Aရမ္းမိုက္တဲ့

file sharing

တစ္ခုၿပမယ္။Opera file

sharing လုိ႔ေခၚတယ္။ဘယ္လိုသံုးရမလဲ?သံုးဖုိ႔

ဘာေတြလုိAပ္လဲဆုိရင္ opera file sharing လုပ္ဖုိ႔ opera software တစ္ခုေလာက္ေတာ့ down ရမယ္။ေAာက္ဆံုး link မွာ down လုိက္ပါ။Opera file sharing ရဲ႕Aားသာခ်က္ေတြ ေၿပာၿပမယ္။ ကိုယ္ computer က share လုိက္ေသာ software,ebooks,movies,window operating system software ေတြ share မယ္ေပါ့ဗ်ာ။ကိုယ္ဘယ္ေလာက္မ်ား share ခ်င္လဲ?ကိုယ့္ကြန္ပ်ဴတာ hardrive တစ္လံုး မွာရိွတဲ့ data/information Aကုန္ share Uီးမလား?Aကုန္ေၿပာရမယ္္ဆုိရင္ unlimited ပါ။ၾကိဳက္သေလာက္ share လို႔ရတယ္။Share time လုပ္တဲ့Aခါ upload time ၾကာလားလို႔ေမးလာလွ်င္ ကိုယ္တုိင္လုပ္ၾကည့္လုိက္ေပါ့!သိ လာလိမ့္မယ္။မၾကာပါဘူး ခနပါပဲ!ေနာက္တစ္ခ်က္က ကၽႊန္ေတာ္က ၿမန္မာမွာေနတယ္ဆုိပါေတာ့ ကၽႊန္ေတာ့္ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္က india ေပါ့ဗ်ာ!ကၽႊန္ေတာ့္ သူငယ္ခ်င္း က india မဟုတ္ဘူး။တစ္ကမၻာလံုးမွာ ၾကိဳက္တဲ့ေနရာမွာေန sharing လုပ္လုိ႔ရပါတယ္။ေAာက္ကစာကိုဖတ္ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ပိုသေဘာေပါက္လာ မွာပါ။ Opera Link is a free service that enables data sharing between all your computers and devices. It synchronizes your bookmarks, Speed Dial entries, notes, and personal bar, so they are available to you wherever you go. ကဲAားနည္းခ်က္ကိုလည္းၾကည့္ၾကUီး! ကိုယ္ sharing လုပ္ေနတဲ့Aခါ ကိုယ့္ compter ကိုယ္ေတာ့ open ထားရမယ္!ရွင္းေAာင္ေၿပာၿပမယ္ software တစ္ခု share လိုက္ၿပီဆုိေတာ့ ေနာက္ဆံုး တစ္ေယာက္ေယာက္ ကို sharing down ဖို႔ link ေပးလုိက္တယ္ေပါ့ဗ်ာ!sharing download link ကိုတဖတ္လူက down ေနပီဆုိပါ ေတာ့ Aဲ့Aခါမ်ိဳးမွာ ကိုယ့္ကြန္ပ်ဴတာက software တစ္ခုကုိ sharing ေပးထားတဲ့Aတြက္ computer ကို ပိတ္လုိ႔ေတာ့မရဘူးေပါ့ဗ်ာ။ရူပ္သြားလားေတာ့ မသိဘူး!ကဲAသံုးၿပဳပံုကိုဆက္ၾကည့္Uီး download link ကေန down လုိက္တဲ့ Opera_1060_int_Setup_2 ကို run ေပးလုိက္ပါ။Shortcut တစ္ခုထြက္လာတယ္ေပါ့။ Double click နဲဖ ႔ ြင့္တယ္ေပါ့ဗ်ာ။

ကိုယ့္ computer က sharing လုပ္ဖုိ႔ ကိုယ့္Aေကာင့္တစ္ခုေလာက္ ေဖာင့္ေပးရမယ္ေပါ့ဗ်ာ!ဒီAဆင့္တုိင္းသြား ေပးလုိက္ပါ။Menu Toolbar ကေန Synchronize Opera>>Enable Sychronization ကိုသြားၿပီး

ေAာက္က Accout တစ္ခုေဖာက္မလို႔ Message box တစ္ခုတက္လာလိမ့္မယ္!Next ကိုဆက္သြားေပးပါ/

ေAာက္ကAဆင့္ကို ေရာက္လာလွ်င္ ပံုမွန္လုိဘဲ g mail ေဖာက္သလုိေပါ့ဗ်ာ

Accout တစ္ခုရၿပီး sharing လုပ္ဖုိ႔ Next ကို ဆက္သြားေပးလုိက္ပါ။Creating accout loading လုပ္ပီး finish ပိုင္းၿပီးသြားရင္

ကိုယ့္ဆီကို

ကိုယ္ေဖာင့္လိုက္ေသာ

accout

success

ၿဖစ္ေၾကာင္း

g

mail

တစ္ေစာင္ေရာက္လာပါမယ္။Accout တစ္ခုပိုင္ဆုိင္ၿပီၿဖစ္တဲ့Aတြက္ မိမိေဖာက္လုိက္တဲ့ accont Aတိုင္း ထိပ္ ဆံုးေလာက္နားမွာ Home ဆိုၿပီးေပၚလာပါမယ္။File မ်ားကို sharing လုပ္ေပးမည္ၿဖစ္တဲ့Aတြက္ Sharing ဆို တာကိုသြားပါမယ္။Sharing ေAာက္မွာလည္း Share ခ်င္တဲ့ file type Aမ်ိဳးAစားေတြ ၿပထားေပးပါတယ္။ Media Player တို႔ Photo sharing တုိ႔ေပါ့!

ကဲ File Sharing ကိုေရႊးလုိက္ၿပီၿဖစ္တဲ့Aတြက္ sharing ေရႊးခုိင္းမယ့္ box တစ္ခုေပၚလာရင္ sharing ေပးခ်င္ေသာ files မ်ားကို Choose.. ထဲမွ ရွယ္ေပးလုိက္ေပါ့ OK ကိုႏွိပ္လုိက္ၿပီး Aဆင့္ဆင္လုပ္ေဆာင္ သြားပါမယ္။Sharing loading time ၿပီးဆံုးတဲ့Aတြက္ ဒီAဆင့္ကိုေရာက္လာပါတယ္။ကၽႊန္ေတာ္က Desktop တစ္ခုလံုးကို sharing လုပ္လုိက္တဲ့Aတြက္ သူကို share ယူဖို႔ လင့္ကိုထုတ္ေပးပါတယ္။ေAာက္ကိုၾကည့္ေပး ပါ။

Sharing ဆိုတဲ့ ၿပထားေသာAကြက္က link က ကိုယ့္သူငယ္ခ်င္းကို Desktop တစ္ခုလံုးကို download လုပ္ခိုင္းဖုိ႔ down link ၿဖစ္ပါတယ္။Privacy options for File Sharing ဆိုတဲ့ Aကြက္ထဲက password ကေတာ့ လံုၿခံဳမွုရိွေAာင္ password ထားေပးၿခင္းပါ။ကဲၿပီးပါပီ တစ္ေယာက္ကုိ sharing ေပးမယ့္Aတြက္ link ကိုေပးၿပီး password ေပးရံုနဲ႔ ကိုယ့္ကြန္ပ်ဴတာက file tyes မ်ားကို share ႏိုင္ၾကပါၿပီ။လာလည္ေပးတဲ့ Aတြက္ ေက်းဇူးပါ။ http://www.phoothar3.co.cc/([email protected])

Opera file sharing

A file sharing Opera file sharing ? A opera file sharing opera software down. A link down Opera file sharing A computer share software,ebooks,movies,window operating system software share share ? hardrive data/information A share U ?A unlimited share. Share time A upload time ! ! india ! india sharing A. Opera Link is a ...

3MB Sizes 0 Downloads 121 Views

Recommend Documents

Forensic Investigation of Peer-to-Peer File Sharing Networks by ...
Massachusetts State Police, [email protected] ... Specifically, over 40 agencies share data ... provides a partial list of current peers (called a GWe- bCache), or by using a list of known peers distributed ... Sharing Networks by, Marc Li

Encrypted Peer to Peer File Sharing System using ...
1Student, Department of Computer Science, SSBT's COET, Bambhori, Jalgaon ... 1. Introduction. Over the past years, the immense popularity of the Internet has produced a significant stimulus .... file's replication degree based on its popularity.

Descargar opera exe
Free download ... Descargar operaexe.descargar g cloud backup.Descargar ... mac gratis.descargar spoty five blackberry.descargar sorry ft j balvin justin bieber.

The Evolution of the Peer-to-Peer File Sharing Industry.pdf ...
The Evolution of the Peer-to-Peer File Sharing Industry.pdf. The Evolution of the Peer-to-Peer File Sharing Industry.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In.

man-82\opera-property-management-system-download.pdf ...
man-82\opera-property-management-system-download.pdf. man-82\opera-property-management-system-download.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In.

Sharing Online Poster
Page 1. GET A PLAN FOR SHARING AND STAYING SAFE ONLINE. www.dhs.gov/stopthinkconnect.

Sharing - Peg.pdf
Sharing Calendar. Page 2 of 2. Sharing - Peg.pdf. Sharing - Peg.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu. Displaying Sharing - Peg.pdf. Page 1 of 2.

man-82\opera-property-management-system-download.pdf ...
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item.

Sharing your site
Edited from http://www.google.com/support/sites/bin/static.py?page=guide.cs&guide=23216&topic=23225 by David Chan, Tech Staff Developer, ETHS, 2/9/2010.

A knowledge sharing experience - Esri
National Centre for Sustainable. Coastal Management (NCSCM), ... Page 2 ... of natural resources. Making his ... transport, renewable energy development.

pdf sharing free
File: Pdf sharing free. Download now. Click here if your download doesn't start automatically. Page 1 of 1. pdf sharing free. pdf sharing free. Open. Extract.