Tr­êng §HSP Hµ Néi 2 h® thi kh¶o s¸t tiÕng anh

STT

SBD

Hä vµ tªn

danh s¸ch ®iÓm thi kh¶o s¸t tiÕng anh ®Çu vµo khãa 43 khèi kh«ng chuyªn ng÷ - ngµy thi: 01/9/2017

Ngµy sinh

Chuyªn ngµnh

Khoa

§iÓm quy ®æi

KÕt qu¶

1

000001

Lôc B×nh An

28/06/1998

Gi¸o dôc QP - AN

Trung t©m GD QP&AN

45.00

Kh«ng ®¹t

2

000002

Bïi ThÞ An

19/01/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

30.00

Kh«ng ®¹t

3

000003

NguyÔn ThÞ Chung Anh

23/11/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

45.00

Kh«ng ®¹t

4

000004

NguyÔn Duy Anh

24/12/1997

Gi¸o dôc ThÓ chÊt

Gi¸o dôc ThÓ chÊt

40.00

Kh«ng ®¹t

5

000005

T¹ V¨n §×nh Anh

18/11/1999

Gi¸o dôc QP - AN

Trung t©m GD QP&AN

40.00

Kh«ng ®¹t

6

000006

Hoµng §øc Anh

31/08/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

60.00

§at A1

7

000007

Phïng §øc Anh

23/08/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

90.00

§at A1

8

000008

D­ ThÞ H¶i Anh

12/09/1999

Gi¸o dôc C«ng d©n

Gi¸o dôc ChÝnh trÞ

45.00

Kh«ng ®¹t

9

000009

Lª ThÞ Hoµi Anh

31/12/1998

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

60.00

§at A1

10

000010

Ph¹m ThÞ Hoµng Anh

11/12/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

35.00

Kh«ng ®¹t

11

000011

NguyÔn Hång Anh

16/02/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

80.00

§at A1

12

000012

Ph¹m Hång Anh

17/11/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

65.00

§at A1

13

000013

Bïi ThÞ Hång Anh

14/12/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

70.00

§at A1

14

000014

Lª ThÞ Hång Anh

28/10/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

60.00

§at A1

15

000015

NguyÔn HuyÒn Anh

29/07/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

80.00

§at A1

16

000016

§ç ThÞ H­¬ng Anh

22/07/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

70.00

§at A1

17

000017

§oµn KiÓu Anh

23/08/1998

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

55.00

§at A1

18

000018

Bïi Kim Anh

09/09/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

60.00

§at A1

19

000019

NguyÔn Hoµng Lan Anh

03/04/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

60.00

§at A1

20

000020

Ng« Lan Anh

13/09/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

70.00

§at A1

21

000021

§oµn ThÞ Lan Anh

17/12/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

55.00

§at A1

1

§iÓm quy ®æi

KÕt qu¶

Gi¸o dôc TiÓu häc

55.00

§at A1

Gi¸o dôc QP - AN

Trung t©m GD QP&AN

45.00

Kh«ng ®¹t

27/04/1999

S­ ph¹m LÞch sö

LÞch sö

45.00

Kh«ng ®¹t

TrÇn ThÞ Lan Anh

18/08/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

60.00

§at A1

000027

Ng« Mai Anh

14/07/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

40.00

Kh«ng ®¹t

27

000028

NguyÔn ThÞ Mai Anh

08/01/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

70.00

§at A1

28

000029

Nghiªm Minh Anh

04/10/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

30.00

Kh«ng ®¹t

29

000030

§inh ThÞ Minh Anh

03/02/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

55.00

§at A1

30

000031

D­¬ng Ngäc Anh

14/07/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

85.00

§at A1

31

000032

Hµ Ngäc Anh

10/11/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

55.00

§at A1

32

000033

L­¬ng Ngäc Anh

21/05/1998

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

45.00

Kh«ng ®¹t

33

000034

L­¬ng Ngäc Anh

04/11/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

55.00

§at A1

34

000035

Hoµng ThÞ Ngäc ¸nh

28/04/1998

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

70.00

§at A1

35

000036

TrÇn ThÞ Ngäc Anh

07/12/1998

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

40.00

Kh«ng ®¹t

36

000037

L­u ThÞ NguyÖt Anh

24/04/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

20.00

Kh«ng ®¹t

37

000038

Ng« Ph­¬ng Anh

23/03/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

45.00

Kh«ng ®¹t

38

000039

NguyÔn ThÞ Ph­¬ng Anh

27/11/1998

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

55.00

§at A1

39

000040

NguyÔn ThÞ Ph­¬ng Anh

22/02/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

60.00

§at A1

40

000041

NguyÔn ThÞ Ph­¬ng Anh

14/05/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

70.00

§at A1

41

000042

Ph¹m ThÞ Ph­¬ng Anh

05/09/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

70.00

§at A1

42

000043

TrÇn ThÞ Ph­¬ng Anh

01/07/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

60.00

§at A1

43

000044

TrÇn Ph­¬ng Anh

17/01/1998

S­ ph¹m LÞch sö

LÞch sö

35.00

Kh«ng ®¹t

44

000045

Lôc Quúnh Anh

02/03/1999

Gi¸o dôc QP - AN

Trung t©m GD QP&AN

60.00

§at A1

45

000046

Bïi ThÞ Quúnh Anh

14/08/1999

S­ ph¹m Hãa häc

Ho¸

90.00

§at A1

46

000047

NguyÔn ThÞ Quúnh Anh

21/02/1999

S­ ph¹m Sinh häc

Sinh - KTNN

50.00

§at A1

47

000048

L­¬ng Tó Anh

14/09/1998

Gi¸o dôc ThÓ chÊt

Gi¸o dôc ThÓ chÊt

25.00

Kh«ng ®¹t

STT

SBD

Hä vµ tªn

Ngµy sinh

22

000022

Lª ThÞ Lan Anh

20/04/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

23

000023

Ph¹m ThÞ Lan Anh

08/11/1999

24

000024

Ph¹m ThÞ Lan Anh

25

000025

26

2

Chuyªn ngµnh

Khoa

§iÓm quy ®æi

KÕt qu¶

Gi¸o dôc MÇm non

40.00

Kh«ng ®¹t

Gi¸o dôc QP - AN

Trung t©m GD QP&AN

40.00

Kh«ng ®¹t

01/09/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

60.00

§at A1

TrÇn TuÊn Anh

18/12/1999

S­ ph¹m Sinh häc

Sinh - KTNN

65.00

§at A1

000053

Lª ThÞ T­êng Anh

11/02/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

90.00

§at A1

53

000054

Bïi ThÞ V©n Anh

07/09/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

55.00

§at A1

54

000055

Cao ThÞ V©n Anh

24/12/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

75.00

§at A1

55

000056

NguyÔn ThÞ V©n Anh

04/10/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

50.00

§at A1

56

000057

Ph¹m ThÞ V©n Anh

11/11/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

45.00

Kh«ng ®¹t

57

000058

Hµ KiÒu ¸nh

03/11/1999

S­ ph¹m LÞch sö

LÞch sö

40.00

Kh«ng ®¹t

58

000059

§µo Ngäc ¸nh

16/08/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

75.00

§at A1

59

000060

§«ng Ngäc ¸nh

11/09/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

75.00

§at A1

60

000061

NguyÔn Ngäc ¸nh

30/10/1999

S­ ph¹m LÞch sö

LÞch sö

65.00

§at A1

61

000062

NguyÔn Ngäc ¸nh

03/01/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

80.00

§at A1

62

000063

NguyÔn Ngäc ¸nh

18/11/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

50.00

§at A1

63

000064

NguyÔn ThÞ Ngäc ¸nh

01/05/1998

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

40.00

Kh«ng ®¹t

64

000065

NguyÔn ThÞ Ngäc ¸nh

25/11/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

90.00

§at A1

65

000066

NguyÔn ThÞ Ngäc ¸nh

23/04/1999

S­ ph¹m VËt lý

VËt lý

60.00

§at A1

66

000067

NguyÔn ThÞ ¸nh

14/02/1998

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

40.00

Kh«ng ®¹t

67

000068

NguyÔn ThÞ ¸nh

02/07/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

70.00

§at A1

68

000069

Ph¹m ThÞ ¸nh

19/11/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

40.00

Kh«ng ®¹t

69

000070

Ph¹m ThÞ ¸nh

09/12/1998

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

40.00

Kh«ng ®¹t

70

000071

TriÖu ThÞ ¸nh

24/03/1998

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

50.00

§at A1

71

000072

T­ëng ThÞ ¸nh

07/04/1999

S­ ph¹m LÞch sö

LÞch sö

45.00

Kh«ng ®¹t

72

000073

Vµng Ngäc Thiªn ¢n

02/09/1998

Gi¸o dôc QP - AN

Trung t©m GD QP&AN

50.00

§at A1

73

000074

§ç ThÞ Ngäc BÝch

30/04/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

45.00

Kh«ng ®¹t

STT

SBD

Hä vµ tªn

Ngµy sinh

Chuyªn ngµnh

Khoa

48

000049

NguyÔn ThÞ Tó Anh

24/11/1999

Gi¸o dôc MÇm non

49

000050

Hoµng TuÊn Anh

27/01/1999

50

000051

Hoµng TuÊn Anh

51

000052

52

3

§iÓm quy ®æi

KÕt qu¶

Gi¸o dôc MÇm non

45.00

Kh«ng ®¹t

S­ ph¹m Sinh häc

Sinh - KTNN

60.00

§at A1

11/03/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

90.00

§at A1

NguyÔn ThÞ B×nh

16/06/1998

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

55.00

§at A1

000079

TrÞnh ThÞ B×nh

14/11/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

60.00

§at A1

79

000080

Hoµng Thä B×nh

26/11/1997

Gi¸o dôc C«ng d©n

Gi¸o dôc ChÝnh trÞ

80.00

§at A1

80

000081

TrÇn ThÞ Chang

03/10/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

50.00

§at A1

81

000082

§ç ThÞ Ch©m

27/10/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

40.00

Kh«ng ®¹t

82

000083

Vò B¶o Ch©u

19/12/1998

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

55.00

§at A1

83

000084

NguyÔn Lan Chi

08/03/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

60.00

§at A1

84

000085

§ç ThÞ Linh Chi

31/10/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

45.00

Kh«ng ®¹t

85

000087

D­¬ng ThÞ Thanh Chi

13/09/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

50.00

§at A1

86

000088

Ph¹m YÕn Chi

23/05/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

55.00

§at A1

87

000090

§µm Minh ChiÕn

22/11/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

50.00

§at A1

88

000091

Bïi ThÞ KiÒu Chinh

06/09/1998

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

30.00

Kh«ng ®¹t

89

000092

NguyÔn ThÞ KiÒu Chinh

06/10/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

30.00

Kh«ng ®¹t

90

000093

Lª ThÞ Chinh

07/01/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

60.00

§at A1

91

000094

Chu ThÞ V¨n Chinh

08/06/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

30.00

Kh«ng ®¹t

92

000095

NguyÔn V¨n ChÝnh

16/04/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

40.00

Kh«ng ®¹t

93

000096

Giµng ThÞ C«ng

28/11/1998

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

40.00

Kh«ng ®¹t

94

000097

TrÇn M¹nh C­êng

26/11/1995

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

45.00

Kh«ng ®¹t

95

000098

NguyÔn Quèc C­êng

17/01/1999

S­ ph¹m Hãa häc

Ho¸

55.00

§at A1

96

000099

Tr­¬ng Quèc C­êng

03/05/1997

Gi¸o dôc QP - AN

Trung t©m GD QP&AN

40.00

Kh«ng ®¹t

97

000100

BÕ Xu©n C­êng

31/10/1996

Gi¸o dôc C«ng d©n

Gi¸o dôc ChÝnh trÞ

55.00

§at A1

98

000101

Lª §øc §¹i D©n

07/07/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

70.00

§at A1

99

000102

Hµ V¨n DÇn

10/10/1998

S­ ph¹m VËt lý

VËt lý

60.00

§at A1

STT

SBD

74

000075

75

Hä vµ tªn

Ngµy sinh

Chuyªn ngµnh

Khoa

NguyÔn ThÞ Ngäc BÝch

23/08/1999

Gi¸o dôc MÇm non

000076

§ç ThÞ BÝch

26/04/1999

76

000077

§Æng ThÞ Thanh B×nh

77

000078

78

4

§iÓm quy ®æi

KÕt qu¶

Gi¸o dôc TiÓu häc

50.00

§at A1

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

70.00

§at A1

28/03/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

20.00

Kh«ng ®¹t

Mai ThÞ DÞu

25/09/1999

Gi¸o dôc ThÓ chÊt

Gi¸o dôc ThÓ chÊt

45.00

Kh«ng ®¹t

000107

NguyÔn ThÞ Hång Dung

31/03/1998

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

60.00

§at A1

105

000108

§oµn Kim Dung

27/01/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

55.00

§at A1

106

000109

Vò Ph­¬ng Dung

12/12/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

50.00

§at A1

107

000110

§Æng ThÞ Dung

02/09/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

50.00

§at A1

108

000111

Hoµng ThÞ Dung

21/02/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

60.00

§at A1

109

000112

NguyÔn ThÞ Dung

17/04/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

45.00

Kh«ng ®¹t

110

000113

NguyÔn ThÞ Dung

30/09/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

65.00

§at A1

111

000114

Ph¹m ThÞ Dung

19/06/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

45.00

Kh«ng ®¹t

112

000115

Thµo ThÞ Dung

04/05/1998

Gi¸o dôc QP - AN

TT GDQP&AN

60.00

§at A1

113

000116

TrÞnh ThÞ Dung

01/04/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

35.00

Kh«ng ®¹t

114

000117

Ng« Thuú Dung

28/05/1999

S­ ph¹m Hãa häc

Ho¸

55.00

§at A1

115

000118

NguyÔn Thïy Dung

25/03/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

70.00

§at A1

116

000119

Hoµng ThÞ Thïy Dung

28/06/1998

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

60.00

§at A1

117

000120

L¹i ThÞ Thïy Dung

07/03/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

60.00

§at A1

118

000121

Ph¹m ThÞ Thïy Dung

03/09/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

55.00

§at A1

119

000122

Qu¸ch ThÞ Thïy Dung

08/01/1999

S­ ph¹m VËt lý

VËt lý

45.00

Kh«ng ®¹t

120

000123

Cao TriÖu Dung

08/03/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

45.00

Kh«ng ®¹t

121

000124

Phan L¹c Dòng

27/12/1998

Gi¸o dôc QP - AN

Trung t©m GD QP&AN

45.00

Kh«ng ®¹t

122

000125

§ç M¹nh Dòng

13/09/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

75.00

§at A1

123

000126

Tr­¬ng Quang Dòng

26/07/1999

Gi¸o dôc ThÓ chÊt

Gi¸o dôc ThÓ chÊt

55.00

§at A1

124

000127

§ç TiÕn Dòng

26/08/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

40.00

Kh«ng ®¹t

125

000128

Bïi Trung Dòng

24/01/1999

C«ng nghÖ Th«ng tin

C«ng nghÖ Th«ng tin

20.00

Kh«ng ®¹t

STT

SBD

Hä vµ tªn

Ngµy sinh

100

000103

V­¬ng ThÞ Diªm

06/04/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

101

000104

Hµ ThÞ DiÖp

06/09/1998

102

000105

§µo Minh DÞu

103

000106

104

5

Chuyªn ngµnh

Khoa

§iÓm quy ®æi

KÕt qu¶

VËt lý

60.00

§at A1

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

30.00

Kh«ng ®¹t

19/08/1998

Gi¸o dôc QP - AN

Trung t©m GD QP&AN

40.00

Kh«ng ®¹t

Qu¸ch ThÞ Hång Duyªn

01/08/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

70.00

§at A1

000133

Ng« ThÞ Duyªn

06/03/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

30.00

Kh«ng ®¹t

131

000134

NguyÔn ThÞ Duyªn

03/03/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

55.00

§at A1

132

000135

NguyÔn ThÞ ¸nh D­¬ng

03/08/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

35.00

Kh«ng ®¹t

133

000136

Bïi ThÞ D­¬ng

09/03/1999

S­ ph¹m Sinh häc

Sinh - KTNN

65.00

§at A1

134

000137

NguyÔn ThÞ Thuú D­¬ng

11/07/1998

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

50.00

§at A1

135

000138

NguyÔn Thïy D­¬ng

25/12/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

35.00

Kh«ng ®¹t

136

000139

§ç ThÞ Thïy D­¬ng

27/03/1999

S­ ph¹m LÞch sö

LÞch sö

35.00

Kh«ng ®¹t

137

000140

Lª ThÞ Thïy D­¬ng

18/07/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

80.00

§at A1

138

000141

Lª Linh §an

15/07/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

100.0

§at A1

139

000143

D­¬ng C«ng §¹t

02/07/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

65.00

§at A1

140

000145

§Æng TiÕn §¹t

12/11/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

65.00

§at A1

141

000146

NguyÔn V¨n §¹t

08/12/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

70.00

§at A1

142

000147

NguyÔn V¨n §¹t

07/06/1999

S­ ph¹m LÞch sö

LÞch sö

70.00

§at A1

143

000148

TrÇn V¨n §¹t

21/10/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

80.00

§at A1

144

000149

T¹ Minh §¨ng

26/11/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

75.00

§at A1

145

000150

Vò ThÞ §iÖp

05/06/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

75.00

§at A1

146

000152

Chu Nan §«

15/10/1998

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

75.00

§at A1

147

000153

Hå V¨n §«ng

12/12/1997

Gi¸o dôc ThÓ chÊt

Gi¸o dôc ThÓ chÊt

50.00

§at A1

148

000154

TrÇn ThÕ §ång

29/11/1996

Gi¸o dôc QP - AN

Trung t©m GD QP&AN

55.00

§at A1

149

000155

Vò Anh §øc

15/08/1999

S­ ph¹m Hãa häc

Ho¸

35.00

Kh«ng ®¹t

150

000156

NguyÔn §×nh §øc

05/08/1999

Gi¸o dôc ThÓ chÊt

Gi¸o dôc ThÓ chÊt

30.00

Kh«ng ®¹t

151

000157

TrÇn M¹nh §øc

21/08/1992

Gi¸o dôc ThÓ chÊt

Gi¸o dôc ThÓ chÊt

50.00

§at A1

STT

SBD

Hä vµ tªn

Ngµy sinh

126

000129

Bïi §øc Duy

22/08/1999

S­ ph¹m VËt lý

127

000130

Bïi Ngäc Duy

26/04/1999

128

000131

TrÇn TiÕn Duy

129

000132

130

6

Chuyªn ngµnh

Khoa

§iÓm quy ®æi

KÕt qu¶

Trung t©m GD QP&AN

50.00

§at A1

S­ ph¹m LÞch sö

LÞch sö

25.00

Kh«ng ®¹t

25/10/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

70.00

§at A1

Cao Sü §øc

02/12/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

60.00

§at A1

000162

§ç ThÞ §­îc

01/07/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

70.00

§at A1

157

000163

NguyÔn H­¬ng Giang

25/04/1999

S­ ph¹m LÞch sö

LÞch sö

30.00

Kh«ng ®¹t

158

000164

§ç ThÞ H­¬ng Giang

06/12/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

65.00

§at A1

159

000165

TrÇn ThÞ H­¬ng Giang

06/06/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

65.00

§at A1

160

000167

Vò ThÞ H­¬ng Giang

28/01/1998

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

70.00

§at A1

161

000168

NguyÔn Vò H­¬ng Giang

01/05/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

80.00

§at A1

162

000169

§µo Quúnh Giang

25/09/1998

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

70.00

§at A1

163

000170

L­êng ThÞ Giang

09/10/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

40.00

Kh«ng ®¹t

164

000171

NguyÔn ViÖt Giang

20/09/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

45.00

Kh«ng ®¹t

165

000172

NguyÔn C«ng Hµ

15/05/1999

Gi¸o dôc QP - AN

Trung t©m GD QP&AN

70.00

§at A1

166

000173

Chu Ngäc Hµ

18/08/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

40.00

Kh«ng ®¹t

167

000174

Lª Ngäc Hµ

26/07/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

45.00

Kh«ng ®¹t

168

000175

NguyÔn ThÞ Ngäc Hµ

03/06/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

30.00

Kh«ng ®¹t

169

000176

Vò ThÞ Ngäc Hµ

08/09/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

50.00

§at A1

170

000177

Ph¹m ThÞ NguyÖt Hµ

14/09/1998

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

45.00

Kh«ng ®¹t

171

000178

NguyÔn ThÞ Ph­¬ng Hµ

09/12/1998

S­ ph¹m LÞch sö

LÞch sö

50.00

§at A1

172

000179

TrÇn Quang Hµ

29/04/1998

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

45.00

Kh«ng ®¹t

173

000180

§¹i ThÞ Thanh Hµ

24/06/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

45.00

Kh«ng ®¹t

174

000181

§ç ThÞ Hµ

27/02/1983

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

30.00

Kh«ng ®¹t

175

000182

NguyÔn ThÞ Hµ

22/10/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

25.00

Kh«ng ®¹t

176

000183

NguyÔn ThÞ Hµ

17/04/1999

Gi¸o dôc C«ng d©n

Gi¸o dôc ChÝnh trÞ

40.00

Kh«ng ®¹t

177

000184

NguyÔn ThÞ Hµ

09/07/1999

S­ ph¹m LÞch sö

LÞch sö

30.00

Kh«ng ®¹t

STT

SBD

Hä vµ tªn

Ngµy sinh

152

000158

NguyÔn Minh §øc

29/09/1999

Gi¸o dôc QP - AN

153

000159

Ph¹m Minh §øc

23/06/1999

154

000160

TrÇn Minh §øc

155

000161

156

7

Chuyªn ngµnh

Khoa

§iÓm quy ®æi

KÕt qu¶

Gi¸o dôc TiÓu häc

50.00

§at A1

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

35.00

Kh«ng ®¹t

12/02/1998

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

40.00

Kh«ng ®¹t

TrÇn ThÞ Hµ

18/12/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

50.00

§at A1

000189

Vò ThÞ Hµ

25/08/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

40.00

Kh«ng ®¹t

183

000190

Ph¹m ThÞ Th¬m Hµ

14/02/1998

S­ ph¹m LÞch sö

LÞch sö

50.00

§at A1

184

000191

Lª Thu Hµ

10/12/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

50.00

§at A1

185

000192

§µo ThÞ Thu Hµ

17/10/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

60.00

§at A1

186

000193

§ç ThÞ Thu Hµ

18/10/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

55.00

§at A1

187

000194

Lª ThÞ Thu Hµ

08/10/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

45.00

Kh«ng ®¹t

188

000195

Lª ThÞ Thu Hµ

21/11/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

70.00

§at A1

189

000196

NguyÔn ThÞ Thu Hµ

11/07/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

50.00

§at A1

190

000199

Ph¹m ThÞ Thu Hµ

27/02/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

40.00

Kh«ng ®¹t

191

000200

TrÇn ThÞ Thu Hµ

07/04/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

55.00

§at A1

192

000201

TrÇn Thu Hµ

10/07/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

80.00

§at A1

193

000202

NguyÔn Xu©n Hµ

02/09/1992

Gi¸o dôc ThÓ chÊt

Gi¸o dôc ThÓ chÊt

50.00

§at A1

194

000203

NguyÔn Kh¸nh V©n H¹

24/01/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

20.00

Kh«ng ®¹t

195

000204

Ph¹m B¸ H¶i

11/07/1998

S­ ph¹m Sinh häc

Sinh - KTNN

40.00

Kh«ng ®¹t

196

000205

NguyÔn Thanh H¶i

27/10/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

70.00

§at A1

197

000206

NguyÔn ThÞ H¶i

06/01/1999

S­ ph¹m LÞch sö

LÞch sö

40.00

Kh«ng ®¹t

198

000207

NguyÔn B¸ ThÞ BÝch H¹nh

19/02/1999

S­ ph¹m VËt lý

VËt lý

30.00

Kh«ng ®¹t

199

000208

NguyÔn ThÞ HiÒn H¹nh

21/11/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

50.00

§at A1

200

000209

Lª Hång H¹nh

07/12/1999

S­ ph¹m VËt lý

VËt lý

70.00

§at A1

201

000210

NguyÔn Hång H¹nh

22/02/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

25.00

Kh«ng ®¹t

202

000211

Bïi ThÞ Hång H¹nh

11/10/1999

S­ ph¹m LÞch sö

LÞch sö

65.00

§at A1

203

000212

NguyÔn ThÞ Hång H¹nh

11/08/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

70.00

§at A1

STT

SBD

Hä vµ tªn

Ngµy sinh

178

000185

NguyÔn ThÞ Hµ

14/11/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

179

000186

NguyÔn ThÞ Hµ

08/03/1999

180

000187

Quµng ThÞ Hµ

181

000188

182

8

Chuyªn ngµnh

Khoa

§iÓm quy ®æi

KÕt qu¶

Ng÷ v¨n

55.00

§at A1

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

65.00

§at A1

30/09/1998

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

70.00

§at A1

NguyÔn ThÞ H¹nh

23/10/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

60.00

§at A1

000217

TrÇn ThÞ H¹nh

09/02/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

50.00

§at A1

209

000218

V­¬ng ThÞ H¹nh

11/09/1998

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

55.00

§at A1

210

000219

NguyÔn ThÞ Hµo

12/03/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

60.00

§at A1

211

000220

Hoµng H¶o

04/11/1999

Gi¸o dôc C«ng d©n

Gi¸o dôc ChÝnh trÞ

40.00

Kh«ng ®¹t

212

000221

§ç ThÞ H¶o

03/02/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

25.00

Kh«ng ®¹t

213

000222

§ç ThÞ H¶o

12/01/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

55.00

§at A1

214

000224

Lª Minh H»ng

24/05/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

80.00

§at A1

215

000226

D­¬ng ThÞ H»ng

05/05/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

60.00

§at A1

216

000227

NguyÔn ThÞ H»ng

02/06/1998

S­ ph¹m LÞch sö

LÞch sö

30.00

Kh«ng ®¹t

217

000229

Ph¹m ThÞ H»ng

11/05/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

55.00

§at A1

218

000230

Ph¹m ThÞ H»ng

01/09/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

40.00

Kh«ng ®¹t

219

000231

NguyÔn Thu H»ng

27/04/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

40.00

Kh«ng ®¹t

220

000232

TrÇn ThÞ Thu H»ng

12/04/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

70.00

§at A1

221

000234

NguyÔn Thóy H»ng

23/10/1999

S­ ph¹m LÞch sö

LÞch sö

35.00

Kh«ng ®¹t

222

000235

NguyÔn ThÞ Thóy H»ng

05/06/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

70.00

§at A1

223

000236

Ph¹m ThÞ ViÖt H»ng

16/06/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

70.00

§at A1

224

000237

NguyÔn ThÞ HËu

24/03/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

70.00

§at A1

225

000238

TrÇn ThÞ Mai Hiªn

22/11/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

30.00

Kh«ng ®¹t

226

000239

Hµ Thanh Hiªn

28/11/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

55.00

§at A1

227

000240

NguyÔn ThÞ Hiªn

31/08/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

60.00

§at A1

228

000241

NguyÔn ThÞ Thanh HiÒn

21/09/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

70.00

§at A1

229

000242

D­¬ng ThÞ HiÒn

06/07/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

50.00

§at A1

STT

SBD

Hä vµ tªn

Ngµy sinh

204

000213

NguyÔn ThÞ Hång H¹nh

22/05/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

205

000214

Vò ThÞ Hång H¹nh

02/08/1999

206

000215

NguyÔn ThÞ H¹nh

207

000216

208

9

Chuyªn ngµnh

Khoa

§iÓm quy ®æi

KÕt qu¶

Gi¸o dôc ThÓ chÊt

50.00

§at A1

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

75.00

§at A1

09/09/1998

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

80.00

§at A1

Tr­¬ng ThÞ HiÒn

02/03/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

70.00

§at A1

000247

Lª Thu HiÒn

11/07/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

35.00

Kh«ng ®¹t

235

000248

NguyÔn Thu HiÒn

13/09/1999

S­ ph¹m VËt lý

VËt lý

45.00

Kh«ng ®¹t

236

000250

Ph¹m Thu HiÒn

22/05/1999

Gi¸o dôc C«ng d©n

Gi¸o dôc ChÝnh trÞ

30.00

Kh«ng ®¹t

237

000251

Lª ThÞ Thu HiÒn

03/12/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

70.00

§at A1

238

000252

NguyÔn ThÞ Thu HiÒn

23/02/1999

Gi¸o dôc QP - AN

Trung t©m GD QP&AN

70.00

§at A1

239

000253

NguyÔn ThÞ Thu HiÒn

22/01/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

45.00

Kh«ng ®¹t

240

000254

NguyÔn ThÞ Thu HiÒn

04/06/199

S­ ph¹m LÞch sö

LÞch sö

50.00

§at A1

241

000255

Ninh ThÞ Thu HiÒn

13/01/1998

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

45.00

Kh«ng ®¹t

242

000256

Vò ThÞ Thu HiÒn

15/09/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

50.00

§at A1

243

000257

L­¬ng ThÞ Thuý HiÒn

23/05/1999

S­ ph¹m Hãa häc

Ho¸

50.00

§at A1

244

000258

TrÇn Thóy HiÒn

28/04/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

50.00

§at A1

245

000259

NguyÔn Danh Lª HiÕu

12/07/1996

Gi¸o dôc ThÓ chÊt

Gi¸o dôc ThÓ chÊt

50.00

§at A1

246

000260

§ç Minh HiÕu

25/01/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

45.00

Kh«ng ®¹t

247

000261

NguyÔn Minh HiÕu

29/06/1999

Gi¸o dôc QP - AN

Trung t©m GD QP&AN

30.00

Kh«ng ®¹t

248

000262

Hoµng ThÞ Minh HiÕu

11/12/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

35.00

Kh«ng ®¹t

249

000263

Vò Minh HiÕu

26/01/1999

S­ ph¹m LÞch sö

LÞch sö

75.00

§at A1

250

000265

Cao ThÞ HiÕu

25/02/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

70.00

§at A1

251

000266

TrÇn ThÞ HiÕu

24/10/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

40.00

Kh«ng ®¹t

252

000267

NguyÔn V¨n HiÕu

06/10/1997

S­ ph¹m LÞch sö

LÞch sö

20.00

Kh«ng ®¹t

253

000268

Ph¹m V¨n HiÕu

10/12/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

80.00

§at A1

254

000269

Hoµng ThÞ Hång Hoa

21/12/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

70.00

§at A1

255

000270

Lß Mai Hoa

16/06/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

40.00

Kh«ng ®¹t

STT

SBD

Hä vµ tªn

Ngµy sinh

230

000243

Hoµng ThÞ HiÒn

25/12/1998

Gi¸o dôc ThÓ chÊt

231

000244

Lª ThÞ HiÒn

10/10/1998

232

000245

TrÇn ThÞ HiÒn

233

000246

234

10

Chuyªn ngµnh

Khoa

§iÓm quy ®æi

KÕt qu¶

Gi¸o dôc MÇm non

50.00

§at A1

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

80.00

§at A1

04/03/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

35.00

Kh«ng ®¹t

§inh ThÞ Hoa

09/03/1997

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

45.00

Kh«ng ®¹t

000275

NguyÔn ThÞ Hoa

12/04/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

50.00

§at A1

261

000276

Phïng ThÞ Hoa

06/08/1997

S­ ph¹m Sinh häc

Sinh - KTNN

40.00

Kh«ng ®¹t

262

000277

§µm ThÞ Hßa

26/09/1998

Gi¸o dôc QP - AN

Trung t©m GD QP&AN

35.00

Kh«ng ®¹t

263

000278

§ç ThÞ Hßa

24/07/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

70.00

§at A1

264

000279

NguyÔn ThÞ Hßa

12/07/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

40.00

Kh«ng ®¹t

265

000280

NguyÔn Trung Ho¹ch

26/06/1996

S­ ph¹m Sinh häc

Sinh - KTNN

45.00

Kh«ng ®¹t

266

000281

§µo Thu Hoµi

04/02/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

40.00

Kh«ng ®¹t

267

000282

Bïi ThÞ Thu Hoµi

17/08/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

45.00

Kh«ng ®¹t

268

000284

NguyÔn ThÞ Thu Hoµi

18/04/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

65.00

§at A1

269

000285

NguyÔn V¨n Hoµi

02/04/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

50.00

§at A1

270

000286

§µo ThÞ Hoan

30/10/1999

S­ ph¹m LÞch sö

LÞch sö

40.00

Kh«ng ®¹t

271

000287

NguyÔn ThÞ Hoan

05/04/1999

Gi¸o dôc QP - AN

Trung t©m GD QP&AN

70.00

§at A1

272

000288

Vò ThÞ Thóy Hoµn

18/06/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

55.00

§at A1

273

000289

NguyÔn Huy Hoµng

17/11/1999

Gi¸o dôc C«ng d©n

Gi¸o dôc ChÝnh trÞ

40.00

Kh«ng ®¹t

274

000290

NguyÔn V¨n Hoµng

14/10/1999

Gi¸o dôc QP - AN

Trung t©m GD QP&AN

55.00

§at A1

275

000291

Quµng V¨n Hoµng

15/05/1999

Gi¸o dôc QP - AN

Trung t©m GD QP&AN

50.00

§at A1

276

000292

Quµng V¨n Hoµng

15/07/1998

Gi¸o dôc QP - AN

Trung t©m GD QP&AN

50.00

§at A1

277

000293

§ç ViÖt Hoµng

06/06/1998

Gi¸o dôc QP - AN

Trung t©m GD QP&AN

40.00

Kh«ng ®¹t

278

000294

NguyÔn ThÞ HoÌ

07/08/1999

S­ ph¹m Hãa häc

Ho¸

65.00

§at A1

279

000295

§ç DiÖu Hång

27/10/1999

Gi¸o dôc ThÓ chÊt

Gi¸o dôc ThÓ chÊt

50.00

§at A1

280

000296

Cao Mai Hång

05/07/1998

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

35.00

Kh«ng ®¹t

281

000297

Tèng Minh Hång

27/07/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

45.00

Kh«ng ®¹t

STT

SBD

256

000271

257

Hä vµ tªn

Ngµy sinh

Chuyªn ngµnh

Khoa

Lª Mü Hoa

12/07/1999

Gi¸o dôc MÇm non

000272

D­¬ng Ng©n Hoa

16/11/1999

258

000273

NguyÔn ThÞ Thanh Hoa

259

000274

260

11

§iÓm quy ®æi

KÕt qu¶

Gi¸o dôc MÇm non

40.00

Kh«ng ®¹t

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

55.00

§at A1

04/04/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

45.00

Kh«ng ®¹t

NguyÔn ThÞ Hång

06/06/1998

Gi¸o dôc C«ng d©n

Gi¸o dôc ChÝnh trÞ

35.00

Kh«ng ®¹t

000302

Ph¹m ThÞ Hång

21/02/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

70.00

§at A1

287

000303

Hoµng ThÞ Thu Hång

14/07/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

50.00

§at A1

288

000304

Lª §¨ng Hîp

29/11/1997

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

50.00

§at A1

289

000305

Cao ThÞ Kim Hîp

28/11/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

60.00

§at A1

290

000306

§ång ThÞ Huª

15/11/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

60.00

§at A1

291

000307

Phan ThÞ Minh HuÕ

28/01/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

75.00

§at A1

292

000308

NguyÔn Hång HuÖ

19/03/1999

Gi¸o dôc QP - AN

TT GDQP&AN

60.00

§at A1

293

000309

Chu ThÞ Kim HuÖ

09/17/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

45.00

Kh«ng ®¹t

294

000310

NguyÔn Minh HuÖ

28/08/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

40.00

Kh«ng ®¹t

295

000311

L­u ThÞ HuÖ

02/03/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

50.00

§at A1

296

000312

NguyÔn ThÞ HuÖ

29/07/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

60.00

§at A1

297

000313

NguyÔn ThÞ HuÖ

21/07/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

55.00

§at A1

298

000314

Ph¹m V¨n Hïng

10/11/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

60.00

§at A1

299

000315

Vò Duy Huy

06/03/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

50.00

§at A1

300

000316

NguyÔn Kh¾c Huy

15/09/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

60.00

§at A1

301

000318

TrÇn Quang Huy

05/05/1998

S­ ph¹m LÞch sö

LÞch sö

70.00

§at A1

302

000319

NguyÔn Quèc Huy

04/05/1999

S­ ph¹m LÞch sö

LÞch sö

35.00

Kh«ng ®¹t

303

000320

NguyÔn Kh¸nh HuyÒn

28/04/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

70.00

§at A1

304

000321

Ph¹m Kh¸nh HuyÒn

27/01/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

70.00

§at A1

305

000322

TrÇn Kim HuyÒn

12/10/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

65.00

§at A1

306

000323

§µo Ngäc HuyÒn

13/03/1999

S­ ph¹m VËt lý

VËt lý

50.00

§at A1

307

000324

L­u ThÞ Ngäc HuyÒn

01/12/1999

Gi¸o dôc QP - AN

Trung t©m GD QP&AN

35.00

Kh«ng ®¹t

STT

SBD

282

000298

283

Hä vµ tªn

Ngµy sinh

Chuyªn ngµnh

Khoa

Lª ThÞ Hång

17/08/1999

Gi¸o dôc MÇm non

000299

Nghiªm ThÞ Hång

12/06/1999

284

000300

NguyÔn ThÞ Hång

285

000301

286

12

§iÓm quy ®æi

KÕt qu¶

Ho¸

60.00

§at A1

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

30.00

Kh«ng ®¹t

09/01/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

60.00

§at A1

§ç ThÞ Thanh HuyÒn

26/02/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

60.00

§at A1

000329

Lª ThÞ Thanh HuyÒn

16/07/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

90.00

§at A1

313

000330

Ng« ThÞ Thanh HuyÒn

08/11/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

55.00

§at A1

314

000332

Ph¹m ThÞ Thanh HuyÒn

03/05/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

70.00

§at A1

315

000333

Ph¹m ThÞ Thanh HuyÒn

01/08/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

60.00

§at A1

316

000334

§inh ThÞ HuyÒn

09/12/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

45.00

Kh«ng ®¹t

317

000335

L·nh ThÞ HuyÒn

13/06/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

65.00

§at A1

318

000336

Lª ThÞ HuyÒn

12/02/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

70.00

§at A1

319

000337

NguyÔn ThÞ HuyÒn

31/01/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

40.00

Kh«ng ®¹t

320

000338

NguyÔn ThÞ HuyÒn

31/10/1999

S­ ph¹m LÞch sö

LÞch sö

35.00

Kh«ng ®¹t

321

000339

NguyÔn ThÞ HuyÒn

26/04/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

55.00

§at A1

322

000340

TrÇn ThÞ HuyÒn

31/01/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

30.00

Kh«ng ®¹t

323

000341

TriÖu ThÞ HuyÒn

27/06/1998

Gi¸o dôc QP - AN

Trung t©m GD QP&AN

60.00

§at A1

324

000342

TrÞnh ThÞ HuyÒn

05/03/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

35.00

Kh«ng ®¹t

325

000343

Vò ThÞ HuyÒn

10/07/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

45.00

Kh«ng ®¹t

326

000344

Bïi Thu HuyÒn

13/03/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

30.00

Kh«ng ®¹t

327

000345

Lª ThÞ Thu HuyÒn

20/12/1996

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

60.00

§at A1

328

000346

Ng« ThÞ Thu HuyÒn

28/03/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

65.00

§at A1

329

000347

NguyÔn ThÞ Thu HuyÒn

15/05/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

40.00

Kh«ng ®¹t

330

000348

NguyÔn ThÞ Thu HuyÒn

23/07/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

80.00

§at A1

331

000349

TrÇn Thu HuyÒn

10/01/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

55.00

§at A1

332

000351

Vò Thu HuyÒn

09/06/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

40.00

Kh«ng ®¹t

333

000352

NguyÔn ThÞ Th­¬ng HuyÒn

12/07/1998

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

70.00

§at A1

STT

SBD

Hä vµ tªn

Ngµy sinh

308

000325

NguyÔn ThÞ Ngäc HuyÒn

28/01/1999

S­ ph¹m Hãa häc

309

000326

Vò ThÞ Ngäc HuyÒn

22/10/1999

310

000327

NguyÔn Thanh HuyÒn

311

000328

312

13

Chuyªn ngµnh

Khoa

§iÓm quy ®æi

KÕt qu¶

C«ng nghÖ Th«ng tin

50.00

§at A1

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

40.00

Kh«ng ®¹t

04/09/1998

S­ ph¹m VËt lý

VËt lý

45.00

Kh«ng ®¹t

NguyÔn Lan H­¬ng

07/06/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

30.00

Kh«ng ®¹t

000357

Hµ ThÞ Lan H­¬ng

31/05/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

50.00

§at A1

339

000358

Ng« ThÞ Lan H­¬ng

29/12/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

55.00

§at A1

340

000359

Vò ThÞ Lan H­¬ng

02/04/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

65.00

§at A1

341

000360

NguyÔn Minh H­¬ng

12/10/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

70.00

§at A1

342

000361

NguyÔn ThÞ Thanh H­¬ng

13/01/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

50.00

§at A1

343

000362

 nguyÔn ThÞ H­¬ng

18/09/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

30.00

Kh«ng ®¹t

344

000363

Bïi ThÞ H­¬ng

25/11/1999

S­ ph¹m VËt lý

VËt lý

60.00

§at A1

345

000364

§µo ThÞ H­¬ng

10/02/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

80.00

§at A1

346

000365

Hoµng ThÞ H­¬ng

14/09/1998

Gi¸o dôc QP - AN

Trung t©m GD QP&AN

80.00

§at A1

347

000366

NguyÔn ThÞ H­¬ng

06/06/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

70.00

§at A1

348

000367

Ph¹m ThÞ H­¬ng

06/05/1999

Gi¸o dôc QP - AN

Trung t©m GD QP&AN

65.00

§at A1

349

000368

D­¬ng Thu H­¬ng

26/06/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

80.00

§at A1

350

000369

NguyÔn Thu H­¬ng

18/01/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

60.00

§at A1

351

000370

Ninh Thu H­¬ng

13/02/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

45.00

Kh«ng ®¹t

352

000372

NguyÔn ThÞ Thu H­¬ng

23/10/1998

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

40.00

Kh«ng ®¹t

353

000373

Ph¹m ThÞ Thu H­¬ng

30/06/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

30.00

Kh«ng ®¹t

354

000374

TrÞnh Hoµng Thïy H­¬ng

06/10/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

50.00

§at A1

355

000375

Chu ThÞ H­êng

20/04/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

75.00

§at A1

356

000376

§Æng ThÞ H­êng

01/09/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

70.00

§at A1

357

000377

§ç ThÞ H­êng

15/08/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

50.00

§at A1

358

000378

Lª ThÞ H­êng

21/11/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

40.00

Kh«ng ®¹t

359

000379

NguyÔn ThÞ H­êng

12/04/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

80.00

§at A1

STT

SBD

Hä vµ tªn

Ngµy sinh

334

000353

Hoµng B¸ Huynh

28/10/1999

C«ng nghÖ Th«ng tin

335

000354

§oµn ThÞ Thanh H­ng

15/03/1999

336

000355

§µo Xu©n H­ng

337

000356

338

14

Chuyªn ngµnh

Khoa

§iÓm quy ®æi

KÕt qu¶

To¸n

95.00

§at A1

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

55.00

§at A1

01/02/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

85.00

§at A1

Ng« ThÞ Thu H­êng

26/01/1999

S­ ph¹m Hãa häc

Ho¸

50.00

§at A1

000384

NguyÔn ThÞ Thu H­êng

08/12/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

70.00

§at A1

365

000385

V¨n Thuý H­êng

11/04/1999

S­ ph¹m Hãa häc

Ho¸

55.00

§at A1

366

000386

NguyÔn Thóy H­êng

03/12/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

70.00

§at A1

367

000387

Lª ThÞ Thóy H­êng

07/07/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

80.00

§at A1

368

000388

NguyÔn ThÞ Thóy H­êng

16/08/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

50.00

§at A1

369

000389

Hoµng V¨n H­ëng

23/07/1999

S­ ph¹m Hãa häc

Ho¸

70.00

§at A1

370

000390

Bïi ThÞ H­íng

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

60.00

§at A1

371

000391

Ph¹m Quèc Kh¸nh

29/08/1999

S­ ph¹m VËt lý

VËt lý

50.00

§at A1

372

000392

NguyÔn ThÞ Kh¸nh

31/05/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

55.00

§at A1

373

000393

NguyÔn V¨n KhiÕu

29/01/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

60.00

§at A1

374

000394

§inh ThÞ Khuyªn

18/09/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

50.00

§at A1

375

000395

NguyÔn ThÞ Khuyªn

15/10/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

70.00

§at A1

376

000396

§Æng ThÞ Kiªn

27/06/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

45.00

Kh«ng ®¹t

377

000397

Bïi Trung Kiªn

30/08/1999

S­ ph¹m LÞch sö

LÞch sö

30.00

Kh«ng ®¹t

378

000399

NguyÔn Hoµng Lan

21/04/1999

S­ ph¹m Hãa häc

Ho¸

75.00

§at A1

379

000400

NguyÔn H­¬ng Lan

13/06/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

75.00

§at A1

380

000401

NguyÔn Ngäc Lan

27/09/1998

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

40.00

Kh«ng ®¹t

381

000402

Ph¹m Ngäc Lan

26/06/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

35.00

Kh«ng ®¹t

382

000403

§ç ThÞ Lan

14/10/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

45.00

Kh«ng ®¹t

383

000404

Lª ThÞ Lan

12/10/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

40.00

Kh«ng ®¹t

384

000405

MÇu ThÞ Lan

10/04/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

30.00

Kh«ng ®¹t

385

000406

NguyÔn ThÞ Lan

11/11/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

80.00

§at A1

STT

SBD

Hä vµ tªn

Ngµy sinh

360

000380

NguyÔn ThÞ H­êng

29/11/1999

S­ ph¹m To¸n häc

361

000381

NguyÔn ThÞ H­êng

11/05/1999

362

000382

§Æng ThÞ Thu H­êng

363

000383

364

15

Chuyªn ngµnh

Khoa

§iÓm quy ®æi

KÕt qu¶

Sinh - KTNN

45.00

Kh«ng ®¹t

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

55.00

§at A1

03/06/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

30.00

Kh«ng ®¹t

NguyÔn ThÞ NhËt LÖ

04/12/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

75.00

§at A1

000411

Ng« ThÞ LÖ

26/07/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

45.00

Kh«ng ®¹t

391

000412

Hµ ThÞ Hång Liªn

24/02/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

50.00

§at A1

392

000413

§ç ThÞ Liªn

13/03/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

60.00

§at A1

393

000414

NguyÔn ThÞ Liªn

01/12/1999

Gi¸o dôc C«ng d©n

Gi¸o dôc ChÝnh trÞ

30.00

Kh«ng ®¹t

394

000415

Vò ThÞ Liªn

21/01/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

30.00

Kh«ng ®¹t

395

000416

§inh Thïy Liªn

19/03/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

45.00

Kh«ng ®¹t

396

000418

NguyÔn Xu©n Lim

18/05/1999

Gi¸o dôc ThÓ chÊt

Gi¸o dôc ThÓ chÊt

50.00

§at A1

397

000419

§Æng ThÞ DiÖu Linh

14/08/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

30.00

Kh«ng ®¹t

398

000420

NguyÔn §¨ng Linh

14/08/1999

S­ ph¹m LÞch sö

LÞch sö

45.00

Kh«ng ®¹t

399

000421

NguyÔn Kh¸nh Linh

02/02/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

70.00

§at A1

400

000422

NguyÔn ThÞ Kh¸nh Linh

09/07/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

40.00

Kh«ng ®¹t

401

000423

TrÇn ThÞ Kh¸nh Linh

28/19/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

55.00

§at A1

402

000424

Vò ThÞ Kh¸nh Linh

20/07/1998

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

60.00

§at A1

403

000425

Vò Kh¸nh Linh

12/06/199

S­ ph¹m Hãa häc

Ho¸

80.00

§at A1

404

000427

NguyÔn ThÞ Mü Linh

22/12/1999

Gi¸o dôc C«ng d©n

Gi¸o dôc ChÝnh trÞ

30.00

Kh«ng ®¹t

405

000428

NguyÔn ThÞ Mü Linh

09/04/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

60.00

§at A1

406

000429

Ph¹m ThÞ Mü Linh

01/04/1999

S­ ph¹m LÞch sö

LÞch sö

50.00

§at A1

407

000430

TrÇn Mü Linh

05/11/1999

Gi¸o dôc ThÓ chÊt

Gi¸o dôc ThÓ chÊt

25.00

Kh«ng ®¹t

408

000433

NguyÔn Th¶o Linh

16/06/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

55.00

§at A1

409

000434

NguyÔn ThÞ Linh

01/11/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

40.00

Kh«ng ®¹t

410

000435

NguyÔn ThÞ Linh

01/11/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

50.00

§at A1

411

000436

Vò ThÞ Linh

29/10/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

25.00

Kh«ng ®¹t

STT

SBD

Hä vµ tªn

Ngµy sinh

386

000407

NguyÔn ThÞ Lan

01/01/1999

S­ ph¹m Sinh häc

387

000408

NguyÔn ThÞ Lan

12/08/1999

388

000409

Hµ NhËt LÖ

389

000410

390

16

Chuyªn ngµnh

Khoa

§iÓm quy ®æi

KÕt qu¶

Ng÷ v¨n

35.00

Kh«ng ®¹t

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

45.00

Kh«ng ®¹t

09/04/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

65.00

§at A1

Vò Thuú Linh

13/07/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

75.00

§at A1

000441

Hoµng Thïy Linh

10/09/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

65.00

§at A1

417

000442

L­u Thïy Linh

08/17/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

50.00

§at A1

418

000443

NguyÔn Thïy Linh

15/07/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

55.00

§at A1

419

000444

PhÝ Thïy Linh

06/09/1999

S­ ph¹m LÞch sö

LÞch sö

60.00

§at A1

420

000445

Ph¹m ThÞ Thïy Linh

09/04/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

35.00

Kh«ng ®¹t

421

000446

Th©n ThÞ Thïy Linh

16/06/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

35.00

Kh«ng ®¹t

422

000447

TrÇn ThÞ Thïy Linh

05/01/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

30.00

Kh«ng ®¹t

423

000448

TrÇn Thïy Linh

23/01/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

80.00

§at A1

424

000450

NguyÔn ThÞ Trang Linh

24/12/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

55.00

§at A1

425

000451

Vò Tó Linh

25/11/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

60.00

§at A1

426

000452

NguyÔn ThÞ Hång LÜnh

23/10/1998

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

35.00

Kh«ng ®¹t

427

000453

§inh ThÞ LÜnh

20/02/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

40.00

Kh«ng ®¹t

428

000454

D­¬ng ThÞ BÝch Loan

06/06/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

45.00

Kh«ng ®¹t

429

000455

NguyÔn ThÞ BÝch Loan

10/04/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

60.00

§at A1

430

000456

§µm ThÞ Hoµng Loan

23/12/1999

Gi¸o dôc QP - AN

Trung t©m GD QP&AN

50.00

§at A1

431

000457

NguyÔn Hång Loan

15/07/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

55.00

§at A1

432

000458

TrÇn ThÞ Thanh Loan

09/10/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

80.00

§at A1

433

000459

Bïi ThÞ Loan

19/07/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

45.00

Kh«ng ®¹t

434

000461

Ng« ThÞ Loan

19/05/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

30.00

Kh«ng ®¹t

435

000462

NguyÔn B¸ Léc

31/01/1999

S­ ph¹m LÞch sö

LÞch sö

35.00

Kh«ng ®¹t

436

000463

Hoµng ThÞ LuyÕn

20/03/1999

S­ ph¹m LÞch sö

LÞch sö

25.00

Kh«ng ®¹t

437

000464

Sïng V¨n Lùc

10/11/1998

Gi¸o dôc ThÓ chÊt

Gi¸o dôc ThÓ chÊt

70.00

§at A1

STT

SBD

Hä vµ tªn

Ngµy sinh

412

000437

Vò ThÞ Linh

29/01/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

413

000438

Ph¹m Thu Linh

05/03/1999

414

000439

Ph¹m ThÞ Thuú Linh

415

000440

416

17

Chuyªn ngµnh

Khoa

§iÓm quy ®æi

KÕt qu¶

Ng÷ v¨n

60.00

§at A1

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

60.00

§at A1

01/05/1998

Gi¸o dôc C«ng d©n

Gi¸o dôc ChÝnh trÞ

30.00

Kh«ng ®¹t

Ng« H­¬ng Ly

16/01/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

55.00

§at A1

000470

D­¬ng Kh¸nh Ly

10/07/1999

S­ ph¹m Sinh häc

Sinh - KTNN

75.00

§at A1

443

000471

Hoµng Kh¸nh Ly

21/02/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

75.00

§at A1

444

000472

NguyÔn ThÞ Thanh Ly

10/10/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

55.00

§at A1

445

000473

§oµn H¶i Lý

07/03/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

40.00

Kh«ng ®¹t

446

000474

NguyÔn ThÞ Lý

11/12/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

45.00

Kh«ng ®¹t

447

000475

Bïi ThÞ Thu Lý

20/09/1999

Gi¸o dôc C«ng d©n

Gi¸o dôc ChÝnh trÞ

30.00

Kh«ng ®¹t

448

000476

L­¬ng ThÞ H­¬ng Mai

15/01/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

75.00

§at A1

449

000477

Phan ThÞ Kim Mai

10/03/1999

S­ ph¹m LÞch sö

LÞch sö

25.00

Kh«ng ®¹t

450

000478

Chu ThÞ Ngäc Mai

20/11/1998

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

45.00

Kh«ng ®¹t

451

000479

NguyÔn ThÞ Ngäc Mai

16/06/1999

S­ ph¹m VËt lý

VËt lý

50.00

§at A1

452

000480

Qu¸ch TrÞnh Ngäc Mai

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

65.00

§at A1

453

000481

D­¬ng ThÞ Ph­¬ng Mai

09/01/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

40.00

Kh«ng ®¹t

454

000482

Ma ThÞ Quúnh Mai

15/10/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

45.00

Kh«ng ®¹t

455

000483

NguyÔn Vò Quúnh Mai

14/06/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

35.00

Kh«ng ®¹t

456

000484

NguyÔn ThÞ Thanh Mai

24/01/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

45.00

Kh«ng ®¹t

457

000485

§Æng ThÞ Mai

30/08/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

60.00

§at A1

458

000486

Mïa ThÞ Mai

14/09/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

30.00

Kh«ng ®¹t

459

000487

NguyÔn ThÞ Mai

04/07/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

60.00

§at A1

460

000488

Vò ThÞ Mai

13/03/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

40.00

Kh«ng ®¹t

461

000489

Vò ThÞ Mai

21/08/1999

S­ ph¹m Hãa häc

Ho¸

50.00

§at A1

462

000490

NguyÔn ThÞ TuyÕt Mai

21/12/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

80.00

§at A1

463

000491

Ph¹m C«ng M¹nh

06/09/1994

S­ ph¹m Hãa häc

Ho¸

60.00

§at A1

STT

SBD

Hä vµ tªn

Ngµy sinh

438

000466

ThiÒu ThÞ L­¬ng

28/11/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

439

000467

NguyÔn ThÞ DiÖu Ly

23/07/1999

440

000468

Bïi ThÞ Hµ Ly

441

000469

442

18

Chuyªn ngµnh

Khoa

§iÓm quy ®æi

KÕt qu¶

Ng÷ v¨n

40.00

Kh«ng ®¹t

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

65.00

§at A1

01/04/1999

Gi¸o dôc QP - AN

Trung t©m GD QP&AN

50.00

§at A1

L­¬ng ThÞ MiÒn

01/07/1998

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

35.00

Kh«ng ®¹t

000497

Hµ C«ng Minh

07/03/1999

Gi¸o dôc QP - AN

Trung t©m GD QP&AN

40.00

Kh«ng ®¹t

469

000498

TrÇn C«ng Minh

10/03/1998

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

70.00

§at A1

470

000499

TrÇn §×nh Minh

16/01/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

35.00

Kh«ng ®¹t

471

000500

Kim Giang Minh

03/12/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

30.00

Kh«ng ®¹t

472

000501

Lª ThÞ Hång Minh

27/08/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

65.00

§at A1

473

000502

Phïng ViÕt Khæng Minh

03/10/1999

Gi¸o dôc QP - AN

Trung t©m GD QP&AN

60.00

§at A1

474

000503

Lª ThÞ Minh

20/04/1998

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

25.00

Kh«ng ®¹t

475

000504

NguyÔn Thu Minh

02/06/1998

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

40.00

Kh«ng ®¹t

476

000505

Mai V¨n Minh

28/08/1998

S­ ph¹m VËt lý

VËt lý

40.00

Kh«ng ®¹t

477

000506

Vò ThÞ Mõng

27/05/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

40.00

Kh«ng ®¹t

478

000507

§ç ThÞ Trµ My

04/10/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

50.00

§at A1

479

000508

Hoµng ThÞ Trµ My

24/07/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

55.00

§at A1

480

000509

§inh ThÞ Thanh Mü

09/09/1998

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

35.00

Kh«ng ®¹t

481

000510

NguyÔn Hoµi Nam

13/09/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

80.00

§at A1

482

000511

NguyÔn Vò Kú Nam

08/06/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

40.00

Kh«ng ®¹t

483

000512

Ph¹m Ph­¬ng Nam

09/11/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

60.00

§at A1

484

000513

NguyÔn V¨n Nam

18/08/1999

Gi¸o dôc QP - AN

Trung t©m GD QP&AN

50.00

§at A1

485

000514

§Æng ThÞ BÝch Nga

24/09/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

40.00

Kh«ng ®¹t

486

000515

NguyÔn ThÞ HiÒn Nga

14/07/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

50.00

§at A1

487

000516

KiÒu Ph­¬ng Nga

26/10/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

60.00

§at A1

488

000517

NguyÔn ThÞ Nga

14/11/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

40.00

Kh«ng ®¹t

489

000518

NguyÔn ThÞ Nga

03/09/1999

S­ ph¹m LÞch sö

LÞch sö

25.00

Kh«ng ®¹t

STT

SBD

Hä vµ tªn

Ngµy sinh

464

000493

NguyÔn ThÞ Minh MÉn

13/07/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

465

000494

NguyÔn ThÞ Hµ M©y

01/11/1999

466

000495

NguyÔn §øc MÕn

467

000496

468

19

Chuyªn ngµnh

Khoa

§iÓm quy ®æi

KÕt qu¶

Gi¸o dôc MÇm non

40.00

Kh«ng ®¹t

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

50.00

§at A1

18/09/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

55.00

§at A1

NguyÔn Thóy Nga

07/04/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

70.00

§at A1

000524

NguyÔn ThÞ Thóy Nga

15/11/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

65.00

§at A1

495

000525

Sa ThÞ Hång Ng¸t

17/09/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

35.00

Kh«ng ®¹t

496

000526

Vò ThÞ Hång Ng¸t

30/07/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

50.00

§at A1

497

000527

Ph¹m ThÞ Ng¸t

20/11/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

35.00

Kh«ng ®¹t

498

000528

Phan ThÞ §ç Ng©n

14/10/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

80.00

§at A1

499

000529

Ng« ThÞ Hång Ng©n

17/02/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

55.00

§at A1

500

000530

Lª Kim Ng©n

09/09/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

85.00

§at A1

501

000531

Lª ThÞ Kim Ng©n

27/09/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

40.00

Kh«ng ®¹t

502

000532

NguyÔn ThÞ Kim Ng©n

02/02/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

60.00

§at A1

503

000533

Lª ThÞ Thanh Ng©n

05/08/1998

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

30.00

Kh«ng ®¹t

504

000534

Hoµng ThÞ Ng©n

24/04/1999

Gi¸o dôc ThÓ chÊt

Gi¸o dôc ThÓ chÊt

45.00

Kh«ng ®¹t

505

000535

NguyÔn ThÞ Ng©n

04/08/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

55.00

§at A1

506

000536

NguyÔn ThÞ Ng©n

28/09/1999

Gi¸o dôc C«ng d©n

Gi¸o dôc ChÝnh trÞ

45.00

Kh«ng ®¹t

507

000538

§µo ThÞ Hång NghÜa

08/01/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

50.00

§at A1

508

000539

TrÇn ThÞ BÝch Ngäc

17/02/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

70.00

§at A1

509

000540

TrÇn ThÞ BÝch Ngäc

24/02/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

65.00

§at A1

510

000541

Vò ThÞ BÝch Ngäc

17/08/1998

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

75.00

§at A1

511

000542

D­¬ng Hång Ngäc

23/10/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

80.00

§at A1

512

000543

T¹ Hång Ngäc

19/11/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

80.00

§at A1

513

000544

Lª ThÞ Hång Ngäc

21/10/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

90.00

§at A1

514

000545

Ph¹m ThÞ Hång Ngäc

11/06/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

80.00

§at A1

515

000546

D­¬ng ThÞ Th¶o Ngäc

26/03/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

50.00

§at A1

STT

SBD

490

000519

491

Hä vµ tªn

Ngµy sinh

Chuyªn ngµnh

Khoa

Ph¹m ThÞ Nga

03/07/1999

Gi¸o dôc MÇm non

000521

Ph¹m ThÞ Thu Nga

04/01/1999

492

000522

Vò Thu Nga

493

000523

494

20

§iÓm quy ®æi

KÕt qu¶

To¸n

50.00

§at A1

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

50.00

§at A1

23/04/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

50.00

§at A1

Ph¹m ThÞ Ngäc

10/08/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

65.00

§at A1

000551

T¨ng ThÞ TiÓu Ngäc

09/12/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

60.00

§at A1

521

000552

Ph¹m ThÞ Ngîi

16/06/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

60.00

§at A1

522

000553

Phïng ThÞ H­¬ng Nguyªn

28/02/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

20.00

Kh«ng ®¹t

523

000554

An ThÞ Th¶o Nguyªn

09/08/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

85.00

§at A1

524

000555

Phan ThÞ Th¶o Nguyªn

30/01/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

65.00

§at A1

525

000556

NguyÔn ThÞ Hång NguyÖt

26/05/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

75.00

§at A1

526

000557

Ng« ThÞ Minh NguyÖt

28/12/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

60.00

§at A1

527

000558

NguyÔn ThÞ Minh NguyÖt

04/09/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

45.00

Kh«ng ®¹t

528

000559

NguyÔn ThÞ NguyÖt

14/11/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

45.00

Kh«ng ®¹t

529

000560

NguyÔn ThÞ NguyÖt

06/01/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

55.00

§at A1

530

000561

NguyÔn ThÞ NguyÖt

15/09/1997

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

35.00

Kh«ng ®¹t

531

000562

SÇm ThÞ NguyÖt

03/10/1998

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

35.00

Kh«ng ®¹t

532

000563

NguyÔn H÷u Ng÷

19/08/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

80.00

§at A1

533

000565

§inh ThÞ Nhµn

18/04/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

50.00

§at A1

534

000566

Lª ThÞ NhÉn

20/10/1997

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

30.00

Kh«ng ®¹t

535

000567

Hoµng V¨n NhËt

30/09/1998

S­ ph¹m LÞch sö

LÞch sö

35.00

Kh«ng ®¹t

536

000568

§ång Hoµi Nhi

27/11/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

40.00

Kh«ng ®¹t

537

000569

TrÇn ThÞ YÕn Nhi

12/12/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

80.00

§at A1

538

000570

Bïi Hång Nhung

29/07/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

70.00

§at A1

539

000572

Bïi ThÞ Hång Nhung

06/04/1998

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

45.00

Kh«ng ®¹t

540

000573

§inh ThÞ Hång Nhung

22/06/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

55.00

§at A1

541

000574

Lª ThÞ Hång Nhung

17/10/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

75.00

§at A1

STT

SBD

Hä vµ tªn

Ngµy sinh

516

000547

Bïi ThÞ Ngäc

18/10/1999

S­ ph¹m To¸n häc

517

000548

NguyÔn ThÞ Ngäc

17/04/1999

518

000549

NguyÔn ThÞ Ngäc

519

000550

520

21

Chuyªn ngµnh

Khoa

§iÓm quy ®æi

KÕt qu¶

Gi¸o dôc TiÓu häc

80.00

§at A1

S­ ph¹m Sinh häc

Sinh - KTNN

50.00

§at A1

26/08/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

50.00

§at A1

Hµ ThÞ Nhung

25/04/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

75.00

§at A1

000579

NguyÔn ThÞ Nhung

24/06/1998

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

70.00

§at A1

547

000580

NguyÔn ThÞ Nhung

28/01/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

70.00

§at A1

548

000581

TrÇn ThÞ Nhung

04/05/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

40.00

Kh«ng ®¹t

549

000582

Lª ThÞ Nh­êng

23/06/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

50.00

§at A1

550

000583

Lª ThÞ Nô

24/08/1997

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

30.00

Kh«ng ®¹t

551

000584

Lý ThÞ Nô

14/09/1998

Gi¸o dôc QP - AN

Trung t©m GD QP&AN

70.00

§at A1

552

000585

NguyÔn ThÞ KiÒu Oanh

01/02/1998

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

50.00

§at A1

553

000586

NguyÔn ThÞ Oanh

20/04/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

45.00

Kh«ng ®¹t

554

000587

Ph¹m ThÞ Oanh

17/03/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

70.00

§at A1

555

000588

TrÇn ThÞ Oanh

19/10/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

70.00

§at A1

556

000589

Hoµng V¨n Phíi

04/09/1999

Gi¸o dôc QP - AN

Trung t©m GD QP&AN

30.00

Kh«ng ®¹t

557

000590

NguyÔn §øc Phó

24/08/1999

Gi¸o dôc C«ng d©n

Gi¸o dôc ChÝnh trÞ

60.00

§at A1

558

000591

NguyÔn Thiªn Phóc

16/11/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

65.00

§at A1

559

000592

TrÇn V¨n Phóc

20/08/1999

S­ ph¹m VËt lý

VËt lý

35.00

Kh«ng ®¹t

560

000593

Hµ NguyÔn B¶o Ph­¬ng

23/02/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

75.00

§at A1

561

000594

Bïi BÝch Ph­¬ng

26/01/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

85.00

§at A1

562

000595

NguyÔn ThÞ BÝch Ph­¬ng

09/07/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

50.00

§at A1

563

000596

Ng« ThÞ Cóc Ph­¬ng

01/08/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

55.00

§at A1

564

000597

KhuÊt ThÞ HiÒn Ph­¬ng

04/03/1998

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

60.00

§at A1

565

000598

NguyÔn Lan Ph­¬ng

09/01/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

55.00

§at A1

566

000600

NguyÔn ThÞ Mai Ph­¬ng

23/01/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

45.00

Kh«ng ®¹t

567

000601

§µo Minh Ph­¬ng

07/11/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

75.00

§at A1

STT

SBD

Hä vµ tªn

Ngµy sinh

542

000575

NguyÔn ThÞ Hång Nhung

04/03/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

543

000576

Th©n ThÞ Hång Nhung

01/02/1998

544

000577

Vò ThÞ Hång Nhung

545

000578

546

22

Chuyªn ngµnh

Khoa

§iÓm quy ®æi

KÕt qu¶

Ng÷ v¨n

80.00

§at A1

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

40.00

Kh«ng ®¹t

29/12/1999

S­ ph¹m Sinh häc

Sinh - KTNN

55.00

§at A1

NguyÔn ThÞ Ph­¬ng

24/11/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

40.00

Kh«ng ®¹t

000606

NguyÔn ThÞ Ph­¬ng

28/01/1998

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

70.00

§at A1

573

000607

NguyÔn ThÞ Ph­¬ng

25/10/1999

S­ ph¹m Hãa häc

Ho¸

60.00

§at A1

574

000608

NguyÔn ThÞ Ph­¬ng

27/07/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

55.00

§at A1

575

000609

T¹ ThÞ Ph­¬ng

06/09/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

75.00

§at A1

576

000610

NguyÔn Thu Ph­¬ng

05/12/1999

S­ ph¹m LÞch sö

LÞch sö

50.00

§at A1

577

000611

NguyÔn Thu Ph­¬ng

11/03/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

55.00

§at A1

578

000612

§Æng ThÞ Thu Ph­¬ng

11/02/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

60.00

§at A1

579

000613

§inh ThÞ Thu Ph­¬ng

27/06/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

70.00

§at A1

580

000614

Lª ThÞ Thu Ph­¬ng

16/11/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

70.00

§at A1

581

000615

NguyÔn ThÞ Thu Ph­¬ng

29/12/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

80.00

§at A1

582

000616

TrÇn ThÞ Thu Ph­¬ng

02/04/1999

Gi¸o dôc C«ng d©n

Gi¸o dôc ChÝnh trÞ

60.00

§at A1

583

000617

Vò Thïy Ph­¬ng

09/11/1998

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

70.00

§at A1

584

000618

Mai Thñy Ph­¬ng

26/11/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

75.00

§at A1

585

000619

NguyÔn ThÞ TiÓu Ph­¬ng

27/01/1998

Gi¸o dôc C«ng d©n

Gi¸o dôc ChÝnh trÞ

80.00

§at A1

586

000620

NguyÔn V¨n Ph­¬ng

12/07/1994

Gi¸o dôc QP - AN

Trung t©m GD QP&AN

25.00

Kh«ng ®¹t

587

000621

L­¬ng Thanh Ph­îng

06/02/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

60.00

§at A1

588

000622

Lª ThÞ Ph­îng

19/06/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

35.00

Kh«ng ®¹t

589

000623

Lª ThÞ Ph­îng

20/07/1999

S­ ph¹m LÞch sö

LÞch sö

50.00

§at A1

590

000624

Ng« ThÞ Ph­îng

24/05/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

40.00

Kh«ng ®¹t

591

000625

NguyÔn ThÞ Ph­îng

28/09/1998

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

60.00

§at A1

592

000626

§inh Hång Quang

20/06/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

75.00

§at A1

593

000627

Vi Ngäc Quang

21/08/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

50.00

§at A1

STT

SBD

Hä vµ tªn

Ngµy sinh

568

000602

Vò ThÞ Minh Ph­¬ng

22/05/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

569

000603

NguyÔn Thanh Ph­¬ng

06/01/1999

570

000604

§ång ThÞ Ph­¬ng

571

000605

572

23

Chuyªn ngµnh

Khoa

§iÓm quy ®æi

KÕt qu¶

Trung t©m GD QP&AN

40.00

Kh«ng ®¹t

Gi¸o dôc QP - AN

Trung t©m GD QP&AN

50.00

§at A1

25/10/1999

S­ ph¹m Hãa häc

Ho¸

40.00

Kh«ng ®¹t

Vò Thµnh M¹nh Qu©n

02/02/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

75.00

§at A1

000632

NguyÔn V¨n Qu©n

08/23/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

60.00

§at A1

599

000633

Vò ThÞ Hång QuÕ

10/08/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

45.00

Kh«ng ®¹t

600

000634

Lª ThÞ Quy

12/11/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

45.00

Kh«ng ®¹t

601

000635

NguyÔn Kim Quý

22/06/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

65.00

§at A1

602

000636

Lª Ngäc Quyªn

01/06/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

30.00

Kh«ng ®¹t

603

000637

NguyÔn Nh­ Quyªn

20/12/1999

Gi¸o dôc ThÓ chÊt

Gi¸o dôc ThÓ chÊt

55.00

§at A1

604

000638

Ph¹m ThÞ Thu Quyªn

21/05/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

65.00

§at A1

605

000639

NguyÔn Yªn Quyªn

25/06/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

70.00

§at A1

606

000640

§ç §øc QuyÒn

13/05/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

55.00

§at A1

607

000642

Vò NguyÔn DiÔm Quúnh

03/08/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

45.00

Kh«ng ®¹t

608

000643

§Æng ThÞ H¶i Quúnh

22/10/1998

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

50.00

§at A1

609

000644

TrÇn Minh Quúnh

16/07/1998

S­ ph¹m LÞch sö

LÞch sö

45.00

Kh«ng ®¹t

610

000645

Ph¹m Ngäc Quúnh

08/08/1999

S­ ph¹m Sinh häc

Sinh - KTNN

30.00

Kh«ng ®¹t

611

000646

Lª NhËt Quúnh

27/06/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

45.00

Kh«ng ®¹t

612

000647

NguyÔn ThÞ Nh­ Quúnh

03/08/1998

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

50.00

§at A1

613

000648

NguyÔn ThÞ Nh­ Quúnh

24/02/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

40.00

Kh«ng ®¹t

614

000649

Hµ ThÞ Quúnh

01/12/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

40.00

Kh«ng ®¹t

615

000650

T¹ ThÞ Quúnh

08/06/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

70.00

§at A1

616

000651

Ng« Thóy Quúnh

31/03/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

65.00

§at A1

617

000652

Ng« ThÞ Thóy Quúnh

29/11/1998

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

70.00

§at A1

618

000653

Ph¹m ThÞ Thóy Quúnh

26/01/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

70.00

§at A1

619

000654

Qu¸ch ThÞ Thóy Quúnh

26/10/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

60.00

§at A1

STT

SBD

Hä vµ tªn

Ngµy sinh

594

000628

§ç V¨n Quang

08/11/1999

Gi¸o dôc QP - AN

595

000629

NguyÔn Anh Qu©n

25/08/1998

596

000630

NguyÔn B¸ Qu©n

597

000631

598

24

Chuyªn ngµnh

Khoa

§iÓm quy ®æi

KÕt qu¶

Gi¸o dôc TiÓu häc

70.00

§at A1

Gi¸o dôc QP - AN

Trung t©m GD QP&AN

30.00

Kh«ng ®¹t

20/02/1998

Gi¸o dôc QP - AN

Trung t©m GD QP&AN

55.00

§at A1

NguyÔn Ngäc S¬n

28/07/1999

Gi¸o dôc QP - AN

Trung t©m GD QP&AN

40.00

Kh«ng ®¹t

000660

L· T©n S¬n

18/12/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

80.00

§at A1

625

000661

LÌng ThÞ S­¬ng

18/04/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

35.00

Kh«ng ®¹t

626

000662

§ç Minh T©m

25/09/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

80.00

§at A1

627

000663

§ç Thanh T©m

21/05/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

60.00

§at A1

628

000664

NguyÔn ThÞ Thanh T©m

24/04/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

60.00

§at A1

629

000665

V­¬ng ThÞ T©m

21/01/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

70.00

§at A1

630

000666

§ç M¹nh Th¸i

21/03/1999

Gi¸o dôc ThÓ chÊt

Gi¸o dôc ThÓ chÊt

30.00

Kh«ng ®¹t

631

000667

TrÇn ThÕ Th¸i

12/11/1999

S­ ph¹m LÞch sö

LÞch sö

30.00

Kh«ng ®¹t

632

000668

NguyÔn ThÞ Th¸i

01/08/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

50.00

§at A1

633

000669

M¹c §øc Thanh

18/09/1999

S­ ph¹m LÞch sö

LÞch sö

35.00

Kh«ng ®¹t

634

000670

NguyÔn ThÞ HuyÒn Thanh

18/06/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

90.00

§at A1

635

000671

§ç ThÞ Thanh

21/03/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

50.00

§at A1

636

000672

Lª ThÞ Thanh

16/09/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

40.00

Kh«ng ®¹t

637

000673

NguyÔn ThÞ Thanh

07/05/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

55.00

§at A1

638

000674

NguyÔn V¨n Thanh

20/03/1999

Gi¸o dôc ThÓ chÊt

Gi¸o dôc ThÓ chÊt

35.00

Kh«ng ®¹t

639

000675

NguyÔn ChÝ Thµnh

10/02/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

50.00

§at A1

640

000676

TrÞnh Ngäc Thµnh

06/09/1997

Gi¸o dôc QP - AN

Trung t©m GD QP&AN

60.00

§at A1

641

000677

§ç ThÞ Thµnh

15/03/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

80.00

§at A1

642

000678

Chu ThÞ BÝch Th¶o

02/02/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

50.00

§at A1

643

000679

NguyÔn ThÞ BÝch Th¶o

26/03/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

50.00

§at A1

644

000680

TrÇn H­¬ng Th¶o

23/12/1998

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

40.00

Kh«ng ®¹t

645

000681

Cao Ph­¬ng Th¶o

30/08/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

65.00

§at A1

STT

SBD

Hä vµ tªn

Ngµy sinh

620

000655

Vò Thóy Quúnh

08/10/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

621

000656

Hµ Thanh Sang

13/03/1996

622

000657

N«ng ThÞ ¸nh Sao

623

000659

624

25

Chuyªn ngµnh

Khoa

§iÓm quy ®æi

KÕt qu¶

Ng÷ v¨n

85.00

§at A1

S­ ph¹m Sinh häc

Sinh - KTNN

40.00

Kh«ng ®¹t

19/07/1999

S­ ph¹m LÞch sö

LÞch sö

30.00

Kh«ng ®¹t

NguyÔn Ph­¬ng Th¶o

22/10/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

50.00

§at A1

000686

NguyÔn Ph­¬ng Th¶o

22/11/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

50.00

§at A1

651

000688

Lª Thanh Th¶o

04/02/1999

S­ ph¹m Hãa häc

Ho¸

70.00

§at A1

652

000689

Lª ThÞ Th¶o

02/10/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

55.00

§at A1

653

000690

NguyÔn ThÞ Th¶o

06/03/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

65.00

§at A1

654

000691

NguyÔn ThÞ Th¶o

09/06/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

60.00

§at A1

655

000692

Lß Thu Th¶o

21/10/1999

S­ ph¹m LÞch sö

LÞch sö

55.00

§at A1

656

000693

 hoµng ThÞ Thu Th¶o

30/07/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

30.00

Kh«ng ®¹t

657

000694

Lª ThÞ Thu Th¶o

07/02/1999

Gi¸o dôc ThÓ chÊt

Gi¸o dôc ThÓ chÊt

30.00

Kh«ng ®¹t

658

000695

NguyÔn ThÞ Thu Th¶o

04/06/1999

S­ ph¹m Sinh häc

Sinh - KTNN

40.00

Kh«ng ®¹t

659

000697

Cao ThÞ Th¾m

27/06/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

55.00

§at A1

660

000698

NguyÔn ThÞ Th¾m

09/02/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

80.00

§at A1

661

000699

NguyÔn §øc Th¾ng

01/02/1997

Gi¸o dôc QP - AN

Trung t©m GD QP&AN

55.00

§at A1

662

000700

TrÇn ThÞ Kim The

09/09/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

60.00

§at A1

663

000701

Lª ThÞ Thªm

17/02/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

35.00

Kh«ng ®¹t

664

000702

Vò §×nh ThÞnh

11/03/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

30.00

Kh«ng ®¹t

665

000703

Hoµng ThÞ Kim Thoa

01/08/1998

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

35.00

Kh«ng ®¹t

666

000704

NguyÔn ThÞ Thoa

14/03/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

55.00

§at A1

667

000705

NguyÔn ThÞ Hång Th¬m

10/09/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

70.00

§at A1

668

000706

NguyÔn ThÞ H­¬ng Th¬m

07/09/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

55.00

§at A1

669

000707

Ng« ThÞ Th¬m

23/03/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

65.00

§at A1

670

000708

Ph¹m ThÞ Th¬m

19/09/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

55.00

§at A1

671

000709

TrÞnh ThÞ DiÖu Thu

11/04/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

35.00

Kh«ng ®¹t

STT

SBD

Hä vµ tªn

Ngµy sinh

646

000682

Lª Ph­¬ng Th¶o

17/09/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

647

000683

NguyÔn ThÞ Thu Th¶o

27/02/1998

648

000684

NguyÔn Ph­¬ng Th¶o

649

000685

650

26

Chuyªn ngµnh

Khoa

§iÓm quy ®æi

KÕt qu¶

VËt lý

70.00

§at A1

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

50.00

§at A1

22/02/1999

Gi¸o dôc C«ng d©n

Gi¸o dôc ChÝnh trÞ

35.00

Kh«ng ®¹t

NguyÔn ThÞ Hoµi Thu

04/12/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

40.00

Kh«ng ®¹t

000714

NguyÔn ThÞ Hoµi Thu

04/10/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

45.00

Kh«ng ®¹t

677

000715

T¹ ThÞ Hång Thu

17/07/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

50.00

§at A1

678

000716

Lª ThÞ Minh Thu

27/08/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

40.00

Kh«ng ®¹t

679

000717

Cao ThÞ Thu

20/10/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

40.00

Kh«ng ®¹t

680

000718

Ngä ThÞ Thu

19/06/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

60.00

§at A1

681

000719

TrÇn ThÞ Thu

30/08/1999

S­ ph¹m LÞch sö

LÞch sö

25.00

Kh«ng ®¹t

682

000720

NguyÔn ThÞ Thïy

29/04/1998

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

80.00

§at A1

683

000721

NguyÔn ThÞ Thïy

14/09/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

45.00

Kh«ng ®¹t

684

000722

Mai ThÞ Thanh Thñy

15/02/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

80.00

§at A1

685

000724

§inh ThÞ Thñy

26/04/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

65.00

§at A1

686

000725

L¹i ThÞ Thñy

10/06/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

60.00

§at A1

687

000726

Lª ThÞ Thñy

17/09/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

70.00

§at A1

688

000728

NguyÔn ThÞ Thñy

10/07/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

45.00

Kh«ng ®¹t

689

000729

NguyÔn ThÞ Thñy

23/06/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

40.00

Kh«ng ®¹t

690

000730

TrÇn ThÞ Thñy

09/10/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

45.00

Kh«ng ®¹t

691

000731

NguyÔn Thu Thñy

21/09/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

80.00

§at A1

692

000732

NguyÔn Thu Thñy

14/11/1996

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

55.00

§at A1

693

000733

Ph¹m Thu Thñy

25/11/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

70.00

§at A1

694

000734

NguyÔn ThÞ Thu Thñy

10/09/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

35.00

Kh«ng ®¹t

695

000735

Vò Thu Thñy

06/10/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

70.00

§at A1

696

000736

NguyÔn ThÞ BÝch Thóy

20/10/1998

Gi¸o dôc QP - AN

Trung t©m GD QP&AN

40.00

Kh«ng ®¹t

697

000737

NguyÔn ThÞ Hång Thóy

10/11/1999

S­ ph¹m Sinh häc

Sinh - KTNN

40.00

Kh«ng ®¹t

STT

SBD

Hä vµ tªn

Ngµy sinh

672

000710

TrÇn ThÞ Hµ Thu

09/07/1999

S­ ph¹m VËt lý

673

000711

NguyÔn Hoµi Thu

17/02/1999

674

000712

NguyÔn ThÞ Hoµi Thu

675

000713

676

27

Chuyªn ngµnh

Khoa

§iÓm quy ®æi

KÕt qu¶

Ng÷ v¨n

70.00

§at A1

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

55.00

§at A1

08/10/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

65.00

§at A1

Ng« ThÞ Thóy

23/12/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

60.00

§at A1

000743

Ph¹m Thu Thóy

12/05/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

65.00

§at A1

703

000744

Ma ThÞ ThuyÕt

11/09/1998

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

55.00

§at A1

704

000745

D­¬ng Anh Th­

13/11/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

70.00

§at A1

705

000746

NguyÔn Anh Th­

20/06/199

S­ ph¹m Hãa häc

Ho¸

60.00

§at A1

706

000747

Ph¹m ThÞ Hoµi Th­

20/10/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

65.00

§at A1

707

000748

D­¬ng ThÞ Kim Th­

30/08/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

50.00

§at A1

708

000749

NguyÔn Ngäc Minh Th­

08/08/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

80.00

§at A1

709

000750

NguyÔn ThÞ Th­

24/03/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

75.00

§at A1

710

000751

TrÇn ThÞ Thøc

21/10/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

20.00

Kh«ng ®¹t

711

000752

NguyÔn ThÞ Minh Th­¬ng

04/12/1998

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

50.00

§at A1

712

000753

Hµ ThÞ Th­¬ng

14/08/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

50.00

§at A1

713

000754

NguyÔn ThÞ Th­¬ng

08/03/1998

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

30.00

Kh«ng ®¹t

714

000755

NguyÔn ThÞ Th­¬ng Th­¬ng

14/06/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

75.00

§at A1

715

000756

NguyÔn ThÞ Quúnh Tiªn

09/11/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

45.00

Kh«ng ®¹t

716

000757

§ç ViÕt TiÕn

23/11/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

65.00

§at A1

717

000758

Lïng L©m Toµn

21/03/1998

Gi¸o dôc ThÓ chÊt

Gi¸o dôc ThÓ chÊt

30.00

Kh«ng ®¹t

718

000759

NguyÔn Xu©n Toµn

05/11/1999

S­ ph¹m LÞch sö

LÞch sö

55.00

§at A1

719

000760

Hoµng Quèc To¶n

13/08/1998

Gi¸o dôc QP - AN

Trung t©m GD QP&AN

50.00

§at A1

720

000761

Lý ThÞ To¶n

14/10/1997

Gi¸o dôc QP - AN

Trung t©m GD QP&AN

40.00

Kh«ng ®¹t

721

000762

L­êng ThÞ To¸n

25/01/1999

Gi¸o dôc QP - AN

Trung t©m GD QP&AN

50.00

§at A1

722

000763

Phïng ThÞ H¶i Trµ

12/07/1999

Gi¸o dôc QP - AN

Trung t©m GD QP&AN

60.00

§at A1

723

000764

Lª §µi Trang

17/04/1998

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

45.00

Kh«ng ®¹t

STT

SBD

Hä vµ tªn

Ngµy sinh

698

000739

§inh ThÞ Thóy

14/08/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

699

000740

§inh ThÞ Thóy

11/11/1999

700

000741

Hoµng ThÞ Thóy

701

000742

702

28

Chuyªn ngµnh

Khoa

§iÓm quy ®æi

KÕt qu¶

To¸n

45.00

Kh«ng ®¹t

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

60.00

§at A1

27/07/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

30.00

Kh«ng ®¹t

§ç ThÞ HuyÒn Trang

08/02/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

55.00

§at A1

000769

§ç ThÞ HuyÒn Trang

06/08/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

70.00

§at A1

729

000770

§ç ThÞ HuyÒn Trang

20/11/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

70.00

§at A1

730

000771

Hoµng ThÞ HuyÒn Trang

23/12/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

70.00

§at A1

731

000772

Ng« ThÞ HuyÒn Trang

27/07/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

70.00

§at A1

732

000773

NguyÔn ThÞ HuyÒn Trang

27/09/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

55.00

§at A1

733

000774

NguyÔn ThÞ HuyÒn Trang

18/11/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

70.00

§at A1

734

000775

NguyÔn ThÞ HuyÒn Trang

05/09/1999

S­ ph¹m LÞch sö

LÞch sö

65.00

§at A1

735

000776

TrÇn ThÞ HuyÒn Trang

09/01/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

90.00

§at A1

736

000777

V­¬ng ThÞ HuyÒn Trang

10/11/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

70.00

§at A1

737

000778

NguyÔn ThÞ KiÒu Trang

01/12/1998

Gi¸o dôc C«ng d©n

Gi¸o dôc ChÝnh trÞ

35.00

Kh«ng ®¹t

738

000779

TrÇn KiÒu Trang

12/08/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

70.00

§at A1

739

000781

Vò Minh Trang

08/05/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

40.00

Kh«ng ®¹t

740

000782

Chu ThÞ Quúnh Trang

16/09/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

90.00

§at A1

741

000783

An Thanh Trang

17/03/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

30.00

Kh«ng ®¹t

742

000784

§µo ThÞ Trang

28/04/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

75.00

§at A1

743

000785

§ç ThÞ Trang

23/08/1999

Gi¸o dôc QP - AN

Trung t©m GD QP&AN

45.00

Kh«ng ®¹t

744

000786

Ng« ThÞ Trang

31/01/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

70.00

§at A1

745

000787

NguyÔn ThÞ Trang

03/09/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

35.00

Kh«ng ®¹t

746

000788

NguyÔn ThÞ Trang

19/07/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

45.00

Kh«ng ®¹t

747

000789

NguyÔn ThÞ Trang

11/01/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

30.00

Kh«ng ®¹t

748

000790

TrÇn ThÞ Trang

29/11/1998

Gi¸o dôc QP - AN

Trung t©m GD QP&AN

50.00

§at A1

749

000791

Tr­¬ng ThÞ Trang

18/12/1999

S­ ph¹m Hãa häc

Ho¸

80.00

§at A1

STT

SBD

Hä vµ tªn

Ngµy sinh

724

000765

Cao Hµ Trang

04/19/1999

S­ ph¹m To¸n häc

725

000766

Ph¹m ThÞ HiÒn Trang

13/05/1999

726

000767

Hoµng HuyÒn Trang

727

000768

728

29

Chuyªn ngµnh

Khoa

§iÓm quy ®æi

KÕt qu¶

To¸n

70.00

§at A1

S­ ph¹m VËt lý

VËt lý

75.00

§at A1

05/08/1997

Gi¸o dôc QP - AN

Trung t©m GD QP&AN

65.00

§at A1

NguyÔn Thu Trang

03/12/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

90.00

§at A1

000797

Bïi ThÞ Thu Trang

03/03/1999

Gi¸o dôc QP - AN

Trung t©m GD QP&AN

50.00

§at A1

755

000798

§inh ThÞ Thu Trang

19/05/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

40.00

Kh«ng ®¹t

756

000799

Lª ThÞ Thu Trang

04/07/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

50.00

§at A1

757

000800

Lª ThÞ Thu Trang

26/02/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

65.00

§at A1

758

000801

Lª ThÞ Thu Trang

29/08/1998

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

35.00

Kh«ng ®¹t

759

000802

L­¬ng ThÞ Thu Trang

19/08/1998

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

35.00

Kh«ng ®¹t

760

000803

NguyÔn ThÞ Thu Trang

25/09/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

60.00

§at A1

761

000804

NguyÔn ThÞ Thu Trang

27/09/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

30.00

Kh«ng ®¹t

762

000805

NguyÔn ThÞ Thu Trang

21/11/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

30.00

Kh«ng ®¹t

763

000806

NguyÔn ThÞ Thu Trang

29/12/1998

Gi¸o dôc C«ng d©n

Gi¸o dôc ChÝnh trÞ

45.00

Kh«ng ®¹t

764

000807

NguyÔn ThÞ Thu Trang

16/12/1998

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

40.00

Kh«ng ®¹t

765

000809

NguyÔn ThÞ Thu Trang

09/11/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

45.00

Kh«ng ®¹t

766

000810

TriÖu Thu Trang

12/10/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

70.00

§at A1

767

000811

Vò Thu Trang

24/09/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

60.00

§at A1

768

000812

NguyÔn ThÞ Thuú Trang

16/07/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

70.00

§at A1

769

000813

Cao ThÞ Thïy Trang

29/10/1998

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

40.00

Kh«ng ®¹t

770

000814

D­¬ng ThÞ Thïy Trang

04/01/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

35.00

Kh«ng ®¹t

771

000815

NguyÔn ThÞ Thïy Trang

21/05/1998

S­ ph¹m Sinh häc

Sinh - KTNN

75.00

§at A1

772

000816

TrÇn ThÞ Thïy Trang

03/10/1999

S­ ph¹m Hãa häc

Ho¸

30.00

Kh«ng ®¹t

773

000817

NguyÔn Hïng Minh TrÝ

03/07/1999

S­ ph¹m Sinh häc

Sinh - KTNN

70.00

§at A1

774

000819

NguyÔn ThÞ KiÒu Trinh

21/10/1998

S­ ph¹m Hãa häc

Ho¸

65.00

§at A1

775

000820

NguyÔn ViÖt Trinh

15/12/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

50.00

§at A1

STT

SBD

Hä vµ tªn

Ngµy sinh

750

000792

Vò ThÞ Trang

19/03/1998

S­ ph¹m To¸n häc

751

000793

§µo Thu Trang

16/11/1999

752

000794

Høa Thu Trang

753

000796

754

30

Chuyªn ngµnh

Khoa

§iÓm quy ®æi

KÕt qu¶

Gi¸o dôc TiÓu häc

50.00

§at A1

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

65.00

§at A1

25/04/1998

Gi¸o dôc ThÓ chÊt

Gi¸o dôc ThÓ chÊt

45.00

Kh«ng ®¹t

TrÇn Quang Trung

27/10/1999

Gi¸o dôc ThÓ chÊt

Gi¸o dôc ThÓ chÊt

50.00

§at A1

000825

NguyÔn Thµnh Trung

28/09/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

60.00

§at A1

781

000826

Lª V¨n Tr­êng

07/04/1997

Gi¸o dôc ThÓ chÊt

Gi¸o dôc ThÓ chÊt

40.00

Kh«ng ®¹t

782

000827

KiÒu Xu©n Tr­êng

22/01/1998

Gi¸o dôc QP - AN

Trung t©m GD QP&AN

60.00

§at A1

783

000828

Vò Anh Tó

29/12/1999

Gi¸o dôc ThÓ chÊt

Gi¸o dôc ThÓ chÊt

25.00

Kh«ng ®¹t

784

000829

NguyÔn CÈm Tó

15/09/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

70.00

§at A1

785

000830

NguyÔn §×nh Tó

25/09/1998

Gi¸o dôc QP - AN

Trung t©m GD QP&AN

60.00

§at A1

786

000831

PhÝ §×nh Tó

19/09/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

65.00

§at A1

787

000832

Bïi Minh TuÊn

02/07/1997

S­ ph¹m VËt lý

VËt lý

60.00

§at A1

788

000833

NguyÔn Minh TuÊn

11/09/1996

Gi¸o dôc QP - AN

Trung t©m GD QP&AN

70.00

§at A1

789

000834

NguyÔn Minh TuÊn

29/11/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

60.00

§at A1

790

000835

Phïng Minh TuÊn

01/01/1999

S­ ph¹m LÞch sö

LÞch sö

60.00

§at A1

791

000836

NguyÔn Ngäc TuÊn

02/02/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

20.00

Kh«ng ®¹t

792

000837

§inh Quèc TuÊn

30/11/1999

Gi¸o dôc ThÓ chÊt

Gi¸o dôc ThÓ chÊt

35.00

Kh«ng ®¹t

793

000838

§oµn V¨n TuÊn

24/08/1996

Gi¸o dôc QP - AN

Trung t©m GD QP&AN

40.00

Kh«ng ®¹t

794

000839

NguyÔn V¨n TuÊn

02/09/1997

Gi¸o dôc ThÓ chÊt

Gi¸o dôc ThÓ chÊt

55.00

§at A1

795

000840

TrÇn Thanh Tïng

26/10/1998

S­ ph¹m VËt lý

VËt lý

60.00

§at A1

796

000841

§µo TiÕn Tïng

21/08/1996

Gi¸o dôc QP - AN

Trung t©m GD QP&AN

40.00

Kh«ng ®¹t

797

000842

NguyÔn V¨n Tïng

28/12/1998

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

60.00

§at A1

798

000843

NguyÔn V¨n Tïng

30/05/1999

Gi¸o dôc ThÓ chÊt

Gi¸o dôc ThÓ chÊt

25.00

Kh«ng ®¹t

799

000844

Qu¸ch ThÞ Thanh TuyÒn

18/12/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

45.00

Kh«ng ®¹t

800

000845

Vi ThÞ TuyÒn

27/10/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

50.00

§at A1

801

000846

NguyÔn ThÞ Kim TuyÕn

21/10/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

40.00

Kh«ng ®¹t

STT

SBD

Hä vµ tªn

Ngµy sinh

776

000821

NguyÔn ViÖt Trinh

03/02/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

777

000822

NguyÔn ThÞ ViÖt Trinh

30/09/1999

778

000823

Lïng V¨n Tr×nh

779

000824

780

31

Chuyªn ngµnh

Khoa

§iÓm quy ®æi

KÕt qu¶

Gi¸o dôc TiÓu häc

50.00

§at A1

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

70.00

§at A1

29/11/1999

S­ ph¹m VËt lý

VËt lý

40.00

Kh«ng ®¹t

Ng« ThÞ TuyÕt

20/01/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

35.00

Kh«ng ®¹t

000851

NguyÔn §¨ng T­

16/09/1998

S­ ph¹m LÞch sö

LÞch sö

35.00

Kh«ng ®¹t

807

000852

L­u ThÞ Hång T­¬i

30/08/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

75.00

§at A1

808

000853

NguyÔn ThÞ T­¬i

16/05/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

35.00

Kh«ng ®¹t

809

000854

NguyÔn V¨n T­ëng

16/10/1997

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

75.00

§at A1

810

000855

§oµn ThÞ Ph­¬ng Uyªn

02/05/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

90.00

§at A1

811

000856

Hoµng Th¶o Uyªn

27/01/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

65.00

§at A1

812

000857

NguyÔn ThÞ Uyªn

28/11/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

80.00

§at A1

813

000859

Ng« ThÞ Thu Uyªn

28/07/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

40.00

Kh«ng ®¹t

814

000860

Ng« ThÞ Thu Uyªn

13/04/1998

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

75.00

§at A1

815

000861

TrÇn ThÞ Thu Uyªn

31/01/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

45.00

Kh«ng ®¹t

816

000862

Cao ThÞ Tè Uyªn

29/08/1996

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

45.00

Kh«ng ®¹t

817

000863

D­¬ng ThÞ V©n

09/11/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

45.00

Kh«ng ®¹t

818

000864

Bïi ThÞ Thóy V©n

02/05/1998

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

50.00

§at A1

819

000865

Ph¹m ThÞ Hµ Vi

24/11/1999

Gi¸o dôc C«ng d©n

Gi¸o dôc ChÝnh trÞ

65.00

§at A1

820

000866

Tr­¬ng ThÞ Vi

13/05/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

60.00

§at A1

821

000867

Hoµng Quèc ViÖt

17/01/1999

S­ ph¹m Sinh häc

Sinh - KTNN

75.00

§at A1

822

000868

Hoµng ThÞ VÜnh

09/05/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

35.00

Kh«ng ®¹t

823

000869

§µm ThÞ Vui

04/06/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

45.00

Kh«ng ®¹t

824

000870

Bïi ThÞ Xinh

06/12/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

55.00

§at A1

825

000871

Lª ThÞ ChiÒu Xu©n

16/02/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

65.00

§at A1

826

000873

Phan ThÞ Xu©n

08/03/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

45.00

Kh«ng ®¹t

827

000874

NguyÔn ThÞ Phóc Yªn

05/04/1999

Gi¸o dôc QP - AN

Trung t©m GD QP&AN

50.00

§at A1

STT

SBD

Hä vµ tªn

Ngµy sinh

802

000847

NguyÔn ThÞ Kim TuyÕn

06/07/1998

Gi¸o dôc TiÓu häc

803

000848

§oµn ThÞ TuyÕn

26/08/1998

804

000849

NguyÔn ¸nh TuyÕt

805

000850

806

32

Chuyªn ngµnh

Khoa

§iÓm quy ®æi

KÕt qu¶

Gi¸o dôc TiÓu häc

70.00

§at A1

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

40.00

Kh«ng ®¹t

29/06/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

40.00

Kh«ng ®¹t

Hoµng H¶i YÕn

04/05/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

50.00

§at A1

000879

L­¬ng H¶i YÕn

25/05/1999

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

50.00

§at A1

833

000880

L­u H¶i YÕn

16/06/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

30.00

Kh«ng ®¹t

834

000881

NguyÔn ThÞ H¶i YÕn

18/11/1999

Gi¸o dôc QP - AN

Trung t©m GD QP&AN

30.00

Kh«ng ®¹t

835

000882

Ph¹m ThÞ H¶i YÕn

28/03/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

40.00

Kh«ng ®¹t

836

000883

Phïng ThÞ H¶i YÕn

12/08/1999

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

55.00

§at A1

837

000884

Vò ThÞ H¶i YÕn

24/06/1999

S­ ph¹m VËt lý

VËt lý

65.00

§at A1

838

000885

Vò H¶i YÕn

15/01/1999

Gi¸o dôc QP - AN

Trung t©m GD QP&AN

65.00

§at A1

839

000886

Phïng ThÞ Hoµng YÕn

11/06/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

60.00

§at A1

840

000887

NguyÔn ThÞ YÕn

19/04/1999

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

75.00

§at A1

841

000888

Ph¹m ThÞ YÕn

13/02/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

80.00

§at A1

842

000889

Phïng ThÞ YÕn

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

60.00

§at A1

843

000890

Phïng ThÞ YÕn

12/10/1998

S­ ph¹m Ng÷ V¨n

Ng÷ v¨n

25.00

Kh«ng ®¹t

844

000891

Hoµng ThÞ Loan

12/12/1999

S­ ph¹m Ng÷ v¨n

Ng÷ v¨n

55.00

§at A1

845

000892

NguyÔn ThÞ HuÖ

08/10/1997

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n

30.00

Kh«ng ®¹t

846

000897

NguyÔn ThÞ Ngäc Mai

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

65.00

§at A1

847

000898

Ph¹m Hµ Linh

Gi¸o dôc MÇm non

Gi¸o dôc MÇm non

25.00

Kh«ng ®¹t

848

000900

Ketmany SISENGKEO

18/02/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

50.00

§at A1

849

000901

Soutjai THONGIN

09/02/1997

S­ ph¹m To¸n häc

To¸n häc

30.00

Kh«ng ®¹t

850

000902

Kiew YIEN

19/03/1997

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

60.00

§at A1

851

000903

Montry PHONMMACHANH

23/11/1997

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

80.00

§at A1

852

000904

Bunthvi LATHANHAVONG

14/12/1997

Gi¸o dôc TiÓu häc

Gi¸o dôc TiÓu häc

70.00

§at A1

853

000905

Chansamone

24/08/1998

TiÕng Anh

Ngo¹i ng÷

50.00

§at A1

STT

SBD

Hä vµ tªn

Ngµy sinh

828

000875

TrÇn ThÞ Yªn

01/12/1999

Gi¸o dôc TiÓu häc

829

000876

Hoµng H¶i YÕn

06/12/1999

830

000877

Hoµng H¶i YÕn

831

000878

832

33

Chuyªn ngµnh

Khoa

§iÓm quy ®æi

KÕt qu¶

Ng÷ v¨n

10.00

Kh«ng ®¹t

S­ ph¹m Hãa häc

Hãa häc

70.00

§at A1

S­ ph¹m LÞch sö

LÞch sö

40.00

Kh«ng ®¹t

05/03/1999

70.00

§at A1

Lª ThÞ LiÔu

24/09/1998

70.00

§at A1

000911

NguyÔn ThÞ Thu H¶o

12/03/1999

65.00

§at A1

000912

NguyÔn ThÞ Thu Hµ

25/03/1999

60.00

§at A1

STT

SBD

Hä vµ tªn

Ngµy sinh

854

000906

Chanthason CHANTHAVONG

05/06/1989

S­ ph¹m Ng÷ v¨n

855

000907

Ng« TiÕn Dòng

18/08/1997

856

000908

Hå ThÞ Thïy

26/10/1999

857

000909

NguyÔn ThÞ H¶o

858

000910

859 860

Danh s¸ch cã 860 sinh viªn.

34

Chuyªn ngµnh

Khoa

copy of dsdiem.pdf

5 T1 V ̈n §×nh Anh 18/11/1999 000005 Gi ̧o dôc QP - AN Trung t©m GD QP&AN 40.00 Kh«ng ®1t. 6 Hoμng §øc Anh 31/08/1999 000006 S ph1m To ̧n häc ...

219KB Sizes 2 Downloads 167 Views

Recommend Documents

Copy of Copy of Kaplan Adm Samples.pdf
Page 1 of 5. 1. Kaplan's Admission Test is a tool to determine if students have the academic skills necessary. to perform effectively in a school of nursing.

Copy of 2014_ELI_Summary_Video_Project_Submitted_Manno.pdf ...
Page 1. Copy of 2014_ELI_Summary_Video_Project_Submitted_Manno.pdf. Copy of 2014_ELI_Summary_Video_Project_Submitted_Manno.pdf. Open. Extract.

Copy of Camper_Health_History_Form.pdf
Medication: This camper will not take any daily medications while attending camp. ... Have recurrent/chronic illnesses? ... Had headaches? ... death of a loved one, family change, adoption, foster care, new sibling, survived a disaster, others).

Copy of MS ...
... assessments, a digital research-based skills mastery and progress monitoring tool (Skills Navigator) ... Identify best practices for ... -2017WebPresence.pdf.

Copy of Bus_Schedule_2011_2012_Updated_9_23_2011 Sheet 1 ...
Copy of Bus_Schedule_2011_2012_Updated_9_23_2011 Sheet 1 - Table 1.pdf. Copy of Bus_Schedule_2011_2012_Updated_9_23_2011 Sheet 1 - Table 1.

Copy of Parent_Newsletter.pdf
to talk to for LGBTQ youth, 24 hours a day, 7 days a week: 866.488.7386. For more information and resources visit: www.TheTrevorProject.org. Page 3 of 4.

Copy of Renaissance.pdf
The power of merchants Second, northern Italy. was a merchant's region. In these cities, wealthy. merchants dominated politics and society as well. as business.

Copy of ANARTHAS.pdf
Page 1 of 1. Copy of ANARTHAS.pdf. Copy of ANARTHAS.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu. Displaying Copy of ANARTHAS.pdf.

Copy of RR210403-PROBABILITY-THEORY
Set No.1. II B.Tech. I Semester Supplementary Examinations, May -2005. PROBABILITY THEORY .... Support your answer with the help of suitable examples. 8.

Copy of GuteELIReport.pdf
Copy of GuteELIReport.pdf. Copy of GuteELIReport.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu. Displaying Copy of GuteELIReport.pdf.

Copy of WD2014Results.pdf
44 Dan Langland, 43 06:52:19. Whoops! There was a problem loading this page. Whoops! There was a problem loading this page. Copy of WD2014Results.pdf.

PKM - Copy
basis) for KGBVs based on the Cut off:- 35 Marks and above for Sc/STs and 40. Marks and above for all other Categories. 2 ... 45. 42.5. 42. 41.5. 41. 41. S.No. w N P. DIST. Prakasham. Prakasham. Prakasham. BC-C. Hall Ticket Number. 80097. 80125. 8009