gigadadunashvili.blogspot.com 1. ვინ გამოიგონა გრაფიკული ინტერფეისი (GUI) ა. microsoft ბ. Apple გ. Bell labs დ. Xerox 2. რომელმა კომპანიამ შექმნა პირველად usb? ა. Microsoft ბ. Apple გ. AMD დ. Intel 3. რომელმა კომპანიამ გამოიგონა X86 სტანდარტი? ა. IBM ბ. Algoritm გ. Cyrix დ. Intel 4. მართვის პანელი(control panel) არის ა. დისკი რომელზეც მონაცემები ინახება ბ. ამოცანათა პანელი გ. კომპიუტერული ქსელი, რომელიც განლაგებულია მცირე მანძილზე დ. სისტემური ინსტრუმენტი, რომელიც საშუალებას აძლევს მომხმარებელს მიუთითოს გარკვეული პარამეტრები 5. ადგილი სადაც ინახება ამოჭრილი ან კოპირებული ინფორმაცია ა. Clipboard ბ. start menu გ. მყარი დისკი დ. ამოცანათა პანელი 6. ფაილის იერარქიაში საქაღალდის შიგნით სხვა საქაღალდეს ეწოდება ა. საქაღალდე ბ. ფაილი გ. ქვესაქაღალდე დ. დისკი 7. ნებისმიერი კომპიუტერული ნაწილი რომელსაც ჩვენ შეგვიძლია შევეხოთ არის ა. სისტემები ბ. პლატფორმა გ. აპარატურა დ. პროგრამული უზრუნველყოფა 8. ინსტრუქციების ერთობლიობა რომელითაც ხელმძღვანელობს კომპიუტერი შეასრულოს ამოცანა ა. პროგრამული უზრუნველყოფა ბ. აპარატურა გ. შემტანი მოწყობილობა დ. გამომტანი მოწყობილობა 9. კომპიუტერთან სამუშაოდ აუცილებელია მას ჰქონდეს ა. ანტივირუსული პროგრამა ბ. პრინტერთან კავშირი გ. საოფისე პროგრამა დ. ოპერაციული სისტემა 10. რა ტიპის მოწყობილობაა ფლეშ ბარათი?

gigadadunashvili.blogspot.com

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

ა. გამოტანის ბ. შეტანის გ. შენახვის დ. პროგრამული უზრუნველყოფა ----------- გვიჩვენებს თუ რა ფაილი და პროგრამაა გაშვებული ა. მალსახმობის მენიუ ბ. ჩემი დოკუმენტი გ. სტარტ მენიუ დ. taskbar კომპიუტერის შემადგენელი ნაწილი, რომელმაც უნდა არეგულიროს ინფორმაციის მოძრაობა დედაპლატაზე სხვადასხვა შემადგენელი ნაწილების მიმართულებით ა. დედაპლატა ბ. პროცესორი გ. ჩიფსეტი დ. ბიოსი ტექნოლოგია Nvidia-ს ვიდეო დაფებში, რომელიც საშუალებას იძლევა გამოვიყენოთ სამგანზომილებიანი სიგნალი ვიდეო თამაშების ჩართვისას ა. 3D Vision ბ. 3D Nvidia გ. 3D monitor დ. 3D Glasses პროცესორის ჩასადები ბუდე დედადაფაზე არის ა. Bracket ბ. Bucket გ. Socket დ. Sacket მონიტორზე განთავსებული წერტილების რაოდენობა (ვერტიკალურად და ჰორიზონტალურად) არის ა. გარჩევადობა ბ. ეკრანი გ. ვიდეო კარტა დ. პიქტოგრამა რამდენ პიქსელს უდრის Full HD-ის გარჩევადობა? ა. 1920x1080 ბ. 1280x720 გ. 3840X2160 დ.720X480 რამდენ პიქსელს უდრის QHZ-ის გარჩევადობა? ა. 1920x1080 ბ. 1280x720 გ. 3840X2160 დ. 2560X1440 რამდენ პიქსელს უდრის 4K-ის გარჩევადობა? ა. 1920x1080 ბ. 1280x720 გ. 3840X2160 დ. 2560X1440

gigadadunashvili.blogspot.com 19. რით განისაზღვრება ელექტროენერგიის (Battery) სიმძლავრე? ა. Mah (მილიამპერი წამში) ბ. MBts (მეგაბიტი წამში) გ. HZts (ჰერცი წამში) დ. Ms (რეაქციის დრო) 20. რა არის WPA და WPA2? ა. ანტივირუსით დაცვა ბ. მოდემის დაცვის სისტემა გ. უკაბელო ინტერნეტის დაცვის სისტემა დ. ღილაკები უკაბელო როუტერზე 21. რომელი პორტის საშუალებით გადადის ციფრული აუდიო - ვიდეო სიგნალი უდანაკარგოდ? ა. HDMI ბ. DVI გ. PCI დ. RJ 11 22. პრინტერი რომელიც ფურცელზე ბეჭდვის დროს იყენებს მელანს ა. ლაზერული ბ. ჭავლური გ. მატრიცული დ. 3დ 23. პრინტერი რომელიც ფურცელზე ბეჭდვის დროს იყენებს ფხვნილს ა. ლაზერული ბ. ჭავლური გ. მატრიცული დ. 3დ 24. პრინტერის ფუნქცია, ამობეჭდოს ინფორმაცია ფურცლის ორივე მხარეს ა. Dual ბ. Double გ. Digital დ. Duplex 25. რას აღნიშნავს პრინტერზე PPM (Page Per Minute)? ა. ბეჭდვის რაოდენობას ბ. ბეჭდვის შეზღუდვის განსაზღვრას გ. ბეჭდვის სიჩქარეს დ. საბეჭდავი ინფორმაციის ტიპს 26. რა ფუნქცი(ებ)ის შეთავსება შეუძლია მრავალფუნქციური პრინტერს (MFU)? ა. ის ითავსებს ბეჭდვის, ფაქსის, კოპირების და სკანირების ფუნქციას ბ. ის ითავსებს ბეჭდვის, კოპირების და სკანირების ფუნქციას გ. ის ითავსებს ბეჭდვის და სკანირების ფუნქციას დ. ის ითავსებს ბეჭდვის ფუნქციას 27. ტექნოლოგია HP - ს პრინტერებისთვის. რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია პრინტერის, ელფოსტის საშუალებით HP-ს სპეციალურ ვებ გვერდზე დარეგისტრირება. რეგისტრაციის შემდედ, თქვენ შეგიძლიათ ინფორმაციის გაგზავნა ამავე მისამართზე, რასაც პრინტერი ავტომატურად დაბეჭდავს - ეწოდება ა. ePrinter ბ. El-Print გ. ePrint

gigadadunashvili.blogspot.com

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

დ. HP-Print სიხშირის გამომსახველი ტერმინი, რომელიც აღნიშნავს 1 წამში შესრულებულ ამოცანათა რიცხვს არის ა. Hz ბ. Ts გ. MB დ. Px რომელი კომპანიის პროცესორის მოდელია Pentium? ა. AMD ბ. Intel გ. Apple დ. Microsoft რა არის i3, i5, i7(2015 წლის მონაცემებით)? ა. კომპანია „ინტელის" უახლესი და მძლავრი პროცესორები ბ. კომპანია „ინტელის" მოძველებული პროცესორები გ. კომპანია „AMD-ის" უახლესი და მძლავრი პროცესორები დ. კომპანია „ინტელის“ პირველი სამი პროცესორი პროცესორის ფუნქციებია ა. ინფორმაციის მიღება სხვა მოწყობილობებიდან, ინფორმაციის დამახსოვრება, ინფორმაციის გატანა სხვა მოწყობილობების მოთხოვნით ბ. არითმეტიკული და ლოგიკური მონაცემების დამუშავება, კომპიუტერში მომუშავე მოწყობილობების პროგრამული მართვა გ. ინფორმაციის მიღება სხვა მოწყობილობებიდან, ოპერაციული სისტემის მართვა დ. ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი რომელი არ ეკუთვნის შიდა მეხსიერებას? ა. ოპერატიული მეხსიერება ბ. ქეშ მეხსიერება გ. მყარი დისკი დ. მაგნიტური ლენტი რომელი არ ეკუთვნის გარე მეხსიერებას? ა. ოპტიკური კომპაქტდისკები ბ. BLUE RAY გ. SD დ. ქეშ მეხსიერება რომელ კლავიშებს უწოდებენ ფუნქციონალურ კლავიშებს ა. ანბანურს ბ. ციფრულს გ. F1-F12 დ. Alt, Ctrl, Tab Esc კლავიატურის ძირითადი რიგის კლავიშებია ა. ASDF JKL ბ. WERT UIO გ. ZXCV BNM დ. AEI OU ჩამოთვლილთაგან რომელია მიკროფონის მახასიათებელი? ა. ხმაურის სიმძლავრე ბ. ხმის აღქმის მანძილი

gigadadunashvili.blogspot.com

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

გ. სიგნალის სიმძლავრე დ. ღილაკების რაოდენობა „ქსელის“ კუთვნილი დომელია ა. mil ბ. com გ. net დ. tpc command promt -ის ბრძანებებიდან რისთვის ვიყენებთ ბრძანებას „netstat“ ა. ვამოწმებთ თუ რომელ კომპიუტერებთან აქვს დამყარებული კავშირი ჩვენ კომპიუტერს ბ. ვგებულობთ მოცემული კომპიუტერის TCP/IP გაფართოებულ პარამეტრებს გ. ვგებულობთ მოცემული კომპიუტერის TCP/IP პარამეტრებს დ. ვამოწმებთ თუ რა გზას გადის ჩვენი კომპიუტერიდან გაგზავნილი პაკეტები ჩვენთვის საინტერესო კომპიუტერამდე command promt -ის ბრძანებებიდან რისთვის ვიყენებთ ბრძანებას „tracert “ ა. ვამოწმებთ თუ რომელ კომპიუტერებთან აქვს დამყარებული კავშირი ჩვენ კომპიუტერს ბ. ვგებულობთ მოცემული კომპიუტერის TCP/IP გაფართოებულ პარამეტრებს გ. ვგებულობთ მოცემული კომპიუტერის TCP/IP პარამეტრებს დ. ვამოწმებთ თუ რა გზას გადის ჩვენი კომპიუტერიდან გაგზავნილი პაკეტები ჩვენთვის საინტერესო კომპიუტერამდე. არგუმენტად ეთითება IP მისამართი ან დომენურ სახელი იმ კომპიუტერისა რომელიც ჩვენ გვაინტერესებს. რა არის მარკეტინგი? ა. საქონლისა და მომსახურების თვისებების მართვა ბ. საქონელსა და მომსახურებაზე ბაზრის მოთხოვნილების კვლევა გ. საქონლისა და მომსახურების თვისებების შესახებ ბაზრის ინფორმირება დ. ბაზრის მომზადება საქონლისა და მომსახურების მოცემული თვისებების გამოსაყენებლად რა არის რეკლამა? ა. საქონლისა და მომსახურების თვისებების მართვა ბ. საქონელსა და მომსახურებაზე ბაზრის მოთხოვნილების კვლევა გ. საქონლისა და მომსახურების თვისებების შესახებ ბაზრის ინფორმირება დ. ბაზრის მომზადება საქონლისა და მომსახურების მოცემული თვისებების გამოსაყენებლად რა არის საწარმოო მენეჯმენტი? ა. საქონლისა და მომსახურების თვისებების მართვა ბ. საქონელსა და მომსახურებაზე ბაზრის მოთხოვნილების კვლევა გ. საქონლისა და მომსახურების თვისებების შესახებ ბაზრის ინფორმირება დ. ბაზრის მომზადება საქონლისა და მომსახურების მოცემული თვისებების გამოსაყენებლად რა არის პროპაგანდა? ა. საქონლისა და მომსახურების თვისებების მართვა ბ. საქონელსა და მომსახურებაზე ბაზრის მოთხოვნილების კვლევა გ. საქონლისა და მომსახურების თვისებების შესახებ ბაზრის ინფორმირება დ. ბაზრის მომზადება საქონლისა და მომსახურების მოცემული თვისებების გამოსაყენებლად რა არის ვაჭრობის მენეჯმენტი? ა. საქონლის ნაკადისა და სასაწყობო მარაგის ოპტიმიზაცია ბ. კლიენტებთან და მომწოდებლებთან ანგარიშსწორება გ. საგარანტიო (გაყიდვის შემდეგ) მომსახურება დ. საქონელსა და მომსახურებაზე შეკვეთების მიღება, დამუშავება და შესრულება რა არის ფინანსური მენეჯმენტი? ა. საქონლის ნაკადისა და სასაწყობო მარაგის ოპტიმიზაცია

gigadadunashvili.blogspot.com

46.

47.

48.

49.

50.

ბ. კლიენტებთან და მომწოდებლებთან ანგარიშსწორება გ. საგარანტიო (გაყიდვის შემდეგ) მომსახურება დ. საქონელსა და მომსახურებაზე შეკვეთების მიღება, დამუშავება და შესრულება რა არის ლოგისტიკა? ა. საქონლის ნაკადისა და სასაწყობო მარაგის ოპტიმიზაცია ბ. კლიენტებთან და მომწოდებლებთან ანგარიშსწორება გ. საგარანტიო (გაყიდვის შემდეგ) მომსახურება დ. საქონელსა და მომსახურებაზე შეკვეთების მიღება, დამუშავება და შესრულება რა არის ვაჭრობის თანხლება? ა. საქონლის ნაკადისა და სასაწყობო მარაგის ოპტიმიზაცია ბ. კლიენტებთან და მომწოდებლებთან ანგარიშსწორება გ. საგარანტიო (გაყიდვის შემდეგ) მომსახურება დ. საქონელსა და მომსახურებაზე შეკვეთების მიღება, დამუშავება და შესრულება სავაჭრო საქმიანობა, რომლის ძირითადი მიზანია მოგების მიღება და დამყარებულია კომერციული ციკლის კომპლექსურ ავტომატიზაციაზე გამოთვლითი ტექნიკის გამოყენებით ა. ელექტრონული კომერცია ბ. ბირჟა გ. მარკეტინგი დ. ვალუტის მიმოცვლა რა არის RGB მოდელის დადებითი მხარე/მხარეები? ა. სიმარტივე, თვალსაჩინოება და სიცხადე, მონაცემთა დამუშავების მაღალი სიჩქარე ბ. ფერების სრული მოცულობა გ. ფერების სიზუსტის დამოკიდებულება მოწყობილობის დამზადების ტექნოლოგიაზე, ექსპლუატაციის ვადაზე და ფერების შერევის მეთოდზე. დ. ლურჯ-მწვანე ფერების მიღება ფერთა რომელი მოდელი გვაძლევს კომპიუტერულ გრაფიკაში გამოყენებული ყველაზე ფართო ფერითი სივრცის მათემატიკური წარმოდგენის საშუალებას? ა. CMYK ბ. Lab გ. HSB დ. HSV

N6.pdf

Page 1 of 6. gigadadunashvili.blogspot.com. 1. ვინ გამოიგონა გრაფიკული ინტერფეისი (GUI). ა. microsoft. ბ. Apple. გ. Bell labs. დ. Xerox. 2. რომელმა ...

373KB Sizes 17 Downloads 312 Views

Recommend Documents

No documents