també d’una aula d’informàtica reservada preferentment al nostre alumnat, tot i que sense una disponibilitat total de dies i hores. Aquests són els dos únics espais en els quals podem decidir casi completament l’ús, ocupació i les inversions i millores en les seves infraestructures.

Projecte Educatiu de Centre (PEC)

3

La resta d‘aules on s’imparteixen les classes són les mateixes que les de l’institut i poden variar d’un curs a l’altre en funció de les necessitats i l’organització d’aquest. Així doncs, l’assignació d’espais, aules i els diferents torns d’horaris poden variar d’un curs a un altre i no és fins a primers de setembre que es pot saber la planificació general del curs.

1.3 Alumnat. Característiques.

El nombre d’alumnes va augmentant cada any de mica en mica. La seva varietat quant a edat, procedència, nivell social i cultural és extremadament diversa. Durant el curs 2012 – 2013 hi va haver 384 alumnes matriculats, 105 (27,3%) són homes i 279, dones (72,6%). Distribuïts en les següents franges d’edat: •

Joves fins a 20 anys, 8%Entre 21 i 29 anys, 8,3%Entre 30 i 65 anys, 45,8%Majors de 65 anys, 37,7%

. Actualment el perfil de l’alumnat està canviant i va augmentant el d’aquells d’edat mitjana que formen part de la població activa que, en alguns casos treballa i es matricula per interessos personals i professionals; en d’altres, s’han quedat a l’atur i el seu interès és marcadament professional a l’espera d’un lloc de treball i, d’altres casos, són alumnes prejubilats que han decidit començar o millorar aquells ensenyaments als quals no s’havien pogut dedicar abans. Es manté constant el nombre d’alumnes joves, alguns encara menors d’edat, que volen continuar el seu itinerari formatiu a través de la superació de les proves d’accés a grau mig. Dins d’aquesta varietat de perfils, detectem també l’augment de situacions personals i socials molt desfavorables i alumnes amb greus problemàtiques psicològiques i conductuals. Quant a la procedència d’aquest alumnat, al centre hi va haver un grup important d’alumnes d’altres cultures i nacionalitats: 86 alumnes no tenen la nacionalitat espanyola (22,3%). Distribuïts de la següent manera: 31% asiàtics, 25% d’Amèrica central i del sud, 15% europeus no comunitaris, 14% procedents del Magrib, 10% d’altres països de la Unió Europea i el 3% restant d’altres països africans.

Projecte Educatiu de Centre (PEC)

4

2. MARC NORMATIU

El Projecte Educatiu del Centre de Formació d’Adults “Torrent d’en Melis” té com a base legal totes les ordres, decrets i lleis sobre el tema del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya: •Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació – LOE •Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació – LEC •Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre – LOMCE •Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius •Decret 155/2010, de 2 de novembre, de direcció de centres Resolució del 21 de juny de 2013 relativa a l’organització i el funcionament dels centres i aules d’educació de persones adultes dels quals és titular el Departament d’Ensenyament per al curs 2013-2014

Projecte Educatiu de Centre (PEC)

5

3.- TRETS D’IDENTITAT DEL CENTRE El català és la llengua vehicular del centre El català com a llengua pròpia de Catalunya que és, és la llengua vehicular i d'aprenentatge en totes les activitats internes i externes de la comunitat educativa. Escola laica El CFA Torrent d'en Melis és aconfessional, es mostra respectuós amb tot tipus de creences i mostrarà una actitud tolerant i fomentarà els valors per a una bona convivència dintre de la societat que l’envolta. El Centre no fomentarà cap pràctica religiosa. La celebració de festes tradicionals té un caràcter popular i cultural, però no religiós. El pluralisme i els valors democràtics. L'educació i la convivència es desenvoluparan en un marc de tolerància, solidaritat i respecte a la llibertat de cadascú, a la seva personalitat i conviccions, afavorint l'adquisició d'una autoestima personal, cultural i acadèmica positiva de tots els alumnes. Cap persona no pot ser discriminada per raons de raça, ideologia, confessionalitat, llengua, sexe, nacionalitat, minusvalidesa...i es posaran els recursos materials ( adequació d'espais) i humans ( acció tutorial ) per a que així sigui. La convivència i el respecte entre tots els membres de la comunitat educativa, la cura i el respecte amb els espais físics i materials es basen en els valors democràtics i tenen la seva concreció en les Normes d’Organització i Convivència del centre. Coeducació L’escola contempla la igualtat de gènere contribuint a modificar actituds sexistes, revisant material escolar i dissenyant currículums adequats. Atenció a la diversitat El Centre respecta i atén les necessitats educatives de cada alumne. Es poden preveure mesures d’adaptacions curriculars, de reforç o desdoblaments de grups d’acord amb el principi d’educació inclusiva.

La cohesió social Projecte Educatiu de Centre (PEC) 6

La formació que s’imparteix és integradora i respectuosa amb tots els membres de la comunitat escolar, amb la llengua i cultures de procedència de cadascuna de les persones que l’integren. i Educació integral de l’alumne La nostra finalitat consisteix en contribuir a la formació permanent dels alumnes mitjançant el desenvolupament de totes les seves possibilitats i capacitats individuals i socials. Foment de l’autonomia de l’alumne en el seu propi aprenentatge El centre fomenta l’autonomia de l’alumne i el fa conscient del seu propi procés d’aprenentatge , l’orienta en l’adequació dels seus objectius i en la realització dels mateixos. L’escola fomenta també l’autoavaluació dels propis alumnes . Educació al llarg de la vida Considerem la formació d’adults com a un procés permanent que dóna resposta a les necessitats educatives i d’aprenentatge, socials i professionals de les persones al llarg de la vida. Qualitat acadèmica El Centre té com a prioritat bàsica impartir una formació de qualitat a tot l’alumnat. Som conscients de l’esforç que representa per a un adult assumir unes noves obligacions que cal compaginar amb altres responsabilitats personals i col·lectives. Per això cal arribar al màxim rendiment personal i col·lectiu en el procés d’aprenentatge per aconseguir uns resultats òptims en el menor temps possible. Treball de col·laboració L’escola fomenta el treball en equip, tot respectant el desenvolupament individual, dins del marc de l’aprenentatge entre iguals. Educació participativa i oberta per aconseguir una societat més justa i democràtica. El Centre potencia un ambient obert i de participació amb l’objectiu que cada persona de la Comunitat Educativa es senti partícip actiu del projecte del nostre Centre.

Projecte Educatiu de Centre (PEC) 7

En aquest sentit funciona, des del curs 2001–2002, l'Associació D'Antics Alumnes. Gestiona, proposa, organitza totes les activitats extraescolars del centre així com les celebracions que es duen a terme i contribueix a la cohesió i integració de tots els membres de la comunitat escolar.

4.- OBJECTIUS GENERALS Capacitar els alumnes en el coneixement i utilització de tècniques de treball intel·lectual perquè, de forma progressiva puguin aprendre cada vegada més de manera més autònoma. Aconseguir que l’activitat educativa feta al centre sigui profitosa, gratificant i necessària. Desenvolupar actituds i hàbits de cooperació dins de l'aula i entre els alumnes. Donar a conèixer a l’alumnat els continguts i els objectius didàctics, la metodologia a emprar i els criteris i procés d’avaluació de cada ensenyament, per tal que sigui cor responsable del seu procés d’aprenentatge (carta de compromís). Fomentar la participació de l’alumnat en els seus processos educatius i l’autoaprenentatge. Desenvolupar els aspectes formatius en els alumnes tot proporcionant-los una orientació escolar durant el període de la seva escolarització i professional, per a la previsió de la seva formació futura ( Pla d'acció tutorial.). Possibilitar que el currículum s’adapti a la diversitat de realitats de les persones i contextos. EL currículum ha de recollir les competències bàsiques de cada ensenyament amb les concrecions i adaptacions necessàries (Projecte Curricular de Centre). Adaptar l’oferta formativa a les noves exigències socials d’acord amb les possibilitats reals de l’alumnat i els nostres trets laborals i d’espai .Pretenem dotar els usuaris dels elements necessaris per a la seva vida laboral, cultural i social: Implementar nivells d’anglès i informàtica: Completar els tres nivells d'anglès i els quatre nivells de competències digitals.

Projecte Educatiu de Centre (PEC) 8

Optimitzar l’ús dels recursos TIC i TAC mitjançant la utilització dels recursos audiovisuals a totes les classes de llengües i la Creació d’un protocol d'actualització permanent.de la pàgina web de l'escola. Millorar i augmentar la dotació de maquinari i material audiovisual i electrònic així com els programes informàtics. Dotar del nivell de competència bàsic per a una formació instrumental i bàsica aquelles persones que no van tenir l'oportunitat de seguir un procés d'ensenyament aprenentatge continu o aquelles persones que desitgin reforçar i consolidar els aprenentatges propis del nivell instrumental III (Certificat). GM Dotar del nivell de competència necessari per superar les proves d’accés a Grau Mig les persones que no van finalitzar l'ESO i volen continuar el seu itinerari formatiu Potenciar l'autoestima per tal d'aconseguir èxit com a persones i en la seva formació educativa Dotar les persones nouvingudes o aquelles que fins ara no han tingut l’oportunitat de la competència necessària per comunicar-se , entendre, parlar i iniciar-se en l’expressió i comprensió escrita (fins el nivell B1) en els ensenyaments bàsics de català i castellà. Oferir l’ensenyament en la llengua anglesa a totes aquelles persones que desitgin un aprenentatge inicial en aquesta llengua com aquelles que el vulguin millorar fins l’adquisició d’un nivell bàsic (nivell A2) Proporcionar als alumnes d'altres procedències les eines i recursos necessaris per a la seva ràpida integració en la nostra societat i cultura Promoure i compartir l’intercanvi d’experiències d’una forma socialitzadora. (teatre, power points, xerrades...) Complementar la formació acadèmica amb activitats extraescolars, sortides, activitats culturals Promoure la participació de tota la comunitat educativa del centre

Projecte Educatiu de Centre (PEC) 9

5. LÍNIA METODOLÒGICA En primer lloc i per dur a terme amb èxit la metodologia a seguir cal que entre els professors hi hagi diàleg i consens en les decisions preses. Per prendre aquests acords cal fer les reunions pedagògiques de coordinació i de claustre. Posteriorment aplicar aquestes decisions, respectant sempre els acords. La metodologia contempla: •

Interdisciplinarietat.Respecte a la diversitat cultural , social i d'aprenentatges.Admetre la diversitat de ritmes evolutius i capacitats intel·lectuals.Una selecció i utilització de material didàctic adequat als principis de coeducació i que potenciïn l'activitat i la creativitat de l'alumne.Un ensenyament actiu en el que es desenvolupi la creativitat, l'autonomia i la iniciativa de l'alumne.Els aprenentatges significatius.Inserir l'acció educativa en el nostre context sòcio-cultural i incorporar a les programacions didàctiques objectius i continguts relacionats amb l'entorn proper als alumnes a través de l'obertura de l'escola al barri a la ciutat particularment i a Catalunya en general.Despertar en els alumnes la motivació per continuar la seva formació de manera indefinida al llarg de la seva vida.Desenvolupar l'esperit crític, la capacitat de discussió i de decisió i la voluntat col·lectiva de transformació de la realitat social.Valorem com a fonamental la participació dels alumnes en totes les tasques d'aprenentatge i la seva formació en el treball individual i d'equip.

Projecte Educatiu de Centre (PEC) 10

6. OFERTA FORMATIVA

L'apropament entre l'oferta educativa del centre i les demandes de les persones joves i adultes implica una actualització constant de l'oferta educativa. En el moment actual, curs 2013-14, les demandes del nostre alumnat es produeixen en cursos de llengües estrangeres.: anglès 1, 2 i 3; i en competències digitals en nivells inicials , nivell 1 i nivell 2 . La demanda social en competències digitals nivell 3 és actualment també un fet en la societat actual, per tant el centre ha d'estar preparat per oferir aquests ensenyaments en un futur proper, és un objectiu de cara al curs 2015-2016.

OFERTA EDUCATIVA AUTORITZADA CURS 2013-2014

Ensenyaments inicials i bàsics: Català 1 (1 grup), Català 2 (1 grup),Català 3 (1 grup) Castellà 1 (2 grups), Castellà 2 (1 grup) Anglès1 (2 grups) Competic inicial (3 grups) Cicle de Formació Instrumental : Nivell III (1 grup) Preparació a proves d’accés de Grau Mitjà : 2 grups Competències societat de la informació : Competic 1 (3 grups) Competic 2 ( 2 grups) Anglès 2 (2 grups) Anglès 3 (1 grup)

Projecte Educatiu de Centre (PEC) 11

OFERTA EDUCATIVA AUTORITZADA CURS 2014-2015 Ens. inicials i bàsics: Català 1 (1 grup), Català 2 (1 grup),Català 3 (1 grup) Castellà 1 (1 grup),Castellà 2 (1 grup),Castellà 3 (1 grup) Anglès1 (4 grups) Competic inicial (3 grups) Cicle de Formació Instrumental : Nivell III (1 grup) Preparació a proves d’accés de Grau Mitjà : 1 grup Competències societat de la informació : Competic 1 (3 grups) Competic 2 ( 2 grups) Anglès 2 (2 grups) Anglès 3 (2 grups)

OFERTA EDUCATIVA AUTORITZADA CURS 2015-2016 Ens. inicials i bàsics: Català 1 (1 grup), Català 2 (1 grup),Català 3 (1 grup) Castellà 1 (1 grup),Castellà 2 (1 grup),Castellà 3 (1 grup) Anglès1 (4 grups) Competic inicial (3 grups) Cicle de Formació Instrumental : Nivell III (1 grup) Preparació a proves d’accés de Grau Mitjà : 1 grup Competències societat de la informació : Competic 1 (2 grups) Competic 2 ( 2 grups) Competic 3 ( 1 grup) Anglès 2 (2 grups) Anglès 3 (2 grups)

Projecte Educatiu de Centre (PEC) 12

OFERTA EDUCATIVA AUTORITZADA CURS 2016-2017 Ens. inicials i bàsics: Català 1 (1 grup), Català 2 (1 grup),Català 3 (1 grup) Castellà 1 (1 grup),Castellà 2 (1 grup),Castellà 3 (1 grup) Anglès1 (4 grups) Competic inicial (3 grups) Cicle de Formació Instrumental : Nivell III (1 grup) Preparació a proves d’accés de Grau Mitjà : 1 grup Competències societat de la informació : Competic 1 (2 grups) Competic 2 ( 1 grup) Competic 3 ( 1 grup) Anglès 2 (2 grups) Anglès 3 (2 grups)

Projecte Educatiu de Centre (PEC) 13

7. APROVACIÓ I AVALUACIÓ DEL PEC L’aprovació del PEC es du a terme pel Consell Escolar de Centre, prèvia valoració i aportacions per part del Claustre en base a la proposta inicial elaborada per l’Equip Directiu. L’avaluació d’aquest Projecte correspon al Consell Escolar de Centre prèvia discussió als diferents organismes de participació del centre. Es realitzarà amb caire ordinari cada 4 anys coincidint amb la reglamentària renovació del càrrec de Director/a del Centre. Barcelona, juny 2014

Projecte Educatiu de Centre (PEC) 14

ANNEXOS

NOFC.................................................................. Aprovades durant el curs 2013-2014 Projecte de direcció............................................ Aprovat durant el curs 2012- 2013 Pla anual............................................................. Realització i aprovació cada curs Desenvolupament i concreció dels currículums.. Actualització continuada Projecte lingüístic................................................ (pendent de renovació) Pla d'acció tutorial............................................... Aprovat curs 2014-15) Pla d' acollida...................................................... Aprovat curs 2014-15 Memòria anual ................................................... Realització al juny de cada curs

Projecte Educatiu de Centre (PEC) 15

PEC CFATORRENTMELIS.pdf

There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item.

106KB Sizes 1 Downloads 57 Views

Recommend Documents

Access 2_3 pec Sheet
Page 1. Specifications. LOA. 3.60M. Beam. 1.35M. Draft. 1.10M. Main. 5.60sqM. Jib. 1.75sqM. Hull. 72Kg. Keel. 72Kg. Access Liberty.

Access 2_3 pec Sheet
Page 1. Specifications. LOA. 2.3M. Beam. 1.25M. Draft. 0.9M. Sail. 3.8sqM. Hull. 52Kg. Keel. 20Kg. International Access 2.3.

Primary EyeCare (PEC)_Member.pdf
mark, of Vision Service Plan. Questions? vsp.com | 800.877.7195. 100%. SATISFACTION. GUARANTEED. Page 1 of 1. Primary EyeCare (PEC)_Member.pdf.

EE6301 PEC ECE_OOPSDS_Unit-1 - 5- By EasyEngineering.net.pdf ...
Page 3 of 261. EE6301 PEC ECE_OOPSDS_Unit-1 - 5- By EasyEngineering.net.pdf. EE6301 PEC ECE_OOPSDS_Unit-1 - 5- By EasyEngineering.net.pdf.

EE6301 PEC ECE_OOPSDS_Unit-1 - 5- By EasyEngineering.net.pdf ...
Page 3 of 3. EE6301 PEC ECE_OOPSDS_Unit-1 - 5- By EasyEngineering.net.pdf. EE6301 PEC ECE_OOPSDS_Unit-1 - 5- By EasyEngineering.net.pdf. Open.

PEC Dinner Invitation 2016.pdf
The Northeast Office serves a sixteen county area including Bradford, Carbon, Columbia, Lackawanna, Lehigh, Luzerne,. Monroe, Montour, Northampton, Northumberland, Pike, Schuylkill, Sullivan, Susquehanna, Wayne and Wyoming Counties. The Council has o

PEC- Image of Success Oct. 2012.pdf
AKAD NOTARIS. Serius Hub. : Dr. DJAFAR. Raya Kutisari Utara 46 Surabaya,. Telp : 081217185318. AIR ZAM-ZAM. istimewa. Direktur GTK Madrasah Suyitno (tengah mengenakan udeng) sedang bercengkrama dengan guru. Page 3 of 5. PEC- Image of Success Oct. 201

PEC- Image of Success Oct. 2012.pdf
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. PEC- Image of Success Oct. 2012.pdf. PEC- Image of Success Oct. 2012.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In.

PEC - Plum Interim Superintendent Jan. 2012.pdf
Page 1 of 6. Page 1 of 6. Page 2 of 6. Page 2 of 6. Page 3 of 6. Page 3 of 6. PEC - Plum Interim Superintendent Jan. 2012.pdf. PEC - Plum Interim Superintendent Jan. 2012.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu. Displaying PEC - Plum Interi

PEC DEFINITIVO 13-11-09.pdf
Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. PEC DEFINITIVO 13-11-09.pdf. PEC DEFINITIVO 13-11-09.pdf.

Invitation for Internal audit of accounts for PEC University of ...
Invitation for Internal audit of accounts for PEC University of Technology.pdf. Invitation for Internal audit of accounts for PEC University of Technology.pdf. Open.

092545_IBVQ-SGQ-PE01-PEC-R4-PEC_2016-17.pdf
socials que han repercutit en les expectatives que el municipi, i l'entorn, tenen del centre com a ... 092545_IBVQ-SGQ-PE01-PEC-R4-PEC_2016-17.pdf.