gÁt ZÀ£ÀߪÀÄä «±Àé«zÁå®AiÀÄ «zÁå¸ÀAUÀªÀÄ, ¦.©.gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj-4, ¨sÀÆvÀgÁªÀÄ£ÀºÀnÖ, ¨É¼ÀUÁ«-591156

RANI CHANNAMMA UNIVERSITY Vidya Sangam, P.B.National Highway-04, Belagavi-591156

PÀÄ®¸ÀaªÀgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ

¥sÉÆÃ£ï £ÀA:0831-2565242

Website:www.rcub.ac.in

¸ÀASÉå: gÁZÀ«/¨É¼ÀUÁ«/PÀlÖqÀ «¨sÁUÀ/2017-18/514

¢£ÁAPÀ: 13-05-2017

PÉÆÃmɱÀ£ï ¥ÀæPÀluÉ Name of Work: Invitation of quotation for supply of Electrical material. G¯ÉèÃR: ªÀiÁ£Àå PÀÄ®¥ÀwUÀ¼À C£ÀĪÉÆÃzÀ£É ¢£ÁAPÀ 06-05-2017 «µÀAiÀiÁAQvÀ PÁªÀÄUÁjAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî®Ä F ¥ÀæPÀluÉAiÉÆA¢UÉ Annexure-I gÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ½UÁV,

£ÉÆAzÁ¬ÄvÀ

Kd¤ìUÀ½AzÀ

/

¸ÀgÀ§gÁdÄzÁgÀjAzÀ

zÀgÀªÀ£ÀÄß

DºÁ餸À¯ÁVzÉ.

Annexure-I gÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ£ÀÄß «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ ªÉèï¸ÉÊmï: www.rcub.ac.in jAzÀ qË£À¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zÀgÀªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¹ ªÉƺÀgÀ§AzÀ ®PÉÆÃmÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É “Quotation for Providing of Electrical materials for Computer Lab and Browsing center of Rani Channamma University, Belagavi” JAzÀÄ

£ÀªÀÄÆ¢¹

PÀÄ®¸ÀaªÀgÀÄ,

gÁtÂ

ZÀ£ÀߪÀÄä

«±Àé«zÁå®AiÀÄ, «zÁå¸ÀAUÀªÀÄ, ¨É¼ÀUÁ«. F «¼Á¸ÀPÉÌ ¢£ÁAPÀ 20-05-2017 gÀ M¼ÀUÁV PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀAvÉ PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.

¸À»/PÀÄ®¸ÀaªÀgÀÄ gÁt ZÀ£ÀߪÀÄä «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ¨É¼ÀUÁ«

Tender No. RCUB/Electrical materials

GENERAL GUIDELINES AND TECHNICAL SPECIFICATIONS

OF ELECTRIFICA MATERIALS

FOR RCUB COMPUTER LAB AND BROWSING CENTER FOR BLOCK YEAR -2017-2018

RANI CHANNAMMA UNIVERSITY “VIDYA SANGAMA”, N.H. 04, BHOOTARAMANAHATTI, BELAGAVI – 591156

Signature of Bidder

Place:

Date:

Company’s Round Seal

gÁt ZÀ£ÀߪÀÄä «±Àé«zÁå®AiÀÄ «zÁå¸ÀAUÀªÀÄ, ¦.©.gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj-4, ¨sÀÆvÀgÁªÀÄ£ÀºÀnÖ, ¨É¼ÀUÁ«-591156

RANI CHANNAMMA UNIVERSITY Vidya Sangam, P.B.National Highway-04, Belagavi-591156

PÀlÖqÀ «¨sÁUÀ

¥sÉÆÃ£ï £ÀA:0831-2565242

Website:www.rcub.ac.in

¸ÀASÉå: gÁZÀ«/¨É¼ÀUÁ«/PÀlÖqÀ«¨sÁUÀ/2017-18/

¢£ÁAPÀ:

Annexure I K/Q-1

INVITATION FOR QUOTATION FOR SUPPLY OF ELECTRICAL MATERIALS

To, The Registrar Rani Channamma University Belgaum. Sir, Sub: Invitation of quotation for supply of Electrical materials. 1. Sealed competitive quotations are invited by the undersigned for the following items of goods/equipments. Sl No

Particulars

Qty

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Wooden Board (1+3) Wooden Board (1+1) (only Socket) Wooden Board (1+1) Wooden Board (2+2) 16 Amp with MCB Tube Set (Philips) Arthing Point Socket (Anchor) Switch (Anchor) 32 ampr Changever (Anchor) 16 Ampre Socket (Anchor) 16 Ampre Switch (Anchor) 2 way MCB (LNT) 16 ampr MCB (LNT) MCB Box 4 way (Hawells) MCB Box 2 way (Hawells) Wire 1.5 Sq mm (V-Guard 90 mtrs) Wire 2.5 Sqmm (V-Guard 90 mtrs) Wire 4.0 Sqmm (V-Guard 90 mtrs) Gattu Pocket

20 64 20 04 04 02 230 40 02 10 10 08 10 02 04 5 Bundle 6 Bundle 4 Bundle 20 Pocket

20 21 22 23 24 25

Screw ½’ Screw 2 ½’ Insulation Tape 3 pin Top 6 ampr (Anchor) Cashing Patti 1’ Cashing Patti 1½’

26

3 pin Top 16 ampr (Anchor)

6

27

DP 32 ampr

4

(Anchor)

4 Box 4 Box 20 Nos 34 50 Nos 30 Nos

2. Quoted Price: The Tenderer shall quote for items in the format of quotation attached; 1. The quotation shall be attached with the specification of the material showing the name of the brand. 2. All duties, taxes and other levies payable by the tenderer (including Sales tax on the finished goods) shall be included in the item rate. 3. The rates quoted for each item shall be fixed for the duration of the contract and shall not be subject to any adjustment. 4. Rates for supply of partial quantity of an item is not acceptable. 5. Corrections if any shall be made by crossing out, initialing, dating and rewriting. 3. Each tenderer must submit only one quotation. 4. Validity of quotations: The quotation shall remain valid for a period not less than 30 days after the deadline fixed for submission of quotations. 5. Evaluation of quotations: The purchaser will evaluate and compare the quotations determined to be Substantially responsive i.e., which are properly signed, and conform to the terms and conditions and specifications in the following manner: a. The evaluation will be done including the sales tax. If the tenderer has not included the sales tax in his quotation for the item rate, and has also not indicated the rate of Sales tax applicable, the quoted rate will be treated as though it is inclusive of the Sales tax and no extra payment for Sales tax will be made; b. The evaluation would be done for all the items put together. The items for which no rates have been quoted would be treated as zero and the total amount would be computed accordingly. The tenderer who has quoted for partial quantity of any one or more item(s) would be treated as non-responsive. Purchaser will award the contract to the responsive tenderer, whose total cost for all the items put together is the lowest. 6. Award of Contract: a. The purchaser will award the contract to the tenderer whose quotation has been determined to be substantially responsive and who has offered the lowest price as per para 5(b) above. b. The Purchaser reserves the right at the time of contract award to increase or decrease the quantities of any or all of the items indicated in para 1 above by 25% without any change in the unit price or any other terms and conditions. c. The purchaser prior to the expiration of the quotation validity period will notify the tenderer whose quotation is accepted to the award of contract. The terms of the accepted offer shall be incorporated in the purchase order. d. Normal commercial warranty/guarantee shall be applicable to the supplied goods. e. Payment shall be made after the delivery of the goods and their acceptance. f. Notwithstanding the above, the Purchaser reserves the right to accept or reject any quotations and to cancel the quotation process and reject all quotations at any time prior to the award of the contract.

7. Last date and time of receipt of quotations: You are requested to submit the sealed quotations super scribed on the envelope as “Quotations for the supply of Electrical materials for computer lab and Browsing center of RCU, Belagavi” due on Saturday latest by 4. Pm hours on 20-05-2017 (date). We look forward to receiving your quotations.

Yours Sincerely, Attachment: Estate Officer, Rani Channamma University, Belagavi. Telephone No:0831-2565242.

General Guidelines And Specifications for Sourcing of Electrical materials 1. The Electrical materials will be given to lowest (L-1) bidder, in turn the L-1 bidder has to provide the Electrical materials as per specification within 15 days for an approval of Committee. 2. No Electrical materials defect of any nature is permissible. 3. The bidder will be responsible for delivery of ordered Electrical material 15 days from date of receipt of order. 4. Bidders are requested to refer the above mentioned Annexure-1 which are given in the beginning part of this specification.

Microsoft Word - Quotation Electrical material in website.pdf ...

There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. Microsoft Word ...

628KB Sizes 3 Downloads 187 Views

Recommend Documents

Microsoft Word - Quotation Wal M Fan and Ped Fan in website.pdf ...
Microsoft Word - Quotation Wal M Fan and Ped Fan in website.pdf. Microsoft Word - Quotation Wal M Fan and Ped Fan in website.pdf. Open. Extract. Open with.

Microsoft Word - Dress Material to RCU Staff.pdf
Telephone No:0831-2565242. Page 3 of 7. Microsoft Word - Dress Material to RCU Staff.pdf. Microsoft Word - Dress Material to RCU Staff.pdf. Open. Extract.

material-schematic-electrical-system-hydraulic-excavator-320c ...
157-3198. SWITCH PANEL. 163-6701. A/C PHOTO. SENSOR. 167-7083. 12. 13. SERVICE. METER. 6T-7337. MOTOR. 1. 2. L. F. CIGAR. LIGHTER. 9W-0335. F.

material-hyundai-r290lc7-hydraulic-excavator-electrical-system ...
4-1. SECTION 4 ELECTRICAL SYSTEM. GROUP 1 COMPONENT LOCATION. 1. LOCATION 1. 20. 19. 22. 21. 26 23. CAB. 2. 5. 9. 7. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 3. push. FAD. SPARE. SPARE. AC B. BAND. TONE BAL. VOL ON. SEEK ... material- ... pumps.pdf. material- ... pum

Microsoft Word - minutesGOM.doc
if R pily in six "-ary trilii if is. ": .338-45. Cup also for Parded it. Secretary, Ministry of He Affairs, North Bick." fielhi. secretary, Ministry of infortrait Broadcastille. 3.

Microsoft Word - SAS_Education_2011
Neural Network Modeling of Your Marketing Efforts. The Art and Science of insurance Fraud ... CRM Segmentation and Clustering Using. SAS Enterprise Miner".