Снимка 2+4.3+4

ÇÀßÂËÅÍÈÅ çà èçäàâàíå íà äîêóìåíòè çà ñàìîëè÷íîñò íà áúëãàðñêè ãðàæäàíè Вх- номер

До

Вярно Невярно

Âèä íà óñëóãàòà: обикновена

бърза

ЕГН Вярно Невярно

^^^.^^^.^^^^^ г-

лична карта паспорт дипломатически паспорт служебен паспорт моряшки паспорт

СУМПС временен паспорт служебен открит лист за преминаване на границата врем- паспорт за окончателно напускане на РБ

Дата на раждане

Подпис

експресна

Âèä íà èñêàíèÿ äîêóìåíò9

__І__І__І__І__І__І__І__І__І__І

Вярно

Невярно

Вярно

Невярно

Вярно

Невярно

Място на раждане 'Населено място+ община+ област или държава(

…………………………………………………………………………………………………………………………………………--……… Имена на кирилица 'име+ презиме+ фамилия(

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………-Имена на латиница 'име+ презиме+ фамилия(

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………--………………………… Промяна на имена изписани на кирилица 'име+ презиме+ фамилия(

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………--………………………… Промяна на имена изписани на латиница 'име+ презиме+ фамилия(

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………-Постоянен адрес 'област+ община+ населено място+ бул-.ул-+ номер+ вход+ етаж+ апартамент(

Вярно

Невярно

…………………………………………………………………………………… Подпис9 ………………………………………………… Промяна на постоянен адрес …………………………………………………………………………………………………………………………………………………--………………………… Адрес в чужбина9 Пол9 М Ж Друго гражданство Указ Ръст Телефон за връзка Цвят на очите9

черни

кафяви

Семейно положение9 женен.омъжена

сини

разведен'а(

сиви

зелени

вдовец.вдовица

пъстри

неженен.неомъжена

Съпруг'а(9 ……………………………………………………………………………………………………………… ЕГН__І__І__І__І__І__І__І__І__І__І Родители Имена Дата на раждане майка баща Äîëóïîäïèñàíèòå ðîäèòåëè, íàñòîéíèöè, ïîïå÷èòåëè èëè äðóãè çàêîííè ïðåäñòàâèòåëè çàÿâÿâàìå èçäàäâàíåòî íà äîêóìåíò çà ñàìîëè÷íîñò: Имена ЕГН ……………………………………………………………………………--………………………Дата9 ^^^.^^^.^^^^^ гЛична карта № издадена на от МВР Имена ЕГН ……………………………………………………………………………--………………………Дата9 ^^^.^^^.^^^^^ гЛична карта № издадена на от МВР

подпис

подпис

Äàííè çà óïúëíîìîùåíî ëèöå: Попълва се само ако заявения.те документ.и за самоличност ще се получава.т от упълномощено лице Имена ЕГН …………………………………………………………………………--…………………………… Дата9 ^^^.^^^.^^^ гЛична карта № издадена на от МВР

Подпис на заявителя9

Çàÿâÿâàì, ÷å çà äåêëàðèðàíè îò ìåí íåâåðíè äàííè â òîâà çàÿâëåíèå íîñÿ íàêàçàòåëíà îòãîâîðíîñò ïî ÷ë. 313 îò Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ ……………………………………………………………………………--………………………Дата9 ^^^.^^^.^^^^^ Лична карта № издадена на от МВР

г-

Подпис на заявителя9 Подпис на служителя9

Имена на служителя приел заявлението

BG-zayavlenie.pdf

Page 1 of 2. Stand 02/ 2000 MULTITESTER I Seite 1. RANGE MAX/MIN VoltSensor HOLD. MM 1-3. V. V. OFF. Hz A. A. °C. °F. Hz. A. MAX. 10A. FUSED.

35KB Sizes 6 Downloads 303 Views

Recommend Documents

No documents