COMPANY UPDATE

Thailand

Electricity Generating (EGCO.BK/EGCO TB)*

ค่ อยๆสะสมกำลังกำรผลิตใหม่ ๆ

Outperform‧Maintained Price as of 1 Dec 2017

215.00

12M target price (Bt/shr)

260.00

Unchanged/Revised up(down)(%) Upside/downside (%)

n.a. 20.9

Key messages

จากการไม่มีกาลังการผลิตใหม่ๆในปี 2561 การเติบโตกาไรของ บริ ษทั จึงไม่น่าตื่นเต้นมากนักที่ 3.5% เทียบกับปี 2561 ที่ 13.4% อย่างไรก็ตามกาลังการผลิตใหม่ในปี 61 มีขนาดรวมที่ค่อนข้าง ใหญ่จะทาให้การเติบโตของกาไรน่าสนใจมากขึ้นที่ 7.3% และ เราคาดว่าการเติบโตของกาไรจะต่อเนื่องไปปี 2562 จากการ เดินเครื่ องของโรงไฟฟ้ าใหม่เต็มปี นอกจากนี้เรามองถึง มูลค่าเพิ่มที่จะได้รับกาหบริ ษทั ประสบความสาเร็ จในการพัฒนา โครงการโรงไฟฟ้ าถ่านหิ นที่เวียดนาม เราขยับไปใช้ราคา ณ ปลายปี 2561 ได้ราคาเป้ าหมายที่ 260 บาท โดยวิธีคิดลดกระแส เงินสด และเรายังคงคาแนะนา ซื้ อ โดยราคาปิ ดล่าราสุ ดมี upside ที่ 21% Trading data Mkt cap (Btbn/US$mn) Outstanding shares (mn) Foreign ownership (mn) 3M avg. daily trading (mn) 52-week trading range (Bt) Performance (% ) Absolute Relative

113.2/3188 526 167.0 0.6 194-237 3M 6M 12M -6.9 1.9 8.3 -11.2 -5.9 -3.5

Quarterly EPS Bt 2015 2016 2017

Q1 2.91 4.92 5.63

Q2 2.65 3.89 6.71

Q3 (0.29) 5.40 6.68

Q4 2.93 1.59 n.a.

Share price chart 240

15

230

10

220

5

210

0

200

(5)

190 Dec-16

Feb-17

Apr-17

Share Price

Source: SET

Voranart Meethavorn 66.2658.8888 Ext.8856 [email protected]

Jul-17

Sep-17

(10) Nov-17

Event งานประชุมนักวิเคราะห์และเข้าเยีย่ มชมโรงไฟฟ้ าพลังงานไซยะบุรีที่ประเทศลาว lmpact โรงไฟฟ้ำนำ้ เทิน1 ได้รับสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำแล้ว โรงไฟฟ้ าน้ าเทิน1ได้เซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้ าระยะยาว 27ปี กับการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตที่กาลังการผลิต 514MW และการไฟฟ้ าลาวที่ 130MW ในวันที่ 27 กันยายน 2560 ทั้งนี้โรงการคาดว่าจะเดินเครื่ องเชิ งพาณิ ชย์ใน 2Q65 และผูท้ ี่หุ้นในโครงการได้แก่ EGCO 25% PSG 60% และ EDL-Gen 15% ความสาเร็ จในการลงทุน ครั้งนี้ตรงกับเป้ าหมายของบริ ษทั และความคาดหวังของเราที่บริ ษทั มุ่งขยายธุ รกิจไปใน ASEAN โดยเน้น ประเทศที่ธุรกิจอยูแ่ ล้ว และเป็ นการเพิ่มศักยภาพการขยายธุ รกิจในประเทศลาวในอนาคตทั้งนี้ เราได้รวม มูลค่าของโครงการดังกล่าวในการประเมินมูลค่าของเราแล้ว กำลังกำรผลิตจะเพิม่ อีก 708MW ในอีก 5 ข้ ำงหน้ ำ ณ สิ้ นเดือนตุลาคม บริ ษทั มีกาลังการผลิตที่เดินเครื่ องแล้วที่ 4.6GW และอีก 708MW คาดว่าจะทยอยเข้ามา ในช่วงปี 2562-65 (2562 ที่ 547MW และ 2565ที่ 161MW)จากการไม่มีกาลังการผลิตใหม่ๆในปี 2561การ เติบโตกาไรของบริ ษทั จึงไม่น่าตื่นเต้นมากนักที่3.5% เทียบกับปี 2561 ที่13.4%อย่างไรก็ตามกาลังการผลิต ใหม่ในปี 61 มีขนาดรวมที่ค่อนข้างใหญ่จะทาให้การเติบโตของกาไรน่ าสนใจมากขึ้นที่7.3%และเราคาดว่า การเติบโตของกาไรจะต่อเนื่ องไปปี 2562จากการเดินเครื่ องของโรงไฟฟ้ าใหม่เต็มปี นอกจากนี้ บริ ษทั กับ พันธมิตร คือ EGAT international (EGATi) และ Kyushu Electric Power อยูร่ ะหว่างการศึกษาและพัฒนา โครางการกวางจิ 1ซึ่งเป็ นโรงไฟฟ้ าถ่านหิ นที่ประเทศเวียดนามขนาดประมาณ 1.2GW เรามองว่าการลงทุน นี้ จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริ ษทั ได้เมื่อโครงการได้รับสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ า แต่น่าจะต้องใช้เวลาสักระยะ หนึ่งในการดาเนินการ โครงกำรไซยะบุรี สี สันของปี 2561 เราได้เยีย่ มชมโครงการพลังงานน้ าไซยะบุรีเมื่อวานศุกร์ ที่ผ่านมา ทั้งนี้ งานก่อสร้างเดินหน้าได้ดว้ ยดี และ โครงการจะสามารถเริ่ มเดินเครื่ องเชิงพาณิ ชย์ได้ตามเป้ าในเดือนตุลาคม 2561 ทั้งนี้ บางส่ วนของ โครงการจะสามารถผลิตไฟฟ้ าได้ก่อนวัน ซึ่ งทางโครงการสามารถขายไฟฟ้ าที่ผลิตได้ให้แก่ EGAT ได้ โครงการนี้ เป็ นโรงไฟฟ้ าพลังงานน้ าแบบ run of river โครงการแรกในลุ่มน้ าโขงตอนล่าง เรามองว่า ความสาเร็ จของการพัฒนาโครงการนี้ จะเป็ นแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาโครงการอื่นๆที่มีศกั ยภาพใน ลุ่มน้ าโขงตอนล่างต่อไป Valuation & Action เราขยับไปใช้ราคา ณ ปลายปี 2561ได้ราคาเป้ าหมายที่260บาท โดยวิธีคิดลดกระแสเงินสด และเรายังคง คาแนะนา ซื้ อ โดยราคาปิ ดล่าราสุดมี upsideที่ 21% และเทรดที่ PERปี 61ในระดับต่าที่ 10.6x เปรี ยบเทียบ กับค่าเฉลี่ยกลุ่มที่ 21.0xนอกจากนี้เรามองว่าความหลากหลายของฐานการลงทุนในหลายประเทศ จะช่วง สร้างโอการของการลงทุนใหม่ๆให้แก่บริ ษทั ต่อไปในอนาคต Risks โครงการหยุดเดินเครื่ องโดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้า และความล่าช้าของการก่อสร้างโรงไฟฟ้ าในอนาคต

Price performance relative to SET

Key financials and valuations Revenue (Btmn) Net Profit (Btmn) Normalized Profit (Btmn) EPS (Bt) DPS (Bt) EPS Growth (%) P/E(X) P/B (X) EV/EBITDA (X) Net Debt to Equity (%) Dividend Yield (%) Return on Average Equity (%)

Dec - 15A Dec - 16A 15,914 22,794 4,319 8,321 6,967 9,157 8.20 15.81 6.25 6.50 (43.7) 92.6 18.4 12.6 1.0 1.3 18.8 13.2 100.9 110.6 4.1 3.3 5.6 10.1

Dec - 17F Dec - 18F Dec - 19F 33,373 37,393 37,591 10,357 10,714 11,498 10,357 10,714 11,498 19.67 20.35 21.84 7.00 7.50 8.00 24.5 3.5 7.3 10.9 10.6 9.8 1.3 1.2 1.1 11.1 10.2 9.5 108.5 89.9 73.9 3.3 3.5 3.7 12.1 11.6 11.5

Source: Company data, KGI Research

December 4, 2017

*The Company may be issuer of Derivative Warrants on these securities. http://research.kgi.com; Bloomberg: KGIT

Please see back page for disclaimer

1

Thailand

Electricity Generating

Figure 1: XPCL construction view

Figure 2: XPCL construction view

Source: Company data, KGI Research

Source: Company data, KGI Research

Figure 3: Mekong Mainstream Dams Map

Source: MRC, International River, KGI Research

December 4, 2017

*The Company may be issuer of Derivative Warrants on these securities. http://research.kgi.com; Bloomberg: KGIT

Please see back page for disclaimer

2

Thailand

Electricity Generating

Figure 4: EGCO’s portfolio สีสนั

Fuel used

Location

COD/SCOD

EGCO portion

Contracted capacity

Effective capacity

Natural Gas

Saraburi

May 07 & Mar 08

50.0%

1,468.0

734.0

Coal

Rayong

Oct 06 & Feb 07

50.0%

1,346.5

673.3

EGCO COGEN

Natural Gas

Rayong

Jan-03

80.0%

112.2

89.7

ROI-ETGREEN

Rice Husk

Roi-Et

May-03

70.3%

8.8

6.2

GEC-GCC

Natural Gas

Saraburi

Sep-98

50.0%

108.6

54.3

GEC-NKCC

Natural Gas

Saraburi

Oct-00

50.0%

121.3

60.7

GEC-SCC

Natural Gas

Samutprakarn

Aug-99

50.0%

114.5

57.2

GEC-GYG

Parawood

Yala

Nov-06

50.0%

20.2

10.1

NED

Solar

Lopburi

Dec-11

66.0%

63.0

41.6

SPP2

Solar

Saraburi

May-12

100.0%

8.0

8.0

SPP3

Solar

Srisaket

Feb-12

100.0%

8.0

8.0

SPP4

Solar

Srisaket/Ubon-Ratchatani

Jan-12

100.0%

6.0

6.0

SPP5

Solar

Roi-Et

Jun-12

100.0%

8.0

8.0

GPS(Phase 1-4)

Solar

Nakhon Sawan/Chai Nat/Petchaboon

Mar 12 & Feb 13

60.0%

26.0

15.6

TWF

Wind

Chaiyaphum

Jul-13

90.0%

6.9

6.2

Solarco

Solar

Nakornpathom/Suphanburi

Dec-13

49.0%

57.0

27.9

Power plants Operating project Domestic GEC-GPG (KK2) BLCP

GIDEC KN4 CWF

Waste

Songkla

Dec-14

50.0%

6.5

3.3

Natural Gas

Nakorn Sri Thammarat

Jun-16

100.0%

930.0

930.0

Wind

Chaiyaphum

Dec 16

90.0%

80.0

72.0

TJ Cogen

Natural Gas

Pathumthani

Jun 17

100.0%

102.0

102.0

TPCogen

Natural Gas

Ratchaburi

Oct 17

100.0%

113.0

113.0

SK Cogen

Natural Gas

Ratchaburi

Oct 17

100.0%

107.0

107.0

Oversea NTPC (NT2)

Hydro

Laos PDR

Apr-10

35.0%

1,070.0

374.5

QPL

Coal

Quezon, Philippines

May-00

100.0%

460.0

460.0

MPPCL #1&2

Coal

Luzon, Philippines

Jun 98 & Dec 98

49.0%

640.0

313.6

Geo Thermal

West Java, Indonesia

Jun 00 & Mar 09

20.0%

227.0

45.4

Wind

New South Wales, Australia

Nov-14

100.0%

113.0

113.0

Geo Thermal

West Java, Indonesia

1994, 1997, 2000, 2007

20.0%

637.0

SEG BRWF Salak and Darajat

Total operating project capacity Future project XPCL

127.4 4,568

Hydro

Laos PDR

Oct 19

12.5%

1,280.0

160.0

SBPL

Coal

Quezon, Philippines

Oct 19

49.0%

455.0

223.0

MPPCL #3

Coal

Luzon, Philippines

2Q19

49.0%

335.0

164.2

Hydro

Laos PDR

2022

25.0%

644.0

161.0

NT1

Total future project capacity

708

Source: Company data, KGI Research

December 4, 2017

*The Company may be issuer of Derivative Warrants on these securities. http://research.kgi.com; Bloomberg: KGIT

Please see back page for disclaimer

3

Thailand

Electricity Generating

Figure 4: Company profile

Figure 5: Earnings to grow in 2017-19

The Electricity Generating Public Company Limited (EGCO) was

Profit growth, percent (LHS); Core profit, btbn (RHS)

the first independent power producer in Thailand. The company has

40.0

14.0

invested in power production, power distribution and power-related

30.0

12.0

business in Thailand and ASEAN. EGCO’s portfolio consists of

20.0

various

power

power,

and

plant

types,

renewable

namely

energy.

gas-fired,

To

achieve

coal-fired,

sustainable

hydro growth,

EGCO continues researching new Greenfield and Brownfield projects

10.0 8.0

10.0

6.0

0.0

4.0

(10.0)

2.0

(20.0)

0.0

both in Thailand and ASEAN.

2015A

2016A Core profit

2017F

Source: Company data

Source: Company data, KGI Research

Figure 6: New capacity to be added until 2022

Figure 7: Expansion program

2018F 2019F Core profit growth

Power capacity, GW 5.5

2018

2017

2019

...

2022

5.0

4.5

TJCogen (106MWe)

XPCL (160MWe)

TPCogen (113MWe)

SBPL (223MWe)

SKCogen (107MWe)

MPPCL#3 (49MWe)

NT1 (163MWe)

4.0 3.5 3.0

2016A

2017F

2018F

2019F

2020F

2021F

2022F

Source: Company data, KGI Research

Source: Company data, KGI Research

Figure 8: Offer dividend yield 3-4%

Figure 9: Company’s yield band

Dividend per share, baht (LHS); Dividend yield, percent (RHS)

Yield band, percent

9.0

5.0

8.0

4.0

7.0

3.0

6.0

2.0

5.0

1.0

4.0

7.0 +2.0 sd = 5.8%

+1.0 sd = 5.0%

5.0

Average = 4.2% -1.0 sd = 3.3%

3.0

-2.0 sd = 2.5%

0.0 2014A

2015A

2016A

2017F

Dividend per share

2018F

1.0 2012

2019F

2013

2014

2015

2016

2017F

2018F

Dividend yield

Source: Company data, KGI Research

Source: Company data, KGI Research

Figure 10: Company’s PER

Figure 11:Company’s PBV

PER, times

PBV, times

18.0

1.7

15.0

+2.0 sd = 1.4x

+2.0 sd = 13.7x

1.4

+1.0 sd = 12.2x

+1.0 sd = 1.3x

12.0 Average = 10.6x -1.0 sd = 9.1x -2.0 sd = 7.6x

9.0 6.0 3.0 2012

1.1 Average = 1.1x -1.0 sd = 0.9x

0.8

-2.0 sd = 0.8x 2013

Source: KGI Research

December 4, 2017

2014

2015

2016

2017F

2018F

0.5 2012

2013

2014

2015

2016

2017F

2018F

Source: KGI Research

*The Company may be issuer of Derivative Warrants on these securities. http://research.kgi.com; Bloomberg: KGIT

Please see back page for disclaimer

4

Thailand

Electricity Generating

Quarterly Income Statement Income Statement (Bt mn) Revenue Cost of Goods Sold Gross Profit Operating Expenses Other incomes Operating Profit Depreciation of fixed assets Operating EBITDA Non-Operating Income Interest Income Other Non-op Income Non-Operating Expenses Interest Expenses Other Non-op Expenses Equity Income/(Loss) Pre-tax Profit Current Taxation Minorities Extraordinary items Net Profit Normalized Profit EPS (Bt) Normalized EPS (Bt) Margins Gross profit margin Operating EBIT margin Operating EBITDA margin Net profit margin Growth Revenue growth Operating EBIT growth Operating EBITDA growth Net profit growth Normalized profit growth

Mar-14A

Jun-14A

Sep-14A

Dec-14A

Mar-15A

Jun-15A

Sep-15A

Dec-15A

Mar-16A

Jun-16A

Sep-16A

Dec-16A

Mar-17A

Jun-17A

Sep-17A

4,201 (2,617) 1,584 (622) 0 961 (515) 1,899 389 422 (33) (271) (271) 0 1,349 2,429 88 (32) 0 2,485 2,518 4.72 4.78

4,365 (2,609) 1,756 (753) 0 1,003 (520) 1,998 509 475 34 (575) (575) 0 2,004 2,941 (475) (40) 44 2,471 2,392 4.69 4.54

4,212 (2,499) 1,713 (668) 0 1,045 (532) 2,041 619 465 154 (721) (721) 0 1,490 2,433 (218) (43) 41 2,213 2,018 4.20 3.83

4,120 (2,502) 1,618 (901) 0 717 (567) 1,771 (225) 487 (712) (526) (526) 0 617 583 (147) (24) 0 413 1,125 0.78 2.14

3,479 (2,494) 986 (594) 0 391 (494) 1,273 644 387 256 (648) (648) 0 1,269 1,655 (120) (3) 0 1,533 1,276 2.91 2.42

4,226 (2,531) 1,695 (436) 0 1,258 (600) 2,174 (656) 590 (1,246) (684) (684) 0 1,988 1,906 (238) (43) 47 1,397 2,597 2.65 4.93

4,205 (2,497) 1,709 (701) 0 1,008 (597) 2,128 (1,574) 522 (2,097) (778) (778) 0 1,625 281 (430) (26) 24 (151) 1,921 (0.29) 3.65

4,004 (2,413) 1,591 (1,128) 0 464 (568) 1,439 1,200 393 806 (304) (787) 483 1,067 2,426 38 (16) 44 1,541 1,173 2.93 2.23

4,124 (2,734) 1,389 (704) 130 815 (558) 1,779 993 406 587 (861) (861) 0 1,890 2,837 (228) (19) 0 2,590 2,003 4.92 3.80

4,456 (2,591) 1,865 (852) (202) 811 (642) 2,041 339 587 (248) (792) (792) 0 2,041 2,399 (325) (27) 0 2,048 2,296 3.89 4.36

7,427 (5,053) 2,374 (556) (85) 1,734 (557) 2,725 498 434 64 (991) (991) 0 1,874 3,115 (259) (11) 0 2,845 2,781 5.40 5.28

6,788 (4,462) 2,326 (940) 1,939 3,325 (623) 2,400 (2,051) (1,322) (729) (531) (1,040) 509 1,571 2,314 (228) (4) 0 839 2,077 1.59 3.94

6,286 (4,680) 1,605 (570) (264) 772 (668) 1,936 1,683 497 1,186 (972) (972) 0 1,707 3,189 (218) (8) 0 2,963 1,777 5.63 3.38

7,151 (4,947) 2,204 (595) (276) 1,333 (668) 2,594 1,055 593 462 (982) (982) 0 2,429 3,835 (297) (8) 0 3,530 3,068 6.71 5.83

7,928 (5,399) 2,530 (610) (334) 1,586 (709) 2,889 1,094 594 500 (1,047) (1,047) 0 2,152 3,785 (258) (10) 0 3,517 3,017 6.68 5.73

37.7 22.9 45.2 59.2

40.2 23.0 45.8 56.6

40.7 24.8 48.5 52.5

39.3 17.4 43.0 10.0

28.3 11.3 36.6 44.1

40.1 29.8 51.5 33.1

40.6 24.0 50.6 (3.6)

39.7 11.6 35.9 38.5

33.7 19.8 43.2 62.8

41.9 18.2 45.8 45.9

32.0 23.3 36.7 38.3

34.3 49.0 35.4 12.4

25.5 12.3 30.8 47.1

30.8 18.6 36.3 49.4

31.9 20.0 36.4 44.4

3.9 4.4 5.2 (0.6) (5.0)

(3.5) 4.1 2.1 (10.4) (15.7)

(2.2) (31.4) (13.3) (81.3) (44.3)

(15.6) (45.4) (28.1) 271.4 13.5

21.5 221.5 70.9 (8.8) 103.5

(0.5) (19.9) (2.1) N/A (26.0)

(4.8) (54.0) (32.4) N/A (39.0)

3.0 75.8 23.6 68.1 70.8

8.1 (0.4) 14.7 (20.9) 14.6

66.7 113.7 33.5 38.9 21.1

(8.6) 91.8 (11.9) (70.5) (25.3)

(7.4) (76.8) (19.3) 253.3 (14.4)

13.8 72.6 33.9 19.1 72.6

10.9 19.0 11.4 (0.4) (1.7)

(24.7) 413.3 (22.4) 969.5 8,690.9

Source: KGI Research

Peer comparison – Key valuation stats Rating

Target price (Bt)

Current price (Bt)

Upside (%)

16 core EPS (Bt)

17F core EPS (Bt)

18F core EPS (Bt)

17F EPS gr. (%)

26.00 32.00 3.20 260.00 88.00 50.00 66.00 8.50

26.00 27.50 3.98 215.00 85.75 57.00 56.00 7.60

0.0 16.4 (19.6) 20.9 2.6 (12.3) 17.9 11.8

0.69 1.37 0.04 17.39 5.98 1.80 3.82 0.58

0.62 1.96 0.04 19.67 5.82 2.04 4.73 0.41

0.90 2.03 0.08 20.35 5.76 2.75 5.02 0.45

(9.9) 43.2 18.8 13.1 (2.7) 13.3 23.7 (29.5)

46.3 3.9 85.0 3.5 (1.0) 35.0 6.1 9.7

42.1 14.1 95.6 10.9 14.7 27.9 11.8 18.7 29.5

28.8 13.5 51.7 10.6 14.9 20.7 11.2 17.0 21.0

2.7 1.8 1.0 1.3 2.1 2.1 1.2 2.5 1.9

2.4 1.7 0.9 1.2 2.1 2.0 1.1 2.3 1.7

1.0 2.8 1.5 3.3 6.7 2.3 4.6 2.1 3.0

1.4 3.0 1.6 3.5 6.7 3.1 4.9 2.3 3.3

6.4 13.1 1.0 12.1 14.5 7.6 10.1 13.5 9.8

8.5 12.6 1.8 11.6 13.9 9.8 10.2 13.6 10.2

20.00 4.90 22.00

21.80 4.14 15.10

(8.3) 18.4 45.7

0.70 0.09 0.50

1.06 0.13 0.75

1.23 0.24 1.10

50.5 46.2 50.6

16.2 86.6 45.4

20.6 32.0 20.0 24.2

17.7 17.2 13.8 16.2

3.0 2.9 2.3 2.7

2.8 2.7 1.9 2.5

2.4 1.6 2.0 2.0

2.8 2.9 2.9 2.9

14.6 9.1 11.3 11.6

15.6 15.6 13.9 15.0

Conventional BGRIM N BPP* OP CKP* U EGCO* OP GLOW* N GPSC* N RATCH* OP WHAUP N Sector Renewable BCPG* N GUNKUL* OP TPCH OP Sector Rating Neutral

18F EPS 17F PER 18F PER 17F PBV 18F PBV 17F Div 18F Div 17F ROAE 18F ROAE gr. (%) (x) (x) (X) (X) Yield (%) Yield (%) (%) (%)

Source: KGI Research

December 4, 2017

*The Company may be issuer of Derivative Warrants on these securities. http://research.kgi.com; Bloomberg: KGIT

Please see back page for disclaimer

5

Thailand

Electricity Generating

Balance Sheet As of 31 Dec (Bt mn) Total Assets Current Assets Cash & ST Investments Inventories Accounts Receivable Others Non-current Assets LT Investments Net fixed Assets Others Total Liabilities Current Liabilities Accounts Payable ST Borrowings Others Long-term Liabilities Long-term Debts Others Shareholders' Equity Common Stock Capital Surplus Retained Earnings Preferred Stock

Profit & Loss 2015 179,812 19,403 10,888 0 2,468 6,048 97,825 9,610 72,527 15,687 102,062 15,919 628 858 14,433 86,144 78,314 7,830 77,750 526 8,601 58,513 0

2016 197,254 19,998 9,301 0 2,178 8,518 91,306 12,347 62,420 16,539 114,657 13,393 1,967 0 11,426 101,264 92,691 8,573 82,598 526 8,601 63,411 0

2017F 199,203 17,119 7,414 0 3,189 6,516 77,079 (6,975) 68,093 15,960 113,909 6,358 2,002 0 4,356 107,551 98,372 9,179 85,294 526 8,601 70,083 0

2018F 197,690 18,778 7,998 0 3,574 7,206 69,180 (10,356) 64,195 15,341 105,474 11,096 2,244 0 8,852 94,378 84,960 9,418 92,216 526 8,601 76,849 0

2019F 195,681 18,751 7,785 0 3,594 7,372 58,934 (16,008) 60,297 14,645 96,011 11,033 2,255 0 8,777 84,979 75,549 9,430 99,670 526 8,601 84,135 0

Source: KGI Research

Source: KGI Research

December 4, 2017

2015 15,914 (9,934) 5,980 (2,859) 2,153 5,274 (2,259) 10,198 (2,280) 0 (2,280) (3,381) (2,898) (483) 5,948 5,561 (750) (87) 0 4,319 6,967 8.20 13.23

2016 22,794 (14,840) 7,954 (3,051) 2,113 7,016 (2,380) 15,486 (327) 0 (327) (4,193) (3,684) (509) 7,376 9,872 (1,040) (60) 0 8,321 9,157 15.81 17.39

2015 6,303 4,319 2,259 7,383 (7,658) (7,302) (19,511) 944 (1,315) (999) 2,546 0 8,777 (6,231) 1,547

2016 9,159 8,321 2,380 5,592 (7,134) (17,046) 7,727 (21,840) (2,933) (7,887) 3,696 0 11,214 (7,518) (4,191)

2017F 33,373 (24,168) 9,205 (4,107) 2,107 7,205 (3,898) 18,600 0 0 0 (3,536) (3,536) 0 7,485 11,154 (666) (143) 0 10,357 10,357 19.67 19.67

2018F 37,393 (27,584) 9,809 (4,354) 2,325 7,781 (3,898) 19,297 0 0 0 (3,863) (3,863) 0 7,608 11,526 (666) (156) 0 10,714 10,714 20.35 20.35

2019F 37,591 (27,714) 9,877 (4,493) 2,216 7,601 (3,898) 19,755 0 0 0 (3,560) (3,560) 0 8,242 12,283 (630) (168) 0 11,498 11,498 21.84 21.84

Source: KGI Research

Key Ratios Year to 31 Dec Growth (% YoY) Sales OP EBITDA NP Normalized Profit EPS Normalized EPS Profitability (%) Gross Margin Operating Margin EBITDA Margin Net Profit Margin ROAA ROAE Stability Gross Debt/Equity (%) Net Debt/Equity (%) Interest Coverage (x) Interest & ST Debt Coverage (x) Cash Flow Interest Coverage (x) Cash Flow/Interest & ST Debt (x) Current Ratio (x) Quick Ratio (x) Net Debt (Bt mn) Per Share Data (Bt) EPS Normalized EPS CFPS BVPS SPS EBITDA/Share DPS Activity Asset Turnover (x) Days Receivables Days Inventory Days Payable Cash Cycle Key driver Effective capacity (MW)

Year to 31 Dec (Bt mn) Revenue Cost of Goods Sold Gross Profit Operating Expenses Other Incomes Operating Profit Depreciation of fixed assets Operating EBITDA Non-Operating Income Interest Income Other Non-op Income Non-Operating Expenses Interest Expenses Other Non-op Expenses Equity Income/(Loss) Pre-tax Profit Current Taxation Minorities Extraordinary items Net Profit Normalized Profit EPS(Bt) Normalized EPS(Bt)

Cash Flow 2015

2016

2017F

2018F

2019F

(5.8) (14.7) (19.1) (43.7) (13.5) (43.7) (13.5)

43.2 38.1 51.8 92.6 31.4 92.6 31.4

46.4 9.9 20.1 24.5 13.1 24.5 13.1

12.0 7.9 3.7 3.5 3.5 3.5 3.5

0.5 (2.3) 2.4 7.3 7.3 7.3 7.3

37.6 29.9 64.1 27.1 2.4 5.6

34.9 28.8 67.9 36.5 4.2 10.1

27.6 21.6 55.7 31.0 5.2 12.1

26.2 20.8 51.6 28.7 5.4 11.6

26.3 20.3 52.6 30.6 5.9 11.5

1.3 1.0 2.7 2.1 2.2 1.7 1.2 1.2 78,441

1.4 1.1 3.6 3.6 2.5 2.5 1.5 1.5 91,363

1.3 1.1 4.2 4.2 (0.7) (0.7) 2.7 2.7 92,573

1.1 0.9 4.0 4.0 1.2 1.2 1.7 1.7 82,874

1.0 0.7 4.5 4.5 1.4 1.4 1.7 1.7 73,675

8.2 13.2 12.0 147.7 30.2 19.4 6.3

15.8 17.4 17.4 156.9 43.3 29.4 6.5

19.7 19.7 (4.9) 162.0 63.4 35.3 7.0

20.4 20.4 9.0 175.2 71.0 36.7 7.5

21.8 21.8 9.7 189.3 71.4 37.5 8.0

0.1 56.6 0.0 23.1 33.5

0.1 34.9 0.0 48.4 (13.5)

0.2 34.9 0.0 30.2 4.6

0.2 34.9 0.0 29.7 5.2

0.2 34.9 0.0 29.7 5.2

3,797

4,119

4,670

4,670

5,217

Year to 31 Dec (Bt mn) Operating Cash Flow Net Profit Depreciation & Amortization Change in Working Capital Others Investment Cash Flow Net CAPEX Change in LT Investment Change in Other Assets Free Cash Flow Financing Cash Flow Change in Share Capital Net Change in Debt Change in Other LT Liab. Net Cash Flow

2017F 2018F 2019F (2,588) 4,716 5,123 10,357 10,714 11,498 3,898 3,898 3,898 (9,501) (2,443) (2,199) (7,342) (7,453) (8,074) 9,069 8,981 8,590 (9,572) 0 0 4,010 1,723 1,526 14,630 7,257 7,064 6,481 13,697 13,713 (8,363) (12,908) (13,455) 0 0 0 (555) (9,115) (9,412) (7,807) (3,793) (4,043) (1,882) 789 258

Source: KGI Research

Rates of Return on Invested Capital Year 2015 2016 2017F 2018F 2019F Year 2015 2016 2017F 2018F 2019F Year 2015 2016 2017F 2018F 2019F

+ COGS Revenue 48.2% 54.7% 60.7% 63.3% 63.4% 1/ Working Capital + Revenue 0.5 0.2 -0.3 -0.1 -0.1 x Operating Margin 6.1% 12.2% 9.0% 8.4% 8.4%

1-

Depreciation Revenue 14.2% 10.4% 11.7% 10.4% 10.4% Net PPE Revenue 4.6 2.7 2.0 1.7 1.6 Capital Turnover 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2

+

+

x

Operating Exp. = Operating Revenue Margin 31.5% 6.1% 22.7% 12.2% 18.6% 9.0% 17.9% 8.4% 17.8% 8.4% Other Assets = Capital Revenue Turnover 6.7 0.1 5.9 0.1 3.9 0.2 3.6 0.2 3.6 0.2 = After-tax Return Cash Tax Rate on Inv. Capital 14.9% 0.1% 11.0% 0.2% 6.0% 0.1% 5.8% 0.1% 5.1% 0.1%

Source: KGI Research

*The Company may be issuer of Derivative Warrants on these securities. http://research.kgi.com; Bloomberg: KGIT

Please see back page for disclaimer

6

Thailand

Electricity Generating

Electricity Generating – Recommendation & target price history Date 20-Apr-17 09-Aug-17

250 240

Rating Outperform Outperform

Target 242.00 250.00

Price 218.00 223.00

230

220 210 200 190 180 Dec-16

Dec-16

Jan-17

Mar-17

Mar-17

Apr-17

Share price

May-17

Jun-17

Target price lowered

Jul-17

Aug-17

Sep-17

Oct-17

Nov-17

Target price raised

Source: KGI Research

KGI Locations

ChinaShanghai

Room 1907-1909, Tower A, No. 100 Zunyi Road, Shanghai, PRC 200051

Shenzhen

Room 24D1, 24/F, A Unit, Zhen Ye Building,2014 Bao’annan Road, Shenzhen, PRC 518008

TaiwanTaipei

700 Mingshui Road, Taipei, Taiwan Telephone886.2.2181.8888 ‧

Hong Kong

Facsimile886.2.8501.1691

41/F CentralPlaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong Telephone 852.2878.6888

ThailandBangkok

Facsimile 852.2878.6800

8th - 11th floors, AsiaCentreBuilding 173 South Sathorn Road, Bangkok10120, Thailand Telephone 66.2658.8888

KGI's Ratings

Facsimile 66.2658.8014

Rating

Definition

Outperform (OP)

The stock's excess return* over the next twelve months is ranked in the top 40% of KGI's coverage universe in the related market (e.g. Taiwan).

Neutral (N)

The stock's excess return* over the next twelve months is ranked in the range between the top 40% and the bottom 40% of KGI's coverage universe in the related market (e.g. Taiwan).1.3

Under perform (U)

The stock's excess return* over the next twelve months is ranked in the bottom 40% of KGI's coverage universe in the related market (e.g. Taiwan).

Not Rated (NR)

The stock is not rated by KGI Securities.

Restricted (R)

KGI policy and/or applicable law regulations preclude certain types ofcommunications, including an investment recommendation, during the course of KGI's engagement in an investment banking transaction and in certain other circumstances.

Excess return = 12M target price/current priceNote

Disclaimer

December 4, 2017

KGI Securities no event shall profits, arising to buy or sell

When an analyst publishes a new report on a covered stock, we rank the stock's excess return with those of other stocks in KGI's coverage universe in the related market. We will assign a rating based on its ranking. If an analyst does not publish a new report on a covered stock, its rating will not be changed automatically. (Thailand) Plc. (“The Company”) disclaims all warranties with regards to all information contained herein. In the Company be liable for any direct, indirect or any damages whatsoever resulting from loss of income or by utilization and reliance on the information herein. All information hereunder does not constitute a solicitation any securities but constitutes our sole judgment as of this date and are subject to change without notice.

*The Company may be issuer of Derivative Warrants on these securities. http://research.kgi.com; Bloomberg: KGIT

Please see back page for disclaimer

7

Electricity Generating

Dec 4, 2017 - จากการไม่มีก าลังการผลิตใหม่ๆในปี 2561 การเติบโตก าไรของ. บริษัทจึงไม่น่าตื่นเต้นมากนักที่ 3.5% เทียบกับปี 2561 ที่ 13.4%. อย่างไรก็ตามก ...

668KB Sizes 6 Downloads 107 Views

Recommend Documents

Generating Wealth Through Inventions
Oct 28, 2016 - new business model for businesses that cannot realistically compete, or that do not wish to ... A patent creates a legal barrier preventing entry into the technology segment it defines. ... barrier to entry provides many benefits:.

Generating Decompilers
It is of utility in the validation or verification of code in safety- ... 23:diff. 24:eqc(0). 25:ldl(5). 26:and. nop. 28:cj(9). 29:ldc(-2). nop. 31:stl(0). 32:ldlp(0). 33:ldc(2).

Electricity Tax.pdf
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Main menu. There was a problem previewing this document.

Electricity sensor.sch - GitHub
Page 1. 2011/9/6 9:27:21 C:\Users\LI-RUI~1\AppData\Local\Temp\Rar$DI00.895\Electricity sensor.sch (Sheet: 1/1)

California's Electricity Crisis - CiteSeerX
Sep 28, 2001 - 1 1Elizabeth and James Killian Professor of Economics and Management and Director of the MIT Center for Energy and ... undermining the effectiveness of market mechanisms to manage congestion efficiently ... markets with state power pro

Leveraging Contextual Cues for Generating Basketball Highlights
Permission to make digital or hard copies of part or all of this work for ... ums and gymnasiums of schools and colleges and provides ...... Florida State, 9th.

Electricity Companies - Elite Concepts
Capital/ Service Line Contributions Received by Electricity Companies: ... of electricity distribution reforms in light of existing poor distribution network, huge.

Electricity Outage.pdf
Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. Electricity Outage.pdf. Electricity Outage.pdf. Open. Extract.

CREATIVE HYPOTHESIS GENERATING IN ...
ABSTRACT. To correct a common imbalance in methodology courses, focusing almost ...... invisible college of researchers working on different ranges of a relation, as in ... what appeared to be two successive negatively accelerated curves; then specia

Generating Complete, Unambiguous, and Verifiable ...
architecture, design, implementation, and testing of the resulting system suffers. ... data. A typical simple scenario for withdrawing funds from the ATM might go something .... preconditions, these preconditions would not apply to exceptional paths,

Generating Links by Mining Quotations
Jun 21, 2008 - Scanning books, magazines, and newspapers has become a widespread activity ... tomatically add links by mining popularly quoted passages.

Distribution of Networks Generating and Coordinating Locomotor ...
Distribution of Networks Generating and Coordinating Locomotor. Activity in the Neonatal Rat Spinal Cord In Vitro: A Lesion Study. Ole Kjaerulff and Ole Kiehn.