www.pasikallio.fi

5.7.2017

Sivu 1 / 5

Päivän jakeet: VK 26-27-2017 armossa ja Hänelle omistautuneena,

29.6.2017 Stefanoksen puhe jatkuu… 44. "Meidän isillämme oli autiomaassa todistuksen teltta. Mooses oli sen tehnyt, sen käskystä, joka hänelle

Stefanos kivitetään

voin rukoilla kivittäjieni ja vihamiesteni puolesta. Vain Jeesuksen Hengellä

Ihmispeto on julmin elollisista. Toinen

täytettyinä, kykenemme vaeltamaan

toistaan yllättäen he täyttyvät vihan

Jumalan tahdossa - pyhyydessä ja

vimmalla ja tappavat kylmäverisesti

kunniassa!

toisen ihmisen - vain todistaakseen omaa oikeassa olemistaan.

Apt.7:54-60. Tämän kuullessaan neu-

Kertomuksessamme kohtaavat kaksi

voston jäsenet olivat pakahtua raivos-

ääripäätä ihmistä. Vihan kiivaus, ja

ta ja kiristelivät hampaitaan. 55. Mutta

toisen Hengen täytetystä - osoittaa,

Pyhää Henkeä täynnä Stefanos nosti

miten kaukana ”jumalisen” ihmisen

katseensa taivasta kohti ja näki Juma-

ajatukset voivat olla Jumalan ajatuksis-

lan kirkkauden ja Jeesuksen, joka sei-

ta. Ihmismielen viha on vastakohta

soi Jumalan oikealla puolella. “Stefanus

Jumalan rakkaudelle. Juuri tätä piirret-

ei enää nähnyt raivoavia vastustajiaan. Hän näki

tä meidän tulisi muistaa, tuntiessam-

vain taivaan kirkkauden ja Jeesuksen tämän

me kiivautta missä tahansa asiassa.

kirkkauden keskellä. Se oli sielun, ei ulkoisten

Minun tulee kysyä itseltäni, olenko

aistien näkemä näky. Taivas otti vastaan hänet,

täytetty Hengellä? Olenko valmis ojen-

jonka maa oli hylännyt.” [Novum]

tamaan ajatukseni ja sydämeni kuu-

56. Hän sanoi: "Taivaat ovat avoinna

liaiseksi Herran tahdolle?

minun silmieni edessä, ja Ihmisen

Tarkastele elämääsi uskovaisena ihmi-

Poika seisoo Jumalan oikealla puolel-

senä. Mikäli näet ihmissieluja jäljiltäsi

la!" 57. Silloin he alkoivat huutaa suu-

raiskattuina, kuin romua Raatteen

reen ääneen, tukkivat korvansa ja

tiellä, pitäisi hälytyskellojen soida! Toki

ryntäsivät yhtenä miehenä hänen

saatat olla sokea raiskaamillesi sieluil-

kimppuunsa. “Neuvoston jäsenet joutuivat

le, saatat pitää itseäsi etuoikeutettuna

aivan suunniltaan. Heistä, joiden piti edustaa

tekoihisi, asenteisiisi ja vaikuttimiisi,

Israelin uskonnollisen elämän korkeinta tasoa,

mutta toivon sinun näkevän, miten

tuli kuin hillitöntä roskaväkeä. He huusivat

lähimmäisesi kärsivät läheisyydessäsi.

vaientaakseen omalla äänellään syytetyn pu-

Kilvoitteleminen ja hyvään pyrkiminen

heen ja pitelivät korviaan välttyäkseen kuule-

tarkoittaa juuri näillä alueilla kasva-

masta, mitä hän sanoi. Arvokas kokous muuttui

mista. Jumalan tahto on se, että kaikki

kaaokseksi, ja neuvoston jäsenet itse syyllistyivät

tulisivat tuntemaan lempeytemme, ja

mellakkaan.” [Novum]

että olisimme kaikkiin hyviin tekoihin

58. He raahasivat hänet ulos kaupun-

aina valmiina. Minä ainakin joudun

gista kivittääkseen hänet, ja todistajat

peilin edessä tekemään parannusta,

jättivät viittansa Saul-nimisen nuoren

tunnustamaan, etten itsessäni osaa

miehen huostaan. 59. Kun he kivittivät

vaeltaa oikein rakkaudessa, armossa ja

Stefanosta, tämä rukoili Herraa ja

totuudessa. Minun tulee saada täyttyä

sanoi: "Herra Jeesus, ota vastaan mi-

Pyhällä Hengellä, uudelleen ja uudel-

nun henkeni." “Tässä on esimerkki suoraan

“Herra Jeesus, ota vastaan minun

leen! Minun tulee valkaista vaatteeni

Jeesukselle osoitetusta rukouksesta, hänhän on

henkeni?” Apt.7:54-60

Karitsan Verellä - se on, antaa Jeesuk-

yhtä Isän kanssa. Stefanus rukoili melkein sa-

sen Veren puhdistaa vaellukseni. Siinä

moin sanoin kuin Jeesus omaa Isäänsä (Luuk

puhui, näkemänsä mallin mukaan. 45. Sen teltan meidän isämme saivat perinnöksi, ja he toivat sen mukanaan vallatessaan Joosuan johdolla tämän maan kansoilta, jotka Jumala karkotti heidän tieltään. Näin oli Daavidin aikaan saakka. 46. Jumala mieltyi Daavidiin, ja niin Daavid pyysi, että saisi etsiä asuinpaikan Jaakobin suvun Jumalalle. 47. Mutta Salomo rakensi hänelle asuttavaksi talon! Korkein ei kuitenkaan asu ihmiskäsin tehdyissä rakennuksissa. 48. Profeettahan sanoo: 49. - Taivas on minun valtaistuimeni ja maa minun jalkojeni koroke. Millaisen talon te minulle rakentaisitte, sanoo Herra, mikä olisi minun asuinsijani? 50. Olenhan omin käsin tehnyt tämän kaiken! 51. "Te niskuroijat, ympärileikatut mutta sydämeltänne ja korviltanne pakanat! Aina te olette vastustamassa Pyhää Henkeä niin kuin isänne, niin myös te! 52. Onko yhtäkään profeettaa, jota teidän isänne eivät olisi vainonneet? He tappoivat ne, jotka ennalta ilmoittivat, että Vanhurskas oli tuleva. Ja nyt olette te kavaltaneet ja murhanneet hänet! 53. Te saitte enkelien tuomana lain, mutta ette ole sitä noudattaneet."

30.6.2017

5.7.2017

Sivu 2 / 5

www.pasikallio.fi

23:46). Vain hän, joka on antanut ihmiselle

pelkästään pahasta. Nyt opetuslapset saivat

kuulemaan häntä. “Filippus sai ilmeisesti

hengen, voi ottaa sen takaisin ja säilyttää sen

tilaisuuden noudattaa Jeesuksen käskyä ja viedä

paljon kuulijoita, ja nämä ottivat iloiten vastaan

ylösnousemuksen päivään.” [Novum]

evankeliumia eteenpäin (1:8).” [Novum]

hänen sanomansa (j. 8). Jeesus oli aikaisemmin

60. Hän vaipui polvilleen ja huusi

2. Muutamat hurskaat miehet hauta-

kylvänyt sinne siemenen (Joh 4). Nyt korjattiin

kovalla äänellä: "Herra, älä vaadi heitä

sivat Stefanoksen ja pitivät hänelle

satoa.” [Novum]

tilille tästä synnistä!" Sen sanottuaan

suuret valittajaiset. 3. Mutta Saul tah-

7. Monet vapautuivat saastaisista

hän nukkui pois. Saul oli samaa mieltä

toi tuhota seurakunnan. Hän kulki

hengistä, jotka lähtivät heistä kovalla

kuin muut ja hyväksyi sen, että Ste-

talosta taloon, raastoi miehet ja naiset

äänellä huutaen, ja monet halvaantu-

fanos surmattiin. “Hänen viimeinen rukouk-

ulos ja toimitti heidät vankilaan. “Jeru-

neet ja rammat paranivat. 8. Kaupun-

sensa oli samanlainen kuin hänen Mestarinsa

salemissa elettiin terrorin kourissa. Sauluksen

gin täytti ilo ja riemu. “Sekä terveeksitule-

rukous ristillä juuri ennen kuolemaa (Luuk

kiihkosta kertovat myös 9:1 ss.; 22:4 ss.; 26:9 ss.;

misen ihmeet että evankeliumin julistus aiheut-

23:34), mutta hän ei lisännyt sen loppuun: »...

1 Kor 15:9; Gal 1:13, 22-23; Fil 3:6; 1 Tim 1:13.”

tivat tätä iloa. Sana "egeneto", 'syntyi' ilmaisee

sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät.»” [Novum]

[Novum]

suurta muutosta, he saivat uuden ilonaiheen.” [Novum]

1.7.2017 “Mutta Saul tahtoi tuhota seurakun-

9. Jo pitkään oli kaupungissa harjoit-

2.7.2017 “Kaupungin

täytti

ilo

ja

riemu.”

Apt.8:4-13

tanut noituutta muuan Simon, joka väitti olevansa jotakin suurta ja piti Samarian kansaa ihmetyksen vallassa.

nan.” Apt.8:1-3

“Justinus Marttyyri kertoo, että Simon vaikutti

Filippos Samariassa

Roomassa keisari Klaudiuksen aikana ja että

Saul vainoaa seurakuntaa Evankeliumi synnyttää suunnatonta Alkuseurakunta joutui suuriin vaikeuk-

iloa niissä ihmisissä, jotka rakastavat

siin vainojen tähden. Saul vihasi ylty-

hyvyyttä ja haluavat oppia tuntemaan

vällä vihalla Jeesuksen seuraajia ja

Jumalan. Samarian tapahtumat ovat

hänen toimintaansa voi verrata suo-

mielenkiintoisia,

raan terrorismiin. Miten juuri syntynyt

voimme nähdä, miten Jumala toimii.

seurakunta kestäisi vainot? Miten he

Valo voittaa pimeyden ja pahan ote

selviäisivät? Tänään tiedämme, että

kirpoaa - Jeesuksen nimessä!

Jumalan suunnitelma pysyy ja toteu-

Rukoile kanssani, että vielä tänäänkin

tuu vaikeuksista huolimatta. Voidaan

saisimme kokea Pyhän Hengen voima-

arvella juuri vainojen olevan osaksi

vaikutuksia

syynä sille, että evankeliumi levisi

evankeliumin saattelemana. Se syn-

nopeasti myös Jerusalemin ulkopuolel-

nyttää iloa, toivoa ja uutta intoa - niin

le.

seurakunnassa, kuin yhteiskunnassa.

nimittäin

Jeesuksen

jälleen

Kristuksen

Vielä Jumalan voima voittaa tämän Apt.8:1-3. Sinä päivänä puhkesi anka-

maailman mahdin! Saamme nähdä

ra vaino Jerusalemin seurakuntaa

Herran hyvyyttä elävien maassa.

vastaan, ja kaikki muut paitsi apostolit hajaantuivat eri puolille Juudeaa ja

Apt.8:4-13. Ne, jotka näin olivat ha-

Samariaa. “Puhjennut vaino oli epäilemättä

jaantuneet, kulkivat seudulta toiselle

pappien kiihotuksen tulosta. Uskovat olivat

ja levittivät evankeliumin sanaa. 5.

saaneet osakseen myönteistä suhtautumista ja

Filippos tuli Samarian pääkaupunkiin ja

suosiotakin kansan keskuudessa (2:47; 5:13).

julisti sen väelle sanomaa Kristuksesta.

Stefanuksen rohkea käyttäytyminen ja hänen

6. Kun samarialaiset kuulivat, mitä hän

puheensa olivat saaneet vastustajat kiihotta-

puhui, ja näkivät ne tunnusteot, joita

maan kansaa heitä vastaan. Mutta vaino ei ollut

hän teki, he tulivat sankoin joukoin

häntä silloin palvottiin jumalana.” [Novum]

10. Kaikki, pienimmästä suurimpaan, juoksivat hänen perässään ja sanoivat: "Hän on Suuri Voima, Jumalan voima." “Simonia pidettiin suuressa arvossa kaupungissa, ja hän sai osakseen lähes jumalallista palvontaa. Tertullianuksen mukaan hän itsekin väitti olevansa Jumala.” [Novum]

11. Häntä kuunneltiin, koska hän jo pitkän

aikaa

oli

noitatempuillaan

hämmästyttänyt ihmisiä. “Filippus julisti Kristusta (j. 5), kun taas Simon toi esille itseään.” [Novum]

12. Mutta kun ihmiset kääntyivät uskomaan Filipposta, joka julisti hyvää sanomaa Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksesta Kristuksesta, he ottivat kasteen, sekä miehet että naiset. “Sana "mutta" osoittaa, millainen muutos oli tapahtunut noitaa kohtaan aiemmin osoitetussa kiinnostuksessa. Usko voitti nyt taikauskon. "Uskoivat Filippusta" liittyy siihen, että he vähän aikaisemmin olivat ottaneet vaarin hänen saarnastaan (j. 6). Jeesuksen Kristuksen nimestä tuli heille ovi Jumalan valtakuntaan. Noita Simonin valta kansaan nähden oli murentunut.” [Novum]

5.7.2017

Sivu 3 / 5

www.pasikallio.fi

13. Jopa Simon itse uskoi, ja hänet

astaan kastettu Herran Jeesuksen

myrkyttää hänet kokonaan. Vertaus »vääryyden

kastettiin. Hän pysytteli sitten Filip-

nimeen. “He tarvitsivat myös sen Pyhän

siteistä» viittaa tilaan, jonka aiheuttaa pahante-

poksen seurassa, ja nähdessään ne

Hengen voiman, jonka apostolit ja muut uskovat

kemisen muuttuminen tavaksi. Tapa sitoo

suuret ihmeet ja voimateot, joita Filip-

olivat saaneet kokea helluntaipäivänä. "Herran

lopulta ihmisen niin, ettei hän mitenkään pysty

pos teki, hän oli hämmästyksestä

Jeesuksen nimeen" kastaminen oli osoitus siitä,

irrottautumaan siitä.” [Novum]

suunniltaan. “Vaikka Simon "itsekin uskoi",

että he halusivat julkisesti tunnustautua Jeesuk-

24. Silloin Simon sanoi: "Rukoilkaa

hän ei ilmeisesti kuitenkaan tehnyt todellista

sen seuraajiksi.” [Novum]

minun puolestani Herraa, ettei minulle

parannusta.” [Novum]

17. Pietari ja Johannes panivat käten-

tapahtuisi mitään tuollaista, mitä sa-

sä heidän päälleen, ja he saivat Pyhän

noitte!" “Tästä ei voi päätellä, kokiko hän

Hengen. 18. Kun Simon näki, että ne,

aidon kääntymyksen.” [Novum]

joiden päälle apostolit panivat käten-

25. Kun apostolit olivat puhuneet

sä, saivat Hengen, hän tarjosi heille

Herran sanaa ja todistaneet hänestä,

rahaa “Simonin asenne osoittaa hänen olleen

he lähtivät takaisin Jerusalemiin ja

edelleenkin ammattimainen noita, vaikka hänen

julistivat matkalla evankeliumia mo-

sanotaankin uskoneen (j. 13). Hän ei voinut

nissa Samarian kylissä.

3.7.2017 “Käänny siis tästä pahuudestasi ja rukoile Herraa!” Apt.8:14-25 Pietari ja Johannes Samariassa Samarian tapahtumat jatkuvat. Herätys eteni ihmetöiden saattelemana ja pian tarvittiinkin tervettä opetusta niin Pyhästä Hengestä, kuin vilpillisen mielen sokeudesta. Samarialaiset saivat oppia, ettei Jumala ole ostettavissa. Armo ja voima ovat ilmaisia nyt ja aina. Ne annetaan nöyrään, vilpittömään ja puhtaaseen sydämeen. Apt.8:14-25. Kun Jerusalemissa olevat apostolit kuulivat samarialaisten ottaneen vastaan Jumalan sanan, he lähettivät Pietarin ja Johanneksen heidän luokseen. “Tästä alkaa alkuseurakunnan historiassa uusi vaihe. Jerusalemin ja Juudean asukkaat olivat jo aikaisemmin avanneet sydämensä Kristuksen evankeliumille, mutta nyt myös Samaria otti vastaan Jumalan sanan. Johannes oli kerran kysynyt Jeesukselta, kutsuisiko hän tulen taivaasta hävittämään erään samarialaisen kylän (Luuk 9:54). Nyt hän rukoili toisenlaista tulta näiden ihmisten ylle.” [Novum]

15. Perille tultuaan nämä rukoilivat Samarian uskovien puolesta, että he saisivat Pyhän Hengen. “Jumala varustaa palvelijansa eri tavoin. Juuri apostolit saivat usein välittää Pyhän Hengen voiman (vrt. Apt 19:1 ss.; 2 Tim 1:6).” [Novum]

16. Henki näet ei ollut vielä laskeutunut kehenkään heistä; heidät oli aino-

kieltää ihmeitä, eikä hän puhunut eikä toiminut niitä vastaan. Näyttää siltä, että ne olivat pi-

4.7.2017

kemminkin tehneet häneen suuren vaikutuksen.” [Novum]

19. ja sanoi: "Antakaa minullekin tuollainen valta, että kenen päälle

“Kuinka ymmärtäisin, kun kukaan ei minua neuvo.” Apt.8:26-40

panen käteni, se saa Pyhän Hengen." 20. Mutta Pietari sanoi hänelle: "Kadotukseen joudut rahoinesi, kun luulet, että Jumalan lahja on rahalla ostettavissa! “Pietari ei kiroa Simonia. Sen osoittavat hänen sanansa jakeessa 22. Pietarin jyrkkyydessä näkyy lähinnä voimakas vastenmielisyys Simonin ahneutta kohtaan. Jumalan lahja on ja pysyy ilmaisena” [Novum]

21. Sinulla ei ole tässä osaa eikä arpaa, sillä sinä et ole vilpitön Jumalan edessä. “Simon ei ollut vilpitön ja rehellinen Jumalan silmissä. Se, jonka mielestä on parempi saada mahdollisimman paljon maallista hyvää ja joka pyrkii koko ajan korottamaan itseään, ei pääse osalliseksi siitä, mikä on hengellistä ja iankaikkista.” [Novum]

22. Käänny siis tästä pahuudestasi ja rukoile Herraa! Kenties hän antaa ajatuksesi anteeksi. 23. Minä näen, että sinä olet myrkkyä täynnä ja vääryys pitää sinua kahleissaan." Apostoli käyttää kahta kielikuvaa. Hän puhuu "katkeruuden sapesta" ja "vääryyden siteistä". Hän varoittaa, että ellei Simon tee parannusta, hänen tilansa pahenee pahenemistaan, kunnes sappi

Filippos kastaa etiopialaisen hoviherran

Kaikkivaltiaan Jumalan toiminta on ihmeellistä apostolisena aikana. Hänelle on kaikki mahdollista! Lukiessamme tämän päivän tekstiä, haluan sinun ajattelevan elämäsi ongelmia, haasteita ja Jumalan johdatusta elämässäsi. Uskovana olet Kaikkivaltiaan kanssa tekemisissä ja se antaa sinulle rajattomat mahdollisuudet toimia Jumalan tahdossa. Et voisi olla väärässä paikassa väärään aikaan, sillä olet Hänen ikuisilla käsivarsillaan! Sekin, että välillä näyttää asiat epäonnistuvan ja inhimilliset näkymät saattavat olla sysimustia, liittyy Jumalan suunnitelmiin ja johdatukseen. Pimeät laaksot, vaikeuksien hetket ja ahdingotkin kuuluvat elämään. Ennen pitkää näet, mitä niistä syntyy. Ehkäpä sinäkin saat kokea, miten Jumala tekee ihmeitä ilman määrää! Tekstissämme saamme lukea myös apostolisesta kastekäytännöstä. Alku-

5.7.2017

Sivu 4 / 5

www.pasikallio.fi

seurakunnassa käytettiin uskoon tul-

Henki, joka oli johtanut Filippuksen hoviherran

joka oli johdattanut hänet Kristuksen luo.”

leiden kastetta, ja niin tulisi toimia

luo, oli ohjannut tämän lukemaan Jesajan 53.

[Novum]

tämänkin

lukua. Filippus huomautti, ettei pelkkä lukemi-

37. [Filippos sanoi hänelle: "Jos koko

Voimme nähdä tekstissämme,

nen riittänyt, vaan oli myös ymmärrettävä.”

sydämestäsi uskot, se on mahdollista."

•miten Hoviherra “ymmärsi” ja

[Novum]

Hoviherra vastasi: "Minä uskon, että

•miten hän “keskusteli” pelastusopis-

31. Mies vastasi: "Kuinka ymmärtäi-

Jeesus Kristus on Jumalan Poika."]

ta,

sin, kun kukaan ei minua neuvo." Hän

“Tämä jae puuttuu joistakin vanhimmista käsi-

•Hoviherra tunnustaa uskonsa ja

pyysi Filipposta nousemaan vaunuihin

kirjoituksista, mutta esim. kirkkoisä Irenaeus ja

•näemme, kuinka he tulevat tulok-

ja istumaan vierellään. “Hän tunnusti

Cyprianus lainaavat sitä. Alkukristillisyydessä ei

seen, jossa “ei ole estettä kasteelle” ja

tietämättömyytensä ja pyysi opastusta. Jumalan

ketään aikuista kastettu, ellei hän henkilökoh-

•lopulta “he molemmat, Filippos ja

Henki oli johdattanut Filippusta, ja hän saavutti

taisesti tunnustanut uskoaan Jeesukseen Kris-

hoviherra, astuivat veteen”, ja Filippos

nähtävästi

tukseen. [Novum]

kastoi hänet.

[Novum]

38. Hän käski pysäyttää vaunut, ja he

- Jo tämän perusteella voit miettiä

32. Kohta, jota hän kirjasta luki, oli

molemmat, Filippos ja hoviherra, as-

merkitystä

tämä:- Niin kuin lammas hänet vietiin

tuivat veteen, ja Filippos kastoi hänet.

uskovalle. Miksi emme tekisi niin kuin

teuraaksi, niin kuin karitsa, joka on

“Hoviherran kaste oli yksinkertainen toimitus

on kirjoitettu?

ääneti keritsijänsä edessä, ei hänkään

autiossa paikassa. Läsnä ei ollut seurakuntaa

suutansa avannut. “Hänen lukemansa

eikä yhtään apostolia, vaan Filippus kastoi hänet

Apt.8:26-40. Herran enkeli puhui Filip-

Raamatun sana oli vastikään täyttynyt Jeesuk-

hänen oman tunnustuksensa perusteella. Kaste

pokselle: "Lähde etelään päin ja mene

sen kuolemassa. Jeesus oli se uhrikaritsa, josta

merkitsi hautaamista yhdessä Kristuksen kanssa,

tielle, joka vie Jerusalemista Gazaan ja

Jesaja oli ennustanut.” [Novum]

ja hoviherra sai vedestä noustuaan alkaa vael-

on autio." “Gassa on vanha filistealainen

33. Kun hänet alennettiin, hänen

taa uudessa elämässä (Room 6:4)” [Novum]

kaupunki noin 100 km lounaaseen Jerusalemis-

tuomionsa otettiin pois. Kuka voi las-

39. Kun he olivat nousseet vedestä,

ta.” [Novum]

kea hänen jälkeläistensä määrän?

Herran Henki tempasi Filippoksen

27. Filippos lähti sinne. Juuri silloin

Hänen elämänsä otetaan pois maan

pois. Hoviherra ei enää nähnyt häntä

sitä tietä tuli mahtava etiopialainen

päältä. 34. Hoviherra sanoi Filippoksel-

mutta jatkoi iloisena matkaansa. “Sana

hoviherra, eunukki, joka hoiti Etiopian

le: "Voisitko sanoa, kenestä profeetta

"tempasi" korostaa sitä, että pois tempaaminen

kuningattaren

koko

puhuu, itsestäänkö vai jostakin toises-

tapahtui äkkiä ja odottamatta. Pelastuksen ilo

omaisuutta. Hän oli käynyt Jerusale-

ta?" 35. Filippos rupesi puhumaan,

sydämessään

missa pyhiinvaellusmatkalla 28. ja oli

aloitti tuosta kirjoitusten kohdasta ja

Irenaeuksen mukaan hänestä tuli lähetyssaar-

nyt palaamassa kotiin, istui vaunuis-

julisti miehelle evankeliumia Jeesuk-

naaja oman kansansa, etiopialaisten keskuudes-

saan ja luki profeetta Jesajan kirjaa.

sesta. “Tiedon saaminen Vapahtajasta merkit-

sa.” [Novum]

“Kirjat, tai oikeastaan kirjakääröt, olivat kalliita

see tiedon saamista Jumalan koko pelastus-

40. Filippos ilmaantui sitten Asdodiin.

ja harvinaisia, eikä mies malttanut odottaa

suunnitelmasta, vaikka ihminen ei heti kaikkia

Evankeliumia julistaen hän kulki kau-

kotiin pääsyä saadakseen lukea kirjaa, jonka oli

yksityiskohtia ymmärräkään. Kristus on nimit-

pungista kaupunkiin, kunnes tuli Kesa-

onnistunut hankkimaan.” [Novum]

täin Jumalan lähettämä pelastus (1 Kor 2:2).”

reaan. “Kolmannen lähetysmatkansa jälkeen

päivän

Raamatullisen

seurakunnissa.

kasteen

eli

kandaken

heti

hoviherran

luottamuksen.”

hoviherra

jatkoi

matkaansa.

29. Henki sanoi Filippokselle: "Mene

[Novum]

Paavali tapasi Filippuksen Kesareassa (21:8).”

lähemmäs ja pysyttele vaunujen vie-

36. Matkan jatkuessa he tulivat paik-

[Novum]

ressä." “Henki pystyy aina ilmaisemaan itsensä

kaan, jossa oli vettä. Silloin hoviherra

siten, että hänen puhuttelemansa henkilö tietää,

sanoi: "Tässä on vettä. Estääkö mikään

kuka puhuu. Filippus ei epäillyt hetkeäkään,

kastamasta minua?" “Se, että hoviherra

kuka käski hänen mennä lähelle vaunuja.”

halusi kasteen, viittaa siihen, että Filippus oli

[Novum]

opettanut myös kasteesta. Hän oli ehkä puhunut

30. Filippos juoksi vaunujen luo, ja

siitä samaan tapaan kuin Pietari helluntaipäivä-

kuullessaan miehen lukevan profeetta

nä (2:38). Hoviherra ei nähnyt mitään kastami-

Jesajaa hän sanoi: "Sinä kyllä luet,

sen estettä, mutta hän jätti ratkaisun miehelle,

mutta mahdatko ymmärtää?" “Sama

5.7.2017 “Mene, Minä olen valinnut hänet aseekseni,

5.7.2017

Sivu 5 / 5

www.pasikallio.fi

tunnustamaan

nimeäni

maailman kansojen ja kuninkaiden ja myös Israelin kansan edessä.” Apt.9:1-19 Saulin kääntyminen Jumala kutsuu työntekijäkseen pahimman vihollisensa ihmisten joukosta. Hän ilmestyi Saulille tavalla, joka muutti kertaheitolla hänen käsityksensä Jumalasta ja Hänen suunnitelmastaan pelastaa kansakunnat. Saulin sokeus ei ollut vain fyysistä, vaan hän sai ennen kaikkea hengellisen näkökyvyn, josta osoituksena saamme lukea useita hänen kirjeitään eri seurakunnille. Tuskin Saulus tajusi lainkaan elämänsä aikana miten suuri merkitys hänen työllään ja vaivannäöllään tulisi olemaan koko seurakuntahistorialle. Juuri Sauluksen kohdalla Jumala osoitti suuren väkevyytensä voiman, jolla Hän muuttaa pahimmankin ja syvimmän vihamiehen elämän. Apt.9:1-19. Saul uhkui yhä vihaa ja murhanhimoa

Herran

opetuslapsia

kohtaan. Hän meni ylipapin luo “Sanat "puuskui yhä uhkaa ja murhaa" osoittavat Sauluksen olleen uskonnollinen fanaatikko, joka teki kaikkensa saadakseen uuden »lahkon» hävitetyksi’ [Novum]

2. ja pyysi tältä Damaskoksen synagogille osoitettuja kirjeitä, jotka valtuuttaisivat hänet vangitsemaan tuolle tielle lähteneet, sekä miehet että naiset, ketkä vain käsiinsä saisi, ja tuomaan heidät Jerusalemiin. “Nimitykseen »se tie» sisältyy halveksuntaa, mutta se ilmaisee samalla, että kristityt julistivat Jeesuksen olevan ainoa tie pelastukseen” [Novum]

3. Matkalla, Saulin ollessa jo lähellä

panee kätensä hänen päälleen, jotta

Damaskosta, taivaasta leimahti yhtäk-

hän saisi näkönsä takaisin." 13. Anani-

kiä valo hänen ympärilleen. 4. Hän

as vastasi: "Herra, minä olen monilta

kaatui maahan ja kuuli äänen sanovan:

kuullut, kuinka paljon pahaa se mies

"Saul, Saul, miksi vainoat minua?" “Kun

on Jerusalemissa tehnyt sinun pyhille-

Saulus vainosi Kristukseen uskovia, hän vainosi

si. 14. Tännekin hän on tullut ylipappi-

oikeastaan Kristusta itseään.” [Novum]

en valtuuttamana vangitsemaan kaik-

5. Hän kysyi: "Herra, kuka sinä olet?"

ki, jotka huutavat avuksi sinun nimeä-

Ääni vastasi: "Minä olen Jeesus, jota

si."

sinä vainoat. “Muutamissa käsikirjoituksissa

“Kristuksen "nimen avuksi huutaminen" oli

on lisäys »Työläs on sinun potkia tutkainta

osoitus häneen uskomisesta (vrt. 1 Kor 1:2).”

vastaan»” [Novum]

[Novum]

6. Nouse ja mene kaupunkiin. Siellä

15. Mutta Herra sanoi hänelle: "Me-

saat kuulla, mitä sinun on tehtävä."

ne, minä olen valinnut hänet aseekse-

“Joissakin

jakeen

ni, tunnustamaan nimeäni maailman

alkuun: »Ja pelosta vavisten hän sanoi: 'Herra,

kansojen ja kuninkaiden ja myös Israe-

mitä tahdot minun tekevän?' Ja Herra (sanoi)

lin kansan edessä. 16. Minä tulen

hänelle …” [Novum]

osoittamaan hänelle, että hän joutuu

7. Saulin matkatoverit seisoivat sanat-

paljon kärsimään minun nimeni täh-

tomina. He kuulivat äänen mutta eivät

den." “Kärsivä Vapahtaja tarvitsi kärsivää

havainneet ketään. “Paavalin apulaiset

apostolia. Kristuksen tähden kärsiminen on

Jeesukseen uskovien vainoamisessa joutuivat

aivan muuta kuin ne kärsimykset, joita aiheu-

hänen muuttumisensa silminnäkijöiksi.” [No-

tamme itsellemme ajattelemattomuudellamme

vum]

ja erehdyksillämme, vaikka tekisimmekin virheet

8. Saul nousi maasta, mutta kun hän

Kristusta palvellessamme.” [Novum]

avasi silmänsä, hän ei nähnyt mitään.

17. Ananias lähti. Hän meni sisälle

Toiset veivät hänet Damaskokseen

taloon, pani kätensä Saulin päälle ja

kädestä taluttaen. 9. Kolmeen päivään

sanoi: "Saul, veljeni! Herra on lähettä-

hän ei nähnyt mitään, ei syönyt eikä

nyt minut - Jeesus, joka ilmestyi sinul-

juonut. “Hän kamppaili Jumalan kanssa ja

le, kun olit matkalla tänne. Hän lähetti

suostui Jumalan voitettavaksi. Monet uskovat,

minut, jotta saisit näkösi takaisin ja

että hän juuri näinä päivinä koki sen, mitä hän

täyttyisit Pyhästä Hengestä." 18. Sa-

myöhemmin kuvailee 2 Kor 12:1-4:ssä.” [Novum]

massa oli kuin suomut olisivat pudon-

10.

Ananias-

neet Saulin silmistä, ja hän näki jäl-

niminen opetuslapsi. Herra puhutteli

leen. Hän nousi jalkeille, ja hänet kas-

häntä näyssä: "Ananias!" "Tässä olen,

tettiin. “Ananias kastoi Sauluksen. Kaste on

Herra", hän vastasi. 11. Herra sanoi:

kristillisen

"Mene Suorallekadulle ja kysy Juudak-

(2:38).” [Novum]

sen talosta Saulia, jota kutsutaan Tar-

19. Ruokaa nautittuaan hän taas voi-

solaiseksi. Hän rukoilee,

mistui. “Gal 1:15-17:n mukaan Paavali ei

“Juutalaisena ja fariseuksena Saulus oli paljon

kysynyt neuvoa yhdeltäkään ihmiseltä Damas-

lukenut rukouksia, mutta nyt hän rukoili aivan

kon tien ilmestyksen jälkeen, vaan meni Arabi-

uudella tavalla.” [Novum]

aan ja palasi sitten Damaskoon.” [Novum]

käsikirjoituksissa

Damaskoksessa

lisätään

oli

12. ja näyssä hän on nähnyt, että Ananias-niminen mies tulee sisään ja

kääntymyksen

välttämätön

osa

Paivan_jakeet_VK 26-27-2017.pdf

saisimme kokea Pyhän Hengen voima- vaikutuksia Jeesuksen Kristuksen. evankeliumin saattelemana. Se syn- nyttää iloa, toivoa ja uutta intoa - niin.

229KB Sizes 3 Downloads 25 Views

Recommend Documents

No documents