JJ-7:f( .. f--( Pll - 10088

B.E.AIIHXOBCKHH, H.H.CHJIHH

KAHAJI

BBO~A-BhiBO~A

(OBUll1E ITPHHIJJ10hl)

EC 38M HA B3CM-6

Pll - 10088

B.E.AHHXOBCKHH, J1.H.CHJIHH

KAHATI BBO~A-BhiBO~A EC 38M HA 53CM-6 (OBIUHE nPJ1HUJ1flhl)

BBE,UEH1ffi C03,llaHII8 BlfQIICJIIIT8JJ:bHblX Ma.mHH e,liHHO~ cep1111 (EC 3B!.I) Bbl3Ba.JJO C~OTBeTCTBYD~ee

113M8H8HIIe BH8illHIIX ycTpOJ:ICTB K BblqiiCJIIIT8JibHblM

Ma.WI!Ha.M. HeKOTOpble 113 HIIX COXpa.HIIJIII H8113M8HHOJ:I 3JJ8KTpOM8Xa.HIIqecKyD

qa.cTb, .npyr11e npetepneJJII onpe.neJJeHHble Ka.qecTBBHHble 113Me-

HBHIIJI. IlOJIBIIJIIICb II HOBble ycTpOJ:ICTBa. !Ip11 3TOM BC8 OHM CO,llep:a:aT ynpa.BJJJID~IIA

3JI8KTpOHHbl~

0JJOK, OTaeqanmiiA no BXO.IIY TpeOoaaHIIJIM

KaHaJJa BBO,lla-Bb!BO,lla. EC 3B!Il/. B COCTaB 3JJ8KTpOHHDrO 0JJOKa BXO,lii!T II 0y¢epHaJI naMJITb. liO,liKJJDqeHI!e ycTpOACTB TaKoro Tllna

K :.JBM l:i3CM-6 Bbl3hiBaeT

113M8H8HIIJI B XapaKTepe ee paOOTbl C BH8WHIIMII ycTpDJ:ICTBaMII. ECJJII paHbme BblqiiCJIJi!T8JibHaJI Ma.WIIHa ynpaBJJJIJJa Henocpe,liCTB8HHO IICnOJJHIITeJJbHblMII OpraHaMII BH8WHIIX

ycTpO~CTB,TO

C nOJIBJI8HII8M BH8lliHIIX

ycTpoAcTB c Oy¢epaon naMJITbD ablqllcJJIITeJJbHaJI MamHHa oOueHHBaeTCJI IIH¢opMaulleA c Oy¢epaon naMJITbD,a 3aTeM ynpasnea11e

nepe.naeTcJI

3JJ8KTpOHHOyY 0JJOKY BHemHero ycTpOl1CTBa, KOTOphll1, cqi!TUBaJI I!HrjiOpMaUIID 113 Oy¢epHOI1 nauJITH, yrrpaBJJJieT I!CnDJJHI!TeJJbHblMII opraHaMII aHemHero ycTpOi1CTBa (B CJJyqae Bb!BO,lla IIH¢0pMaUIIII 113 3Blil). AHaJIOri!QHO rrpoTeKa.eT npouecc

BBO,lla IffiTOpMaUIIII B

3

3BM.

llplil ocHallleHlillil E3CJ,!-6 :saemHIDHI ycTpoilcT:saMlil EC 8BM yYeHI:.UlallTCS! CliiCTeUH~e aaTpaT~ Ha 06C~JXliiBaHJile BHeWHliiX YCTpOHCTB 1 T. e. IIOBb!UlaeTCS! !Ip0lii3BO,liHTeJII:.HOCTD E3Cul-6 3a CtleT COKpameHHS! rrporpaMM pe,llaKTMpOBaHlilll,lii3MeHeHlilil rrpoue,llypb! OdMeHa 1rn¢opuauMeU C BHeUlHID!lil YCTpOI!CTBaJ.llil lil T.,ll.

B HaCTOffllleil pa6oTe

npe~JiaraeTCff O~li!H lil3 BaplilaHTOB OCHai116Hlilff

li!CllO~b30BaHMff

>
~ ~ ~

~

;

0

<$

IJ

Cl

~

~

>1/u tbU ~LI'ntj

npliiM6HffBU!liiXCff paHee BHeWHliiX JCTpOHCTB.

:s

71 Co

rQ

~ !:

0

(0

J\ ~

.

Q..ii

tCO

'<

Q..

~ t \.1

•I-~ ~

I::1

E8C~-6 OWHll BHeWHliiMlil ycTpoilcT:saulil EC 9BM. PaapaOoTaaaaa cxeua ae

liiCKJIIlqaeT

oJJ)ouoeock

'

l:

«!

: 0) >: (.)

«
(T)

r£1 ~

E-<

0

ISl 0

0. E-< 0 !»

E~OK-CXeMa

>< :s: ttl s

llOAKJIIDqeHMH K E9CM-6 AOIIO~Hli!Te~I:.H~ :saemHliiX ycTpol!cTB EC 9BMttl
\D

Ha plilc.I rrplil:se~eaa 6JIOK-cxeMa rro~KJiroqealila K E9CM-6 ~ono~HM­ Te~a~

:saewaMx ycTpol!cT:s EC 9BM. ilp11 3TOM o6oaaaqeHbl:

pMMCKli!Mlil

I ::2 0

Ulil~paMM

I - 9BM ESCM-6 co CBOli!Mlil CTaa,n;apTHbiMlil BHewHliiMH ycTpoilcTBaMlili

(T)

1'-Q

:<:

,_,

0::

:s: ttl!:>'

g

11 - ,n;orroJIHHTe~I:.H~e BHeWHHe ycTpol!cT:sa EC 9BM.

~

:<:

~

KaK BH,n;Ho H3 pHcyaKa, ~ono~HTe~I:.Hble BHemHHe ycTpoilcTBa no,n;-

r::::

ro

KJIJOqaJOTCH K YCTpOI!CTBy KaHa~-KaHa~ 11 1 KOTOpoe,B CBOil Ot!epe)II:.,IIO,ZI;KJIJOqaeTCff K nporpaMMHOMy KaHa~y B9CM-6. 11

:I

><

0

I

a

YcTpoilcTBo "Kaaa~-KaHan" (YKK) npeo6paayeT noc~e,1loBaTe~I:.­

~

HOCTI:. clilrHaJioB nporpauuaoro KaHaJia BSCM-6 B nocJie,1loBaTeJII:.HOcTI:. ClilrHaJIOB KaHaJia

BBO~a-B~0,1la

llpe,n;Jiaraeuoe YCTpOitCTBO

EC 9BM H HS060pOT. 11

KaHaJI-KaHSJ1 11 paCCqJiiTaHO Ha IIO~KJlll­

H

0

~

~

co

;...,

qeHHe 8 BHemHliiX ycTpoilCTB EC 9BM B JIDOOY coqeTaHMH. BaemHMe ycTpoilcT:sa no~KJIIlqaBTca K YKK :seepoy, qTo noa:so~HeT opraaHaoBaTI:. napaJIJie~I:.ayro

L.Qfl'\~~-~

pa6oTy BHemHHX JCTpOHCTB Ha YPOBHe 6ailTOB.

4

..

1'-Q

5

KOMSHAU ESCM-6, BHAaBaeuue a ycTpo~cTBo 11

( ID•I2 )p 1\YC HCTIOJ!b 3YilTCS! ,l{JJH Blllp000TK If Cl'lrHaJJOB l'l,II€HT Wjnn
KSHSJI-KSHSJI 11

9.8M B9CM-6 Bbi,ZIS6T B ycTpO~CTBO

~Hlf 11

KaHaJI-KSHSJI 11 (YKK) KOIISH,Ztlll,

TI03BOJifiiOIU>1e: - 3STil1CST:b KOMSH,ZQI l1JIIl ,Z{SHHill6 ,Z{1!fl OllP6.1l6JI6HHOrO BH6WH6rO YCTpOltCTBSi - npoql1T3Tb aaHHUe, 6SMT COCTOfiHl1fl IIJIII

YTOqH6HHill~

YIIP-K

H

llli1>-l{,

IT.KouaH.zta npMeua IIHwopua~IIH 113 YKK:

i

OaltT COCTOfiHilfl 1

033

407X

I 12


K0,1l B AY)

p

I

I'

3HaqeHHe paapH.ztOB cne.ztyiOmee: (l-B)p - ,1lSHHU6 JIHOO 6altT COCTOHHHH, JIM60 6altT yroqHeHHOro COCTO-

c onpe,1leJieHHoro BHBillHero ycTpoltcTBa.

HHMH1 TIPHHHTill6 B AY B9CM-6; I. KouaH.zlS Bbi,Ziaqll IIHWOPMa~~~~~ B YKK:

033 OO?X

I I3

KYC

9p I

I

11 -

0IDM6Ka Ha lllli!H-A", T.e. 06HapyJCeHa OID146Ka no qeTHOCTM

B llpMHHTOlt 113 BH6WHIIX YCTpOltCTB HH~OpYa~MHi I

lOp

- BH6WH66 yCTpOltCTBO BlliKJJIOqeHO JIIIOO Hepa60TOCTIOC00HO

3aaqeHHe paapH.zlOB KYC cJie,ZtyiOmee:

(10 p 11Qa6T B08HIIKHYTb B 6aate COCTOHHHH BO BpeMH Ha-

(I+8)p- Bbi,ZISBS6YSfl B YKK IIH~OpUS~IIH: KOUSH,1la HJIII ,1lSHHill6i

qaJibHOlt BHOOpRH);

9p

lip

- He IICllOJib3Y6TCfli

IOp

- OTBeT B3CM-6: HHwopua~IIH 11a YKK npllHHTa;

IIp

- yKaauBaeT Ha To, qTo Bbi,ZiaBaeuaH B YKK HH~opua~llfl HBJIHeT-

I2p

X

113 BH6WHHX YCTpOltCTB)i 6) rpeOyiOTCH .1lBHH~o~e (B cnyqae KouaH.ztlll Bbi,Zia~ MHWOPYBUIIH BO BH6WHile ycTpOltCTBS)i

yKS3lliBS6T HOMep BH6WHero YCTpO~CTBa 1 U0,1lKJIIOqeHHOrO K

B) Tipll BlllllOJIH6HHH KOUSH,l!U

K YKK, .1lJifl KoToporo npe,1lHB3HaqeH~o~ KOYSH.zlS HJ!l1 .zlSHHue. Bo BH6WHU6 yCTpOHCTBO IIH~opua~llfl ll0CiliJIS6TCfl TIO 9-TH no 8 WIIHSM - (l+8)p CB6pTKII

KOHTpOJibHill~

npllHHT

a) TipHHHTill ,1lSHHill6 (B CJiyqae KOMSH,1llll npHeua IIH~OpYa~Hil

- nporpaMMHill~ cOpoc aa,1laHHoro BHemHero ycTpoltcTBa;

-

qTO 113 BHBIDHero ycTpOltCTBa

- YKS31l1BaeT HS TO, qro

- yKaauBaer Ha To, qTo Blll.zlSBaeuaH B YKK IIH~opua~IIH HBJifleTCH ,1lSHHilllllli

I3p

1

ClaltT COCTOHHHH i

CH KOM8H,1l0lti I2p

- YKS31l1BS6T Ha TO

WIIHSU!

KYC, no 9-o~ IDIIH6 - BupaClOTSHHill~ CX6YOlt paapH,1l 1 KOTOpult ,1lOTIOJIHfl6T OaltT

,1!0 HeqeTHOCTM.

6

IIH~Opua~MM

11

YTOqf[IITb COCTOHHH6 11 TipO~­

TaH yroqHeHHilllt OaltT COCTOHHMH,

~

X

- OTip6,1l6JIH6T HOYep ycTpoltCTBS 1 113 KOTOporo TipllHIIYS6TCH HH~opua~a.

II p 11 I2p

BupaClaTUBBilTCH cxeuon YKK ma cMrHaJioB H.zl6HTHWMKaUirlH YHP-A H

li!H~-A.

7

KowaHA~

BSCM-6 AHH

perHcTpa

AOnonHHTenbH~

npep~BaHHH

H perHcTpa uacKH nna

ycTpOKCTBawH,no~K~qeHH~WH

HHTenLH~e

perHCTp

K YKK,

npep~BaHHH

CKOHLKY Ha 8BM BSCM-6 npep~B8HJ.1H It

pa,noB

nporpaYU C ~OllOHH!4TeHLH~WH BHeWHHWH

opraHH3~HH pa60T~

O~HW

opraHH30BaTL

Heo6xo~!4wo

I

(nPIT) H perl4CTp 118CK!4 (nPM), no-

HeT

aeo6xo~Hworo

qJ4Cna

cBo6o~H~

A.__0.33 11027

0•1+1)

B paapa,n~ ,nononHHTenLHoro perHcTpa Cl4rHan~

11

TpeooBaHHe a6oHeHT8 11 (TPE-A),

BH6WH14Ml4 yCTp0£1CTB8Ml4 poi1CTB8 L\3 COCTOHH!4H

ITO 11

aaBO;ztHTCH

KOTOp~e B~pa6aT~BaiOTCH

He rOTOB0 11 B COCTOHH!4e YeCTH~

perl4CTpa M8CK!4 C BhlXO;ztOM Ha lip rPIT,

11

I.

perl4CTpa

033

A_I

I

'ap I

APn

j1p

I

II

'\J

Bpi

npep~B8Hl4K

B H8CTOH~ee Bpe-

KOTOp~K

cne,nyiO~l4e

(1;.8)p J
.4PM

f . .

!1p

. . .

033 002.6

BSCM-6.

KouaH~a

~ ...._:

rOTOB0 11 H T.n.

MH He l4CllOHL3Y6TCH (CM,p!4c,2). ilpl4 STOW HCllOHL3YIOTCH KOM8H;zt~

~I

OKQHqaH!4!4 onepaUl414 1 IIp14 rrepexo,ne ycT-

nPIT H nPM opraH!43yiOTCH no Tl4IIY L1

npep~BaHHK

I

ta

~

paa-

M8CKlt HH B I'Pll, HH B 1.\PIT,

..... q:

00 <:1::.

~onon­

onpoca Cl4rHanoB

4027 I B

npep~B8Hl4H

< Jp

nPrr

KO;zt B AY>

1

I PJ!c. 2, MOR-CXeMa ,l(OllOJIImTMLlillX perHCTpa rrpep~B81U!A

2. KouaH,na aanl4Cl4 B ;ztononHHTenLH~K perHcTp uacKL! 033

0026

I

8

H perHCTpa M8CKW,

1: . I

KYC

lliiTepaTYpa

KouaH;zty ;ztHH raweHHH nPIT !4CllOHL30B8TL He HyEH0 1 T,K, nocne peaKUHl4 Ha Cl4rHan TPB-A BHemHee ycTpOHCTBO cauo CHHMaeT Cl4rHan TPB-A 14 paapa.n

npep~BaHHH

cTaHOBLITCH

paBH~w

ayniO.

I. KaHaJI

BBo,na-B~o.na 3BM EC-!020

(no.n

pe.nai<.In~eA A.M.JiapHoao-

Ba). M., "CTau:cTmta", 1976.

PyxorrHCL nocTynHna B H3AaTeHLCKHH OTA8JI 7 ceatsOps 1976 roAa.

8

9

JJ-7:f( .. f - GitHub

B.E.AIIHXOBCKHH, H.H.CHJIHH. KAHAJI BBO~A-BhiBO~A EC 38M HA B3CM-6. (OBUll1E ITPHHIJJ10hl). JJ-7:f( .. f--(. Pll - 10088 ...

184KB Sizes 2 Downloads 294 Views

Recommend Documents

08/05/15 11:04 f=0.49 /Users/rene/dev/stmbl/hw/eagle/IRAMX ... - GitHub
Aug 5, 2015 - PC0. 8. PC1. 9. PC2. 10. PC3. 11. PC4. 24. PC5. 25. PC6. 37. PC7. 38. PC8. 39. PC9. 40. PC10. 51. PC11. 52. PC12. 53. PD2. 54. VBAT. 1. C4.

f y 1003 YES
Dec 15, 2000 - independent of the meaning of any given quantum of information or ..... complying With the JPEG standard in all particulars. For clarity, FIG.

23Leirs (F)
RODENT MANAGEMENT. The importance of the impact of rodents is a common theme which has emerged from the chapters contributed from developing.