¤ãüÃÖ-µÖÖ ´ÖÆüÖµÖ㬤üÖŸÖ ³ÖÖ÷Ö ‘ÖêŸÖ»Ö껵ÖÖ ´ÖÖ•Öß ÃÖî×−֍úÖÓ−ÖÖ / ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö¬Ö¾ÖÖÓ−ÖÖ ¤ü¸ü ´ÖÆüÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖêÖÖ-µÖÖ ¯ÖÏŸµÖêúß ºþ.1275/- ‡ŸÖŒµÖÖ †£ÖÔÃÖÆüÖµµÖÖŸÖ ¾ÖÖœü ú¹ý−Ö ŸÖê ¤ü¸ ü´ÖÆüÖ ¹ý.3000/-ú¸üµÖÖÃÖ ´ÖÓ•Öã¸üß. ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¿ÖÖÃÖ−Ö ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−ÖÖÔµÖ Îú. ÃÖӍúßÖÔ-2008/¯ÖÏ.Îú.28/09/28 ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô 400 032. פü−ÖÖӍú - 13 ´Öê, 2011. ¾ÖÖ“ÖÖ :- 1) ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−ÖÖÔµÖ, ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ−Ö ×¾Ö³ÖÖ÷Ö, Îú. ¸üÖÃÖî´Ö-1089/¯ÖÏ.Îú.54/89/28, פü−ÖÖӍú 29.12.1989 2) ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−ÖÖÔµÖ, ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ−Ö ×¾Ö³ÖÖ÷Ö, Îú. ¸üÖÃÖî´Ö-1091/¯ÖÏ.Îú.312/92/28, פü−ÖÖӍú 11.06.1993 3) ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−ÖÖÔµÖ, ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ−Ö ×¾Ö³ÖÖ÷Ö, Îú.´ÖÖÃÖî´Ö-1095/3196/¯ÖÏ.Îú.191/95/28, פü−ÖÖӍú 30.03.1999. 4) ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−ÖÖÔµÖ, ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ−Ö ×¾Ö³ÖÖ÷Ö, Îú.´ÖÖÃÖî´Ö-2004/¯ÖÏ.Îú.120/2004/28, פü−ÖÖӍú 30.03.2005. ¯ÖÏßÖÖ¾Ö−ÖÖ : ¤ãüÃÖ-µÖÖ ´ÖÆüÖµÖ㬤üÖŸÖ ³ÖÖ÷Ö ‘ÖêŸÖ»Ö껵ÖÖ ¾Ö ×›üÃÖë²Ö¸ü 1949 ¯ÖµÖÕŸÖ ¾ÖÖ ŸµÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ¯Ö¤ü´ÖãŒŸÖ —ÖÖ»Ö껵ÖÖ ¸üÖ•µÖÖŸÖᯙ ´ÖÖ•Öß ÃÖî×−֍úÖÓ−ÖÖ / ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö¬Ö¾ÖÖÓ−ÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔ¬Öß−Ö †.Îú.(4) µÖê£Öᯙ ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−ÖÖÔµÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖÏŸµÖêúß ¹ý.1275/- (¹ý¯ÖµÖê ‹ú Æü•ÖÖ¸ü ¤üÖê−Ö¿Öê ¯ÖÓ“µÖÖÆü¢Ö¸ü ±úŒŸÖ) ‡ŸÖêú ¤ü¸ ü´ÖÆüÖ †£ÖÔÃÖÆüÖµµÖ ´ÖÓ•Öæ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖê. µÖÖ µÖÖê•Ö−ÖꓵÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú »ÖÖ³ÖÖ£µÖÖÕ−ÖÖ ÃÖ¬µÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖêÖÖ-µÖÖ ¤¸ü ´ÖÆüÖ ¹ý.1275/- (¹ý¯ÖµÖê ‹ú Æü•ÖÖ¸ü ¤üÖê−Ö¿Öê ¯ÖÓ“µÖÖÆü¢Ö¸ü ±úŒŸÖ) µÖÖ †£ÖÔÃÖÆüÖµµÖ ¸üŒú´Öê“Öß ÎúµÖ¿ÖŒŸÖß ×¤ü¾ÖÃÖëפü¾ÖÃÖ ¾ÖÖœüŸÖ †ÃÖ»Ö껵ÖÖ ´ÖÆüÖ÷ÖÖ‡Ô´Öãôêû ±úÖ¸ü“Ö ú´Öß —ÖÖ»Öß †ÃÖæ−Ö ÃÖ¤ü¸ü ¸üŒú´Ö »ÖÖ³ÖÖ£Ö⓵ÖÖ ˆ¤ü¸ü ×−Ö¾ÖÖÔÆüÖ“µÖÖ ¥ü™üß−Öê ±úÖ¸ü“Ö ŸÖã™ü¯ÖæÓ•Öß †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû µÖÖ †£ÖÔÃÖÆüÖµµÖÖ“µÖÖ ¸üŒú´ÖêŸÖ ¾ÖÖœü ú¸üµÖÖ“Öß ²ÖÖ²Ö ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ¬Öß−Ö ÆüÖêŸÖß. µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ−Öê ÖÖ»Ö߻֯ÖÏ´ÖÖÖê ×−ÖÖÔµÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−ÖÖÔµÖ ¤ãüÃÖ-µÖÖ ´ÖÆüÖµÖ㬤üÖŸÖ ³ÖÖ÷Ö ‘ÖêŸÖ»Ö껵ÖÖ ¸üÖ•µÖÖŸÖᯙ ´ÖÖ•Öß ÃÖî×−֍úÖÓ−ÖÖ / ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö¬Ö¾ÖÖÓ−ÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔ¬Öß−Ö †.Îú.(4) µÖê£Öᯙ ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−ÖÖÔµÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ¤êüµÖÖŸÖ µÖêÖÖ-µÖÖ ¤ü¸ü ´ÖÆüÖ ¹ý.1275/- (¹ý¯ÖµÖê ‹ú Æü•ÖÖ¸ü ¤üÖê−Ö¿Öê ¯ÖÓ“µÖÖÆü¢Ö¸ü ±úŒŸÖ) µÖÖ †£ÖÔÃÖÆüÖµµÖÖŸÖ ¹..1725/- −Öê ¾ÖÖœü ú¹ý−Ö ŸÖê פü−ÖÖӍú 01.05.2011 ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¤ü¸ü ´ÖÆüÖ ¹ý.3000/- (ºþ¯ÖµÖê ŸÖß−Ö Æü•ÖÖ¸ü ±úŒŸÖ) ‡ŸÖêú ´ÖÓ•Öæ¸ü ú¸üµÖÖÃÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö ´ÖÖ−µÖŸÖÖ ¤êüŸÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖÃÖÖšüß µÖêÖÖ¸üÖ Ö“ÖÔ "´ÖÖ÷ÖÖß Îú. ‹-5, ¯ÖϬÖÖ−Ö¿ÖßÂÖÔ 2235 - ÃÖÖ´ÖÖו֍ú ÃÖã¸üÖÖ ¾Ö ú»µÖÖÖ - 60 - ÃÖÖ´ÖÖו֍ú ÃÖã¸üÖÖ ¾Ö ú»µÖÖÖ úÖµÖԍÎú´Ö - 102 - ÃÖÖ´ÖÖו֍ú ÃÖã¸üÖÖ µÖÖê•Ö−ÖêÖÖ»Öß ×−Ö¾Öé¢Öß¾ÖêŸÖ−Ö - (00) (02) - ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖÖ“Öê †×¬Ö¾ÖÖÃÖß †ÃÖ»Ö껵ÖÖ ¤ãüÃÖ-µÖÖ •ÖÖ÷Öן֍ú ´ÖÆüÖµÖ㬤üÖŸÖᯙ ´ÖÖ•Öß ÃÖî×−֍ú ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö¬Ö¾ÖÖÓ−ÖÖ ×−Ö¾Öé¢Öß¾ÖêŸÖ−Ö (2235 1835) - 38 - ×−Ö¾Öé¢Öß¾ÖêŸÖ−Öê" µÖ֏ÖÖ»Öß Ö“Öá ™ü֍úµÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ ¾Ö †Ö٣֍ú ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ ´ÖÓ•Öæ¸ü †−Öã¤üÖ−ÖÖŸÖæ−Ö ³ÖÖ÷Ö×¾ÖµÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ. µÖÖ †£ÖÔÃÖÆüÖµµÖÖ“µÖÖü ¸Œú´Öê“Öê ¯ÖϤüÖ−Ö »ÖÖ³ÖÖ£ÖàÓ“Öê ÖÖŸÖê 30

†ÃÖ»Ö껵ÖÖ ²Öэêú´ÖÖ±ÔúŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öê. ŸÖÃÖê“Ö ÃÖã¬ÖÖ׸üŸÖ ¤ü¸üÖ−Öê †£ÖÔÃÖÆüÖµµÖ †¤üÖ ú¸üŸÖÖ−ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ »ÖÖ³ÖÖ£Öá ¯ÖÏŸµÖÖÖŸÖ †ÃŸÖߟ¾ÖÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ µÖÖ“Öß ×•Ö»ÆüÖ׬֍úÖ-µÖÖÓ−Öß ¾ÖêôûÖ¾Öêôûß ÃÖÓ“Öֻ֍ú, ÃÖî×−֍ú ú»µÖÖÖ ×¾Ö³ÖÖ÷Ö, ¯ÖãÖê µÖÖÓ“µÖÖ ´Ö¤üŸÖß−Öê ¯Ö›üŸÖÖôûÖß ¾Ö ÖÖŸÖ¸ü•Ö´ÖÖ ú¸üÖ¾Öß. 2.

ÆüÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−ÖÖÔµÖ ×¾Ö¢Ö ×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖ“µÖÖ †−ÖÖî¯Ö“ÖÖ׸üú ÃÖÓ¤ü³ÖÔ Îú. 340/11/¾µÖµÖ-4, פü−ÖÖӍú

05.05.2011 †−¾ÖµÖê ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Ö껵ÖÖ ÃÖÆü´ÖŸÖß−ÖãÃÖÖ¸ü ×−Ö÷ÖÔ×´ÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü. 3.

ÃÖ¤ü¸ü ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−ÖÖÔµÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“µÖÖ www.maharashtra.gov.in µÖÖ ¾Öê²ÖÃÖÖ‡Ô™ü¾Ö¸ü

ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÃÖæ−Ö ŸµÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ÷Ö֍ú ÃÖӍêúŸÖÖӍú Îú. 2011051311493001 †ÃÖÖ †ÖÆêü. ´ÖÆüÖ¸üÖ™ÒüÖ“Öê ¸üÖ•µÖ¯ÖÖ»Ö µÖÖÓ“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ¾Ö −ÖÖ¾ÖÖ−Öê, ÃÖÆüß/(×ÃÖ. ´ÖÓ. ‡−ÖÖ´Ö¤üÖ¸ü) ˆ¯Ö ÃÖד־Ö, ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¿ÖÖÃÖ−Ö. ¯ÖÏןÖ,

Í

Í

31

¸üÖ•µÖ¯ÖÖ»Ö µÖÖÓ“Öê ÃÖד־Ö, ´Ö㏵ִÖÓ¡Öß µÖÖÓ“Öê ¯ÖϬÖÖ−Ö ÃÖד־Ö, ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÓ¡Öß ¾Ö ¸üÖ•µÖ´ÖÓ¡Öß µÖÖÓ“Öê ÖÖ•Ö÷Öß ÃÖד־Ö, ´ÖãµÖ ÃÖד־Ö, ÃÖ¾ÖÔ ×¾Ö³ÖÖ÷ÖßµÖ †ÖµÖ㌟Ö, ÃÖ¾ÖÔ ×•Ö»ÆüÖ׬֍úÖ¸üß, ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖß−Ö ×¾Ö³ÖÖ÷Ö, ÃÖד־Ö, ×¾Ö¬ÖÖ−Ö´ÖÓ›üôû ÃÖד־ÖÖ»ÖµÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô (20 ¯ÖÏŸÖß) ´ÖÆüÖ»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö (»ÖêÖÖ ¯Ö¸ü߁ÖÖ) - 1/2, ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü, ´ÖãÓ²Ö‡Ô/−ÖÖ÷Ö¯Öæ¸ü ´ÖÆüÖ»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö (»ÖêÖÖ ¾Ö †−Öã–ÖêµÖŸÖÖ) - 1/2, ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü, ´ÖãÓ²Ö‡Ô/ −ÖÖ÷Ö¯Öæ¸ü †×¬Ö¤üÖ−Ö ¾Ö »ÖêÖÖ †×¬ÖúÖ¸üß, ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü, ´ÖãÓ²Ö‡Ô ×−Ö¾ÖÖÃÖß »ÖêÖÖ ¯Ö¸ü߁ÖÖ †×¬ÖúÖ¸üß ÃÖ¾ÖÔ ×•Ö»ÆüÖ úÖêÂÖÖ÷ÖÖ¸ü †×¬ÖúÖ¸üß, ÃÖÓ“Öֻ֍ú, ÃÖî×−֍ú ú»µÖÖÖ ×¾Ö³ÖÖ÷Ö, ¯ÖãÖê, ÃÖ¾ÖÔ ×•Ö»ÆüÖ ÃÖî×−֍ú ú»µÖÖÖ †×¬ÖúÖ¸üß, וֻÆüÖ ÃÖî×−֍ú ú»µÖÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ´ÖÆüÖÃÖÓ“Öֻ֍ú, ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¾Ö •Ö−ÖÃÖӯ֍Ôú ´ÖÆüÖÃÖÓ“ÖÖ»Ö−ÖÖ»ÖµÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô. ×¾Ö¢Ö ×¾Ö³ÖÖ÷Ö, (¾µÖµÖ-4 /†£ÖÔÃÖӍú»¯Ö-14.) ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ−Ö ×¾Ö³ÖÖ÷Ö/úÖ.25 ×−Ö¾Ö›ü −ÖßÖß (2 ¯ÖÏŸÖß)

Grant to II World War veterns.pdf

There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. Grant to II World ...

43KB Sizes 3 Downloads 146 Views

Recommend Documents

pdf-1856\latvia-in-world-war-ii-world-war-ii-the-global ...
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. pdf-1856\latvia-in-world-war-ii-world-war-ii-the-global-human-and-ethical-dimension.pdf. pdf-1856\latvia-in-

World War II Trivia Bank.pdf
What is it? (Indonesia/ Dutch East Indies). 16. What was the forced March of US war prisoners to camps in the northern Philippines called (Bataan Death March).

world war ii vocab.pdf
Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. world war ii vocab.pdf. world war ii vocab.pdf. Open. Extract.

pdf-1290\uprooting-community-japanese-mexicans-world-war-ii-and ...
... apps below to open or edit this item. pdf-1290\uprooting-community-japanese-mexicans-world ... ii-and-the-us-mexico-borderlands-by-selfa-a-chew.pdf.

World War II Main Events Project.pdf
... timeline gets a 2 point bonus on the World War II test. Page 1 of 2 ... World War II Main Events Project.pdf. World War II Main Events Project.pdf. Open. Extract.

pdf-15107\personal-perspectives-world-war-ii-from-abc-clio.pdf
pdf-15107\personal-perspectives-world-war-ii-from-abc-clio.pdf. pdf-15107\personal-perspectives-world-war-ii-from-abc-clio.pdf. Open. Extract. Open with.

pdf-1451\norman-rockwells-world-war-ii-impression-from-the ...
Try one of the apps below to open or edit this item. pdf-1451\norman-rockwells-world-war-ii-impression-from-the-homefront-by-susan-e-meyer.pdf.

The-Compact-Timeline-Of-World-War-II-Compact-Timeline-Compact ...
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. The-Compact-Timeline-Of-World-War-II-Compact-Timeline-Compact-Timeline.pdf. The-Compact-Timeline-Of-World-Wa