COMPANY RESEARCH | Resume Coverage

OUTPERFORM

7 พฤศจิกายน 2559

Mono Technology (MONO TB) Share Price: Bt2.90

Target Price: Bt3.40 (+17.2%)

เรตติ้งดี ซีรีส์ดัง  เรตติ้ง และค่าโฆษณาที่แข็งแกร่งของช่อง MONO 29 ช่วยชดเชยธุรกิจ mobile value added services (MVAS) ที่อ่อนแอลง  ปัจจัยสําคัญที่จะช่วยหนุนกําไรคือสิทธิในการฉายภาพยนตร์ ในขณะทีค่ วามสําเร็จ ของช่องภาพยนตร์ได้รับการพิสูจน์แล้วในสหรัฐ  แนะนําให้ซื้อ โดยให้ราคาเป้าหมายที่ 3.40 บาท จากประเด็นการ turnaround และยังมีโอกาสที่จะปรับเพิ่ม CPRP และอัตราค่าโฆษณาขึ้นอีก การเติบโตของช่อง MONO 29 เกินพอที่จะชดเชยธุรกิจ MVAS ที่อ่อนแอ เราคาดว่ารายได้จากการออกอากาศช่อง MONO 29 จะเพิ่มขึ้นอย่างมากในปีนี้จากเรตติ้ง และค่าโฆษณาที่ดีขึ้นอย่างมาก และทําให้ผลประกอบการ FY16F พลิกมามีกําไรสุทธิ โดย เรตติ้งของช่องทีวีขยับเพิ่มขึ้นจาก 0.03 ในเดือนพฤษภาคม 2014 มาเป็น 0.92 ในเดือน กันยายนซึ่งเป็นระดับที่สูงเป็นประวัติการณ์ และแซงหน้าช่อง ONE channel (0.77) ซึ่งอยู่ อันดับที่ 5 จากเนื้อหารายการภาพยนตร์และซีรีย์ นอกจากนี้ อัตราค่าโฆษณาเฉลี่ยของช่อง MONO ก็เพิ่มขึ้น 71% จาก FY15 เป็น 19,000 บาทต่อนาทีใน 1H16 โดยเราคาดว่าจะ เฉลี่ยอยู่ที่ 20,000 บาทต่อนาทีใน FY16F ในขณะที่รายได้จากธุรกิจ MVAS ลดลงปีละ 6% ในช่วงสามปีที่ผ่านมา และคาดว่ากําไรจะลดลง 15 ล้านบาท/32 ล้านบาทในปี FY17/18F แต่อย่างไรก็ตาม กําไรจากธุรกิจการออกอากาศรายการทางโทรทัศน์ที่เพิ่มขึ้นปีละ177/139 ล้านบาทก็เกินพอที่จะชดเชยกําไรที่ลดลงจากธุรกิจ MVAS ช่องที่ฉายภาพยนตร์ได้รับความนิยมอย่างสูงในในสหรัฐ ในปั จ จุ บั น ช่ อ ง MONO 29 อยู่ ในอั น ดั บ ที่ 4 เท่ า กั บ ช่ อ ง TNT ซึ่ ง ออกอากาศรายการ ภาพยนตร์และซีรี่ย์ ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 4 ของช่องทีวีเคเบิ้ลของสหรัฐ เรามองว่าช่อง TNT น่าจะเป็นตัวแทนที่ดีของช่อง MONO 29 ในแง่ของพฤติกรรมผู้บริโภค และอันดับช่องทีวี เรามองว่า MONO จะสามารถยึดตําแหน่งหนึ่งในห้าช่องทีวีดิจิตัล โดยเราคาดว่าเรตติ้งเฉลี่ย ของช่องจะขยับเพิ่มขึ้นเป็น 0.75 ในปี FY17F และ 0.85 ใน FY18F จาก 0.56 ในปี FY16F ซึ่งจะช่วยหนุนให้ทางสถานีสามารถปรับเพิ่มค่าโฆษณาเป็น 27,500 บาทในปี FY17F และ เป็น 32,000 บาทในปี FY18F จากการได้สิทธิ์ขาดในการฉายภาพยนตร์และซีรี่ย์ใหม่จาก สตูดิโอระดับโลก ซึ่งจะเป็นอุปสรรคสําหรับผู้เล่นรายใหม่ และช่วยให้ MONO สามารถสร้าง ความแตกต่างจากคูแ่ ข่งอื่นในตลาดได้ แนะนําให้ซื้อ โดยให้ราคาเป้าหมายที่คํานวณโดยวิธี DCF ที่ 3.40 บาท เรามองว่าเป็น หุ้นที่มีประเด็น turnaround และมีอัตรา PEG ต่ําสุด เราคาดว่ากําไรสุท ธิของ MONO จะโตถึง 138% CAGR ในช่วงปี FY15-18F ซึ่งจะทํ าให้ PEG ของ MONO ต่ําสุดในกลุ่มอยู่ที่เพียง 0.3x เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาหุ้นในปัจจุบันซื้อขายอยู่ ที่ P/E ปี FY17F ที่ 44x ซึ่งแม้จะสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ 34x และสถานะที่แข็งแกร่งใน ด้านคอนเทนท์ภาพยนตร์อาจจะช่วยหนุนเรตติ้งของบริษัทให้สามารถเบียดแซง WORK ขึ้น ไปเป็นอันดับสามได้ นอกจากนี้ บริษัทยังมีโอกาสที่จะเพิ่ม CPRP และขึ้นค่าโฆษณาไล่ตาม เจ้าตลาดอย่างช่อง 3 และช่อง 7 Financial Summary (Btm)

Year to Dec

2014

2015

2016F

2017F

2018F

Sales (Btm) Growth (%) EBITDA (Btm) Growth (%) Recurring profit (Btm) Growth (%) Net profit (Btm) Normalized EPS (Bt) Growth (%) PE (x) DPS (Bt) Yield (%) BVPS (Bt) P/BV (x)

1,526 8.5 217 (57.6) (12) na (12.4) (0.00) na na 0.12 4.3 0.9 3.1

1,893 24.0 304 40.1 (399) na (486.6) (0.13) na na 0.02 0.7 0.8 3.8

2,209 16.7 807 165.6 32 na 32.1 0.01 na 285.2 0.8 3.7

2,691 21.8 991 22.8 210 555.1 210.3 0.07 555.1 43.5 0.8 3.4

2,838 5.5 1,094 10.5 309 46.9 308.8 0.10 46.9 29.6 0.9 3.1

Krungsri Securities Research Team Worrapong TUNTIWUTTHIPONG 662 - 659 7000 ext 5016

[email protected]

Kitti PITAKTEERABANDIT Assistant analyst

Key Data 12-mth high/low (Bt) Market capital (Btm/US$m) 3m avg. turnover (Btm/US$m) Free float (%) Issued shares (m shares) Major shareholders: BODHARAMIK PETE ASAVAPRAPHA SORAJ PRASOPNET NAVAMIN

3.98 / 1.84 9,282.7 / 265.2 53.2 / 1.5 19 3,201 70.2 2.1 1.6

Share Price Performance

Absolute (%) Relative to index (%)

YTD

1Mth 3Mth

12Mth

42.2 26.8

0.0 (22.5) 1.6 (21.0)

21.8 17.5

Krungsri Securities vs Market Positive Market Recommend

3 Krungsri Target Price (Bt) 3.4 ’16 Net Profit (Btm) 32 ’17 Net Profit (Btm) 210

Neutral 2 Market 3.3 15 194

Negative 1 % +/1.5 117.6 8.7

Krungsri's earnings revision Earnings revision (%)

2016F

2017F

-

-

Source: Bloomberg, Krungsri Securities

 ถือ อย่างไรก็ตาม บมจ.หลักทรัพย์กรุงศรี มิอาจรับรองความถูกต ้องและความ  บนพืน  ฐานข ้อมูลทีเ ปิ ดเผยต่อสาธารณชน ซึง พิจารณาแล ้วว่ามีความน่าเชือ Disclaimer: เอกสาร/รายงานฉบับนีจัดทําขึน  นแปลงความเห็นหรือประมาณการ สมบูรณ์ของข ้อมูลดังกล่าวได ้ บทความดังกล่าวเป็ นเพียงแนวคิดของผู ้จั ดทําเพือ  ใช ้เป็ นข ้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ7 นการเปลีย ต่างๆทีป  รากฏในเอกสาร/รายงานฉบับนีโดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าดังนั น  นั กลงทุนโปรดใช ้ดุลพินิจอย่างรอบคอบในการพิจารณาการลงทุน

1

7 พฤศจิกายน 2559

Resume Coverage | MONO MONO: FY15 revenue breakdown

MONO: revenue breakdown by business

Music , 2% Publishing, 3%

Internet, 7%

100% 90%

Movie, 5%

80% 70% 60% 50%

Broadcasting, 32%

MVAS, 52%

40% 30% 20% 10% 0% 2013

2014

2016F

2015

Broadcast revenue

2017F

Mobile & content

2018F

Entertainment

Source: Company Data and Krungsri Securities

Source: Company Data and Krungsri Securities

Comparison of movie rating (24 hours, 4+, nationwide) from January to July 2016 MONO 29

Ch 7 Maximum rating

Average rating

Program

Average rating

Maximum rating

Program

Premium Blockbuster (Sat-Sun 9.00 AM) Hits Movie (Holiday 9.00 AM)

0.81 0.77

1.60 1.27

Yord Parpayont (Sat-Sun 9.45 AM) Morning Movie (Holiday 9.45 AM)

3.85 2.94

6.97 4.72

Premium Blockbuster (Sat 8.30 PM)

1.40

2.63

Big Cinema (Sat 10.45 PM)

1.80

3.14

Source: Company data, Krungsri Securities

TV rating (15+, 18 hours) : WORK is ranked 3rd in Thai digital TV segment TVR 5.0

CH7

CH3 HD

WORKPOINT

MONO

ONE

CH8

4.5 4.0 3.5

2.994

3.0 2.5

2.289

2.0

1.45

1.5

1.235 0.919 0.770

1.0

0.718

0.5

Sep-16

Jul-16

Aug-16

Jun-16

Apr-16

May-16

Mar-16

Jan-16

Feb-16

Dec-15

Oct-15

Nov-15

Sep-15

Jul-15

Aug-15

Jun-15

Apr-15

May-15

Mar-15

Jan-15

Feb-15

Dec-14

Oct-14

Nov-14

Sep-14

Jul-14

Aug-14

Jun-14

Apr-14

May-14

0.0

Source: AGB Nielsen

Krungsri Securities Research

2

7 พฤศจิกายน 2559

Resume Coverage | MONO TV viewers in the U.S. vs TV rating in Thailand US: number of viewers (in 1,000) Channel

2015

2Q16

Nickelode on News FOX

4,461 5,198

1,168 1,149

Adult swim

1,307

1,044

TNT

1,766

HGTV

1,498

Thailand: TV rating (18 hours, 15+)

Channel

2015

Sep-16

Ch7 Ch3

3.51 2.63

2.99 2.28

Workpoint TV

0.87

1.24

937

MONO 29

0.40

0.92

854

ONE

0.28

0.77

Source: AGB Nielsen

MONO: Content breakdown (September 2016)

Others , 8% News, 25%

Movie, 44%

Series, 23%

Source: Company data and Krungsri Securities

Key assumptions Rating (24 hours,4+,nationwide) Rating (18 hours,15+,nationwide) CPRP (Bt) Ad rate per minute (Bt) Utilization rate (%) Blended GPM (%) SG&A to sale (%)

2015 0.30 0.40 18,080 10,884 85.0 16.3 34.8

2016F 0.56 0.74 18,080 20,177 82.0 31.5 26.0

2017F 0.75 0.95 18,355 27,500 89.0 36.7 26.0

2018F 0.85 1.05 18,746 32,000 89.0 39.3 26.0

Source: Krungsri Securities

Krungsri Securities Research

3

7 พฤศจิกายน 2559

Resume Coverage | MONO MONO: CPRP trend

CPRP: MONO vs competitors

Bt 19,000

Bt 35,000

18,500

30,000

18,000

25,000

17,500

20,000

17,000

15,000

16,500

10,000 5,000

16,000 2015

2016F

2017F

Ch8

2018F

MONO 29

WORK

Ch3

Ch7

Source: Company data and Krungsri Securities

Source: Company data and Krungsri Securities

MONO: Revenue vs. Gross profit margin

MONO: Net income trend

Btm

Btm

3,000

60% 55%

2,500

450

50% 45%

2,000

40%

250

35% 1,500

30%

50

25% 1,000

20%

2013

2014

2015

2016F

2017F

2018F

-150

15% 500

10% 5%

0

-350

0% 2013

2014 2015 Revenue

2016F 2017F 2018F Gross profit margin

Source: Company Data and Krungsri Securities

-550

Source: Company Data and Krungsri Securities

P/E Band

P/BV Band

Source: Bloomberg, Krungsri Securities

Source: Bloomberg, Krungsri Securities

Krungsri Securities Research

4

7 พฤศจิกายน 2559

Resume Coverage | MONO Peer table Market PE Cap (x) BB Ticker Name US$ 16F 17F 265 285.2 43.5 MONO TB MONO TECHNOLOGY CO LTD 1,143 BEC TB BEC WORLD PUBLIC CO LTD 19.4 17.9 186 GRAMMY TB GMM GRAMMY PCL N/A N/A 240 MCOT TB MCOT PCL N/A N/A 226 RS TB RS PCL 73.9 42.5 WORK TB WORKPOINT ENTERTAINMENT PCL 459 47.8 31.0 Average (simple) 107.6 33.9

P/BV (x) 16F 3.7 5.2 4.4 1.2 5.0 5.4 4.2

17F 3.4 5.0 4.3 1.2 4.7 4.8 3.9

Div Yield EPS G% (%) 16F 17F 16F N/A 555.1 0.0 8.2 (30.7) 4.7 (64.5) (80.9) N/A (525.0) (28.8) 0.0 (8.1) 73.9 1.5 104.3 54.2 1.6 (104.8) 96.9 1.6

ROE Share Price (%) Performance 16F 1M 3M 6M 0.0 (22.5) 14.2 1.3 27.1 (10.7) (16.0) (20.0) (27.3) (2.5) (1.2) (7.0) (3.5) (3.9) (6.9) 35.6 2.5 (21.9) (34.9) 5.7 6.9 0.7 11.5 10.0 2.5

YTD 42.2 (34.4) (10.7) 47.9 (19.6) (12.0)

Source: Company data, Bloomberg, Krungsri securities P&L (Btm)

2Q15

3Q15

4Q15

1Q16

2Q16

Chg YoY 26% -16% 972% -25% 121% -19% na. 126% 9% 107% 112% na. 106% na. 106%

Chg QoQ 20% 3% 85% -5% 194% 20% na. 224% 2% 120% -65% na. 117% na. 117%

Sales Cost of sales Gross profit SG&A Operating Profit Other income Equity income EBIT Interest expense Pretax profit Income Tax Minority interest Profit after tax (pre-ex) Extraordinaries Reported net profit

466.2 (486.9) (20.7) (181.5) (202.2) 8.5 (193.7) (32.3) (226.0) 14.2 (211.8) (211.8)

449.1 (380.7) 68.4 (185.3) (116.9) 15.4 (101.4) (13.3) (114.7) 18.6 (96.1) (96.1)

512.0 (434.2) 77.8 (118.6) (40.8) (5.2) (46.0) (56.3) (102.2) 10.8 (91.5) (91.5)

490.9 (393.7) 97.3 (143.6) (46.3) 5.8 (40.6) (34.6) (75.2) (5.0) (80.2) (80.2)

587.3 (407.2) 180.1 (136.8) 43.3 6.9 50.2 (35.2) 15.0 (1.7) 13.3 13.3

Shares out (end Q, m) Adjusted shares (m)

3,081 3,081

3,081 3,081

3,101 3,101

3,151 3,151

3,201 3,201

4% 4%

2% 2%

Pre-ex EPS EPS

(0.07) (0.07)

(0.03) (0.03)

(0.03) (0.03)

(0.03) (0.03)

0.004 0.004

106% 106%

116% 116%

Depreciation EBITDA

17.90 (42.54)

36.53 447.08

104% 1151%

107% 197%

Key Ratios Gross margin (%) Operating profit margin (%) Net profit margin (%)

(4.4) 38.9 (45.4)

17.95 70.05

15.2 41.2 (21.4)

18.20 132.03

15.2 23.2 (17.9)

17.68 150.49

19.8 29.2 (16.3)

30.7 23.3 2.3

Source: Krungsri Securities

Krungsri Securities Research

5

7 พฤศจิกายน 2559

Resume Coverage | MONO INCOME STATEMENT (Btm) Turnover Cost of sales (COGS) Depreciation & amoritisation Gross profit S&A expenses Operating profit Other operating income EBIT Interest expense Other income Pre-tax profit Income tax on company & subsidiaries Profit after tax Minority interests Share of associate net income Preferred dividends Recurring attributable net profit Extraordinary items Reported net profit

2014 1,526 (721) (290) 515 (588) (73) 0 (73) (81) 77 (77) 64 (12) 0 0 0 (12) 0 (12)

2015 1,893 (930) (655) 308 (660) (351) 0 (351) (133) 32 (452) 54 (399) 0 0 0 (399) (88) (487)

2016F 2,209 (828) (686) 695 (574) 120 0 120 (118) 38 40 (8) 32 0 0 0 32 0 32

2017F 2,691 (1,001) (702) 988 (700) 288 0 288 (71) 46 263 (53) 210 0 0 0 210 0 210

2018F 2,838 (1,006) (716) 1,116 (738) 378 0 378 (40) 48 386 (77) 309 0 0 0 309 0 309

Shares in issue (Y/E, m) EPS (excluding extraordinary items, Bt) DPS (Bt) DPS/EPS (%)

3,080 -0.004 0.12 na

3,101 -0.13 0.02 na

3,201 0.01 0.00 0%

3,201 0.07 0.00 0%

3,201 0.10 0.00 0%

2014 (77) 64 290 (8) 276 545

2015 (452) 54 655 147 213 616

2016F 40 (8) 686 (181) 24 562

2017F 263 (53) 702 (96) 91 907

2018F 386 (77) 716 (41) 14 999

(407) 1,002 (1,636) (1,042)

(283) 400 (1,593) (1,476)

(200) (458) (658)

(200) (378) (578)

(150) (489) (639)

Debt financing Capital increase Dividends paid Warrants & other surplus Cash flow from financing

389 168 (337) 220

457 52 (53) 456

92 10 102

(329) (329)

(360) (360)

Free cash flow Net Cash Flow or Chg In Cash

138 (277)

333 (404)

362 6

707 0

849 0

Chg. In Cash

(277)

(404)

6

-

-

CASHFLOW (Btm) Earnings before tax Tax paid Depreciation & amortization Chg In working capital Chg In other CA & CL / minorities Cash flow from operations Capex ST loans & investments LT loans & investments Adj for asset revaluation Chg In other assets & liabilities Cash flow from investments

Krungsri Securities Research

6

7 พฤศจิกายน 2559

Resume Coverage | MONO BALANCE SHEET (Btm) Cash & equivalents A/C receivable Inventory Others Total Current Assets Property and equipment Investments & associates Other assets Goodwill Total Assets

2014 998 578 8 76 1,659 504 0 3,237 0 5,400

2015 195 554 10 78 837 717 0 3,724 0 5,278

2016F 200 696 12 91 1,000 831 0 3,768 0 5,598

2017F 200 848 14 111 1,173 928 0 3,828 0 5,929

2018F 200 894 14 117 1,225 962 0 3,804 0 5,991

Short-term debt A/C payable Other current liabilities Total Current Liabilities Long-term debt Other liabilities Total Liabilities

0 367 277 644 425 1,420 2,489

135 493 391 1,019 749 1,086 2,854

762 456 428 1,647 218 1,267 3,132

499 513 539 1,551 158 1,544 3,253

211 519 559 1,290 87 1,628 3,005

Share capital Share premium Revaluation surplus Translation adjustment Retained earnings Total ordinary equity Preferred equity Minorities Total equity & minorities

308 2,699 (154) 0 58 2,911 0 0 2,911

310 2,749 (145) 0 (490) 2,424 0 0 2,424

320 2,749 (145) 0 (458) 2,466 0 0 2,466

320 2,749 (145) 0 (248) 2,676 0 0 2,676

320 2,749 (145) 0 61 2,985 0 0 2,985

Accumulated depreciation BV per ordinary share (Y/E, Bt) Adjusted book value ps (Y/E, Bt)

(195) 0.91 0.91

(264) 0.76 0.76

(350) 0.77 0.77

(453) 0.84 0.84

(569) 0.93 0.93

RATIOS (%) Growth Turnover EBITDA EBIT Recurring net profit EPS (before extraordinary items) EPS DPS

2014

2015

2016F

2017F

2018F

8.5 (57.6) (116.1) (102.5) (102.5) (102.5) (33.7)

24.0 40.1 383.2 3,816.9 3,108.5 3,816.9 (83.9)

16.7 165.6 na na na na na

21.8 22.8 139.2 555.1 555.1 555.1 na

5.5 10.5 31.1 46.9 46.9 46.9 na

Accounting ratios Gross profit margin Operating profit margin Net profit margin Turnover/avg total assets (x) ROA ROE S&A/turnover

33.8 (4.8) (0.8) 0.3 (0.3) (0.4) 38.5

16.3 (18.6) (25.7) 0.4 (9.1) (18.2) 34.8

31.5 5.5 1.5 0.4 0.6 1.3 26.0

36.7 10.7 7.8 0.5 3.6 8.2 26.0

39.3 13.3 10.9 0.5 5.2 10.9 26.0

Operating performance EBITDA margin EBIT margin NOPLAT margin (NOPLAT/Turnover) Asset turnover (Turnover/avg Op assets)

14.2 (4.8) (0.8) 0.3

16.0 (18.6) (21.1) 0.4

36.5 5.5 1.5 0.4

36.8 10.7 7.8 0.5

38.6 13.3 10.9 0.5

Krungsri Securities Research

7

CG Rating 2015 Companies with CG Rating ADVANC

BAFS

BCP

BIGC

BTS

CK

CPN

DRT

DTAC

DTC

EASTW

EGCO

GRAMMY

HANA

HMPRO

INTUCH

IRPC

IVL

KBANK

KCE

KKP

KTB

LHBANK

LPN

MCOT

MINT

MONO

NKI

PHOL

PPS

PS

PSL

PTT

PTTEP

PTTGC

QTC

RATCH

ROBINS

SAMART

SAMTEL

SAT

SC

SCB

SCC

SE-ED

SIM

SNC

SPALI

THCOM

TISCO

TKT

TMB

TOP

VGI

WACOAL

AAV

ACAP

AGE

AHC

AKP

AMATA

ANAN

AOT

APCS

ARIP

ASIMAR

ASK

ASP

BAY

BBL

BDMS

BKI

BLA

BOL

BROOK

BWG

CENTEL

CFRESH

CHO

CIMBT

CM

CNT

COL

CPF

CPI

CSL

DCC

DELTA

DEMCO

ECF

EE

ERW

GBX

GC

GFPT

GLOBAL

GUNKUL

HOTPOT

HYDRO

ICC

ICHI

INET

IRC

KSL

KTC

LANNA

LH

LOXLEY

LRH

MACO

MBK

MC

MEGA

MFEC

NBC

NCH

NINE

NSI

NTV

OCC

OGC

OISHI

OTO

PAP

PDI

PE

PG

PJW

PM

PPP

PR

PRANDA

PREB

PT

PTG

Q-CON

QH

RS

S&J

SABINA

SAMCO

SCG

SEAFCO

SFP

SIAM

SINGER

SIS

SITHAI

SMK

SMPC

SMT

SNP TCAP

BANPU

SPI

SSF

SSI

SSSC

SST

STA

STEC

SVI

SWC

SYMC

SYNTEC

TASCO

TBSP

TF

TGCI

THAI

THANA

THANI

THIP

THRE

THREL

TICON

TIP

TIPCO

TK

TKS

TMI

TMILL

TMT

TNDT

TNITY

TNL

TOG

TPC

TPCORP

TRC

TRU

TRUE

TSC

TSTE

TSTH

TTA

TTCL

TTW

TU

TVD

TVO

UAC

UT

UV

VNT

WAVE

WINNER

YUASA

ZMICO

2S

AEC

AEONTS

AF

AH

AIRA

AIT

AJ

AKR

AMANAH

AMARIN

AP

APCO

AQUA

AS

ASIA

AUCT

AYUD

BA

BEAUTY

BEC

BFIT

BH

BIG

BJC

BJCHI

BKD

BTNC

CBG

CGD

CHG

CHOW

CI

CITY

CKP

CNS

CPALL

CPL

CSC

CSP

CSS

CTW

DNA

EARTH

EASON

ECL

EFORL

ESSO

FE

FIRE

FOCUS

FORTH

FPI

FSMART

FSS

FVC

GCAP

GENCO

GL

GLAND

GLOW

GOLD

GYT

HTC

HTECH

IEC

IFEC

IFS

IHL

IRCP LALIN

ITD

JSP

JTS

JUBILE

KASET

KBS

KCAR

KGI

KKC

KTIS

KWC

KYE

L&E

LHK

LIT

LST

M

MAJOR

MAKRO

MATCH

MATI

MBKET

M-CHAI

MFC

MILL

MJD

MK

MODERN

MOONG

MPG

MSC

MTI

MTLS

NC

NOK

NUSA

NWR

NYT

OCEAN

PACE

PATO

PB

PCA

PCSGH

PDG

PF

PICO

PL

PLANB

PLAT

PPM

PRG

PRIN

PSTC

PTL

PYLON

QLT

RCI

RCL

RICHY

RML

RPC

S

SALEE

SAPPE

SAWAD

SCCC

SCN

SCP STANLY

SEAOIL

SIRI

SKR

SMG

SOLAR

SORKON

SPA

SPC

SPCG

SPPT

SPVI

SRICHA

SSC

STPI

SUC

SUSCO

SUTHA

SYNEX

TAE

TAKUNI

TCC

TCCC

TCJ

TEAM

TFD

TFI

TIC

TIW

TLUXE

TMC

TMD

TOPP

TPCH

TPIPL

TRT

TSE

TSR

TT

UMI

UP

UPF

UPOIC

UREKA

UWC

VIBHA

VIH

VPO

WHA

WIN

XO

Disclaimer การเปิดเผยผลการสํารวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ในเรือ$ งการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) นี3 เป็นการ ดําเนินการตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสารวจของ IOD เป็นการสํารวจและประเมินจากข้อมูล ของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (MAI) ทีม$ กี ารเปิดเผยต่อสาธารณะ และเป็นข้อมูลทีผ$ ลู้ งทุน ทัวไปสามารถเข้ $ าถึงได้ ดังนัน3 ผลสํารวจดังกล่าวจึงเป็นการนําเสนอในมุมมองของบุคคลภายนอก โดยไม่ได้เป็นการประเมินการปฏิบตั ิ และมิได้มกี ารใช้ ข้อมูลภายในเพือ$ การประเมิน ผลสารวจดังกล่าวเป็นผลการสํารวจ ณ วันทีป$ รากฏในรายงานการกํากับดูแลกิจการของบริษทั จดทะเบียนไทยเท่านัน3 ดังนัน3 ผลการสํารวจจึงอาจเปลีย$ นแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมือ$ ข้อมูลทีเ$ กีย$ วข้องมีการเปลีย$ นแปลง ทัง3 นี3 บริษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) มิได้ ยืนยัน ตรวจสอบ หรือรับรองถึงความถูกต้องครบถ้วนของผลการสํารวจดังกล่าวแต่อย่างใด

Anti-corruption Progress Indicator 2015 ู ี+เกี+ยวข้อง) Level 5: Extended (ขยายผลสู่ผ้ท BCP

CPN

GYT

PE

PM

PPP

PT

PTT

BAFS EASTW KGI SABINA TISCO

BANPU ECL KKP SCB TMB

BAY EGCO KTB SINGER TMD

BBL ERW LANNA SIS TNITY

PTTGC

SAT

SCC

THANI

TOP

BLA GCAP MBKET SNP TSTH

BTS HANA MFC SSF

CFRESH HTC MINT SSI

CIMBT IFEC MTI SSSC

Level 4: Certified (ได้รบั การรับรอง) ADVANC AMANAH CSL DCC IRPC IVL PPS PSL TCAP THCOM

ASP DRT KBANK PTG THRE

AYUD DTC KCE PTTEP THREL

BKI FSS LHBANK SNC TOG

CNS INTUCH NKI SVI

Level 3B: Established by Commitment and Policy (มีมาตรการป้ องกัน ตามคํามันและนโยบาย) + AAV CITY GL MANRIN PJW SAPPE SUTHA TOPP UV

AHC CK GOLD MATI PLANB SC T TPC VPO

AIT AKR CKP COLOR GPSC GRAMMY MODERN MSC PLE POLAR SCP SFP TAE TBSP TPCH TPIPL WAVE WINNER

ARROW CWT HYDRO NOBLE PRG SIM TCC TSR YUASA

ASK EARTH IRCP NOK PTL SLP TFD TT

BA EASON IT NPK Q-CON SMT TGCI TYCN

BDMS EPG JCT NUSA QTC SPA TGPRO UAC

BEC F&D KCM OISHI RCI SPORT THANA UBIS

BJCHI FANCY KWC OTO S11 SSC THIP UEC

CGH FIRE LH PAF SALEE SST TIW UMI

CHG FMT LIT PAP SAM STEC TK UP

CHOW FORTH LOXLEY PATO SAMART STPI TMW UPF

CIG GENCO MACO PF SAMTEL SUC TNDT UT

Level 3A: Established by declaration of intent (มีมาตรการป้ องกัน ตามคําประกาศเจตนารมณ์) ABC BWG DIMET ICC MAKRO PACE ROJNA SPI TMILL ZMICO

ACAP CEN DNA ICHI MC PCSGH RWI SRICHA TMT

AGE CENTEL DTAC INOX MCOT PDI SAMCO STANLY TNL

AH CHARAN EA INSURE MFEC PG SCCC SUPER TPCORP

ANAN CHO ECF IRC MJD PHOL SCG SYMC TSTE

AP CHOTI EE JAS MONO PLAT SEAOIL SYNEX TTCL

APCS CM EVER JTS MOONG PR SE-ED SYNTEC TU

APURE CNT FPI JUBILE NBC PRANDA SENA TASCO TVI

AS COL GBX KC NDR PREB SITHAI TCMC UOBKH

ASIA CPF GC KTC NINE PS SMK TFI UREKA

ASIAN CPI GFPT KYE NMG QLT SMPC THAI VGI

ASIMAR CPL GLOW LHK NSI RATCH SPALI TICON VNT

BIGC DELTA HMPRO LPN NTV RML SPC TKT WACOAL

BROOK DEMCO HOTPOT LRH OGC ROBINS SPCG TLUXE WHA

ั ิ) Level 2: Declared (ประกาศเจตนารมณ์ เข้าเป็ นแนวร่วมปฏิ บต 2S BLAND FER KASET MILL PSTC SPACK TRT VNG

ABICO BROCK FNS KBS MK PYLON SPPT TRU WIIK

AF BRR FVC KCAR MPG QH SR TRUE WIN

AIRA BSBM GEL KKC MTLS ROCK SUSCO TSC XO

AKP BTNC GLOBAL KSL NCH ROH TAKUNI TSI

ALUCON CCP GUNKUL KTECH NCL RP TEAM TTW

AMARIN CI IEC L&E NNCL RPC TF TVD

AMATA CSC IFS LALIN NPP S&J TIC TVO

AOT CSR ILINK LTX OCC SGP TIP TVT

APCO CSS INET M OCEAN SIAM TIPCO U

BEAUTY EFORL J MALEE PB SKR TMC UKEM

BFIT EPCO JMT MBAX PCA SMG TMI UNIQ

AQUA CTW HFT MDX PRIN SMM TH TWZ

ARIP DCON HTECH MIDA RAM SOLAR TKS UMS

AUCT DRACO IHL ML RICH SPG TNH UPA

BAT-3K DSGT ITD MPIC RS SPVI TNPC UPOIC

BIG DTCI JSP NC SANKO STA TPAC UTP

BJC E KDH NEP SAUCE STAR TPOLY UVAN

BOL EMC KTIS NWR SAWAD SVH TRC VARO

CBG ESSO KTP OHTL SAWANG SVOA TRUBB VI

BH BKD ESTAR FE JUTHA K MBK MEGA PDG PRINC SMIT SORKON TPA TPP UWC VIBHA

Level 1: Committed (มีนโยบาย) AEONTS CGD GIFT MAJOR PL SF TC TTI WG

AFC CMR GLAND MATCH PPM SHANG TCCC TTL

AJ CPH GRAND MAX PRAKIT SIRI TCJ TTTM

AMC CSP GREEN M-CHAI PRECHA SMART TCOAT TWP

CCET FOCUS LEE PICO SCN SWC TSE VIH

CCN FSMART LST PK SEAFCO TAPAC TTA VTE

Disclaimer การเปิดเผยผลการประเมินดัชนีชว3ี ดั ความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกีย$ วข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชัน (Anti-Corruption Progress Indicators) ของ บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึง$ จัดทําโดยสถาบันไทยพัฒน์น3ี เป็นการดําเนินการตามนโยบายและตามแผนพัฒนาความยังยื $ น สําหรับบริษทั จดทะเบียนของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยผลการประเมินดังกล่าวของสถาบันไทยพัฒน์ อาศัยข้อมูล ทีไ$ ด้รบั จากบริษทั จดทะเบียนตามทีบ$ ริษทั จดทะเบียนได้ระบุในแบบแสดงข้อมูลเพือ$ การประเมิน Anti-Corruption ซึง$ ได้อา้ งอิงข้อมูลมาจากแบบแสดง รายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี (แบบ 56-2) หรือในเอกสารและหรือรายงานอื$นทีเ$ กีย$ วข้องของบริษทั จดทะเบียนนัน3 แล้วแต่กรณี ดังนัน3 ผลการประเมินดังกล่าวจึงเป็นการนําเสนอในมุมมองของสถาบันไทยพัฒน์ซง$ึ เป็นบุคคลภายนอก โดยมิได้เป็นการประเมินการปฏิบตั ขิ องบริษทั จด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมิได้ใช้ขอ้ มูลภายในเพือ$ การประเมิน เนื$องจากผลการประเมินดังกล่าวเป็นเพียงผลการประเมิน ณ วันที$ ปรากฏในผลการประเมินเท่านัน3 ดังนัน3 ผลการประเมินจึงอาจเปลีย$ นแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมือ$ ข้อมูลทีเ$ กีย$ วข้องมีการเปลีย$ นแปลง ทัง3 นี3 บริษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) มิได้ยนื ยัน ตรวจสอบ หรือรับรองความถูกต้องครบถ้วนของผลการประเมินดังกล่าวแต่อย่างใด

Reference Level 5: Extended – การแสดงให้เห็นถึงนโยบายทีค$ รอบคลุมถึงหุน้ ส่วนทางธุรกิจทีป$ รึกษาตัวกลาง หรือตัวแทนธุรกิจ ทีจ$ ะไม่มสี ว่ นเกีย$ วข้องกับคอร์รปั ชันทุกรูปแบบ Level 4: Certified – การแสดงให้เห็นถึงการนําไปปฎิบตั โิ ดยมีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของการบวนการทัง3 หมดจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูส้ อบบัญชี ที$ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ การได้รบั การรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิ (CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือได้ผา่ นการตรวจสอบเพื$อให้ความ เชื$อมันอย่ $ างเป็ นอิสระจากหน่วยงานภายนอก Level 3: Established – การแสดงให้เห็นถึงระดับขอบเขตของนโยบายของบริษทั Level 3A: บริษทั มีการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ CAC หรือภาคี Level 3B: บริษทั มีคํามันและนโยบายของบริ $ ษทั แต่มไิ ด้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม โครงการ CAC หรือภาคี Level 2: Declared – การแสดงให้เห็นถึงความมุง่ มันโดยการประกาศเจตนารมณ์ $ เข้าร่วมปฏิบตั ิ (CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต Level 1: Committed – การแสดงให้เห็นถึงคํามันจากผู $ บ้ ริหารสูงสุดและขององค์กรโดยมติและนโยบายของคณะกรรมการในเรื$องการดําเนินธุรกิจทีจ$ ะไม่มสี ว่ นเกีย$ วข้อง กับคอร์รปั ชัน$

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหำชน)

สำนักงำนใหญ่ เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2659-7000 โทรสาร 0-2658-5699 Internet Trading: 0-2659-7777

สำขำ

สำขำเอ็มโพเรียม 622 เอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนสุขมุ วิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2695-4500 โทรสาร 0-2695-4599

สำขำนครปฐม 67/1 ถนนราชดาเนิน ตาบลพระปฐมเจดีย์ อาเภอเมือง จ.นครปฐม 73000 โทร. 0-3427-5500-7 โทรสาร 0-3421-8989

สำขำเซ็นทรัลบำงนำ 589/151 อาคารเซ็นทรัลซิตที้ าวเวอร์ 1 ออฟฟิศ ชั้น 27 ถนนบางนา-ตราด แขวง-เขต บางนา กรุงเทพฯ 10260 โทร. 0-2763-2000 โทรสาร 0-2399-1448

สำขำสุพรรณบุรี 249/171-172 หมู่ 5 ตาบลท่าระหัด อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000 โทร. 0-3550-1234 โทรสาร 0-3552-2449

สำขำพระรำม 2 111/917-919 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 โทร. 0-2895-9575 โทรสาร 0-2895-9557

สำขำนครรำชสีมำ 168 ถนนจอมพล ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 0-4425-1211-4 โทรสาร 0-4425-1215

สำขำถนนวิภำวดีรังสิต ที่ทาการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาถนนวิภาวดีรังสิต (ซันทาวเวอร์ส) 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2273-8388 โทรสาร 0-2273-8399

สำขำขอนแก่น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น 114 ถนนศรีจันทร์ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร. 0-4322-6120 โทรสาร 0-4322-6180

สำขำชลบุรี 64/17 ถนนสุขมุ วิท ตาบลบางปลาสร้อย อาเภอเมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร. 0-3879-0430 โทรสาร 0-3879-0425 สำขำหำดใหญ่ 90-92-94 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ถนนนิพทั ธ์อุทิศ 1 ตาบล หาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. 074- 221-229 โทรสาร 074-221-411

สำขำเชียงใหม่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาประตูช้างเผือก 70 ถนนช้างเผือก ตาบลศรีภูมิ อาเภอเมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร. 0-5321-9234 โทรสาร 0-5321-9247 สำขำเชียงรำย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาเชียงราย 231-232 ถนนธนาลัย ตาบลเวียง อาเภอเมือง จ.เชียงราย 57000 โทร. 0-5371-6489 โทรสาร 0-5371-6490 สำขำพิษณุโลก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก 275/1 ถนนพิชัยสงคราม ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร. 0-5530-3360 โทรสาร 0-5530-2580

Analyst Team

Sector Coverage

Central line

E-mail

ณภัทร จันทรเสรีกุล, Head of Research กิตติสร พฤติภทั ร, CFA, FRM เจษฎา เตชะหัสดิน, CFA สุนทร ทองทิพย์ วรพงศ์ ตันติวฒ ุ ิพงศ์ กรัณย์ อินทร์ชัย ธีระพล อุดมเวศย์ กิตติ พิทักษ์ธรี ะบัณฑิต, Assistant Analyst อาทิตย์ จันทร์สว่าง นลินี ประมาณ, Assistant Analyst อภิศักดิ์ ลิมป์ธารงกุล

Energy, Petrochemical, Strategy

662-659-7000 ext. 5000

[email protected]

Construction Property, ICT,Materials Contractor Banking, Consumer Finance, Insurance

662-659-7000 ext. 5019

[email protected]

662-659-7000 ext. 5004

[email protected]

Food, Transportation, Strategy Electronic, Automotive, Commerce

662-659-7000 ext. 5009

[email protected]

662-659-7000 ext. 5016

[email protected]

Renewable Energy

662-659-7000 ext. 5010

[email protected]

Healthcare, Tourism

662-659-7000 ext. 5012

[email protected]

Mid - Small cap, MAI

662-659-7000 ext. 5005

[email protected]

662-659-7000 ext. 5007

[email protected]

Mid - Small cap, MAI Technical

Fax 662-658-5643

คำแนะนำในกำรลงทุน ซื้อ - หุ้นที่คาดหวังอัตราผลตอบแทนรวมจากการลงทุนเกินกว่า 10% ภายในระยะเวลา 1 ปีข้างหน้าสาหรับหุ้นขนาดเล็ก, เกินกว่า 5% สาหรับหุ้นขนาดใหญ่ ถือ - หุ้นที่คาดหวังอัตราผลตอบแทนรวมจากการลงทุนระหว่าง -10% ถึง 10% ภายในระยะเวลา 1 ปีข้างหน้าสาหรับหุ้นขนาดเล็ก, ระหว่าง -5% ถึง 5% สาหรับหุ้นขนาดใหญ่ ขำย - หุ้นที่คาดหวังอัตราผลตอบแทนรวมจากการลงทุนน้อยกว่า 10% ภายในระยะเวลา 1 ปีข้างหน้าสาหรับหุ้นขนาดเล็ก, เกินกว่า 5% สาหรับหุ้นขนาดใหญ่

www.krungsrisecurities.com

Mono Technology - SETTRADE.COM

Mono Technology. (MONO TB) .... MONO TB MONO TECHNOLOGY CO LTD. 265 285.2 43.5 3.7 3.4 ..... Electronic, Automotive, Commerce. 662-659-7000 ext.

649KB Sizes 7 Downloads 85 Views

Recommend Documents

Mono Technology - SETTRADE.COM
Aug 10, 2017 - 2Q 17 earnings review : TV business helped profits skyrocket. Event. MONO reported a 2Q 17 net profit of Bt52m n (+123% Q oQ , +295% YoY).

mono term.pdf
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. mono term.pdf.

Mono Olive -
As time goes by, community grew up and Mono programmers de- ... Blog (http://tirania.org/blog/) talking about a new C# compiler he ...... If you'd, great, thanks.

patron mono flamencos.pdf
patron mono flamencos.pdf. patron mono flamencos.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu. Displaying patron mono flamencos.pdf. Page 1 of 15.

patron mono flamencos.pdf
Whoops! There was a problem loading more pages. Retrying... patron mono flamencos.pdf. patron mono flamencos.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In.

03 Fonctions Mono-Ligne__print.pdf
Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. 03 Fonctions Mono-Ligne__print.pdf. 03 Fonctions Mono-Ligne__print.pdf.

Vakulenko mono 2015_3_MAKET_3 + dodatky.pdf
Try one of the apps below to open or edit this item. Vakulenko mono 2015_3_MAKET_3 + dodatky.pdf. Vakulenko mono 2015_3_MAKET_3 + dodatky.pdf. Open.

Desmond-Morris-El-Mono-Desnudo.pdf
There was a problem loading more pages. Retrying... Desmond-Morris-El-Mono-Desnudo.pdf. Desmond-Morris-El-Mono-Desnudo.pdf. Open. Extract. Open with.

Photophysical Studies on the Mono- and ...
spectrophotometer (HITACHI Co. Japan) ... A Nima 622 Langmuir-Blodgett trough (Nima Ltd., Cov- .... TABLE 1: Solvents Parameters and Steady State Spectroscopic Data of Dyes ..... process in two-dimensional systems; while the second term.

SOLARWORLD Sunmodule Pro-Series XL 310 315W MONO Silver ...
TUV Power controlled: ... SolarWorld only delivers modules ... Sunmodule Pro-Series XL 310 315W MONO Silver Frame SW315 SW310 XL Mono Datasheet.pdf.

A practical approach for regioselective mono-nitration of ... - Arkivoc
College of Chemistry and Chemical Engineering, Shanghai University of ... After choosing the best nitrating reagent and solvent, nitration of a variety of phenolic.

Photophysical Studies on the Mono- and ...
(C-C single bond). The torsion mode of ... CHART 1: Schematic Illustration of the Potential ..... the solvent effect on fluorescence quantum yield (Figure 5(b).

Engels 1876 El-papel-del-trabajo-en-transformacion-mono-en ...
Engels 1876 El-papel-del-trabajo-en-transformacion-mono-en-hombre.pdf. Engels 1876 El-papel-del-trabajo-en-transformacion-mono-en-hombre.pdf. Open.

Watch Shinobi no mono Kirigakure Saizo (1964) Full Movie Online ...
Watch Shinobi no mono Kirigakure Saizo (1964) Full Movie Online Free.pdf. Watch Shinobi no mono Kirigakure Saizo (1964) Full Movie Online Free.pdf. Open.