6 – ചലനതിെന ജീവശാസ് ത ം 1. വയായാമം ശരീരതിന് ഗുണകരമാവുനെതങെന ?

രകപവാഹം, ശവസനവാതക വിനിമയം, ൈവറല കപാസിറി, വിയരപിലൂെട മാലിനയങള പുറനളല, േപശികളുെട കമത മുതലായവ വയായാമതിലൂെട വരദികുനു. • െപാണതടി കുറയുനു. • ഹൃദയേപശികള ദൃഢമാവുനു , േപശികളില കൂടുതല േലാമികകള രുപെപടുനു. 2. ശരീര ചലനങള സാധയമാകുന വയവസകള ? അസി-േപശീ വയവസകള. 3. രണുതരം ശരീര ചലനങള ഏവ ? • ഐചിക ചലനങള-(നമുെട ഇഷ്ടാനുസരണം നിയനികാവുനവ) Eg:-ൈകയുെടയും ചുണിെനയും ചലനം • അൈനചിക ചലനങള -(ഇഷ്ടാനുസരണം നിയനികാനാവാതവ) Eg:-ഹൃദയമിടിപ്, െപരിസ്റാളസിസ് . 4. വിവിധതരം േപശികള ? അസിേപശി മിനുസേപശി ഹൃദയേപശി •

-അസികളുമായി ബനെപട്

-അൈനചിക ചലനംസാധയമാകുനു, -ഹൃദയഭിതിയില മാതം കാണെപ

ഉദാ - പതിദവനീ േപശികള േപാെല അസികളുമായി ബനെപട മറു േപശികള.

ഉദാ - അനപഥം, മൂതപഥം, രക കുഴലുകള എനിവയില കാണുന േപശികള.

ഐചിക ചലനം സാധയമാകുനു. (ഐചികേപശികള) -േപശീതനുകളക് സിലിണരആകൃതി - കുറുെക ഇരുണ-െവള വരകള. (േരഖാങിത േപശികള) -തുടരചയായി പവരതികുേമാള തളരച (േപശീകമം) അനുഭവെപടാം.

അസികളുമായി ബനെപടവയല. ടുന അൈനചിക േപശികള (അൈനചിക േപശികള) -തനുകളക് സിനഡില ആകൃതി. -േപശീതനുകള ശാഖകളായി പിരിഞതും േരഖാങിതവുമാണ്. - കുറുെക വരകളില. (േരഖാശൂനയ േപശികള) -തളരച അനുഭവെപടാതവയാണ്. -തളരച അനുഭവെപടാതവയാണ്. ഹൃദയഭിതിയിെല േപശികള

5. േപശികള തുടരചയായി പവരതികുേമാള തളരച (േപശീകമം) അനുഭവെപടാന കാരണം ? തുടരചയായി പവരതികുേമാള േപശികളക് ഓകസിജന കിടാെത വരികയും അവായു ശവസനം നടകുകയും െചയും. ഇതിെന ഫലമായി ഉണാകുന ലാകടിക് ആസിഡ് കുമിഞു

കൂടി തളരച (േപശീകമം) അനുഭവെപടുകയും െചയുനു. 6. െടനഡനുകള ? - േപശീകെള അസികളുമായി ബനിപികുന ബലമുള ചരടുേപാെലയുള ഭാഗങള. 7. അസിേപശിയുെട സൂക്മ ഘടന. ഫാസികിള േപശീകലയിെല േപശീതനുകളുെട േപശീകല (േപശീ േകാശങളുെട)കൂടമാണ് ഫാസികിള. ഓേരാ േപശീതനുവും 4 മുതല 20 വെര മേയാൈഫബിലുകള അടങി യതാണ്. േപശീേകാശം ഓേരാ മേയാൈഫബിലും കടി [ആക്റ ിന (കടികുറഞ) + (േപശീതനു ) മേയാസിന (കടികൂടിയ)] കുറഞ ആക് റ ിന , കടികൂടിയ മേയാൈഫബില മേയാഫിലെമന് മേയാസിന എനീ മേയാഫിലെമനു കളാല നിരമിതമാണ്. ആക്റിന മേയാഫിലെമനുകളുള സാരേകാമിയര ഭാഗം 'ൈലറ് ബാനഡ്' എനും ആക്റിനും മേയാസിനും ഉള ഭാഗം 'ഡാരക് ബാനഡ് ' എനും അറിയ 'light band' 'dark band ' 'light band' െപടുനു. ഒരു ഡാരക് ബാനഡും അതിെന വശങളിെല പകുതി വീതമുള ൈലറ് ബാനഡും േചരന യൂണിറാണ് ഒരു സാരേകാമിയര.(= േപശീസേങാചം സാധയമാകുന ഏറവും െചറിയ യൂണിറ്)

8. േപശീകലയുെട അടിസാന ഘടകങള ?

േപശീതനുകള / േപശീേകാശങള

9. േപശീസേങാചം സാധയമാകുന േപശീതനുകളിെല അടിസാന ഘടകങള ? സാരേകാമിയറുകള.

Prepared by Rasheed Odakkal, GVHSS Kondotty 9846626323

10. േപശീതനുവിെന മേയാൈഫബിലുകളില കാണെപടുന രണുതരം മേയാഫിലെമനുകള ഏവ ?

ആകറിന (കടികുറഞ ഫിലെമനുകള), മേയാസിന (കടികൂടിയ ഫിലെമനുകള). 11. അസിേപശീതനുകളില കുറുെക വരകള കാണെപടുനതിനു കാരണെമന് ? ഇടവിടുകാണുന ആകറിന, മേയാസിന എനീ മേയാഫിലെമനുകളാണ് അസിേപശിെയ േരഖാങിതമാകുന ത്. ആക്റിന മേയാഫിലെമനുകളുള ഭാഗം 'ൈലറ് ബാനഡ്' എനും ആക്റിനും മേയാസിനും ഉള ഭാഗം 'ഡാരക് ബാനഡ് ' എനും അറിയെപടുനു. 12. േപശീസേങാചതിെന വിവിധ ഘടങള. നാഡികളിലൂെട സേങാചികുവാനുള നിരേദശം േപശിയിേലക് കാലസയം അേയാണുകള േകാശദ വയതില സജീവമാവുനു. മേയാസിന ആകറിനുമായി ബനിതമാവുനു മേയാസിന ശീരഷങളില ATP യില നിനുള ഊരജം സവതനമാവുനു മേയാസിന ശീരഷങള ആകറിന ഫിലെമനുകെള വലികുനു. സാരേകാമിയറുകള ചുരുങുനതിനാല േപശീസേങാചം സാധയമാവുനു. മടകലേപശി Flexor muscle

13. പതിദവനീ േപശികള എനാല ?

േപശീ േജാഡികളില ഒന് സേങാചികുേമാള മേറത് അയയുന തരതില വിപരീത ചലനം ഉളവാകാന സഹായകരമായ തരം േപശികള.

Eg:- ൈകയിെല മടകല േപശികളും നിവരതല േപശികളും.

നിവരതലേപശി Extensor muscle

(ഫെളക്സര േപശികള കുറുകുേമാള എക്സ്െറനസര േപശികള അയയുനു. എക്സ്െറനസര സേങാചികുേമാള ഫെളക്സര േപശികള അയയുനു)

14. അസികളുെട സാനമനുസരിച് മനുഷയാസികൂടെത --------, ------- എനിങെന തരം തിരികാം. അകാസികൂടം, അനുബനാസികൂടം.

മനുഷയാസികൂടം ( 206 അസികള)

അകാ സികൂടം (80 അസി)

അനു ബ ന ാ സികൂടം (126 അസി)

* തലേയാട് ( 29)

* േതാളവലയം (4)

* മാെറല് ( 1)

* ൈകകള (60)

* വാരിെയലുകള (24 )

* േശാണീവലയം (2)

* നെടല് ( 26)

* കാലുകള (60)

15. അസി സനികള ?

രണ് അസികള തമില സനികുന ഭാഗം. അസി 16. ഒരു മാതൃകാ ചലസനിയുെട ഘടന. രണ് അസികള തമില കാപ്സയൂള എന സംരക തരുണാസി ണാവരണംെകാണ് െപാതിഞിരികുനു. ഇതിെല സ്നായുകളാല അസികള ഉറപിചു നിരതെപടിരി കാപ്സയൂള കുനു. അസികളുെട അഗങളിെല തരുണാസികള ഘരഷണം കുറയ്കാന സഹായകമാണ്. കാപ്സയൂളിനു സ്നായുകള ളിെല ൈസേനാവിയല സ്തരം സവികുന ൈസേനാ വിയല ദവവും ഘരഷണം കുറയ്കാന സഹായകമാണ്.

ൈസേനാവിയല സരം ൈസേനാവിയല ദവം

17. വിവിധതരം അസി സനികള. 1. കീലസ ന ി

(തലേയാട് ആദയ കേശരുവിേനാട് േചരുന ഭാഗം) അചുതണില കറങുന തരം ചലനം. 2. േഗാളര സ ന ി (േതാള, അരെകട്) എലാ വശങളിേലകും

ചലനം സാധയമാകുനു 3. വിജാഗിര ിസ ന ി

(ൈകമുട്, കാലമുട്,വിരലുകള) ഒരു വശേതകുള

ചലനം സാധയമാകുനു 4.െതന ിനീങു ന സ ന ി (ൈകകുഴ, കാലകുഴ) െതനുനതരം ചലനം.

18. അസി-േപശീ തകരാറുകള. * സനിവാതം :- അണുബാധ, പരിക്, പായാധികയം എനിവമൂലം. തരുണാസിവലയതിന് േകടുവരുനു. - അസഹനീയ േവദനയും സനി ചലിപികാനാവാത അവസയുമാണ് ലകണങള. * അസിസാനഭംശം :- സനിയിെല അസികളക് സാനമാറം. സ്നായുകളക് തകരാറ് വരാം. - അസഹനീയ േവദനയും നീരവീകവും സനി ചലിപികാനാവാത അവസയും. * ഉളുക് :- സ്നായുകള വലിയുകേയാ െപാടുകേയാ െചയുനതുമൂലം നീരവീകവും േവദനയും. 19. മറു ജീവികളിെല ചലേനാപാധികള ? * പാരമീസിയതില ? - സിലിയകള. * യൂഗീനയില ? - നീണ ഫെളജലം. * മണിരയില ? - പധാനമായും വലയേപശികളും ദീരഘ േപശികളും. കീറകള എന തളിനിലകുന സൂക്മ ഭാഗങളും ചലനതിന് സഹായകമാണ്. 20. സസയങളിെല വിവിധതരം ചലനരീതികള. a). പകാശേടാപിക ചലനം (പകാശെമന ഉദീപനം െകാണ് കാണതിലും േവരിലും ഉള ചലനം). കാണം പകാശതിനു േനരകും േവര് എതിരായും വളരുനു. b). ജലേടാപികചലനം (ജലെമന ഉദീപനം െകാണ് കാണതിലും േവരിലും ഉള ചലനം). േവര് ജലതിനു േനരകും കാണം എതിരായും വളരുനു. c). ഭൂഗുരുതവേടാപികചലനം (ഭൂഗുരുതവം മൂലം കാണതിലും േവരിലും ഉള ചലനം). േവര് ഭൂഗുരുതവതിനു േനരകും കാണം എതിരായും വളരുനു. d). രാസേടാപികചലനം – (രാസവസ്തുകളാല ഉദീപികെപടുള സസയചലനം) അണാശയതിനു േനെരയുള പരാഗനാളിയുെട വളരച. e). സ്പരശേടാപികചലനം – (താങിെല സ്പരശം െകാണുണാകുന സസയ ചലനം) വളിെചടി താങില ചുറിവളരുനത്. 21. ചില സസയങളിെല നാസ‍റിക ചലനം എെനന് വയകമാകുക. ഉദീപന ദിശയും സസയ ചലനദിശയും തമില ബനമിലാതതരം സസയചലനങളാണ് നാസ‍റികചലനങള. Eg:-െതാടാവാടിെചടിയുെട ഇലകള വാടുനത്, പൂെമാടുകള വിടരുനത്.

22. ഉദീപനങള ?

ജീവികളില പേതയക പതികരണം സാധയമാകുന സാഹചരയങള. (Eg:-പകാശം, സരശം, ജലം, ഭൂഗുരുതവം)

23. തനിരികുന സംവിധാനം ഏതാനും ദിവസം നിശലമായി െവചിരുനാല കാണതിെനയും േവരിെനയും

വളരചയില എനാണ് സംഭവികുക ? ഇത് ഏതാനും നാള സാവകാശം കറങി െകാണിരികുകയാെണങില എെനങിലും മാറം സംഭവികുേമാ ? ഏതാനും ദിവസം നിശലമായി െവചിരുനാല കാണം ഭൂഗുരുതവതിന് എതി രായി മുകളിേലകും േവര് അനുകൂലമായി താേഴകും വളരുനതായി കാണാം. ഇത് ഏതാനും നാള സാവകാശം കറങിെകാണിരികുകയാെണങില എലാഭാഗതും ഭൂഗുരുതവം അനുഭവെപടു നതുമൂലം ചിതതിലുളതുേപാെല വളഞുേപാവാത ചലനം ദൃശയമാകും.

Spandanam

Prepared by Rasheed Odakkal, GVHSS Kondotty 9846626323

www.spandanamnews.blogspot.in

IX Biol Notes Unit 6 (MalMed) 2016.pdf

Flexor muscle. നിവരതലേപശി. Extensor muscle. ൈസേനാവിയല ദവം. സ്നായുകള. Page 2 of 43. Page 3 of 43. IX Biol Notes Unit 6 (MalMed) 2016.pdf.

1MB Sizes 191 Downloads 502 Views

Recommend Documents

Science Notes Year 6 - Unit 3 Movement.pdf
Page 1 of 1. Movement. Speed. A. measurement. of how fast an. object. moves. The distance. an object. moves in a. unit time. Speed = Distance /. Time.

Science Notes Year 6 - Unit 5 Waste Management.pdf
Science Notes Year 6 - Unit 5 Waste Management.pdf. Science Notes Year 6 - Unit 5 Waste Management.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu.

UNIT 6 APRT - eGyanKosh
conducting refresher courses on fire fighting rescue services. During Ninth ... kliders and winches, and (13) type certification ofaircraft DGCA also coordinates all.

Math 6+ Unit 6 Overview.pdf
Whoops! There was a problem loading more pages. Whoops! There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps.

HW18 Unit 6 Review.pdf
Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. HW18 Unit 6 Review.pdf. HW18 Unit 6 Review.pdf. Open. Extract.

Unit 5/6.pdf
Page 1 of 4. Page 1 of 4. Page 2 of 4. Page 2 of 4. Page 3 of 4. Page 3 of 4. Unit 5/6.pdf. Unit 5/6.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Details. Comments.

Unit 6 - phamloc120893.pdf
I think the time has come for companies to adopt and embrace CRS because the. bottom line is they now it's more likely to create wealth and shareholder value.

Unit 6 ATW Review.pdf
Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. Unit 6 ATW Review.pdf. Unit 6 ATW Review.pdf. Open. Extract.

Math 6+ Unit 2 Overview.pdf
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. Math 6+ Unit 2 Overview.pdf. Math 6+ Unit 2 Overview.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu.

Unit 7 Math 3 Day 6 Notes Period 2.pdf
Unit 7 Math 3 Day 6 Notes Period 2.pdf. Unit 7 Math 3 Day 6 Notes Period 2.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu.