http://malayalampicturefun.blogspot.com/ എീെ മു ഺഹര഻യഺയ ദഺക്ഷഺയണ഻ക്ക്

എീെ ഈ അരക്ക഻ലലത്ത഻ന് ഉമ്മറപ്പട഻യ഻ല്

഻ ക്കഺയ഻ ഒരഽ കത്ത് എഴഽതഺന് ഈ അര്‍ദ്ധ രഺിത഻യഽീട അ്യയാമയഺമളിലള഻ല് ഞഺന് ഇര഻ക്കഽുപഺള് അളിലകീല ഼ ഒരഽ പഽതപ്പ഻ ഽള്ള഻ല് ചഽരഽണ്ട് ക഻ടന്നഽ ഻റമഽള്ള സവപ് ളിലള് കഺണഽകയഺയ഻ര഻ക്കഽും ഒരഽ ആവണ഻ ീതന്നലഺയ഻ ഼ എന്ന സവപ് ും എീന്ന തഴഽക഻ തുലഺടഽുപഺള് കണ്ണുകള് അടക്കഺീത തീന്ന എ ഻ക്ക് ഻ീെ സവപ് ളിലള഻ുലക്ക് ഒഴഽക഻ എത്തഺന് കഴ഻യഽന്നഽ. ഻ീെ ഼റമഽള്ള സവപ് ളിലളുീട ത഼രത്ത഻രഽന്നഽ എഴഽതഽന്നത഻ീ ക്കഺള് ഭുംഗ഻ ഈ കത്ത഻ന് മീറഺരഽ സ്ഥലവഽും ിപധഺ ും ീചയ്യ഻ലല. ഻ീെ അഴകഽള്ള പഺല് പഽഞ്ച഻ര഻ ീകഺണ്ട് ത഻ളക്കുമറ഻യതഺ ക്ക഻യ എീെ പകലഽകള് ഻ീെ ഼ണ്ട വ഻രല് തഽപ഻ല് പ഻ട഻ച്ചു സഺയും സന്ധ്യയാമയഽീട ചഽവപ്പ് ആസവദ഻ച്ച സന്ധ്യയാമകള് ഻ീന്ന മഺിതും സവപ് ത്ത഻ുലക്ക് ആവഺഹ഻ച്ചു തഽറന്ന഻ട്ട ജഺലക ച഻ലലയ഻ലാീട ഇരച്ചു കയറഽന്ന ീപഺന് ഻ലഺ ീവള഻ച്ചത്ത഻ല് ക഻ടന്നഽറളില഻യ രഺിത഻കള് എലലഺും ഞഺന് അയവ഻റക്കഽന്നഽ. പ഻ന് ത഻ര഻ഞ്ഞഽ ു ഺക്കഽുപഺള് എ ഻ക്ക് കഺണഺന് കഴ഻യഽന്നഽ അലല ഞഺന് മ സ഻ലഺക്കഽന്നഽ എന്ന഻ല് വന്ന മഺറും ... ഻ീെ ിപണയും എന്ന഻ല് വരഽത്ത഻യ മഺറളിലള് അത് തീന്നയഺണ് ഼ എ ഻ക്ക് എിത ിപ഻യീപ്പട്ടവള് ആണ് എന്നഽും ഞഺന് ഻ീന്ന എിത സ്ു ഹ഻ക്കഽന്നഽ എന്നഽും ഉള്ളത഻ീെ കഺലും അടയഺളീപ്പടഽത്ത഻യ മഽിദ. എിത അണ഻ീഞ്ഞഺരഽളില഻ ഻ീെ അര഻ക഻ല് ഞഺന് വന്നഺലഽും എ ഻ക്ക് ഭുംഗ഻യഽള്ള അരയന്നത഻ ഽ കാീട ഻ല്ക്കഽന്ന ഒരഽ വിത്ത഻ീകട്ട കഽളുക്കഺഴ഻ ആയ഻ ുതഺന്നഽന്നഽ ആ ഽണക്കഽഴ഻ അഴ പടര്‍ദ്ത്തഽന്ന ദ഼പശ഻കയ഻ല് കഽള഻ച്ചു ഻ല്ക്കഽന്ന ുദവ഻യഽീടത് ുപഺീല ഉള്ള ഻ീെ ീസൌന്ദരയയാമത്ത഻ ഽ മഽന്ന഻ല് ഞഺന് ഇലലഺതഺവഽന്നഽ ിപ഻ുയ. ഞഺന് ഓര്‍ദ്മകളുീട തഺളുകള഻ല് കഽട഻ ഒരഽ ഓട്ട ിപദക്ഷ഻ണും ടത്തീട്ട ഻ീന്ന ആദയയാമമഺയ഻ അലല ഻ീെ ആ പ഻ടക്കഽന്ന മഺന്ുപട കണ്ണുകള് എീെ കണ്ണ഻ീ ീകഺരഽീത്തടഽത്ത ആ ഻മ഻ഷീത്ത...അതഺയ഻ര഻ക്കഽും ഈ പ഼തഺുംബരീെ ജ഼വ഻തത്ത഻ല് മഺലഖമഺര്‍ദ് പഽഷ്പ വര്‍ദ്ഷും ടത്ത഻യഽും സാരയയാമക഻രണളിലള് ിത്തും ീചയതഽും സവര്‍ദ്ഗും ഭാമ഻യ഻ുലക്ക് വന്ന അമാലയയാമ ഻മ഻ഷും ആ ഒറ ഻മ഻ഷത്ത഻ന് സഺഫലയയാമും മഺിതും മത഻ സഘ഻ ഻ീന്ന ഈ ഇടീ ഞ്ച഻ല് ുചര്‍ദ്ത്ത് പ഻ട഻ക്കഺന് എീെ മരണും വീര. അതഽും അീലലങ്ക഻ല് അടഽത്ത ജന്മും ല്കഽന്ന ൂദവളിലുളഺ ഒ ഒരഽ ഭ഻ക്ഷക്കഺരീ ുപഺീല യഺജ഻ക്കും ഈ ഭാമ഻ ഻ല ഻ല്ക്കഽന്ന഻ടുത്തഺളും കഺലും ഻ീന്ന എ ഻ക്ക് സമ്മഺ ഻ക്കഺന്. ഇ ഻യഽും പഽലര഻കള് ഇ ഻യഽും രഺവഽകള് അവ ീമ്മ കഺത്തഽ അക്ഷമരഺയ഻ ഻ല്ക്കഽന്നഽണ്ടഺവും ിത്തും ീചയതഽ ഭാമ഻ീയ മഽഴഽവന് ിപകശമയമഺക്കഽന്ന സാരയയാമക഻രണളിലീള ഇതഽ കഺര്‍ദ്ുമഘും മറച്ചഺലഽും ....രഺിത഻യഽീട യഺമളിലള഻ല് എന്ന഻ുലക്ക് അര഻ച്ച഻റളിലഽന്ന ീപഺന് ഻ലഺവ഻ീ ഏതഽ ിഗഹളിലള് മറച്ചഺലഽും ഼ എന്ന ീവള഻ച്ചും അത഻ീെ ത഻ളക്കും ഈ പ഼തുംബഺരീ യ഻ച്ച് ീകഺുണ്ട ഇര഻ക്കഽും ഻ീെ തുലഺടല് എന്ന഻ുലക്ക് ഻ലഺവ് പകര്‍ദ്ന്നഽ ീകഺുണ്ട ഇര഻ക്കഽും ആ അതഽത മഺസ്മര഻കത ഻ീെ മഺിതും സവ്ും. അതഺണ് എീെ മ സി഻ല് ിപത഻ഷ്ഠ ു ട഻യ ഻ുന്നഺടഽള്ള എീെ ിപണയത്ത഻ീെ അട഻സ്ഥഺ ും ഒര഻ക്കലഽും വയയാമത഻ചല഻ക്കഺത്ത അട഻സ്ഥഺ ും...ഇ ഻ ഞഺന് മടളിലഽന്നഽ ിപ഻ുയ ഻ീെ സവപ് ളിലളുീട ത഼രത്തഽ ഻ന്ന് ഉറക്കത്ത഻ീെ ആഴളിലള഻ല് ഻ീെ മഽഖത്തഽ കഺണഺന് കഴ഻യഽന്ന ആ പഽഞ്ച഻ര഻ മഺിതും മത഻ എ ഻ക്ക് എലലഺും മറന്നഽ ഉറക്കീത്ത പഽല്ക഻ ഒരഽ ീവള്ള഻ീതര഻ുലറ഻ ഻ീന്നയഽും കാട്ട഻ സവപ് ഺട ും ടത്തഺന് ... ഻ീെ ആ ത഻ളക്കമഽള്ള കണ്ണുകീള വര്‍ദ്ണ്ണ഻ച്ച ുപ തഽപ഻ല് ഒരഽ ചഽുംബ മഽിദ ഻ ക്കഺയ഻ അടയഺളീപടഽത്ത഻ ഻ര്‍ദ്ത്തഽന്നഽ ഞഺന് ഇ ഻യഽും വരഺ ഽള്ള വരീച്ചടഽക്കഺന് കഴ഻യഺത്ത വഺക്കഽകള്ക്കഺയ഻ ..... ഻ീെ സവ്ും പ഼തഺുംബരന്

http://malayalampicturefun.blogspot.com/

love letter .pdf

Page 1 of 1. http://malayalampicturefun.blogspot.com/. http://malayalampicturefun.blogspot.com/. എീെ മു ഺഹര഻യഺയ ദഺക്ഷഺയണ഻ക്ക്. എീെ ഈ ...

320KB Sizes 0 Downloads 67 Views

Recommend Documents

Love Letter Oppai Infinity!
Doratheexplorer pc.[HorribleSubs] Haikyuu! S2 - 04 ... Download Love Letter OppaiInfinity! - Study pdf gooner. ... Love Letter OppaiInfinity!.Game pc 2014.

Ascension-Numerology-A-Love-Letter-From-Your-Higher-Self.pdf ...
Ascension-Numerology-A-Love-Letter-From-Your-Higher-Self.pdf. Ascension-Numerology-A-Love-Letter-From-Your-Higher-Self.pdf. Open. Extract. Open with.

David-Edgar-Love-Daughter-Amber-Wold-Letter-to-NBC.pdf
Page 1 of 3. August 14, 2012. Anna Schecter. NBC News Rock Center. 30 Rockefellar Plaza. New York, New York. 10112. Dear Ms. Schecter;. My name is Amber Wold and I am David Edgar Love's daughter. I went through the. Narconon Program at the facility i

mailbox love letter - teach me genealogy-type fields.pdf
There was a problem loading more pages. Retrying... Whoops! There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. mailbox love letter - teach me genealogy-type fi

letter
Dec 9, 2002 - by neural-crest cells for proper development of neural-crest-derived structures. Neverthe- less, our data indicate a genetic requirement.

Best PDF The Letter: The Love Story of the Year
Online PDF The Letter: The Love Story of the Year, Read PDF The Letter: The Love Story of the Year, Full PDF The Letter: The Love Story of the Year, All Ebook The Letter: The Love Story of the Year, PDF and EPUB The Letter: The Love Story of .... lea

invitation letter
Apr 1, 2011 - systems during project design. Contents ... beginning (its concept and guidelines). ... Home.html) and choose the concerned link. ... Tel: 0049 (0)6251 7005-22/Fax: 0049 (0)6251 7005-65; Email: [email protected]

letter
Page 1 of 2. 13.10.2016, Europe. European CS:GO Teams protest against. EU Minor invitations and qualifier policy. Dear Valve Corporation and PGL Esports,.

Love Love Love EXO-K.pdf
Page 1 of 2. Page 1 of 2. Page 2 of 2. Love Love Love EXO-K.pdf. Love Love Love EXO-K.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu. Displaying Love Love Love EXO-K.pdf. Page 1 of 2.

pdf-12102\love-love-love-by-andy-warhol.pdf
pdf-12102\love-love-love-by-andy-warhol.pdf. pdf-12102\love-love-love-by-andy-warhol.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu.