04-04-17 Òeele:cegjueer Deesced Meeefvle ``yeeheoeoe'' ceOegyeve ``ceer"s ye®®es - ie=nmLe J³eJenej ceW jnles keÀceeue keÀj efoKeeveer nw, Þesäe®eejer osJelee yeveves Deewj yeveeves keÀer mesJee keÀjveer nw'' ÒeÍe>>:jepeeF& kesÀ Jemex keÀe DeefOekeÀej efkeÀve ye®®eeW keÀes Òeehle neslee nw? GÊej:- pees yeehe kesÀ meceerhe mecyevOe ceW Deeles nQ, Deheveer ®eueve Deewj Deeceoveer keÀe hetje-hetje mecee®eej yeehe keÀes osles nQ~ Ssmes ceelesues ye®®es ner jepeeF& kesÀ Jemex keÀe DeefOekeÀej Òeehle keÀjles nQ~ pees yeehe kesÀ Deeies Deeles ner veneR, Dehevee mecee®eej megveeles ner veneR, GvnW jepeeF& keÀe Jemee& efceue veneR mekeÀlee~ Jen nQ meewlesues ye®®es~ yeeyee keÀnles ye®®es Dehevee hetje-hetje mecee®eej oes lees yeeyee mecePes ³en ke̳ee mee|Jeme keÀj jns nQ~ yeeyee ye®®eeW keÀes nj neuele ceW Tb®e heo heeves keÀe heg©
04-04-17 Òeele:cegjueer Deesced Meeefvle ``yeeheoeoe'' ceOegyeve jnles OevOes-Oeesjer ceW jnles keÀneB lekeÀ veMee jnlee nw, ³en lees peªj yeehe keÀes efueKevee ®eeefnS~ hejvleg ye®®es yeehe keÀes hetje mecee®eej osles veneR~ legce ye®®es yeehe keÀes hetje peeveles nes lees yeehe keÀes Yeer legcneje hetje ceeuetce nesvee ®eeefnS~ peyeefkeÀ Jen legcneje oeoe nw lees GvekeÀes legcnejer ®eueve Deewj Deeceoveer keÀe hetje-hetje ceeuetce nesvee ®eeefnS, leye lees cele oWies~ legce keÀnWies efMeJeyeeyee lees Devle³ee&ceer nw, hejvleg ³en ye´ïee kewÀmes peeves~ keÀesF& lees yeeyee kesÀ Deeies Deeles ner veneR nQ, FmeefueS mecePee peelee nw ³en meewlesues ye®®es nQ, lees jepeeF& keÀe Jemee& veneR hee mekeWÀies~ Deiej Þeercele hej ®euevee nw lees hetje mecee®eej osvee nw~ ye®®es Yeer yeehe keÀe meye kegÀí peeve uesles nQ~ yeehe keÀes Yeer mecee®eej osvee ®eeefnS~ ³en nw nceeje ªneveer ie=nmLe J³eJenej keÀe mecyevOe~ ³en nw ªneveer F&éejer³e heefjJeej~ megÒeerce ªn mes meYeer DeelceeDeeW keÀe mecyevOe nw vee~ meyemes ³en ÒeÍe>> hetíes efkeÀ legce Fve ue#ceerveeje³eCe keÀes peeveles nes, hejceefhelee hejceelcee keÀes peeveles nes? legce mele³egieer Þesäe®eejer osJeer osJeleeDeeW keÀes peeveles nes? legce efueKe mekeÀles nes efkeÀ Fve meye yeeleeW keÀes peeveves mes legce Þesäe®eejer yeve mekeÀles nes, veneR lees keÀoeef®ele veneR yeve mekeÀles~ Ssmeer-Ssmeer mee|Jeme keÀjves mes legce Tb®e heo hee mekeÀles nes~ YeÏäe®eejer keÀes Þesäe®eejer yeveeveeö³en legcneje OevOee nw~ lees ke̳eeW veneR yees[& ueieeles nes! ðeer-heg©> ner Kelce nes pee³eWies~ ue#ceer-veeje³eCe keÀes ³en efJeée kesÀ ceeefuekeÀheves keÀe Jemee& kewÀmes efceuee? hetíves Jeeuee lees peªj peevelee nesiee~ Deiej Fleveer mee|Jeme veneR keÀjWies lees ieÎer hej kewÀmes yew"Wies~ ³en jepe³eesie nw vej mes veeje³eCe yeveves keÀe~ Òepee yeveves keÀe veneR~ ke̳ee legce ³eneB Òepee yeveves Dee³es nes? yeeyee kesÀ heeme mecee®eej Dee³es lees yeeyee mecePes efkeÀ ³en mee|Jeme keÀj jns nQ~ ve Iej keÀe, ve mee|Jeme keÀe mecee®eej oWies lees kewÀmes mecePeWies efkeÀ ³en efJepe³e ceeuee ceW Dee³eWies~ efve½e³eyegef× efJepe³evleer, mebMe³eyegef× efJeveMevleer~ legce peeveles nes DeYeer nceejer jepeOeeveer mLeeheve nes jner nw~ Gme jepeOeeveer ceW Tb®e heo heeves keÀe legce ye®®eeW keÀes heg©
04-04-17 Òeele:cegjueer Deesced Meeefvle ``yeeheoeoe'' ceOegyeve yeve heæ{eles nQ lees leerveeW nes ie³es vee~ hejvleg yengle ye®®es Yetue peeles nQ~ yegef× mes Jen veMee efvekeÀue peelee nw~ veneR lees mLeeF& KegMeer jnveer ®eeefnS~ De®íeceer"s-ceer"s efmekeÀerueOes ye®®eeW Òeefle ceele-efhelee yeeheoeoe keÀe ³eeo-h³eej Deewj ieg[ceee\veie~ ªneveer yeehe keÀer ªneveer ye®®eeW keÀes vecemles~ OeejCee kesÀ efueS cegK³e meej:1) efJepe³e ceeuee keÀe oevee yeveves kesÀ efueS Deheves Thej hetje DeìsvMeve osvee nw~ Þesäe®eejer yeveves Deewj yeveeves keÀer mesJee keÀjveer nw~ 2) keÀesF& Yeer Ssmee Keesìe keÀce& veneR keÀjvee nw, efpemekeÀer Yeesievee Yeesieveer heæ[s~ yeehe keÀer je³e hej keÀoce-keÀoce ®euevee nw~ Jejoeve:- Òeeefhle³eeW keÀes Fcepe& keÀj meoe KegMeer keÀer DevegYetefle keÀjves Jeeues menpe³eesieer YeJe menpe³eesie keÀe DeeOeej nwömvesn Deewj mvesn keÀe DeeOeej nw mebyebOe~ mebyebOe mes ³eeo keÀjvee menpe neslee nw~ mebyebOe mes ner meJe& Òeeefhle³eeb nesleer nQ~ peneB mes Òeeefhle nesleer nw ceve-yegef× JeneB menpe ner ®eueer peeleer nw FmeefueS yeehe ves pees MeefkeÌle³eeW keÀe, %eeve keÀe, iegCeeW keÀe, megKe-Meeefvle, Deevebo, Òesce keÀe Kepeevee efo³ee nw, pees Yeer efYevve-efYevve Òeeefhle³eeb ngF& nQ, Gve Òeeefhle³eeW keÀes yegef× ceW Fcepe& keÀjes lees KegMeer keÀer DevegYetefle nesieer Deewj menpe ³eesieer yeve pee³eWies~ mueesieve:- pees meJe& ÒeÍe>>eW mes heej jnlee nw - Jener Òemevveef®ele nw~

3/3

HIN 04-04-2017.pdf

ye®®es Dehevee hetje-hetje mecee®eej oes lees yeeyee mecePes 3en keÌ3ee mee|Jeme keÀj jns nQ~ yeeyee ye®®eeW keÀes nj neuele. ceW Tb®e heo ...

39KB Sizes 1 Downloads 105 Views