Initiate Coverage: SCC 3 Oct 2016

BUY

บมจ. ปูนซิ เมนต์ไทย (SCC)

TP: Bt638.00

พืน้ ฐานแข็งแกร่ง ► ► ►

บริษัท ขนาดใหญ่ ช นั ้ น าในอาเซีย น แวดล้อ มด้ว ยป จั จัย หนุ น จาก ศักยภาพในการเติบโตทีแ่ ข็งแกร่งในภูมภิ าค คาดว่าบริษทั จะบันทึกกาไรสูงสุดเป็ นประวัตกิ ารณ์อย่างต่อเนื่องและ มีแนวโน้มจะสูงกว่าทีต่ ลาดคาดการณ์ไว้ ราคาเป้าหมายปี 2560 อยู่ท่ี 638.00 บาท เริม่ ต้นด้วยคาแนะนา “ซือ้ ”

บริษทั ขนาดใหญ่ชนั ้ นาในอาเซียน แวดล้อมด้วยปัจจัยหนุนจากศักยภาพในการ เติ บโตที่แข็งแกร่งในภูมิภาค SCC เป็ นบริษัทผู้ผลิตปูนซิเมนต์รายใหญ่สดุ ในประเทศไทยและในอาเซียน และมีธุรกิจอื่น ๆ ในกลุม่ อีกหลากหลายประเภทซึง่ บริษัทประสบความสาเร็จในการขยายธุรกิจทังในประเทศ ้ และต่างประเทศ ในปั จจุบนั SCC มีธุรกิจหลักอยู่ 3 ธุรกิจ ได้ แก่ 1) ธุรกิจปิ โตรเคมี 2) ธุรกิจปูน ซิเมนต์และวัสดุก่อสร้ าง และ 3) ธุรกิจบรรจุภณ ั ฑ์ เราเชื่อว่าธุรกิจปิ โตรเคมีจะยังคงมีผลการ ดาเนินงานโดดเด่นต่อไปอีก 2-3 ปี ข้างหน้ าเนื่องจากเป็ นช่วงวัฏจักรขาขึ ้นของอุตสาหกรรม และผลบวกจากกาลังการผลิตที่สงู ขึ ้นของบริษัท ธุรกิจปูนซิเมนต์และวัสดุก่อสร้ างได้ พ้นจุด ต่าสุดแล้ วและจะฟื น้ ตัวในปี 2560 ด้ วยแรงหนุนจากการลงทุนโครงสร้ างพื ้นฐานของรัฐรวมไป ถึงแรงหนุนจากศักยภาพการเติบโตในระยะยาวในภูมิภาคนี ้ ส่วนธุรกิจบรรจุภณ ั ฑ์คาดจะ เติบโตไปตามภาพรวมเศรษฐกิจที่ฟืน้ ตัว อย่างไรก็ตาม SCC ยังคงมุง่ หน้ าที่จะขยายธุรกิจ อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้ างการเติบโตอย่างยัง่ ยืนในระยะยาวโดยมีคา่ ใช้ จา่ ยในการลงทุน (CAPEX) ระยะเวลา 5 ปี ข้ างหน้ าอยูท่ ี่ 2.5 แสนล้ านบาท คาดว่าบริษทั จะบันทึกกาไรสูงสุดเป็ นประวัติการณ์อย่างต่อเนื่ องและมีแนวโน้ ม จะสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ เราคาดว่ากาไรสุทธิของ SCC จะทาสถิติสงู สุดเป็ นประวัติการณ์ในปี นี ้ที่ 5.30 หมื่นล้ านบาท (+17% YoY) โดยมีปัจจัยหนุนหลักจากผลการดาเนินงานที่โดดเด่นจากธุรกิจปิ โตรเคมีซงึ่ มี โอกาสที่จะสูงกว่าประมาณการของตลาดที่ 4.90 หมื่นล้ านบาทเนื่องจากส่วนต่างราคา ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมียงั คงอยูใ่ นระดับทีส่ งู ในช่วงครึ่งหลังของปี และไม่ออ่ นตัวอย่างที่ตลาด คาดการณ์ไว้ ก่อนหน้ า กาไรสุทธิคาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี หน้ า 6% YoY อยูท่ ี่ 5.60 หมื่นล้ านบาทจากธุรกิจปิ โตรเคมีที่มีผลการดาเนินงานโดดเด่นอีกปี หนึ่งด้ วยการเดินเครื่อง ด้ วยอัตราการผลิตเต็มกาลัง บวกกับการฟื น้ ตัวของธุรกิจปูนซิเมนต์และวัสดุก่อสร้ าง ตลาด ต่างประเทศและการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้ านยังคงเป็ นปั จจัยหนุนการเติบโตของบริษัทใน ระยะยาว

Closing price: 516.00 Upside/downside +23.6% Sector Property & Construction Paid-up shares (shares mn) 1,200 Market capitalization (Bt mn) 619,200 Free float (%) 66.88 12-mth daily avg. turnover (Bt mn) 264.04 12-mth trading range (Bt) 402.00/550.00 Major shareholders (%) The Crown Property Bureau Thai NVDR State Street Bank Europe Limited

30.76 8.36 4.48

Financial highlights (Year to December) Sales revenue (Btmn) Net Profit (Btmn) EPS (Bt) EPS growth (%) PER (x) BVPS (Bt) PBV (x) DPS (Bt) Div. Yield (%) ROE (%)

2014 2015 2016E 2017E 2018E 487,545 439,614 426,871 454,702 476,208 33,615 45,400 53,002 56,031 61,386 28.01 37.83 44.17 46.69 51.16 -8% 35% 17% 6% 10% 18.4 13.6 11.7 11.1 10.1 147.74 171.80 198.97 227.66 259.32 3.5 3.0 2.6 2.3 2.0 12.50 16.00 17.00 19.00 20.00 2.4% 3.1% 3.3% 3.7% 3.9% 19.8% 23.7% 23.8% 21.9% 21.0%

Source: Company data, AWS estimate

เริ่มต้นด้วยคาแนะนา “ซื้อ” และให้ราคาเป้ าหมายปี 2560 ที่ 638.00 บาท เราคานวณราคาเป้าหมายปี 2560 ของ SCC ที่ 638.00 บาท อิงจากวิธี SOTP ซึง่ ประกอบด้ วย มูลค่าธุรกิจหลัก (EV/EBITDA multiple approach) บวกมูลค่าการลงทุนในมือ (price multiple approach) ราคาหุ้นในปั จจุบนั ยังคงน่าสนใจเนื่องจากซื ้อขายที่ PER ปี 60 ที่เพียง 11.1 เท่า ต่า กว่าค่า PER เฉลี่ยย้ อนหลังของบริษัท 5 ปี และ 10 ปี ที่ 15.5 เท่าและ 13.3 เท่า ตามลาดับ อีกทัง้ ยังให้ อตั ราเงินปั นผลตอบแทนต่อปี ที่น่าสนใจอยูท่ ี่ประมาณ 4.0% Thailand Research Department Mr. Napat Siworapongpun, CFA, FRM License, No. 49234 Tel: 02 680 5094

Please see disclaimer on last page

1

Initiate Coverage: SCC 3 Oct 2016 Figure 1: SCC’s revenue structure (2012-15 and 1H16) Unit: Btmn 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 2012

2013

2014

Cement & building material

Chemical

2015

1H16

Packaging

Source: Company data

Figure 2: SCC’s net profit contribution from each business (2012-15 and 1H16) Unit: Btmn 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2012

2013 Cement & building material

2014 Chemical

2015

1H16

Packaging

Source: Company data

Please see disclaimer on last page

2

Initiate Coverage: SCC 3 Oct 2016 Figure 3: Cement & building material business lines Production capacity (consolidated) Grey Cement (Thailand) Grey Cement (Overseas) Ready-Mixed Concrete White Cement (Thailand, Vietnam) Ceramic Tiles (Thailand, Indonesia, Philippines, Vietnam) Roofing Tiles (Thailand, Cambodia, Phillippines, Vietnam) Ceiling & Wall Products Light w eight concrete (Thailand, Indonesia)

p.a. 23 million tons 4 million tons 550 batching plants 0.4 million tons 225 M sqm 89 M sqm 100 M sqm 30 M sqm

Source: Company data

Figure 4: Chemical business line Production capacity (consolidated) Chemicals - Naphtha Cracker (consolidated) Ethylene Propylene Chemicals - Dow nstream (consolidated) HDPE LDPE + LLDPE PP PVC (Thai, Indo, Viet) Production capacity (associates) Dow Chemicals JV (50% stake) LLDPE Propylene Oxide Specialty Elastomer PS SM Synthetic Latex Mitsui Chemicals JV (20% - 50% stake) PTA (50%) PET (20%) PP Compound (46%) LLDPE Cast Film (45%) Mitsubishi Rayon JV (47% stake) MMA Cast Sheets Chandra Asri JV (30% stake) Ethylene Propylene HDPE/LLDPE PP SM Bangkok Synthetic (49%) Butadiene SSBR

p.a. 1,700,000 tons 1,200,000 tons 920,000 tons 220,000 tons 720,000 tons 886,000 tons p.a. 650,000 tons 390,000 tons 220,000 tons 140,000 tons 300,000 tons 18,000 tons 1,440,000 tons 133,000 tons 168,000 tons 15,000 tons 175,000 tons 20,000 tons 860,000 tons 470,000 tons 336,000 tons 480,000 tons 340,000 tons 140,000 tons 100,000 tons

Source: Company data

Please see disclaimer on last page

3

Initiate Coverage: SCC 3 Oct 2016

Figure 5: Packaging business line Production capacity (consolidated) Packaging Paper (Thai, Phil, Viet) Box (Thai, Malay, Sing, Viet, Indo) Printing & Writing Paper Machine Glazed Paper (Nippon Paper JV) Flexible Packaging (Thai, Viet)

p.a. 2,306,000 tons 1,013,000 tons 570,000 tons 43,000 tons 19,000 tons

Source: Company data

Figure 6: Thailand’s infrastructure projects Thailand Infrastructure (under construction) Project Under Construction Blue Line (Extension) Green Line (Baring - Samutprakan) Red Line North Green Line (Mochit-Kukot)

Distance (Km ) 27 13 26 19

Budget (Bt bn)

Bidding

83 25 73 59

Passed Passed Passed Passed

Com plete Project 2019 2017-2018 2019 2019

Source: Company data

Please see disclaimer on last page

4

Initiate Coverage: SCC 3 Oct 2016 Figure 7: Thailand’s infrastructure projects Thailand Infrastructure Plan for 2016 Project MRTA (Mass Rapid Transit Authority of Thailand) Orange Line (Thailand Culture Centre-Min Buri) Pink Line (Khae Rai - Min Buri) PPP Fast Track Yellow Line (Lat Phrao - Samrong) PPP Fast Track Purple Line (Tao Pun-Ratburana) Total budget Motorw ays Pattaya - MapTaPhut Bang Pa-In - Nakon Ratchasima Bangyai - Kanjanaburi Total budget Airport Extension Suvarnabhumi Airport - Phase II Total budget SRT (State Railw ay of Thailand) Double Tracks Prachunp Khiri Khan - Chumporn Map Kabao - Thanon Jira Lopburi - Paknam Po Nakhornpathom - Huahin Huahin - Prachuap Khiri Khan Total budget High Speed Train - standard gauge Bangkok - Chiangmai (Thailand & Japan Railw ay) Bangkok - Huahin Bangkok - Rayong Total budget Grand total budget (approved in 2016)

Distance (Km ) 21 35 29 24 109

Budget (Bt bn)

Bidding

Com plete Project

83 57 55 131 326

4Q16 1Q17 2Q17 2017

2021-2022 2021-2022 2021-2022 2022

20 85 56 161

Passed Passed Passed

52 52

Oct 2016

18 30 25 20 10 102

Passed Passed Passed Passed Passed

427 152 98 677 1,318

2016 2016 2016

Source: Company data

Please see disclaimer on last page

5

Initiate Coverage: SCC 3 Oct 2016 Figure 8: Thailand’s infrastructure projects Thailand Infrastructure Plan for 2017 onward Project MRTA (Mass Rapid Transit Authority of Thailand) Orange Line (Taling Chan - Thailand Cultural Centre) Blue Line (Bang Khae - Phutthamonthon Sai 4) Total budget BMA (Bangkok Metropolitan Adm inistration) Grey Line (Watcharaphon - Rama 9) Total budget SRT (State Railw ay of Thailand) Mass Rapid Transit Red Line (Taling Chan - Salaya) Red Line (Taling Chan - Siriraj) Total budget SRT (State Railw ay of Thailand) Double Tracks Paknam Po - Denchai Khon Kaen - Nong Khai Chumphon - Surat Thani Surat Thani - Padangbezar Ban Phachi Junction - Amphoe Nakhon Luang Ban Phai - Nakhon Phanom Total budget Motorw ays Bang Pa-In - Nakhon Saw an Nakhon Pathom - Samut Songkhram - Cha Am Total budget Port Authority of Thailand Water Transport - Chumphon Port Water Transport - Ban Na Kluea Port Total budget Grand total budget (approved in 2017) Grand total budget (approved in 2016 and 2017)

Distance (Km )

Budget (Bt bn)

16 7

85 17 103

26

32 32

14 6

8 5 13

285 174 167 339 23 347

30 19 18 36 5 42 150

206 119

40 81 121 4 0.4 4.4 422 1,740

Source: Company data

Figure 9: ASEAN cement markets

Source: Company data

Please see disclaimer on last page

6

Initiate Coverage: SCC 3 Oct 2016 Figure 10: SCC’s cement expansion across ASEAN

Source: Company data

Figure 11: Balanced global ethylene supply growth

Source: Company data

Please see disclaimer on last page

7

Initiate Coverage: SCC 3 Oct 2016 Figure 12: Global propylene supply growth

Source: Company data

Figure 13: Earnings to make a record high level Net profit (Btmn) 70,000 61,386 60,000

53,002

50,000 40,000

56,031

45,400 36,522

33,615

30,000 20,000 10,000 0 2013

2014

2015

2016E

2017E

2018E

Source: Company data, AWS estimate

Please see disclaimer on last page

8

Initiate Coverage: SCC 3 Oct 2016 Figure 14: SCC’s interest bearing debt and D/E ratio Interest bearing debt (Btmn) 215,000

1.00 0.94

210,000

0.83

0.80 0.72

205,000

0.63 0.56

0.60

200,000 0.40 195,000 0.20

190,000 185,000

0.00 2014

2015

2016E

Interest bearing debt

2017E

2018E

IBD-to-equity ratio

Source: Company data, AWS estimate

Figure 15: Historical dividend payment & projection DPS (Bt) and Div. payout ratio 25.00

70% 19.00

20.00 16.00

15.50

15.00 15.00 15.00

12.50 12.50

12.50

17.00

20.00

60% 50% 40%

11.00 10.00

7.50

30%

8.50

20% 5.00 10% 0.00

0%

DPS

Div. payout ratio

Source: Company data, AWS estimate

Please see disclaimer on last page

9

Initiate Coverage: SCC 3 Oct 2016 Figure 16: SCC’s Sum of the Part (SOTP) valuation Enterprise value (Btm n) Cement & building material Chemical business Packaging business Total core

2017E 291,638 332,274 109,530 733,442

Methodogy 11.6x EV/EBITDA multiple, an industrial average 7.2x EV/EBITDA multiple, an industrial average 10.0x EV/EBITDA multiple, an industrial average

Investment Total enterprise value

362,755 1,096,197

3.0x PBV multiple, an SCC's historical average

Less debt Add cash and cash equivalent Less minority interest

(206,500) 47,823 (171,198)

Net SOTP value No. of share Net SOTP value per share

3.0x PBV multiple, an SCC's historical average

766,322 1,200 638.60

Source: Company data, AWS estimate

Figure 17: SCC’s historical PER x 30.0 25.0 20.0 17.6 15.0

13.3

10.0

9.0

5.0 0.0 Jan-07 Jan-08 Jan-09 Jan-10 Jan-11 Jan-12 Jan-13 Jan-14 Jan-15 Jan-16 PER

-1.0 S.D.

Average

+1.0 S.D.

Source: Company data, Bloomberg

Please see disclaimer on last page

10

Initiate Coverage: SCC 3 Oct 2016 Figure 18: SCC’s historical PBV x 4.5 4.0 3.5

3.6

3.0

3.0

2.5

2.4

2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 Jan-07 Jan-08 Jan-09 Jan-10 Jan-11 Jan-12 Jan-13 Jan-14 Jan-15 Jan-16 PBV

-1.0 S.D.

Average

+1.0 S.D.

Source: Company data, Bloomberg

Please see disclaimer on last page

11

Initiate Coverage: SCC 3 Oct 2016 Income Statement (Btmn) Year to 31 Dec Sales revenue Cost of sales Gross profit SG&A expense Other income Equity income EBIT Financial cost Pre-tax profit Corporate tax Minority interests Net profit EPS (Bt) Balance Sheet (Btmn) Year to 31 Dec Current assets Cash & Short-term investments Accounts receivable Inventories Non-current assets Net fixed assets Total assets Current liabilities Accounts payable Non-current liabilities Net interest bearing debt Total liabilities Paid-up capital Share premium Retained earnings Total equity Total liabilities + equity Cash Flow Statement (Btmn) Year to 31 Dec Net profit plus minority interest Add depreciation & amortization Operating cash flow Investing cash flow Financing cash flow Net Cash Flow

Please see disclaimer on last page

2014 487,545 (409,431) 78,114 (44,952) 9,924 6,108 49,194 (7,266) 41,928 (4,968) 3,345 33,615 28.01

2015 439,614 (341,511) 98,103 (49,661) 10,134 10,293 68,869 (9,076) 59,793 (6,077) 8,316 45,400 37.83

2016E 426,871 (322,932) 103,939 (49,051) 8,648 15,363 78,900 (7,128) 71,772 (7,688) 11,082 53,002 44.17

2017E 454,702 (345,081) 109,621 (52,291) 9,800 15,600 82,731 (8,814) 73,917 (8,748) 9,139 56,031 46.69

2018E 476,208 (359,020) 117,188 (54,764) 10,700 15,800 88,924 (8,682) 80,241 (9,666) 9,189 61,386 51.16

2014

2015

2016E

2017E

2018E

27,053 51,841 52,747

34,588 54,294 52,898

46,452 51,225 48,440

47,823 54,564 51,762

59,743 57,145 53,853

223,442 465,823

250,123 509,981

282,015 555,425

312,403 602,446

341,507 656,942

45,080

48,833

45,210

48,311

50,263

196,049 256,506 1,200 0 185,249 209,317 465,823

202,764 266,975 1,200 0 213,116 243,006 509,981

206,500 268,735 1,200 0 245,718 286,690 555,425

206,500 272,187 1,200 0 280,149 330,259 602,446

211,500 279,507 1,200 0 318,135 377,434 656,942

2014 36,960 18,062 47,489 (34,414) (11,478) 1,597

2015 53,716 20,770 67,747 (47,800) (22,900) (2,953)

2016E 64,084 22,108 83,297 (47,642) (23,792) 11,864

2017E 65,170 23,612 78,785 (47,000) (30,414) 1,371

2018E 70,575 24,896 86,002 (47,000) (27,082) 11,920

12

Initiate Coverage: SCC 3 Oct 2016 Quarterly Income Statement (Btmn) Year to 31 Dec Sales revenue Cost of sales Gross profit SG&A expense Other income Equity income EBIT Financial cost Pre-tax profit Corporate tax Minority interests Net profit EPS (Bt)

2Q15 113,818 (85,430) 28,388 (12,728) 2,691 3,647 21,998 (2,416) 19,581 (1,766) 3,939 13,877 11.56

3Q15 110,897 (86,041) 24,856 (12,709) 1,526 2,173 15,846 (3,657) 12,189 (1,273) 1,915 9,001 7.50

4Q15 105,622 (82,716) 22,906 (12,274) 2,571 2,226 15,429 (1,504) 13,924 (987) 1,488 11,449 9.54

1Q16 109,998 (83,168) 26,830 (12,779) 1,638 3,898 19,587 (1,550) 18,037 (1,422) 3,127 13,488 11.24

2Q16 108,874 (79,647) 29,226 (12,352) 2,810 4,785 24,469 (1,577) 22,892 (2,642) 4,223 16,027 13.36

Key Financial Ratios Year to 31 Dec Sales revenue growth (%) Net profit growth (%) EPS growth (%) Gross margin (%) Effective tax rate (%) ROA (%) ROE (%) Net debt to equity (x) P/E (x) P/BV (x) Dividend Yield (%)

2014 12.3 (8.0) (8.0) 16.0 13.9 7.4 19.8 0.8 18.4 3.5 2.4

2015 (9.8) 35.1 35.1 22.3 12.3 9.3 23.7 0.8 13.6 3.0 3.1

2016E (2.9) 16.7 16.7 24.3 13.6 9.9 23.8 0.6 11.7 2.6 3.3

2017E 6.5 5.7 5.7 24.1 15.0 9.7 21.9 0.5 11.1 2.3 3.7

2018E 4.7 9.6 9.6 24.6 15.0 9.7 21.0 0.4 10.1 2.0 3.9

Main Assumptions Year to 31 Dec (Btmn) Domestic grey cement price (Bt/ton) Naphtha MOPJ price (US$/ton) Ethylene price (US$/ton) HDPE price (US$/ton) Polyolefin utilization rate Packaging paper price (US$/ton)

2014 1,963 861 1,395 1,544 96% 491

2015 1,863 491 1,103 1,237 100% 465

2016E 1,800 410 1,049 1,160 97% 450

2017E 1,825 477 1,077 1,227 100% 464

2018E 1,925 477 1,077 1,227 101% 477

Please see disclaimer on last page

13

CG Report Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR). CG Rating by the Thai Institute of Directors Association (IOD) in 2013. BAFS BCP BTS CPN

EGCO GRAMMY HANA INTUCH

IRPC IVL KBANK KKP

KTB MINT PSL PTT

PTTEP PTTGC SAMART SAMTEL

SAT SC SCB SE-ED

SIM SPALI TISCO TMB

TOP

AAV ACAP ADVANC ANAN AOT ASIMAR ASK ASP BANPU BAY BBL BECL

BIGC BKI BLA BMCL BROOK CENTEL CFRESH CIMBT CK CNT CPF CSL

DELTA DRT DTAC DTC EASTW EE ERW GBX GC GFPT GUNKUL HEMRAJ

HMPRO ICC KCE KSL LANNA LH LHBANK LOXLEY LPN MACO MC MCOT

NBC NCH NINE NKI NMG NSI OCC OFM PAP PE PG PHOL

PJW PM PPS PR PRANDA PS PT QH RATCH ROBINS RS S&J

SAMCO SCC SINGER SIS SITHAI SNC SNP SPI SSF SSI SSSC STA

SVI TCAP TF THAI THANI THCOM TIP TIPCO TK TKT TNITY TNL

TOG TRC TRUE TSTE TSTH TTA TTW TVO UAC VGI VNT WACOAL

MFEC MJD MODERN MONO MOONG MPG MTI NC NTV NUSA NWR NYT OGC OISHI PACE PATO PB PDI PICO

PPM PPP PREB PRG PRIN PTG QLT QTC RCL SABINA SALEE SCBLIF SCCC SCG SEAFCO SEAOIL SFP SIAM SIRI

SKR SMG SMK SMPC SMT SOLAR SPC SPCG SPPT SST STANLY STEC STPI SUC SWC SYMC SYNEX SYNTEC TASCO

TBSP TEAM TFD TFI THANA THIP THREL TIC TICON TIW TKS TLUXE TMI TMT TNDT TPC TPCORP TRT TRU

TSC ZMICO TSC TTCL TUF TVD TWFP UMI UP UPF UPOIC UT UV UWC VIH WAVE WHA WIN WINNER YUASA

2S BEAUTY CSS IHL AF BEC DCC INET AH BFIT DEMCO IRC AHC BH DNA IRCP AIT BJC EA ITD AJ BJCHI ESSO KBS AKP BOL FE KGI AKR BTNC FORTH KKC AMANAH BWG FPI KTC AMARIN CCET GENCO L&E AMATA CGD GL LRH AP CGS GLOBAL LST APCO CHOW GLOW MAJOR APCS CI GOLD MAKRO AQUA CKP HOTPOT MATCH ARIP CM HTC MBK AS CMR HTECH MBKET ASIA CSC HYDRO MEGA AYUD CSP IFS MFC Source: Thai Institute of Directors (IOD)

Score

Range Number of Logo

Description

90 – 100

Excellent

80 – 89

Very Good

70 – 79

Good

60 – 69

Satisfactory

50 – 59

Pass

Below 50

No logo given

Please see disclaimer on last page

N/A

Corporate Governance Report disclaimer The disclosure of the survey result of the Thai Institute of Directors Association (“IOD”) regarding corporate governance is made pursuant to the policy of the Office of the Securities and Exchange Commission. The survey of the IOD is based on the information of a company listed on the Stock Exchange of Thailand and the Market for Alternative Investment disclosed to the public and able to be accessed by a general public investor. The result, therefore, is from the perspective of a third party. It is not an evaluation of operation and is not based on inside information. The survey result is as of the date appearing in the Corporate Governance Report of Thai Listed Companies. As a result, the survey result may be changed after that date, Asia wealth Securities Company Limited does not conform nor certify the accuracy of such survey result.

14

Contact Branch

Head Office

Address

540 Floor 7,14,17 , Mercury Tower, Ploenchit Road, Lumphini,

Phone

Fax

02-680-5000

02-680-5111

02-630-3500

02-630-3530-1

02-261-1314-21

02-261-1328

02-884-7333

02-884-7357,

Pathumwan Bangkok 10330 Silom

191 Silom Complex Building,21st Floor Room 2,3-1 Silom Rd., Silom, Bangrak, Bangkok, 10500 Thailand

Asok

159 Sermmitr Tower, 17th FL. Room No.1703, Sukhumvit 21 Road, Klong Toey Nua, Wattana, Bangkok 10110 7/3 Central Plaza Pinklao Office Building Tower B, 16th Flr., Room

Pinklao

No.1605-1606 Baromrajachonnanee Road, Arunamarin,

02-884-7367

Bangkoknoi, Bangkok 10700 Chaengwattana

99/99 Moo 2 Central Plaza Chaengwattana Office Tower, 22nd Flr., 02-119-2300

02-8353014

Room 2204 Chaengwattana Road, Bang Talad, Pakkred, Nonthaburi 11120 Chaengwattana 2

9/99 Moo 2 Central Plaza Chaengwattana Office Tower, 22nd Flr.,

02-119-2388

02-119-2399

02-106-7345

02-105-2070

038-808200

038-807200

043-334-700

043-334-799

038-274-533

038-275-168

038-981-587

038-981-591

Room 2203 Chaengwattana Road, Bang Talad, Pakkred, Nonthaburi 11120 Mega Bangna

39 Moo6 Megabangna, 1st Flr., Room 1632/7 Bangna-Trad Road, Bangkaew Bangplee, Samutprakarn 10540

Rayong

Khonkaen

356/18 Sukhumvit Road, Nuen-Phra Sub District, Muang District, Rayong Province 21000 26/9 Srijanmai Road, Tamboonnaimuang, Khon Khaen 40000

Chonburi

Chaseongsao

44 Vachiraprakarn Road, Bangplasoi, Muang Chonburi, Chonburi 20000 233-233/2 Moo2 1st Flr., Sukprayoon Road, Na Meung SubDistrict, Meung District, Chachoengsao 24000

This report has been prepared by Asia Wealth Securities Company Limited (“AWS”). The information herein has been obtained from sources believed to be reliable and accurate, but AWS makes no representation as to the accuracy and completeness of such information. AWS does not accept any liability for any loss or damage of any kind arising out of the use of such information or opinions in this report. Before making your own independent decision to invest or enter into transaction, investors should study this report carefully and should review information relating. All rights are reserved. This report may not be reproduced, distributed or published by any person in any manner for any purpose without permission of AWS. Investment in securities has risks. Investors are advised to consider carefully before making decisions.

Please see disclaimer on last page

15

Initiate Coverage: SCC

Oct 3, 2016 - BUY. TP: Bt638.00. Closing price: 516.00. Upside/downside +23.6% ... Figure 2: SCC's net profit contribution from each business (2012-15 and 1H16) .... High Speed Train - standard gauge .... Cash Flow Statement (Btmn).

2MB Sizes 36 Downloads 314 Views

Recommend Documents

Initiate Coverage: STEC
May 3, 2016 - Types of work. Infrastructure Building. Power &. Energy. Industrial ... Khanom Combined Cycle Power Plant Project ..... SOLAR SORKON SPA.

SCC
Oct 27, 2016 - Investors are advised to consider carefully before making investment decisions. Asia Wealth, Empower Your Wealth. Call Center. 02-680-5000.

SCC Minutes 092215.pdf
Whoops! There was a problem loading more pages. Retrying... Whoops! There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. SCC Minutes 092215.pdf. SCC Minutes 0922

Heath Coverage Flyer.pdf
Yes / No How many people live with you? How should we contact you? Phone Call ( ) OR E-Mail: Child's Name: Age: School: Insured? Yes / No. Child's Name: Age: School: Insured? Yes / No. Child's Name: Age: School: Insured? Yes / No. 2017 MaineCare Mont