*SA500*

SA – 500

II Semester B.C.A./B.Sc.(FAD) Examination, April/May 2015 (Repeaters) (2010-2011 and Onwards) LANGUAGE HINDI – II Poetry, Terminology and Translation Time : 3 Hours

Max. Marks : 90/100

Instructions : 1) Question VI is compulsory for 2011-12 onwards. 2) 90 marks for Repeater Students prior to 2011-12. 3) 100 marks for Fresh Students of 2011-12 onwards. I.

II.

{ZåZ{b{IV àíZm| Ho$ CÎma EH$ eãX `m dmŠ` _| {b{IE Ÿ& 1) H$~ra Ho$ AZwgma Jwê$ {H$gH$s ImZ h¡ ? 2) `emoYam {H$go XoIH$a AmZ§{XV hmoVr h¡¡ ? 3) ^oX^md H$mo Ë`mJZo Ho$ {bE H$m¡Z H$hVo h¢ ? 4) _¥J dZ _| Š`m Ty±T>Vm h¡ ? 5) amñVo H$m EH$ H$m±Q>m {H$gH$m {Xb Mra XoVm h¡ ? 6) \$gb CJZo Am¡a H$mQ>Zo Ho$ ~mX ^r YaVr H¡$gr ahVr h¡ ? 7) ^rî_ Ho$ AZwgma YaVr H$mo Š`m ~Zm gH$Vo h§¡ ? 8) Ahë`m Ho$ n{V H$m Zm_ Š`m h¡ ? 9) "nW H$s nhMmZ' H${dVm Ho$ H${d H$m¡Z h¢ ? 10) g^r Amoa {H$gZo Jm`| MamB© h¢ ?> A) {H$Ýht Xmo H$s gn«gJ§ ì`m»`m H$s{OE Ÿ& 1) Eogr ~mZr ~mo{bE, _Z H$m Amnm Imo` Ÿ& AnZm VZ grVb H$a, Am¡aZ H$mo gwI hmo` Ÿ&& 2) àr{V nV§J H$ar XrnH$ gm|, Amn¡ àmZ Xôçmo A{bgwV àr{V H$ar ObgwV gm|, g§nwQ> _±mP Jôçmo gma§J àr{V H$ar Omo ZmX gm, gÝ_wI ~mZ gôçmo Ÿ& h_ Omo àr{V H$ar _mYd gm|, MbV Z H$N>y H$ôçmo Ÿ&& 3) gmBª BVZm Xr{OE, Om_¢ Hw$Qw>_ g_m` Ÿ& _¢ ^r ^wIm Zm ah±ÿ , gmYw Z ^yIm Om` Ÿ&&

(10×1=10)

(2×8=16)

P.T.O.

SA – 500

-2-

Am) {H$Ýht Xmo H$s gàg§J ì`m»`m H$s{OE Ÿ& 1) àË`oH$ OZ àË`oH$ OZ H$mo ~ÝYw AnZm OmZ bmo, gwI Xw:I AnZo ~ÝYwAm| H$mo Amn AnZm _mZ bmo ! g~ Xw:I `m| ~±Q>H$a KQ>oJm gm¡»` nmd|Jo g^r, hm±, emoH$ _o§ ^r gmÝËdZm Ho$ JrV Jmd|Jo g^r Ÿ&& 2) `h ~wam h¡ {H$ AÀN>m, ì`W© {XZ Bg na {~VmZm, A~ Ag§^d, N>moS> `h n§W Xygao na nJ ~T>mZm, 3) {_Å>r _| ñda h¡, g§`_ h¡, hmoZr - AZhmoZr H$h OmE h±gH$a hmbmhb nr Om`, N>mVr na g~ Hw$N> gh OmE `m| Vmo Vmem| Ho$ _hbm|-gr {_Å>r H$s d¡^d - ~ñVr Š`m ^yH$ån CR>| Vmo T>h OmE, ~mT> Am OmE, ~h OmE III. {H$Ýht 1) 2) 3)

Xmo H${dVmAm| H$m gmam§e AnZo eãXm| _| {b{IEŸ& ^rî_ H$m ea - eæ`m go CnXoe nW H$s nhMmZ nmfmUr

IV.{ZåZ{b{IV 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)

eãXm| H$m {hÝXr _| AZwdmX H$s{OE Ÿ&

Circulation Orbit Coastal Surgery Stable Pollution Valcano Laboratory Formula Doctor

*SA500* (2×8=16)

(2×14=28)

(10×1=10)

*SA500* V.

-3-

{hÝXr _| AZwdmX H$s{OE &

SA – 500 (10×1=10)

Vishveshvarayya was born in a small village called Muddenahalli. He studied in the local school. He lost his father when he was fifteen. Then he went to Bangalore for higher studies. After his studies he became a famous engineer. He believed in hard work. He would always say to the people, “Don’t be idle. Do your work well. Work is workship”.

ËÍæÌàÍÜÌÃÜ¿á®ÜÊÜÃÜá ÊÜáá¨æªà®ÜÖÜÚÛ GíŸ bPÜR ÖÜÚÛÁãí¨ÜÃÜÈÉ ÖÜáqr¨ÜÃÜá. AÊÜÃÜá ÖÜÚÛ¿á ÍÝÇæ¿áÈÉ J¨Üᣤ¨ÜªÃÜá. ñÜÊÜá¾ ÖÜ©®æç¨Ü®æ¿á ÊÜ¿áÔÕ®ÜÈÉ ñÜí¨æ¿á®Üá° PÜÙæ¨ÜáPæãívÜÃÜá. A®ÜíñÜÃÜ EaÜf ÎPÜÒ|PÝRX ¸æíWÜÙÜãÄWæ Öæãà¨ÜÃÜá. ÎPÜÒ| ÊÜááX¨Ü ®ÜíñÜÃÜ AÊÜÃÜá ±ÜÅԨܜ Cíi¯¿áÃݨÜÃÜá. AÊÜÄWæ ¨Üáw¿ááÊÜâ¨ÜÃÜÈÉ ®Üí¹Pæ. AÊÜÃÜá g®ÜÄWæ ÓæãàÊÜÞÄWÜÙÝXÃܸæàw ¯ÊÜá¾ PæÆÓÜÊÜ®Üá° aæ®Ý°X ÊÜÞw. ¨ÜáwÊæáÁáà ±Üähæ Gí¨Üá ÓÜ¨Ý ÖæàÙÜᣤ¨ÜªÃÜá. VI. (Compulsory for 2011-12 Batch onwards)

{H$gr EH$ na {Q>ßnUr {b{IE Ÿ& 1) `emoXm Am¡a lrH¥$îU g§dmX H$m gma Ÿ& 2) "OZ - OZ H$m Moham EH$' H${dVm H$s {deofVmE± & –––––––––––––––––

(1×10=10)

Language Hindi -II-R-.pdf

Sign in. Loading… Whoops! There was a problem loading more pages. Retrying... Whoops! There was a problem previewing this document. Retrying.

66KB Sizes 3 Downloads 145 Views

Recommend Documents

Hindi Language -I G.T.T..pdf
Hindi Language -I G.T.T..pdf. Hindi Language -I G.T.T..pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu. Displaying Hindi Language -I G.T.T..pdf.

Pratiyogita Darpan-Extra Issue - Hindi-Language [Series-20] ~Stark ...
Page 3 of 180. Pratiyogita Darpan-Extra Issue - Hindi-Language [Series-20] ~Stark.pdf. Pratiyogita Darpan-Extra Issue - Hindi-Language [Series-20] ~Stark.pdf.

Karnataka SSLC First Language Hindi Sample Paper 3.pdf ...
Page 3 of 10. Karnataka SSLC First Language Hindi Sample Paper 3.pdf. Karnataka SSLC First Language Hindi Sample Paper 3.pdf. Open. Extract. Open with.

Karnataka SSLC Third Language Hindi Sample Paper 1.pdf ...
Page 3 of 928. Page 3 of 928. Karnataka SSLC Third Language Hindi Sample Paper 1.pdf. Karnataka SSLC Third Language Hindi Sample Paper 1.pdf. Open.

Maharashtra Board SSC-X, Hindi(Third Language) Sample Paper 3 ...
Maharashtra Board SSC-X, Hindi(Third Language) Sample Paper 3.pdf. Maharashtra Board SSC-X, Hindi(Third Language) Sample Paper 3.pdf. Open. Extract.

Maharashtra Board SSC-X, Hindi(Third Language) Sample Paper 1 ...
CDD 863.928 2. Page 2 of 2. Maharashtra Board SSC-X, Hindi(Third Language) Sample Paper 1.pdf. Maharashtra Board SSC-X, Hindi(Third Language) Sample Paper 1.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu. Displaying Maharashtra Board SSC-X, Hindi(

Maharashtra Board SSC-X, Hindi(Third Language) Sample Paper 1 ...
Maharashtra Board SSC-X, Hindi(Third Language) Sample Paper 1.pdf. Maharashtra Board SSC-X, Hindi(Third Language) Sample Paper 1.pdf. Open. Extract.

Karnataka SSLC First Language Hindi Sample Paper 2.pdf ...
Page 3 of 16. Karnataka SSLC First Language Hindi Sample Paper 2.pdf. Karnataka SSLC First Language Hindi Sample Paper 2.pdf. Open. Extract. Open with.

Karnataka SSLC Third Language Hindi Sample Paper 1.pdf ...
There was a problem loading more pages. Whoops! There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. Karnataka SSLC Third Language Hindi Sample Paper 1.pdf. Karn

Maharashtra Board SSC-X, Hindi(Third Language) Sample Paper 2 ...
www.UniversityQuestionPapers.com www.UniversityQuestionPapers.com. www.UniversityQuestionPapers.com www.UniversityQuestionPapers.com. Page 2 of 2. Maharashtra Board SSC-X, Hindi(Third Language) Sample Paper 2.pdf. Maharashtra Board SSC-X, Hindi(Third

Hindi - Mira Bhayander hindi report.pdf
There was a problem loading more pages. Retrying... Hindi - Mira Bhayander hindi report.pdf. Hindi - Mira Bhayander hindi report.pdf. Open. Extract. Open with.

SA HINDI - HINDI MEDIUM.pdf
Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. SA HINDI - HINDI MEDIUM.pdf. SA HINDI - HINDI MEDIUM.pdf.