Panyaindra Golf Club September 17, 2015 Order Of Play Match 14 15 16 17 18 19 20 21

Time 7:00 7:10 7:20 7:30 7:40 7:50 8:00 8:10

Tee 1 1 1 1 1 1 1 1

22

8:20

1

23

8:30

1

24

8:40

1

25

8:50

1

26

9:00

1

+/-

(+3) อัญชิสา อุตมะ

Name

(+3) จารุพร ปาลกวงษ์ ณ อยุธยา (+3) ธิตย ิ า พฤกษ์ สถาพร (+3) จรรยา มรกตพรรณ (+3)

LIN YE ZHOU

(+3) ธัญรดา ปิ ดดอน (AM) ั พันธ์ (+3) วรรณศิร ิ ศิรส ิ ม

HOLE 1

Round 2 Name Eng.

Nat.

R.1

JARUPORN PALAKAWONG Na AYUTHAYA THA

75

AUNCHISA UTAMA

TITIYA PLUCKSATAPORN JANYA MORRAKOTPAN LIN YE ZHOU

TUNRADA PIDDON (AM)

WANNASIRI SIRISAMPANT

THA

THA

THA

CHN THA THA

(+2) JEAN CHUA

JEAN CHUA

MAS

(+2) กานต์พนิตนั นท์ เมืองคําสกุล

KANPHANITNAN MUANGKHUMSAKUL

THA

NANTHIKARN RAKSACHAT

THA

(+2) อริสรา เวชกามา

(+2) ปิ ยะธิดา พลอยอําศรี (+2) นันทิกานต์ รักษาชัฎ

(+2) ภานุมา วิทยากรโกมล

(+1) เชาวเรศ เชาว์กต ิ ติโสภณ ั (+1) วิชาณี มีชย (+1) พิชสาอร ไชยชมภู

(+1) วันชนา โพธิเรืองรอง

(+1) ฐิตาภา ภักดีเศรษฐกุล (AM) ั (+1) กุสม ุ า มีชย (+1) พิมพ์ภัสสร สังฆะกาโร (+1) เพ็ญแข แก ้วเทศ (E) (E)

JAYVIE AGOJO ิ คําบอน (AM) ชากัณฑ์สม

(E)

เฌอมาลย์ สันติววิ ัฒนพงศ์

(E)

(E) (E) (E)

ALISARA WEDCHAKAMA PIYATHIDA PLOYUMSRI

PANUMA VITAYAKONKOMOL PITSAON CHAICHOMPOO

THA

THA

KUSUMA MEECHAI

THA

THITAPA PAKDEESETTAKUL (AM)

75 74 74 74 74 74 74 73 73 73 73 73 73 72

IND

72

THA

72

THA

CHAKANSIM KHAMBORN (AM)

THA

SHERMAN SANTIWIWATTHANAPHONG

THA

PINRATH LOOMBOONRUANG

THA

73 73 72

72

72

TANAPORN KONGKIATKRAI

THA

72

PLOYCHOMPOO WILAIRUNGREUNG

THA

71

SUPAMAS SANGCHAN

THA

PAVARISA YOKTUAN

TPE

THA

PATHAMAPORN ARIYAMATEPREECHA

THA

(-2) MONIQUE SMIT

MONIQUE SMIT

RSA

(-3) พรอนงค์ เพชรลํา

PORNANONG PHATLUM

(-3) พัชรจุฑา คงกระพันธ์

75

PHI

(-1) ปวริศา ยกทวน

(-2) ศรัณย์พร ลางคุลเกษตริน

75

JAYVIE AGOJO

CHIEN PEI YUN

(-2) นนทยา ศรีสว่าง

75

THA

PENKAE KAEWTHET

(-1) CHIEN PEI YUN

(-1) ปฐมาภรณ์ อริยะเมธปรีชา

THA

75

PIMPADSORN SANGKAGARO

PANNARAT THANAPOLBOONYARAS

(-1) สุภมาส แสงจันทร์

THA

WANCHANA PORUANGRONG

ปั ณณรัตน์ ธนพลบุญรัศมิ

(-1) พลอยชมพู วิไลรุง่ เรือง

THA

THA

WICHANEE MEECHAI

SAANIYA SHARMA

ธนาภรณ์ ก ้องเกียรติไกร

THA

CHOUVAREST CHOURKITTISOPON

SAANIYA SHARMA

พิณรัชย์ หลุม ่ บุญเรือง

THA

75

NONTAYA SRISAWANG

THA

SARANPORN LANGKULGASETTRIN

THA

PATCHARAJUTAR KONGKRAPHAN

THA

THA

71 71 71 71 70 70 70 69 69

Panyaindra Golf Club

September 17, 2015 Order Of Play Match 1 2 3 4 5 6 7 8

Time 7:00 7:10 7:20 7:30 7:40 7:50 8:00 8:10

Tee 10 10 10 10 10 10 10 10

9

8:20

10

10

8:30

10

11

8:40

10

12

8:50

10

13

9:00

10

+/-

Name

(+3) ณิชากร รักษาชัฎ

(+4) เบญญาภา นิภัทร์โสภณ (AM)

HOLE 10

Round 2 Name Eng.

Nat.

R.1

BENYAPA NIPHATSOPON (AM)

THA

76

CHALISA LIMPIPOLPAIBUL

THA

RENUKA SUKSUKONT

THA

NICHAKORN RAKSACHAT

(+4) CYNA RODRIGUEZ

PHILIPPINES

(+4) นริศรา เกิดฤทธิ

NARISARA KERDRIT

(+4) ชาลิสา ลิมปิ ผลไพบูลย์ (+4) เรณุกา สุขสุคนธ์

(+4) ธนุตรา บุญรักษาสัตย์ (+4) ณั ฐเกศ นิมต ิ พงษ์ กล ุ

THANUTTRA BOONRAKSASAT NATTAGATE NIMITPONGKUL

(+4) TAO Juanjuan

TAO Juanjuan

(+5) พักตร์พริง ดวงจันทร์

PAKPRING DUANGCHAN

(+4) อจิรา นวลรักษา

(+5) พันธ์ผกา พันธุมะบํารุง

AJIRA NUALRAKSA

PUNPAKA PHUNTUMABAMRUNG

(+5) NEHA TRIPATHI

NEHA TRIPATHI

(+5) พรรณภา พลนามอินทร์ (+5) สราพร แช่มช ้อย

PANNAPA POLNAMIN

(+5) โชติกา ผดุงมาตรวรกุล (AM) (+5)

LIANG YI-LING

(+5) พริมา ธรรมมารักษ์

THA

CHAYUDA SINGHSUWAN

THA

CHATPRAPA SIRIPRAKOB

THA

MOOKHARIN LADGRATOK

(+8) อมลกานต์ ผลชีวน ิ

AMOLKAN PHALAJIVIN

(+9) รุง่ ทิวา ปางจัน

(+9) กุลชา ไพบูลย์พงษ์

(+10) BAI Yun

(+10) TAN Yuan

ั (AM) (+11) พรปวีณ์ ธรรมวิชย (+12) TERRY JANG

(+13) JIANG Yanjiao

THA

DOLNAPA PHUDTHIPINIJ

AMANDEEP DRALL

(+9) ภัทราพร กระตุฤกษ์

IND

THA

(+7) AMANDEEP DRALL (+9) ทิพย์ สีอัมพรโรจน์

THA

THA

SARUTTAYA NGAM-USAWAN JINJUTA TONGTAN

(+7) SMRITI MEHRA

THA

THA

LIANG YI-LING

(+6) จินต์จุฑา ทองตัน

(+7) ฉั ตรประภา ศิรป ิ ระกอบ

CHN

PRIMA THAMMARAKS

ANKITA TIWANA

(+7) มุขรินทร์ ลาดกระโทก

THA

THA

THA

(+6) ANKITA TIWANA

(+7) ชยุดา สิงห์สวุ รรณ

THA

SARAPORN CHAMCHOI VIETNAM

(+6) ดลนภา พุฒพ ิ น ิ จ ิ

PHI

SHOTIKA PHADUNGMARTVORAKUL(AM) THA

(+5) NHUNG THI TANG

(+5) ศรุตยา งามอุษาวรรณ

THA

SMRITI MEHRA

TIP SEEUMPORNROJ

PATTRAPORN KRATURURK RUNGTHIWA PANGJAN

GOONLACHA PAIBOONPONG

BAI Yun

TPE VIE

IND

THA

THA IND

IND

THA

THA

THA

THA

THA

CHN

TAN Yuan

CHN

TERRY JANG

KOR

PORNPAWEE THAMMAVICHAI (AM)

JIANG Yanjiao

THA

CHN

75 76 76 76 76 76 76 76 76 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 78 78 78 79 79 79 79 79 80 81 81 81 81 82 82 83 84 85

Order Of Play Round 2 Panyaindra Golf Club_rev.pdf

(+3) LIN YE ZHOU LIN YE ZHOU CHN 75 ... (+5) LIANG YI-LING LIANG YI-LING TPE 77 ... Displaying Order Of Play Round 2 Panyaindra Golf Club_rev.pdf.

722KB Sizes 4 Downloads 141 Views

Recommend Documents

Order Of Play Round 1 BLACK MOUNTAIN GOLF CLUB.pdf ...
Order Of Play Round 1 BLACK MOUNTAIN GOLF CLUB.pdf. Order Of Play Round 1 BLACK MOUNTAIN GOLF CLUB.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In.

Order Of Play Thai LPGA 2017 Master 217 Round 2.pdf
Page 1 of 4. 1 6:45 1 (+3) ANANYA VITAYAKONKOMOL THA 75. (+5) WU YI-CHING TPE 77. (+9) GOODWIN GENNAI AUS 81. 2 6:55 1 (+5) PIYATHIDA PLOYUMSRI THA 77. (+2) LENNON GRACE AUS 74. (+5) WANG YAN 2 CHN 77. 3 7:05 1 (+3) WANCHANA PORUANGRONG THA 75. (+12)

Order Of Play Thai LPGA 2017 Master 217 Round 3.pdf
12 8:05 1 (+1) ARETHA PAN MAS 72 73. (E) KANYALAK PREEDASUTTIJIT THA 71 73. (E) LEE CHIA-PEI TPE 72 72. 13 8:16 1 (E) PAJAREE ANANNARUKARN THA 75 69. (E) BUDSABAKORN SUKAPAN THA 75 69. (E) BRISTOW CATHRYN NZL 71 73. 14 8:27 1 (E) PIMPADSORN SANGKAGAR

Order Of Play Thai LPGA 2017 # 4 KBSC Round 3.pdf
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. Main menu.

Order Of Play Thai LPGA 2017 # 4 KBSC Round 1.pdf
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. Main menu.

Order Of Play Thai LPGA 2017 Master 217 Round 1.pdf
Sep 13, 2017 - BOMAR BRITTANY USA. 25 11:45 1 LEE YE SEUL KOR. SARINEE THITIRATANAKORN THA. PANNAPA POLNAMIN THA. 26 11:55 1 NEMITTRA JUNTANAKET THA. THANUTTRA BOONRAKSASAT THA. LIN YEZHOU CHN. 27 12:05 1 CHOMMAPAT PONGTHANARAK THA. TAO JUANJUAN CHN.

Order Of Play Thai LPGA 2017 Master 217 Round 1.pdf
Order Of Play Thai LPGA 2017 Master 217 Round 1.pdf. Order Of Play Thai LPGA 2017 Master 217 Round 1.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu.

Round 2 -
The same level of responsibility reflects in all sections of the KornFlake supply chain. ... Waste reduction is one of the major drivers that aids competitiveness and.

ORDER OF PLAY TURNAMEN BADMINTON.pdf
VS VS VS. P1 P5 P9. 19.30. Kelvin/Okta Riski Asen/Wahyu Azroy/Partner ... Page 3 of 3. Main menu. Displaying ORDER OF PLAY TURNAMEN BADMINTON.pdf.

(Play Better Golf)-Dave Pelz - Short Game Bible.pdf
(Play Better Golf)-Dave Pelz - Short Game Bible.pdf. (Play Better Golf)-Dave Pelz - Short Game Bible.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu.

( Play better GOLF )-Slide Rule - Having a successful swing .pdf ...
( Play better GOLF )-Slide Rule - Having a successful swing .pdf. ( Play better GOLF )-Slide Rule - Having a successful swing .pdf. Open. Extract. Open with.

Position Descriptions - Round 2 Coney Island Recruitment_2014 ...
Position Descriptions - Round 2 Coney Island Recruitment_2014 Round 2.pdf. Position Descriptions - Round 2 Coney Island Recruitment_2014 Round 2.pdf.