COMPANY RESEARCH | Results Preview

NEUTRAL

6 กรกฏาคม 2559

Ladprao General Hospital (LPH TB) Share Price: Bt10.0

Target Price: Bt10.5 (+5.0%)

พร้อมจะเข้าฟื้นฟูโรงพยาบาลเดชา  คาดว่ากําไรสุทธิใน 2Q16 จะโตถึง 142% yoy เป็น 41 ล้านบาท จากอัตรากําไร ขั้นต้น และรายได้จากการลงทุนที่เพิ่มขึ้น  มีแผนจะเข้าซื้อกิจการโรงพยาบาลเดชา ซึ่งหากปิดดีลสําเร็จจะทําให้ราคาเป้าหมาย เพิ่มเป็น 11 บาท โดยใช้สมมติฐานว่า LPH จะใช้งบ 600 ล้านบาท เพื่อซื้อหุ้น60%  คงคําแนะนําถือ โดยให้ราคาเป้าหมายใหม่ที่ 10.5 บาท หลังจากขยับไปใช้มูลค่า DCF ปี FY17F ซึ่งคิดเป็น P/E ปี FY17F ที่ 38x Margin ดีขึ้นเนื่องจากมีจํานวนผู้ป่วยที่ชําระค่ารักษาด้วยเงินสดเพิ่มขึ้น หลังจากที่ได้อัพเดตข้อมูลผลการดําเนินงานใน 2Q16 กับผู้บริหารบริษัท เราคาดว่ารายได้ จะโต 334 ล้านบาท (+9% yoy, +3% qoq) จากจํานวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น เราคาดว่ารายได้ จากผู้ป่ วยที่ ชําระค่ ารั ก ษาด้ วยเงิน สดจะโตถึ ง สองหลัก yoy ในขณะที่ ร ายได้ จ ากผู้ป่ ว ย ประกัน สังคม (social security หรือ SS) น่าจะโตได้ หลัก เดีย ว yoy เนื่องจากสํานัก งาน ประกันสังคมเพิ่งจะเพิ่มจํานวนโควต้าสมาชิกสูงสุดจาก 149,500 ราย เป็น 159,500 ราย ในเดือนเมษายน เราคาดว่าจํานวนสมาชิก ประกั นสัง คมจะเพิ่ม ขึ้นจนเต็ม โควต้าภายใน 4Q16 เราคาดว่า EBITDA margin น่ าจะขยั บ เพิ่ มขึ้ น 5ppt yoy เป็ น 19% เราประเมิ น รายได้ จ ากการลงทุ น แบบอนุ รัก ษ์ นิ ย มไว้ ที่ 6 ล้ านบาท ซึ่ ง น้ อ ยลงจาก 11 ล้ านบาทใน 1Q16 เนื่องจาก LPH ได้โยกเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลบางส่วนไปใช้เพื่อสร้างอาคาร ใหม่ของโรงพยาบาล ดังนั้น เราจึงคาดว่ากําไรสุทธิใน 2Q16 จะเพิ่มขึ้นเป็น 41 ล้านบาท (+142% yoy, -2% qoq) คาดว่าจะเข้าซื้อกิจการโรงพยาบาลเดชาโดยใช้งบไม่ถึง 700 ล้านบาท LPH กําลังอยู่ในกระบวนการเจรจาเพื่อ เข้าซื้อกิจ การโรงพยาบาลเดชา ซึ่งมี ขนาด 100 เตียง โดยผู้บริหารบอกว่าการลงทุนครั้งนี้จะใช้งบประมาณ 500-700 ล้านบาท โดยอาจจะ มีพันธมิตรเข้ามาร่วมซื้อกิจ การด้วย โดย LPH ตั้งเป้าที่ จ ะถือ หุ้นมากกว่า 50% ปัจ จุบั น โรงพยาบาลเดชาปิดกิจการอยู่เนื่องจากขาดผู้บริหาร ถ้าหากดีลนี้สําเร็จ โรงพยาบาลเดชาก็ จะสามารถสร้ า งรายได้ ใ ห้ กั บ LPH ได้ ทั น ที่ เนื่ อ งจากในปั จ จุ บั น มี จํ า นวนสมาชิ ก ประกันสังคมอยู่ 40,000 ราย ทั้งนี้จากการคํานวณของเราพบว่าดีลการซื้อหุ้นโรงพยาบาล เดชาจะช่วยให้ราคาเป้าหมายของ LPH เพิ่มขึ้นอีก 0.50 บาท/หุ้น โดยอิงจากสมมติฐาน ดังต่อ ไปนี้: i) เงินซื้อกิจการอยู่ที่ 600 ล้านบาท ii) LPH ถือหุ้น 60% ในโรงพยาบาลเดชา และ iii) อัตราการใช้บริการของผู้ป่วยในเพิ่มขึน้ จาก 40% ในปี 2017 เป็น 77% ในปี 2023 คาดว่ากําไรจะโต 38% CAGR ในช่วง FY15-FY18F แต่เหลือ upside ไม่มากแล้ว เราขยับไปใช้มูลค่าเหมาะสมปี FY17F ซึ่งทําให้ได้ราคาเป้าหมายใหม่ที่ 10.50 บาท (จาก เดิ ม 9.0 บาท) หุ้ น LPH ซื้ อ ขายที่ ร ะดั บ P/E ปี FY17 ที่ 36x ซึ่ ง สู ง กว่ า ค่ า เฉลี่ ย ของ โรงพยาบาลในภูมิภาคที่ 34x เรายังคงแนะนําให้ถือ เนื่องจากเหลือ upside อีกไม่มากแล้ว หลังจากที่ราคาหุ้นวิ่งขึ้นมาถึง 23% ในช่วงเจ็ดสัปดาห์ที่ผ่านมา เราแนะนําให้นักลงทุนรอ ให้บริษัทปิดดีลการซื้อกิจการโรงพยาบาลเดชาให้เรียบร้อยก่อน Financial Summary (Btm) Year to Dec Sales (Btm) Growth (%) EBITDA (Btm) Growth (%) Recurring profit (Btm) Growth (%) Net profit (Btm) FDEPS (Bt) Growth (%) PE (x) DPS (Bt) Yield (%) BVPS (Bt) P/BV (x)

Krungsri Securities Research Team Naphat CHANTARASEREKUL 662 - 659 7000 ext 5000 [email protected]

Teerapol UDOMVEJ Assistant analyst

Key Data 12-mth High/Low (Bt) Market capital (Btm/US$m) 3m avg Turnover (Btm/US$m) Free Float (%) Issue Shares (m shares) Major shareholders: - LP HOLDING LIMITED - TANTHATHOEDTHAM SUNE - SEWTAVILAT PIPAT

2015 1,244 10 203 0 100 1 100 0.13 (26) 74.7 0.15 1.5 2.09 4.8

2016F 1,392 12 282 39 176 75 176 0.23 75 42.7 0.12 1.2 2.17 4.6

2017F 1,564 12 331 17 209 19 209 0.28 19 35.9 0.14 1.4 2.33 4.3

2018F 1,853 18 403 22 261 25 261 0.35 25 28.7 0.17 1.7 2.54 3.9

26.8 4.6 4.5

Share Price Performance

Absolute (%) Relative to index (%)

YTD

1Mth

3Mth

12Mth

61.3 49.3

12.4 9.1

32.5 29.8

N/A N/A

Krungsri Securities vs Market Positive

2014 1,128 7 202 (9) 99 (6) 99 0.18 (53) 55.6 0.22 2.2 0.97 10.3

10.2 / 5.5 7,500.0 / 213.5 82.9 / 2.4 52.3 750

Market Recommend

5 Krungsri Target Price (Bt) 10.5 ’16 Net Profit (Btm) 176 ’17 Net Profit (Btm) 209

Neutral 1 Market 8.7 170 197

Negative 0 % +/14.9 3.5 5.9

Krungsri's earnings revision Earnings revision (%)

2016F

2017F

-

-

Source: Bloomberg, Krungsri Securities

 ถือ อย่างไรก็ตาม บมจ.หลักทรัพย์กรุงศรี มิอาจรับรองความถูกต ้องและความ Disclaimer: เอกสาร/รายงานฉบับนีจัดทําขึน  บนพืน  ฐานข ้อมูลทีเ ปิ ดเผยต่อสาธารณชน ซึง พิจารณาแล ้วว่ามีความน่าเชือ สมบูรณ์ของข ้อมูลดังกล่าวได ้ บทความดังกล่าวเป็ นเพียงแนวคิดของผู ้จั ดทําเพือ  ใช ้เป็ นข ้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ7 นการเปลีย  นแปลงความเห็นหรือประมาณการ ต่างๆทีป  รากฏในเอกสาร/รายงานฉบับนีโดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าดังนั น  นั กลงทุนโปรดใช ้ดุลพินิจอย่างรอบคอบในการพิจารณาการลงทุน

1

6 กรกฏาคม 2559

Results Preview | LPH LPH : 2Q16 results preview P&L (Btm)

2Q15

3Q15

4Q15

1Q16

2Q16F

Sales COGS (inc dep'n) Gross Profit SG&A Operating Profit Net other income Investments income Interest expenses Pretax profit Income Tax Associates Minority interest Profit after tax (pre-ex) Extraordinaries, GW & FX Reported net profit

306 (234) 73 (47) 25 2

321 (238) 83 (43) 40 4

326 (237) 89 (43) 45 4

(6) 22 (5) 0 (0) 17 0 17

(6) 38 (7) 0 (0) 31 0 31

(2) 47 (10) 0 0 37 0 37

325 (243) 82 (42) 40 3 11 (1) 53 (11) 0 (0) 42 0 42

334 (246) 88 (44) 44 2 6 (1) 51 (10) 0 (0) 41 0 41

Shares out (end Q, m) Adjusted shares (m)

550 550

550 550

750 750

750 750

Pre-ex EPS EPS

0.03 0.03

0.06 0.06

0.05 0.05

43

58

24% 15% 14% 6%

26% 13% 18% 10%

EBITDA Key ratios Gross margin (%) SG&A/Revenue (%) EBITDA margin (%) Net profit margin (%)

% chg QoQ 3% 1% 7% 4% 11% -33%

% chg YoY 9% 5% 21% -7% 74% 2%

-35% -3% -4%

-91% 138% 123%

-56% -2%

-39% 142%

-2%

142%

750 750

0% 0%

36% 36%

0.06 0.06

0.05 0.05

-2% -2%

78% 78%

64

58

61

5%

43%

27% 13% 20% 11%

25% 13% 18% 13%

26% 13% 18% 12%

Source: Krungsri Securities

LPH: Expansion projects No 1

Projects Specialist center in existing building

Capex (Btm)

IPD-beds

Opening

40

-

by 2017

300

30

by 2017

- Eye Center - Skin Laser & Dermatology - Digestive Disease - Obstetric - Gynecology - Dental 2

New Specialist center building - Neurology - Orthopedic - Health Check-up

3

Nursing home for elderly

250

50

by 2020

4

New hospital in Lumlukka

600

180

by 2020

1,190

260

Total Source: Company data, Krungsri Securities

Krungsri Securities Research

2

6 กรกฏาคม 2559

Results Preview | LPH LPH : Key Assumptions 2015A 180

2016F 180

2017F 210

2018F 210

149,500 13% 2% 3% 2% 6%

159,500 3% 5% 7% 5% 7%

159,500 4% 7% 10% 7% 10%

194,500 2% 5% 9% 5% 9%

Capex (Btm)

150

115

115

340

GPM SG&A/Sale

25% 14%

28% 14%

29% 14%

30% 14%

Number of beds SS members SS revenue / patients growth OPD Volume growth OPD revenue / patient growth IPD Volume growth IPD revenue / patient growth

Source: Krungsri Securities

Peer table

BB Ticker

Name

Market Cap US$

PE (x) 16F 17F

Div P/BV EPS Yld (x) Growth% (%) 16F 17F 16F 17F 16F

ROE (%) 16F 17F

Share Price Performance 1M 3M 6M

YTD

LPH TB

LADPRAO GENERAL HOSPITAL PCL

213

42.7 35.9

4.6

4.3 74.7 18.9 1.2

11.0 12.4

32.5

63.9

61.3

213

BCH TB

BANGKOK CHAIN HOSPITAL PCL

852

41.0 33.7

6.2

5.7 38.5 21.7 1.5

15.9 (3.2)

10.1

30.4

32.6

852

BDMS TB

BANGKOK DUSIT MED SERVICE

10,581

42.7 36.8

6.3

5.7 16.4 16.0 1.1

16.0 (0.4)

0.4

8.6

BH TB

BUMRUNGRAD HOSPITAL PUB CO

3,836

36.8 33.3

9.1

8.0

26.7 (4.4) (10.6) (14.4) (12.3)

CHG TB

CHULARAT HOSPITAL PCL

VIBHA TB RHC AU APHS IN KPJ MK RYM NZ RFMD SP IHH SP

VIBHAVADI MEDICAL CENTER PCL RAMSAY HEALTH CARE LTD APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE KPJ HEALTHCARE BERHAD RYMAN HEALTHCARE LTD RAFFLES MEDICAL GROUP LTD IHH HEALTHCARE BHD Average (Simple)

964 1,062 10,808 2,761 1,097 3,382 2,006 13,360

8.1 10.4 1.4

7.6 10,581 3,836

49.3 41.0 10.0

8.8 27.6 20.4 1.0

21.6

6.9

6.9

14.1

15.8

49.2 30.8 44.7 30.0 26.1 35.2 50.3

13.4 23.7 11.2 10.1 14.5 12.2 4.7

3.5 (1.0) (2.0) (1.4) (2.3) (1.9) (0.9)

5.0 17.2 (0.6) (0.7) 12.7 2.4 (3.9)

55.0 8.1 (8.8) (2.5) 9.3 12.9 4.8

54.2 1,062 5.0 10,808 (8.7) 2,761 0.2 1,097 10.6 3,382 11.8 2,006 3.8 13,360

42.4 27.4 34.1 26.0 22.4 31.0 41.3

6.2 7.3 4.9 2.9 3.2 4.1 0.8

5.8 6.5 4.4 2.7 2.9 3.7 0.8

3.1 22.6 33.6 18.9 67.1 11.7 30.0

15.9 12.2 30.9 15.6 16.7 13.6 21.5

39.9 33.8

5.5

4.9 29.4 17.8

1.2 1.7 0.5 1.7 1.9 1.4 0.6

964

1.3 15.1

Source: Company data, Bloomberg, Krungsri Securities

Krungsri Securities Research

3

6 กรกฏาคม 2559

Results Preview | LPH INCOME STATEMENT (Btm) Turnover Cost of sales (COGS) Depreciation & amortization Gross profit S&A expense Operating profit Other operating income EBIT Interest expense Interest income Other income Goodwill amortization Pre-tax profit Income tax on company & subsidiaries Profit after tax Minority interests Share of associate net income Preferred dividends Recurring attributable net profit Extraordinary items Reported net profit

2014 1,128 (762) (54) 313 (172) 140 8 149 (26) 0 0 0 123 (22) 101 (2) 0 0 99 0 99

2015 1,244 (878) (58) 308 (175) 133 12 145 (20) 0 0 0 125 (25) 101 (0) 0 0 100 0 100

2016F 1,392 (942) (60) 389 (196) 194 28 222 (2) 0 0 0 220 (44) 176 (0) 0 0 176 0 176

2017F 1,564 (1,046) (68) 449 (213) 237 26 262 (1) 0 0 0 261 (52) 209 (0) 0 0 209 0 209

2018F 1,853 (1,227) (71) 556 (250) 306 27 332 (5) 0 0 0 327 (65) 262 (0) 0 0 261 0 261

Shares in issue (Y/E, m) Shares in issue (weighted avg. m) EPS (before extraordinary items, Bt) DPS (Bt) DPS/EPS (%)

550 550 0.18 0.22 122

750 750 0.13 0.15 112

750 750 0.23 0.12 50

750 750 0.28 0.14 50

750 750 0.35 0.17 50

CASH FLOW (Btm) Operating profit Other operating income EBIT Depreciation & amortization EBITDA Notional cash taxes on ungeared operations Net change in working capital CAPEX Operating free cashflow (OpFCF) Net interest income adjusted for tax impact Net free cashflow (NetFCF) Non-operating income (net of tax) Equity income from associates Investments Net change in other assets/liabilities Other items Residual cashflow (RCF)

2014 140 8 149 54 202 (30) (63) (41) 69 (18) 51 0 0 1 13 (8) 57

2015 133 12 145 58 203 (31) (11) (71) 91 (14) 77 0 0 (63) (20) (10) (16)

2016F 194 28 222 60 282 (45) 5 (116) 126 (2) 124 0 0 0 0 0 124

2017F 237 26 262 68 331 (53) 11 (115) 174 (1) 173 0 0 0 0 0 173

2018F 306 27 332 71 403 (67) 24 (340) 20 (4) 16 0 0 (0) 0 0 16

(61) 0 (5) (66)

(33) 977 (0) 944

(113) 0 (6) (118)

(88) 0 (0) (88)

(104) 0 (0) (104)

(9) (371) (380)

928 (380) 548

6 548 554

86 554 640

(88) 640 552

(43) 34 119 7 22

604 325 114 59 (341)

(23) 29 177 242 95

86 0 210 289 173

62 (150) 265 360 166

Dividends Equity capital raised Other items Cashflow from financing Net change in cash Net cash/(debt) at YS Ending net cash /(debt) Increase/(decrease) in cash & equivalents (Increase)/decrease in debt NOPLAT (net op profit less adjusted tax) Normalized OpFCF (Est maint CAPEX) FCFE (free cashflow to equity)

Krungsri Securities Research

4

6 กรกฏาคม 2559

Results Preview | LPH BALANCE SHEET (Btm) Cash & equivalents A/C receivable Inventory Others Total Current Assets Property and equipment Investments & associates Other assets Goodwill Total Assets

2014 2 219 18 10 248 888 1 11 0 1,148

2015 606 225 19 4 855 901 63 36 0 1,855

2016F 583 233 21 4 841 957 63 36 0 1,898

2017F 668 241 23 5 938 1,004 63 36 0 2,042

2018F 730 252 27 6 1,015 1,273 63 36 0 2,388

Short-term debt A/C payable Other current liabilities Total Current Liabilities Long-term debt Other liabilities Total Liabilities

122 53 144 319 261 33 612

17 181 8 206 40 38 284

12 194 9 215 17 38 270

12 216 10 238 17 38 292

12 253 12 277 167 38 481

Share capital Share premium Revaluation surplus Translation adjustment Retained earnings Total ordinary equity Preferred equity Minorities Total equity & minorities

275 45 0 6 209 535 0 1 536

375 923 0 6 267 1,570 0 1 1,571

375 923 0 0 330 1,628 0 1 1,629

375 923 0 0 451 1,749 0 1 1,750

375 923 0 0 608 1,906 0 1 1,907

Accumulated depreciation BV per ordinary share (Y/E, Bt) Adjusted book value ps (Y/E, Bt)

681 0.97 0.97

655 2.09 2.09

715 2.17 2.17

783 2.33 2.33

854 2.54 2.54

RATIOS (%) Growth Turnover EBITDA EBIT Net profit EPS pre extraordinary items EPS (diluted) DPS

2014

2015

2016F

2017F

2018F

7.2 (8.7) (8.3) (6.4) (53.2) (53.2) 0.0

10.2 0.3 (2.4) 1.5 (25.6) (25.6) (31.8)

11.9 38.9 52.8 74.7 74.7 74.7 (22.0)

12.4 17.4 18.4 18.9 18.9 18.9 18.9

18.5 21.8 26.6 25.3 25.3 25.3 25.3

Accounting ratios Cash profit margin Gross profit margin Operating profit margin Net profit margin Turnover/avg total assets (x) ROA ROE S&A/turnover Effective tax rate

32.5 27.7 12.4 8.8 1.0 8.8 19.2 15.3 18.0

29.4 24.8 10.7 8.1 0.8 6.7 9.5 14.1 19.8

32.3 28.0 13.9 12.6 0.7 9.4 11.0 14.1 20.0

33.1 28.7 15.1 13.3 0.8 10.6 12.4 13.6 20.0

33.8 30.0 16.5 14.1 0.8 11.8 14.3 13.5 20.0

Operating performance EBITDA margin EBIT margin NOPLAT margin (NOPLAT/Turnover) Asset turnover (Turnover/avg Op assets) ROCE (NOPLAT/avg Op assets) ROCE inc capitalised goodwill

17.9 13.2 10.5 1.3 13.2 13.2

16.3 11.7 9.2 1.3 12.2 12.2

20.2 15.9 12.7 1.4 18.0 18.0

21.1 16.8 13.4 1.5 20.4 20.4

21.7 17.9 14.3 1.6 22.7 22.7

Krungsri Securities Research

5

6 กรกฏาคม 2559

Results Preview | LPH EQUITY VALUATIONS (Bt) EPS FDEPS FDEPS growth (%) DPS BVPS Adjusted BVPS Free cashflow to equity (FCFE) per share Share price (Bt) –10.0 PE (x) PE (fully diluted, x) PE/FDEPS growth (x) Yield (%) P/BV (x) P/ABV (x) P/FCFE (x)

2014 0.18 0.18 (53.21) 0.22 0.97 0.97 0.04

2015 0.13 0.13 (25.58) 0.15 2.09 2.09 (0.45)

2016F 0.23 0.23 74.74 0.12 2.17 2.17 0.13

2017F 0.278 0.28 18.90 0.14 2.33 2.33 0.23

2018F 0.35 0.35 25.27 0.17 2.54 2.54 0.22

55.6 55.6 (1.0) 2.2 10.3 10.3 246.0

74.7 74.7 (2.9) 1.5 4.8 4.8 (22.0)

42.7 42.7 0.6 1.2 4.6 4.6 78.6

35.9 35.9 1.9 1.4 4.3 4.3 43.3

28.7 28.7 1.1 1.7 3.9 3.9 45.1

ENTERPRISE VALUATIONS (Btm) Ordinary shares (m) Share price (Bt) Ordinary equity MV MI & deferred taxes Equity MV (adjusted ord) Preferred equity Debt Enterprise Value Net noncore assets Core Enterprise Value (EV)

2014 550 5 2,750 1 2,751 0 382 3,133 3 3,131

2015 750 6 4,650 1 4,651 0 58 4,709 669 4,039

2016F 750 10 7,500 1 7,501 0 29 7,530 646 6,883

2017F 750 10 7,500 1 7,501 0 29 7,530 732 6,798

2018F 750 10 7,500 1 7,501 0 179 7,680 794 6,886

Turnover EBITDA EBIT NOPLAT OpFCF OpFCF (normalized) Op (core) capital employed (CE) Avg. core capital employed

1,128 202 149 119 69 7 916 897

1,244 203 145 114 91 59 959 937

1,392 282 222 177 126 242 1,011 985

1,564 331 262 210 174 289 1,046 1,029

1,853 403 332 265 20 360 1,291 1,169

Core EV Multiples EV/Turnover (x) EV/EBITDA (x) EV/EBIT (x) EV/NOPLAT (x) EV/OpFCF (x) EV/OpFCFnormalised (x) EV/capital employed (YE, x) EV/avg capital employed (x)

2.8 15.5 21.1 26.4 45.6 418.3 3.4 3.5

3.2 19.9 27.8 35.3 44.5 68.8 4.2 4.3

4.9 24.4 31.1 38.9 54.7 28.4 6.8 7.0

4.3 20.6 25.9 32.4 39.0 23.5 6.5 6.6

3.7 17.1 20.7 26.0 344.5 19.1 5.3 5.9

2014 2.2 0.7

2015 1.4 n/a

2016F 1.17 n/a

2017F 1.2 n/a

2018F 1.2 n/a

5.8 4.6 2.7

7.4 5.8 4.6

n/a 82.10 58.29

n/a n/a n/a

64.9 51.1 3.9

0.8 0.7 70.7 8.5 25.4

4.1 4.0 66.1 8.1 75.2

3.91 3.82 61.10 8.08 75.24

3.9 3.9 56.4 8.1 75.2

3.7 3.6 49.5 8.1 75.2

RISK MEASURES Equity multiplier (avg. total assets/avg. equity) Net debt/equity & MI Interest cover (x) Interest cover (EBIT & int.incl/int. expense) NOPLAT/interest paid Debt service (OpFCF/net interest paid) Short-Term Ratios (x) Current assets/current liabilities Current assets less inventory/current liabilities A/C receivable, days turnover Inventory, days COGS A/C payable, days COGS

Krungsri Securities Research

6

CG Rating 2015 Companies with CG Rating ADVANC

BAFS

BCP

BIGC

BTS

CK

CPN

DRT

DTAC

DTC

EASTW

EGCO

GRAMMY

HANA

HMPRO

INTUCH

IRPC

IVL

KBANK

KCE

KKP

KTB

LHBANK

LPN

MCOT

MINT

MONO

NKI

PHOL

PPS

PS

PSL

PTT

PTTEP

PTTGC

QTC

RATCH

ROBINS

SAMART

SAMTEL

SAT

SC

SCB

SCC

SE-ED

SIM

SNC

SPALI

THCOM

TISCO

TKT

TMB

TOP

VGI

WACOAL

AAV

ACAP

AGE

AHC

AKP

AMATA

ANAN

AOT

APCS

ARIP

ASIMAR

ASK

ASP

BAY

BBL

BDMS

BKI

BLA

BOL

BROOK

BWG

CENTEL

CFRESH

CHO

CIMBT

CM

BANPU CNT

COL

CPF

CPI

CSL

DCC

DELTA

DEMCO

ECF

EE

ERW

GBX

GC

GFPT

GLOBAL

GUNKUL

HOTPOT

HYDRO

ICC

ICHI

INET

IRC

KSL

KTC

LANNA

LH

LOXLEY

LRH

MACO

MBK

MC

MEGA

MFEC

NBC

NCH

NINE

NSI

NTV

OCC

OGC

OISHI

OTO

PAP

PDI

PE

PG

PJW

PM

PPP

PR

PRANDA

PREB

PT

PTG

Q-CON

QH

RS

S&J

SABINA

SAMCO

SCG

SEAFCO

SFP

SIAM

SINGER

SIS

SITHAI

SMK

SMPC

SMT

SNP TCAP

SPI

SSF

SSI

SSSC

SST

STA

STEC

SVI

SWC

SYMC

SYNTEC

TASCO

TBSP

TF

TGCI

THAI

THANA

THANI

THIP

THRE

THREL

TICON

TIP

TIPCO

TK

TKS

TMI

TMILL

TMT

TNDT

TNITY

TNL

TOG

TPC

TPCORP

TRC

TRU

TRUE

TSC

TSTE

TSTH

TTA

TTCL

TTW

TU

TVD

TVO

UAC

UT

UV

VNT

WAVE

WINNER

YUASA

ZMICO

2S

AEC

AEONTS

AF

AH

AIRA

AIT

AJ

AKR

AMANAH

AMARIN

AP

APCO

AQUA

AS

ASIA

AUCT

AYUD

BA

BEAUTY

BEC

BFIT

BH

BIG

BJC

BJCHI

BKD

BTNC

CBG

CGD

CHG

CHOW

CI

CITY

CKP

CNS

CPALL

CPL

CSC

CSP

CSS

CTW

DNA

EARTH

EASON

ECL

EFORL

ESSO

FE

FIRE

FOCUS

FORTH

FPI

FSMART

FSS

FVC

GCAP

GENCO

GL

GLAND

GLOW

GOLD

GYT

HTC

HTECH

IEC

IFEC

IFS

IHL

IRCP LALIN

ITD

JSP

JTS

JUBILE

KASET

KBS

KCAR

KGI

KKC

KTIS

KWC

KYE

L&E

LHK

LIT

LST

M

MAJOR

MAKRO

MATCH

MATI

MBKET

M-CHAI

MFC

MILL

MJD

MK

MODERN

MOONG

MPG

MSC

MTI

MTLS

NC

NOK

NUSA

NWR

NYT

OCEAN

PACE

PATO

PB

PCA

PCSGH

PDG

PF

PICO

PL

PLANB

PLAT

PPM

PRG

PRIN

PSTC

PTL

PYLON

QLT

RCI

RCL

RICHY

RML

RPC

S

SALEE

SAPPE

SAWAD

SCCC

SCN

SCP STANLY

SEAOIL

SIRI

SKR

SMG

SOLAR

SORKON

SPA

SPC

SPCG

SPPT

SPVI

SRICHA

SSC

STPI

SUC

SUSCO

SUTHA

SYNEX

TAE

TAKUNI

TCC

TCCC

TCJ

TEAM

TFD

TFI

TIC

TIW

TLUXE

TMC

TMD

TOPP

TPCH

TPIPL

TRT

TSE

TSR

TT

UMI

UP

UPF

UPOIC

UREKA

UWC

VIBHA

VIH

VPO

WHA

WIN

XO

Disclaimer การเปิดเผยผลการสํารวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ในเรือ$ งการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) นี3 เป็นการ ดําเนินการตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสารวจของ IOD เป็นการสํารวจและประเมินจากข้อมูล ของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (MAI) ทีม$ กี ารเปิดเผยต่อสาธารณะ และเป็นข้อมูลทีผ$ ลู้ งทุน ทัวไปสามารถเข้ $ าถึงได้ ดังนัน3 ผลสํารวจดังกล่าวจึงเป็นการนําเสนอในมุมมองของบุคคลภายนอก โดยไม่ได้เป็นการประเมินการปฏิบตั ิ และมิได้มกี ารใช้ ข้อมูลภายในเพือ$ การประเมิน ผลสารวจดังกล่าวเป็นผลการสํารวจ ณ วันทีป$ รากฏในรายงานการกํากับดูแลกิจการของบริษทั จดทะเบียนไทยเท่านัน3 ดังนัน3 ผลการสํารวจจึงอาจเปลีย$ นแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมือ$ ข้อมูลทีเ$ กีย$ วข้องมีการเปลีย$ นแปลง ทัง3 นี3 บริษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) มิได้ ยืนยัน ตรวจสอบ หรือรับรองถึงความถูกต้องครบถ้วนของผลการสํารวจดังกล่าวแต่อย่างใด

Anti-corruption Progress Indicator 2015 Level 5: Extended (ขยายผลสู่ผ้ท ู ี+เกี+ยวข้อง) BCP

CPN

GYT

PE

PM

PPP

PT

PTT

BAFS EASTW KGI SABINA TISCO

BANPU ECL KKP SCB TMB

BAY EGCO KTB SINGER TMD

BBL ERW LANNA SIS TNITY

PTTGC

SAT

SCC

THANI

TOP

BLA GCAP MBKET SNP TSTH

BTS HANA MFC SSF

CFRESH HTC MINT SSI

CIMBT IFEC MTI SSSC

Level 4: Certified (ได้รบั การรับรอง) ADVANC AMANAH CSL DCC IRPC IVL PPS PSL TCAP THCOM

ASP DRT KBANK PTG THRE

AYUD DTC KCE PTTEP THREL

BKI FSS LHBANK SNC TOG

CNS INTUCH NKI SVI

Level 3B: Established by Commitment and Policy (มีมาตรการป้ องกัน ตามคํามันและนโยบาย) + AAV CITY GL MANRIN PJW SAPPE SUTHA TOPP UV

AHC CK GOLD MATI PLANB SC T TPC VPO

AIT AKR CKP COLOR GPSC GRAMMY MODERN MSC PLE POLAR SCP SFP TAE TBSP TPCH TPIPL WAVE WINNER

ARROW CWT HYDRO NOBLE PRG SIM TCC TSR YUASA

ASK EARTH IRCP NOK PTL SLP TFD TT

BA EASON IT NPK Q-CON SMT TGCI TYCN

BDMS EPG JCT NUSA QTC SPA TGPRO UAC

BEC F&D KCM OISHI RCI SPORT THANA UBIS

BJCHI FANCY KWC OTO S11 SSC THIP UEC

CGH FIRE LH PAF SALEE SST TIW UMI

CHG FMT LIT PAP SAM STEC TK UP

CHOW FORTH LOXLEY PATO SAMART STPI TMW UPF

CIG GENCO MACO PF SAMTEL SUC TNDT UT

Level 3A: Established by declaration of intent (มีมาตรการป้ องกัน ตามคําประกาศเจตนารมณ์) ABC BWG DIMET ICC MAKRO PACE ROJNA SPI TMILL ZMICO

ACAP CEN DNA ICHI MC PCSGH RWI SRICHA TMT

AGE CENTEL DTAC INOX MCOT PDI SAMCO STANLY TNL

AH CHARAN EA INSURE MFEC PG SCCC SUPER TPCORP

ANAN CHO ECF IRC MJD PHOL SCG SYMC TSTE

AP CHOTI EE JAS MONO PLAT SEAOIL SYNEX TTCL

APCS CM EVER JTS MOONG PR SE-ED SYNTEC TU

APURE CNT FPI JUBILE NBC PRANDA SENA TASCO TVI

AS COL GBX KC NDR PREB SITHAI TCMC UOBKH

ASIA CPF GC KTC NINE PS SMK TFI UREKA

ASIAN CPI GFPT KYE NMG QLT SMPC THAI VGI

ASIMAR CPL GLOW LHK NSI RATCH SPALI TICON VNT

BFIT EPCO JMT MBAX PCA SMG TMI UNIQ

BIGC DELTA HMPRO LPN NTV RML SPC TKT WACOAL

BROOK DEMCO HOTPOT LRH OGC ROBINS SPCG TLUXE WHA

Level 2: Declared (ประกาศเจตนารมณ์ เข้าเป็ นแนวร่วมปฏิ บต ั ิ) 2S BLAND FER KASET MILL PSTC SPACK TRT VNG

ABICO BROCK FNS KBS MK PYLON SPPT TRU WIIK

AF BRR FVC KCAR MPG QH SR TRUE WIN

AIRA BSBM GEL KKC MTLS ROCK SUSCO TSC XO

AKP BTNC GLOBAL KSL NCH ROH TAKUNI TSI

ALUCON CCP GUNKUL KTECH NCL RP TEAM TTW

AMARIN CI IEC L&E NNCL RPC TF TVD

AMATA CSC IFS LALIN NPP S&J TIC TVO

AOT CSR ILINK LTX OCC SGP TIP TVT

APCO CSS INET M OCEAN SIAM TIPCO U

BEAUTY EFORL J MALEE PB SKR TMC UKEM

AQUA CTW HFT MDX PRIN SMM TH TWZ

ARIP DCON HTECH MIDA RAM SOLAR TKS UMS

AUCT DRACO IHL ML RICH SPG TNH UPA

BAT-3K DSGT ITD MPIC RS SPVI TNPC UPOIC

BIG DTCI JSP NC SANKO STA TPAC UTP

BJC E KDH NEP SAUCE STAR TPOLY UVAN

BOL EMC KTIS NWR SAWAD SVH TRC VARO

BH BKD ESTAR FE JUTHA K MBK MEGA PDG PRINC SMIT SORKON TPA TPP UWC VIBHA

Level 1: Committed (มีนโยบาย) AEONTS CGD GIFT MAJOR PL SF TC TTI WG

AFC CMR GLAND MATCH PPM SHANG TCCC TTL

AJ CPH GRAND MAX PRAKIT SIRI TCJ TTTM

AMC CSP GREEN M-CHAI PRECHA SMART TCOAT TWP

CBG ESSO KTP OHTL SAWANG SVOA TRUBB VI

CCET FOCUS LEE PICO SCN SWC TSE VIH

CCN FSMART LST PK SEAFCO TAPAC TTA VTE

Disclaimer การเปิดเผยผลการประเมินดัชนีชว3ี ดั ความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกีย$ วข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชัน (Anti-Corruption Progress Indicators) ของ บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึง$ จัดทําโดยสถาบันไทยพัฒน์น3ี เป็นการดําเนินการตามนโยบายและตามแผนพัฒนาความยังยื $ น สําหรับบริษทั จดทะเบียนของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยผลการประเมินดังกล่าวของสถาบันไทยพัฒน์ อาศัยข้อมูล ทีไ$ ด้รบั จากบริษทั จดทะเบียนตามทีบ$ ริษทั จดทะเบียนได้ระบุในแบบแสดงข้อมูลเพือ$ การประเมิน Anti-Corruption ซึง$ ได้อา้ งอิงข้อมูลมาจากแบบแสดง รายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี (แบบ 56-2) หรือในเอกสารและหรือรายงานอื$นทีเ$ กีย$ วข้องของบริษทั จดทะเบียนนัน3 แล้วแต่กรณี ดังนัน3 ผลการประเมินดังกล่าวจึงเป็นการนําเสนอในมุมมองของสถาบันไทยพัฒน์ซง$ึ เป็นบุคคลภายนอก โดยมิได้เป็นการประเมินการปฏิบตั ขิ องบริษทั จด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมิได้ใช้ขอ้ มูลภายในเพือ$ การประเมิน เนื$องจากผลการประเมินดังกล่าวเป็นเพียงผลการประเมิน ณ วันที$ ปรากฏในผลการประเมินเท่านัน3 ดังนัน3 ผลการประเมินจึงอาจเปลีย$ นแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมือ$ ข้อมูลทีเ$ กีย$ วข้องมีการเปลีย$ นแปลง ทัง3 นี3 บริษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) มิได้ยนื ยัน ตรวจสอบ หรือรับรองความถูกต้องครบถ้วนของผลการประเมินดังกล่าวแต่อย่างใด

Reference Level 5: Extended – การแสดงให้เห็นถึงนโยบายทีค$ รอบคลุมถึงหุน้ ส่วนทางธุรกิจทีป$ รึกษาตัวกลาง หรือตัวแทนธุรกิจ ทีจ$ ะไม่มสี ว่ นเกีย$ วข้องกับคอร์รปั ชันทุกรูปแบบ Level 4: Certified – การแสดงให้เห็นถึงการนําไปปฎิบตั โิ ดยมีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของการบวนการทัง3 หมดจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูส้ อบบัญชี ที$ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ การได้รบั การรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิ (CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือได้ผา่ นการตรวจสอบเพื$อให้ความ เชื$อมันอย่ $ างเป็ นอิสระจากหน่วยงานภายนอก Level 3: Established – การแสดงให้เห็นถึงระดับขอบเขตของนโยบายของบริษทั Level 3A: บริษทั มีการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ CAC หรือภาคี Level 3B: บริษทั มีคํามันและนโยบายของบริ $ ษทั แต่มไิ ด้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม โครงการ CAC หรือภาคี Level 2: Declared – การแสดงให้เห็นถึงความมุง่ มันโดยการประกาศเจตนารมณ์ $ เข้าร่วมปฏิบตั ิ (CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต Level 1: Committed – การแสดงให้เห็นถึงคํามันจากผู $ บ้ ริหารสูงสุดและขององค์กรโดยมติและนโยบายของคณะกรรมการในเรื$องการดําเนินธุรกิจทีจ$ ะไม่มสี ว่ นเกีย$ วข้อง กับคอร์รปั ชัน$

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน)

สํานักงานใหญ่ เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2659-7000 โทรสาร 0-2658-5699 Internet Trading: 0-2659-7777

สาขา

สาขาเอ็มโพเรียม 622 เอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนสุขมุ วิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2695-4500 โทรสาร 0-2695-4599

สาขานครปฐม 67/1 ถนนราชดําเนิน ตําบลพระปฐมเจดีย์ อําเภอเมือง จ.นครปฐม 73000 โทร. 0-3427-5500-7 โทรสาร 0-3421-8989

สาขาเซ็นทรัลบางนา 589/151 อาคารเซ็นทรัลซิตที้ าวเวอร์ 1 ออฟฟิศ ชั้น 27 ถนนบางนา-ตราด แขวง-เขต บางนา กรุงเทพฯ 10260 โทร. 0-2763-2000 โทรสาร 0-2399-1448

สาขาสุพรรณบุรี 249/171-172 หมู่ 5 ตําบลท่าระหัด อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000 โทร. 0-3550-1234 โทรสาร 0-3552-2449

สาขาพระราม 2 111/917-919 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 โทร. 0-2895-9575 โทรสาร 0-2895-9557

สาขานครราชสีมา 168 ถนนจอมพล ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 0-4425-1211-4 โทรสาร 0-4425-1215

สาขาถนนวิภาวดีรังสิต ที่ทําการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาถนนวิภาวดีรังสิต (ซันทาวเวอร์ส) 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2273-8388 โทรสาร 0-2273-8399

สาขาขอนแก่น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น 114 ถนนศรีจันทร์ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร. 0-4322-6120 โทรสาร 0-4322-6180

สาขาชลบุรี 64/17 ถนนสุขมุ วิท ตําบลบางปลาสร้อย อําเภอเมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร. 0-3879-0430 โทรสาร 0-3879-0425 สาขาหาดใหญ่ 90-92-94 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ถนนนิพทั ธ์อุทิศ 1 ตําบล หาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. 074- 221-229 โทรสาร 074-221-411

สาขาเชียงใหม่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาประตูช้างเผือก 70 ถนนช้างเผือก ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร. 0-5321-9234 โทรสาร 0-5321-9247 สาขาเชียงราย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงราย 231-232 ถนนธนาลัย ตําบลเวียง อําเภอเมือง จ.เชียงราย 57000 โทร. 0-5371-6489 โทรสาร 0-5371-6490 สาขาพิษณุโลก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก 275/1 ถนนพิชัยสงคราม ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร. 0-5530-3360 โทรสาร 0-5530-2580

Analyst Team

Sector Coverage

Central line

ณภัทร จันทรเสรีกุล, Head of Research กิตติสร พฤติภทั ร, CFA, FRM เจษฎา เตชะหัสดิน, CFA สุนทร ทองทิพย์ วรพงศ์ ตันติวฒ ุ ิพงศ์ ธีระพล อุดมเวศย์, Assistant Analyst ทรงกลด วงศ์ไชย อาทิตย์ จันทร์สว่าง นลินี ประมาณ, Assistant Analyst อภิศักดิ์ ลิมป์ธํารงกุล

Energy, Petrochemical, Strategy

662-659-7000 ext. 5000

[email protected]

Property, ICT

662-659-7000 ext. 5019

[email protected]

Banking, Consumer Finance

662-659-7000 ext. 5004

[email protected]

Food, Transportation, Strategy

662-659-7000 ext. 5009

[email protected]

Electronic, Automotive,

662-659-7000 ext. 5016

[email protected]

Investment Strategy

662-659-7000 ext. 5003

[email protected]

Mid - Small cap, MAI

662-659-7000 ext. 5005

[email protected]

662-659-7000 ext. 5007

[email protected]

E-mail

Healthcare, Tourism

Mid - Small cap, MAI Technical

Fax 662-658-5643

คําแนะนําในการลงทุน ซื้อ - หุ้นที่คาดหวังอัตราผลตอบแทนรวมจากการลงทุนเกินกว่า 10% ภายในระยะเวลา 1 ปีข้างหน้าสําหรับหุ้นขนาดเล็ก, เกินกว่า 5% สําหรับหุ้นขนาดใหญ่ ถือ - หุ้นที่คาดหวังอัตราผลตอบแทนรวมจากการลงทุนระหว่าง -10% ถึง 10% ภายในระยะเวลา 1 ปีข้างหน้าสําหรับหุ้นขนาดเล็ก, ระหว่าง -5% ถึง 5% สําหรับหุ้นขนาดใหญ่ ขาย - หุ้นที่คาดหวังอัตราผลตอบแทนรวมจากการลงทุนน้อยกว่า 10% ภายในระยะเวลา 1 ปีข้างหน้าสําหรับหุ้นขนาดเล็ก, เกินกว่า 5% สําหรับหุ้นขนาดใหญ่

www.krungsrisecurities.com

Ladprao General Hospital

v ie w. 1. 6 2559. NEUTRAL. Ladprao General Hospital. (LPH TB). Share Price: Bt10.0. Target Price: Bt10.5 (+5.0%). ▫. 2Q16 142% yoy 41. ▫. 11 LPH 600 60%.

352KB Sizes 3 Downloads 120 Views

Recommend Documents

Ladprao General Hospital - Settrade
Oct 12, 2017 - SPS. 30.0. 30.0. 30.0. 30.0. 30.0. EBITDA/Share. 0.2. 0.2. 0.2. 0.2. 0.2. DPS ... 55. 61. 68. 83. Change in Working Capital. (82). 37. (33). 35. (7).

Ladprao General Hospital - Settrade
Dec 20, 2017 - December 20, 2017. *The Company may be issuer of Derivative Warrants on these securities. http://research.kgi.com; Bloomberg: KGIT .

General-Hospital-Mehsana-Microbiologist-Post.pdf
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item.

DESUN HOSPITAL & History DESUN HOSPITAL ...
Page 1. Hospital. , in the modern sense of the word, is an institution for health care providing ... the expense being borne by the royal treasury. Stanley ... Larger cities may have several hospitals of varying sizes and facilities. Some hospitals,

Bumrungrad Hospital - Settrade
Oct 24, 2017 - 2016. 2017. Source: Ministry of Tourism; KGI Research ... Malaysia. Thailand. India. Singapore. China. Turkey. UK. Germany. US. Myanmar.

Bumrungrad Hospital - Settrade
Apr 19, 2018 - http://research.kgi.com; Bloomberg: KGIT Please see back .... *The Company may be issuer of Derivative Warrants on these securities.

PDF Pocket Medicine: The Massachusetts General Hospital Handbook of Internal Medicine (Pocket Notebook) Full Pages
Pocket Medicine: The Massachusetts General Hospital Handbook of Internal Medicine (Pocket Notebook) Download at => https://pdfkulonline13e1.blogspot.com/1451193785 Pocket Medicine: The Massachusetts General Hospital Handbook of Internal Medicine