PÀȶ «±Àé«zÁå®AiÀÄ, zsÁgÀªÁqÀ ¸ÀASÉå:PÀĸÀ:£Éë:eÁ»-51(J)/2017

PÀÄ®¸ÀaªÀgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ, PÀȶ£ÀUÀgÀ, zsÁgÀªÁqÀ-5, ¢£ÁAPÀ: 4.7.2017 ¥sÀ°vÁA±À C¢ü¸ÀÆZÀ£É

«µÀAiÀÄ: zsÁgÀªÁqÀ PÀÈ««AiÀÄ°è PÉëÃvÀæ / ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á¯Á ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ ºÀÄzÉÝUÉ £ÉÃgÀ £ÉêÀÄPÁwUÉ £ÀqÉzÀ °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¥sÀ°vÁA±À – PÀÄjvÀÄ. G¯ÉèÃR: F PÀZÉÃj C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå:PÀĸÀ:£Éë:eÁ»-51(J)/2015 ¢.21.11.2015. ... C. CºÀðvÁ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀ C¨sÀåyðUÀ¼À £ÉÆAzÀt ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ {°TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è PÀ¤µÀ× 60 CAPÀUÀ¼À£ÀÄß (¥À.eÁ./¥À¥ÀA. C¨sÀåyðUÀ½UÉ – 55 CAPÀ) ¥ÀqÉzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ} 1

DR002

16

DR041

31

DR074

46

DR111

61

DR148

76

DR181

91

IR006

2

DR009

17

DR043

32

DR075

47

DR112

62

DR149

77

DR182

92

IR014

3

DR010

18

DR045

33

DR084

48

DR114

63

DR150

78

DR183

93

IR015

4

DR011

19

DR046

34

DR088

49

DR116

64

DR156

79

DR187

5

DR012

20

DR047

35

DR089

50

DR120

65

DR158

80

DR190

6

DR013

21

DR048

36

DR090

51

DR121

66

DR162

81

DR193

7

DR015

22

DR051

37

DR092

52

DR122

67

DR164

82

DR194

8

DR018

23

DR055

38

DR095

53

DR125

68

DR165

83

DR195

9

DR020

24

DR061

39

DR099

54

DR127

69

DR167

84

DR200

10

DR021

25

DR063

40

DR101

55

DR130

70

DR171

85

DR201

11

DR023

26

DR064

41

DR104

56

DR131

71

DR172

86

DR204

12

DR030

27

DR065

42

DR105

57

DR132

72

DR173

87

DR208

13

DR033

28

DR067

43

DR106

58

DR136

73

DR176

88

DR210

14

DR037

29

DR068

44

DR107

59

DR142

74

DR177

89

DR218

15

DR040

30

DR071

45

DR110

60

DR144

75

DR179

90

DR219

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ..2..

D. PÀ¤µÀ× CºÀðvÁCAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉà C£ÀºÀðUÉÆAqÀ C¨sÀåyðUÀ¼À £ÉÆAzÀt ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ : 1

DR001

31

DR056

61

DR108

91

DR160

121

DR215

2

DR003

32

DR057

62

DR109

92

DR161

122

DR220

3

DR004

33

DR058

63

DR113

93

DR163

123

IR001

4

DR006

34

DR059

64

DR117

94

DR166

124

IR002

5

DR007

35

DR060

65

DR118

95

DR168

125

IR003

6

DR008

36

DR062

66

DR119

96

DR169

126

IR004

7

DR014

37

DR066

67

DR123

97

DR170

127

IR005

8

DR016

38

DR069

68

DR124

98

DR174

128

IR007

9

DR017

39

DR070

69

DR126

99

DR178

129

IR008

10

DR019

40

DR072

70

DR128

100

DR180

130

IR009

11

DR022

41

DR073

71

DR129

101

DR184

131

IR010

12

DR024

42

DR076

72

DR133

102

DR185

132

IR011

13

DR025

43

DR077

73

DR134

103

DR186

133

IR012

14

DR026

44

DR078

74

DR135

104

DR188

134

IR013

15

DR027

45

DR079

75

DR137

105

DR189

16

DR028

46

DR080

76

DR138

106

DR191

17

DR029

47

DR081

77

DR139

107

DR192

18

DR031

48

DR082

78

DR140

108

DR196

19

DR032

49

DR083

79

DR141

109

DR197

20

DR034

50

DR085

80

DR143

110

DR198

21

DR035

51

DR086

81

DR145

111

DR199

22

DR036

52

DR087

82

DR146

112

DR202

23

DR038

53

DR091

83

DR147

113

DR203

24

DR039

54

DR093

84

DR151

114

DR206

25

DR042

55

DR094

85

DR152

115

DR207

26

DR044

56

DR096

86

DR153

116

DR209

27

DR049

57

DR097

87

DR154

117

DR211

28

DR050

58

DR100

88

DR155

118

DR212

29

DR053

59

DR102

89

DR157

119

DR213

30

DR054

60

DR103

90

DR159

120

DR214

PÀÄ®¸ÀaªÀgÀÄ PÀÈ««, zsÁgÀªÁqÀ

Microsoft Word - result_fa_la.pdf

Jul 4, 2017 - Microsoft Word - result_fa_la.pdf. Microsoft Word - result_fa_la.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu. Displaying Microsoft Word ...

55KB Sizes 0 Downloads 128 Views

Recommend Documents

Microsoft Word - minutesGOM.doc
if R pily in six "-ary trilii if is. ": .338-45. Cup also for Parded it. Secretary, Ministry of He Affairs, North Bick." fielhi. secretary, Ministry of infortrait Broadcastille. 3.

Microsoft Word - SAS_Education_2011
Neural Network Modeling of Your Marketing Efforts. The Art and Science of insurance Fraud ... CRM Segmentation and Clustering Using. SAS Enterprise Miner".

with Microsoft Word 2016 Comprehensive
... people It Andreas Preis All your creative assets Always at your fingertips With Creative Cloud Libraries you have quick access to the ... Instructors, contact your.

Microsoft Word - INfectious Disease United STreaming WS.pdf ...
Microsoft Word - INfectious Disease United STreaming WS.pdf. Microsoft Word - INfectious Disease United STreaming WS.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In.

Microsoft Word - Book Male.doc.pdf
FINAL SCHEDULE AS OF 07/24/17. Page 3 of 100. Microsoft Word - Book Male.doc.pdf. Microsoft Word - Book Male.doc.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In.