  

@ @åí‰bç@æŠuýÏ@åÌ®a‰

ñ†îÔÇ Z âý[email protected]åÔí†í†äÏ

@æŠuýÏ@pbß

@ÍÛŠ¼ 3

@ @Ü×

oîäîß@ 60

bß

õbÔ[email protected]Ðî•Ši a Z a٢oÐî• îÔîß@æa…@ïàè¾

3.3

@õbÔ[email protected]Ðî•Ši a ´mŠÌÏ@å×bmbrß@@3.3.1 @ @õbÔ[email protected]Ðî•Š[email protected][email protected]ðõbíbŠÐ¾@âìØ[email protected]å×bmbrß 3.3.2 @ @õbÔ[email protected]Ðî•Š[email protected][email protected]ïÜÔã@ÝîÛ…@„bj¾@3.3.3

åËë†ãb× …‰†än @ @ æŠuýjàÏ@…‰†än

õbÔ[email protected]Ðî•@åË…@æb¹aŠ[email protected]Ö†î[email protected]òjÓbÇ@æa…@æb¹aŠ[email protected]å×@åØía‰bärß 3.3.4 @Z oÏa…@†í‰ìß @ @ @õbÔ[email protected]Ðî•Š[email protected][email protected]´mŠÌÏ@å×bmbrß@N1 @æŠuýjàÏ@ÑînØî ëa

síõbíbŠÐ¾@âìØ[email protected]å×bmbrß@.2 säîmŠÌÏ@bmŠ@ïÜÔã@ÝîÛ…@@„bj¾@.3 @ @õbÔ[email protected]Ðî•Š[email protected]a @åË…@æb¹aŠ[email protected]å×@[email protected]åØía‰bärß@.4 õbÔ[email protected]Ðî•Š[email protected][email protected]åË…@æb¹aŠ[email protected]Ö†î[email protected]òjÓbÇ 3 åØía‰bärß@N5

@ @N‫@ﺛﻮﻧﺎﻣﻲ‬ìí†íú@bmŠ@‫ ﳐﻠﻮﻕ‬Òë†îç@æî× ðõbäÌß æ‰b@Íjßì .1 @ @ @æŠuýÏ@ïí[email protected]ðõbäÌß@åËŠäÏ@.2 @æa…@æŠubÌÏ@íûîn×a @ @æŠuýjàÏ NÙîÏaŠ™@Ήì[email protected]åÏaì[email protected]Ínä[email protected]åÛìÐßì×@åÌ‚äîiŠÏ@.3 [email protected] @åèjŠÏ@å×bãìšÌß@oßìÜÈß@åØíbÐàrß

Zï™ìÛìäØîm .1 [email protected]åãëbèëd× .2 @ @N´mbçŠàÏ@ð‰…@bí†í[email protected]åØÜî•bzÌß@: EK2.3 ´Ðàî¾@æõbíbÏëd׊i : EK1.9 bí†í[email protected]ìmaì@åØíb™bjÜо@ë[email protected]åØÌjàÌß@åèîÛìj×@[email protected]íûîmbíŠ×@.3 @ ‫ ﳐﻠﻮﻕ‬Òë†îç@æî×@à™ .1 ( TSUNAMI ) ‫@ﺛﻮﻧﺎﻣﻲ‬ìí†íú .2 DLP / Power [email protected]@@Ùîm .3

ÚNâNa

@ @

ŠubÌß@ìnä[email protected]åçbi

       〈  1 ®

3‫א‬

    

ÙîÏaŠ™@Ήìi .4 buŠ×@æ½ .5 N‫ﺻﻴﻔﺖ@ﺑﻘﺎﺀ‬Š[email protected][email protected]ðõbíbŠÐ¾@âìØ[email protected]æa…@´mŠÌÏ .1

@ @

@

@ @

@NõbÔ[email protected]Ðî•@[email protected]ïÜÔã@ÝîÛ…@„bj¾ .2 @Ò@æa…@Ò@åíýîäÏ @ @NõbÔ[email protected]Ðî•Š[email protected][email protected]³íõb׊[email protected]Íí@åÏaì[email protected]Ï@ÝäÌß .3 @ @NõbÔ[email protected]Ðî•Š[email protected][email protected]æb¹aŠ[email protected]Ö†î[email protected]òjÓbÇ@æa…@æb¹aŠ[email protected]å×@åØîbØîÐîý×N4 Nïãõbß@‫@ﺻﻴﻔﺖ‬æa…@[email protected]‫@ﺻﻴﻔﺖ ﺑﻘﺎﺀ‬Ï@ÝäÌß@N5 Ùйa

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

       〈  2 ®

3‫א‬

    

NæŠuýjàÏ@æa…@æŠubÌÏ@éØÌÛ@êìnãì   ³mb

íûîn×a åË…b

@ @ZåÜÔÈäÏ @æa†@bí‡í[email protected]æbväß   NåØníõb×@ÎìiìèÌß

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

@ @@Oåçìjßì[email protected]@‫ ﳐﻠﻮﻕ‬Òë†îç@æî×à™@å׊Ïb¾ ë‰ì™ 1.1.1 @ @´mbçŠàÏ [email protected]ïõbß@Oæaìî[email protected]@@@@@@ @ @NpìjŠ[email protected]‫@ﳐﻠﻮﻕ‬Òë†îç@æî×à™ïmb犾@†í‰ìß@1.1.2 @@@@@@@@@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ïãõbß@Òë†îç@æî×@îëŠÏ Ínäm †í‰ìß æ‰b Íjßì@1.2.1 @ @N†í‰ìß@åÏaì[email protected]ì@omb‚äß@ë‰ì™@æa… @N[email protected]õbÔ[email protected]Ðî•@åË…@åØníõbÌß æa…@åìßë‰@paìj¾@ë‰ì™@1.2.2 @âìØ[email protected]´mŠÌÏ@@ðõbäÌß@@æŠuýÏ ٢ïí[email protected]Ínä[email protected]åËŠäÏ@1.2.3 @säîmŠÌÏ@æa…@ïÜÔã@ÝîÛ…@bmŠ@õbÔ[email protected]Ðî•Š[email protected][email protected]ðõbíbŠÐ¾ @ @@@@[email protected] DLP / Power @ðõìÛýß ðõbîŠÐ¾ âìØy Mbßý@ÝØ×@aìè[email protected]ðbŠÏ@kuaë @ @bäî[email protected]å×a Ö†îm æa… tbßü

@ @ @ @ @ @ @MïuìÛìäØî[email protected]@ÚNâNa

îîÛbãa

1.1

1.2

õbÔi ´mŠÌÏ @ @

  ÝØ×

@ @[@88 Z28 òía —–ÔÛa ñ‰ì a… æbߊϊi a

@oßìÜÈß@åØíbÐàrß

éŽ èfl uëfl @üČ g@Ù  Ûčbçfl @õđ @ó‘fl @Ýş ×

@å×bãì›Ìß @ Power @åèj‹Ï @@@Point

æõbí†ŠÏ bbÏ

  BN[email protected]ïÛaì‚×@bäî[email protected]Ï@oí[email protected]ìmaì@Òbî[email protected]@sîm‰a @ @

@ @@@LÜ×@a‰b‚@å׊ÏbÏ…@Íí@@Ùî[email protected]„bj¾@†í‰ìß@@1.2.4 Në†íûí†äí[email protected]æa…@åÛìÐßì×@@@@@@@

       〈  3 ®

3‫א‬

    

@@ë‰ì™@éîÛë[email protected]å×bí†…@Íí Power Point å×bãìšÌß †í‰ìß 1.2.5 ‫@ﺍﷲ ﺑﺮﺻﻴﻔﺖ‬ÝîÛ…@æa…@âìØ[email protected]´mŠÌÏ@üì@åØËŠäß@Öìnãë[email protected]@@@@@@ N‫ﺑﻘﺎﺀ‬   ´mb‚   [email protected]@ÚNâNa @aŠb‚@åØÜàÈÌß @æëbèëd×@ØîÏ‹i @Íí@ïaìnî@a† @ @Nå×ìۋφ EK2.3 @bí‡í[email protected]åØÜî–bzÌß@   Nµmbç‹àÏ@ðŠ†

íûîn×a åË…b

ïbäî™b¹a bbÏ

@ @.( TSUNAMI ) ‫ ﺛﻮﻧﺎﻣﻲ‬ìí†íú åØÌíbäß ë‰ì™ 1.3.1 bí†í[email protected]æõbãbväÏ

1.3

@ @

( TSUNAMI ) ‫ ﺛﻮﻧﺎﻣﻲ‬ìí†íú

@ @

@(TSUNAMI) ‫@ﺛﻮﻧﺎﻣﻲ‬ìí†íú@@Ínä[email protected]æ‰b@Íjßì@ð¾@†í‰ìß@@1.3.2 ‫ ﺑﺮﺻﻴﻔﺖ‬[email protected]æb¹aŠ[email protected]å×@åË…@åØníõbÌß@æa…@oèîÛ…@Íí@@@@@@@ Nsnmb‚äß@‫ ﻛﻤﻮﺩﻳﻦ‬،‫ﺑﻘﺎﺀ‬ @@æb¹aŠ[email protected]å×@å׊Ïb¾@åË…@†í‰ìß@åÏaì[email protected]åØìßëŠß@ë‰ì™@1.3.3 @@ DLP / Power [email protected]æŠÏbÏ@ðõìÛýß@õbÔ[email protected]Ðî•Š[email protected][email protected]åË…@@@@@@@ @[email protected]æŠj×@ð‰†rß [email protected]énäíŠÏ übš@åØíbãìäß Îìjßì@oÐî• †Ï‰… ‰†äîçŠm @a‰b‚@õbÔ[email protected]@oÐî•Š[email protected][email protected]åË…@æb¹aŠ[email protected]å×@„bj¾@ïiì[email protected]éîmü 1.3.4 @ @ë†îíûí†äí[email protected]æa…@åÛìÐßì×@LÜ× @‫@ﺑﻘﺎﺀ‬oÐî•Š[email protected][email protected]åË…@æb¹aŠ[email protected]å×@[email protected]üì@åØía‰bärß@†í‰ìß 1.3.5 NÜ×@a‰b‚

@ @ÚNâNa @[email protected]íûîmbí‹× @åØÌjàÌß@åèîÛìj× @åØíbšbjÜп@ëbma @ @bí‡í[email protected]ìmaì @ @ZåÛìÔÈäÏ   @äí‹Ðäí[email protected]ìj¿

@ @@ìí†íú@@ðõbäÌß@æ‰b@Íjßì@åÏaì[email protected]üì@oèîÜß@†í‰ìß 1.4.1 .( TSUNAMI ) ‫@@@@@@@ﺛﻮﻧﺎﻣﻲ‬ @@åË…@åØníõbÌß@æa…@pìjŠ[email protected]åÏaì[email protected]@åíŠÐäí[email protected]ìj¾@†í‰ìß@1.4.2 @ @@N[email protected]õbÔ[email protected]Ðî•@åË…@æb¹aŠ[email protected]Ö†î[email protected]òjÓbÇ@@@@@@@@@ @ @@Ö†î[email protected]òjÓbÇ@å׊Ïb¾@åË…@†í‰ìß@åÏaì[email protected]åØìßëŠß@ë‰ì™@1.4.3 @ @Power Point / [email protected]ðõìÛýß@õbÔ[email protected]Ðî•Š[email protected][email protected]åË…@æb¹aŠ[email protected]@@@@@@ @ @@@@@@õbÔ[email protected]Ðî•Š[email protected][email protected]åË…@æb¹aŠ[email protected]Ö†î[email protected]òjÓbÇ@„bj¾@†í‰ìß@1.4.4 @ @Në†íûí†äí[email protected]æa…@åÛìÐßì×@LÜ×@a‰b‚@@@@@@

@îînäî

1.4

bí†ía

       〈  4 ®

3‫א‬

    

@ðŠí…@Îìjßì@æa… œÌi a énäíŠÏ ŠšÌÜß@bînä @[email protected]åÛ[email protected]Ò…bçŠ[email protected]ì×[email protected]a‰@ÍÜîç @ @ @ @@@@@[email protected]åË…@æb¹aŠ[email protected]Ö†î[email protected]òjÓbÇ@[email protected]üì@åØía‰bärß@†í‰ìß 1.4.5 @NÜ×@a‰b‚@õbÔ[email protected]Ðî•Š[email protected]@@@@@@@ íûîn×a åË…b

  ´mb‚ [email protected]@ÚNâNa @æõbíbÏëd׋i   µÐàî¿

 

åÌjà×ŠÏ bbÏ

@ Z åÛìÐßì× 6 †Ð×@åØî™bèi…@†í‰ìß 1.5.1 @ @@@@Íí@ÙîÏaŠ™@Ήì[email protected]ïîÌß@ïÓ†äè×…@åÛìÐßì×@Òbîn@@@@@@@ @[email protected]æн@Êìu‰@[email protected]õbÔ[email protected]Ðî•Š[email protected][email protected]Öì[email protected]åË…@³íõb׊[email protected]@@@@@@ @ @NåÏaì[email protected]ð‰b‚äß@Öìnãë[email protected]åÛìÐßì×@a……@Í‚äîiŠ[email protected]†í‰ìß@1.5.2 NåÏaì[email protected]åÌ‚äîiŠÏ@Ýî•[email protected]åØÌnäj¾@åÛìÐßì×@Òbîn@Ýî×aë@1.5.3

åÔíõbjèjàäÏ

1.5

@åÔàîrÏ@paìj¾@†í‰ìß@æa… åÏaì[email protected]@Ùî[email protected]å׊Ïb¾@ë‰ì™ @1.6.1 @ @NåÏaìu

‫ﻣﻨﻴﻼﻱ‬

1.6

kuaë@[email protected]ðõbíbŠÐ¾@âìØy 

ÝØ× M ‫ ﺑﻘﺎﺀ‬Z ´mŠÌÏ@

òjÓbÇ

@ @ @ @

å×

ðŠí…@œÌ[email protected]æa…@Îìjßì

[email protected]æŠj×@‰†rß

[email protected]énäíŠÏ@ŠšÌÜß@bînä

[email protected]énäíŠÏ@übš@åØíbãìäß

@Ò…bçŠ[email protected]ì×[email protected]a‰@ÍÜîç [email protected]åÛbi

oÐî• †Ï‰… ‰†äîçŠm Îìjßì

@åÛìÐßì×@æa…@é׊ß@ðŠi…@å×[email protected]Ð[email protected]æa…@Þì[email protected]Íí@åÏaìu NÍäàÏ@a×…@ïšÌîmŠ[email protected]é׊ß@oÏa†äß@Íí @a‰b‚@å׊ÏbÏ…@Íí@@Ùî[email protected]üì@„bj¾@†í‰ìß @@@@@@Në†íûí†äí[email protected]æa…@åÛìÐßì×LÜ×

1.6.2

1.6.3

íûîn×a åË…b

  ´mb‚  

åÓ†äîm bbÏ

@NbuŠ×@æ½ ð¾@ë‰ì™

1.7.1

æõbãbÔÜÏ

.1.7

       〈  5 ®

3‫א‬

    

@ZåÛìÐßì× Oë†íûí†äí[email protected]íûîn×a Þì[email protected]Íí@åÏaì[email protected]åË…@Îìì×@oз@ïía .1 ‫†@ﺻﻴﻔﺖ‬Ï@[email protected]@[email protected] [email protected]æa…@[email protected]õbÔ[email protected]Ðî•@†Ï@H √@[email protected]å×a†äm .2 N‫ﳐﻠﻮﻕ‬ @Ö†î[email protected]òjÓbÇ@æa…@æb¹aŠ[email protected]å×@…[email protected]âb@æõbmbqŠÏ@åØÜ× .3 [email protected]õbÔ[email protected]Ðî•@@åË…@æb¹aŠi NÞì[email protected]Íí@åÏaì[email protected]åØnÛìi .4  

@ @@ðõb™ŠèÌß@æa…@‰ìØ‘Š[email protected]bînä@åØnzî–ã…@†í‰ìß 1.8.1 @ @@@[email protected]Ò[email protected]ìjí[email protected]åíàÏ@ðõb™ŠèÌß@ïmŠÐ@[email protected]æõbîã‰ì×@òàÈã@@@@@@@@ @ @NîØ@bÇ@æa…@éÛìØ@a†ä[email protected]Šç@bväß@@@@@@@@

åÜàÇ 1.8 åëŠmŠi

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

       〈  6 ®

3‫א‬

     

@ @ÙîÏaŠ™™@Ήìi : @1 @æн @ @_______ _ ______________ _ [email protected] åÛìÐÐßì×@âbã @ @

@ @NÞì[email protected]Íí@åÏaì Þ ì[email protected]åË…@åí[email protected]êëbi…@ÙîÏaŠŠ™@Ήì[email protected]åØØÐØÌÛ @ @ @ @ @ @ @________ ___________ @__________________ [email protected] @ @ @ @ @ @ @

síõbíbŠŠÐ¾@âìØyy 

õbÔ[email protected]´mŠŠÌÏ 

  _____ ___________ __________ ____ .1

  _________ ___________ __________ _

_____ ___________ __________ ____

_________ ___________ __________ _

  _____ ___________ __________ ____ .2

  _________ ___________ __________ _

  _____ ___________ __________ ____

  _________ ___________ __________ _

  _____ ___________ __________ ____ .3

  _________ ___________ __________ _

  _____ ___________ __________ ____

  _________ ___________ __________ _

õbÔi @ @oÐÐî•Š[email protected][email protected]æb¹aŠ[email protected]@@Ö††î[email protected]òjÓbÇ

@ @ @ @ @.1 @ @ @ .2 @ @ @ @ .3 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

õbÔi oÐÐî•Š[email protected][email protected]æb¹aŠi å ×

       〈  7 ®

3  ‫א‬

     

@ @[email protected]Š××@æ½ @ @___________ [email protected]@[email protected] âbã @ @[email protected]@æìçbm @ @___________ [email protected]@‫ﺗﺎﺭﻳﺦ‬ ‫ﺦ‬ @@ @ @

@ @Z Þì[email protected]Íí@åÏaì[email protected]åË…@Îììì×@oз@ïía @ @ @ @

bäîi 

éäìß  @

@ @

tbßßüMbßý

kuaëë 

@@@@@@@@

  ïmbß @@

ÝØ×  @

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@oî×@N_______ _ [email protected]éÛÛbí[email protected][email protected]õbÔi oÐî•@ïm‰‰a @æa…@__ [email protected]ÝØ× [email protected]ðbŠÏ ____________ @___ [email protected]å×[email protected]ï ãõbß@aì [email protected]å×a å @Ö†îm @ @N_______ _ [email protected]å×a å @åí[email protected]bÇÇ@æa…

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @@@

@ @___________________ __________________________________________________________________________

       〈  8 ®

3  ‫א‬

     

[email protected]Š× ×@æ½

@ @________ _ [email protected]@________________________ [email protected]âbã @ @______ @ [email protected]@‫@ﺗﺗﺎﺭﻳﺦ‬ @@ @[email protected] æìçbm æ @ @

@ @Z‫ ﳐﻠﻮﻕ‬oÐî• î•@†Ï@[email protected]@8 @@[email protected]æa…@[email protected]õbÔ[email protected]Ðî• õ @††Ï@@H [email protected] å×a†äm å @ @

@ @NtbßüMbßý@ÝØ××@å×[email protected]ïãõõbß

.1

@NtbßüMbßßý@ÝØ×@a 

.2

@@ @Nbäî[email protected]Ï ‫@ﳐﻠﻮﻕ‬Òbînn

.3

@@ @

@@

@Néäìß é @å×[email protected]a 

.4

@N[email protected]ï™[email protected]Ýîznß Ý @oÐÐî•@éÛbí[email protected]bbäîi

.5

@@Nbäî[email protected]ía o @[email protected]ë

.6

@@

@@

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @        〈  9 ®

3  ‫א‬

     

@ @[email protected]Š××@æ½ @ @________ _ [email protected]@________________________ [email protected]âbã @ @______ @ [email protected]@‫@ﺗﺗﺎﺭﻳﺦ‬ @@ @[email protected] æìçbm æ @ @ @oÐî• î•@@åË…@æb¹¹aŠ[email protected]Ö†î[email protected]òjÓÓbÇ@æa…@[email protected]õbÔ[email protected]Ðî• õ å åË…@æb¹aŠ[email protected]å å×@…[email protected]âb@æõbmbqŠÏ@åØØÜ× @ @@ @[email protected]@a  @õbÔi @ @ [email protected]åÛ[email protected]Ò Ò…bçŠ[email protected]ì××[email protected]a‰@ÍÜîç ™   Îìjßì@oÐî• o @†Ï‰…@‰†äîçŠ[email protected] ™ @ @ @ @@   @@[email protected]énääíŠÏ @@ @ŠšÌÜß@@@bînä @ @@   a @ [email protected]énäíŠÏ@@@übš@@åØíbãìäß @ @™ @  @ @ ™ @@ @ @@ @@ @@ @@ @ @@ @ @@ @ @ @@ @@ @ ðŠí…@œÌ[email protected]æa…@Íjßì ™ @@@æŠj× ð @ @ ™ @@ @ @@ @@   a @@ @ð‰†rß @ @@ @ @ @@ @@ @ @ @ @@ @ @   ___ ___________ __________ ______ .1

  ______ ___________ __________ __ .1

___ ___________ __________ ______

_______ ___________ __________ __

  ___ ___________ __________ ______ .2

  _______ ___________ __________ __ .2

  ___ ___________ __________ ______

  _______ ___________ __________ __

  ___ ___________ __________ ______ .3

  _______ ___________ __________ __ .3

  ___ ___________ __________ ______

  _______ ___________ __________ __

@1.8.1

õbÔi oÐî•Ši o @[email protected]æb¹aŠi å× å

õbÔ[email protected]Ðî•Ši o @a  @æb¹aŠ[email protected]Ö†îm Ö òjÓbÇÇ 

      〈  10 ®

3  ‫א‬

    

@ @[email protected]Š×@æ½ @ @

@ @[email protected] @[email protected]@âbã @ @[email protected]@‫@ﺗﺎﺭﻳﺦ‬ @@ @@ @[email protected]@æìçbm @ @

@ @[email protected]Þì[email protected]Íí@åÏaì[email protected]åØnÛìi

@ @

@

@ @Nbä[email protected]Ö†î[email protected]æa…@tbßü[email protected] bßý@[email protected]èß@[email protected]…ì–Ôߊ[email protected]õbÔ[email protected] @.1 @pb×Mpb׊[email protected]@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÝØ×@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ðìçbnÌß@@[email protected]@ @@@@@ @ @[email protected]‫@ﳐﻠﻮﻕ‬oÐî•@éÛa…[email protected]ð[email protected]æaŠ×@[email protected]@oÐî•Š[email protected][email protected]Ýîznß@@@@@@.2 @ @oèîÜß@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÝØ×@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@bäî[email protected]@[email protected]@@@@@@@@

@ @N‫@ﳐﻠﻮﻕ‬ïmŠÐ@oÐî•Š[email protected][email protected]Ýîznß@[email protected][email protected]Ðî•@éÛa…[email protected]é½@@@@.3

@ @‫@@ﳐﻠﻮﻕ‬[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òØöýß@@[email protected]@@@@@@@@ ‫ ﻣﺎﻟﺲ ﺑﺮﺍﻭﺳﻬﺎ‬Hp

. _______ å×[email protected][email protected]õbÔ[email protected]Ðî•@åË…@æb¹aŠ[email protected]Íí@Ήëa .4 ‫ ﺍﷲ‬énäíŠÏ@‫@@ﻃﺎﻋﺔ‬Hl ‫@@ﻣﻼﻛﻮﻛﻦ ﻛﻤﻨﻜﺮﻥ‬[email protected]@@@@@@@@

[email protected]Ö†î[email protected]æa…@[email protected]æŠj×@å×[email protected]‰†@õbÔ[email protected]Ðî•@åË…@æb¹aŠ[email protected]Íí@Ήëa .5 @ @ðŠí…@åØÌînä¾@éîjÛ [email protected]@@@@åÔíõbj×@å×ì×ýß@[email protected]@@@ïãõbß@åË…@Îìjßì@ÑØîŠ[email protected]@@@@@@@@@ @ @[email protected]‫ ﺍﷲ‬õbÔ[email protected]‫@ﺻﻔﺔ‬åË…@æb¹aŠ[email protected][email protected]î×@@@@.6 @ @òä [email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@kuaë@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ë‰bç@[email protected]@@@@@@@@ @ @ïÛaì‚×@[email protected]õbÔ[email protected]Ðî•@åË…@æb¹aŠ[email protected]Íí@Ήë[email protected]٢ð@éÛbí[email protected]ìØíaŠ[email protected]@@@.7 @ @N‫@ﳐﻠﻮﻕ ﺍﷲ‬ߊzÌß [email protected]@@@@@@@@@@@@@‫ ﺍﷲ‬énäíŠÏ@êìmbÏ@[email protected]@@@@@@@ðŠí…@Îìjßì@ÑØî@[email protected]@@@@@@@@ @ @[email protected][email protected]õbÔ[email protected]Ðî•@åË…@æb¹aŠ[email protected]Ö†î[email protected]Íí@Ήë[email protected]ÑØî@éÛbí[email protected]ìØíaŠ[email protected]@@@.8 @ @@@Îìjßì@ÑØîŠ[email protected]@@@@@@@åíõü@Ήë[email protected]ߊzÌß [email protected]@@@@@@@@@@@@@@ê…bjÇŠ[email protected]@‫@ﺍﺧﻼﺹ‬[email protected]@@@@@@@@        〈  11 ®

3‫א‬

MODUL AKIDAH.pdf

õbÔi ́mŠÌÏ. @ @. ÝØ×. ðõbî ŠÐ3⁄4 âìØy. Mbßý ÝØ× aìèi ðb ŠÏ kuaë. @ @ bäîi å×a Ö†îm æa... tbßü. @ @[ 88 Z28 òía —–ÔÛa ñ‰ì a... æbߊϊi a. Žéflèuflë@Č ü [email protected] ÙčÛbflç@đõ@ófl'@şÝ ×. BN [email protected]ïÛaì‚×@ bäî[email protected] Ï@oí[email protected]ìmaì @Òbîm@B sîm‰a. Page 3 of 11. MODUL AKIDAH.pdf. MODUL AKIDAH.pdf.
Missing:

307KB Sizes 1 Downloads 244 Views

Recommend Documents

Modul Mikrotik.pdf
Herika Hayurani, M.Kom. Sri Puji Utami A., M.T. PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA. FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI. UNIVERSITAS YARSI.

Modul Elektrodinamika.pdf
pompa sumber. energi. potensial rendah. (bak). elektron. Latief Foundation. 2 of 24. Page 3 of 25. Modul Elektrodinamika.pdf. Modul Elektrodinamika.pdf. Open.

Modul Elektrodinamika.pdf
Di SMP, Anda pernah mempelajari konsep muatan listrik. Masih ingatkah. mengapa sebuah benda dapat bermuatan listrik? Dalam tinjauan mikroskopik,.

modul-blogspot.pdf
Karena kita membuat blog di blogspot, maka sebaiknya kita memiliki satu. alamat e-mail di gmail. Page 4 of 41. modul-blogspot.pdf. modul-blogspot.pdf. Open.

Modul CSS.PDF
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. Modul CSS.PDF.

Modul workshop linux.pdf
Page 3 of 60. Modul workshop linux.pdf. Modul workshop linux.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu. Displaying Modul workshop linux.pdf.

MODUL ALJABAR LINEAR.pdf
Praktikum Aljabar Linear. Menggunakan Maplesoft Maple. PRAKTIKUM 1. PENGENALAN MAPLE. MINGGU KE : 1. PERALATAN : LCD. SOFTWARE : MAPLE.

Modul 1.pdf
Page 1 of 10. Page 2 of 10. http://cikgusazali.blogspot.my. 2. Page 2 of 10. Page 3 of 10. http://cikgusazali.blogspot.my. 3. Page 3 of 10. Modul 1.pdf. Modul 1.pdf.

Modul Askep Stroke.pdf
Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. Modul Askep Stroke.pdf. Modul Askep Stroke.pdf. Open. Extract.

Modul 6.pdf
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. Modul 6.pdf.

Modul 3.pdf
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. Modul 3.pdf.

Modul Transformasi Geometri.pdf
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item.

Modul - Email Marketing.pdf
Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. Modul - Email Marketing.pdf. Modul - Email Marketing.pdf. Open.

MODUL PRAKTIKUM GIZI.pdf
karunia-Nya Modul Praktikum Analisis Bahan Makanan ini dapat kami susun. Modul praktikum ini disusun untuk memberikan gambaran dan panduan kepada.

modul-pemrograman-dasar.pdf
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item.

Modul EDU3093.pdf
Page 3 of 132. Modul EDU3093.pdf. Modul EDU3093.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu. Displaying Modul EDU3093.pdf. Page 1 of 132.