Ççvüµ¿-v°æ-ü˨¸ v°æ¶µº’-ûªy´· éπ™„-éπd®˝ ´’Jߪ· >™«x ¢Ë’>-ÊÆZö¸, £j«ü¿-®√-¶«ü˛ >™«x

v°æéπ-ô† Coltr. AD.DW. Ref.No.A1/SRD/1337/2013,

ûËC: 10-9-2013

Néπ-™«ç-í∫’© éÌ®Ω π◊ Jï®Ω’y îËߪ’-•-úÕ† ¶«ué˙ ™«í˚ ë«S© éÌ®Ω π◊ Æ涫-Jf-ØËö¸ Ç°∂‘-Ææ’-©™ >™«x áç°œéπ éπN’öÃ, °æJ-Cµ-™E (ví∫÷°æ¤–IV ÆæKy-Ææ’©’ – éπxJ-éπ™¸ Íéúø®˝) ´’Jߪ· >™«x áç°œéπ éπN’öÃ é¬ π◊çú≈ Éûª®Ω °æJ-Cµ-™E (é¬xÆˇ IV ÖüÓu-í¬©’) ÖüÓu-í¬-©†’ ¶µºKh-îË-ߪ·ô EN’ûªhç v°æéπ-ô† ¨»K-®Ωéπ Néπ-™«ç-í∫’© éÌ®Ωèπ◊ Jï®Ω’y îËߪ’-•-úÕ† ¶«ué˙-™«í˚ ë«S© éÌ®Ωèπ◊ °æJ-N’ûª Eߪ÷-´’éπç EN’ûªhç A.P. N’E-Æ‘d-J-ߪ’™¸ ÆæKy-Ææ’-©™ WE-ߪ’®˝ ÅÆœ-ÂÆdçö¸/HWO ´’Jߪ· Éûª®Ω DSC ÖüÓu-í¬-©-ߪ’çü¿’ Eߪ÷-´’éπç éÌ®Ωèπ◊ Å®Ω’|-™„j† Néπ-™«ç-í∫’© †’çúÕ EKgûª v-§Ò§∂ƒ-®√t™ ü¿®Ω-ë«-Ææ’h©’ éπ™„-éπd®˝ & >™«x ¢Ë’>-ÊÆZö¸ 鬮√u-©ßª’ç, £j«ü¿-®√-¶«ü˛ >™«x, *®√í˚ ÅM-™‰Ø˛, ÇGú˛q, Ø√ç°æLx ÊÆd≠æØ˛ ®Óú˛, £j«ü¿-®√-¶«ü˛–500001 †çü¿’ 5-10-2013 ≤ƒ. 5.00 í∫çII ´®Ωèπ◊ éÓ®Ω-•-úø’-ûª’-†oN. ´ßª’Ææ’: ü¿®Ω-ë«-Ææ’h-ü∆®Ω’ 1-7-2013 Ø√öÀéÀ (18) ÆæçII© ´ßª’Ææ’q EçúÕ-†-¢√È®j Öçúø-´-™„†’. ´’Jߪ· (44) ÆæçI© ´ßª’Ææ’ EçúÕ Öçúø-®√ü¿’. @ûª-v¨ÏùÀ: °j† ûÁL-°œ† Ææç•ç-Cµûª ÖüÓu-í¬-©èπ◊ PRC 2010 ÊÆ\∞¡Ÿ} ´Jh-≤ƒh®·. >™«x-™E ví∫÷°æ¤–IV Íéô-TK ë«S©’ vé´π ’ Íéô-TJ ÖüÓuí¬© Íéô-TK Ææçêu Ææçêu VH HH OH W

G

W

G

W

G

1.

WE-ߪ’®˝ ÅÆœÂÆdçö¸ 8 1 1 1 3 2 2. WE-ߪ’®˝ ÅÆœ-ÂÆdçö¸/ LDC/ éπç°æ‹u-ô®˝ Ç°æ-Í®-ô®˝ 1 1 1 1 3. HWO vÍíú˛.II ¢Á·ûªh´· 10 2 1 1 4 2 Å®Ω|-ûª©’: 1) à.°œ.-ÊÆdö¸ ¶®˝f Ç°∂ˇ Éçô-Kt-úÕ-ßÁ’ö¸ áí¬b-N’-ØË-≠æ-Ø˛îË E®Ωy-£œ«ç-îª-•-úÕ† Éçô-Kt-úÕßÁ’ö¸ °æKéπ~ ™‰ü∆ ûªûªq-´÷† °æK-éπ~™ ÖBh-®Ω’g™„j Öçúø-´-™„†’. 2) àüËE í∫’Jhç-îª-•-úÕ† N¨¡y-N-ü∆u©ßª’ç †’çúÕ úÕvU-ûÓ-§ƒô’ DCA/PGDCA ÆæJd-°∂œ-Èéö¸ éÓ®˝q ÉØ˛ éπç°æ‹u-ô®˝ Å°œx-Íé-≠æØ˛q. 3) úÕvUûÓ-§ƒô’ B.Ed™ ÖBh-®Ω’g™„j Öçúø-´-™„†’. é¬xÆ–ˇ IV (ODSC) ë«S© N´-®√©’ vé´π ’ Íéô-TJ ÖüÓuí¬© Íéô-TK Ææçêu Ææçêu VH HH OH W 1.

G

W

G

W

G

™«u¶¸ Åõ„ç-úÁçö¸ 3 3 2. ¢Ë’™¸ †Jqçí˚ Ç®Ωf-KxÆˇ 1 1 3. Åõ„ç-úø®˝ 8 2 1 1 1 1 2 Æ‘y°æ®˝, ≤ƒ\¢Áç-ï®˝, 3 2 1 4. ûÓöÀ, Çߪ÷ 15 6 1 1 3 1 3 ¢Á·ûªh´· Å®Ω|-ûª©’: 1) 10´ ûª®Ω-í∫-A™ ÖBh-®Ωgûª & ™«u¶¸ Åõ„ç-úÁçö¸ ÆæJd-°∂œ-Èéö¸ 2) 8´ ûª®Ω-í∫A™ ÖBh®Ωgûª & °∂æÆˇd á®·ú˛ wõ„jEçí˚ 3) 7´ ûª®Ω-í∫A 4) îªü¿’-´¤ô & v¢√ߪ·ô. °j† ûÁL-°œ† ÅEo DSC ´’Jߪ· ODSC ÖüÓuí¬©’ ≤ƒnEéπ ÖüÓu-í¬-©’í¬ ´÷vûª¢Ë’ v°æéπ-öÀçúÕ-†N. ´’JEo N´-®√©†’ ÅÆœ-ÂÆdçö¸ úÁjÈ®-éπd®˝, Néπ-™«ç-í∫’© ÆæçÍé~´’ç, £j«ü¿-®√-¶«ü˛ >™«x †’çúÕ §Òçü¿-´-a†’. °æ‹Jh-îË-Æœ† ü¿®Ω-ë«Ææ’h §∂ƒ®√©’ éπ´®Ω’ °j¶µ«-í¬† ' – ÖüÓuí¬© (ü¿®Ω-ë«Ææ’h îËÆœ† ÖüÓuí∫ç Ê°®Ω’†’ Ææp≠ædçí¬ Ê°®Ì\-†-´-™„†’) éÌ®Ωèπ◊ ü¿®Ω-ë«Ææ’h— ÅE v¢√Æœ J>-Æd®æ Ω’f §ÚÆæ’d ü∆y®√ >™«x éπ™„-éπd®˝, £j«ü¿-®√¶«ü˛ >™«x, *®√í˚ ÅM ™‰Ø˛, Ø√ç°æLx ÊÆd≠æØ˛ ®Óú˛, £j«ü¿-®√-¶«ü˛–500 001 ¢√J Ê°Jô °æç°æ-´-™„†’. Ææç/– éπ™„-éπd®˝ & >™«x ¢Ë’>-ÊÆZö¸ DIPR No. 2522/CL/Advt/1/1/2013-14 £j«ü¿-®√-¶«ü˛ >™«x

Buy this domain - hyderabadspider.com - This website is for sale ...

Sponsored listings. Play this free online game! It's addictive. http://LosAngelesPost.com ... Buy this domain · Click here to buy this domain. Related Searches.

80KB Sizes 1 Downloads 329 Views

Recommend Documents

AGREEMENT OF SALE This AGREEMENT OF SALE ... -
Oct 10, 2013 - Company registered under the Companies Act 1956, having its registered ...... brings an alternative purchaser for the said apartment, the Vendor No.1/Developer ..... capacity) per block with rescue device and V3F for energy.

This is my desire.pdf
I live for You alone. G D/F#. Every breath that I take. Am7. Every moment I'm awa__ke. C/D D C D/C Bm Em C D/C Bm C/D D..... Lord, have Your way in me.

THIS IS YOUR LIFE..pdf
THIS IS YOUR LIFE..pdf. THIS IS YOUR LIFE..pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Details. Comments. General Info. Type. Dimensions. Size. Duration.

This is page one -
May 16, 2018 - file:///C:/suriya/myworkspace/psms-client/report/tmp/temp.html. 1/3. This is page one. Page 2. 5/16/2018. Title.

Know what this is about.pdf
Footballers. will know what this isabout zwinglius redivivus. Solved anybody. know what this is?. Football posts on twitter retweet if you know. what this is.

this is us 2013 1080p.pdf
Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. this is us 2013 1080p.pdf. this is us 2013 1080p.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In.

this is earl nightingale pdf
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps ... this is earl nightingale pdf. this is earl nightingale pdf. Open. Extract.

This One Health Initiative website is currently linked or has been ...
One Health Network - http://www.onehealthnet.be/Grey.html. Ohio State ... Kansas State Diagnostic Laboratory - http://www.vet.k-state.edu/depts/dmp/service/.

This is england 90
object ofmass 2 g. Which this isengland 90 by an ... Lord oftherings battlefor middleearth 2 the witch. Heavy object ... Visual.net pdf.Last. week s02e30 720p.

What Child Is This
King. Chris - an - of tian, gels kings fear: greet sal - for with................... va - sin - an - tion ners thems brings; here sweet,. Let. The. While.............. lov - si - shep - ing lent herds hearts. Word watch en - is are...