SA – 714

*SA714* VI Semester B.Sc. Examination, April/May 2015 (Semester Scheme) (NS) (2014-15 and Onwards) (Home Science) (Composite) 6.5 : PROJECT MANAGEMENT Time : 3 Hours

Max. Marks : 70

Instruction : All Parts are compulsory.

»ÝWÜ – G SECTION – A I.

¿ÞÊÜâ¨Ý¨ÜÃÜã I¨Üá ±ÜÅÍæ°WÜÚWæ EñܤÄÔ : Answer any five questions : 1)

(3×5=15)

Áãàg®æ¿á®Üá° ÊÝÂTݯÔ. Define project.

2)

².C.BÅ.q., ².I.².G. ÊÜáñÜᤠGDž.G´….GÊÜå….®Üá° ËÓܤÄÔ. Expand PERT, PIPA, LFM.

3)

Lp…±Üâp… Gí¨ÜÃæà®Üá ? What is meant by output ?

4)

ÊÜåèÆÂÊÜÞ±Ü®Ü¨Ü ÊÜáÖÜñÜÌÊÜ®Üá° ŸÃæÀáÄ. Write the importance of Evaluation.

5)

Áãàg®Ý ¯ÊÜìÖÜOæ¿á ¸æÙÜÊÜ~Wæ¿á Ô§£WÜÙÜ®Üá° ±ÜqrÊÜÞw. Enumerate the phases of project management.

6)

´æäàPÜӅ WÜáí±Üâ Gí¨ÜÃæà®Üá ? What is meant by focus groups ?

7)

Áãàg®Ý PÝ¿áì¨Ü A¥ÜìÊæà®Üá ? What is meant by plan of work ? P.T.O.

SA – 714

-2-

*SA714*

»ÝWÜ – ¹ SECTION – B II.

¿ÞÊÜâ¨Ý¨ÜÃÜã I¨Üá ±ÜÅÍæ°WÜÚWæ EñܤÄÔ : Answer any five questions : 8)

ÊÜÞ¯oÄíW… ÊÜáñÜᤠÊÜåèÆÂÊÜޱܮÜWÜÙÜÈÉ Áãàg®Ý aÜPÜÅ¨Ü ±ÝñÜÅÊÜ®Üá° ËÊÜÄÔ. What is the role of monitoring and evaluation in project cycle ?

9)

±æÅàÃÜOæ¿áÈÉ Ë«ÜWÜÙÜá ÊÜáñÜᤠAWÜñÜÂWÜÙÜ®Üá° ËÊÜÄÔ ŸÃæÀáÄ. Explain the types and needs in motivation.

10)

±ÜqrÃÜã±Ü¨Ü Áãàg®Ý ¯ÊÜìÖÜOæ¿á ÊÜáãÃÜá ¸æÙÜÊÜ~WæWÜÙÜ Ô§£WÜÙÜ®Üá° £ÚÔ. Discuss the three phases of project management in a tabular form.

11)

JÙæÛ¿á Áãàg®Ý PÝ¿áì¯ÊÝìÖÜPÜ®ÝWÜÆá ¸æàPÝXÃÜáÊÜ WÜáOÝWÜÙÝÊÜâÊÜâ ? What does it take to be a good project manager ?

12)

EñܤÊÜá ¯¨æàìÍÜPÜ®Ü WÜá|WÜÙÜ®Üá° ËÊÜÄÔ. Discuss the qualities of a good indicator.

13)

Áãàg®æ¿áÈÉ ¯Ÿìí«ÜWÜÙÜ®Üá° aÜbìÔ. Discuss the constraints in a project.

14)

Áãàg®æWÜÙÜ Ë«ÜWÜÙÜ®Üá° ÓÜíQұܤÊÝX ËÊÜÄÔ. Explain the categories of projects in brief.

(5×5=25)

*SA714*

-3-

SA – 714

»ÝWÜ – Ô SECTION – C III.

¿ÞÊÜâ¨Ý¨ÜÃÜã GÃÜvÜá ±ÜÅÍæ°WÜÚWæ EñܤÄÔ : Answer any two questions : 15)

(10×2=20)

Áãàg®Ý PÝ¿áì¯ÊÜìÖÜOæ Gí¨ÜÃæà®Üá ? Áãàg®æ¿á WÜá|WÜÙÜ®Üá° £ÚÔ. What is project management ? What are the characteristics of a project ?

16)

Áãàg®Ý PÝ¿áì¯ÊÜìÖÜOæ¿áÈÉ ÊÜÞ×£¿á E±Ü¨æàÍÜPÜñæ ÊÜáñÜᤠÊÜåèÆÂÊÜÞ±Ü®Ü¨Ü ±ÝñÜÅWÜÙÜ®Üá° ËÊÜÄÔ. Explain the role of monitoring and evaluation in project management.

17)

Áãàg®æ¿á iàÊÜ®ÜaÜPÜÅ¨Ü ¸æÙÜÊÜ~WæWÜÙÜ Ô§£WÜÙÜ®Üá° ËÊÜÄÔ. Explain the phases of project life cycle.

»ÝWÜ – w SECTION – D IV.

PæÙÜX®ÜÊÜâWÜÙÜ®Üá° EñܤÄÔÄ : Answer all the questions : a)

ÓÜíÓæ§ GíŸ ±Ü¨Ü¨Ü A¥ÜìÊæà®Üá ? Give the meaning for Initiation.

b)

gÊÜÞ Sbì®Ü ±Üqr¿á Jí¨Üá Ë«Ý®ÜÊÜ®Üá° £ÚÔ. Mention one type of account keeping.

c)

¨ÜãÃܨÜêÑr Gí¨ÜÃæà®Üá ? Write the meaning for vision.

d)

J.Ë.I.®Üá° ËÓܤÄÔ. Expand OVI.

(1×10=10)

SA – 714 e)

-4-

*SA714*

Áãàg®Ý E±Ý¿áWÜÙÜ Êæã¨ÜÆ®æ¿á Ô§£ ¿ÞÊÜâ¨Üá ? What is 1st phase of project planning ?

f)

PèÍÜÆ Gí¨ÜÃæà®Üá ? Give the meaning for skill.

g)

JÙæÛ¿á PÜÊÜáá¯PæàÐÜ®…®Ü (ÓÜí±ÜPÜì) ¿ÞÊÜâ¨Ý¨ÜÃæãí¨Üá E±ÜÁãàWÜ ËÊÜÄÔ. Mention any one advantage of good communication.

h)

Áãàg®Ý PÝ¿áì ¯ÊÝìÖÜPÜ®Üá G¨ÜáÄÓÜáÊÜ ¿ÞÊÜâ¨Ý¨ÜÃæãí¨Üá aÝÇæíg®Üá° ËÊÜÄÔ. Mention any one challenge faced by project manager.

i)

Gí.J.Ë.®Üá° ËÓܤÄÔ. Expand MOV.

j)

¯¨æìàÍÜPÜñÜÌ¨Ü Áãàg®æ¿á E±ÜÁãàWÜÊÜ®Üá° ËÊÜÄÔ. Mention the usefulness of monitoring the project. _______________

*SA714*

SA – 714

-5-

VI Semester B.Sc. Examination, April/May 2015 (Semester Scheme) (NS/RS) (Home Science) (Composite) 6.5 : PROJECT MANAGEMENT (70 Marks – 2013-14 and Onwards/60 Marks – Prior to 2013-14) Time : 3 Hours

Max. Marks : 70/60

Instruction : Parts A, B, C common to all. Part D is for Student 13-14 only (70 marks). PART – A

»ÝWÜ – G I.

¿ÞÊÜâ¨Ý¨ÜÃÜã I¨Üá ±ÜÅÍæ°WÜÚWæ EñܤÄÔ : Answer any five questions : 1)

Áãàg®æ Gí¨ÜÃæà®Üá ? What is a project ?

2)

Áãàg®Ý PÝ¿áì¯ÊÝìÖÜPÜ®Ü PèÍÜÆÂWÜÙÜá ÊÜáñÜᤠÓÝÊÜá¥ÜÂìWÜÙÜ®Üá° ®ÜÊÜáã©Ô. Enumerate the skills and abilities required for a project manager.

3)

ñÜPÜìÍÝÓÜ÷¨Ü ÃÜaÜ®Ý PÝ¿áìaèPÜqr®Ü ÃÜaÜ®æ H®Üá ? What is the structure of logical frame work approach ?

4)

Áãàg®Ý ¯ÊÜìÖÜOæ¿áÈÉ ±æÅàÃÜOæ¿á ÊÜáÖÜñÜÌÊÜ®Üá° ŸÃæÀáÄ. Write the importance of motivation in project management.

5)

Áãàg®Ý PÝ¿áì¯ÊÜìÖÜOæ¿áÈÉ E±ÜÁãàXÓÜáÊÜ B¦ìPÜ E±ÜPÜÃÜ|WÜÙÝÊÜâÊÜâ ? What are the financial tools used in project management ?

6)

E±Ü¨æàÎPÜ ®æãàoÊÜ®Üá° ®ÜÊÜáã©Ô. Enumerate the aspects to the monitored.

7)

EñܤÊÜá ¯¨æàìÍÜPÜ®Ü ®ÝÆáR WÜá|WÜÙÜ®Üá° ÖæÓÜÄÔ. Mention the four qualities of a good indicator.

(3×5=15)

SA – 714

-6-

*SA714*

PART – B »ÝWÜ – ¹ II.

¿ÞÊÜâ¨Ý¨ÜÃÜã I¨Üá ±ÜÅÍæ°WÜÚWæ EñܤÄÔ : Answer any five questions : 8)

(5×5=25)

Áãàg®Ý ¯ÊÜìÖÜOæ¿á ±ÜÄPÜƳ®æ¿á ÖÜíñÜÊÜ®Üá° ËÊÜÄÔ. Explain the conceptual phase of project management.

9)

Jí¨Üá Áãàg®æ¿á ÊæáàÈÌaÝÃÜOæ¿á®Üá° ÖæàWæ ÊÜÞvܟÖÜá¨Üá ? How can a project be monitored ?

10)

ÓÜíŸí«ÜWÜÙÜ ¯ÊÜìÖÜOæ¿áÈÉ ZÐÜìOæ¿á ¯ÊÜìÖÜOæ¿á ŸWæY ŸÃæÀáÄ. Write about conflict management in managing relationships.

11)

Aí¨Ýgá±Üq¿ r á ÊÜáãÃÜá Ë«ÜWÙÜ Ü ®ÜváÜ Êæ ÊÜÂñÝÂÓÜ樆 áÜ ° £ÚÔ. Aí¨Ýgá±Üq¿ r á ±ÝÅÊáÜ áSÂñæ¿á®Üá° ŸÃæÀáÄ. Differentiate between the three types of budgets. Give the importance of budgeting.

12)

Aí¨Ýgá±Üqr¿áÈÉ WÜ|PÜ¿áíñÜÅ¨Ü E±ÜÁãàWÜÊÜ®Üá° aÜbìÔ. Discuss the use of computers in budgeting.

13)

ÓÝí±ÜŨÝÀáPÜ £ÅË«Ü ¯Ÿìí«ÜWÜÙÜá & AÊÜPÝÍÜ, PÝÆ ÖÝWÜã ÊæaÜcWÜÙÜ ŸWæY ŸÃæÀáÄ. Write about the traditional triple constraints – scope, time and cost.

14)

Áãàg®æ¿á WÜá|WÜÙÜ ŸWæY ŸÃæÀáÄ. Write the characteristics of a project. PART – C »ÝWÜ – Ô

III.

¿ÞÊÜâ¨Ý¨ÜÃÜã GÃÜvÜá ±ÜÅÍæ°WÜÚWæ EñܤÄÔ : Answer any two questions : 15)

(2×10=20)

ÓÜãaÜPÜ¨Ü ®ÝÆáR ÊÜWÜìWÜÙÜ®Üá° ËÊÜÄÔ. Explain the four categories of indicators.

16)

Áãàg®æ¿á®Üá° hÝÄWæãÚÓÜáÊÜ ÖÜíñÜWÜÙÜ®Üá° aÜbìÔ. Discuss the stages in implementing a project.

17)

Áãàg®Ý PÝ¿áì¨ÜÈÉ ±æÅàÃÜOæ, A®æãÂà®ÜÂñæ ÊÜáñÜᤠÓÜíÊÜÖÜ®ÜWÜÙÜ ±ÝñÜÅWÜÙÜ®Üá° ËÊÜÄÔ. Explain the role of motivation, co-ordination and communication in a project.

*SA714*

-7-

SA – 714

PART – D »ÝWÜ – w IV.

PæÙÜX®Ü GÇÝÉ ±ÜÅÍæ°WÜÚWæ EñܤÄÔ : Answer the following : A)

(1×10=10)

Áãàg®Ý PÝ¿áì¯ÊÜìÖÜOæ¿á Êæã¨ÜÆ®æ¿á Ô§£¿á®Üá° ÖæÓÜÄÔ. Name the first phase of project management.

B)

Áãàg®Ý PÝ¿áì¯ÊÝìÖÜPÜ®Ü Jí¨Üá PèÍÜÆÂÊÜ®Üá° ÖæÓÜÄÔ. Name one skill required for a project manager.

C)

Áãàg®æ¿á ¿ÞÊÜâ¨Ý¨ÜÃÜã Jí¨Üá PÜÅÊÜáÊÜ®Üá° £ÚÔ. Mention one category of project.

D)

¯¨æàìÍÜPÜñŲ̈ÜÈÉ ¿ÞÊÜâ¨Ý¨ÜÃÜã Jí¨Üá PèÍÜÆ嬆 ÖæÓÜÃÜ®Üá° Pæãw. Give the name of one skill required in monitoring.

E)

Áãàg®Ý iàÊÜ®ÜaÜPÜÅ¨Ü ÊÜáãÃÜ®æ¿á Ô§£¿á®Üá° £ÚÔ. Mention the third phase of project life cycle.

F)

Aí¨Ýgá±Üqr¿á Jí¨Üá Ë«Ý®ÜÊÜ®Üá° ÖæÓÜÄÔ. Mention one type of budget.

G)

B¦ìPÜ ¯¨æàìÍÜPÜWÜÙÜá ¿ÞÊÜ ËÐÜ¿áWÜÙÜ®Üá° Öæãí©ÃÜáñܤÊæ ? What do economic indicators deal with ?

H) PERT A®Üá°

ËÓܤÄÔ.

Expand PERT. I)

±æÅàÃÜOæ¿á AÊÜÍÜÂPÜñæ¿á Jí¨Üá ®ÜÊÜáã®æ¿á®Üá° ÖæÓÜÄÔ. Mention one type of need of motivation.

J)

Áãàg®Ý PÝ¿áì¯ÊÜìÖÜOæ¿á Jí¨Üá E±ÜPÜÃÜ|ÊÜ®Üá° ÖæÓÜÄÔ. Name one project management tool. __________

HOME SCIENCE P.M..pdf

HOME SCIENCE P.M..pdf. HOME SCIENCE P.M..pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu. Displaying HOME SCIENCE P.M..pdf. Page 1 of 7.

63KB Sizes 0 Downloads 123 Views

Recommend Documents

SET3 HOME SCIENCE GROUP HOME MGMT NUTRITION ...
dkck sZgkbMa sV. & olk. Page 3 of 20. SET3 HOME SCIENCE GROUP HOME MGMT NUTRITION & TEXTILE.PDF. SET3 HOME SCIENCE GROUP HOME MGMT NUTRITION & TEXTILE.PDF. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu. Displaying SET3 HOME SCIENCE GROUP HOME MGMT NUT

Home science P.M.C.D..pdf
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. Main menu.

Home science P.M.C.D..pdf
Home science P.M.C.D..pdf. Home science P.M.C.D..pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu. Displaying Home science P.M.C.D..pdf.

Banaras Hindu University RET Home Science 2012.pdf
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. Main menu.