ខ រអយធ សរបអក

Khmer IT for You www.khmeritforyou.blogspot.com

អ-ស វស e-book

វចននក ម អយធ (បសច វទ ពតមន) អងស - ខ!"រ - អងស IT (Information Technology) Dictionary English - Khmer - English $រល % ដល

(នខ!"រក បរ(ប សកប)ក*

ព ,បសច សទ

ងវ -

.យបសច វទ ពតមន

បនបន#នសម$យ គល% ទ ១ First Updated (បនបខនមព ( ន)ង បនខកបសរ*ល PC Architecture ន)ង Dreamweaver CS3)

$ខ/ 1.1 Version 1.1 ភ-$សពញ 08/2008 វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 1 គ

លដបអតបទ

% គសច គ,+ + ម ) យពត/មនវទ1 ) កររ ចគរ %ន វស$ គល%ព)ភពគ3

) ឆនសង8ម ន)ង បនន)ង ពង ជចរន+ខ ឆ67 ករវវត+

ជវភព កបចឆ<= របសកបជពលរដ?។ កបជជត)នម*យៗ សទBសង C មនបណង គកប%កបសភសជត) * ន

7ង

) ) បគចF វទ1ពត/ មន ជព)គសស គដ%មGគកប%កបសក ប មវធ<ៗ គល% ព(Hគរ % ឬកបកស$យទ ទង ជល) )តស7ម ធមត ឬ កបកស$យទ ទង ដ O Hគច7Pខដរ។

7ងករងររដ?បលនន គអយបនរហ$ស ន)ង ងយយល, កបជពលរដ?ខ រ

បQខន+ ព (បគចF គទសជភសខ រ គR SPយQ ងគកច%ន

Technology)។ ករខដល hតព (បគចF គទស ភសខ រ

) យបគចF វទ1ពត/ ) 7ងវស$ មន (IT: Information

) យបគចF វទ1ពត/ ) 7ងវស$ មន នCងបនយគលGiន

) គចPដCង របស Hនខ រ ជព)គសសករគកប%កបស ក បសម)ទB),ល ឆនពត/មនវទ1 ខដលមនសhជត) បន ន)ង ) ពងអភ)វឌk ក បខតវនទ សរបមនសhគ3 ។

) គដយបនគm%ញ ងSPខតខបបបគនP គទ%បវចននក ម បគចF វទ1ពត/ មន អងគ ស-ខ រ-អងគ ស

គនP កតqវបនគចញជ រHបរងដបHង សរបជជន*យសរត ដល Hនខ រក បកសទប ) ពត/មនវទ1

ដ O Hចជ

7ងបគរ %កបសខ,7

7ងន$យចHលរ*មជរញ ន)ង អភ)វឌkករគកប%កបសខ,7 គនP គRកបគទស មrជ ខដរ។

សងsCមថ អu-គសvវគw(e-book) ខដលជ អu-វចននក ម អងគ ស-ខ រ-អងគ ស ដបHងគនP នCងមន អតកបគយជ ដលពលរដ?ខ រក បរHប ទងគR 7ងកបគទស ទងគRឯនយសមកទ ដHចជគRសហរដ? គR ) កបគទសបរង... ខដលមនបណង ខសSងយលព (បគចF វទ1

7ងករគកប%កបស

ព(Hគរ % ម+ងៗ។

បណ|)ត ឈរ រQ ណ

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 2 គ

លដបអតបទ

លដបអតបទ

រកម ល បម កពក ត លដប អក រ៖

A B C D E F G H I

m ង ប , ព ភ ម

J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ច 6 ជ ឈញ

ដ ឋ ឌ ឍ ណ

យ រ ល វ ស ហ ឡ អ

ត < ទ ធ ន

ឥ ឧ ឫ ឯ

បម កពក ត លដប ក វធ ៖ PC Architecture សបត( ម ព(Hគរ %

MS. WINDOWS

LINUX DEBIAN

ឆមក ស q ហS វ)នគដសh ឡយនច h… ឌគបvន

JOOMLA !

XHTML

CSS2

ជHមឡ‡ !

អ hរ ដ H HTML

អ hរ ដ H CSS2

GMAIL (GOOGLE TALK)

YAHOO HOTMAIL (MESSENGER 9.0) (LIVE MESSENGER)

ជខមវល…

យQ ហuH

(ហŒH ហ8ល < )

(យQ ហuH ខមសh)នច‡រ )

ហត<…ខមវល…

(ឡយវ … ខមសh)នច‡រ)

PHOTOSHOP CS3 DREAMWEAVER CS3

គ†
ក‹មវគវ %រ CS3

PHP

SQL SERVER 2005 មHលដ?នទ)នន 7 យ $ SQL

SKYPE

ICQ

ខសŒភ

អយសm1វ

BLOGGER

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 3 គ

លដបអតបទ

2-D

adj

3-D

adj

គទSមកត កតមកត

A ឧប រកត•តព)ន)ត( មស)ទB) គ6%យតប<

A new replica DC Abbreviation

n

Ability

n

Abort

tv

បកព•ញ (ករ) លទBភព

របHតគចញ

Absolute

prep/a ខងគល% dv ដចខត adj

Absolute Link

n

Absolute Path

n

Absolute URL

n

Absolute Value

n

Abstract

n

Abstract

adj

Abuse

tv

Abuse

n

Accelerator Board

n

Accelerator Card

n

Accelerator Key

n

Accent

n

Accent

tv

Accept

tv

Access

tv

Access Privileges

n

Access Rights

n

Access Speed

n

Access Time

n

Above

តណភŽប គពញ, តណភŽប ដចខត ,H វដចខត

អសយដ?ន URL ដចខត តឆល ដចខត គសច +សគង•ប អរHប

បពន

បពន, អគព%បពន ក+រពគនiន

បណ• ពគនiន

ក‘បចចពគនiន, ក‘បចចកត (ដHចព ( Shortcut Key) សគនvង, ករសងŒតសគលង សងŒតសគលង កពមទទ*ល ចHលគ

ឯ ស)ទB) ចHលគ ស)ទB) ចHលគ

គលGiន ចHលគ

រយ’គពល ចHលគ ចHលគ

Access to the internet Accessibility

n

Accessible

adj

Accessories

n

Account

n

Acquaintance

n

Acquire

tv

អ)នគរ %ខណត

លទBភព ចHលគ អច ចHលគ

សភរ’បនh, ឧប រ បនh ណន

មនសhស8ល ទទ*ល

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 4 គ

លដបអតបទ

Across

P

Action

n

Activate

tv

Active

adj

Active Cell

n

Active Window

n

Activity

n

Activity Indicator

n

កតតម

អគព%, ស មភព ស ម ស ម

ក ឡស ម បង“*ច ស ម ស មភព

កទន)ច ស មភព

បញŽគ•P ស ម

AD (Active Directory)

សរប, 6ប

Adapt

tv

Adaptive

adj

Adaptor

n

Add

tv

Add-In

n

Add-On

n

Address

n

Address Book

n

Addressee

n

Addressing

n

Adjacent

adj

Adjust

tv

Administration

n

អភ)បល (ករ)

Administrator

n

អភ)បល (អ7 ), អភ)បល រ

Adult

n

$ មនសhគពញវយ

Advance

iv

Advanced

adj

Advisor

n

Affect

tv

Agenda

n

Agent

n

អចសរប, អច6ប

ឧប រ សរប, ឧប រ 6ប បខនម

បញH F លខ<ម (ករ)

7ងខ,7 ទន

បញH F លខ<ម (ករ) គល%អន+រម អសយដ?ន

គសvវគw អសយដ?ន ទទ*លសបកត (អ7 )

ដ អសយដ?ន (ករ) ជប‘7

ខ សរប, ខ គអយសម

រ )តគល%មធ(ម,

ទកបC –

រ )តគល%,

បQPពល

ទ)ននគល , គសvវគw ភ7 ងរ

រ )ត rស

ត )ចFករកបចឆ<=

អន ម ,—

Aggregate Function Aging

n

Agree

tv

Agreement

n

Album

n

Alert

n

Alert

tv

Alert Box

n

ភព កយជចស

យលកពម, កពមគកព˜ង កពមគកព˜ង (ករ),

)ចFកពមគកព˜ង

រង (រHបភព, វ )ឌអH, ចគរvង), អលបuម

កបកសអសន7, សញšកពមន កបកសអសន7, កពមន

កបអបកពមន, កបអប កបកសអសន7

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 5 គ

លដបអតបទ

Algorithm

n

Alias

n

Aliasing

n

Align

tv

All time

n

Allocate (Memory)

tv

Allocation Memory

n

Allow

tv

Alphabetical

adj

Alphanumeric

adj

Alter

tv

Alternate

v

គ•Pខ ង, គ•P គ›គកœ រគ6តរ6Hត តរ Cម

ក បគពល បរងទ

(សត))

សត)បរង អនញšត)

ជក មអ hរ

ជក មអ hរគល

ប—Hរជគរ %ស, †សប—Hរជគរ %ស ឆស

បងžញឆស

Alternative Display

អតបទឆស

Alternative Text Ambient

adj

Analog

n

Analog data

n

Analysis

n

Analyst

n

Analyze

tv

Anchor

tv

Anchor

n

Angle

n

Angle Bracket

n

ខដលព$ទBជវ )ញ អណឡ

ទ)ន7ន$យអណឡ , ទ)ន7ន$យរល វ )ភ ខវ ខញ អ7 វ )ភ

(ករ)

វ )ភ

ដ យថŒ យថŒ ម

ដងគ vបម

បន#តកចម

Angled Line Animation

n

Annotation

n

Announce

tv

Announcement

n

Annoy

tv

Annoying

adj

Anonymous

adj

Antenna

n

Anti-Aliasing

n

Anti-Glare Screen

n

Anti-Virus Program

n

ជវចល

ចណរពន(ល

កបកសដណCង, ,+លដណCង

គសច —កបកស, ករកបកស រខន

ខដលរខន អនម)

អងខតន

កបឆងភពរគ6តរ6Hត គអក ងទបពន‡

មវ )ធកបឆងគមគរ

ខតម+ង, គទPជយQ ងណ

Anyway Aperture

G*នគដPកសយ, លដបគដPកសយ

n

ទចហ

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 6 គ

លដបអតបទ

API(Application Programmer's Interface)

†#ងកបទ

Appear

iv

Appearance

n

Append

tv

Applet

n

Application

n

ឆនសគណរ រ

គលចគចញ

រHបរងខងគកœ បខនមគRចង

Hន មវ )ធ ( 7ង ព(Hគរ %), អបគភត

អនវត+ (ករ) អ7 សរគសរ

Application Programmer

មវ )ធអនវត+, សគណរ រ

ខ,7 ទនអនវត+

Application software Apply

tv

Approach

n

មវ )ធអនវត+

មវ )ធអនវត+

អនវត—, Apply for : ដ ព ( វ )ធគដPកសយ សមកសប

Appropriate Approval

n

Approve

v

Approximate

adj

Arc

n

Archive

tv

Archive

n

Area

n

Argument

n

Arrange

tv

Array

n

Arrow

n

គយបលកសប យលកសប កបខហល, ធ7H

#ង, កបមណ

ទ ជបណ• សរ បណ• សរ ឆ,#, តបន

អ យមQង

គរvបសណ + ប, គរvបចគអយមនសណ + បធ7ប, គរvបច អគរ

កព•ញ

កព•ញចP

Arrow Down

កព•ញគ6Sង

Arrow Left

កព•ញស—

Arrow Right

កព•ញគឡ%ង

Arrow Up Arrowend

n

Arrowhead

n

Article

n

Ascending (Order)

adj

Ask

tv

ចងកព•ញ

¡លកព•ញ

អតបទ, របស លដប គឡ%ង ស*រ

ស*ររលគពល

Ask Every Time Aspect Ratio

n

Assembling

n

Assign

tv

Assign (Value)

tv

Assignment (Home Work)

n

Assignment (Value)

n

សមមកត ,8 (ករ)

ភŽប, ,+លគអយ

,—លតឆល, ដ តឆល )ចFករ(ករងរ,#P)

បណ+លតឆល, ករដ តឆល

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 7 គ

លដបអតបទ

Assistive

adj

Associate

tv

Associated

adj

Association

n

Assume

tv

Asterisk

n

Asynchronous

adj

Attach

tv

Attached

adj

Attachment

n

Attempt

tv

Attention

n

Attractive

adj

Attribute

n

Audio

adj

Audio Input

n

Audio Output

n

Authentic

adj

Authenticate

tv

Authentication

n

Author

n

Authorization

n

Authorized

adj

Auto

pref

Auto Completion

n

Auto Configuration

n

Auto Detection

n

Auto Filter

n

ខដលជជន*យ

រ*ម‘7, ភŽប, សហ’

ខដលរ*ម‘7, ខដលសហករ សម ម រQ បរង

សញš†Œយ អសមកល

ភŽបជម*យ

បនភŽបជម*យ ឯ សរភŽប បQនបQង កបយ$ត7

ទ ទញអរមណ… គសច + ណត

អ‹អH, សគលង

កច ចHល សគលង

កច គចញ សគលង

ទទ*លជកសបច¡ប

គ,#˜ង†#តភពកសបច¡ប, គ,#˜ង†#តភពកតCមកតqវ, គ,#˜ង†#តភពព)តកប ដ ភពកសបច¡ប, ភពកតCមកតqវ, ភពព)តកប ដ អ7 ន)ពនB

គសច —អនញšត, ករអនញšត ខដលបនករអនញšត សSយ $ កបវត+)

សSយ $ បគពញ

សSយ $ ណតទរង សSយ $ រប

សSយ $ តរង

គហ%ញ

សSយ $ បនh, សSយ $ តរHវ

Auto Fit To Auto-Load

tv

AutoAbstract

n

AutoAnswer

n

AutoCorrect

n

AutoFormat

n

AutoIncrement

n

AutoMail

n

Automated Office

n

Automatic

adj

សSយ $ ,#

សSយ $ សគង•ប

សSយ $ ចគល%យ

សSយ $ ខណតរHវ សSយ $ ទរង

សSយ $ បគងŒ%ន

សSយ $ សបកត, សSយ $ ល) )ត

ករ )យល$យទគន%ប, សSយ $ ករ )យល$យ សSយ $ កបវត+)

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 8 គ

លដបអតបទ

Automation

n

Autopilot

n

Autorun

n

Autosave

n

Autoscroll

n

Autotext

n

Availability

n

Available

adj

ភពសSយ $ កបវត+)

គម%ល Wizard, សSយ $ តរង

សSយ $ ក បក ង, សSយ $ បញ Ž , រតគដយសSយ $ កបវត+) សSយ $ រ –ទ សSយ $ រមHរ

សSយ $ អតបទ

ភពមនកសប, ភពទគនរ

មនកសប, គកត˜ម * ន, ទគនរ គកត˜ម * នសសង

Available for chat Avatar

n

Average

adj/n

Axis

n

អគវ %<រ មធ(ម អ$ h

B Back

iv

Back Door

n

Back End

n

Back page

n

Backbone

n

Backend

n

Background

n

Background Application

n

Background Task

n

Backlog

n

Backup

n

Backup

tv

Backward

adv

Bad

adj

Bad Area

n

Bad Disk

n

Bad Sector

n

Badge

n

Balance

tv

Balance

n

Bandwidth (Digital Device)

n

Bandwidth (Radio)

n

Banner

n

Banshee

n

<យកកយ, កតលបគកកយ ទSរគកកយ

មវ )ធខងគកកយ

ទព$រ ខ,7 ខងគកកយ 6“Cង 7ង

ចង ខងគកកយ

ឆ,#ខងគកកយ, ទជហរ

មវ )ធអនវត+ ខងគកកយ

ករងរឆ,#ខងគកកយ )ចFករគRសល

ច¡បចលងទ)ន7ន$យ, ពត/មនបរង បគងŒ%តច¡បចលងទ)ន7ន$យ, បរងទ កតឡបគ អន,

វ )ញ

Hច, អក

តបនអន, តបន Hច

ថសអន, ថស Hច ខ,7 អន, ខ,7

Hច

ប សញš (ព គល%អវ ស‘លអ7 កតqវបនអគញŽ ញ % ) គធS%គអយយមនតល(ភព តល(ភព

បន# បញH Ž ន (ឧប រ ឌជ<ល) បន# រល អកស (វ )ទ() បដ

គទវតមរណP

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 9 គ

លដបអតបទ

Bar

n

Bar Chart

n

Bar Code

n

Base

n

Base 10

n

Base 16

n

Base 2

n

Base 8

n

នHសតងបគង8ល

អ hរ ដ H ,ល)ត,ល, អ hរ Hដរបរ គ‘ល

គ‘ល ១០ គ‘ល ១៦ គ‘ល ២ គ‘ល ៨

បន#តគ‘ល

Base Line Batch

tv

Batch File

n

BCC (Blind Carbon Copy)

n

Beamer

n

Beauty

n

Begin

tv

ជបច (គធS)%

ឯ សរបច 3

ឧប របញ F ង

គសភ$ណភព ចបគ,—%ម

គដ%មព (

Begin of Word Behavior

របរ

n

ឥរ )យប<

Beverage

prep/a ខងគកកយ dv prep/a ខងគកកម dv គភសជŽ’ n

Bi-dimension

n

Bibliography

n

Binary Number

n

Binary System

n

Bind

tv

Bit

n

Bitmap

n

Blank

adj

Blank Document

n

Blank Page

n

Blend

n

Blend(tv)

tv

Blink

n

Block

n

Block

tv

Blockquote

n

សរងបណ—, សរងទងដ

Blog

nBloggers

n

ប រ បករ

Behind Below

គទSមកត

នន)គទ#ស, មត)កគសvវគw

ចន*នគ‘លពរ

កបព$នBគ‘លពរ ចងរ Cត

បuត, រងSសតHចប,ត ឆនពត/មនវ )ទ1 រHបភពខដលមន ន#យ *.bmp ទគទ (‘នសរគសរអS) ឯ សរទគទ ទព$រទគទ ល¡យ 3យ

ភCបខភតៗ ប

រង #ប

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 10 គ

លដបអតបទ

Blogroll

n

Bluetooth

n

Blur

tv

Blur

iv

Board

n

Body

n

Bold

adj

Book Excerpt

n

Bookmark

v/n

Boolean

n

Boot

tv

Border

n

Border and Shading

n

Bottom

n

របប

បu§ធHស

គធS%គអយកព)ល

កព)ល, ម)នច¡ស ក ¨មកបC –, ក—រ ត*

ដ)ត

ដណ កសងគសvវគw

របសចណ 7ងគសvវគw បuHលន

ចបគ,—%មគឡ%ង សuម

សuម ន)ង កសគមល បត

គ ˜វក

bouncing

គម%ល Boundary

Bound

n

Boundary

n

Box

n

Brace

n

Bracket

n

Brand

n

មQ , យគ¬

Break

n

សញšបខប , សញšចPបន#ត

Break

tv

បខប

Breakpoint

n

ចណចខប , ចណចចPបន#ត

Brief

n

គសច —សគង•ប

Brief

adj

Brightness

n

កព©ខដន កបអប

សញš ដងគ vប { }

សញš វងដងគ vប [ ]

សគង•ប ភពភ‡, នគ

Bring Forwardរ )តភ‡

នម ខងម

Bring to Front Broadband

n

Broadband Network

n

Broadcast

tv

Brochure

n

Broken

adj

រល អកសបន#ធ

បណ — ញរល អកសបន#ធ ,–យវ )ទ(

បណ• ,–យពណ)ជ កតqវ Hច, កតqវប ទព$រប+Hរទ)សប

Broken redirects page Browse

iv

Browser

n

Brush

n

រវរ

ឧប ររវរ , កចស

មវ )ធរវរ

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 11 គ

លដបអតបទ

Buddy list

n

Buffer

n

Bug

n

Build

tv

Build ID

n

Built-In

adj

Bulk

adj

Bullet

n

Bulletin

n

Bullets and Numbering

n

Burn

tv

Bus

n

Business Card

n

Button

n

Byte

n

បញŽ អ7 ស7ទ ) Bស7ល សត)កទនប

ហស ( មវ )ធ), សតSលត “)

សបន

គល សបន, អត+សញšណសបន

ជប, មនកសប, ខដលបនសបនខង 7ង, ខដលមនគR 7ង ជដ

ចណច (គដ%មឃ) កពCត+)ប$កត

ចណច ន)ង គល គរvង ដត

ខ hបញH Ž ន (គល%ក+រគម: Mainboard ) បណ• ពណ)ជ

កបអប(ចច), ក‘បចច ឆប, ១ ឆប គស% ៨ បuត

C ទHរទសhន…ខ hកប

Cable Television Cache

n

Calculation

n

Calculator

n

Call

tv

Callback

tv

Callout

n

Calves

n

Cancel

tv

Capability

n

Capital Letter

n

Capitalize

tv

Caption

n

Card

n

Career

n

Carrier

n

Cascade

n

Case

n

Case Sensitive Case/Character (OOP) Cast Shadow

សត)ភŽប ( 7ងឈប) ណន, ករ )តគល

ឧប រ )តគល គ›

គ›កតលប ប‡តគបQ ង

សយ Hន គបPបង

សមតភព អ hរធ

សរគសរអ hរធ

ចណងគជ%ងភŽប បណ•

វ )ជŽជវP

អ7 ជញH Ž ន, ឧប រជញH Ž ន ល¡

រណ, ធង

កបកនអ hរធតHច, កបកនរស ប—Hរល •ណ’អ hរ គចលកសគមល

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 12 គ

លដបអតបទ

កតឡ

Catalog

n

Category

n

Cause

n

Cause & Effects

n

CC (Carbon Copy)

n

Cell

n

Cell Pointer

n

Cell Reference

n

Censor

tv

Center

n

Centimeter (Centimetre)

n

ស)ន<…មគរ %, សងទខមQកត

Central Processing Unit (CPU)

n

អង8បញ Ž ពHល, អង8បញ Ž មជkCម

Centralized Network

n

បណ — ញ,+, បណ — ញមជ®ករ

Centralized Processing

n

Centrist

n

Certificate

n

Certify

tv

Chairperson

n

Challenge

n

ចណតក ¨ម

គហតគភទ, គភទឆនគហត

គហត ន)ង ,ល (គហតគភទ ន)ង គហត,ល) ចលងជHន ក ឡ

កទន)ចក ឡ គយងក ឡ

ព)ន)ត(សគរច (កខសតទស–នវដ+), កត•តព)ន)ត(សគរច ណ — ល

ដគណ%រករមជ®ករ, ដគណ%រករ,+ ន)យម ណ + ល (អ7 ) វ )ញšបនបកត បញ Ž

កបធន, អ7 អធ)បត ស

3ង (ករ)

ប—Hរល •ណ’អ hរ, ប+Hរ រណ

Change Case (Ms. Office) Channel (TV)

n

Character

n

Character Set

n

Characters

n

បQស+¯

អ hរ, ចរ )

សណត*អ hរ, អ hរ

ញFបត*អ hរ

នHសវសធ(Hង

Charcoal Sketch Charset

n

Chart

n

Chart Area

n

Chat

iv

Chat Room

n

Check

tv

Checkbox

n

Checkerboard

n

Checksum

n

Chip

n

Chipset

n

Choice

n

Choose

tv

គម%ល Character Set នHសតង

ឆ,# នHសតង សសង

បន#បសសង

ខ6 , ខ6 គម%ល,

Hស< ,

កបអបខ6 , កបអប<

Hសខ6

ក—រអ

គ6 ស

បន#Pគសv SតHច, ឈប

សណបន#Pគសv SតHច, សណឈប ជគរ %ស

គកជ%សគរ %ស

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 13 គ

លដបអតបទ

Chroma

n

Chrome

n

Cipher

iv

Circle

iv

ក qមQ ក qម

សរគសរសងត

ក ឡCង, ព$ទBរងSង

ស‡រ Cត, បន#Pខ hសrនតHចៗ គល%ក+រគអឡ)ចកតqន)ច

Circuit

គយងគ

Circular Reference Class

n

Classification

n

Clear

tv

Click

tv

Client

n

ថ7

* នឯង

ចណតថ7

លបសអត, ជរP ចច

គភ±˜វ, មQ សនគភ±˜វ, អត)<)ជន ខងមQ សនគភ±˜វ, ខងគភ±˜វ

Client Side

បណ + ញ អត)<)ជន/ ព(Hគរ %បគរ %គសវ

Client/Server Network Climate

n

Clip Art

n

Clipboard

n

Clockwise

n

Cloggers (Cambodian blogger)

n

Clone

tv

Close

tv

Code

n

coefficient

n

Collage

n

Collapse

tv

Collate

tv

Collation

n

Collect

tv

Collection

n

Collision

n

Color

n

Color Depth

n

Color Palette

n

Color Scheme

n

Color Tolerance

n

Column

n

Column Break

n

Column Heading

n

Columnar

n

អកសធត បន#បរHបភព

ក—រដគបvត, ក+រគតG˜តឯ សរ ទ)សវ )លកសប កទន)ចនឡ)ក រ

ករ, មFសប

ខដលជជនជត)ខ រ

គកន, កតបតម, ចលងតម ប)ទ

អ hរ Hដ គម ណ

ស)លGPកតប)ទ (រHបភព) រល, រល

គ,#˜ង†#តឯ សរ

ដគណ%រគកប˜បគធvប (អតបទ), អ¬រកសល កបខមកបមHល

កបខមកបមHល (ករ) ករបQPទង8)ច‘7 ពណ/

ជគ³ពណ/

បន#Pពណ/ ពណ/ចរP

ភពអនគក‘Pពណ/ ជ*រឈរ

បខប ជ*រឈរ

¡លជ*រឈរ

រងជ*រឈរ, រងសសរ

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 14 គ

លដបអតបទ

បនh, សមគយ

Combination

n

Combine

tv

,h

Combo Box (Combination Box)

n

កបអបបនh

Command

n

ព (បញ Ž

Command

tv

Command Line

n

Comment

n

Commit

tv

Common

adj

Communication

n

Compact

tv

Compact

adj

Compare

tv

Compatibility

n

Compatible

adj

Compile

tv

Complementary Close

n

Completed

adj

Complex Text Layout

n

Component

n

Compose

tv

Composer

n

Composition

n

Compress

tv

Compression

n

Compute

tv

Computer

n

Concatenate

tv

Concatenation

n

Concave

adj

Concept

n

Concepts

n

Conclude

tv

Conclusion

n

Concordance

n

Concordant File

n

Condense

tv

Condensed

adj

បញ Ž

ឃបញ Ž

វ )ចរ, គយបល សរគសរជអ hរ តងច)ត+, គប+ជ± ជទHគ

, ជរ*ម

មន ម, ទន ទនង, ករគ6%យ6ង

បកង•ម

តHចលម

គកប˜បគធvប ភព6ប‘7

ខដល6ប‘7 ចងក ង

បញFបគដយ *រសម បនបគពញ

បងអតបទសក សញ សមសភ , អង8,h ខតង

ឧប រខតង

សមសភព បងžប

បងžប (បងžប), សមrធ គធS%កបមណវ )ធ

ព(Hគរ %, ឧប រគធS%កបមណវ )ធ

ដ បន+‘7

ដ បន+‘7 (ករ) ,ត

គ‘ល ន)ត

គ‘ល ន)តឆនព (

រ*មគយបល, យលជយ*ម គយបលរ*ម មលសព#

ឯ សរមលសព#

បញš C , គធS%គអយញC ញC

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 15 គ

លដបអតបទ

Condensed Spacing

n

Condition

n

Confidential

adj

Confidentiality

n

Configuration

n

Configure

tv

Confirm

tv

Confirmation

n

Conflict

n

Congratulations

n

Connect

tv

Connection

n

Connection Pools

n

Connector

n

Consecutive Numbering

n

Consent

iv

3តញC

ល • ណ|

អ<… បង, សងត

ភពអ<… បង, ភពសងត, ភព3 ករ ណតទរង (ករ) ណតទរង

បញ Ž ទទ*លស8ល, អPអង បញ Ž ទទ*លស8ល (ករ) បQPទង8)ច, ភព68ង អបអរសទរ ត, ភŽប

បញ Ž ប, ករភŽប អងបញ Ž ប ឧប រភŽប

ដ គល គរvងបន+បន#ប កពមគកព˜ង

ចត, ព)ចរណ

Consider Console

n

Consolidate

tv

Constant

adj

Constraint

n

ទHបញ Ž ពកងCង គ<រ

ករបង•)តបង•

សមមកតបង•

Constraint Proportion

អ7 បរ )គភ , អ7 គកប%កបស ឧបគភ បរ )គភ

Consumer Contact

tv

Contain

tv

Container

n

ទ ទង មន

ឧប រ,#

សហសម$យ

Contemporary Content

n

Content

adj

Context

n

Continue

tv

Cមសរ, មត)ក

គពញច)ត+ បរ )បទ បន+

បន+ខសSងរ <យគកកយ

Continue Search Backward

បន+ខសSងរ គ

Continue Search Forward Contour

n

Contract

tv

Contract

n

Contrast

n

Contribute

n

វណ|វងŒបកព•ញ

)ចFសន1

ភពមត (ឆនពណ/), ភពខច ដច (ឆនពណ/) រ*មចខណ

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 16 គ

លដបអតបទ

Contribution

n

Contributor

n

Control

n

Control

tr

Control Center

n

Control Panel

n

Controller

n

Convene

v

Convention

n

Converge

tv

Conversion

n

Convert

tv

Converter

n

Cookies

n

Cool (Smiley)

adj

Copy

n

Copy

tv

Copyright

tv

Copyright Year

n

Corner

n

រ*មចខណ

អ7 រ*មចខណ

កត•តព)ន)ត( (ករ) កត•តព)ន)ត(

មណ|លកត•តព)ន)ត( †#ងកត•តព)ន)ត(

ឧប រកត•តព)ន)ត( គកPកបជ

អនសញš ជ*ប‘7

បខលង (ករ) បខលង

ឧប របខលង Hm

កតជ

ច¡បចលង ចលង

ស)ទB)ច¡បចលង, រ –ស)ទB), ស)ទB)អ7 ន)ពនB ឆ7ស)ទB)ច¡បចលង, ឆ7រ –ស)ទB) កជ¨ង

កកជ¨ង

Corner Radius

កជ¨ងគ

Corner to Frame Correct

adj

Correct

tv

Correspondence

n

Correspondent

n

Corrupted File

n

Count

tv

Count

n

Counter

n

Counter Variable

n

Counterfeit

n

Counterfeit

tv

Cover

n

Crash

tv

Crash

n

Create

tv

Credential

n

(ករ)

កតCមកតqវ

សuម

ខ តរHវ

គ6%យ6ង (ករ) អ7 គ6%យ6ង ឯ សរ Hច រប

របប

ឧប រ របប អគ<ររប

របសខ ងកយ ខ ងបន ក ប

ធ , ‘ង ធ

(ករ), ‘ង (ករ)

បគងŒ%ត

ល) )តខតងតង

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 17 គ

លដបអតបទ

credential

n

Credit

n

Credit Card

n

Criteria

n

Critical

adj

Crop

tv

Crop Tool

n

Cross-reference

n

Cryptography

n

ជគន´ជ

ឥណទន

បណ• ឥណទន ល •ណ|

សខនប,ត កចCប

ឧប រកចCប

គសច —គយង6ង Hដសសស+

សនC រចនប<គដយល¡

CSS (Cascade Style Sheets) Curly Bracket

n

Currency

n

Current

adj

Current Cell

n

Current Page

n

Current Window

n

Cursor

n

Cursor

n

Curve

n

Custom

adj

Customer

n

Customization

n

Customize

tv

Cut

tv

Cyberspace

n

រQ ត ({})

រHប)យប$ណ• បចFបGន7

ក ឡបចFបGន7 ទព$របចFបGន7

បង“*ចបចFបGន7 កទន)ចចង“ល

ទសhន…កទន)ច ខ hគកង

†#ល * ន, ធប, ទ3ប អត)<)ជន

បណH + រតមជគរ %ស†#ល

ប+*រតមជគរ %ស†#ល, ប+*រតមបQង, បបQង តរHវច)ត+†#ល * ន កតគចញ

វលអ)នគរ %ខណត, ទកបជអ)នគរ %ខណត

D គដមCន (ព (កត ឆន Disk And Execution MONitor)

Daemon

n

Damaged

adj

Dangerous

adj

Dash

n

Dash Line

n

Dashboard

n

Data

n

ទ)ន7ន$យ

Data Capture

n

ចណបយ ទ)ន7ន$យ

Data Source

n

កបភពទ)ន7ន$យ

Data Type

n

Database

n

Hចខត

គក‘Pថ7 ដចៗ

បន#តដចៗ ក+របញ Ž

កបគភទទ)ន7ន$យ

មHលដ?នទ)ន7ន$យ

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 18 គ

លដបអតបទ

Database Management

n

DataPilot

n

Date

n

Date Stamp

n

Deactivate

tv

ក បក ងមHលដ?នទ)ន7ន$យ (ករ) អ7 ជន*យករទ)ន7ន$យ

កលបរ )គច¶ទ, ឆ<=ខ ឆ7 កតកលបរ )គច¶ទ អស ម

ទព$រ ទល

Dead-end pages Debug

tv

Decimal Precision

n

Decimal Separator

n

Declaration

n

Declaration block

n

Declare

tv

Decode

tv

Decoder

n

Decompress

tv

Decorate

tv

Decrease

tv

Decrypt

tv

Default

n

Defective

adj

Define

tv

Define

tv

Definition

n

Defragmentation

n

Degree

n

Deinstall

tv

Delay

n

Delay

tv

Delayed

adj

Delete

tv

Delimit

tv

Delimiter

n

Deliver

tv

Demilitarized Zone

n

Demo (Demonstration)

n

Demographics

n

Demote

tv

Denied

adj

គដP ហស

បញ F ទសភ សញšគ G˜ស

គសច +កបកស, កបកស (អគ<រ) ដកបកស កបកស

គដPអ hរ Hដ, កសយអ hរ Hដ

ឧប រគដPអ hរ Hដ, ឧប រកសយអ hរ Hដ ពន

តបខតង បនយ ឌ)ក ប

លនគដ%ម

ម)នគពញគលញ

គអយន)យមន$យ

ណតន)យមន$យ

ន)យមន$យ

គរvបចគអយមនសណ — បធ7ប អង–,

រ )ត

ដ ករតគល%ង

ពន1រគពល (ករ) ពន1រគពល

ពន1រគពល (បន) លបគចញ

ណតកព©ខដន

សញš ណតកព©ខដន បញH Ž នគ

ដល

តបន‘នទ$ព

បងžញ (ករ) ស គម%ល កបជសសស+

បញFPថនP, បញFP រ )ត បនបដ)គសធ

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 19 គ

លដបអតបទ

Denominator

n

Denote

tv

Deny

tv

Department

n

Depend

tv

Dependence

n

Desactivate

v

Descending (Order)

adj

ភ ខបង

ដ សញš បដ)គសធ

នយ ដ?ន

ពCងខ,“ , អកស$យ, ខ,“

ភពចណPអ7 ដឆទ, អន)សhភព ខលងគធS%គអយស ម ចP (លដប) ព)ពណ/ន

Describe Description

n

Deselect

tv

Design

n

Design

tv

Designation

n

Designer

n

Desktop

n

Desktop Computer

n

Destination

n

Detach

tv

Detail

n

Detail

tv

ព)ពណ/ន (ករ) គដPជគរ %ស

ខតងរគលច (ករ) ខតងរគលច

ចតតង (ករ) អ7 ខតងរគលច ឆ,#ត

ព(Hគរ %ឆ,#ត

ទគ·

†—ចគចញ

លអ)ត (គសច )— រយលអ)ត រ រ

Detect and Repair Detective

n

Developer

n

Development Cycle

n

Device

n

Diacritic, Diacritical Mark

n

Diagonal Line

n

Diagram

n

Dial

tv

Dial In

tv

Dial-Up Access

n

Dialect

n

Dialer

n

dialog

n

dialog

tv

Dialog Box

n

Dictation Software

n

ន)ង ជ*សជល

អគងŒត (អ7 )

អភ)វឌk (អ7 ) *បអភ)វឌk

ឧប រ, សភរP វណ• យត+)

បន#តកទqង ដ1កកម

គ› (ទHរស$ព#) គ›ចHល

ចHលដគណ%រករតមទHរស$ព#គល%ត ក‘មភស

គ›ទHរស$ព# (អ7 ) សន#ន (ករ) សន#ន

កបអបសន#ន

ខ,7 ទនសរគសរតមអន

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 20 គ

លដបអតបទ

Difference

n

Different

adj

Digit

n

Digital

adj

Digital Data

n

Digital Signature

n

Dim

adj

Dimension

n

Dimensions

n

Direct Access

n

Direction

n

Directory

n

Directory Server

n

Disable

tv

Disabled

adj

Disc

n

Discard

tv

Disclaim

tv

Disclaimer

n

Disconnect

tv

Discontinue

tv

Discussion

n

Disk

n

Disk Drive

n

Disk Space

n

Diskette

n

Dismiss

tv

Dispatch

tv

Display

n

Display

tv

Dissertation

n

Dissolve

tv

Distance

n

Distinct

adj

Distort

tv

Distribute

tv

Distribute Columns Evenly Distribute Rows Evenly

ភព ស‘7

ស‘7, គ,hង‘7

សញšគល

ឌជ<ល, ជសញšគល

ទ)ន7ន$យកជ¨ង, ទ)ន7ន$យឌជ<ល ហតគលខឌជ<ល កសអប វ )មកត

ខ7ត, ទហ ចណHលគ ទ)ស

†#ល

<តឯ សរ

ព(Hគរ %បគរ %គសវ<តឯ សរ

ម)នអច

ម)នអចបន ថស

គបPគចល, លPបងគចល ជទស

អ7 ជទស †—ច

ដចដច (បន#ត), បញ®ប )ចFព)ភ –, ករព)ភ –

ថស

កបអបអនថស ទហថស

ថសតHច, ថសទន (Floppy disk) គដញគចញ បញH Ž ន

បងžញគចញ (ករ) បងžញគចញ

បរ )មធ)ប¡យ, អតធ)ប¡យ រ3យ ចងយ

ស‘7

រម*លកទងកទយ

ខច គអយ, ខបងខចង ខច ជ*រឈរគស%ៗ‘7 ខច ជ*រគដ គស%ៗ‘7

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 21 គ

លដបអតបទ

Distribution

n

Distributor

n

Dithering

tv

Dividend

n

Division Sign

n

Divisor

n

Dock

tv

Document

n

ខបងខច

កចបល

(អ7 )

តណងខច សញšខច ត*ខច

ចHលខ,, កតគអយ ឯ សរ

គដ%មឯ សរ

Document Begin Documentation

n

Domain

n

រងឯ សរ

មស)ទB) (ស‘លអសយដ?នខវ Qប គល%អ)នគរ %ខណត), គ•P មស)ទB)

ឧប រកត•តព)ន)ត( មស)ទB)

Domain Controller Domestic

adj

Done

adj

Dossier

n

Dot

n

Dot Matrix Printer

n

Dotted

tv

Double

adj

7ងតបន

រ*ចរល

សណគរ´ង, សណឯ សរ ចណច

មQ សនគបPពមrគកប%មŽល បនចច គទS

ចចគទS

Double Click

បន#តគទS

Double Line

ទហគទS

Double Size

បន#ត6HតគទS

Double Strikethrough

Hសបន#តគកកមពរជន

Double Underline Double-sided

បខណ ចយ

adj

សងខង គពល Hច

Down Time

បគន , បន#បតឆល

Downgrade

tv

Download

tv

Downward

adj/adv ខងគកកម

Draft

n

Drag

tv

Drastic

adj

Drawing Toolbar

n

Drive

n

Driver

n

Drop

tv

Drop Cap Drop Down Menu

ទញយ

ពកងង, គសច —កពង អHស, ទញគល% ខងក

របរឧប រ Hរ កបអបអន

មវ )ធបញ Ž

ទ3 , ជរP

អ hរធគដ%ម ថ ណ| ខមនញវទ3

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 22 គ

លដបអតបទ

Drop Out

tv

Dumb Terminal

n

Dummy

adj

Dump

n

Duplex

adj

Duplicate

n

Duplicate

adj

Duplicate

tv

Duration

n

DVD (Digital Video Disk)

n

Dynamic

adj

បតបងសញš

សនយទទ*ល

អតគចPគសP, ដបHង សគលងធ

ខដលមនពរទ)ស

ច¡បចលង(ដHច)គដ%ម ជន‘7 ស#*ន

គ<រគវ3 ឌវឌ

គពញថមពល, ថមវន+

E E-Book (Electronic Book)

n

គសvវគwគអឡ)ចកតqន)ច, អuគសvវគw

E-Commerce (Electronic Commerce)

n

អuពណ)ជŽ

E-Mail (Email)

n

អuខមវល…

E-Mail Address

n

E-Mail Client

n

E-Mail Server

n

ebook (electronic book)

n

អu-គសvវគw, គសvវគwគអឡ)ចកតqន)ច

ecommerce (electronic commerce)

n

អuពណ)ជ

Edge

n

ជយ

Edit

n

Edit

tv

Edition

n

Editor

n

Effects

n

Effects

n

egovernance (electronic governance)

n

Eject (Disk)

tv

Elapse

iv

Elapsed

adj

Electronic Mail

n

Element

n

email (electronic mail)

n

Embarrassed (Smiley)

adj

Embed

tv

អសយដ?នអuខមវល…

គភ±˜វគកប%កបសអuខមវល…

ព(Hគរ %បគរ %គសវអuខមវល…

ខណខកប

ខ ខកប

ករគបPពម¹,–យ

ន)ពនBនយ , ឧប រខ ខកប គហត,ល, ,លឆនគហត

គហត,ល, កបស)ទB)ភព, លទB,ល

អuអភ)បល )ចF (មនករក បក ង អត+សញšណបណ• , ល) )ត6ងខដន, បណ• គប% បរ, ករបងពនBដរជHនរដ?, ករចPគ•Pគរvន, ... តមបណ + ញអ)នគរ %ខណត) †#តគចញ, កចនគចញ នងគ

ខដល នងគ

សបកតគអឡ)ចកតqន)ច, អuខមវល… ធត

អuខមវល…, អuសបកត ខសគអvន បងŒប

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 23 គ

លដបអតបទ

Embedded

adj

Emboss

n

Emboss(tv)

tv

Embossed

adj

Emerge

tv

Emoticon

n

Emphasis

n

Empty

adj

Empty

tv

Emulate

tv

Emulator

n

Enable

tv

Enabled

adj

Encapsulate

tv

ខដលបងŒប

ក គឡត (ភព)

ក គឡត (គធS%គអយ) ក គឡត, គលvន គលចគឡ%ង

សញšអរមណ…

សងŒត (សគលង) ទគទ (‘ន,# អS) គធS%គអយទគទ កបខជង

Hកបខជង

អនញšត), អចបន បនអនញšត) គកសប

ត*អ hរព$ទBជវ )ញ

Enclosing character Enclosure

n

Encode

tv

Encoder

n

Encounter

tv

Encrypt

tv

End

n

End User

n

Endless

adj

Endnote

n

English

gen

Engraved

adj

Enlarge

tv

Enter

tv

Enter

iv

Entertainment

n

Entire

adj

អSៗភŽបជម*យសបកត បខលងជអ hរ Hដ

ឧប របខលងជអ hរ Hដ ជ*បកបទP

បខលងជអ hរ Hដសងត, អ hរ ដ H មសងត, អ)នក ប ចង, បញFប

អ7 គកប%កបសចង

ម)នគចPចប, ‘នបញFប គល គយងចង អងគ ស លCប

ពកង

វយបញH F ល វយចHល

សន+ (ករ)

ទងមHល

ជ*រឈរទងមHល

Entire Column

ជ*រគដ ទងមHល

Entire Row Entity

n

Entry

n

Equal Sign

n

Equalizer

tv

Erase

tv

អង8ភព

បញH F ល (ករ), អតបទ សញšគស%

បង8សគលង លបគចល

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 24 គ

លដបអតបទ

ហស

Error

n

Error Checking

n

Error Code

n

Error Handling

n

Escape

tv

គ ចគចញ

etext (electronic text)

n

អuអតបទ

Ethernet

n

អuស‡រខណត

ខ6

ហស (ករ)

ហសអ hរ Hដ

គដPកសយ ហស

ក ¨មជនជត)

Ethnicity Euro Converter

n

Evaluate

tv

Evaluation

n

Evaluation Version

n

Even Number

n

Even Page

n

Evenly

adv

Event

n

Every Time

adv

Evident

adj

Examine

tv

example

n

Except

adv

Exception

n

Excerpt

n

Executable

adj

Execute

tv

Exit

iv

Expand

tv

Expand (Directory)

tv

Expanded

adj

Expanded Spacing

n

Expected

adj

Expiration

n

Expire

iv

Expired

adj

Explore

tv

Explorer (Program)

n

Export

tv

Expose

tv

មវ )ធបខលងរHប)យវតគយ%រ QH

វយតឆល

វយតឆល (ករ)

ខណសរបវយតឆល

គល

ទព$រ H

H

គស%ៗ‘7

កពCត+)ករ, គហតករ រលគពល

ខស+ង, គm%ញ†#លខភ7 ព)ន)ត(, ព)ន)ត(ព)ច$យ ឧទហរ

គល% ខលង

រណគល% ខលង

ដណ កសង

អចកបត)បត+)បន កបត)បត+)

ច គចញ

ពកង , បនយ បនយ (<ត)

បនបនយ, រគងS%ល 3តរគងS%ល

បនរពCង

,ត ណត (ករ) ,ត ណត

បន,ត ណត រ រ ,

យ ន

ឧប ររ រ នគចញ

( មវ )ធ)

កតដង

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 25 គ

លដបអតបទ

Exposure

n

Express

tv

Expression

n

Extended Selection

n

បណPពន‡, ករបQPពន‡

បគញF ញសន*នគវ¬រ, បគញF ញ ន)ត សន*នគវ¬រ, ជគរ %សបខនម

គន–ម

ពត/មនជន*យបខនម

Extended Tips Extension

n

Extension (File)

n

External

adj

ភពពកង , ភពបខនម, ខ,7 បខនម, បនយ ន#យ (ឯ សរ)

ខងគកœ

តណភŽបខងគកœ

External links Extra

n

Extracondensed

adj

Extract

tv

Extraction

n

Extraexpanded

adj

Extrusion

n

Eyedropper

n

បខនមព)គសស ញC ខង

កសងគចញ

សរងគចញ

រគងS%លខង ហHត (ករ)

ឧប របន+ ពណ/

F Facility Personnel

n

Factory Setting

n

Fade In

tv

Fade Out

tv

ប 8ល) សរ*លករងរ

ណតរបសគរង,ល)ត (ករ)

គលចបន—)ចម—ង ល)ចបន—)ចម—ង

ពណ/ល)ចបន+)ចម+ង

Fade Out Color

បរជ$យ

Fail

tv

Failure

n

Fan

n

អ7 ចHលច)ត+

FAQ (Frequently Asked Question)

n

សណ*របនស*រញC ញប

Farming

n

របរ ស) ម

Fashion

n

Fast Forward

iv

Faster

adj

Fastest

adj

Fatal

adj

Favorite

n

Favorite Folder

n

Feature

n

Feed (Newsfeed)

n

Feedback

n

បរជ$យ (ភព)

ទនសម$យ ខរគគល´នជង

គល´នប,ត ធ=នធ=រ

សណពS

<តសណពS

ភពព)គសស

មត)ពត/មន, បខរបរ*ល

វ )ចរកបត) ម, វ )ចរកតលប, កបត) មគ6%យតប

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 26 គ

លដបអតបទ

Feet

n

Fetch

tv

Field

n

Figure

n

File

n

File Browser

n

File Input (Form HTML)

n

File Name

n

File Pointer

n

File Submission

n

File System

n

Filing Cabinet

n

Fill

tv

Filled

adj

Filter

tv

Filter

n

Filtrage

n

Final Angle

n

Find

tv

Find Next

tv

Find Previous

tv

Fine

adj

Fine line

n

Finish

tv

Firewall

n

Firmware

n

First

n

First Name

n

Fit

tv

Fit on Screen

tv

Fit to Frame

tv

Fitness

n

Fix

tv

Fix

tv

Fixed

adj

Flag

n

Flash

tv

Flat

adj

ហºតត… S , ឯ តរងSសអគមរ )កង នម , នយ ម , នយ , គ វល

កបមHលយ

រHបភពពន(ល សណឯ សរ

ឧប ររវរ សណឯ សរ គម%ល File Submission គ•Pឯ សរ កទន)ចឯ សរ

ដ គស7ឯ % សរ កបព$នឯ B សរ ទHដ ឯ សរ បគពញ

បនបគពញ កតង

ឧប រតរង

តរង, ករកតង មបញFប

រ គម%ល

រ គម%លបន#ប រ គម%ល មន ល“លត “)

បន#តលម, បន#តឆរ បញFប

ជញ Ž ងគភ%ង

ខ,7 ទនក ¨មហuន ដបHង

នម * ន, គ•P * ន សមលម

លមនCងសស8ន លមនCងសuម

សមស*ន (ភព)

គធS%គអយគRហ7ង C ជ*សជល

គRហ7ង C , ម)ន គរ % ទង

បគញF ញពន‡ របគស%

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 27 គ

លដបអតបទ

Flip

tv

Floating Frame

n

Floating left

n

Floating Point number

n

Floor

n

Floppy Disk Drive

n

Flow Chart

n

Fly out

tv

Focal

adj

Focus

tv

Fold Mark

n

Folder

n

Follow

tv

Follow-up

tv

Font

n

Font Color

n

Font Effect

n

Font Size

n

Font Style

n

Fontwork

n

Foods

n

Foot

n

Foot-In-Mouth (Smiley)

n

Footer

n

Footnote

n

Force

tv

Foreground

n

Foreground Application

n

Foreground Task

n

Form

n

Form Letter

n

Format

tv

Format

n

Formatting Bar

n

Formula

n

Formula Bar

n

Forum

n

Forward

iv

កតឡប

សuមអខណ—ត អខណ+តគ6Sង

ចន*នទសភ , ចន*នមនគ G˜ស បត, ជន(,#P)

កបអបអនថសទន នHសតងលហHរ

គ¬Pគចញព កបសពS‘7

គ†—តអរមណ… ចណចរបត <តឯ សរ តមគម%ល បន+ព

ក មអ hរ

ពណ/ក មអ hរ

ខបបខ,នក មអ hរ ទហក មអ hរ

រចនប<ក មអ hរ ស)លG’អ hរ ចណអ¬រ

ហuត<… S , រងSសអងគ ស រគអvស * ន បត ថ

គល គយង បង•

ឆ,#ខងម

មវ )ធអនវត+ ខងម

ភរ )ចFឆ,#ខងម ខបបបទ

ល) )តខបបបទ គធS%កទងកទយ កទងកទយ

របរកទងកទយ រHបមន+

របររHបមន+

គវទ)ក, ទកបជមត) សគ·ខងម

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 28 គ

លដបអតបទ

បញH Ž នបន+

Forward

tv

Frame

n

Frameset

n

Free News Letters

n

សបកតពត/មនឥត )តឆ<, ល) )តពត/មនឥត )តឆ<

Free space

n

វលទគនរ

Freeware

n

Freeze

tv

Frequency

n

Friend

n

សuម

សណសuម, គក iងសuម

មវ )ធគកប%ឥត )តឆ<, ខ,7 ទនគសរ

បងŒ , គធS%គអយ គសហS ង ម)ត+ភ +)

រ )តម)ត+ភ +)

Friend level Friendly

adv

Friendship

n

Front End

n

Front page

n

Frontend

n

Frown (Smiley)

tv

Full Control

n

Full Duplex Transmission

n

Full Resolution

n

Full Screen

n

Full time

n

Full Version

n

Fully Qualified Form

n

Function

n

Function bar

n

functionality

n

Fund raising

n

Fuzzy

adj

រ ទ

(គដយ)

ចណងម)ត+ភព, ម)ត+ភព ខ,7 ខងម

ទព$រ ខ,7 ខងម ចង ខងម

កជ•ញច)គញFម %

កត•តព)ន)ត(គពញ

បញH Ž នគទSទ)ស ងគពលខតម* 7 យ មQត rស (ភព) សស8នគពញ

គពលគពញ

ខណគពញ

ខបបបទមន ណភពគពញ ម ងរ, អន ម របរម ងរ

សភពទគងS%

ឆរអង8ស មHលន)ធ) កសព)ចកសព)ល

G គក iងបនh

Gadget

n

Gallery

n

Gamma

n

GAN (Global Area Network)

n

Gap

n

Gateway

n

កច គចញចHល

Generate

tv

បគងŒ%តគចញ

Genre

n

ទតងព)ពណ/, បន#បតងព)ពណ/ ¬8មQ

បណ + ញតបនស ល 3ត

គភទ, កបគភទ

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 29 គ

លដបអតបទ

Geometric Shape

n

Geometry

n

Get

tv

Gigabyte

n

Give me the chance to be crazy about you.

រងធរណមកត ធរណមកត

យ , ទទ*ល ជកឆប

សHម,+លឱកសគអយ ± ខដល6Œ*តវគងSង គដយសរអ7 ។

Global

adj

Globe

n

Glue Point

n

Go Back

iv

Go Forward

iv

ស ល ខ,នដ

ចណចភŽប

កតឡបគកកយ គ

ខងម

ខសSងរ គ‘លគ·

Goal Seek

ទន)ញ, របសរបរគកប%កបស

Goods

n

Gouraud

n

Gradient

n

Grammar

n

Graphic

n

Graphic Design

n

Gravatar

n

Grayscale

n

Greeting

n

Greeting Card

n

Grid

n

Gridline

n

Group

n

Group

tv

Group Box

n

Guard

n

Guest

n

គភ±˜វ

GUI(Graphical User Interfaces)

n

†#ងកបទ អ7 គកប%កបស ជកកហS

Guide

n

អ7 ម 8គទ#ស

Guideline

n

ហuH គរដ 8 ជរល

គវយ1 រ កកហS

ខតងរគលចកកហS) (ករ) កកគវ %<រ

មកតដ?នកបគ,P

ជរបស*រ (ករ), Greeting Card ៖ បណ• ជរបស*រ បណ• ជរបស*រ ក ឡចកតង8

បន#តក ឡចកតង8 ក ¨ម

ក ¨ម (ដ ជ) កបអបក ¨ម ឆ

គ‘លករខណន

H Half

adj

Half Duplex Transmission

n

Handiwork

n

Handle

tv

Handle (Of Object)

nណ — ល

បញH Ž នឯ ទ)ស 7ងគពលខតម*យ

ករងរហត ម, ករងរគធS%គដយឆដ គដPកសយ

ចណចទញ

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 30 គ

លដបអតបទ

Handler

n

Handout

n

Hang Up

tv

បងគបPពមr ព(*រ

ព(*រករបង•)តស+បន#ត

Hanging Indent Harass

អ7 គដPកសយ

tv

រខន

គសvវគwរ Cង, គសvវគwជក ដស, ជសC រ Cត, ជ†#ងស)3

Hard books

ច¡បចលងរ Cង

Hard copy

ថសរ Cង

Hard Disk

n

Hard Drive

n

Hardware

n

Hatch

n

Hate

tv

Hazardous

adj

Header

n

Heading

n

Heading

n

Headline

n

Height

n

Helicopter

n

ឧទ4ម6គចក: (ហ>ល@ABខបថFរ : helicopter)

Help

tv

ជ*យ

Help

n

Helper Application

n

កបអបថសរ Cង ខ,7 រ Cង 67Hតៗ

ស“ប, ម)នចHលច)ត+

ឆចដន(, គដយ,hងគកពង បឋម ថ

¡លគរ´ង,

Hនចណងគជ%ង

Hនចណងគជ%ង, ចណងគជ%ង Hនចណងគជ%ង

7ងអតបទ

ពស

ជន*យ

មវ )ធជន*យ

ចន*នគ‘លដបកបម*យ

Hexadecimal Number Hibernate

tv

Hidden

adj

សង

ប)ទបង

ទ,–រករងរ

Hidden employment market Hide

Tv

Hierarchy

n

High

adj

High Priority

n

High Resolution

n

High Security

n

Higher

adj

Highest

adj

Highlight

n

Highlight

n

Highlight

tv

Highlight Color

n

ប)ទបង

បង

ឋននក ម rស

អទ)ភព rស

មQត rស (ភព) សវត)ភព rស rសជង

rសប,ត

រគលចពណ/ (ករ) ខ,7 សខន

រគលចពណ/, បគនចពណ/ ពណ/បគនច

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 31 គ

លដបអតបទ

History

n

Hit

n

Hit

tv

Hold

tv

Hold Down

tv

Home

n

Home Directory

n

Home Page

n

Hook name

n

Hop

n

Horizontal

adj

Horizontal Line

n

Horizontal Ruler

n

Horizontal Scrollbar

n

Host

tv

Host

n

Hosting

n

Hostname

n

Hot

adj

ចចគម%ល (ករ), ចចទសhន (ករ) ចចគម%ល, ចចទសhន កន

សងŒតចP

ទព$រគដ%ម, ,#P

<តឯ សរ,#P គ ហទព$រ

គ•Pទព ដណ គ,—

បន#តគដ

បន#តខ7តគដ របររមHរគដ គអយស7

ព(Hគរ %, មQ សន

ទទទ*លស7

គ•P ព(Hគរ %, គ•PមQ សន គœ+ៗ

ប គœ+ៗ

Hot blogs Hot List

កបវត+)

n

បញŽអសយដ?នសខន កបកសគœ+ៗ

Hot posts

ក‘បចចគœ+

Hotkey

n

HotPlug

tv

Hotspot

n

ចណចគœ—

Hub

n

ហ‡ប, ឧប រកបជបណ + ញ

Hue

n

ភព3ៗឆនពណ/

Humorous

adj

Hyperlink

n

Hypertext

n

Hyphenate

tv

Hyphenation

n

គដតគ¾, គដតគœ+

អសសគណ%ច តណ rស

អតបទតភŽបតណ rស ភŽបគដយសហសញš ដ សហសញš (ករ)

I ±បនប+Hរច)ត+គហ%យ

I changed my mind

ក ¨មហuន,8ត,8ង ករចHលគ

IAP (Internet Access Provider) Icon

គអយ ព* n

អ)នគរ %ខណត (ជក ¨មហuន ,+លករចHលគ

ISP, គRកបគទស មrជ ម)នទនមន IAP គទ)

អ)នគរ %ខណត

រHបសញš, រHបតណង

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 32 គ

លដបអតបទ

ID

n

Idea

n

Identifier

n

Identity

n

Idiom

n

Idle

adj

Idle Time

n

Ignore

tv

Ignore All

tv

Illumination

n

Illustration

n

Image

n

Image Map

n

Image Size

n

Immerge

tv

មត)

ឧប រស‘លអត+សញš

ស‘លអត+សញš, ស‘លភ)នភ សន*នគវ¬រ Ž)ល, ទគនរ

គពលទគនរ

ម)ន Sល, ម)នគអ%គព%, គធS%ម)នដCង ម)នគអ%គព%ទងអស បភ‡ (ករ)

រHបភពលអ រHបភព

ខ,នទរHបភព ទហរHបភព ល)បចP

ខ ងត*, ខ ងមនសh

impersonate Implement

tv

Implementation

n

Implicit

adj

Import

tv

Important

adj

Improper

adj

Improve

tv

Improvement

n

កបត)បត+)

កបត)បត+) (ករ) ទងកស¨ង នចHល សខន

ម)នសមរម(

ខ លអ, គធS%គអយកបគស%រ ខណលអ

7ងដគណ%រករ

In Progress Inactive

adj

Inbox

n

Incandescent

adj

Inch

n

Include

tv

Incoming

adj

Incoming Server

n

Incompatible

adj

អស ម

កបអបទទ*ល

គœ+ ស, គœ+ពណ/ស (ដHចអពHលគភ%ងទHប) អu)ន®… (១ អu)ន®… គស% ២,៥៤ ស.ម.) រ*មបញH F ល, រ*មមន ម ដល

ព(Hគរ %បគរ %គសវ ខមវល…ចHល

ខដលម)ន6ប‘7

ខកបសរ*ល (ករ) ម)នគពញគលញ

Incomplete translation Increase

សញš†#ល * ន, គល ស‘ល, អត+សញš

tv

បគងŒ%ន

ខសSងរ បខនម

Incrementally Search Increments

n

Indent

tv

ចន*នបខនម ចHលបន#ត

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 33 គ

លដបអតបទ

Indent Value

n

Indentation

n

Index

n

Index

n

Index

tv

Index Mark

n

Indicator

n

Infected

adj

Infected File

n

Infinite

n

Infinity

n

Information

n

Information Technology

n

Initial

adi

Initialize (Computer)

tv

Initialize (Storage Medium)

tv

Initialize (Variable)

tv

Initials

n

Initiate

tv

Initiation

n

Inline

adj

Inline Frame

n

Inner

adj

តឆល

)តស+បន#ត

បង•)តស+បន#ត (ករ) គល ស‘ល

របយលដប, រយលដប រយលដប

ចណ (ករ) អ hរគល%

ត*គល បងžញ, កទន)ចបងžញ 6ង (គមគរ )

ឯ សរគមគរ 6ង ‘នទបញFប

អនន+ភព, ភព‘នទបញFប ពត/មន

បគចF វ )ទ1ពត/មន ដបHង

ចបគ,—%ម គរvបច

,—លតឆលចបគ,—%ម អទ)សគងŒត % < គ,—ម

ចណបគ,—%ម 7ងត*

សuម 7ងត*

ខង ង, 7 ខ ម 7ង រ*មខង ង 7

Inner Join Innocent (Smiley)

adj

Input

tv

Input

n

ម)នដCងអ, ‘នគទស បញH F ល

ពត/មនបញH F ល វលបញH F ល

Input Field Input Mask

n

Input-Output Analysis

n

Inquire

tv

Inscription

n

Insecure

adj

Insert

tv

របងបញFH ល

វ )ភ ពត/មនគចញចHល ស*រអគងŒត

ចPគ•P (ករ) ‘នសវត)ភព

ដ ចHល, ដ បញH F ល ដ បញH F លទ)ន7ន$យ

Insert Data Insertion Point

n

Install

tv

Installer

n

ទតងដ បញH F ល តគល%ង

ឧប រតគល%ង

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 34 គ

លដបអតបទ

Instance

n

Instant Message

n

Instantiate

tv

Institutions

n

Instructions

n

Insufficient

adj

Integrate

tv

Integrated Circuit

n

សរកបញប

បគងŒ%តភមៗ ក Cសនអបរ

ខណន (គសច )+

គR SP, ម)នក បក‘ន

បញH F លរ*ម‘7, បញH F លបខនម គសv SបញH F លរ*ម‘7 ឆ,#តបញH F ល‘7

Integrated Desktop Integration

n

Intend

tv

Intensity

n

Interaction

n

Interactive

adj

Interactivity

n

Interface

n

Interface

n

បញH F លរ*ម‘7 (ករ), បញH F លបខនម (ករ) បរង, ទ បរង

) <)នស‡ធ, រងSសចរន+អ 8សន 3ង, អuន

អន+រស មភព អន+រស ម

អន+រស ម (ភព)

ចណចកបទ , †#ងកបទ

†#ងកបទ , ចណចកបទ

ឧប រ( មវ )ធកកហS ) សរបអ7 សរគសរ មវ )ធអនវត+ អចអភ)វឌkបនគល´ន

Interface Builders

ក ប មវ )ធអនវត+

Intergrate

tv

Intergration

n

Interlaced

adj

Internal

adj

បញH F លរ*ម‘7

បញH F លរ*ម‘7 (ករ) ឆស

ខង ង 7

តណភŽបខង 7ង

Internal links Internet

បណ+Cង, ព (ស

n

អ)នគរ %ខណត ចណHលគ

Internet Access

អ)នគរ %ខណត

បណ + ញអ)នគរ %ខណត

Internet Network Interoffice

adj

Interpret

tv

Interrupt

tv

Intersect

tv

Intersection

n

Interval

n

Intruder

n

Invalid

adj

Invert

tv

Invisible

adj

Invoke

tv

អន+រករ )យល$យ ប កសយ បង“

កបសពS

កបសពS (ភព) ចគនP

អ7 បពន, អ7 រគ3ភ

‘នសពលភព, ‘នកតCមកតqវ, ‘នតឆល ដ បសញ F ស

គម%លម)នគm%ញ អពវនវ

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 35 គ

លដបអតបទ

ខបQ ខង 7ង

Inward

adj

IP (Internet Protocol)

n

IRC (Internet Relay Chat)

n

ជខជ

n

ក ¨មហuន,—លគសវអ)នគរ %ខណត (ISP)

n

ក ¨មហuន,8ត,8ង គសវអ)នគរ %ខណត (ដHចជ Online, Camnet, ...)

v

គចញគអយ

ISP (Internet Service Provider) ISP (Internet Service Provider) Issue to

ព)ធករ អ)នគរ %ខណត

សន+តមអ)នគរ %ខណត (IRC)

IT (Information Technology)

អយធ (បគចF វ )ទ1ពត/មន)

IT Manager

អ7 ក បក ងអយធ

IT Network Administration

អភ)បល )ចFបណ + ញអយធ អ7 អភ)បលបណ + ញអយធ

IT Network Administrator Italic

adj

Item

n

Item

n

គកទត

ម របស

របស, ម ទន)ញ

J Jagged

adj

Job

n

Join

tv

Journal

n

Judiciary

n

Jump

iv

Junk

n

Junk Mail

n

Justify

tv

រគ6តរ6Hត ករងរ ចHលរ*ម

ទ)ននបGវត+)

កបព$នBត3ករ គ3ត

សណល

សរសណល តរ Cមសងខង

K KB

n

Keep

tv

Keep Ratio

n

ខ<ទ

រ –សមមកត

ទ គអយរតដខដល

Keep Running Kern

tv

Kernel

n

Key (Encryption)

n

Key (Searching)

n

Key (Typing)

n

Keyboard

n

Keyboard Handling

ឡHឆប

សកម•លចគនPត*អ hរ ‡ខណល Hនគស

ព ( នCP (ដគណ%រខសSងរ ) ក‘បចច ក—រចច

គកប%កបសក—រចច

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 36 គ

លដបអតបទ

Keystroke

n

Keyword

n

Kilobyte

n

សងŒតក‘បចច (ករ) ព ( នCP ឡHឆប

L Label

n

Lag

n

LAN (Local Area Network)

n

Landscape Orientation

n

Landscape Paper

n

Language Pack

n

Laser

n

Last

adj

Last Name

n

រយ’គពល ស‘7 បណ — ញតបន,+ ទ)សគ,—

ក ដសគ,—

ញFបភស

ឡខសuរ

ចងគកកយ, គពលគកកយប,ត

នមកត Hល, គ•Pចងគកកយ គពលគកកយ

Later Lathe Object

n

Laughing (Smiley)

n

Launch

tv

Layer

n

Layout

n

Leap year

n

Learn

tv

វតក ឡCង គស%ច

គប% ដគណ%រករ ( មវ )ធ), បគងžP (គល%អ)នគរ %ខណត) កសទប

បង, ខ,នករកពង ឆ7បសង8ប

¬តគរvន

រ*មគ6Sង, ភŽបគ6Sង

Left Join Legend

n

Leisure

n

Length

n

Letter

n

Letter-like Symbol

n

Letterhead

n

Letters

n

Level

n

Library

n

License

n

Life cycle

n

Light

adj

Limit

n

Line

n

Line Begin (Begin of Line)

ស ,ប

តង

លខហកយ កបខវង

សបកត

ន)ម)ត+សញšដHចអ hរ ¡លល) )ត

ត*អ hរ រ )ត

បណ•ល$យ អជ±បណ•

ងជវ )ត, ជជវ )ត

កសល

ខដន ណត បន#ត

គដ%មបន#ត

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 37 គ

លដបអតបទ

ចPបន#ត

Line Break

ពណ/បន#ត

Line Color

សន បន#ត

Line Joint

ភពគ6vងរបសបន#ត

Line Skew

រសបន#ត

Line Weight Linear

adj

Link

tv

Link

n

ជបន#ត តភŽប

តណភŽប

ប)ទបបHរមត

Lips are Sealed (Smiley) List

n

List

tv

List Box

n

Literal

n

បញŽ រយ

កបអបបញŽ តឆលកតង

របសចណគល%គសvវគw ទនច)ត+

Live Bookmark

ទរងបន+†#ល

Live Mode Load

tv

Local

adj

Locate

tv

Location

n

Locked

adj

Locked File

n

Log

tv

Log

n

Log File

n

Log in

v

Log Off

iv

Log On

iv

Log Out

iv

Logical

adj

Logical Height

n

Logical Number

n

Logo

n

Look and Feel

n

Look for

tv

Look in

tv

Look up

tv

Loop

n

Loose

adj

,#

មHលដ?ន រ ទតង ទតង

ជបគស

ឯ សរជបគស ចP ណតគហត ណតគហត

ឯ សរ ណតគហត ព)ន)ត(ចHល

គចញ,ត, គចញឆ=យ

ព)ន)ត(ចHល, គម%ល Log In

ព)ន)ត(គចញ, គម%ល Log Off សមគហត,ល

ពសសមគហត,ល

ចន*នត Œ

រHបសញš, រHបស‘ល រHបរង ន)ង ម ងរ ខសSងរ

គម%ល ង 7 រ គម%ល

ជ, រងS)លជ រលង

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 38 គ

លដបអតបទ

Low

adj

Lower

adj

Lowercase

n

Lowered Position

n

Lowest

adj

ទប

ទបជង

អ hរតHច

ទតងគកកម ទបប,ត

M ម).វ ). (ម)លវ )នទ)

M.sec. (Millisecond)

n

Machine

n

Machine Language

n

Machine Operator

n

Macro

n

Magenta

adj

Magnetic Tape

n

កខសតមQ គញទ)ច

Mail

n

ខមវល…, សបកត

Mail Box

n

កបអបសបកត, កបអបខមវល…

Mail Merge (Form Letter)

n

Mail Server

n

Mailing List

n

Main

adj

Main Title

n

Main Toolbar

n

Mainboard

n

Maintain

tv

Maintainer

n

Maintenance

n

Major Gridline

n

Major Interval

n

Major Interval Mark

n

Majority

n

ភគលកចB ន

makeup

tv

ខតងលអ

Malfunction

iv

Malicious code

n

អ hរ ដ H ព)សពល

MAN (Metropolitan Area Network)

n

បណ + ញតបនកបជជន

MAN (Metropolitan Network) n

បណ + ញតបនកបជជន

មQ សន

ភសមQ សន

ករមQ សន, អ7 បញ Ž មQ សន ខមគកក

ក ហមសSយ

បញH F លរ*ម‘7 សបកត

ព(Hគរ %បគរ %គសវខមវល…,

បញŽសបកតគ,±%គ

ព(Hគរ %បគរ %គសវសបកត,

ព(Hគរ %បគរ %សរ

ចបង

ចណងគជ%ងគម

របរឧប រចបង បន#Pគម, ក+រគម ខ<ទ

អ7 ខ<ទ តខហទ

បន#តក ឡរគងS%ល ចគនPចបង

ក )តចគនPធ

គធS%ករ សកបក ត

ក បក ង

Manage

tv

Management

n

ក បក ង (ករ)

Management Information System

n

កបព$នBក បក ងពត/មន

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 39 គ

លដបអតបទ

Manager (Program)

n

ឧប រ ( មវ )ធ)

Manual

n

គសvវគwឆដ, គសvវគwខណន បខប គដយឆដ

Manual break manually

adv

Manufacturer

n

Map

n

Map

tv

Margin

n

Marginalia

n

Mark

v

Mark

n

Marquee

n

Mask

n

គរង,ល)ត ខ,នទ ,8H,8ង

រ Cម, ខ ប

ចណ 7ងរ Cម ស‘ល

សញšស‘ល

មQ រ , ប3សទតង របង

នរ, ជខ h

Mass, in mass Master

គដយឆដ

n

គម

ឯ សរគម

Master Document

វលគម

Master Field

ព (សងតគម

Master Password Match

n

Match

tv

ភពស‘7, ភពកតqវ‘7 សម‘7, ,8H,8ង

រណកតqវ‘7, ខបងខច អ hរធអ hរតHច

Match Case

ទមរង ណ)ត

Math mode Mature

adj

Maximize

tv

Maximum

n

Measurement Unit

n

Media

n

Meditation

n

Megabyte

n

Membership

n

Memo

n

Memorandum

n

Memory

n

Menu

n

Menu Bar

n

Merge

tv

Message

n

Message Box

n

ចស ន)ត, ចសទ ន)ត ពកង អត)បរម អត)បរម

ឯ តរងSស ម‹

ភវន (ករ), ករជញŽង C )ត គមកឆប

សមជ) ភព អនសhរណ’ គម%ល Memo សត)

ខមនញវ

របរខមនញវ បញH F ល‘7 សរ

កបអបសរ

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 40 គ

លដបអតបទ

Messenger

n

Meta

n

Metal

n

Method

n

Methodology

n

Metrics (Metric System)

n

Middle

adj

MIDI

n

Migration

n

Mile

n

Milligrams

n

Millimeter

n

Minimize

tv

Minimum

n

គមត

គ3ហធត

វ )ធ, មគធ1បយ វ )ធសសស+

កបព$នBខមQកត

ចគនP ណ — ល មឌ

ប3សលគR, ប—Hរ ខនង, ប+Hរទស7 គR ឆមQល,… ១ ឆមល… គស% ១,៦ ម)លកកមម)លខមQកត

បកង•មអបGបរម អបGបរ )ម

បន#តក ឡញC

Minor Gridline

ចគនPតHច

Minor Interval

ក )តចគនPតHច

Minor Interval Mark Minority

អ7 នសរ, ខមសh)នច‡រ

n

ភគតM ច សញšដ

Minus Sign Minute

n

Minute

n

Mirror

tv

Mirror

n

ណតគហតកបជ

នទ 6P

ញF

គ,hងៗ,

Miscellanous Misspell

tv

Mode

n

Model

n

Modem

n

Moderate

tv

Moderation

n

Moderator

n

Modification

n

Modify

tv

Module

n

ប)

បQ

កប ប ស

ទរង, រគបvប មQHខដល

C , ឧប រ ណ មQHដម + លភŽប ព(Hគរ % គ សរបសរ*ល, គធS%គអយសមលម

បណ + ញអ)នគរ %ខណត

សរបសរ*ល (ករ), ករ,+លគសច +ទ ច)ត+ ឧប រសរបសរ*ល បណH + រ ប+Hរ

មQHឌល,

ញFប

មតលយ

Money-Mouth (Smiley)

ឧប រតមដនព)ន)ត( (លទB,ល,hពS,–យ)

Monitor

n

Monitor

tv

តមដនព)ន)ត(, តមកត•តព)ន)ត(

Monitor (Hardware)

n

ឧប រតមដនព)ន)ត( (ខ,7 រ Cង), មQ គន%គរ % (ខ,7 រ Cង),

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 41 គ

លដបអតបទ

Monitor Program

មវ )ធតមដនព)ន)ត(

n ឯ

Mono More

adj

Morphing

n

Mosaic

n

Motion

n

mould

n

Mount

tv

Mouse

n

Mouse Pointer

n

Move

tv

Move back

tv

Move Down

tv

Move Up

tv

Movement

n

បខនម, គកច%នគទvត បខលងរHបភព មHសអu , ចលន

នHរវ )ច)កតបង8រHបតHច

គមពម¹

គមQ ន, គធS%គអយស ម ណ+រ

កទន)ច ណ+រ

†សទ, ប+Hរទតង, បញH Ž នគ ប+Hរទកតឡបគ

ប+HរទចPគកកម ប+Hរទគឡ%ងគល% ចលន

ពហកបមណវ)ធ

Multi Operation

កបព$នBពហអ7 គកប%កបស

Multi-User System Multimedia

n

Multimeter

n

Multiple

adj

Multiplication Sign

n

Multiselection

n

Multitasking

n

Munger

n

ពត/មនសបHរខបប, ពហម‹ (ពត/មន ខដលមនរHប/វ )គដអH សគលង ន)ងអ hរ កចបល‘7), ពហពត/មន

ឧប រវសសបHរខបប ពហ, គកច%ន

សញš ណ ពហជគរ %ស

ពហភរ )ចF

អ7 †សប—Hរ

N Name

n

Namespace

n

Naughty

adj

Nautilus

n

Navigate

tv

Navigation

n

Navigation bar

n

Navigation Toolbar

n

Navigator (Program)

n

Negation

n

Nested Table

n

គ•P

វលគ•P រព)ស,

(ង ជ

កតចរ

កតចរ

)ល Hច

(ករ)

របរកតចរ ខវ Qប

របរឧប រកតចរ ខវ Qប ឧប រកតចរ

ភពអវ )ជŽមន

( មវ )ធ)

តរង ង 7

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 42 គ

លដបអតបទ

NetBIOS name

n

គ•PគចញចHល បណ + ញ

Netiquette

n

អត)<)វ )ន$យបណ — ញ

Network

n

Network Administrator

n

អ7 អភ)បលបណ + ញ

Network connection

n

បញ Ž បបណ + ញ

Network Security

n

សវត)ភពបណ + ញ

Network Topology

n

New

adj

New Release

n

News

n

News Server

n

Newsgroup

n

Newsletter

n

Newspapers

n

Next

adj/adv បន#ប n

<

បគញF ញ (ករ) ដណCង

ខណ<

ព(Hគរ %បគរ %គសវពត/មន

ក ¨មពត/មន

ល) )តជHនដណCង សរពត/មន

គ•Pគ›គកœ

‘នលទB,ល ខដលខសSងរ

No search results Node

n

Noise

adj

Nominate

tv

ថ7ង

សគលងរខន

ខតងតង, ដ គ•P សហសញšម)នបខប

Non-Breaking Hyphen

3តម)នបខប

Non-Breaking Space Non-Convertible

G*នតបណ — ញ

បណ• ចណចកបទ បណ + ញ

NIC (Network Interface Card ) Nickname

បណ — ញ

adj

ខដលម)នអចបខលង

Non-Printing Character

ត*អ hរម)នគបPពមr

None

‘ន

Normal

adj

‘នសត)ក បក‘ន

Not Enough Memory

រ ម)នគm%ញ

Not Found Note

Tv

Note

Tv

Note Indicator

n

Notice

n

Notification

n

Notifications, friend notifications Notify NTFS partition

ធមត

ណតកត, ករ តកត, ស‘ល, ចណ តកត

កទន)ចបងžញចណ

ជHនដណCង (ករ), ករកបបមន សរដណCង, សរជHនដណCង សរដណCង, ដណCងម)ត+ភ +)

tv

តស‘ល, ជHនដណCង ជល) )ត

បខណ

NTFS

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 43 គ

លដបអតបទ

Nudity

n

Null

adj

Number

n

Number Pad

n

Numbering

n

Numbers

n

Numeral

adj

Numerator

n

Numerical

adj

អកកត (ភព), អកកតន)យម, ‘នគសP, ទគទ ត*គល

បន#Pគល

គល គរvង ត*គល

ជត*គល ភ យ ជគល

O Object (Goal)

n

Object (Subject)

n

Object (Thing)

n

Oblique

adj

Obscure

tv

tv

បគញ¶ ˜ង

គធS%គអយសក សញ

គ %តគឡ%ង

ចន*នគ‘លកបប

Octal Number

ចន*នគសស

Odd Number Officer

n

Offline

adj

មសន+

គកœបណ — ញ

គកœកបព$នBសសង

Offline for chat Offset

n

OK

n

Omit

tv

On

prep

អហSសត )

យលកពម បបត គល%

ក—រចច គល%សស8ន

On Screen Keyboard

គដយរហ$ស

On the fly adj

គល%បណ — ញ

ជន*យគល%បណ — ញ

Online Help

ទ)ញទន)ញគល%បណ — ញ

Online Shopping

ខតបQគណ•P, ចគពPខត

Only Opacity

n

Opaque

adj

Open

tv

Open employment market

វត

ម របរ

Occupation

Online

មវត

ម របរ

Occupation

Occur

មវត (គ‘លបណង)

ភពកសអប កសអប គប%

ទ,–រករងរ ចហ

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 44 គ

លដបអតបទ

Operand

n

Operating System

n

Operation

n

Operation (Math)

n

Operator

n

Operator

n

Opinion

n

Optimal

adj

កបព$នBកបត)បត+)ករ

កបត)បត+)ករ, ដគណ%រករងរ កបមណវ)ធ ករ

សញšកបមណវ )ធ ន)ត

កបគស%រប,ត

រកបគស%រប,ត

Optimal Wrap Optimize

tv

Option

n

Optional

adj

Order

tv

Order

n

Ordinal Number

adj

Organization

n

Organize

tr

Organizer

n

Orientation

n

Original

adj

Orphan

adj

Outbox

n

Outdated

adj

Outer

adj

បគងŒ%នកបស)ទB)ភព ជគរ %ស

ជជគរ %ស បញ Ž

លដប

គល លដប

អង8ករ, ករចតខចង ចតខចង

ចតខចង (អ7 ), អ7 គរvបច តរងទ)ស (ករ)

គដ%ម, ម)នទនកតqវបនគកប%កបស កព

កបអបគចញ

ហ*សសម$យ

ខបQ ខងគកœ

ចHលរ*មខងគកœ

Outer Join Outgoing

អង8

adj

3ខលង (ខដល), ច គចញ (ខដល) ព(Hគរ %បគរ %គសវ ខមវល…គចញ

Outgoing Server Outline

n

Outline (Font Effect)

adj

Output

n

Outward

n

Overflow

iv/tv

Overhang

tv

Overhead Sheet

n

Overlap

tv

Override

tv

Overview

n

Overwhelming

adj

គក‘ងខងគកœ ខ ម

ទ)ន7,ល, លទB,លបនម ខបQ ខងគកœ គល%សចណP លយគចញ

ក ដសសយ, ក ដសរ )លរHបភព តរ*ត

បដ)គសធ

ទ)ដ?ភពទHគ គល%សលប

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 45 គ

លដបអតបទ

Overwrite

tv

Owner

n

សរគសរជន

មFស, មFសរបស

P Pack

tv

Package

n

Packet

n

Padding

n

Page

n

Page Break

n

Page Composer

n

Page Count

n

Page Down

tv

Page Layout

n

Page Number

n

Page Preview

n

Page Setup

n

Page Up

tv

Paginate

tv

Paint

tv

Paint

n

Paint Can

n

Paintbrush

n

Pair

n

Palette

n

Pane

n

Panel

n

Paragraph

n

Paragraph Break

n

Paragraph Spacing

n

Parallel

adj

Parameter

n

Parcel

n

Parent

n

Parentheses

n

Parse

tv

Pass

tv

Pass count

n

Fប

ញFបអវQ ន ញFប

ចគនP ទព$រ

បខប ទព$រ

មវ )ធគរvបចទព$រ

ចន*នទព$រ

ទព$រម គកកម បងទព$រ

គល ទព$រ

គម%លទព$រជមន

គរvបចទព$រ (ករ) ទព$រគ

គល%

បងគល ទព$រ Hរ

នHរ

បQងទC ថ7

ជ H

បន#P

សបកព)ល បន#P, †#ង ថ ណ|

ចPបន#ត ថ ណ| 3ត ថ ណ|

កសប

បQ រQ ខមQកត

ញFបឆកបសណយ…

គម

វងក ច ខញ

ហច

ចន*នហច

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 46 គ

លដបអតបទ

Passage

n

Passphrase

n

Password

n

Password Quality Meter

n

Paste

tv

ឃសងត

ព (សងត

ឧប រវស ណភពព (សងត ប)ទភŽប

ប)ទភŽបព)គសស

Paste Special Patch

tv

Patch

n

Path

n

Pathnames

n

Patrol

tv

Pattern

n

Pattern

n

Pause

tv

Pause

n

Pause

iv

PC (Personal Computer)

n

Peak

n

បQP

បណP ,H វ

គ•P,H វ (ឯ សរ) ល¡ត (ករ) រH

លន

†“ បគណ + Pអសន7 †“ †“

(ករ)

ព(Hគរ %†#ល * ន ពHល

បណ + ញគស%សទ ) B)

Peer to Peer Network Pend

វ 8

iv

រងចគដPកសយ

គRព(*រ, ម)នទនសគរច

Pending People

n

Perform

tv

Period

n

Peripheral

n

Permission

n

Permutation

n

Persistent

adj

Personal

adj

Personal Address Book

n

Personal Profile

n

Personalization

n

Personalize

tv

Perspective

adj

Phonetic

adj

Photo

n

Photosensitivity

n

Picture Box

n

ម¬ជន

ខស+ង, សខដង *ប

គក iង ព(Hគរ %

ភពអនញšត ច3ស

រ Cង ¡ល, គRកកញ †#ល * ន

គសvវគwអសយដ?ន†#ល * ន ទរង†#ល * ន បដ)រប H ម

តរHវតមប 8ល យថទសhន… ឆនសHរសព# រHប<ត

ភពរសឆនរHប<ត កបអបរHបភព

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 47 គ

លដបអតបទ

Pie

n

Ping

tv

Pingback

tv

Pipe

n

Pirate (Software)

tv

Pitch

n

Pitch

n

Pix Map

n

Pixel (picture element)

n

Place

n

Placeholder

n

Plain

adj

Plain Text

n

Play (Cd)

tv

Play a Sound

tv

Playback

n

Pleasure

n

Plot

tv

Plotter

n

Plug and Play

n

Plug In

n

ចណ)ត ភង

ភងកតលប បពង

ល*ចចលង (ខ,7 ទន) ជគរ

ពសសគលង

ខ,នទចណច

ធតរHបភព (រងSសឆនរHបភព), ខ, ស)ល, ចណចននគល%រប H ភព ទ ខនង

ខនងដ

រប

អតបទធមត ច

(សឌ), គលង (សឌ)

គលងជសគលង គលងគឡ%ងវ )ញ

សន+រ រយ (ករ)

គក‘ងខ,នករ

ឧប រ HសកកហS)

គដត ន)ង គធS%ករ, គដត ន)ង គលង មវ )ធជន*យ

សញšបH

Plus Sign Poll

n

Polygon

n

Pool

n

Pop Art

n

Pop Up

adj

Popup Menu

n

Popup Window

n

គបPគឆ7ត (ករ) ពហគកណ អង

ស)លG’គពញន)យម គលចគឡ%ង

ខមនញវគលចគឡ%ង បង“*ចគលចគឡ%ង

រHបភពអសអភស

Pornographic image Port

n

Portable

adj

Portal

n

Portrait Orientation

n

Portrait Paper

n

Position

n

Possible

adj

Post

n

កច

អចយ*របន, ចល$ត គកងទSរ

ទ)សបញ®រ

ក ដសបញ®រ ឋន’

អចគធS%បន កបកស

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 48 គ

លដបអតបទ

Post

tv

Postal Code

n

Poster

n

Posterize

n

Postmaster

n

Posture

n

Power

n

Prefer

tv

Preference

n

Preferred

adj

Prefix

n

Preformat, Preformatted Text n Prepare

tv

Prerequisite

n

Presentation

n

Preset

tv

Presiding

tv

Press

tv

Prevent

tv

Preview

tv

Previous

adj

Primary

adj

Primary Key

n

Principal

n

Print

tv

ដ កបកស, ដ គល

ងកបអបសបកត 7

Hដឆកបសណយ…

បណ• កបកស

រHបភពបណ• កបកស

អ7 ក បក ងឆកបសណយ… សណ ? ន

សSយ $ ណ, អណច, អនភព ចHលច)ត+

ចណHលច)ត+

បនចHលច)ត+ បពSបទ

កទងកទយមន, អតបទមនកទងកទយមន គរvបច

តរHវករជមន

ឧគទ#សនម (ករ) ណតមន

គកកមអធ)បតភព សងŒត

បងŒរ, ររង គម%លមន មន

ប<ម

គសសខន, គសប<ម អ7 ទទ*ល សកតqវ គបPពមr

គបPពមr ណភព rស

Print Optimized

គម%លទព$រកតqវគបPពមr

Print Page View

គម%លមនគបPពមr

Print Preview

ជ*រគបPពមr, ខដនគបPពម¹

Print Range Printer

n

Printout

n

Priority

n

Privacy

n

Private Key

n

Privilege

n

Probe

tv

Procedure

n

Proceed

iv

ឧប រគបPពមr

លទB,លគបPពមr អទ)ភព

ភពឯ ជន

Hនគសឯ ជន

ឯ ស)ទB) ស#ងរ

ដគណ%រខបបបទ គធS%បន+

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 49 គ

លដបអតបទ

Process

n

Professionnal

adj

Profile

n

Profile Manager

n

Program

n

Programmer

n

Progress

n

Progress Bar

n

Project

n

Projection

n

Promote

tv

Prompt

n

Prompt

tv

Properties

n

Property

n

Proposal

n

Protect

tv

Protected

adj

Protection

n

Protector

n

Protocol

n

Provider

n

Proxy

n

Public

adj

Public-Key

n

Publish

tv

Publisher

n

Pull

tv

Punctuation

n

Purchase

tv

Purchasing Form

n

Purge

tv

purple

adj

Push

tv

Put

tv

ដគណ%រករ ម ជនញ

ពត/មន†#ល * ន

អ7 ក បក ង ពត/មន†#ល * ន

មវ )ធ, ខ,7 ទនកតqវបនតគល%ងគអយគកប%កបស

អ7 សរគសរ មវ )ធ

វឌkនភព, ដគណ%រគ របរវឌkនភពគរង

បញ F ង (ករ) តគល%ងថនP

កបអបបញFH ល, កបអបរលC រលC

ល •ណ’សមGត+)

មស)ទB) (របសអSម*យ ឧទហរ៖. ,#Pសខបង)

សគណ% ករពរ

ខដលកតqវបនករពរ ករពរ(ករ) អ7 ករពរ ព)ធករ

អ7 ,8ត,8ង កបq ស

សធរណ’

Hនគសសធរណ’

,hពS,–យ

អ7 ,hពS,–យ ទញ

ដ វណ• យត+ (ករ) ជវ

ខបបបទសជវ, ខបបបទសទ)ញ លបបបត

ពណ/សSយ រញ ដ

Q Quadratic

adj

ប*នកជ¨ង

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 50 គ

លដបអតបទ

Qualified

adj

Quality

n

Quantity

n

Quarantine

tv

Quarter-final

n

Quartile

n

Query

n

Query

tv

Queue

n

Queue

tv

Quick Launch Bar

n

Quick Launcher

n

Quit

tv

Quota

n

Quotation

n

Quote

tv

Quote

n

ខដលមន ណភព ណភព

បរ )មណ

ដ គអយគRដចពគ ទបញFប ១ ភ ភ ប*ន

៤ ( ឡ បលទត យ ពនរងSន)

សណ*រ, សណ*រអគងŒត ស*រ, អគងŒត

ជ*រ, ជ*ររងច

ដ ជជ*ររងច

% រហ$ស របរចបគ,—ម

% រហ$ស ឧប រចបគ,—ម ច គចញ Hត

គម%ល Quote ដ កសង សរង

R មHល

Radial

adj

Radio Button

n

Radix

n

Raise

tv

Raised Position

n

Random

adj

ឆចដន(

Random Page

n

ទព$រកពវ, ទព$រឥតកពងទ , ទព$រឥតគក‘ងទ

Range

n

ខដន ណត

Range

n

Rate

n

Rate

tv

Rating

tv

Raw

adj

កបអបមHល គ‘ល

គល% គឡ%ងគល%

ទតងគល%បន+)ច

ជ*រ

អកត

វយតឆល

ករវយតឆល គ¾

ហតគលខគ¾

Raw signature Read

tv

Read-Only

adj

Reading

n

Readme

n

Ready

adj

អន

កតCមខតអន អណន អន ±

គកត˜ម, រ*ចគហ%យ

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 51 គ

លដបអតបទ

Real

adj

Real Estate

n

Reason

n

Reboot

tv

អចលនវត

គហតសម, គហតខដលសមគហត,ល ចបគ,—%មគឡ%ងវ )ញ

ណនគឡ%ងវ )ញ គដយលប

Recalculate Hard Receipt

n

Receive

tv

Recent

adj

Recipient

n

Recognize

tv

Recommend

tv

Reconnect

tv

Record

n

Record

tv

Record

n

Record

tv

Recordable

adj

Recover

tv

Recovery

n

Recreate

tv

បងŒនឆដ ទទ*ល <ៗ

អ7 ទទ*ល

ទទ*លស8ល

,—លអនសសន… ភŽបគឡ%ងវ )ញ <តទ

(សគលង ឬ វ )ឌអH)

<តទ (ម‹),

<តចលង (ករ)

តទ ,

តកត

<តចលង

អច<តចលង

យ ម វ )ញ, សគសង8Pម វ )ញ សគសង8Pម វ )ញ (ករ) បគងŒ%តគឡ%ងវ )ញ

វ )សhមកល, គពលសរ

Recreation Recursion

n

Recycle Bin

n

Redeye

n

Redial

tv

Redirect

tv

គ› * នឯង (ករ)

ជកង¨ ឆនរបសគកប%គឡ%ងវ )ញ, ធងសរម សញšគក‘Pថ7

គ›គឡ%ងវ )ញ (ទHរស$ព)# ប—Hរទ)ស

បនប+Hរទ)សព

Redirected from Redirection

ព)ត

tv

បណH + រទ)ស

ទព$រប+Hរទ)សគទS

redirects page Redo

tv

Reduce

tv

Redundancy

n

Reestablish

tv

Reference

n

Reference Point

n

Referral

n

Refine

tv

Refresh

tv

គធS%វ )ញ

កតបនយ ភពស#*ន

បគងŒ%តគឡ%ងវ )ញ គសច —គយង ចណចគយង

គ,#រ (ករ), បគន#រ ចរញ

គធS%គអយកសស

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 52 គ

លដបអតបទ

Refuse

tv

Regenerate

tv

Register

tv

registrar

n

Registration

n

Registry

n

Regular

adj

Rehearse Timing

n

reincarnate

tv

Reinstall

tv

Reject

tv

Related

adj

Relation

n

Relative URL

n

Relay

n

Relay

tv

Release

n

Release

tv

Release Note

n

បដ)គសធ

បគងŒ%តគឡ%ងវ )ញ ចPគ•P

អ7 កនកបបញŽចPគ•P ចPគ•P (ករ) បញŽគ•P គទvងទត

គពលគវ3សមកសប

ចបជត)ជ<, បដ)សនB)គឡ%ងវ )ញ, គ %តជ< តគល%ងគឡ%ងវ )ញ

កចនគចល, ទតគចល ព ព$ន,B ទ ទ)ន ទន ទនង

អសយដ?ន URL ខកបកប•ល បញH Ž នបន+ (ករ) បញH Ž នត

ដ គអយគកប%កបស (ករ)

ដ គអយគកប%កបស, ដ គអយគកប%កបស ណតស‘លករគចញ,–យ

ឆ7គចញ,–យ

Release Year relevant

adj

Relief

n

relieve

tv

ទ ទ)ន, សមកសប ¡ច

សរលបន# សសន & ជគន´

Religion & Beliefs Reload

tv

Remaining

adj

Remark

n

Remind

tv

Reminder

n

Remote

adj

Remote Access

n

Remote Administration

n

Remote Control

n

Removable

adj

Removable Disk

n

Removal

n

Remove

tv

Rename

tv

,# គឡ%ងវ )ញ គRសល

ចណគឡ%ងវ )ញ រលC

ឧប ររលC

ដចកសយល, ឆ=យ ចណHលគ

ពឆ=យ

អភ)បលពឆ=យ

កត•តព)ន)ត(ពឆ=យ (ករ) អចដ គចញ

ថសចល$ត, ថសអចដ គចញ ដណ គចញ

ដ គចញ, យ គចញ ប—Hរគ•P

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 53 គ

លដបអតបទ

Render

tv

Renew

tv

Reopen

tv

Repaginate

tv

Repair

tv

Repaired

adj

Repeat

tv

Replace

tv

Replacement

n

Replacement Table

n

Replicate

tv

Replication

n

Reply

tv

Report

n

Repository

n

Request

tv

Request

n

Require

tv

Requirement

n

Research

n

Research

tv

គធS%គអយគ

ជ, បងžញជ

គធS%<គឡ%ងវ )ញ គប% គឡ%ងវ )ញ

បងគល ទព$រគឡ%ងវ )ញ ជ*សជល

ខដលជ*សជលរ*ច

គធS%ដខដល, គធS%ម—ងគទvត ជន*ស

ជន*ស (ករ)

តរងជន*ស ,+)តចលង

,+)តចលង (ករ) គ6%យតប

របយករ ឃង គស7%

សគណ%

ទមទរ, តរHវគអយមន តរHវគអយមន

កសវកជវ(ករ) កសវកជវ

ស=បគស=˜ម, សង, គRគស=˜ម

Reserved Reset

tv

Resize

tv

Resolution

n

Resolution

n

ណតគអយដHចគដ%ម, គធS%គអយដHចគដ%ម

ប—Hរទហ

ភពមQត

ណភពបងžញ រ )តមQត

Resolution degree Resolver

n

Resource

n

Respond

iv

Response

n

Restart

tv

Restore

tv

ឧប រគដPកសយ ធនធន គ6%យ

ចគល%យ

% គឡ%ងវ )ញ គ,—ម ស—រ, គធS%គ

គដ%ម

ស—រលនគដ%ម

Restore Default Restrict

tv

Restricted

adj

Restriction

n

Result

nហ)តហ)ត (ករ)

ខដលកតqវបន រ )ត លទB,ល

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 54 គ

លដបអតបទ

ResultSet

n

Resume

tv

Retrict

tv

Retrieve

tv

Retrieve

tv

Retry

tv

Return

tv

Return Address

n

Return Receipt

n

Reuse

tv

Reverse

adj

Reverse

tv

Revert

tv

Review

tv

Revision

n

Revocation

n

Revoke

tv

Rewind

tv

Rhombus

n

ញFបលទB,ល

បន+ ដ គហ)ត

ដ កសង

ព1យមម—ងគទvត កតឡប

អសយដ?នកតឡប បងŒនឆដកតឡប គកប%គឡ%ងវ )ញ បសញ F ស

ដ បសញ F ស កតឡបទ)ស

ព)ន)ត(គឡ%ងវ )ញ

ព)ន)ត(គឡ%ងវ )ញ (ករ) ដណ ហHតវ )ញ ដ ហHតវ )ញ

ខរ<យគកកយ

ចតគកណព7យគស% ឧប រខ ខកបសបHរ

Rich editor Rich Text

n

Rid

tv

អតបទសបHរ ចត

រ*មខងស—

Right Join Ring

n

Rip

tv

Roll

iv

Roll Back

iv

Roll Over

tv

Roll Up

iv

Romantic

adj

Root

n

Rotate

tv

Rotation Angle

n

Round

tv

Round

adj

Round Bracket

n

Rounded Polygon

n

Rounded Rectangle

nគកច˜

រគមvល

រគមvល<យ រ )លគល%

រគមvលគឡ%ង រជ*លច)ត+ ឬស

បងS)ល

មបងS)ល

បង8ត, គធS%គអយ ត មHល

វងក ច

ពហគកណមHល

ចតគកណខ ងមHល

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 55 គ

លដបអតបទ

Route

tv

Route

n

Routine

n

Row

n

ន,H វ ,H វ

ទ3ប ជ*រគដ

បខប ជ*រគដ

Row Break

¡លជ*រគដ

Row Heading

ម 8គទ#សសHរសព#

Ruby (Phonetic Guide) Rule

n

Ruler

n

Rules

n

Run

iv

Run Level

n

Run-Time

n

Run-Time Error

n

Runaway

adj

ច¡ប, វ )ធន បន#តខ7ត វ )ធននន រត

រ )តរត,

រ )តគធS%ករ

គមQ ងគពលរត, គមQ ងគពលគធS%ករ ហសគមQ ងគពលរត,

ម)នអចបញ Ž បន

ហសគមQ ងគពលគធS%ករ

S Safe

adj

Safety

n

Salmon

n

Salutation

n

Salvage

tv

Sample

n

Saturation

n

Save

tv

Save as

tv

Scale

n

Scan

tv

Scanner

n

Scenario

n

Schedule

n

Schedule

tv

Scheme

n

Scope

n

Score

n

Scrapbook

n

Screen

n

Screen Saver

n

ខដលសវត)ភព សវត)ភព

ពណ/សទ វន#នករ សគសង8P រH

ភពខ6“ត (ឆនពណ/), រ –ទ

រ )តខ6“ត (ឆនពណ/), ភពចង

រ –ទ ជ

មកតដ?ន, ទហ3ត វ )ភ

ឧប រគសŒន សចគរ´ង

តរងគពល ខច គពល គក‘ងករ

វ )សលភព តរងព)ន#

គសvវគwចណ)ត សស8ន

ធតរ –សស8ន

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 56 គ

លដបអតបទ

Screen Tips

n

Screenshot

n

Screenshot

tv

Script

n

Scroll

tv

Scroll Bar

n

Search

tv

Search

n

Search Engine

n

ចបសស8ន

សស8ប, អ hរ ដ H បងžប រមHរ

របររមHរ ខសSងរ ខសSងរ

(ករ)

ឧប រខសSងរ ព (ខសSងរ

Search key Searching

n

Sec. (Second)

n

Secondary

adj

Section

n

Sector

n

Secure

adj

Security

n

Seek

tv

Segment

tv

Segment

n

Segmentation

n

Select

tv

ខសSងរ

(ដគណ%រ)

វ )ន. រង

ភ , ខ,7 ខ,7

មនសវត)ភព

សវត)ភព, សន+)ស រ

គកច˜

ចគរv

ខច ជចគរv គកជ%សយ

(ករ)

គកជ%សយ ទងអស

Select All Selected Text

n

Selection

n

Self-Extracting

adj

Semi

prep

Semi-final

n

Semibold

adj

Semicircle

n

Semicolon

n

Semicondensed

adj

Semiexpanded

adj

Semilight

adj

Send

tv

Send Immediately

រHបភពគអក ង

រមHរគ,—

Scroll Horizontal

Send Backward

ពត/មនជន*យគល%គអក ង

អតបទ កតqវបនគកជ%សយ ជគរ %សយ

សរងគចញគដយ * នឯង នP

ទបញFប ១ ភ ព

២ ( ឡ បលទត យ ពនរងSន)

ណ + លដ)ត

នPរងSង

សញšចណចគ G˜ស (;) ព

ណ + លញCណ + លភ‡

ព គ,±%

គ,±គ%

ណ + លរគងS%ល

គកកយ

% ន#ន គ,±ប

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 57 គ

លដបអតបទ

គ,±%គពលគកកយ

Send Later

% ឡHវ គ,±ឥ

Send Now

គ,±%កតលបគកកយ

Send To Back

គ,±%សរ ម)នទនគ,±%

Send Unsent Messages Sender

n

Senior

n

Sequence

n

Sequential Access

n

Serial

adj

Serial Number

n

Series

n

Server

n

Server Farm

n

Server Name

n

Server Side

n

អ7 គ,±%

អ7 ចសជង

ណតលដប,

ចHលគ

ណតបន+

តមលដប

គសvគរvល គល

គសuរ

Hដ, គល ស‘ល

ព(Hគរ %បគរ %គសវ

តបន ព(Hគរ %បគរ %គសវ

គ•P ព(Hគរ %បគរ %គសវ ខង ព(Hគរ %បគរ %គសវ

គមQ ង ឆនឧប របគរ %គសវ

Server time Session

n

Set

tv

Set up

tv

Setting

n

Shadow

n

Shape

n

Share

tv

Shared File

n

Shareware

n

Sharing

n

Sharpen

adj

Shear

tv

Sheet

n

Shell

n

Shift (Key)

tv

Shopping

n

Shortcut

n

Shortcut Key

n

Show

tv

Show

n

Shred

tv

Shrink

tv

គវនកងរ, សម$យស) –, ករកបជ, គល% , គវន ណត

តគល%ង, គរvបច ណត (ករ)

កសគមល រង

ខច រខល

ឯ សរខច រខល

ខ,7 ទនខច រខល , ខច រខល កស•ច

(ករ)

មវ )ធគកប%កបសស លGង

កត សនC

ស7H , ខសល, ចនក ឡHម ប—Hរ (ក‘បចច) គដ%រ,–រ (ករ) ទគងS%,H វកត

ក‘បចច,H វកត បងžញ

សខដង (ករ), បញ F ង (ករ) គកច˜

បកង•ម

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 58 គ

លដបអតបទ

បកង•មគអយលម

Shrink to Fit

បកង•មគអយលមបន#ទព$រ

Shrink to Fit Page Width

សណ*របង“Hស

Shuffle questions

ប)ទ

Shutdown

tv

Sidebar

n

Sign

iv

Sign In

iv

Sign Out

iv

Sign Up

iv

Signal

n

Signature

n

Signer

n

Similarity Search

n

Simple

adj

Simulator

n

Single-sided

adj

Site

n

Site Manager

n

Size

n

Sizelimit

n

Skew

n

Skew

adj

Skills

n

ជនញ

Skin

n

សប

Skip

tv

រលង

Slant

n

Slave

n

Slave Field

n

Slide (Presentation)

n

Slide Show

n

Slider

n

Slideshow

n

Slim

adj

Slogan

n

Slot

n

Slower

adj

Slowest

adv

Small Capitals

របរខង, របរចគហvង ចPហតគលខ

ព)ន)ត(ចHល, គម%ល Log In

ព)ន)ត(គចញ, គម%ល Log Out ចPគ•P សញš

ហតគលខ

អ7 ចPហតគលខ ខសSងរ

សមញš

ភពកសគដvង

ឧប រគធS%របសខ ងកយ ខតម•ង

ឆស<…, ទព$រខវ Qប, តបនបណ + ញ, ទតងគល%អ)នគរ %ខណត ឧប រក បក ងឆស<… ទហ

រ )តទហ (ករ)

ភពគ6vង គ6vង

ភពគទរ

ទស រ

វលទស រ

សយ, ទព$ររ )ល

បញ F ងសយ (ករ), បងžញទព$ររ )ល ឧប រ )ល

បងžញរ )លរHបភព រងរវ, រងកសវ ព (គស ចគនPសu

យ‡តជង (គលGiន)

យ‡តប,ត (គលGiន) អ hរពមrតHច

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 59 គ

លដបអតបទ

Smart

adj

Smile (Smiley)

n

Smiley

n

Smooth

adj

Smooth

tv

Smooth End

n

ញញCម (ករ)

សញšអរមណ… របគស%

គធS%គអយគស%, គធS%គអយមQតរគ3ង បញFបរលHន (ករ) រមHររលHន

Smooth Scroll Smooth Start

រហ$សរហ*ន, ប)នកបសប, ឆត

n

SMS (Short Message Service)n Snap

v, n

Snapshot

n

Socket

n

Socket Number

n

Soft books

n

Soft copy

n

Software

n

Solarization

n

Solid

adj

Sophistic

adj

Sort

tv

Sort by

tv

Source

n

Space (Disk)

n

Spacing

n

Spam

n

Span

n

Spawn

tv

Speaker

n

Specify

tv

Spectral

adj

Spectrum

n

Specular

adj

Speed

n

Spell Checking

n

Spellcheck

tv

Spelling

n

Spelling and Grammar

n

% រលHន ចណបគ,—ម គសវសរ

†#តយ , កតប យ រHប<តឥតកពងទ រនB

គល រនB

គសvវគwទន, គសvវគwជឯ សរ(files), ជសគលង, ជម‹(medias) ខដលគកប%កបស គល% ព(Hគរ %

ច¡បចលងទន ខ,7 ទន

បគងŒ%តពន‡កពPអទ)ត( តន

ល“ត ) ល“ន

គរvបលដប

គរvបលដប តម កបភព

ទហ (ថស)

3តអ hរ

អuខមវល… ឥតបនករ, សរឥតបនករ, អតបទម)នបនករ វ )សលភព

បគងŒ%ត Hន, ពង

ឧប របពងសគលង សគ·, បញ Ž វ )សល ម វ )សល ម ស#ង

គលGiន

ខ6 អ •រវ )រទB (ករ) ខ6 អ •រវ )រទB អ •រវ )រទB

អ •រវ )រទB ន)ង គវយ1 រ

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 60 គ

លដបអតបទ

Spin Button

n

Spiral

iv

កបអបបងS)ល *ច

សរតន)យម

Spirituality Split

tv

Sponsor

n

Spool

n

Spool File

n

Spreadsheet

n

Stack

n

ពP, បខប

ឧបតម¹ រ, អ7 ធន សrHល

ឯ សរសrHល សនC 3ត ជង

គល គសសទបជងគល

Stagger Even

គល

Stagger Odd Stalk

tv

Standalone

adj

Standard

n

Standby

tv

Start

tv

Start Angle

n

Start Menu

n

Starting Page

n

Startup

n

Statement

n

Static

adj

H

Hទបជងគល គសស

លបតម

ឈរខតឯង

ស+ងដរ, ខ7ត រH, បទដ?ន ទ បរង គ,—%ម

មគ,—%ម

ខមនញវគ,—%ម ទព$រគ,—%ម

គម%ល Boot

គសច —ខ<ងករ $ <)រវន+

$ ខវ Qប<)រវន+

Static web Stationery

n

Statistics

n

Status

n

Status Bar

n

Step

n

Stereo

n

សភរ’ករ )យល$យ, ឆ,#ខងគកកយសបកត សត ) )

សនភព

របរសនភព ជ¬ន

សគលង,+ មមរញC

Sticky Stock Chart

n

Stop

tv

Stop

iv

Storage Device

n

Store

tv

Store

n

Stream

n

Strength

n

នHសតងសន7)ធ)

បញ®ប ឈប

ឧប រ សរប,# ឯ សរ ត លទ

ឃងទន)ញ

លហHរទC , ខ hទC

3ង (ភពខង) ឆនព (សងត

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 61 គ

លដបអតបទ

ទញគអយខវង

Stretch

tv

Stretch (Wallpaper)

adj

Strict

adj

Strikethrough

n

String

n

Strip

n

Strip

tv

Stroke

n

Structure

n

Stuff

n

Style

n

Style and Formatting

n

Stylesheet

n

Sub Menu

n

Subdirectory

n

Subdivision

n

Subfolder

n

Subject

n

Sublevel

n

Submission

n

Submit

tv

ដ គស7%

Subnet mask

n

របងបណ + ញរង

Subpoint

n

ចណចរង

Subroutine

n

Subscribe

tv

Subscript

n

Subscription

n

Substantial

adj

Subtitle

n

Subtotal

n

Subtract

tv

Subtraction

n

Subtree

n

Succeed

iv

Successfully

adv

Suffix

n

Suggest

tv

Suggestion

n

បQនទហឆ,# តCងរ Cង

បន#ត6Hត ខ hអ hរ 67Hត

ចGHតគចញ ខSច

រចនសមrនB

វត, របសរបរ, សភរ’ រចនប<

រចនប< ន)ង កទងកទយ សនC រចនប< ខមនញវរង <តរង

ខ,7 រង

គម%ល Subdirectory កបធនបទ

រ )តថ7 រង

ដ គស7% (ករ), ដណ គស7%

ទ3បបនh ជវកបច

អ hរតHចគកកម ជនវកបច

មន Cមសរ

ចណងគជ%ងរង សរបរង ដ

ដណ

ខម ធងរង

សគរច, គជ ជ$យ គដយគជ ជ$យ

អ hរចង, បចF$យ

ខណន, ,—លគយបល

,—លគយបល, បណ+លគយបល

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 62 គ

លដបអតបទ

6ប (អច), អចកតqវនCង

Suitable

adv

Suite

n

Sum

tv

Sum

n

Summarize

tv/n

Super User

n

Superordinate

adj

Superscript

n

Supply

tv

Support

n

Support

tv

Suppose

tv

Surface

n

Surprise (Smiley)

n

Suspend

tv

Suspicious

adj

Swap

tv

Swap Memory

n

Switch

n

Switch

tv

Switch Off

tv

Switch On

tv

Symbol

n

Symmetry

n

Synchronization

n

Synchronize

tv

គធS%សមកល ម

Syndicate

tv

,8ត,8ង(គអយ),hពS,–យ, ,+ល,hពS,–យ, បញ Ž ប

Synonym

n

គវវចនសព#

Syntax

n

System

n

System Administrator

n

System Requirement

n

System Unit

n

ឈត, ម*យខ h, សSត បH

,លបH

សគង•ប

អ7 គកប%កបសព)គសស, អ7 គកប%កបសជន rស លដប rសជង អ hរតHចគល% ,8ត,8ង

ក ¨មជន*យ, ករ‘កទ ‘កទ

សនត, ឆ,#

)តថ

ភ± គ,“%ល ព(*រ, †“

ខដលសងh$យ ដHរ

សត)បH រ+

ឧប រប+Hរឆស ប—Hរឆស ប)ទ គប%

ន)ម)ត+សញš សគមកទ

សមកល ម

ព (សមrនB កបព$នB

អ7 អភ)បលកបព$នB តរHវករឆនកបព$នB ឯ តកបព$នB

T Tab

n

Tab (Key)

n

Table

n

†#ង

ឆ<ប, គ•Pក‘បចច តរង

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 63 គ

លដបអតបទ

Table of contents (TOC)

n

តរង ឆន

Table Properties

n

ល •ណ’តរង

Tag

n

Target

n

Task List

n

Task Pane

n

Taskbar

n

TCP/IP protocol

n

team

n

Tease

tv

Teaser

n

Telecommunication

n

Teletype

n

Template

n

Temporary

adj

Term (ព:OកតQរបសQ

បគណ — Pអសន7

n

បគចF ព (, ល •ណ|

Terminal

n

សន, សនចង

Terminate

tv

Terminology

n

Terms of Agreement

n

Test

tv

Text

n

Text Box

n

Text Editor

n

Text Flow

n

Text Limit

n

Textiles

n

Texture

n

Theme

n

Thesaurus

n

Thesis

n

Thin

adj

Thousands Separator

n

Thread

n

Thread

tv

Threshold

n

Terminology)

Through

Cមសរ, មត)ក, លដបអតបទ

ប ,ស

គ‘លគ·

បញŽករងរ †#ងករងរ

របរករងរ

ព)ធករ TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) ក ¨មករងរ (មនភរ’ )ចFខ<ទ គរង ឬ ករងរអSម*យ) ចអ

អ7 ចអ គលង ទHរ មន ម

ទHរគល ,ទHរអង8លគល រHខ7ត

បញFបដគណ%រករ កបជបគចF ស$ព#

ល • ណ| )ចFកពមគកព˜ង ស លGង អតបទ

កបអបអតបទ

ឧប រខ ខកបអតបទ លហHរអតបទ

កព©ខដនអតបទ

ករងរតបញ វយនភព រHរចន

រងគវវចនសព#

ន)គ •បបទ គស+ង %

សញšបខប

ខ hកសឡយ

#ងពន

ចរន+

រ )តពន‡

6ងតម

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 64 គ

លដបអតបទ

HនរHបភព, រHបភពតHច

Thumbnail

n

Thumbprint

n

Tight

adj

Tilt

tv

Time

n

Time Limit

n

Time Out

n

Time Out

iv

Time Setting

n

Timeline

n

Timer

n

Tint

n

Tiny

adj

Tips

n

Title

n

ងរ, ចណងគជ%ង, ចណងគជ%ង ឆនអតបទទងមHល

Title Bar

n

របរចណងគជ%ង

Title Case

n

Toggle

tv

Toggle

n

Token

n

ស7មគមឆដ តCង

គ,“˜ង

គពល

រ )តគមQ ង

គពលសរ អសគពល

ណតគពលគវ3 (ករ)

បន#តកពCត+)ករ, តរងកពCត+)ករ ឧប រ ណតគពល ពណ/គកបiងៗ ល“ត )

នCP, ពត/មនជន*យ

អ hរធគRគដ%មព ( បងžញ/ប)ទបង

បងžញ/ប)ទបង (ករ) កស

គលvនអណ — ត

Tongue-Out Tool

n

Toolbar

n

Toolbox

n

Toolkit

n

Tooltip

n

Tooltips

n

Top

adj/n

Topic

n

Topology

n

Torus

n

Trace

n

Track

tv

Track

n

Trackback

tv

Trackball

n

Trademark

n

Traffic

n

ឧប រ

របរឧប រ

កបអបឧប រ

កបដបឧប រ

ពត/មនជន*យ នCPឧប រ ពHល

កបធនបទ G*នត


តមដន

ស7ម, ដន

តនដនកតលប m

រHបសញšពណ)ជ ចរចរ

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 65 គ

លដបអតបទ

Trailer

n

Transaction

n

Transfer

tv

Transform

tv

Transformation

n

Transition

n

Translate

tr

Translation

tr

Transmission

n

Transmit

tv

Transparency

n

Transparent

adj

Transpose

tv

Trash

n

Trash Can

n

Travel

n

Tray

n

Tree

n

Treeview

n

Trial

n

Trial Period

n

Trigger

tv

Trigger

n

Trim

tv

Tristate

n

Troubleshoot

tv

Troubleshooter

n

Troubleshooting

n

True Color

n

Truncate

tv

Trust

tv

Trust

n

Trusted

adj

Trusty

adj

Tuner

n

Turquoise

adj

Twip

n

Type

tv

ឈត ៗ )ចFករ

គ,#រ

ខកបកយ បខរកយ

ដគណ%រ†សប—Hរ ខកបសរ*ល បខរសរ*ល

បញH Ž ន (ករ) បញH Ž ន

ត3ភព, ភពថ ថ

†ស ខនង សរម

ធងសរម

ដគណ%រ សន+ សr

គដ%មគឈ%

ទ)ដ?ភពគដ%មគឈ% ស លGង (ករ)

រយ’គពលស លGង, គ P

*បស លGង

នCP

កតតរ Cម

បសនភព

បខប បញ ž , គដPកសយបញ ž

ឧប របខប បញ ž , ឧប រគដPកសយបញ ž បខប កសយបញ ž

ពណ/ព)ត, ពណ/ធមជត) កត

គជ´ទ ច)ត+

ជគន´ជ , គសច +ទ ច)ត+ កតqវបនទ ច)ត+

គជ´ទ ច)ត+ (ខដល) ឧប ររវបQស+¯ ឆបតងគ vវ ធSប

វយ (អ hរ)

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 66 គ

លដបអតបទ

Type

n

Typeface

n

Typography

n

កបគភទ

ល •ណ’អ hរ

វ )ជŽគរvបពម¹អ hរ

U Ultrabold

adj

Ultracondensed

adj

Ultraexpanded

adj

Ultralight

adj

Unavailable

adj

Uncheck

tv

ម¬ដ)ត ម¬ញC

ម¬រគងS%ល

ម¬កសល ម)នទគនរ ខលងខ6

ខលងខ6 ទងអស

Uncheck all Undecided (Smiley)

adj

Underline

tv

Underscore

n

Understand

tv

Understanding

n

Undo

tv

Undock

tv

Unexpected

adj

Unfilled

adj

Unformatted

adj

Ungroup

tv

Uninstall (Program)

tv

Union

n

Unitary

adj

Unknown

adj

Unlink

tv

Unload

tv

Unmark

tv

Unmount

tv

Unnamed

adj

Unpack

tv

Unreachable

adj

Unread

adj

Unreadable

adj

Unready

adj

Unsent

adj

ខលងសគកមចច)ត+

Hសបន#តគកកម

សញš Hសគកកម យល

គយបល, ករយល ម)នគធS%វ )ញ គចញពខ,

ខដលខលងរពCង ខលងបគពញ

ខលងដ ទរង, ខលងបនគរvបច បខប ក ¨ម

ខលងតគល%ង

សហភព, ភពរ*បរ*ម រ*ម

ម)នស8ល

ខលងតភŽប ខលង,#

គដPស‘ល

ដ ករស ម (ដHចព ( desactivate) ខដលម)នបនដ គ•P កសយ

ម)នអចគ

ដល

ម)នបនអន

ម)នអចអនបន ម)នបនគកត˜ម ម)នបនគ,±%

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 67 គ

លដបអតបទ

គដPកសគមល

Unshade

tv

Unsubscribe

tv

Unvisited

adj

Unzip

tv

Update

tv

Updated

adj

Upgrade

tv

Upload

tv

Upper

adj

Uppercase

n

Upright

adj

Upward

adv

URL

n

User

n

User Account

n

User ID

n

User Interface

n

User-Friendly

adj

ងយកស•លគកប%កបស

Username

n

គ•Pអ7 គកប%កបស

usual

adj

តមទ3ប

Utility

n

ឧប រគកប%កបស, ឧប រជន*យ

ឈបជវ

ម)នបនទសhន ពន

បន#នសម$យ, គធS%គអយទនសម$យ បនបន#នសម$យ តគល%ង រ )ត ,# គឡ%ង គល%គទvត អ hរធ កតងគ

គល%

សគ·ខងគល%

អសយដ?ន URL អ7 គកប%កបស

ណនអ7 គកប%កបស

គល ស‘លអ7 គកប%កបស, អត+សញšណអ7 គកប%កបស អន+រម

អ7 គកប%កបស

V Valid

adj

Validate

tv

Validation

n

Validity

n

Value

n

Variable

n

Variation

n

Vectorized Image

n

Vendor

n

Verbose

adj

Verify

tv

Versions

n

Vertical

adj

គធS%គអយមនសពលភព សពល ម

សពលភព តឆល

អគ<រ

បខរបរ*ល

រHបភព ណតគដយវ )ចទ$រ ក ¨មហuនល , អ7 ល បងžញជអ hរ

គ,#˜ង†#ត, គ,#˜ងគឡ%ងវ )ញ ខណ

បញ®រ

បន#តឈរ

Vertical Line Vertical Ruler

កតCមកតqវ, សពល

n

បន#តខ7តឈរ

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 68 គ

លដបអតបទ

Video

n

Video Conference

n

View

n

Viewer

n

Violate

tv

Violation

n

Violent

adj

Virtual Folder

n

Virus

n

Virus Definition

n

Visual

Adj, n

Visual Aids

n

Visualization

n

Voice Chat

n

Volatile Button

n

Volume

n

Vote

n

Vote

tv

វ )ឌអH

សន7)សទតមវ )ឌអH

ទ)ដ?ភព, ករគម%ល ឧប រគម%ល បពន

បពន (ករ) ហCង–

<តន)ម)ត+ គមគរ

ន)យមន$យគមគរ គហ%ញ

ជន*យ គហ%ញ

បគងŒ%តជ គហ%ញ សសងសគលង

កបអបម)នឋ)តគ<រ

រ )តសគលង, មឌ, ភ

សនC គឆ7ត គបPគឆ7ត

W ក ដសជញ Ž ង, ក ដសប)ទជញ Ž ង

Wallpaper

n

WAN (Wide Area Network)

n

Warn

tv

Warning

n

Watch

tv

តមដន, គម%ល (ទHរទសhន…)

Watch

tv

ឃគម%ល, តមដន

Watchlist

n

បញŽតមដន

Watchlist

n

Watermark

adj

Way

n

Wealth

n

Web

n

Web Admin

n

Web Blog

n

Web designer

n

Web Layout

n

Web Page

n

Web Portal

n

បណ — ញតបន3ត កពមន

កពមន, កបយ$ត7

បញŽតមដន កពលៗ

មគធ1បយ, វ )ធ

គភ កទព(, កទព(សមGត+) ខវ Qប, អ)នគរ %ខណត អ7 អភ)បលខវ Qប

ប , គម%លព ( Blog

ខតងរគលចទព$រខវ Qប (អ7 ) បងខវ Qប

ទព$រខវ Qប

គកងទSរខវ Qប

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 69 គ

លដបអតបទ

Web Site

n

ខវ Qបឆស<…, តបនបណ — ញ, ទតងអ)នគរ %ខណត អភ)បល (ករ) ខវ Qបឆស<…

Web site administration

អភ)បល (អ7 ) ខវ Qបឆស<…

Web site administrator Webcasting

n

Weblog

n

WebMail

n

Webmaster

n

Webtop

n

weekday

n

Weekend

n

Weight

n

Western

n

Whole

adj

Wide

adj

Widget

n

Widow

n

Width

n

Wikimedia

n

Wikipedia khmer

n

Wildcard Character

n

Will

n

Window

n

Window Manager

n

Windows Server 2003

n

Wink (Smiley)

iv

Wipe

tv

Wish

tv

Within

Pre

Wizard

n

Word Art

n

Word Count

n

Word Processing Program

n

Word Processor

n

Workbook

n

Workday

n

Workgroup

n

Workplace

n

Worksheet

n

,hពS,–យតមអ)នគរ %ខណត

ណតគហតខវ Qប, គម%លព ( Blog

ខមវល…អ)នគរ %ខណត, សបកតអ)នគរ %ខណត អ7 ជនញខវ Qប ឆ,#ខវ Qប

ឆ<=ខនសប+ហ… (ម)ន )តឆ<=អទ)ត( ឬ ឆ<=គÁរ,… ឆ<=អទ)ត( ) ឆ<=ចងសប+ហ… (ឆ<=គÁរ,… ឆ<=អទ)ត() រស

ខបQ ខងល)ច ទងមHល

លSង C គលSយ % , 3ត

ធតកកហS) , វ )ដជ)ត គមមQ យ

ទទCង, បន# វ ) ម‹

វ ) ភ‹ ខ រ

ត*អ hរជន*ស

គសច +កបថ7, បណងកបថ7 បង“*ច

ឧប រក បក ងបង“*ច

វ )នគដសhបគរ %គសវ ២០០៣ ម)ចខភ7

គបសសអត, លបសអត កបថ7

7ងអឡង

អ7 ជន*យករ ស)លG’អ hរ របបព (

មវ )ធវយអតបទ

គម%ល Word Processing Program

គសvវគw )ចFករ, គសvវគwករងរ ឆ<=គធS%ករ

ក ¨មករងរ (មនភរ’ )ចFព)ភ – គរង ឬ ករងរអSម*យ) ខនងគធS%ករ

សនC

)ចFករ, សនC ករងរ

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 70 គ

លដបអតបទ

Workspace

n

World Wide Web (WWW)

n

Worm

n

Wrap

tv

Wrap Through

tv

Write

tv

Write Protected

tv

Writing

n

Writing Aids

n

តបនករងរ, តបនគធS%ករ

គវ %លដ…វQយដ…ខវ Qប, ខវ Qបឆស<… ដងŒHវ រ

រតមរយP សរគសរ

ករពរសរគសរ (បន) សគណរ

ជន*យសគណរ

Y Yahoo messenger

n

Yell (Smiley)

n

Yell (Smiley)

iv

Yellow Pages

n

អ7 នសរ យQ ហu,H យQ ហuH ខមសh)នច‡រ សខរ ខកស

ទព$រគល´ង

Z Zigzag

v

Zip code

n

Zip Disk

n

Zone

n

Zoom

tv

Zoom In

tv

Zoom Out

tv

=)ច =

គល

Hដ តបន

ថសបងžប តបន

ពកង បកង•ម, ខ វពកង បកង•ម គម%លពកង

គម%លបកង•ម

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 71 គ

លដបអតបទ

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 72 គ

លដបអតបទn

Ring

n

Life cycle

tv

Rid

n

Mirror

n

Packet

n

Parcel

n

Language Pack

n

ResultSet

n

Package

n

Set

tv

Set

n

Setting

Tv

Note

tv

Configure

n

Configuration

tv

Define

n

Time Setting

tv

Delimit

tv

Preset

ណតរបសគរង,ល)ត (ករ)

n

Factory Setting

ណតស‘លករគចញ,–យ

n

Release Note

ណតគហត

n

Log

ណតគហតកបជ

n

Minute

ណតគហតខវ Qប, គម%លព ( Blog

n

Weblog

ណតគអយដHចគដ%ម, គធS%គអយដHចគដ%ម

tv

Reset

ណតលដប,

n

Sequence

ខណ

n

Versions

ខណខកប

n

Edit

ខណគពញ

n

Full Version

ខណលអ

n

Improvement

ខណសរបវយតឆល

n

Evaluation Version

ងជវ )ត, ជជវ )ត ចត

ញF

ញFប

ញFបឆកបសណយ… ញFបភស

ញFបលទB,ល ញFបអវQ ន ញFប

ណត

ណត (ករ)

ណតកត, ករ តកត, ស‘ល, ចណ ណតទរង

ណតទរង (ករ)

ណតន)យមន$យ

ណតគពលគវ3 (ករ) ណតកព©ខដន ណតមន

ណតបន+

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 73 គ

លដបអតបទ

ណ — ល

n

Center

ណ+រ

n

Mouse

តកត

Tv

Note

តស‘ល, ជHនដណCង ជល) )ត

tv

Notify

ថ ណ|

n

Paragraph

ន#យ (ឯ សរ)

n

Extension (File)

នP

prep

Semi

នងគ

iv

Elapse

នPរងSង

n

Semicircle

ខនងដ

n

Placeholder

ខនងគធS%ករ

n

Workplace

បQងទC ថ7

n

Paint Can

ពស

n

Height

ពសសមគហត,ល

n

Logical Height

ពសសគលង

n

Pitch

ពHល

n

Peak

ពHល

adj/n Top

កព

adj

Orphan

មវត

n

Object (Subject)

មវត (គ‘លបណង)

n

Object (Goal)

មវ )ធ, ខ,7 ទនកតqវបនតគល%ងគអយគកប%កបស

n

Program

មវ )ធខងគកកយ

n

Back End

មវ )ធជន*យ

n

Helper Application

មវ )ធជន*យ

n

Plug In

មវ )ធតមដនព)ន)ត(

n

Monitor Program

មវ )ធបញ Ž

n

Driver

មវ )ធបខលងរHប)យវតគយ%រ QH

n

Euro Converter

មវ )ធកបឆងគមគរ

n

Anti-Virus Program

មវ )ធគកប%ឥត )តឆ<, ខ,7 ទនគសរ

n

Freeware

មវ )ធគរvបចទព$រ

n

Page Composer

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 74 គ

លដបអតបទ

មវ )ធវយអតបទ

n

Word Processing Program

មវ )ធអនវត+ ខងគកកយ

n

Background Application

មវ )ធអនវត+ ខងម

n

Foreground Application

មស)ទB) (របសអSម*យ ឧទហរ៖. ,#Pសខបង)

n

Property

មស)ទB) (ស‘លអសយដ?នខវ Qប គល%អ)នគរ %ខណត), គ•P មស)ទB)

n

Domain

រង (រHបភព, វ )ឌអH, ចគរvង), អលបuម

n

Album

រងគវវចនសព#

n

Thesaurus

រងឯ សរ

n

Documentation

រណ, ធង

n

Case Match Case

រណកតqវ‘7, ខបងខច អ hរធអ hរតHច រណគល% ខលង

n

Exception

រស

n

Weight Line Weight

រសបន#ត រ )ត

n

Level

រ )តថ7 រង

n

Sublevel

រ )តទហ (ករ)

n

Sizelimit

រ )តពន‡

n

Threshold

រ )តមQត

Resolution degree

រ )តម)ត+ភ +)

Friend level n

Time Limit

n

Run Level

adj

Advanced

រ )តសគលង, មឌ, ភ

n

Volume

3ង (ភពខង) ឆនព (សងត

n

Strength

3ង, អu)ន<)នស‡ធ, រងSសចរន+អ 8សន

n

Intensity

សន+ (ករ)

n

Entertainment

សន+រ រយ (ករ)

n

Pleasure

ហស

n

Error

ហស ( មវ )ធ), សតSលត “)

n

Bug

រ )តគមQ ង រ )តរត,

រ )តគធS%ករ

រ )តគល%មធ(ម,

រ )តគល%,

រ )ត rស

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 75 គ

លដបអតបទ

ហសគមQ ងគពលរត,

ហសគមQ ងគពលគធS%ករ

ហសអ hរ Hដ

n

Run-Time Error

n

Error Code Corner Radius

កកជ¨ង កត

tv

Shear

កត

tv

Truncate

កតគចញ

tv

Cut

កតតរ Cម

tv

Trim

កតតម

P

Across

កតបនយ

tv

Reduce

កតឡ

n

Catalog

កន

tv

Hold

ករងរ

n

Job

ករងរតបញ

n

Textiles

ករងរឆ,#ខងគកកយ

n

Background Task

ករងរហត ម, ករងរគធS%គដយឆដ

n

Handiwork

ករបង•)តបង•

n

Constraint

ករបQPទង8)ច‘7

n

Collision

ករគបPពម¹,–យ

n

Edition

ករពរ

tv

Protect

ករពរ(ករ)

n

Protection

ករពរសរគសរ (បន)

tv

Write Protected

ករវយតឆល

tv

Rating

ករ )យល$យទគន%ប, សSយ $ ករ )យល$យ

n

Automated Office

ករ

n

Operator

ករមQ សន, អ7 បញ Ž មQ សន

n

Machine Operator

កលបរ )គច¶ទ, ឆ<=ខ ឆ7

n

Date

កស

n

Token

កខសតមQ គញទ)ច

n

Magnetic Tape

)ចFករ

n

Transaction

)ចFករ(ករងរ,#P)

n

Assignment (Home Work)

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 76 គ

លដបអតបទ

)ចFករគRសល

n

Backlog

)ចFព)ភ –, ករព)ភ –

n

Discussion

)ចស F ន1

n

Contract

Hដសសស+

n

Cryptography

Hត

n

Quota

Hន មវ )ធ ( ង 7 ព(Hគរ %), អបគភត

n

Applet

n

Headline

n

Heading

HនរHបភព, រHបភពតHច

n

Thumbnail

Hនគស

n

Key (Encryption)

Hនគសសធរណ’

n

Public-Key

Hនគសឯ ជន

n

Private Key

គ %តគឡ%ង

tv

Occur

គ P

tv

Trigger

ខ តរHវ

tv

Correct

ខ ខកប

tv

Edit

ខ លអ, គធS%គអយកបគស%រ

tv

Improve

ខ សរប, ខ គអយសម

tv

Adjust

គកPកបជ

v

Convene

=)ច =

v

Zigzag

ក—រចច

n

Keyboard

Hនចណងគជ%ង Hនចណងគជ%ង, ចណងគជ%ង

ងអត 7 បទ

On Screen Keyboard

ក—រចច គល%សស8ន ក—រដគបvត, ក+រគតG˜តឯ សរ

n

Clipboard

ក—រអ

n

Checkerboard

ក+របញ Ž

n

Dashboard

ក+រពគនiន

n

Accelerator Board

គœ+ ស, គœ+ពណ/ស (ដHចអពHលគភ%ងទHប)

adj

Incandescent

គœ+ៗ

adj

Hot In Progress

ងដគណ 7 % រករ ងតបន 7

adj

Domestic

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 77 គ

លដបអតបទ

ងត* 7

adj

Inline

ងអឡ 7 ង

Pre

Within

¡ច

n

Relief

¡លជ*រឈរ

n

Column Heading Row Heading

¡លជ*រគដ n

Arrowhead

n

Heading

¡លល) )ត

n

Letterhead

G*នគដPកសយ, លដបគដPកសយ

n

Algorithm

n

Topology

n

Network Topology

ក ដសជញ Ž ង, ក ដសប)ទជញ Ž ង

n

Wallpaper

ក ដសបញ®រ

n

Portrait Paper

ក ដសគ,—

n

Landscape Paper

ក ដសសយ, ក ដសរ )លរHបភព

n

Overhead Sheet

ក ប

n

Cover

ក មអ hរ

n

Font

ក ហមសSយ

adj

Magenta

ក ឡ

n

Cell

ក ឡស ម

n

Active Cell

ក ឡចកតង8

n

Grid

ក ឡបចFបGន7

n

Current Cell

ក ឡCង, ព$ទBរងSង

iv

Circle

ក គឡត (គធS%គអយ)

tv

Emboss(tv)

ក គឡត (ភព)

n

Emboss

ក គឡត, គលvន

adj

Embossed

កកគវ %<រ

n

Gravatar

កកហS

n

Graphic

¡លកព•ញ ¡លគរ´ង,

Hនចណងគជ%ង

G*នត G*នតបណ — ញ

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 78 គ

លដបអតបទ

Minor Interval Mark

ក )តចគនPតHច ក )តចគនPធ

n

Major Interval Mark

ក ¨ម

n

Group

ក ¨ម (ដ ជ)

tv

Group

ក ¨មករងរ (មនភរ’ )ចFខ<ទ គរង ឬ ករងរអSម*យ)

n

team

ក ¨មករងរ (មនភរ’ )ចFព)ភ – គរង ឬ ករងរអSម*យ)

n

Workgroup Ethnicity

ក ¨មជនជត) ក ¨មជន*យ, ករ‘កទ

n

Support

ក ¨មកបC –, ក—រ

n

Board

ក ¨មពត/មន

n

Newsgroup

ក ¨មហuន,8ត,8ង ករចHលគ ព*

អ)នគរ %ខណត (ជក ¨មហuន ,+លករចHលគ

ISP, គRកបគទស មrជ ម)នទនមន IAP គទ)

អ)នគរ %ខណត គអយ

IAP (Internet Access Provider)

ក ¨មហuន,8ត,8ង គសវអ)នគរ %ខណត (ដHចជ Online, Camnet, ...)

n

ISP (Internet Service Provider)

ក ¨មហuន,—លគសវអ)នគរ %ខណត (ISP)

n

ISP (Internet Service Provider)

ក ¨មហuនល , អ7 ល

n

Vendor

ក qម

n

Chrome

ក qមQ

n

Chroma

គកកមអធ)បតភព

tv

Presiding

គកœបណ — ញ

adj

Offline

គកœកបព$នBសសង

Offline for chat

គ ˜វក

bouncing

ខ ងត*, ខ ងមនសh

impersonate

ខ ងបន

tv

Counterfeit

គកងទSរ

n

Portal

គកងទSរខវ Qប

n

Web Portal

គកន, កតបតម, ចលងតម

tv

Clone

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 79 គ

លដបអតបទ

ព(Hគរ %, មQ សន ព(Hគរ %, ឧប រគធS%កបមណវ )ធ ព(Hគរ %បគរ %គសវ ព(Hគរ %បគរ %គសវ ខមវល…ចHល

n

Host

n

Computer

n

Server

n

Incoming Server Outgoing Server

ព(Hគរ %បគរ %គសវ ខមវល…គចញ n

Directory Server

n

News Server

n

Mail Server

n

E-Mail Server

n

PC (Personal Computer)

n

Desktop Computer

ខង ង 7

adj

Internal

ខង ង, 7 ខ ម 7ង

adj

Inner

ព(Hគរ %បគរ %គសវ<តឯ សរ ព(Hគរ %បគរ %គសវពត/មន ព(Hគរ %បគរ %គសវខមវល…,

ព(Hគរ %បគរ %គសវសបកត,

ព(Hគរ %បគរ %គសវអuខមវល… ព(Hគរ %†#ល * ន ព(Hគរ %ឆ,#ត

ខងគកកម ខងគកកម ខងគកកយ

ព(Hគរ %បគរ %សរ

adj/ad Downward v prep/a Below dv prep/a Behind dv

ខងគកœ

adj

External

ខង ព(Hគរ %បគរ %គសវ

n

Server Side Client Side

ខងមQ សនគភ±˜វ, ខងគភ±˜វ ខងគល%

prep/a Above dv

ខរ<យគកកយ

tv

Rewind

ខរគiv

Fast Forward

‡ខណល

n

Kernel

ស‘7

adj

Distinct

ស‘7, គ,hង‘7

adj

Different

Hm

n

Cookies

Hចខត

adj

Damaged

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 80 គ

លដបអតបទ

*ប

n

Period

*បអភ)វឌk

n

Development Cycle

Fប

tv

Pack

Ž)ល, ទគនរ

adj

Idle I changed my mind

±បនប+Hរច)ត+គហ%យ n

Dimensions

rស

adj

High

rសជង

adj

Higher

rសប,ត

adj

Highest

ខសគអvន

adj

Embarrassed (Smiley)

n

Nautilus

n

Cloggers (Cambodian blogger)

adj

Drastic

n

Content

ខSច

n

Stroke

ខ hគកង

n

Curve

ខ hបញH Ž ន (គល%ក+រគម: Mainboard )

n

Bus

ខ hកសឡយ

n

Thread

ខ hអ hរ

n

String

n

Calculation

ខ7ត, ទហ

(ង ជ រ

ករ, មFសប

ខដលជជនជត)ខ រ

ខងក Cមសរ, មត)ក

ណន, ករ )តគល

Recalculate Hard

ណនគឡ%ងវ )ញ គដយលប ណន

n

Account

ណនអ7 គកប%កបស

n

User Account Mass, in mass

នរ, ជខ h ន)ត

n

Opinion

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 81 គ

លដបអតបទ

នHរ

n

Paint

នHសតង

n

Chart

នHសតងបគង8ល

n

Bar Chart

នHសតងលហHរ

n

Flow Chart

នHសតងសន7)ធ)

n

Stock Chart Charcoal Sketch

នHសវសធ(Hង នន)គទ#ស, មត)កគសvវគw

n

Bibliography

នCP

n

Trigger

នCP, ពត/មនជន*យ

n

Tips

នCPឧប រ

n

Tooltips

មន ម, ទន ទនង, ករគ6%យ6ង

n

Communication

រH

n

Pattern

រH

n

Sample

រHខ7ត

n

Template

រHរចន

n

Theme

គរង

n

Project

3ត

n

Gap

3ត ថ ណ|

n

Paragraph Spacing

3តញC

n

Condensed Spacing Non-Breaking Space

3តម)នបខប 3តរគងS%ល

n

Expanded Spacing

3តអ hរ

n

Spacing

គហ%ញ

Adj, n Visual tv

Support

n

Kilobyte

n

KB

ណភព

n

Quality

ណភពបងžញ

n

Resolution

n

Pair

n

Emulator

‘កទ ឡHឆប ឡHឆប

H Hកបខជង

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 82 គ

លដបអតបទ

Hរ

tv

Paint

Hសបន#តគកកម

tv

Underline Double Underline

Hសបន#តគកកមពរជន iv

Spiral

គ ចគចញ

tv

Escape

គ ហទព$រ

n

Home Page

ខ ម

adj

Outline (Font Effect)

គ‘ល

n

Base

គ‘ល

n

Radix

គ‘ល ១០

n

Base 10

គ‘ល ១៦

n

Base 16

គ‘ល ២

n

Base 2

គ‘ល ៨

n

Base 8

គ‘លករខណន

n

Guideline

គ‘ល ន)ត

n

Concept

គ‘ល ន)តឆនព (

n

Concepts

គ‘លគ·

n

Target

*ច

None

‘ន ‘នទបញFប

n

Infinite

‘នលទB,ល ខដលខសSងរ

No search results

‘នសត)ក បក‘ន

Not Enough Memory

‘នសពលភព, ‘នកតCមកតqវ, ‘នតឆល

adj

Invalid

‘នសវត)ភព

adj

Insecure

‘នគសP, ទគទ

adj

Null

ក បក ង

tv

Manage

ក បក ង (ករ)

n

Management

ក បក ងមHលដ?នទ)ន7ន$យ (ករ)

n

Database Management

ក បគពល

n

All time

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 83 គ

លដបអតបទ

ក‘បចច

n

Key (Typing)

ក‘បចចគœ+

n

Hotkey

ក‘បចច,H វកត

n

Shortcut Key

ក‘បចចពគនiន, ក‘បចចកត (ដHចព ( Shortcut Key)

n

Accelerator Key

ក‘មភស

n

Dialect

ក Cសនអបរ

n

Institutions

គក iង ព(Hគរ %

n

Peripheral

គក iងបនh

n

Gadget

គក‘ងករ

n

Scheme

គក‘ងខងគកœ

n

Outline

គក‘ងខ,នករ

tv

Plot

គក‘Pថ7

adj

Dangerous

ឃង

n

Repository

ឃងទន)ញ

n

Store

ឃបញ Ž

n

Command Line

ឃគម%ល, តមដន

tv

Watch

ឃសងត

n

Passphrase

m

n

Trackball

ងយកស•លគកប%កបស

adj

User-Friendly

ងរ, ចណងគជ%ង, ចណងគជ%ង ឆនអតបទទងមHល

n

Title

mវចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 84 គ

លដបអតបទ

ច ចងក ង

tv

Compile

ចងរ Cត

tv

Bind

ចងយ

n

Distance

ចណងគជ%ងភŽប

n

Caption

ចណងគជ%ងគម

n

Main Title

ចណងគជ%ងរង

n

Subtitle

ចណងម)ត+ភព, ម)ត+ភព

n

Friendship

ចណ (ករ) អ hរគល%

n

Index Mark

ចណ 7ងរ Cម

n

Marginalia

ចណតក ¨ម

n

Category

ចណតថ7

n

Classification

ចណបគ,—%ម

n

Initiation

ចណបគ,—%មរលHន

n

Smooth Start

ចណបយ ទ)ន7ន$យ

n

Data Capture

ចណរពន(ល

n

Annotation

ចណគឡ%ងវ )ញ

n

Remark

ចណ)ត

n

Pie

ចណអ¬រ

n

Foods

ចណច

n

Dot

ចណច (គដ%មឃ)

n

Bullet

ចណច ន)ង គល គរvង

n

Bullets and Numbering

ចណចគœ—

n

Hotspot

ចណចទញ

n

Handle (Of Object)

ចណចខប , ចណចចPបន#ត

n

Breakpoint

ចណចកបទ , †#ងកបទ

n

Interface

ចណចភŽប

n

Glue Point

ចណចគយង

n

Reference Point

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 85 គ

លដបអតបទ

ចណចរង

n

Subpoint

ចណចរបត

n

Fold Mark

ចណHលច)ត+

n

Preference Internet Access

ចណHលគ

អ)នគរ %ខណត

ចណHលគ

†#ល

n

Direct Access

ចណHលគ

ពឆ=យ

n

Remote Access

ចតគកណខ ងមHល

n

Rounded Rectangle

ចតគកណព7យគស%

n

Rhombus

ចន*នគ‘លដបកបម*យ

Hexadecimal Number

ចន*នគ‘លកបប

Octal Number

ចន*នគ‘លពរ

n

Binary Number

ចន*នត Œ

n

Logical Number

ចន*នទព$រ

n

Page Count

ចន*នទសភ , ចន*នមនគ G˜ស

n

Floating Point number

ចន*នបខនម

n

Increments Odd Number

ចន*នគសស ចន*នហច

n

Pass count

ចគនP

n

Padding

ចគនP

n

Interval

ចគនP ណ — ល

adj

Middle

ចគនPចបង

n

Major Interval Minor Interval

ចគនPតHច ចគនPសu

n

Slot

ចបង

adj

Main

ចរន+

tv

Thread

ចរចរ

n

Traffic

ចរញ

tv

Refine

ចគរv

n

Segment

ចលង

tv

Copy

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 86 គ

លដបអតបទ

ចលងជHន

n

CC (Carbon Copy)

ចលន

n

Motion

ចលន

n

Movement

ច3ស

n

Permutation

ចគល%យ

n

Response

ចអ

tv

Tease

tv

Play (Cd)

ច គចញ

tv

Quit

ច គចញ

iv

Exit(សឌ), គលង (សឌ)

Consider

ចត, ព)ចរណ ចតខចង

tr

Organize

ចតខចង (អ7 ), អ7 គរvបច

n

Organizer

ចតតង (ករ)

n

Designation

ចបជត)ជ<, បដ)សនB)គឡ%ងវ )ញ, គ %តជ<

tv

reincarnate

ចបគ,—%ម

tv

Begin

ចបគ,—%ម

tv

Initialize (Computer)

% គឡ%ង ចបគ,—ម

tv

Boot

% គឡ%ងវ )ញ ចបគ,—ម

tv

Reboot

ចបសស8ន

tv

Screenshot

ចស ន)ត, ចសទ ន)ត

adj

Mature

ចP (លដប)

adj

Descending (Order)

ចP ណតគហត

tv

Log

ចង ខងគកកយ

n

Backend

ចង ខងម

n

Frontend

ចង, បញFប

n

End

ចងគកកយ, គពលគកកយប,ត

adj

Last

ចងកព•ញ

n

Arrowend

ចច

tv

Click Double Click

ចចគទS ចចគម%ល (ករ), ចចទសhន (ករ)

n

Hit

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 87 គ

លដបអតបទ

ចចគម%ល, ចចទសhន

tv

Hit

ចPគ•P

tv

Register

ចPគ•P

iv

Sign Up

ចPគ•P (ករ)

n

Registration

ចPគ•P (ករ)

n

Inscription Line Break

ចPបន#ត ចPបន#ត ថ ណ|

n

Paragraph Break

ចPហតគលខ

iv

Sign

ចHលច)ត+

tv

Prefer

ចHលដគណ%រករតមទHរស$ព#គល%ត

n

Dial-Up Access

ចHលគ

tv

Access

n

Sequential Access

ចHលគ

តមលដប

ចHលគ

អ)នគរ %ខណត

Access to the internet

ចHលបន#ត

tv

Indent

ចHលខ,, កតគអយ

tv

Dock

ចHលរ*ម

tv

Join Outer Join

ចHលរ*មខងគកœ គចញ,ត, គចញឆ=យ

iv

Log Off

គចញពខ,

tv

Undock

គចញគអយ

v

Issue to

n

Segmentation

ខច ជចគរv

(ករ)

ខច ជ*រឈរគស%ៗ‘7

Distribute Columns Evenly

ខច ជ*រគដ គស%ៗ‘7

Distribute Rows Evenly

ខច គពល

tv

Schedule

ខច រខល

tv

Share

n

Sharing

ខច គអយ, ខបងខចង

tv

Distribute

ឆចដន(

adj

Random

ខច រខល

(ករ)

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 88 គ

លដបអតបទ

adj

ឆចដន(, គដយ,hងគកពង

Hazardous Cast Shadow

គចលកសគមល ច¡ប, វ )ធន

n

Rule

ច¡បចលង

n

Copy

ច¡បចលង(ដHច)គដ%ម

n

Duplicate

ច¡បចលងទន

n

Soft copy

ច¡បចលងទ)ន7ន$យ, ពត/មនបរង

n

Backup Hard copy

ច¡បចលងរ Cង tv

Strip

កច

n

Port

កច ចHល សគលង

n

Audio Input

កច គចញ សគលង

n

Audio Output

កច គចញចHល

n

Gateway

កចបល

tv

Dithering

កចនគចល, ទតគចល

tv

Reject

កចស

n

Brush

កចCប

tv

Crop

គកច˜

tv

Shred

គកច˜

tv

Rip

គកច˜

tv

Segment

6ប (អច), អចកតqវនCង

adv

Suitable

គ6vង

adj

Skew

គ6 ស

n

Checksum

tv

Check

n

Error Checking

tv

Spellcheck

ចGHតគចញ

6

ខ6 , ខ6 គម%ល, ខ6

ហស (ករ)

ខ6 អ •រវ )រទB

Hស< ,

Hសខ6

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 89 គ

លដបអតបទ

ខ6 អ •រវ )រទB (ករ)

n

Spell Checking

គ¾

adj

Raw Release Year

ឆ7គចញ,–យ ឆ7បសង8ប

n

Leap year

ឆ7ស)ទB)ច¡បចលង, ឆ7រ –ស)ទB)

n

Copyright Year

67Hត

n

Strip

n

Hatchn

Guard

6ង (គមគរ )

adj

Infected

67Hតៗ

Through

6ងតម ឆស

adj

Interlaced

ឆស

v

Alternate

6P

tv

Mirror

គ6%យ

iv

Respond

គ6%យ6ង (ករ)

n

Correspondence

គ6%យតប

tv

Reply

6“Cង 7ង

n

Backbonen

Paintbrush

ជង

n

Stack

ជកង¨ ឆនរបសគកប%គឡ%ងវ )ញ, ធងសរម

n

Recycle Bin

ជខជ

n

IRC (Internet Relay Chat)

ជញ Ž ងគភ%ង

n

Firewall

ជទស

tv

Disclaim

ជនញ

n

Skills

ជនវកបច

n

Subscriptionសន+តមអ)នគរ %ខណត (IRC)

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 90 គ

លដបអតបទ

ជន*យ

n

Help

ជន*យ គហ%ញ

n

Visual Aids Online Help

ជន*យគល%បណ — ញ ជន*យសគណរ

n

Writing Aids

ជន*ស

tv

Replace

ជន*ស (ករ)

n

Replacement

ជគន´ជ

n

credential

ជគន´ជ , គសច +ទ ច)ត+

n

Trust

ជរបស*រ (ករ), Greeting Card ៖ បណ• ជរបស*រ

n

Greeting

ជរល

n

Gradient

ជគរ %ស

n

Choice

ជគរ %ស

n

Option

ជគរ %សបខនម

n

Extended Selection

ជគរ %សយ

n

Selection

ជគរ

n

Pitch

ជគ³ពណ/

n

Color Depth

ជ¬ន

n

Step

ជក មអ hរ

adj

Alphabetical

ជក មអ hរគល

adj

Alphanumeric

ជជគរ %ស

adj

Optional

ជដ

adj

Bulk

ជត*គល

adj

Numeral

ជទHគ

adj

Common

ជន‘7

adj

Duplicate

ជប, មនកសប, ខដលបនសបនខង 7ង, ខដលមនគR 7ង

adj

Built-In

ជប‘7

adj

Adjacent

ជបន#ត

adj

Linear

ជបគស

adj

Locked

ជបច (គធS%)

tv

Batch

, ជរ*ម

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 91 គ

លដបអតបទ

ជយ

n

Edge

ជគល

adj

Numerical

ជវ

tv

Purchase

ជវកបច

tv

Subscribe

ជកឆប

n

Gigabyte

ជវចល

n

Animation

ជ, រងS)លជ

n

Loop

ជHនដណCង (ករ), ករកបបមន

n

Notice

ជ*ប‘7

tv

Converge

ជ*បកបទP

tv

Encounter

ជ*យ

tv

Help

ជ*រ

n

Range

ជ*រ, ជ*ររងច

n

Queue

ជ*រឈរ

n

Column Entire Column

ជ*រឈរទងមHល n

ជ*រគដ

Row

ជ*រគដ ទងមHល

Entire Row

ជ*រគបPពមr, ខដនគបPពម¹

Print Range

ជ*សជល

tv

Fix

ជ*សជល

tv

Repair

គជ´ទ ច)ត+

tv

Trust

គជ´ទ ច)ត+ (ខដល)

adj

Trusty

កជ¨ង

n

Corner

កជ¨ងគ

Corner to Frame

សuម

កជ•ញច)គញFម %

tv

Frown (Smiley)

គកជ%សយ

tv

Select Select All

គកជ%សយ ទងអស គកជ%សគរ %ស

tv

Choose

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 92 គ

លដបអតបទ

ឈ ឈប

iv

Stop

ឈបជវ

tv

Unsubscribe

ឈរខតឯង

adj

Standalone

ឈត, ម*យខ h, សSត

n

Suite

ឈត ៗ

n

Trailer

គ•P

n

Name

គ•Pខ ង, គ•P គ›គកœ

n

Alias

គ•P ព(Hគរ %, គ•PមQ សន

n

Hostname

n

Server Name

គ•PគចញចHល បណ + ញ

n

NetBIOS name

គ•Pទព

n

Hook name

គ•P,H វ (ឯ សរ)

n

Pathnames

គ•Pគ›គកœ

n

Nickname

គ•Pអ7 គកប%កបស

n

Username

គ•Pឯ សរ

n

File Name

ញញCម (ករ)

n

Smile (Smiley)

ញC

adj

Condensed

ញC ខង

adj

Extracondensed

ខញ

tv

Parse

គ•P ព(Hគរ %បគរ %គសវដ វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 93 គ

លដបអតបទtv

Subtract

ដ ករតគល%ង

tv

Deinstall

ដ ករស ម (ដHចព ( desactivate)

tv

Unmount

ដ គចញ, យ គចញ

tv

Remove

ដ កសង

tv

Retrieve

ដ កសង

tv

Quote

ដ ហHតវ )ញ

tv

Revoke

ដងគ vបម

n

Angle Bracket

ដងŒHវ

n

Worm

ដណ

n

Subtraction

ដណ គចញ

n

Removal

ដណ កសង

n

Excerpt

ដណ កសងគសvវគw

n

Book Excerpt

ដណ ហHតវ )ញ

n

Revocation

ដណ

n

Hop

ដណCង

n

News

ដគណ%រ សន+

n

Travel

ដគណ%រករ

n

Process

ដគណ%រករមជ®ករ, ដគណ%រករ,+

n

Centralized Processing

ដគណ%រខបបបទ

n

Procedure

ដគណ%រគកប˜បគធvប (អតបទ), អ¬រកសល

n

Collation

ដគណ%រ†សប—Hរ

n

Transition

ដបHង

n

First

ដបHង

adi

Initialtv

Putហ)ត

tv

Retrictហ)ត

tv

Restrictហ)ត (ករ)

n

Restriction

ដ ចHល, ដ បញH F ល

tv

Insert

tv

Queue

ដ ជជ*ររងច

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 94 គ

លដបអតបទ

Insert Data

ដ បញH F លទ)ន7ន$យ ដ បសញ F ស

tv

Reverse

ដ បសញ F ស

tv

Invert

ដ បន+‘7

tv

Concatenate

ដ បន+‘7 (ករ)

n

Concatenation

tv

Post

ដ យថŒ

tv

Anchor

ដ គល គរvងបន+បន#ប

n

Consecutive Numbering

ដ វណ• យត+ (ករ)

n

Punctuation

ដ សញš

tv

Denote

ដ សហសញš (ករ)

n

Hyphenation

ដ គស7%

tv

Submit

ដ គស7% (ករ), ដណ គស7%

n

Submission

ដ គស7ឯ % សរ

n

File Submission

ដ អសយដ?ន (ករ)

n

Addressing

ដ គអយគRដចពគ

tv

Quarantine

ដ គអយគកប%កបស (ករ)

n

Release

ដ គអយគកប%កបស, ដ គអយគកប%កបស

tv

Release

ដចៗ

n

Dash

ដចខត

adj

Absolute

ដចដច (បន#ត), បញ®ប

tv

Discontinue

ដចកសយល, ឆ=យ

adj

Remote

ដន

n

Trace

ដ)ត

adj

Bold

ដត

tv

Burn

ដកបកស

n

Declaration block

ដHរ

tv

Swap

គដ%ម, ម)នទនកតqវបនគកប%កបស

adj

Original

គដ%មគឈ%

n

Tree

ដ កបកស, ដ

ងកបអបសបកត 7

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 95 គ

លដបអតបទ

គដ%មបន#ត

Line Begin (Begin of Line)

គដ%មព (

Begin of Word

គដ%មឯ សរ

Document Begin

គដ%រ,–រ (ករ)

n

Shopping

គដញគចញ

tv

Dismiss

គដមCន (ព (កត ឆន Disk And Execution MONitor)

n

Daemon

ខដន ណត

n

Range

ខដន ណត

n

Limit

ខដល នងគ

adj

Elapsed

ខដល6ប‘7

adj

Compatible

ខដលជជន*យ

adj

Assistive

ខដលជ*សជលរ*ច

adj

Repaired

ខដលកតqវបន រ )ត

adj

Restricted

ខដលកតqវបនករពរ

adj

Protected

ខដលបងŒប

adj

Embedded

ខដលបនករអនញšត

adj

Authorized

ខដលព$ទBជវ )ញ

adj

Ambient

ខដលមន ណភព

adj

Qualified

ខដលមនពរទ)ស

adj

Duplex

ខដលម)ន6ប‘7

adj

Incompatible

ខដលម)នបនដ គ•P

adj

Unnamed

ខដលម)នអចបខលង

adj

Non-Convertible

ខដលរខន

adj

Annoying

ខដលរ*ម‘7, ខដលសហករ

adj

Associated

ខដលខលងរពCង

adj

Unexpected

ខដលសងh$យ

adj

Suspicious

ខដលសវត)ភព

adj

Safe

គដP ហស

tv

Debug

គដPជគរ %ស

tv

Deselect

គដត ន)ង គធS%ករ, គដត ន)ង គលង

n

Plug and Play

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 96 គ

លដបអតបទ

គដតគ¾, គដតគœ+

tv

HotPlug

គដយគជ ជ$យ

adv

Successfully

គដយឆដ

adv

manually On the fly

គដយរហ$ស គដPស‘ល

tv

Unmark

គដPកសគមល

tv

Unshade

គដPកសយ

tv

Handle

គដPកសយ ហស

n

Error Handling

គដPអ hរ Hដ, កសយអ hរ Hដ

tv

Decode

ដ1កកម

n

Diagram

ឋន’

n

Position

ឋននក ម

n

Hierarchy

ឌ)ក ប

tv

Decrypt

ឌជ<ល, ជសញšគល

adj

Digital

ឌវឌ

n

DVD (Digital Video Disk)

ខណន (គសច +)

n

Instructions

ខណន, ,—លគយបល

tv

Suggestវចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 97 គ

លដបអតបទ

ត ត, ភŽប

ត លទ

តណ rស

តណភŽប

តណភŽប គពញ, តណភŽប ដចខត

tv

Connect

tv

Store

n

Hyperlink

n

Link

n

Absolute Link

តណភŽបខង ង 7

Internal links

តណភŽបខងគកœ តណងខច

External links n

Dividend

n

Zone

n

Workspace

n

Server Farm

n

Demilitarized Zone

n

Bad Area

tv

Link

n

Filtrage

n

Orientation

tv

Align

tv

Justify

តរHវករជមន

n

Prerequisite

តរHវករឆនកបព$នB

n

System Requirement

តរHវតមប 8ល

tv

Personalize

តរHវគអយមន

n

Requirement

តរ*ត

tv

Overlap

ត3ភព, ភពថ

n

Transparency

តគល%ង

tv

Install

តគល%ង, គរvបច

tv

Set up

តគល%ង រ )ត

tv

Upgrade

តគល%ងថនP

tv

Promote

តគល%ងគឡ%ងវ )ញ

tv

Reinstall

តឆល

n

Value

តបន

តបនករងរ, តបនគធS%ករ តបន ព(Hគរ %បគរ %គសវ តបន‘នទ$ព

តបនអន, តបន Hច តភŽប

តរង, ករកតង

តរងទ)ស (ករ) តរ Cម

តរ Cមសងខង

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 98 គ

លដបអតបទ

n

Indent Value

តឆល ដចខត

n

Absolute Value

តឆលកតង

n

Literal

តខហទ

n

Maintenance

តង

n

Legend

តងច)ត+, គប+ជ±

tv

Commit

តន

adj

Solid

តនដនកតលប

tv

Trackback

តមដន

tv

Track

តមដន, គម%ល (ទHរទសhន…)

tv

Watch

តមដនព)ន)ត(, តមកត•តព)ន)ត(

tv

Monitor

តមទ3ប

adj

usual

តមគម%ល

tv

Follow

តរង

n

Table

n

Table of contents (TOC)

តរង ង 7

n

Nested Table

តរងជន*ស

n

Replacement Table

តរងព)ន#

n

Score

តរងគពល

n

Schedule

តCង

adj

Tight

តCងរ Cង

adj

Strict

តបខតង

tv

Decorate

តល(ភព

n

Balance

តHចលម

adj

Compact

ត*

n

Body

ត*ខច

n

Divisor

ត*គល

n

Number

ត*គល

n

Numbers

ត*គល បងžញ, កទន)ចបងžញ

n

Indicator

តឆល

)តស+បន#ត

តរង ឆន

Cមសរ, មត)ក, លដបអតបទ

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 99 គ

លដបអតបទ

ត*អ hរ

n

Letters

ត*អ hរជន*ស

n

Wildcard Character

ត*អ hរព$ទBជវ )ញ

Enclosing character

ត*អ hរម)នគបPពមr

Non-Printing Character

ខតង

tv

Compose

ខតងតង, ដ គ•P

tv

Nominate

ខតងរគលច

tv

Design

ខតងរគលច (ករ)

n

Design

ខតងរគលចកកហS) (ករ)

n

Graphic Design

ខតងរគលចទព$រខវ Qប (អ7 )

n

Web designer

ខតងលអ

tv

makeup Only

ខតបQគណ•P, ចគពPខត adj

ខតម•ង

Single-sided Anyway

ខតម+ង, គទPជយQ ងណ tv

Filter

adj

Upright

កតជ

adj

Cool (Smiley)

កតដង

tv

Expose

កតឡប

tv

Flip

កតឡប

tv

Return

កតឡបគកកយ

iv

Go Back

កតឡបទ)ស

tv

Revert

adv

Backward

កតកលបរ )គច¶ទ

n

Date Stamp

កតចរ

tv

Navigate

n

Navigation

កតមកត

adj

3-D

កតCមខតអន

adj

Read-Only

កតCមកតqវ

adj

Correct

កតង កតងគ

គល%

កតឡបគ

កតចរ

វ )ញ

(ករ)

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 100 គ

លដបអតបទ

កតCមកតqវ, សពល

adj

Valid

កតqវ Hច, កតqវប

adj

Broken

កតqវបនទ ច)ត+

adj

Trusted

កត•តព)ន)ត(

tr

Control

កត•តព)ន)ត( (ករ)

n

Control

កត•តព)ន)ត(ពឆ=យ (ករ)

n

Remote Control

កត•តព)ន)ត(គពញ

n

Full Control

គកត˜ម, រ*ចគហ%យ

adj

Ready Available for chat

គកត˜ម * នសសង

< <តចលង

tv

Record

<តចលង (ករ)

n

Record

n

Record

tv

Record

<តន)ម)ត+

n

Virtual Folder

<តរង

n

Subdirectory

<តសណពS

n

Favorite Folder

<តឯ សរ

n

Directory

<តឯ សរ

n

Folder

<តឯ សរ,#P

n

Home Directory

<យកកយ, កតលបគកកយ

iv

Back

ថស

n

Disk

ថស

n

Disc

ថសចល$ត, ថសអចដ គចញ

n

Removable Disk

ថសតHច, ថសទន (Floppy disk)

n

Diskette

ថសបងžប

n

Zip Disk

ថសរ Cង

n

Hard Disk

<តទ

(សគលង ឬ វ )ឌអH)

<តទ (ម‹),

តទ ,

តកត

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 101 គ

លដបអតបទ

ថសអន, ថស Hច

n

Bad Disk

$ <)រវន+

adj

Static


n

Torus

គ<រ

adj

Constant

គ<រគវ3

n

Duration

ខ<ទ

tv

Maintain

ខ<ទ

tv

Keep

ឆ<ប, គ•Pក‘បចច

n

Tab (Key)

ឆ<=ចងសប+ហ… (ឆ<=គÁរ,… ឆ<=អទ)ត()

n

Weekend

ឆ<=គធS%ករ

n

Workday

ឆ<=ខនសប+ហ… (ម)ន )តឆ<=អទ)ត( ឬ ឆ<=គÁរ,… ឆ<=អទ)ត( )

n

weekday

ថ7

n

Class

ថ7ង

n

Node

<

adj

New

<ៗ

adj

Recentadj

Transparent

ទង

n

Flag

ទគងS%,H វកត

n

Shortcut

ទទCង, បន#

n

Width

ទទ*ល

tv

Acquire

ទទ*ល

tv

Receive

ទទ*លជកសបច¡ប

adj

Authentic

ទទ*លសបកត (អ7 )

n

Addressee

ទទ*លស8ល

tv

Recognize

ទគទ (‘ន,# អS)

adj

Emptyវចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 102 គ

លដបអតបទ

ទគទ (‘នសរគសរអS)

adj

Blank

ទន ទនង

n

Relation

ទន)ញ, របសរបរគកប%កបស

n

Goods

ទព$រ

n

Page Dead-end pages

ទព$រ ទល ទព$រ ខ,7 ខងគកកយ

n

Back page

ទព$រ ខ,7 ខងម

n

Front page

ទព$រ H

n

Even Page

ទព$រគដ%ម, ,#P

n

Home

ទព$រទគទ

n

Blank Page

ទព$រគ

tv

Page Up

n

Current Page

គល%

ទព$របចFបGន7 ទព$រប+Hរទ)សគទS

redirects page

ទព$រប+Hរទ)សប

Broken redirects page

ទព$រគ,—%ម

n

Starting Page

ទព$រកពវ, ទព$រឥតកពងទ , ទព$រឥតគក‘ងទ

n

Random Page

ទព$រម គកកម

tv

Page Down

ទព$រគល´ង

n

Yellow Pages

ទព$រខវ Qប

n

Web Page Math mode

ទមរង ណ)ត ទរង, រគបvប

n

Mode Live Mode

ទរងបន+†#ល n

Personal Profile

ទ3 , ជរP

tv

Drop

ទ3ប

n

Routine

ទ3បបនh

n

Subroutine

ទសhន…កទន)ច

n

Cursor

ទហ

n

Size

ទហ (ថស)

n

Space (Disk)

ទរង†#ល * ន

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 103 គ

លដបអតបទ

ទហក មអ hរ

n

Font Size

ទហថស

n

Disk Space Double Size

ទហគទS ទហរHបភព

n

Image Size

ទ ទង

tv

Contact

ទ ទញអរមណ…

adj

Attractive

ទ ទ)ន, សមកសប

adj

relevant

ទងមHល

adj

Whole

ទងមHល

adj

Entire

ទងកស¨ង

adj

Implicit

ទញ

tv

Pull

ទញយ

tv

Download

ទញគអយខវង

tv

Stretch

ទនសម$យ

n

Fashion

ទប

adj

Low

ទបជង

adj

Lower

ទបប,ត

adj

Lowest

ទមទរ, តរHវគអយមន

tv

Require

ទស រ

n

Slave Online Shopping

ទ)ញទន)ញគល%បណ — ញ ទ)ដ?ភព, ករគម%ល

n

View

ទ)ដ?ភពគដ%មគឈ%

n

Treeview

ទ)ដ?ភពទHគ

n

Overview

ទ)ននបGវត+)

n

Journal

n

Agenda

ទ)ន7ន$យ

n

Data

ទ)ន7ន$យកជ¨ង, ទ)ន7ន$យឌជ<ល

n

Digital Data

ទ)ន7ន$យអណឡ , ទ)ន7ន$យរល

n

Analog data

ទ)ន7,ល, លទB,លបនម

n

Output

ទ)ស

n

Direction

ទ)ននគល , គសvវគw

ត )ចFករកបចឆ<=

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 104 គ

លដបអតបទ

ទ)សបញ®រ

n

Portrait Orientation

ទ)សគ,—

n

Landscape Orientation

ទ)សវ )លកសប កទន)ចនឡ)ក

n

Clockwise

ទ ខនង

n

Place

ទចហ

n

Aperture

ទគ·

n

Destination

ទតង

n

Location

ទតងគកកម

n

Lowered Position

ទតងដ បញH F ល

n

Insertion Point

ទតងព)ពណ/, បន#បតងព)ពណ/

n

Gallery

ទតងគល%បន+)ច

n

Raised Position

ទទទ*លស7

n

Hosting

ទបញFប ១ ភ

២ ( ឡ បលទត យ ពនរងSន)

n

Semi-final

ទបញFប ១ ភ

៤ ( ឡ បលទត យ ពនរងSន)

n

Quarter-final

n

Advisor

ទកបC – ទ,–រករងរ

Hidden employment market

បង

Open employment market

ទ,–រករងរ ចហ ទ ជបណ• សរ

tv

Archive

ទ បរង

tv

Standby Keep Running

ទ គអយរតដខដល ទHដ ឯ សរ

n

Filing Cabinet

ទHបញ Ž

n

Console

ទHរ មន ម

n

Telecommunication Cable Television

ទHរទសhន…ខ hកប ទHរគល ,ទHរអង8លគល

n

Teletype

គទvងទត

adj

Regular

គទវតមរណP

n

Bansheeiv

Go Forward

ខងម

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 105 គ

លដបអតបទ

iv

Advance

tv

Retrieve

កទងកទយ

n

Format

កទងកទយមន, អតបទមនកទងកទយមន

n

Preformat, Preformatted Text

កទន)ច ស មភព

n

Activity Indicator

កទន)ច ណ+រ

n

Mouse Pointer

កទន)ចក ឡ

n

Cell Pointer

កទន)ចចង“ល

n

Cursor

កទន)ចបងžញចណ

n

Note Indicator

កទន)ចឯ សរ

n

File Pointer

គកទត

adj

Italic

ទSរគកកយ

n

Back Door

គទS

adj

Double

គទSមកត

adj

2-D

គទSមកត

n

Bi-dimension

ធនធន

n

Resource

ធមត

adj

Normal

ធរណមកត

n

Geometry

ធត

n

Element

ធតកកហS) , វ )ដជ)ត

n

Widget

ធតរ –សស8ន

n

Screen Saver

ធតរHបភព (រងSសឆនរHបភព), ខ, ស)ល, ចណចននគល%រប H ភព

n

Pixel (picture element)

ធងសរម

n

Trash Can

ធ=នធ=រ

adj

Fatal

ធ7H

n

Arc

n

Crash

(ករ), ‘ង (ករ)

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 106 គ

លដបអតបទ

ធ , ‘ង

tv

Crash

ធSប

n

Twip

គធS%ករ សកបក ត

iv

Malfunction

គធS%ដខដល, គធS%មង — គទvត

tv

Repeat

គធS%<គឡ%ងវ )ញ

tv

Renew

គធS%កទងកទយ

tv

Format

គធS%បន+

iv

Proceed

គធS%កបមណវ)ធ

tv

Compute

គធS%វ )ញ

tv

Redo

គធSស % មកល ម

tv

Synchronize

គធS%គអយទគទ

tv

Empty

គធS%គអយគ

tv

Render

គធS%គអយគRហ7ង C

tv

Fix

គធS%គអយកព)ល

tv

Blur

គធS%គអយមនសពលភព

tv

Validate

គធS%គអយយមនតល(ភព

tv

Balance

គធS%គអយសក សញ

tv

Obscure

គធS%គអយគស%, គធS%គអយមQតរគ3ង

tv

Smooth

គធS%គអយកសស

tv

Refresh

នចHល

tv

Import

នគចញ

tv

Export

នទ

n

Minute

ជ, បងžញជនគ

Bring Forwardន,H វ នម , នយ ម , នយ , គ

កបមHលយ

tv

Route

tv

Fetch

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 107 គ

លដបអតបទ

Bring to Front

នម ខងម n

First Name

នមកត Hល, គ•Pចងគកកយ

n

Last Name

នយ ដ?ន

n

Department

ន)គ ប • បទ

n

Thesis

ន)ពនBនយ , ឧប រខ ខកប

n

Editor

ន)ម)ត+សញš

n

Symbol

ន)ម)ត+សញšដHចអ hរ

n

Letter-like Symbol

ន)យម ណ + ល (អ7 )

n

Centrist

ន)យមន$យ

n

Definition

ន)យមន$យគមគរ

n

Virus Definition

ឆនសHរសព#

adj

Phonetic

គR SP, ម)នក បក‘ន

adj

Insufficient

នម * ន, គ•P * ន

Pending

គRព(*រ, ម)នទនសគរច គRសល

adj

Remaining

គRហ7ង C , ម)ន គរ %

adj

Fixed

បQP

tv

Patch

ប កសយ

tv

Interpret

បងគល ទព$រ

tv

Paginate

បងគល ទព$រគឡ%ងវ )ញ

tv

Repaginate

បងŒ , គធS%គអយ

tv

Freeze

បងŒប

tv

Embed

បងŒនឆដ

n

Receipt

បងŒនឆដកតឡប

n

Return Receipt

បងŒរ, ររង

tv

Prevent

បគងŒ%ត

tv

Createវចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 108 គ

លដបអតបទ

បគងŒត % Hន, ពង

tv

Spawn

បគងŒត % គចញ

tv

Generate

បគងŒត % ច¡បចលងទ)ន7ន$យ, បរងទ

tv

Backup

បគងŒត % ជ គហ%ញ

n

Visualization

បគងŒត % ពន‡កពPអទ)ត(

n

Solarization

បគងŒ%តភមៗ

tv

Instantiate

បគងŒត % គឡ%ងវ )ញ

tv

Regenerate

បគងŒត % គឡ%ងវ )ញ

tv

Recreate

បគងŒត % គឡ%ងវ )ញ

tv

Reestablish

បគងŒ%ន

tv

Increase

បគងŒន % កបស)ទB)ភព

tv

Optimize

បង•

tv

Force

បង•)តស+បន#ត (ករ)

n

Indentation

បង8ត, គធS%គអយ ត

tv

Round

បង8សគលង

tv

Equalizer

បកង•ម

tv

Shrink

បកង•ម

tv

Compact

បកង•មអបGបរម

tv

Minimize

បកង•មគអយលម

Shrink to Fit

បកង•មគអយលមបន#ទព$រ

Shrink to Fit Page Width

បងS)ល

tv

Rotate

បងžញ

tv

Show

បងžញ (ករ) ស គម%ល

n

Demo (Demonstration)

បងžញ/ប)ទបង

tv

Toggle

បងžញ/ប)ទបង (ករ)

n

Toggle

បងžញគចញ

tv

Display

បងžញគចញ (ករ)

n

Display Alternative Display

បងžញឆស បងžញជអ hរ

adj

Verbose

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 109 គ

លដបអតបទ

បងžញរ )លរHបភព

n

Slideshow

បងžប

tv

Compress

បងžប (បងžប), សមrធ

n

Compression

បង“

tv

Interrupt

បង“*ច

n

Window

n

Active Window

n

Current Window

n

Popup Window

បចFបGន7

adj

Current

បគចF ព (, ល •ណ|

n

Term (ព:OកតQរបសQ

បគចF វ )ទ1ពត/មន

n

Information Technology

បញFប

tv

Finish

បញFបដគណ%រករ

tv

Terminate

បញFបគដយ *រសម

n

Complementary Close

បញFបរលHន (ករ)

n

Smooth End

បញ F ទសភ

n

Decimal Precision

បញ F ង (ករ)

n

Projection

បញ F ងសយ (ករ), បងžញទព$ររ )ល

n

Slide Show

បញFPថនP, បញFP រ )ត

tv

Demote

បញH F ល

tv

Input

n

Entry

tv

Merge

n

Add-In

n

Add-On

tv

Intergrate

n

Intergration

n

Integration

n

Mail Merge (Form Letter)

បង“*ច ស ម បង“*ចបចFបGន7 បង“*ចគលចគឡ%ង

បញH F ល (ករ), អតបទ បញH F ល‘7 បញH F លខ<ម (ករ)

ងខ,7 7 ទន

បញH F លខ<ម (ករ) គល%អន+រម បញH F លរ*ម‘7 បញH F លរ*ម‘7 (ករ) បញH F លរ*ម‘7 (ករ), បញH F លបខនម (ករ) បញH F លរ*ម‘7 សបកត

Terminology)

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 110 គ

លដបអតបទ

tv

Integrate

n

New Release

បគញFញពន‡

tv

Flash

បគញFញសន*នគវ¬រ, បគញFញ ន)ត

tv

Express

បសញ F ស

adj

Reverse

បគញ¶ ˜ង

adj

Oblique

បញ Ž

tv

Order

បញ Ž

tv

Command

បញ Ž

tv

Certify

បញ Ž ទទ*លស8ល (ករ)

n

Confirmation

បញ Ž ទទ*លស8ល, អPអង

tv

Confirm

បញ Ž ប, ករភŽប

n

Connection

បញ Ž បបណ + ញ

n

Network connection

បញŽ

n

List

បញŽ អ7 ស7ទ ) Bស7ល

n

Buddy list

បញŽករងរ

n

Task List

បញŽគ•P

n

Registry

បញH F លរ*ម‘7, បញH F លបខនម បគញFញ (ករ)

ខណ<

AD (Active Directory)

បញŽគ•P ស ម បញŽតមដន

n

Watchlist

បញŽតមដន

n

Watchlist

បញŽសបកតគ,±%គ

n

Mailing List

បញŽអសយដ?នសខន

n

Hot List

បញH Ž ន

tv

Dispatch

tv

Transmit

n

Transmission

tv

Relay

tv

Deliver

n

Full Duplex Transmission

tv

Forward

n

Relay

បញH Ž ន បញH Ž ន (ករ) បញH Ž នត បញH Ž នគ

ដល

បញH Ž នគទSទ)ស ងគពលខតម* 7 យ បញH Ž នបន+ បញH Ž នបន+ (ករ)

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 111 គ

លដបអតបទ

n

Half Duplex Transmission

បញ®ប

tv

Stop

បញ®រ

adj

Vertical

បញš C , គធS%គអយញC

tv

Condense

បដ

n

Banner

បដ)រប H ម

n

Personalization

បដ)គសធ

tv

Deny

បដ)គសធ

tv

Refuse

បដ)គសធ

tv

Override

បឋម ថ

n

Header

បណP

n

Patch

បណPពន‡, ករបQPពន‡

n

Exposure

បញH Ž នឯ ទ)ស ងគពលខតម* 7 យ

បខណ

NTFS partition

NTFS

បខណ ចយ

n

Distribution

បណ — ញ

n

Network

បណ — ញតបន,+

n

LAN (Local Area Network)

បណ — ញតបន3ត

n

WAN (Wide Area Network)

បណ — ញ,+, បណ — ញមជ®ករ

n

Centralized Network

បណ — ញរល អកសបន#ធ

n

Broadband Network

បគណ — Pអសន7

adj

Temporary

បណ•

n

Card NIC (Network Interface Card )

បណ• ចណចកបទ បណ + ញ បណ• ជរបស*រ

n

Greeting Card

បណ• កបកស

n

Poster

បណ• ,–យពណ)ជ

n

Brochure

បណ• ពគនiន

n

Accelerator Card

បណ• ពណ)ជ

n

Business Card

បណ• សរ

n

Archive

បណ• ឥណទន

n

Credit Card

បណ•ល$យ

n

Library

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 112 គ

លដបអតបទ

បណ+លតឆល, ករដ តឆល

n

Assignment (Value) Client/Server Network

បណ + ញ អត)<)ជន/ ព(Hគរ %បគរ %គសវ បណ + ញតបនកបជជន

n

MAN (Metropolitan Network)

បណ + ញតបនកបជជន

n

MAN (Metropolitan Area Network)

បណ + ញតបនស ល

n

GAN (Global Area Network)

បណ + ញគស%សទ ) B)

Peer to Peer Network

បណ + ញអ)នគរ %ខណត

Internet Network

បណ+Cង, ព (ស

n

Instance

បណH + រ

n

Modification

n

Customization

tv

Redirection

ប<ម

adj

Primary

បQPទង8)ច, ភព68ង

n

Conflict

បន+

tv

Resume

បន+

tv

Continue

បន+ព

tv

Follow-up

បណH + រតមជគរ %ស†#ល បណH + រទ)ស

បន+ខសSងរ <យគកកយ

Continue Search Backward

បន+ខសSងរ គ

Continue Search Forwardបនយ

tv

Decrease

បខនម

tv

Add

បខនម, គកច%នគទvត

adj

More

បខនមគRចង

tv

Append

បខនមព)គសស

n

Extra

បគន , បន#បតឆល

tv

Downgrade

បន#P

n

Palette

បន#P, †#ង

n

Panel

បន#បរHបភព

n

Clip Art

បន#បសសង

n

Chat Room

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 113 គ

លដបអតបទ

បន#Pពណ/

n

Color Palette

បន#Pគម, ក+រគម

n

Mainboard

បន#Pគល

n

Number Pad

បន#Pគសv SតHច, ឈប

n

Chip

បន# បញH Ž ន (ឧប រ ឌជ<ល)

n

Bandwidth (Digital Device)

បន# រល អកស (វ )ទ()

n

Bandwidth (Radio)

បន#ត

n

Line Angled Line

បន#តកចម បន#តក ឡចកតង8

n

Gridline Minor Gridline

បន#តក ឡញC បន#តក ឡរគងS%ល

n

Major Gridline

បន#តខ7ត

n

Ruler

បន#តខ7តឈរ

n

Vertical Ruler

បន#តខ7តគដ

n

Horizontal Ruler Base Line

បន#តគ‘ល បន#ត6Hត

n

Strikethrough

បន#ត6HតគទS

Double Strikethrough

បន#តឈរ

Vertical Line

បន#តដចៗ

n

Dash Line

បន#តគដ

n

Horizontal Line

បន#តកទqង

n

Diagonal Line Double Line

បន#តគទS បន#តកពCត+)ករ, តរងកពCត+)ករ

n

Timeline

បន#តលម, បន#តឆរ

n

Fine line

បន#នសម$យ, គធS%គអយទនសម$យ

tv

Update

បន#ប

adj/ad Next v

បនយ (<ត)

tv

Expand (Directory)

បនh, សមគយ

n

Combination

បបត

tv

Omit

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 114 គ

លដបអតបទ

បខប

tv

Break

បខប ក ¨ម

tv

Ungroup

បខប ជ*រឈរ

n

Column Break

បខប ជ*រគដ

Row Break

បខប គដយឆដ

Manual break

បខប ទព$រ

n

Page Break

បខប បញ ž , គដPកសយបញ ž

tv

Troubleshoot

បខប កសយបញ ž

n

Troubleshooting

បពង

n

Pipe

បពន

tv

Violate

បពន

tv

Abuse

បពន (ករ)

n

Violation

បពន, អគព%បពន

n

Abuse

បQPពល

tv

Affect

បគពញ

tv

Fill

បកព•ញ

tv

Contract

បកព•ញ (ករ)

n

Abbreviation

បភ‡ (ករ)

n

Illumination

បរជ$យ

tv

Fail

បរជ$យ (ភព)

n

Failure

បរ )បទ

n

Context

បរ )មណ

n

Quantity

បរ )មធ)ប¡យ, អតធ)ប¡យ

n

Dissertation

បរង, ទ បរង

tv

Intend

បរងទ

tv

Allocate (Memory)

បខរកយ

n

Transformation

បខរបរ*ល

n

Variation

បខរសរ*ល

tr

Translation

ប3សលគR, ប—Hរ ខនង, ប+Hរទស7 គR

n

Migration

tv

Convert

បខលង

(សត))

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 115 គ

លដបអតបទ

បខលង (ករ)

n

Conversion

បខលងជអ hរ Hដ

tv

Encode

បខលងជអ hរ Hដសងត, អ hរ Hដ មសងត, អ)នក ប

tv

Encrypt

បខលងរHបភព

n

Morphing

បត

n

Bottom

បត, ជន(,#P)

n

Floor

បត ថ

n

Footer

បតបងសញš

tv

Drop Out

បនចច

tv

Dotted

បនចHលច)ត+

adj

Preferred

បនបដ)គសធ

adj

Denied

បនបន#នសម$យ

adj

Updated

បនបនយ, រគងS%ល

adj

Expanded

បនបគពញ

adj

Completed

បនបគពញ

adj

Filled Redirected from

បនប+Hរទ)សព បន,ត ណត

adj

Expired

បនភŽបជម*យ

adj

Attached

បនរពCង

adj

Expected

បនអនញšត)

adj

Enabled

បQ រQ ខមQកត

n

Parameter

ប)ទ

tv

Shutdown

ប)ទ

tv

Switch Off

ប)ទ

tv

Close Lips are Sealed (Smiley)

ប)ទបបHរមត ប)ទបង

adj

Hidden

ប)ទបង

Tv

Hide

ប)ទភŽប

tv

Paste

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 116 គ

លដបអតបទ

Paste Special

ប)ទភŽបព)គសស បuត, រងSសតHចប,ត ឆនពត/មនវ )ទ1

n

Bit

បសនភព

n

Tristate

ប‡តគបQ ង

n

Callout

ប 8ល) សរ*លករងរ

n

Facility Personnel

បQនទហឆ,#

adj

Stretch (Wallpaper)

បQនបQង

tv

Attempt

បពSបទ

n

Prefix

បQស+¯

n

Channel (TV)

បH

tv

Sum

បuHលន

n

Boolean

ប*នកជ¨ង

adj

Quadratic

គប%

tv

Open

គប%

tv

Switch On

គប% ដគណ%រករ ( មវ )ធ), បគងžP (គល%អ)នគរ %ខណត)

tv

Launch

គប% គឡ%ងវ )ញ

tv

Reopen

ខបQ ខង ង 7

adj

Inward

ខបQ ខងគកœ

n

Outward

ខបQ ខងគកœ

adj

Outer

ខបQ ខងល)ច

n

Western

ខបងខច

n

Distributor

ខបបបទ

n

Form

ខបបបទមន ណភពគពញ

n

Fully Qualified Form

ខបបបទសជវ, ខបបបទសទ)ញ

n

Purchasing Form

ខបបខ,នក មអ hរ

n

Font Effect

ឆប, ១ ឆប គស% ៨ បuត

n

Byte

ឆបតងគ vវ

adj

Turquoise

គបPគចល, លPបងគចល

tv

Discard

គបPគឆ7ត

tv

Vote

គបPគឆ7ត (ករ)

n

Poll

(អ7 )

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 117 គ

លដបអតបទ

គបPបង

tv

Cancel

គបPពមr

tv

Print Print Optimized

គបPពមr ណភព rស គបសសអត, លបសអត

tv

Wipe

ប—Hរ (ក‘បចច)

tv

Shift (Key)

tv

Switch

tv

Alter

tv

Rename

tv

Resize

tv

Redirect

ប—Hរឆស ប—Hរជគរ %ស, †សប—Hរជគរ %ស ប—Hរគ•P ប—Hរទហ ប—Hរទ)ស ប—Hរល •ណ’អ hរ

Case/Character (OOP)

ប—Hរល •ណ’អ hរ, ប+Hរ រណ

Change Case (Ms. Office)

ប+Hរ ប+HរទចPគកកម ប+Hរទកតឡបគ ប+Hរទគឡ%ងគល% ប+*រតមជគរ %ស†#ល, ប+*រតមបQង, បបQង តរHវច)ត+†#ល * ន កប ប ស

tv

Modify

tv

Move Down

tv

Move back

tv

Move Up

tv

Customize

tv

Misspell Case Sensitive

កបកនអ hរធតHច, កបកនរស កបកស

n

Post

កបកស

tv

Declare Hot posts

កបកសគœ+ៗ កបកសដណCង, ,+លដណCង

tv

Announce

កបកសអសន7, កពមន

tv

Alert

កបកសអសន7, សញšកពមន

n

Alert

កបឆងភពរគ6តរ6Hត

n

Anti-Aliasing

កបជសសស+

n

Demographics

កបជបគចF ស$ព#

n

Terminology

កបខជង

tv

Emulate

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 118 គ

លដបអតបទ

កបដបឧប រ

n

Toolkit

កបត)បត+)

tv

Implement

កបត)បត+)

tv

Execute

កបត)បត+) (ករ)

n

Implementation

កបត)បត+)ករ, ដគណ%រករងរ

n

Operation

កបធន, អ7 អធ)បត

n

Chairperson

កបធនបទ

n

Subject

កបធនបទ

n

Topic

កបព$នB

n

System

កបព$នBគ‘លពរ

n

Binary System

កបព$នBក បក ងពត/មន

n

Management Information System

កបព$នBត3ករ

n

Judiciary

កបព$នBកបត)បត+)ករ

n

Operating System Multi-User System

កបព$នBពហអ7 គកប%កបស កបព$នBខមQកត

n

Metrics (Metric System)

កបព$នBឯ សរ

n

File System

កបភព

n

Source

កបភពទ)ន7ន$យ

n

Data Source

កបគភទ

n

Type

កបគភទទ)ន7ន$យ

n

Data Type

កបមណវ )ធ

n

Operation (Math)

កបខមកបមHល

tv

Collect

កបខមកបមHល (ករ)

n

Collection

កបយ$ត7

n

Attention

កបវត+)

n

History

កបខវង

n

Length

កបសពS

tv

Intersect

កបសពS (ភព)

n

Intersection

កបសពS‘7

adj

Focal

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 119 គ

លដបអតបទ

កបគស%រប,ត

adj

Optimal

កបខហល,

adj

Approximate

កបអប

n

Box

កបអប(ចច), ក‘បចច

n

Button

កបអបក ¨ម

n

Group Box

កបអបគចញ

n

Outbox

កបអបខ6 , កបអប<

n

Checkbox

កបអបថសរ Cង

n

Hard Drive

កបអបទទ*ល

n

Inbox

កបអបបងS)ល

n

Spin Button

កបអបបញH F ល, កបអបរលC

n

Prompt

កបអបបញŽ

n

List Box

កបអបបនh

n

Combo Box (Combination Box)

កបអបកពមន, កបអប កបកសអសន7

n

Alert Box

កបអបម)នឋ)តគ<រ

n

Volatile Button

កបអបមHល

n

Radio Button

កបអបរHបភព

n

Picture Box

កបអបសន#ន

n

Dialog Box

កបអបសបកត, កបអបខមវល…

n

Mail Box

កបអបសរ

n

Message Box

កបអបអតបទ

n

Text Box

កបអបអន

n

Drive

កបអបអនថស

n

Disk Drive

កបអបអនថសទន

n

Floppy Disk Drive

កបអបឧប រ

n

Toolbox

កបថ7

tv

Wish

កបq ស

n

Proxy

#ង, កបមណ

Keyboard Handling

គកប%កបសក—រចច គកប%គឡ%ងវ )ញ

tv

Reuse

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 120 គ

លដបអតបទ

គកប˜បគធvប

tv

Compare

ខកបកយ

tv

Transform

ខកបសរ*ល

tr

Translate Incomplete translation

ខកបសរ*ល (ករ) ម)នគពញគលញ ប

n

Blog

ប , គម%លព ( Blog

n

Web Blog Hot blogs

ប គœ+ៗ ប រ បករ

n

Bloggers

បង, ខ,នករកពង

n

Layout

បងទព$រ

n

Page Layout

បងគបPពមr

n

Handout

បងខវ Qប

n

Web Layout

បងអតបទសក សញ

n

Complex Text Layout

ប ,ស

n

Tag

ប សញš (ព គល%អវ ស‘លអ7 កតqវបនអគញŽ ញ % )

n

Badgen

Block

បu§ធHស

n

Bluetooth

,ត

adj

Concave

,លបH

n

Sum

,ត ណត

iv

Expire

,ត ណត (ករ)

n

Expiration

ខ,នដ

n

Globe

ខ,នទ

n

Map

ខ,នទចណច

n

Pix Map

ខ,នទរHបភព

n

Image Map

,8ត,8ង

tv

Supply

,

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 121 គ

លដបអតបទ

,8ត,8ង(គអយ),hពS,–យ, ,+ល,hពS,–យ, បញ Ž ប

tv

Syndicate

,8 (ករ)

n

Assembling

,8H,8ង

tv

Map

tv

Send

គ,±% គ,±ក% តលបគកកយ

Send To Back

គ,±គ%

Send Backward

គកកយ

% ន#ន គ,±ប

Send Immediately

គ,±គ% ពលគកកយ

Send Later

% គ,±ស រ ម)នទនគ,±%

Send Unsent Messages

% ឡHវ គ,±ឥ

Send Now

,—លតឆល, ដ តឆល

tv

Assign (Value)

,—លតឆលចបគ,—%ម

tv

Initialize (Variable)

,—លគយបល, បណ+លគយបល

n

Suggestion

,—លអនសសន…

tv

Recommend

†—ច

tv

Disconnect

†—ចគចញ

tv

Detach

គ,—%ម

tv

Start

% < គ,—ម

tv

Initiate

% គឡ%ងវ )ញ គ,—ម

tv

Restart

គ,—

adj

Horizontal

គ†—តអរមណ…

tv

Focus

) ចលង ,+ត

tv

Replicate

) ចលង (ករ) ,+ត

n

Replication

†#ង

n

Tab

†#ងករងរ

n

Task Pane

†#ងកត•តព)ន)ត(

n

Control Panel

†#ងកបទ

ឆនសគណរ រ

†#ងកបទ , ចណចកបទ

API(Application Programmer's Interface)

មវ )ធអនវត+ n

Interface

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 122 គ

លដបអតបទ

†#ងកបទ អ7 គកប%កបស ជកកហS

n

GUI(Graphical User Interfaces)

†#តគចញ, កចនគចញ

tv

Eject (Disk)

†#តយ , កតប យ

v, n

Snap

†#ល * ន

adj

Personal

adj

Custom

,#

tv

Load

,# គឡ%ង

tv

Upload

,# គឡ%ងវ )ញ

tv

Reload

គ,#˜ង†#ត, គ,#˜ងគឡ%ងវ )ញ

tv

Verify

គ,#˜ង†#តភពកសបច¡ប, គ,#˜ង†#តភពកតCមកតqវ, គ,#˜ង†#តភពព)តកប ដ

tv

Authenticate

គ,#˜ង†#តឯ សរ

tv

Collate

គ,#រ

tv

Transfer

គ,#រ (ករ), បគន#រ

n

Referral

ឆ,#

n

Surface

ឆ,#, តបន

n

Area

ឆ,#ខងគកកយ, ទជហរ

n

Background

ឆ,#ខងម

n

Foreground

ឆ,# នHសតង

n

Chart Area

ឆ,#ត

n

Desktop

†#ល * ន, ធប, ទ3ប

Integrated Desktop

ឆ,#តបញH F ល‘7 ឆ,#ខវ Qប

n

Webtop

ខ,7

n

Sector

ខ,7 ខងម

n

Front End

ខ,7 ទន

n

Software

ខ,7 ទនក ¨មហuន

n

Firmware

n

Shareware

n

Dictation Software

ខ,7 ទនខច រខល ,

មវ )ធគកប%កបសស លGង

ខ,7 ទនសរគសរតមអន

Application software

ខ,7 ទនអនវត+ ខ,7 រង

n

Subdivision

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 123 គ

លដបអតបទ

ខ,7 រ Cង

n

Hardware

ខ,7 សខន

n

Highlight

n

Bad Sector

†ស ខនង

tv

Transpose

†សទ, ប+Hរទតង, បញH Ž នគ

tv

Move

n

Path

n

Route

n

Absolute Path

,h

tv

Combine

,hពS,–យ

tv

Publish

,hពS,–យតមអ)នគរ %ខណត

n

Webcasting

,–យវ )ទ(

tv

Broadcast

ខ,7 អន, ខ,7

Hច

,H វ ,H វ ,H វដចខត

គ,hងៗ,

ប)

Miscellanous

បQ iv

Pause

n

Pause

†“ បគណ + Pអសន7

tv

Pause

គ,“˜ង

tv

Tilt

ពកងង, គសច —កពង

n

Draft

ពកង

tv

Enlarge

ពកង , បនយ

tv

Expand

ពកង បកង•ម, ខ វពកង បកង•ម

tv

Zoom

ពកង អត)បរម

tv

Maximize

ពកងCង

tv

Consolidate

ពណ/

n

Color

ពណ/ក មអ hរ

n

Font Color

ពណ/ចរP

n

Color Scheme

†“ †“

(ករ)វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 124 គ

លដបអតបទ

Line Color

ពណ/បន#ត ពណ/បគនច

n

Highlight Color

ពណ/គកបiងៗ

n

Tint

ពណ/ព)ត, ពណ/ធមជត)

n

True Color Fade Out Color

ពណ/ល)ចបន+)ចម+ង ពណ/សទ

n

Salmon

ពណ/សSយ

adj

purple

ពត/មន

n

Information

ពត/មនជន*យ

n

Tooltip Extended Tips

ពត/មនជន*យបខនម ពត/មនជន*យគល%គអក ង

n

Screen Tips

ពត/មនបញH F ល

n

Input

n

Profile

ពត/មន†#ល * ន

ពត/មនសបHរខបប, ពហម‹ (ពត/មន ខដលមនរHប/វ )គដអH សគលង ន)ងអ hរ កចបល‘7), n

Multimedia

ពហពត/មន ពន1រគពល

tv

Delay

ពន1រគពល (ករ)

n

Delay

ពន1រគពល (បន)

adj

Delayed

ពន

tv

Decompress

ពន

tv

Unzip

ពហ, គកច%ន

adj

Multiple

ពហគកណ

n

Polygon

ពហគកណមHល

n

Rounded Polygon

ពហជគរ %ស

n

Multiselection Multi Operation

ពហកបមណវ )ធ ពហភរ )ចF

n

Multitaskingណ — ល

adj

Halfណ + លញC

adj

Semicondensedណ + លដ)ត

adj

Semibold

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 125 គ

លដបអតបទណ + លភ‡

adj

Semilightណ + លរគងS%ល

adj

Semiexpanded

ព ព$ន,B ទ ទ)ន

adj

Related

ព ( នCP

n

Keyword

ព ( នCP (ដគណ%រខសSងរ )

n

Key (Searching)

ព (បញ Ž

n

Command

ព (សងត

n

Password Master Password

ព (សងតគម ព (សមrនB

n

Syntax

ព (គស

n

Slogan Search key

ព (ខសSងរ ព)ត

adj

Real

ព)ធករ

n

Protocol

ព)ធករ TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

n

TCP/IP protocol

ព)ធករ អ)នគរ %ខណត

n

IP (Internet Protocol)

ព)ន)ត(, ព)ន)ត(ព)ច$យ

tv

Examine

ព)ន)ត(ចHល

v

Log in

ព)ន)ត(ចHល, គម%ល Log In

iv

Log On

ព)ន)ត(ចHល, គម%ល Log In

iv

Sign In

ព)ន)ត(គចញ, គម%ល Log Off

iv

Log Out

ព)ន)ត(គចញ, គម%ល Log Out

iv

Sign Out

ព)ន)ត(សគរច (កខសតទស–នវដ+), កត•តព)ន)ត(សគរច

tv

Censor

ព)ន)ត(គឡ%ងវ )ញ

tv

Review

ព)ន)ត(គឡ%ងវ )ញ (ករ)

n

Revision Describe

ព)ពណ/ន ព)ពណ/ន (ករ)

n

Description

ពCងខ,“ , អកស$យ, ខ,“

tv

Depend

ពP, បខប

tv

Split

គពញច)ត+

adj

Content

គពញថមពល, ថមវន+

adj

Dynamic

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 126 គ

លដបអតបទ

n

គពល

Time

គពលគកកយ

Later

គពល Hច

Down Time

គពលទគនរ

n

Idle Time

គពលគពញ

n

Full time

គពលគវ3សមកសប

n

Rehearse Timing

គពលសរ

n

Time Out

ព1យមម—ងគទvត

tv

Retry

ព(*រ

tv

Hang Up

tv

Suspend

ព(*រ, †“

Hanging Indent

ព(*រករបង•)តស+បន#ត កព©ខដន

n

Boundary

កព©ខដនអតបទ

n

Text Limit

កពមទទ*ល

tv

Accept

កពមគកព˜ង

iv

Consent

n

Agreement

កពមន

tv

Warn

កពមន, កបយ$ត7

n

Warning

កពលៗ

adj

Watermark

កព)ល, ម)នច¡ស

iv

Blur

កពCត+)ករ, គហតករ

n

Event

កពCត+)ប$កត

n

Bulletin

កព•ញ

n

Arrow

កពមគកព˜ង (ករ),

)ចFកពមគកព˜ង

កព•ញចP

Arrow Down

កព•ញគ6Sង

Arrow Left

កព•ញស—

Arrow Right

កព•ញគឡ%ង

Arrow Up

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 127 គ

លដបអតបទ

ភ ភ , ខ,7

n

Section

ភគលកចBន

n

Majority

ភគតMច

n

Minority

ភ ប*ន

n

Quartile

ភ ខបង

n

Denominator

ភ យ

n

Numerator

ភព កយជចស

n

Aging

ភព ស‘7

n

Difference

ភពចណPអ7 ដឆទ, អន)សhភព

n

Dependence

ភព6ប‘7

n

Compatibility

ភពគ6vង

n

Skew Line Skew

ភពគ6vងរបសបន#ត n

Saturation

ភពគទរ

n

Slant

ភពពកង , ភពបខនម, ខ,7 បខនម, បនយ

n

Extension

ភពព)គសស

n

Feature

ភពភ‡,

n

Brightness

ភពមQត

n

Resolution

ភពមនកសប, ភពទគនរ

n

Availability

ភពមត (ឆនពណ/), ភពខច ដច (ឆនពណ/)

n

Contrast

ភពរសឆនរHប<ត

n

Photosensitivity

ភព3ៗឆនពណ/

n

Hue

ភពស‘7, ភពកតqវ‘7

n

Match

ភពស#*ន

n

Redundancy

ភពកសបច¡ប, ភពកតCមកតqវ, ភពព)តកប ដ

n

Authentication

ភពកសអប

n

Opacity

ភពសSយ $ កបវត+)

n

Automation

ភពខ6“ត (ឆនពណ/),

រ )តខ6“ត (ឆនពណ/), ភពចង

រ )តភ‡

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 128 គ

លដបអតបទ

ភពអនគក‘Pពណ/

n

Color Tolerance

ភពអនញšត

n

Permission

ភពអវ )ជŽមន

n

Negation

ភពអ<… បង, ភពសងត, ភព3 ករ

n

Confidentiality

ភពឯ ជន

n

Privacy

ភរ )ចFឆ,#ខងម

n

Foreground Task

ភវន (ករ), ករជញŽង C )ត

n

Meditation

ភសមQ សន

n

Machine Language

ភង

tv

Ping

ភងកតលប

tv

Pingback

គភទ, កបគភទ

n

Genre

គភសជŽ’

n

Beverage

គភ កទព(, កទព(សមGត+)

n

Wealth

ភŽប, ,+លគអយ

tv

Assign

ភŽបជម*យ

tv

Attach

ភŽបគដយសហសញš

tv

Hyphenate

ភŽបគឡ%ងវ )ញ

tv

Reconnect

ភ± គ,“%ល

n

Surprise (Smiley)

គភ±˜វ

n

Guest

) ន គភ±˜វ, មQ សនគភ±˜វ, អត)<ជ

n

Client

គភ±˜វគកប%កបសអuខមវល…

n

E-Mail Client

ភ7 ងរ

n

Agent

ភCបខភតៗ

n

Blink

adj

Incoming

ម ម ដល

ម គទ# 8 សសHរសព#

មណ|លកត•តព)ន)ត( មQត rស (ភព)

Ruby (Phonetic Guide) n

Control Center

n

High Resolution

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 129 គ

លដបអតបទ

មQត rស (ភព) មត)

មត)ពត/មន, បខរបរ*ល មធ(ម

មគធ1បយ, វ )ធ

$ មនសhគពញវយ មនសhស8ល មសន+

n

Full Resolution

n

Idea

n

Feed (Newsfeed)

adj/n Average n

Way

n

Adult

n

Acquaintance

n

Officer

មមរញC

ម¬ជន ម¬ញC

ម¬ដ)ត

ម¬រគងS%ល

ម¬កសល

មQ , យគ¬

Sticky n

People

adj

Ultracondensed

adj

Ultrabold

adj

Ultraexpanded

adj

Ultralight

n

Brand Money-Mouth (Smiley)

មតលយ មកតដ?ន, ទហ3ត

n

Scale

មកតដ?នកបគ,P

n

Grayscale

មន

tv

Contain

មន Cមសរ

adj

Substantial

មនសវត)ភព

adj

Secure

មនកសប, គកត˜ម * ន, ទគនរ

adj

Available

មQ រ , ប3សទតង

n

Marquee

មលសព#

n

Concordance

មQ សន

n

Machine

មQ សនគបPពមrគកប%មŽល

n

Dot Matrix Printer

ម).វ ). (ម)លវ )នទ)

n

M.sec. (Millisecond)

ម)ចខភ7

iv

Wink (Smiley)

ម)ត+ភ +)

n

Friend

ម)ន Sល, ម)នគអ%គព%, គធS%មន ) ដCង

tv

Ignore

ម)នគចPចប, ‘នបញFប

adj

Endless

ម)នដCងអ, ‘នគទស

adj

Innocent (Smiley)

ម)នទគនរ

adj

Unavailable

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 130 គ

លដបអតបទ

ម)នគធS%វ )ញ

tv

Undo

ម)នបនគកត˜ម

adj

Unready

ម)នបនទសhន

adj

Unvisited

ម)នបនគ,±%

adj

Unsent

ម)នបនអន

adj

Unread

ម)នគពញគលញ

adj

Defective

ម)នសមរម(

adj

Improper

ម)នស8ល

adj

Unknown

ម)នអច

tv

Disable

adj

Unreachable

ម)នអចបញ Ž បន

adj

Runaway

ម)នអចបន

adj

Disabled

ម)នអចអនបន

adj

Unreadable

ម)នគអ%គព%ទងអស

tv

Ignore All

ម)លកកម

n

Milligrams

ម)លខមQកត

n

Millimeter

ម‹

n

Media

មឌ

n

MIDIn

Angle

ម ងរ, អន ម

n

Function

ម ជនញ

adj

Professionnal

ម)នអចគ

ដល

ម របរ

Occupation

ម របរ

Occupation

ម របស

n

Item

មន

adj

Previous

មបងS)ល

n

Rotation Angle

មបញFប

n

Final Angle

មគ,—%ម

n

Start Angle

n

Modem

n

Model

មQHដCម, ឧប រ ណ + លភŽប ព(Hគរ % គ មQHខដល

បណ + ញអ)នគរ %ខណត

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 131 គ

លដបអតបទ

n

Module

មHល

adj

Radial

មHល

adj

Round

មHលដ?ន

adj

Local

មHលដ?នទ)ន7ន$យ

n

Database

n

Mosaic

គម%ល Boot

n

Startup

គម%ល Boundary

n

Bound

គម%ល Character Set

n

Charset

គម%ល File Submission

n

File Input (Form HTML)

គម%ល Memo

n

Memorandum

គម%ល Quote

n

Quotation

គម%ល Subdirectory

n

Subfolder

គម%ល Wizard, សSយ $ តរង

n

Autopilot

គម%ល Word Processing Program

n

Word Processor

គម%ល ង 7

tv

Look in

គម%លទព$រជមន

n

Page Preview

មQHឌល,

ញFប

មHសអu ,

នHរវ )ច)កតបង8រHបតHច

Print Page View

គម%លទព$រកតqវគបPពមr គម%លបកង•ម

tv

Zoom Out

គម%លពកង

tv

Zoom In

គម%លម)នគm%ញ

adj

Invisible

គម%លមន

tv

Preview Print Preview

គម%លមនគបPពមr គម

n

Master

គម

n

Parent

គមកឆប

n

Megabyte

គម ណ

n

coefficient

គមត

n

Meta

គមពម¹

n

mould

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 132 គ

លដបអតបទ

គមមQ យ

n

Widow

គមគរ

n

Virus

ខម ធងរង

n

Subtree

ខមគកក

n

Macro

ខមនញវ

n

Menu Drop Down Menu

ខមនញវទ3 ខមនញវគ,—%ម

n

Start Menu

ខមនញវរង

n

Sub Menu

ខមនញវគលចគឡ%ង

n

Popup Menu

ខមវល…, សបកត

n

Mail

ខមវល…អ)នគរ %ខណត, សបកតអ)នគរ %ខណត

n

WebMail

ឆមQល,… ១ ឆមល… គស% ១,៦

n

MileServer time

គមQ ង ឆនឧប របគរ %គសវ គមQ ងគពលរត, គមQ ងគពលគធS%ករ

n

Run-Time

គមQ ន, គធS%គអយស ម

tv

Mount

មFស, មFសរបស

n

Owner

យ , ទទ*ល

tv

Get

យ ម វ )ញ, សគសង8Pម វ)ញ

tv

Recover

យថទសhន…

adj

Perspective

យល

tv

Understand

យលកពម

n

OK

យលកពម, កពមគកព˜ង

tv

Agree

យលកសប

v

Approve

យ‡តជង (គលGiន)

adj

Slower

យ‡តប,ត (គលGiន)

adv

Slowestវចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 133 គ

លដបអតបទ

យថŒ

n

Anchor

គយងក ឡ

n

Cell Reference

គយងគ

Circular Reference

* នឯង

គយបល, ករយល

n

Understanding

គយបលរ*ម

n

Conclusion

គយបលកសប

n

Approvaltv

Seek

រ ទតង

tv

LocateNot Found

រ ម)នគm%ញ រ គម%ល

tv

Find

រ គម%ល

tv

Look up

រ គម%ល មន

tv

Find Previous

រ គម%លបន#ប

tv

Find Next

រ )លគល%

tv

Roll Over

រ –ទ

tv

Save

រ –ទ ជ

tv

Save as

រ –សមមកត

n

Keep Ratio

រខន

tv

Annoy

រខន

tv

Harass

រង

adj

Secondary

រងចគដPកសយ

iv

Pend

រគងS%លខង

adj

Extraexpanded

រចនប<

n

Style

រចនប< ន)ង កទងកទយ

n

Style and Formatting

រចនប<ក មអ hរ

n

Font Style

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 134 គ

លដបអតបទ

រចនសមrនB

n

Structure

រគ6តរ6Hត

adj

Jagged

រគ6តរ6Hត

n

Aliasing

រជ*លច)ត+

adj

Romantic

រត

iv

Run

រនB

n

Socket

របរ ស) ម

n

Farming

របស, ម ទន)ញ

n

Item

របសខ ងកយ

n

Counterfeit

របសចណ 7ងគសvវគw

v/n

Bookmark Live Bookmark

របសចណគល%គសvវគw ទនច)ត+ របង

n

Mask

របងបញH F ល

n

Input Mask

របងបណ + ញរង

n

Subnet mask

របប

n

Count

របបព (

n

Word Count

របយករ

n

Report

របយលដប, រយលដប

n

Index

របរ

n

Bar

របរករងរ

n

Taskbar

របរខង, របរចគហvង

n

Sidebar

របរចណងគជ%ង

n

Title Bar

% រហ$ស របរចបគ,—ម

n

Quick Launch Bar

របរកតចរ ខវ Qប

n

Navigation bar

របរកទងកទយ

n

Formatting Bar

របរម ងរ

n

Function bar

របរខមនញវ

n

Menu Bar

របររមHរ

n

Scroll Bar

របររមHរគដ

n

Horizontal Scrollbar

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 135 គ

លដបអតបទ

របររHបមន+

n

Formula Bar

របរវឌkនភព

n

Progress Bar

របរសនភព

n

Status Bar

របរឧប រ

n

Toolbar

របរឧប រ Hរ

n

Drawing Toolbar

របរឧប រចបង

n

Main Toolbar

របរឧប រកតចរ ខវ Qប

n

Navigation Toolbar

របប

n

Blogroll

របHតគចញ

tv

Abort

រព)ស,

adj

Naughty

tv

Scroll

)ល Hច

រមHរ រមHរគ,—

Scroll Horizontal

រមHររលHន

Smooth Scroll

រម*លកទងកទយ

tv

Distort

រគមvល

iv

Roll

រគមvល<យ

iv

Roll Back

រគមvលគឡ%ង

iv

Roll Up

រយ’គពល ចHលគ

n

Access Time

រយ’គពល ស‘7

n

Lag

n

Trial Period

រល, រល

tv

Collapse

រល អកសបន#ធ

n

Broadband

រលង

tv

Skip

រ3យ

tv

Dissolve

រលC

tv

Prompt

រលC

tv

Remind

រលង

adj

Loose

រគលចពណ/ (ករ)

n

Highlight

រគលចពណ/, បគនចពណ/

tv

Highlight

រហ$សរហ*ន, ប)នកបសប, ឆត

adj

Smart

រយ’គពលស លGង,

*បស លGង

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 136 គ

លដបអតបទ

n

Foot-In-Mouth (Smiley)

adv

Friendly

រង

n

Shape

រង #ប

tv

Block

រងជ*រឈរ, រងសសរ

n

Columnar

រងធរណមកត

n

Geometric Shape

រងរវ, រងកសវ

adj

Slim

រQ ត ({})

n

Curly Bracket

រប

adj

Plain

រប

tv

Count

រQ បរង

tv

Assume

របគស%

adj

Smooth

របគស%

adj

Flat

រយ

tv

List

រយលដប

tv

Index

រយលអ)ត

tv

Detail

រលគពល

adv

Every Time

រវរ

iv

Browse

រ Cង ¡ល, គRកកញ

adj

Persistent

រ Cម, ខ ប

n

Margintv

Wrap

រគអvស * ន រ ទ

រ រ

(គដយ)

Detect and Repair

ន)ង ជ*សជល tv

Explore

រញ

tv

Push

រតមរយP

tv

Wrap Through

រ រ ,

យ ន

Optimal Wrap

រកបគស%រប,ត រHប<ត

n

Photo

រHប<តឥតកពងទ

n

Snapshot

រHបភព

n

Image

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 137 គ

លដបអតបទ

រHបភព ណតគដយវ )ចទ$រ

n

Vectorized Image

រHបភពខដលមន ន#យ *.bmp

n

Bitmap

រHបភពបណ• កបកស

n

Posterize

រHបភពពន(ល

n

Figure

រHបភពលអ

n

Illustration Pornographic image

រHបភពអសអភស រHបភពគអក ង

n

Screenshot

រHបមន+

n

Formula

រHបរង ន)ង ម ងរ

n

Look and Feel

រHបរងខងគកœ

n

Appearance

រHបសញš, រHបតណង

n

Icon

រHបសញš, រHបស‘ល

n

Logo

រHបសញšពណ)ជ

n

Trademark

រHប)យប$ណ•

n

Currency

រ*ចរល

adj

Done

រ*ម

adj

Unitary

រ*មខង ង 7

Inner Join

រ*មខងស—

Right Join

រ*ម‘7, ភŽប, សហ’

tv

Associate

រ*មចខណ

n

Contribute

n

Contribution

រ*មចខណ

(ករ)

Left Join

រ*មគ6Sង, ភŽបគ6Sង tv

Include

រ*មគយបល, យលជយ*ម

tv

Conclude

គរvបច

tv

Prepare

គរvបច

tv

Initialize (Storage Medium)

គរvបចទព$រ (ករ)

n

Page Setup

គរvបចគអយមនសណ — បធ7ប

n

Defragmentation

រ*មបញFH ល, រ*មមន

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 138 គ

លដបអតបទ

គរvបលដប

tv

Sort

គរvបលដប តម

tv

Sort by

គរvបសណ + ប, គរvបចគអយមនសណ + បធ7ប, គរvបច

tv

Arrange

ឆរអង8ស មHលន)ធ)

n

Fund raising

គរង,ល)ត

n

Manufacturer

ល • ណ|

n

Condition

ល • ណ| )ចFកពមគកព˜ង

n

Terms of Agreement

ល •ណ’តរង

n

Table Properties

ល •ណ’

n

Properties

ល •ណ’អ hរ

n

Typeface

ល •ណ|

n

Criteria

លដប

n

Order

លដប គឡ%ង

adj

Ascending (Order)

លដប rសជង

adj

Superordinate

លទB,ល

n

Result

លទB,លគបPពមr

n

Printout

លទBភព

n

Ability

លទBភព ចHលគ

n

Accessibility

លន

n

Pattern

លនគដ%ម

n

Default

លបតម

tv

Stalk

លយគចញ

tv

Overhang

លហHរទC , ខ hទC

n

Stream

លហHរអតបទ

n

Text Flow

លខហកយ

n

Leisure

លអ)ត (គសច —)

n

Detailវចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 139 គ

លដបអតបទ

3

n

BCC (Blind Carbon Copy)

3យ

tv

Blend(tv)

3ខលង (ខដល), ច គចញ (ខដល)

adj

Outgoing

ល) )តជHនដណCង

n

Newsletter

ល) )តខតងតង

n

Credential

ល) )តខបបបទ

n

Form Letter

ល)ចបន—)ចម—ង

tv

Fade Out

ល)បចP

tv

Immerge

លCប

adj

Engraved

លបគចញ

tv

Delete

លបគចល

tv

Erase

លបបបត

tv

Purge

លបសអត, ជរP

tv

Clear

ល*ចចលង (ខ,7 ទន)

tv

Pirate (Software)

គល%

prep

On

គល% ខលង

adv

Except

គល% គឡ%ងគល%

tv

Raise

គល%គទvត

adj

Upper

គល%បណ — ញ

adj

Online

គល%សចណP

iv/tv

Overflow

គល%សលប

adj

Overwhelming

គល´នជង

adj

Faster

គល´នប,ត

adj

Fastest Tongue-Out

គលvនអណ — ត គល

Hដ តបន

n

Zip code

គល

Hដ, គល ស‘ល

n

Serial Number

គល

Hដឆកបសណយ…

n

Postal Code

n

Even Number

គល គល

H

Stagger Odd

Hទបជងគល គសស

គល ទព$រ

n

Page Number

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 140 គ

លដបអតបទ

គល គយង

n

Footnote

គល គយងចង

n

Endnote

គល រនB

n

Socket Number

គល គរvង

n

Numbering

គល លដប

adj

Ordinal Number

គល ស‘ល

n

Index

គល ស‘លអ7 គកប%កបស, អត+សញšណអ7 គកប%កបស

n

User ID

គល គសសទបជងគល

Stagger Even H

គល សបន, អត+សញšណសបន

n

Build ID

គលងជសគលង

tv

Play a Sound

គលងគឡ%ងវ )ញ

n

Playback

គលចគចញ

iv

Appear

គលចបន—)ចម—ង

tv

Fade In

គលចគឡ%ង

adj

Pop Up

គលចគឡ%ង

tv

Emerge

ខលងខ6

tv

Uncheck Uncheck all

ខលងខ6 ទងអស ខលងដ ទរង, ខលងបនគរvបច

adj

Unformatted

ខលងតភŽប

tv

Unlink

ខលងតគល%ង

tv

Uninstall (Program)

ខលងគធS%គអយស ម

v

Desactivate

ខលងបគពញ

adj

Unfilled

ខលង,#

tv

Unload

ខលងសគកមចច)ត+

adj

Undecided (Smiley)

គ3ត

iv

Jump

គ3ហធត

n

Metal

ល¡

n

Cascade

ល¡ត (ករ)

tv

Patrol

ល¡យ

n

Blend

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 141 គ

លដបអតបទ

គលGiន

n

Speed

គលGiន ចHលគ

n

Access Speed

លមនCងសuម

tv

Fit to Frame

លមនCងសស8ន

tv

Fit on Screen

លSង C គលSយ % , 3ត

adj

Wide

ល“លត “)

adj

Fine

ល“ត )

adj

Tiny

ល“ត ) ល“ន

adj

Sophistic

វ 8

n

Passage

វងក ច

n

Parentheses

វងក ច

n

Round Bracket

n

Progress

វណ|វងŒ

n

Contour

វណ• យត+)

n

Diacritic, Diacritical Mark

វត

n

Object (Thing)

វត, របសរបរ, សភរ’

n

Stuff

វតក ឡCង

n

Lathe Object

វន#នករ

n

Salutation

វយ (អ hរ)

tv

Type

វយចHល

iv

Enter

វយតឆល

tv

Rate

វយតឆល

tv

Evaluate

វយតឆល (ករ)

n

Evaluation

វយនភព

n

Texture

វយបញH F ល

tv

Enterវឌkនភព, ដគណ%រគវចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 142 គ

លដបអតបទ

វល

n

Field

វលគ•P

n

Namespace

វលទគនរ

n

Free space

វលទស រ

n

Slave Field

វលបញH F ល

Input Field

វលគម

Master Field

វលអ)នគរ %ខណត, ទកបជអ)នគរ %ខណត

n

Cyberspace

វ ) ភ‹ ខ រ

n

Wikipedia khmer

វ ) ម‹

n

Wikimedia

វ )ចរ, គយបល សរគសរជអ hរ

n

Comment

វ )ចរកបត) ម, វ )ចរកតលប, កបត) មគ6%យតប

n

Feedback

វ )ជŽជវP

n

Career

វ )ជŽគរvបពម¹អ hរ

n

Typography

វ )ញšបនបកត

n

Certificate

វ )ឌអH

n

Video

វ )ធននន

n

Rules

វ )ធ, មគធ1បយ

n

Method

វ )ធគដPកសយ

n

Approach

វ )ធសសស+

n

Methodology

វ )នគដសhបគរ%គសវ ២០០៣

n

Windows Server 2003

វ )ន.

n

Sec. (Second)

វ )ភ

tv

Analyze

វ )ភ

tv

Scan

វ )ភ ពត/មនគចញចHល

n

Input-Output Analysis

វ )ភ ខវ ខញ

n

Analysis

វ )មកត

n

Dimension

វ )សល ម

n

Spectrum

វ )សល ម

adj

Spectral

វ )សលភព

n

Span

វ )សលភព

n

Scope

(ករ)

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 143 គ

លដបអតបទ

Recreation

វ )សhមកល, គពលសរ គវ %លដ…វQយដ…ខវ Qប, ខវ Qបឆស<…

n

World Wide Web (WWW)

គវទ)ក, ទកបជមត)

n

Forum

គវនកងរ, សម$យស) –, ករកបជ, គល% , គវន

n

Session

គវយ1 រ

n

Grammar

គវវចនសព#

n

Synonym

ខវ Qប, អ)នគរ %ខណត

n

Web Static web

$ ខវ Qប<)រវន+ n

Web Site

ស ម

tv

Activate

ស ម

adj

Active

ស មភព

n

Activity

ស ល

adj

Global

សខន

adj

Important

សខនប,ត

adj

Critical

ស‘ល

v

Mark

ស‘លអត+សញš, ស‘លភ)នភ

n

Identity

សង

tv

Hibernate

សងខង

adj

Double-sided

សងŒត

tv

Press

សងŒត (សគលង)

n

Emphasis

សងŒតក‘បចច (ករ)

n

Keystroke

សងŒតចP

tv

Hold Down

សងŒតសគលង

tv

Accent

សគង•ប

adj

Brief

ខវ Qបឆស<…, តបនបណ — ញ, ទតងអ)នគរ %ខណតវចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 144 គ

លដបអតបទ

សគង•ប

tv/n

Summarize

សគសង8P

tv

Salvage

សគសង8Pម វ)ញ (ករ)

n

Recovery

សញš

n

Signal

សញš ដងគ vប { }

n

Brace

សញš វងដងគ vប [ ]

n

Bracket

សញš ណតកព©ខដន

n

Delimiter

សញšគ G˜ស

n

Decimal Separator

សញš ណ

n

Multiplication Sign

សញš Hសគកកម

n

Underscore

សញšគក‘Pថ7

n

Redeye

សញšចណចគ G˜ស (;)

n

Semicolon

សញšខច

n

Division Sign Minus Sign

សញšដ សញšបខប , សញšចPបន#ត

n

Break

សញšបខប

n

Thousands Separator

#ងពន

Plus Sign

សញšបH សញšកបមណវ )ធ

n

Operator

សញš†Œយ

n

Asterisk

សញš†#ល * ន, គល ស‘ល, អត+សញš

n

ID

សញšគល

n

Digit

សញšស‘ល

n

Mark

សញšគស%

n

Equal Sign

សញšអរមណ…

n

Smiley

សញšអរមណ…

n

Emoticon

សខដង (ករ), បញ F ង (ករ)

n

Show

សគ·, បញ Ž

tv

Specify

សគ·ខងម

iv

Forward

សគ·ខងគល%

adv

Upward

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 145 គ

លដបអតបទ

សណពS

n

Favorite

សណល

n

Junk

n

Character Set

សណបន#Pគសv SតHច, សណឈប

n

Chipset

សណគរ´ង, សណឯ សរ

n

Dossier

សណសuម, គក iងសuម

n

Frameset

សណឯ សរ

n

File

សណ*រ, សណ*រអគងŒត

n

Query

សណត*អ hរ,

ញFបត*អ hរ

Shuffle questions

សណ*របង“Hស សណ*របនស*រញC ញប

n

FAQ (Frequently Asked Question)

សគណ%

n

Proposal

សគណ%

n

Request

សគណរ

n

Writing

សណ ? ន

n

Posture

សត)

n

Memory

សត)កទនប

n

Buffer

សត)បរង

n

Allocation Memory

សត)បH +រ

n

Swap Memory

សត)ភŽប ( ងឈប) 7

n

Cache

សន*នគវ¬រ

n

Idiom

n

Expression

សគនvង, ករសងŒតសគលង

n

Accent

សន#ន

tv

dialog

សន#ន (ករ)

n

dialog

សន7)សទតមវ )ឌអH

n

Video Conference

សនត,

tv

Suppose

សន*នគវ¬រ,

)តថ

គន–ម

Line Joint

សន បន#ត សនC

n

Sheet

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 146 គ

លដបអតបទ

n

Worksheet

សនC គឆ7ត

n

Vote

សនC រចនប<

n

Stylesheet

សនC

)ចFករ, សនC ករងរ

CSS (Cascade Style Sheets)

សនC រចនប<គដយល¡ សនC 3ត

n

Spreadsheet

សប

n

Skin

សបកត

n

Letter

សបកតពត/មនឥត )តឆ<, ល) )តពត/មនឥត )តឆ<

n

Free News Letters

សបកតគអឡ)ចកតqន)ច, អuខមវល…

n

Electronic Mail

សភពទគងS%

n

functionality

សភរ’ករ )យល$យ, ឆ,#ខងគកកយសបកត

n

Stationery

សភរ’បនh, ឧប រ បនh

n

Accessories

សមកល ម

n

Synchronization

សម‘7, ,8H,8ង

tv

Match

សមតភព

n

Capability

សមលម

tv

Fit

សមស*ន (ភព)

n

Fitness Appropriate

សមកសប សមគហត,ល

adj

Logical

សម ម

n

Association

សមជ) ភព

n

Membership

សមមកត

n

Aspect Ratio Constraint Proportion

សមមកតបង• សមសភ , អង8,h

n

Component

សមសភព

n

Composition

សកម•លចគនPត*អ hរ

tv

Kern

សរង

n

Quote

សរងគចញ

n

Extraction

សរងគចញគដយ * នឯង

adj

Self-Extracting

n

Blockquote

សរងបណ—, សរងទងដ

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 147 គ

លដបអតបទ

សរប, 6ប

tv

Adapt

សរបសរ*ល (ករ), ករ,+លគសច +ទ ច)ត+

n

Moderation

សរបសរ*ល, គធS%គអយសមលម

tv

Moderate

សរគសរ

tv

Write

សរគសរជន

tv

Overwrite

សរគសរសងត

iv

Cipher

សរគសរអ hរធ

tv

Capitalize

សរម

n

Trash

សរលបន#

tv

relieve

សរបរង

n

Subtotal

សគរច, គជ ជ$យ

iv

Succeed

សខរ

n

Yell (Smiley)

សគលងធ

n

Dump

សគលង,+

n

Stereo

សគលងរខន

adj

Noise

សហភព, ភពរ*បរ*ម

n

Union

សហសញšម)នបខប

Non-Breaking Hyphen

សហសម$យ

Contemporary n

Challenge

ស លGង

tv

Test

ស លGង (ករ)

n

Trial

សចគរ´ង

n

Scenario

សធរណ’

adj

Public

សមញš

adj

Simple

សយ Hន

n

Calves

សរ

n

Message3ង (ករ)

Notifications, friend notifications

សរដណCង, ដណCងម)ត+ភ +) សរដណCង, សរជHនដណCង

n

Notification

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 148 គ

លដបអតបទ

សរកបញប

n

Instant Message

សរពត/មន

n

Newspapers

សរសណល

n

Junk Mail

សសង

iv

Chat

សសងសគលង

n

Voice Chat Religion & Beliefs

សសន & ជគន´ ស)ទB) ចHលគ

n

Access Rights

ស)ទB)ច¡បចលង, រ –ស)ទB), ស)ទB)អ7 ន)ពនB

tv

Copyright

ស)ន<…មគរ %, សងទខមQកត

n

Centimeter (Centimetre)

ស)លGPកតប)ទ (រHបភព)

n

Collage

ស)លG’គពញន)យម

n

Pop Art

ស)លG’អ hរ

n

Word Art

ស)លG’អ hរ

n

Fontwork

សគមកទ

n

Symmetry Circuit

ស‡រ Cត, បន#Pខ hសrនតHចៗ គល%ក+រគអឡ)ចកតqន)ច សពល ម

n

Validation

សពលភព

n

Validity

សuម

n

Frame

សuម

n

Border

សuម ន)ង កសគមល

n

Border and Shading

សuម ងត* 7

n

Inline Frame

សuមអខណ—ត

n

Floating Frame

សវត)ភព

n

Safety

សវត)ភព, សន+)ស

n

Security

សវត)ភព rស

n

High Security

សវត)ភពបណ + ញ

n

Network Security Give me the chance to be crazy about you.

សHម,+លឱកសគអយ ± ខដល6Œ*តវគងSង គដយសរអ7 ។ ស*រ

tv

Ask

ស*រ, អគងŒត

tv

Query

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 149 គ

លដបអតបទ

Ask Every Time

ស*ររលគពល ស*រអគងŒត

tv

Inquire

គស%ច

n

Laughing (Smiley)

គសv បញ S H F លរ*ម‘7

n

Integrated Circuit

គសvគរvល

adj

Serial

គសvវគw អសយដ?ន

n

Address Book

គសvវគw )ចFករ, គសvវគwករងរ

n

Workbook

គសvវគwចណ)ត

n

Scrapbook

គសvវគwឆដ, គសvវគwខណន

n

Manual

n

Soft books

គសvវគwទន, គសvវគwជឯ សរ(files), ជសគលង, ជម‹(medias) ខដលគកប%កបស គល% ព(Hគរ %

Hard books

គសvវគwរ Cង, គសvវគwជក ដស, ជសC រ Cត, ជ†#ងស)3 n

Personal Address Book

គសvវគwគអឡ)ចកតqន)ច, អuគសvវគw

n

E-Book (Electronic Book)

គសច —ខ<ងករ

n

Statement

គសច —កបកស, ករកបកស

n

Announcement

គសច —គយង

n

Reference

គសច —គយង6ង

n

Cross-reference

គសច —សគង•ប

n

Brief

គសច —អនញšត, ករអនញšត

n

Authorization

គសច + ណត

n

Attribute

គសច +កបកស, កបកស (អគ<រ)

n

Declaration

គសច +កបថ7, បណងកបថ7

n

Will

គសច +សគង•ប

n

Abstract

គសuរ

n

Series

គសវសរ

n

SMS (Short Message Service)

ឆស<…, ទព$រខវ Qប, តបនបណ + ញ, ទតងគល%អ)នគរ %ខណត

n

Site

គសភ$ណភព

n

Beauty

គសសខន, គសប<ម

n

Primary Key

សស8នគពញ

n

Full Screen

គសvវគwអសយដ?ន†#ល * ន

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 150 គ

លដបអតបទ

សស8ប, អ hរ Hដបងžប

n

Reserved

ស=បគស=˜ម, សង, គRគស=˜ម ស—រ, គធS%គ

គដ%ម

Script

tv

Restore Restore Default

ស—រលនគដ%ម ស+ងដរ, ខ7ត រH, បទដ?ន

n

Standard

គស+ង %

adj

Thin

ខស+ង, គm%ញ†#លខភ7

adj

Evident

ខស+ង, សខដង

tv

Perform

សនភព

n

Status

សន, សនចង

n

Terminal

សនយទទ*ល

n

Dumb Terminal

សបន

tv

Build

សត ) )

n

Statistics

ស#ង

adj

Specular

ស#ងរ

tv

Probe

ស#*ន

tv

Duplicate

ស7ម, ដន

n

Track

ស7មគមឆដ

n

Thumbprint

ស7H , ខសល, ចនក ឡHម

n

Shell

គស7%

tv

Request

សr

n

Tray

សrHល

n

Spool Spirituality

សរតន)យម គស%ៗ‘7

adv

Evenly

កសងគចញ

tv

Extract

កសទប

n

Layer

កសប

adj

Parallel

កសព)ចកសព)ល

adj

Fuzzy

កសគមល

n

Shadow

កសអប

adj

Dim

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 151 គ

លដបអតបទ

កសអប

adj

Opaque

កសយ

tv

Unpack

កសល

adj

Light

កសវកជវ

tv

Research

កសវកជវ(ករ)

n

Research

កស•ច

adj

Sharpen

ខកស

iv

Yell (Smiley)

គកសប

tv

Encapsulate

សស8ន

n

Screen

ស ,ប

n

Label

សបកព)ល

n

Pane

សយ, ទព$ររ )ល

n

Slide (Presentation)

សSយ $ ណតទរង

n

Auto Configuration

សSយ $ ខណតរHវ

n

AutoCorrect

សSយ $ ណ, អណច, អនភព

n

Power

សSយ $ ក បក ង, សSយ $ បញ Ž , រតគដយសSយ $ កបវត+)

n

Autorun

សSយ $ ចគល%យ

n

AutoAnswer

សSយ $ តរង

n

Auto Filter

សSយ $ ទរង

n

AutoFormat

សSយ $ បគងŒ%ន

n

AutoIncrement Auto Fit To

សSយ $ បនh, សSយ $ តរHវ សSយ $ បគពញ

n

Auto Completion

សSយ $ កបវត+)

pref

Auto

សSយ $ កបវត+)

adj

Automatic

សSយ $ ,#

tv

Auto-Load

សSយ $ រ –ទ

n

Autosave

n

Auto Detection

សSយ $ រមHរ

n

Autoscroll

សSយ $ សគង•ប

n

AutoAbstract

សSយ $ រប

គហ%ញ

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 152 គ

លដបអតបទ

សSយ $ សបកត, សSយ $ ល) )ត

n

AutoMail

សSយ $ អតបទ

n

Autotext

ខសSងរ

tv

Search

ខសSងរ

tv

Look for

ខសSងរ

(ករ)

n

Search

ខសSងរ

(ដគណ%រ)

n

Searching

ខសSងរ

ភពកសគដvង

n

Similarity Search

ខសSងរ គ‘លគ·

Goal Seek

ខសSងរ បខនម

Incrementally Search

ស“ប, ម)នចHលច)ត+

tv

Hate

n

Signature

ហ ហតគលខ

Raw signature

ហតគលខគ¾ ហតគលខឌជ<ល

n

Digital Signature

¬តគរvន

tv

Learn

ហCង–

adj

Violent

ហ‡ប, ឧប រកបជបណ + ញ

n

Hub

ហច

tv

Pass

ហHត (ករ)

n

Extrusion

ហ*សសម$យ

adj

Outdated

គហត ន)ង ,ល (គហតគភទ ន)ង គហត,ល)

n

Cause & Effects

គហត,ល, កបស)ទB)ភព, លទB,ល

n

Effects

គហត,ល, ,លឆនគហត

n

Effects

គហតគភទ, គភទឆនគហត

n

Cause

គហតសម, គហតខដលសមគហត,ល

n

Reason

គ¬Pគចញព

tv

Fly out

គ›

tv

Call

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 153 គ

លដបអតបទ

គ› (ទHរស$ព)#

tv

Dial

គ› * នឯង (ករ)

n

Recursion

គ›ចHល

tv

Dial In

គ›កតលប

tv

Callback

គ›ទHរស$ព# (អ7 )

n

Dialer

គ›គឡ%ងវ )ញ (ទHរស$ព#)

tv

Redial

¬8មQ

n

Gamma

ហuH គរដ 8

n

Gouraud

ហºតត… S , ឯ តរងSសអគមរ )កង

n

Feet

ហuត<… S , រងSសអងគ ស

n

Foot

គសហS ង

n

Frequency

n

Laser

អ •រវ )រទB

n

Spelling

អ •រវ )រទB ន)ង គវយ1 រ

n

Spelling and Grammar

អ$ h

n

Axis

អ hរ

n

Characters

អ hរ, ចរ )

n

Character

អ hរ Hដ

n

Code

អ hរ Hដ,ល)ត,ល, អ hរ ដ H របរ

n

Bar Code

អ hរ Hដព)សពល

n

Malicious code

អ hរចង, បចF$យ

n

Suffix

ឡ ឡខសuរវចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 154 គ

លដបអតបទ

អ hរតHច

n

Lowercase

អ hរតHចគកកម

n

Subscript

អ hរតHចគល%

n

Superscript

អ hរធ

n

Uppercase

អ hរធ

n

Capital Letter Drop Cap

អ hរធគដ%ម ថ ណ| អ hរធគRគដ%មព (

n

Title Case Small Capitals

អ hរពមrតHច អងគ ស

gen

English

អងខតន

n

Antenna

អគងŒត (អ7 )

n

Detective

អង8

n

Operand

អង8ករ, ករចតខចង

n

Organization

អង8បញ Ž ពHល, អង8បញ Ž មជkCម

n

Central Processing Unit (CPU)

អង8ភព

n

Entity

រ )ត

n

Degree

អចលនវត

n

Real Estate

អ‹អH, សគលង

adj

Audio

អណន

n

Reading

អខណ+តគ6Sង

n

Floating left

អតគចPគសP, ដបHង

adj

Dummy

) ន អត)<ជ

n

Customer

អត)<)វ )ន$យបណ — ញ

n

Netiquette

អត)បរម

n

Maximum

អតបទ

n

Text

អតបទ កតqវបនគកជ%សយ

n

Selected Text

អតបទ, របស

n

Article

អង–,

Alternative Text

អតបទឆស អតបទតភŽបតណ rស

n

Hypertext

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 155 គ

លដបអតបទ

អតបទធមត

n

Plain Text

អតបទសបHរ

n

Rich Text

អកត

n

Rate

អគ<រ

n

Variable

អគ<ររប

n

Counter Variable

អន,

adj

Bad

អនន+ភព, ភព‘នទបញFប

n

Infinity

អនម)

adj

Anonymous

Hច, អក

Aggregate Function

អន ម ,— អនញšត)

tv

Allow

អនញšត), អចបន

tv

Enable

អនវត—, Apply for : ដ ព (

tv

Apply

អនវត+ (ករ)

n

Application

អនសញš

n

Convention

អនសhរណ’

n

Memo

អន+រករ )យល$យ

adj

Interoffice

អន+រម

n

User Interface

អន+រស ម

adj

Interactive

អន+រស ម (ភព)

n

Interactivity

អន+រស មភព

n

Interaction

អបអរសទរ

n

Congratulations

អបGបរ )ម

n

Minimum

អពវនវ

tv

Invoke

អគព%, ស មភព

n

Action

អភ)បល (ករ)

n

Administration

អ7 គកប%កបស

អភ)បល (ករ) ខវ Qបឆស<…

Web site administration

អភ)បល (អ7 ) ខវ Qបឆស<…

Web site administrator

អភ)បល (អ7 ), អភ)បល រ អភ)បល )ចFបណ + ញអយធ

n

Administrator IT Network Administration

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 156 គ

លដបអតបទ

អភ)បលពឆ=យ

n

Remote Administration

អភ)វឌk (អ7 )

n

Developer

អរHប

adj

Abstract

អស ម

tv

Deactivate

អស ម

adj

Inactive

អសគពល

iv

Time Out

អសមកល

adj

Asynchronous

អសសគណ%ច

adj

Humorous

អកសធត

n

Climate

អកកត (ភព), អកកតន)យម,

n

Nudity

អ យមQង

n

Argument

អង

n

Pool

អងបញ Ž ប

n

Connection Pools

អច ចHលគ

adj

Accessible

អចដ គចញ

adj

Removable

អច<តចលង

adj

Recordable

អចគធS%បន

adj

Possible

អចកបត)បត+)បន

adj

Executable

អចយ*របន, ចល$ត

adj

Portable

អចសរប, អច6ប

adj

Adaptive

អជ±បណ•

n

License

អណឡ

n

Analog

អ<… បង, សងត

adj

Confidential

អទ)ភព

n

Priority

អទ)ភព rស

n

High Priority

អទ)សគងŒត

n

Initials

អន

tv

Read

អន ±

n

Readme IT (Information Technology)

អយធ (បគចF វ )ទ1ពត/មន) អគរ

n

Array

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 157 គ

លដបអតបទ

អគវ %<រ

n

Avatar

អសយដ?ន

n

Address

អសយដ?ន URL

n

URL

អសយដ?ន URL ដចខត

n

Absolute URL

អសយដ?ន URL ខកបកប•ល

n

Relative URL

អសយដ?នកតឡប

n

Return Address

អសយដ?នអuខមវល…

n

E-Mail Address

អ)នគរ %ខណត

n

Internet

) ®… (១ អuន ) ®… គស% ២,៥៤ ស.ម.) អuន

n

Inch

អu-គសvវគw, គសvវគwគអឡ)ចកតqន)ច

n

ebook (electronic book)

អuពណ)ជ

n

ecommerce (electronic commerce)

អuពណ)ជŽ

n

E-Commerce (Electronic Commerce)

អuខមវល…

n

E-Mail (Email)

អuខមវល… ឥតបនករ, សរឥតបនករ, អតបទម)នបនករ

n

Spam

អuខមវល…, អuសបកត

n

email (electronic mail)

អuស‡រខណត

n

Ethernet

អuអតបទ

n

etext (electronic text)

n

egovernance (electronic governance)

អហSសត )

n

Offset

អHស, ទញគល%

tv

Drag

គអក ងទបពន‡

n

Anti-Glare Screen

គអយន)យមន$យ

tv

Define

គអយស7

tv

Host

អ7 កនកបបញŽចPគ•P

n

registrar

អ7 ករពរ

n

Protector

អ7 ក បក ង ពត/មន†#ល * ន

n

Profile Manager

n

Postmaster

អuអភ)បល )ចF (មនករក បក ង អត+សញšណបណ• , ល) )ត6ងខដន, បណ• គប% បរ, ករបងពនBដរជHនរដ?, ករចPគ•Pគរvន, ... តមបណ + ញអ)នគរ %ខណត)

អ7 ក បក ងឆកបសណយ… អ7 ក បក ងអយធ

IT Manager

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 158 គ

លដបអតបទ

អ7 ចអ គលង

n

Teaser

អ7 ចសជង

n

Senior

អ7 ចPហតគលខ

n

Signer

អ7 ចHលច)ត+

n

Fan

អ7 គ6%យ6ង

n

Correspondent

អ7 ជញH Ž ន, ឧប រជញH Ž ន

n

Carrier

អ7 ជទស

n

Disclaimer

អ7 ជនញខវ Qប

n

Webmaster

អ7 ជន*យករ

n

Wizard

អ7 ជន*យករទ)ន7ន$យ

n

DataPilot

អ7 គដPកសយ

n

Handler

អ7 ខតងរគលច

n

Designer

អ7 ខ<ទ

n

Maintainer

អ7 ទទ*ល

n

Recipient

អ7 ទទ*ល សកតqវ

n

Principal

អ7 នសរ យQ ហu,H យQ ហuH ខមសh)នច‡រ

n

Yahoo messenger

អ7 នសរ, ខមសh)នច‡រ

n

Messenger

អ7 ន)ពនB

n

Author

អ7 បពន, អ7 រគ3ភ

n

Intruder Consumer

អ7 បរ )គភ , អ7 គកប%កបស ឧបគភ បរ )គភ អ7 គកប%កបស

n

User

អ7 គកប%កបសចង

n

End User

អ7 គកប%កបសព)គសស, អ7 គកប%កបសជន rស

n

Super User

អ7 ,8ត,8ង

n

Provider

អ7 គ,±%

n

Sender

អ7 †សប—Hរ

n

Munger

អ7 ,hពS,–យ

n

Publisher

អ7 ម គទ# 8 ស

n

Guide

អ7 រ*មចខណ

n

Contributor

អ7 វ )ភ

n

Analyst

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 159 គ

លដបអតបទ

អ7 សរគសរ

មវ )ធអនវត+, សគណរ រ

Application Programmer

មវ )ធអនវត+

អ7 សរគសរ មវ )ធ

n

Programmer

អ7 អភ)បលបណ + ញ

n

Network Administrator IT Network Administrator

អ7 អភ)បលបណ + ញអយធ អ7 អភ)បលកបព$នB

n

System Administrator

អ7 អភ)បលខវ Qប

n

Web Admin

អSៗភŽបជម*យសបកត

n

Enclosure

ឥណទន

n

Credit

ឥរ )យប<

n

Behavior

ឧទហរ

n

example

ឧគទ#សនម (ករ)

n

Presentation

ឧទ4ម6គចក: (ហ>ល@ABខបថF រ : helicopter)

n

Helicopter

ឧប រ

n

Tool

ឧប រ ( មវ )ធ)

n

Manager (Program)

ឧប រ របប

n

Counter

ឧប រ សរប, ឧប រ 6ប

n

Adaptor

ឧប រ សរប,# ឯ សរ

n

Storage Device

ឧប រ, សភរP

n

Device

ឧប រ( មវ )ធកកហS ) សរបអ7 សរគសរ មវ )ធអនវត+ អចអភ)វឌkបនគល´ន

Interface Builders

ក ប មវ )ធអនវត+

ឧប រ ណតគពល

n

Timer

ឧប រ )ល

n

Slider

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 160 គ

លដបអតបទ

Rich editor

ឧប រខ ខកបសបHរ ឧប រខ ខកបអតបទ

n

Text Editor

ឧប រ )តគល

n

Calculator

ឧប រ HសកកហS)

n

Plotter

ឧប រក បក ងបង“*ច

n

Window Manager

ឧប រក បក ងឆស<…

n

Site Manager

% រហ$ស ឧប រចបគ,—ម

n

Quick Launcher

ឧប រកចCប

n

Crop Tool

ឧប រគដPកសយ

n

Resolver

ឧប រគដPអ hរ Hដ, ឧប រកសយអ hរ Hដ

n

Decoder

ឧប រតរង

n

Filter

ឧប រតគល%ង

n

Installer

ឧប រតមដនព)ន)ត( (ខ,7 រ Cង), មQ គន%គរ % (ខ,7 រ Cង),

n

Monitor (Hardware)

ឧប រតមដនព)ន)ត( (លទB,ល,hពS,–យ)

n

Monitor

ឧប រខតង

n

Composer

n

Navigator (Program)

n

Controller

ឧប រកតចរ

( មវ )ធ)

ឧប រកត•តព)ន)ត( ឧប រកត•តព)ន)ត( មស)ទB)

Domain Controller

ឧប រកត•តព)ន)ត( មស)ទB) គ6%យតប<

A new replica DC

ឧប រគធS%របសខ ងកយ

n

Simulator

ឧប របញ F ង

n

Beamer

ឧប របន+ ពណ/

n

Eyedropper

ឧប របខប បញ ž , ឧប រគដPកសយបញ ž

n

Troubleshooter

ឧប របពងសគលង

n

Speaker

ឧប របខលង

n

Converter

ឧប របខលងជអ hរ Hដ

n

Encoder

ឧប រគបPពមr

n

Printer

ឧប រប+Hរឆស

n

Switch

ឧប រគកប%កបស, ឧប រជន*យ

n

Utility

ឧប រ,#

n

Container

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 161 គ

លដបអតបទ

ឧប រភŽប

n

Connector

ឧប រគម%ល

n

Viewer

ឧប ររលC

n

Reminder

ឧប ររវបQស+¯

n

Tuner

n

Browser

n

File Browser

( មវ )ធ)

n

Explorer (Program)

ឧប រវស ណភពព (សងត

n

Password Quality Meter

ឧប រវសសបHរខបប

n

Multimeter

ឧប រស‘លអត+សញš

n

Identifier

ឧប រសរបសរ*ល

n

Moderator

ឧប រគសŒន

n

Scanner

ឧប រខសSងរ

n

Search Engine

ឧបតម¹ រ, អ7 ធន

n

Sponsor

n

Root

មវ )ធរវរ

ឧប ររវរ ,

ឧប ររវរ សណឯ សរ ឧប ររ រ

ឬ ឬស

ឯ Mono

ឯ ឯ តកបព$នB

n

System Unit

ឯ តរងSស

n

Measurement Unit

ឯ សរ

n

Document

ឯ សរ ណតគហត

n

Log File

ឯ សរ Hច

n

Corrupted File

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 162 គ

លដបអតបទ

ឯ សរខច រខល

n

Shared File

ឯ សរជបគស

n

Locked File

ឯ សរទគទ

n

Blank Document

ឯ សរបច

n

Batch File

ឯ សរភŽប

n

Attachment

ឯ សរមលសព#

n

Concordant File Master Document

ឯ សរគម ឯ សរគមគរ 6ង

n

Infected File

ឯ សរសrHល

n

Spool File

ឯ ស)ទB)

n

Privilege

ឯ ស)ទB) ចHលគ

n

Access Privileges

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 163 គ

លដបអតបទ

PC (Personal Computer) Architecture – សបត( ម ឆន កបអបអន CD/DVD

ព(Hគរ %†#ល * ន

ធង ព(H គរ %

សស8ន (screen)

(Computer Tower)

ផT$ ងកបទ

( CD/DVD Drive)

(Interface)

ណ+រ

(Mouse) ក+រចច (Keyboard)

កបអបថសរ Cង

( Hard Drive)

ក+រគម

( Mainboard)

កប អប ថសរ Cង S.ATA

កប អប ថសរ Cង IDE / ATA / PATA

ខ hត ឆ បល PATA នង SATA (PATA & SATA Connection Cables) ឧប រតភŽបទរ 775

( Socket 775 Connector

កបគឡP សត) DDR2

(DDR2 DIMM Memory Slots)

ឧប រតភŽប ATX

ឧប រតភŽប†# ងខងគកកយ

( ATX Power Connector)

(Back Panel Connectors)

¡លតណ

កបអបអនថសទន

( FDD Header) កបគឡP PCI Express

¡លតណ

( PCI Express Slots)

ថសរ ង C IDE

កបគឡP PCI

( IDE Header)

( PCI Slot)

¡លតណ S-ATA

កបគឡP PCI Express

( Serial ATA Header)

( PCI Express Slots) កបគឡP PCI

¡លតណ កបអបថសទន

( PCI Slots) ¡លតណ IEEE 1394 ក+រគម Mainboard †#ងកបទ កកហS ) ( IEEE 1394 Header)

¡លតណ IDE

( IDE Header)

( FDD Header) ¡លតណ USB 2.0 ( USB 2.0 Header)

ញFបឈប សr នតGHង

( Southbridge Chipset)

¡លតណថសរ Cង S-ATA

( Serial ATA Header)

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 164 គ

លដបអតបទ

) Windows XP – វនគដសh អ)ច hភ សភរPបនh មន ម ករ សន+ ឧប រកបព$នB

ឧប រ ពកង

ឧប រ ន)ទន

ក+រចច គល% សស8ន

គសv វគw អស $ យដ? ន ឧប រ ត ) គល កររ លC បញ Ž

ករភŽ បគ

គធS%គអយ សមកល

ករភŽ បគ

) គដសh វន

ឧប ររ រ

) គដសh បន#នសម$យ វ ន

ករ ណត នន

រH បភព របស ±

ខមនញវ គ,+%ម នង របរ ច ) ក F រ

មណ|ល សវត ភ ) ព ពត/មន កបព$នB

សណឯ សរ ឬ <តឯ សរ

ព(H គរ %

គធS%គអយដ ច H គដ%ម កបព$នB

គល% អ)នគរ ខ% ណត

% គ,+ម

ម¬ជន

បខនម ខ,7 រ Cង ឆ<=ខ ឆ7 ន)ង គមQ ងគពល

ឧប រកត•តព)នត ) ( គហ8ម

) អH គល% អ)នគរ%ខណត សគលង / វ ឌ

បខនម ឬ ដ គចញ

មវ )ធ

ករបងžញគចញ ជគរ ស % អ)នគរ ខ% ណត

ឧប រ អភ)បល ជគរ ស % <តឯ សរ ចវQ ‡ ជគរ ស % ទHរស…ព# ន)ង មQដ H ម

ករភŽ បបណ + ញ នន

ក មអ hរ ក+រចច ជគរ ស % អនភព

ជគរ ស % តបន ន)ង ភស

ឧប រគបPពម¹ & ទ(រ សរ

ឧប រស+ ប ន)ង សគលង

មណ|ល សវត ភ ) ព ខមនញវ គ,+%ម ន)ង

សអត ថស

ឧប រគបPពម¹ នង ទ(រសរ

គចញឆ=យ ព g...

ណ+រ

ខ,នទ ក មអ hរ

បញ Ž បបណ + ញ នន

រត...

បន#នសម$យ សS$យកបវត+)

បគងŒ%ត ច¡បចលងទ)នន 7 យ $

†# ង កត• តព)នត ) (

ជន*យ នង ក ¨មជន*យ

ជគរ ស % លទBភពចHលគ

) គដសh ឧប រ ម‹វ ន

ឯ សរ របស ±

ខសSងរ

ម*លប)ទ

ឆ,#ត ដចកសយល

ឧប រ <តសគលង កត•តព)នត ) ( រត ) សគលង

) នន មវ ធ ឯ សរ នន

បណ + ញ

ណន អ7 គកប% កបស

សន#រ ថ

) គដសh ជញ Ž ងគភ%ង វ ន

កបព$នB

របរ ច ) ក F រ

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 165 គ

លដបអតបទ

) ) + Windows VISTA – វនគដសh វស សភរPបនh

ឧប រកបព$នB

គហ8ម

អ)នគរ%ខណត អ)ច h,គរ %

ខសŒន ន)ងទHរសរ

ខ,នទអ hរ ព(H គរ % †# ងកត• តព)នត ) ( សអតថស

រត

ឧប រ<តសគលង ) គដសh ខមវល… វ ន មណ|លសមកល មណ|លម‹ មណ|លសS ម ឧប រគលងម‹ ) គដសhអ) ច h,គរ % វន វល កបជ ) គដសh របរខងវ ន ឧប រគធS%ភពយន+ ទតងព)ពណ/រH បភព ធនធន ពណ) ជធនតHច

) លនគដ%ម មវ ធ ) គដសh បន#នសម$យ វ ន

ពត/មនកបព$នB គធS%គអយដ ច H គដ%មកបព$នB

) គដសh ទ,–រវ ន

) នន មវ ធ

ឯ សរ នន រH បភព នន

ឯ សរ នន ករ ណត នន

Q ឆស<…វ ន ) គដសh ខវ ប

†# ងកត• តព)នត ) (

ខសSងរ

មណ|លបគងŒ%ត ច¡បចលងទ)នន 7 យ $

ករភŽ បបណ + ញ

ជន*យន)ងក ¨មជន*យ រត

ឧប រន)ទន ក+រចចគល% សស8ន

កររ លC បញ Ž

) គដសh ឧប រវ ន ទ ទងវ)នគដសh ឧប រករពរ ) ឧប រគធS%ឌវ ឌ

) គដសhឡយវ …ខមសh)នច‡រ វន

ឧប រពកង

ឧប រ ត ) គល

តខហទ

ទញយ

មណ|លងយចHលគ

ងយចHលគ

ន)ងគធS%គអយដ ច H គដ%មកបព$នB

ឧប រគបPពម¹

ជន*យន)ងក ¨មជន*យ

ខមនញវគ,+%ម ន)ងរបរ ច ) ក F រ

ប)ទពនត...

ឯ សរ ន)ង<តឯ សរ

បខនមខ,7 រ Cង អនគដយស S$យកបវត+ ករក បក ងពណ/ ឧប រ ក បក ងសភរP ក មអ hរ ជគរ ស % អ)នគរ ខ% ណត ណ+រ ករកត• តព)នត ) (របសឪព ម+យ ជគរ ស % ថមពលអ សន 8 មណ|លសវត ភព មណ|លសមកល មណ|លសS ម ) គដសh ជញ Ž ងគភ%ង វ ន

) គដសh បន#នសម$យ វ ន

ជន*យពចងយ

ម¬ជន

ឧប រអភ)បល ឆ<=ខ ឆ7 ន)ង គពលគមQ ង ឧប រកត•តព)នត ) (គហ8ម មណ|លខច រខល

ន)ង បណ + ញ

ជគរ ស % †# ល * ន ជគរ ស % ភសន)ងតបន អតបទ គ

សន រ# ថ

) លនគដ%ម មវ ធ ជគរ ស % <តឯ សរ ជគរ ស % គរvបល ដប ឯ សរ គកœបណ + ញ ម¬ជន ខ Gរ ± ឧប រ<តរH បន)ងខសŒណ‡រ ជគរ ស % ស‘លសគលង

ណនអ7 គកប% កបស

ល ណ • Pរបរខង

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 166 គ

លដបអតបទ

) Windows Server 2003 – វនគដសh បគរ %គសវ 2003

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 167 គ

លដបអតបទ

Photoshop CS3 – គ†
វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 168 គ

លដបអតបទ

Dreamweaver CS3 – ក‹ម វគវរ% CS3

DREAMWEAVER CS3 ជ មវ )ធជនញ សរបបគងŒត % (Create) ន)ង ខតងរគលច (Design) ខវ Qបឆស<…។ អ7 ជនញ ខវ Qបឆស<… (Webmaster) ឬ អ7 ខតងរគលចខវ Qប (Web Designer) ចបចគកប%កបសវ សណ ឯ សរ

ងក 7 បករងរខវ Qប ម)នខដលខន។

បញH F ល ខ ឆស<… ជន*យ ប+Hរ អតបទ បញ ខកប គម%ល Ž បង“*ច

7$ នHរកពង ខបបបទ ទ)នយ ) រហ$ស វធ

សមញš

ចណងគជ%ង ទព$រ

ក បក ង អ hរ ដ H បខប សណឯ សរ ខតងរ គលច

គ•Pឆនឯ សរ

គម%លមន/គដP ហស ងឧប 7 ររវរ

របសសណប អតបទ

សរស គម%ល ករបងž ញ ជគរ ស % ទព$រ (ចច F5)

ខ6 គម%ល ភព6ប ឆនឧប ររវរ

ជន*យ គហ% ញ

,+ល តឆល អ hរ ដ H HTML

បន#តក ត ) តរងគ ឯ សរ

បងžញ /ប)ទបង ល ណ • ’ ឆនទព$រ HTML កទងកទយ

ល ណ • P រចនប< ទហ

ក មអ hរ

តWណភ‚បQ តWណភ‚បQ យk ថ~ អkaហdវ@• បនដ:Q ខƒសQ ល•€•

ទWរងQ ពកងa:

គ‘លគ ·

ល ណ • Pលអ)ត ឆនទព$រ HTML

សdញx

គWន[រកពង

តរង បញ[m @ បA: div

គ[រ របរហdនញវ រ>gស បA: div AP div ដ:Q ច[@

ហបបបទ

daឌ៖

ទMនyនgយ

ទលងsB រ>g ស

រo dបញ[m @

Server Slide ថថ’ហខឆy W

កបអបQ Flash

រ[បភព

រវរ ឯ សរ

តណភŽប

ពណ/អ hរ

បញ[m @

ទWរងQ បទដZន

ឧប រ ឧប រ ឧប រ ខ7ត ពកង គកជ% សយ ឆដ ឆនទព$រ

តរង បញ[m @ ជoរលp: ពaល@B

របសQ សW ណបQ

អត|បទ

M រ វច

:Ž@ ទWពgរ

គWរ[ខyត

ឧប:រ លកជB សលរ ស B បA:

សស–M បត•

បញ[m @ បញ[m @ បញ[m @ ជoរ ឈរ ជoរលp: ជoរ ឈរ ពaសuW ពaលកកd ពaលrsង

សjk d គ[រកពង គ[រកពង

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 169 គ

តរង

ក:ឡ

លដបអតបទ

ហបបបទ

នW ច[@ ទMនyនgយ ជតរង

អ:¨រ pMត

តWបនQ កបអបQ កបអបQ ហdនញវ វ@ បញ‚a/ កបអបQ សA: :ញmបQ អត|បទ ហr: ល™ A • រ[ ប ភព វ@ ហdនញវ M Ok វទ វ@ វ@កត˜ វ ក:›d ឯ:សរ បMទបWង M Ok កបអបQវ ទ

វ@ អត|បទ

ល¢ ទWពgរ@W អMត

ហបបបទ ទMនyនgយ តWបនQ តW:@Q ទk: ថdវនu កចW ហ[email protected] បងញ តWបនQ

អ:¨រ អ:¨រ អ:¨រ :ឋ សW រងQ អត|បទ លកទត ខAWង សង~តQ ខណ¤ ផuWk បនដ:Q dkន ទWរងQ

:[នចWណង លជB ង ២

:[នចWណង លជB ង ១

បញ‚a គ€ន@W ដបQ

រយ បញ‚a dkខ នMយ dនgយ

បញ‚a :[នចWណង មន@W ដបQ លជB ង ៣

ករ បWកព§ញ ពMពណ¬ន នMយ dនgយ

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 170 គ

អ:¨រ

ព:O សរលសរកតQ

លដបអតបទ

XML គ

សណឯ សរ

ទ)នន 7 យ $ ជតរង

<

ខ ខកប

ខលងគធS% ករវយអ hរ

គធS%គឡ% ងវ)ញ ករវយអ hរ

ឯ សរ Word

គប% គប% គប% <ៗ គប%

ប)ទ

ឯ សរ Excel

ងស 7 rន ងសu 7 ម

ទ)នន 7 យ $ រH ខ7ត ជ XML តរង

ប)ទទងអស រ –ទ

ជ រHខ7ត

HTML 4.01 អន+រកល

រ –ទ ជ

រ –ទទងអស

ព(H គរ % បគរ គ% សវ ពចងយ

កតលបដHចគដ%ម

រ –ទ

ជ រHខ7ត

HTML 4.01 ‘នខកបកប• ល

XHTML ចល$ត 1.0

ឧប ររវរ

នគចញ

ឧប ររវរ

បខលង

គម%លមន

អ)នគរ%ខណតអ)ច h,គរ %

) មវ ធ

ទងអស

គកជ% ស យ

គកជ% ស យប គម ន H

រ គម%ល ន)ង ជន*ស រ គម%ល ករគកជ% សយ

រ គម%ល បន# ប គ

ដល បន# ត រ គម%ល បន# ប បង•ត ) អ hរ ដ H គ

បង•ត ) អ hរ ដ H គ

ខ6 ទព$រ ,+ល សពលភព គកប˜បគធ vប ជម*យពចងយ

គចញព

គកជ% ស យ

គសញ Ž ងគភ%ង

ងឧប 7 ររវរ

ខតងរ គលច

ប)ទភŽប ប)ទភŽបព)គសស

ម C សរ ស ម

គបPពម¹ អ hរ ដ H នចHល

ចលង

លបសអត ម C សរ ស ម

រ –ទ

កត

ណតកត

ស+

គ6Sង

ខ ខកបបញŽ ឆនឧប ររវរ ភព6ប ឆនឧប ររវរ លទBភព អចចHលគ

តណភŽប

អ hរ ដ H HTML

លបគចលអ hរ ដ H

ខ ខកប ជម*យឧប រខ ខកបខងគកœ បណ•ល$ យប

ក‘បចច ,H វកត

ចណHលច)តន + ន

ជអ hរ ដ H XML

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 171 គ

លដបអតបទ

ទរង បទដ?ន

គម%លពកង

ទរងតរងពកង

គម%លបកង• ម ភពពកង ធ តរHវ ករគកជ% សយ

តរHវទងអស

ទរង នHរកពង

ប)ទបង ទងអស ឆ,#ខងគកកយ ឆន នHរកពង CSS រH កបអប នHរកពង គរង នHរកពង CSS

តរHវ ទទCង

គរង ធត AP ទទCង តរង

អ hរ ដ H ករខតងរគលច អ hរ ដ H ន)ង ករខតងរគលច

ខ ម តរង ខ ម សuម

ខ,នទ រH បភព

ឆស ករគម%ល

ម C សរ

¡លទព$រ

ម C សរ ‘ នសស8ប )

ទរង តរង ជន*យ

បន#តខ7ត

គល បន#ត អ hរ បនប)ទបង †តពណ/ អ hរ ដ H ‘ នសពលភព †តពណ/ ព (សម ន r B បង•ត ) ស+ សS$យកបវត+)

បងžញ ក ឡសណញ †#តចប ក ឡសណញ

ករ ណត ក ឡសណញ

ក ឡសណញ រH បភព តមដន

របរឧប រ

កបគភទម‹ TTY កបគភទម‹ TV

បងžញគចញ រចនប< បងžញ គធS%គអយដ ច H គដ%ម

(Picture elements) ធតរHបភព ) ®… (១ អuន ) ®… = ២,៥៥ ស .ម.) អuន ស .ម.

បងžញ

តរ ម C ជម*យជគរ %ស

តរ ម C ទតង

បងžញគចញ ឯ សរខងគកœ ប)ទបងបន#’

កបគភទម‹ គបPពម¹ កបគភទម‹ បញF ង កបគភទម‹ សស8ន

ករ ប F ព (

គហ% ញ

ជគរ ស % គម%ល អ hរ ដ H

កបគភទម‹ទព

ធត ម)នអចគម%លគm%ញ

សរស ករគម%លខបបខតងរគលច

គធS%គអយដ ច H គដ%ម ទតង បងžញ គលង បញkប គលងទងអស បញ®បទងអស បញH F ល

គធS%គឯ សរ បទដ?ន

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 172 គ

លដបអតបទ

ឧប រទតងរH បភព

រH បភពរគមvលគល% របរកតច ររH បភព

ម‹

ឆ<=ខ ឆ7

តរង

ជ*រគដ

តណភŽប ឆនអuខមវល…

វ ឌអ( Flash

នចHលទ)នន 7 យ $ ជតរង

វត ឆន នHរកពង

តណភŽប ស r

Flash

បញH F លជ*រ ឈរ ពស+

វត ឆនតរង

ខបបបទ

ក ដ

បញH F លជ*រគដ ពគល% បញH F លជ*រគដ ពគកកម បញH F លជ*រ ឈរ ពគ6Sង

វត ឆនរH បភព

តរង

ឧប រគម%ល រH បភព អតបទ Flash កបអប Flash

ឆនតរងពស ឆនតរង ទ)នន 7 យ $ ឆនតរង

យថŒ មនគ•P

ចណងគជ%ងភŽប

សuម

) រ វច អ hរ ដ H HTML

វត ឆន រHខ7ត

រហ$ស

របសសណប តមជគរ ស % †# ល ទទ*ល យ គកច% នគទvត វត ...

Divបន#តក )ត គដ

¡ល ឆនទព$រ HTML

ខបបបទ វលអតបទ បរ គ) វណអតបទ

អ hរព)គសស

គធS% រHខ7ត

កបអប កបអបខ6

) ( កបអប វ ទ

បញŽ /ខមនញវ វលឯ សរ

តបន អចខ ខកប តបន តមជគរ %ស

វលរHបភព

តបនកច©ខដល

វល កតq វបនប)ទបង

តបនជគរ ស % អចខ ខកប

) ( ក ¨មកបអបវ ទ ខមនញវគ3ត

តរងកច©ខដល ស

ញFបវល

វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 173 គ

លដបអតបទ

ITEnglish-Khmer-EnglishDictionaryver.pdf

Sign in. Loading… Whoops! There was a problem loading more pages. Retrying... Whoops! There was a problem previewing this document. Retrying.

3MB Sizes 7 Downloads 143 Views

Recommend Documents

No documents