15 Fehuʻi (u).

A.

KO E HA 'ETAU TU'UTU'UNI KI HE FEHIKITAKI?

KO E FEHIKITAKI 'A E KAU SETUATA FAKA-KONIFELENISI

TONGATAPU KOLOFO'OU FAHEFA

Matālikufisi Nualei Kala’au

Tevita Takafua Peni Hengehenga Sione Uaiselē

Falaleu

’Etuate Fusi

1 1 1

VAVA'U NEIAFU

1 MAKAVE TU'ANEKIVALE NUAPAPU

‘Oloʻua Koloa Holeva Lape

Setaleki Kata Sateki Taukiʻuvea Penisoni Pauʻuvale ’Isileli Nusi

3 1 1 1

Muitoa Fotuha'a Matuku Fonoifua

Sione Mafi ’Inoke Vaomotou Tēvita Vaioleti Tupou Taumuʻafono Mila

1 2 2 1

HAʻAPAI. HA'ANO HA'AFEVA NOMUKA

‘EUA MU’A

Ha’atu’a/Koloma Fukāʻeiki Toafa ile

1

Tafahi

Sione Moala

1

Fata'ulua Mata'aho Tongamama'o Mu'a

Senituli Napaʻa Tapavalu Takai Paea Kiu ’Alifeleti Kivalu

2 1 3 1

Tongamai

Lote ʻAhoafi

4

Pale’a & Leke Kenani-Tiuta Kolisi -

Pakulō Fakaʻositaʻu mo Nonga Tuʻinauvai . Sione Fifita Tāufa Maumau

2

Sione Taʻufoʻou

1

NIUA TOPUTAPU VAIPOA

NIUA FO'OU SAPAʻATA PETANI

KO E NGAAHI ‘API SIASI KOLISI SIA'ATOUTAI KOLISI MAILEFIH/ SIU’ILIKUTAPU K/HANGO

3 1

Tiuta K/ TUPOU (TOLOA) TAUʻAHAU/PILOLEVU

Talikava

KAU MA'U NGOFUA KE FAKAHOKO ʻO E "SĀKALAMENITI ʻO E ʻOHOMOHE" MO E "SĀKALAMENITI O E PAPITAISO" [Siulai 2011 – Siune 2012] (1) Faifekau ʻAhiʻahi & Faifekau Akoako: (i) Ko e Kau Faifekau 'Ahi'ahi kotoa pē, pea mo e Kau Faifekau Akoako kotoa pē, 'e teuteu'i ke nau fakahoko ’a e ongo Sākalameniti Toputapu ni. (ii) Koe'uhi ko e fakahoko ʻa e Sākalameniti ʻo e ’Ohomohe 'i he 'Uluaki Sāpate 'o e Mahina Kotoa pē, pea mo e ngaahi Taimi Pau ʻo e Sākalameniti, ʻe ngofua ke nau tokoni ki he Sākalameniti ’o e ’Ohomohe ’i he fakapotopoto ʻa e kau Faifekau ʻi he ngaahi ʻuluʻi vāhenga. (iii) Koeʻuhi ko e taaitaaitaha ʻa e fakahoko ’o e Sākalameniti ʻo e Papitaiso, ’oku ’i he fakapotopoto pē ʻa e Faifekau Sea pe Pule ‘o e Vahefonua ke fakangofua ha Faifekau ʻAhiʻahi pē Faifekau Akoako ke nau fakahoko ’a e Sākalameniti ni.

(2)

Kau ki ai mo e kau Setuata ko 'eni:

(i) Kau Setuata Faka-Konifelenisi kotoa pe ʻi he ngaahi kolo kuo ʻosi Faifekau

16 Kapau ʻoku ʻi ai ha ngaahi kolo kuo ʻosi maʻu Faifekau, ka kuo ʻikai faingamālie ʻa e kau Faifekau kae ʻoatu ha kau Setuata Faka-Konifelenisi, ʻe ngofua ai pē ʻa e kau Setuata ko iá ke fakahoko ʻa e Sākalameniti ʻo e ʻOhomohe ʻi he fakapotopoto ʻa e Faifekau ʻUluʻi Vāhenga mo haʻane feongoongoi mo e Faifekau Sea pe Faifekau Pule ’o e Vahefonua ko iá. Ko e Sākalameniti ʻo e Papitaisó ʻe ʻi he fakapotopoto moʻoni ʻa e Faifekau Sea pe Faifekau Pule ’o e Vahefonua ke fakangofua ʻa e Setuata ko iá.

(ii) HAʻAPAI - Haʻafeva 1 .Matuku - Tēvita Vaioleti Tupou

2. Fotuhaʻa -

’Inoke Vaomotou

(3) Kau ki ai mo e ngāhi fonua ʻi Muli ko ʻeni: (i)

VAHEFONUA SIASI UESILIANA TAUʻATĀINA 'O TONGA 'I NIU SILA:

a) 1. Sioeli ʻOfa (Christchurch)

6. Tomasi Mānoa (Blenheim)

2. ’Etika Matalave (Palmerston Nth) 3. Paea Tuʻimana (Palmerston Sth) (Hastings) 4. Paula Koloamatangi (Nelson) 5. ʻIsileli Loloma (Hamilton) e) f) h)

Famili Uesiliana (Pamure) Uesiliana Terapa SUTT Kalisitiane Tonga -

7. Kafameiongo Tupouniua (Gisborne) 8.Hauʻofa Halatanu 9. Masiu Faingataʻa (Asburton) 10. Sione Pangataʻa (Omaru)

’Opeti Taulongo Ke toki fakapapauʻi Nuku Tahaafe Kitione Kepu

(ii) a)VAHEFONUA SIASI UESILIANA TAU’ATAINA ’O TONGA ’AOSITELELIA: ( ʻOku vahevahe kinautolu ’e he Faifekau Pule Vahefonua) 1. Kepueli F. Tauʻataina 2. Sitiveni Fifita 3. Siaosi Tamanika 4. ’Okalani Talanoa 5. Maka Haufano 6. Siaki Fakatele 7. Viliami ʻAkau’ola 8. Tangiketatau Sailosi 9. Punou Haʻunga 10. Siosifa Finau 11. Temisi Lafitani 12. Kepueli Mahe 13. Siaosi ʻU Kupu 14. Tevita Vailanu 15. Sifa Hifo 16. Sione ʻOfahengaue 17. Seuli Matalave 18. Taniela Pakileata e) 1 2

19. ʻAisea Taufalele 20. Taniela Taufuʻi 21. Keola Fangalahi 22. Manulevu Fifita 23. Pita Kafoika 24. Sitiveni Fa 25. Heseti Fine 26. Filimone Uhi 27. Fisipuna Tuiaki 28. ’Amipeliasi Fangupo 29. Nganatatafu Potesio 30. Semisi Vakalahi 31. Samisoni Moimoi 32. Salesi Kolo 33. Sonatane Tupou 34. Nokelevu Faingaʻa 35. Sione Vakautafefine

Siasi SUTT Mafuaola, Vikatolia:

Pita ‘Ofamoʻoni Teputepuʻimaka Metuisela

3 4

Tēvita Kafoika Sione Palei Nafe

5 6

Tuia Vea Siosiua Fine Mafi

(iii)‘AMELI

KA: VAHEFONUA SIASI UESILIANA TAU’ATAINA ’O TONGA ( ʻOku vahevahe kinautolu ʻe he Faifekau Pule Vahefonua) 1. Takivaha Tupou 13. Tevita Maliu 2. Feleti Tukutau 14. Tevita Talanoa 3. Matangi Leha 15. ’Elikena Fieʻilo 4. Taliaʻuli Manaʻia 16. ’Isoa Takeifanga 5. ’Alipate ʻAsikia 17. Sioeli Vea 6. Lomu Siu 18. Sefilī Fahamokioa 7. Viliami Uinipola 19. ’Aseli Kafoa 8. Fatani ʻUhila 20. Sione Latuhoi 9. Tohi Fakaʻiloatuʻu 10. Miki Pousima 11. Neva Fainu 12. ’Asikati Finau

(iv)

(v) (vi)

E.

HAʻAMOA (PANGOPANGO)

Siasi Uēsiliana Tauʻatāina 'o Tonga 1 Tafuna 2) Siasi Fakatahataha Lotu Lilo Faiʻanga Lotu Tonga ʻi Siaina. Sawana, Lomoloma -

Sinalī Fekau – Taumata Heimoana Penisimani Tonga Siosaia Fine Mateaki

KO E FEHIKITAKI 'A E KAU FAIFEKAU

KO E PALESITENI KO E SEKELITALI LAHI

Dr. ‘Ahio Dr. Tevita Koloaʻia Havea

3 3

17 KO E FAIFEKAU FAKA-TUʻI

Dr. 'Ahio

5

KO E NGAAHI POTUNGAUE 'A E SIASI 1. POTUNGĀUE AKO TOKONI'I 'A E KAU FAIFEKAU & SETUATA Talēkita Dr. Tēvita. T. Mohenoa Puloka 2. POTUNGAUE AKO FAKA-KALISITIANE Talēkita Savinata Moala Faifekau Tokoni & Langikapo mei Hevani Fili Faiʻesea Lilo Faifekau Tokoni Mele Malinga Mausia Tokoni mo e Ako Siaʻatoutai Kamata ’Etilati Vaʻenuku Sanuali 2012 3. POTUNGAUE 'EVANGELIO Talēkita Falematāpule Lomu Faifekau Tokoni Feleti Vakaʻuta 4. POTUNGAUE AKO Palesiteni Ako ʻAlifeleti ʻAtiola Tokoni Palesiteni Ako Dr. Tevita Hala Palefau Inisipekita Ako Pule Dr. ‘Asinate Fuakautuʻu ʻOfisa Ako Maʻolunga Samate Viliami Mapele ‘Otumuli

2 3 9 1 1 1 1 5 1 3 2

KO E NGAAHI ‘OFISI ‘A E SIASI 1. PAʻANGA. Sekelitali Pa'anga Tokoni Sekelitali Pa'anga

2.

3. 4. 5.

Tēvita Haukinima 25 Samiuela 'Otolouta 14 Poloniati ʻAtita Fakalotofonua Kava Mone Fisiʻihoi ʻOfisi Paʻanga (F/Ak. 4) 5 Obey Samate 3 Loniseni ʻOkusi (F/Ah. 2) 1 TOHI FANONGONONGO, ARCHIVE, HAAFE HOUA & TOHI KAKAI ʻEtita Tēvita Malila ‘Ofahulu 14 Tokoni ’Etita Tevita Tupou 7 Faifekau Taumohaʻapai Taufa 2 LILIU TOHI MO E PULUSI TOHI Sela Naʻa Latū 1 NGAAHI PISINISI FAKALUKUFUA Pule (Business Manager) Fiemaʻu ha taha Tungī Arcade Māvae Fonokalafi 6 KELEKELE, KOLOA & LANGA ’Ofisa Pule 6 Niulolo Prescott

KO E NGAAHI AKO ʻA E SIASI A) KO E NGAAHI AKO’ANGA MAʻOLUNGA HAKE (TERTIARY SCHOOLS) 1. AKOʻANGA TOHI TAPU KO SIAʻATOUTAI Pule Ako Dr. Siotame Havea Pule Ako Tokoni Dr. H. Taliai Niumeitolu Tiuta Lahi Viliami Haʻunga Petelo Kau Faiako Jr. Makisi Finau &Polokalama ‘Au ki Ai Dr. Maʻafuʻotuʻitonga Palu Lopeti Kavaliku Penisimani Mone Tevita Ng. Tapueluelu (Fkʻosi Ako) Folauhola Taukafa Salesi Finau Tevita Fakataha Toʻa Taniela Veamatahau (F/Ah.1) Sione Folaumoetuʻi Melo Kale Filimone Uili Tiuta Ngāue Sioeli ‘Ofeina Tonga Tutone Maʻasi

2 2 2 1 2 7

5 4 8 7 4 4 2 2 1 1 1

18 Polokalama Ako Taniela Fangupo (F/Ak.3)

2

Taimi Kakato

Polokalama Ako Taʻu 1

Vili Pele (F/Ak. 4) Nopele Tuʻiʻafitu (F/Ah. 1) ʻAisea Vaomotou (F/Ak. 4) Sione Kātoa (F/Ak. 4) Tuʻilefu Tuʻinauvai (F/Ak. 4) Tuʻuta Sekeni (F/Ak. 2) Tuʻinamoana Tuʻineau Latu (F/Ak.3) Fotofili Namoa (F/Ak.3) Viliami Mateialona Manoa (F/Ak.3) Suli Helu (F/Ak.3) Sakopo ʻOfa (F/Ak 2) Sione Fakasiʻiʻeiki (F/Ak 3) Siale Touʻanga Pani (F/Ah.2) Sikivea ’Otumuli (F/Ah.2) Tevita Kava Vakalahi (F/Ak 3) Sione Tōtau Havea (F/Ak.3) Feleti Latūhoi (F/Ak. 4) ’Alifeleti ’Aholelei (F/Ak 2) Simione ’Aholahi ((F/Ak.3) Pongi Tauvaka (F/Ak. 3) Visa Vakalilo (F/Ak. 1) Soane Sio Tolu (F/Ak. 2) Maʻake Palei (F/Ak.1)

2. KOLISI NGOUE KO HANGO (‘EUA) Pule Ako Tokoni Pule Ako Tiuta Lahi Tiuta Ngoue 3. TUPOU TERTIARY INSTITUTE [T.T.I.] Talēkita Dean Academic Dean Academic Support Tiuta Lahi Program Manager Faiako Part Time Kalake Tauhi Paʻanga/Hu ki Siaʻatotai Sanuali 2012

Tulutā Fisiʻihoi Sione Finau Taungākava (F/Ak. 4) Vili Vaka ‘Aholelei Vili ʻAholelei Manu

Dr. Meleʻana Puloka ’Etuate Manuofetala (F/Ak 3) Samiuela Manitisa Fonua (F/Ak. 2) Mosese Lataimuli ‘Atiola Saimonitā Paongo (F/Ak. 2) Dr. Petelo Taukei ‘Ahomana (F/Ak 3) Kotoni Fihaki (F/Ak.1) E) KO E NGAAHI AKOʻANGA MA’OLUNGA (SECONDARY SCHOOLS) 1 KOLISI KUINI SALOTE Faifekau Siosifa Koloti Maʻu Faiako Tēvita Feimoefiafi Koloa Pakileata Simione Halaifonua (F/Ah. 2) Semisi Fonua Latu Leo (F/Ak. 2) Leopino Mafileʻo (F/Ak.1)

4 4 4 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 5 5 1 2 3 2 2 2 2 1

3 4 1 2 2 1

19 2

KOLISI KO TUPOU Pule Ako Tokoni Pule Ako (Administration) Tokoni Pule Ako (Academic) Tiuta Lahi Kau Tiuta

Dr. Fisi'ihoi Mone Siosiua Selu Pele Longinusi Tuʻipulotu Likiō ‘Atiola Raymond Manu (F/Ak. 3) Sepuloni Folau (F/Ak. 3) Tuʻipulotu Sāmiu (F/Ak. Hu ki Siaʻatoutai Sanuali 2012 3) Tuʻihalangingie Fīnau (F/Ak. 2) Hu ki Siaʻatoutai Sanuali 2012 Minoa Fifita (F/Ak. 3) Maloni Laimani (F/Ak. 1) Hu ki Siaʻatoutai Sanuali 2012 Liliō Fakavā (F/Ak. 4) Fakakakato Ako USP Pohahau Palu ‘Ikani Lisiate (F/Ak.1) Hu ki Siaʻatoutai Sanuali 2012 Kitione Palavi (F/Ak. 1)

3

Pule Faama Tiuta Tufunga Faiifi AKO MA'OLUNGA KO TUPOU Pule Ako

Tokoni Puleako (Va'a Nukunuku) Tiuta Lahi Fefine (Va’a Vaololoa) Tiuta Lahi Tangata (Vaʻa Vaoloa) Kau Faiako. Fakakakato Ako USP Hu ki 4

5 6

7

8

Siaʻatoutai Sanuali 2012 TAPUNISILIVA Puleako Tiuta Lahi KOLISI MO'UNGA 'OLIVE (Kolonga) Puleako Tiuta Lahi KOLISI MAILEFIHI & SIU'ILIKUTAPU (Vavaʻu) Pule Ako Tiuta Lahi Faiako KOLISI TAUFA'AHAU & PILOLEVU (Haʻapai) Pule Ako mo e Faifekau Pule Haʻapai, kamata Sanuali 2012 Tiuta Lahi & Faifekau Faiako KOLISI TUPOUTO’A (Nomuka) Puleako mo e tokanga ki he Siasi Filipai KOLISI HOFANGAHAU (‘Eua) Pule Ako Tiuta Lahi Faiako

7 7 3 2 3 3 3 3 3 1 1 6 1 1

Dr. ‘Ungatea Fonua Kata (F/Ak. 4) Samiuela Tukutau Jr. Tutaleva Lolohea

4

Visa Vakalala Taufuʻi Taniela Manuofetoa (F/Ah.1) Sitiveni Palu (F/Ah.1) ‘Atunaisa Fihaki (F/Ak. 4) Fili Tuʻiʻonetoa (F/Sk.1)

5 1 1 4 1

[Fiemaʻu ha taha pea tuku ki he Palesiteni Ako] Sateki Loseli

2

Katalina Lutui (F/Ak. 4) Fekeʻila Fotofili

3 1

Tevita Tuʻipulotu Finau ‘Atunaisa Mafileʻo Haukinima Vaka (F/Ah. 1)

6 1 1 1

Sione Finau ’Ulufonua

3

Simote Finau (F/Ak. 4) Tevita Tavaivuna ‘Eukaliti ( F/Ah. 2) Semisi Fungalei

4 1 3

Folau Fifita (F/Ak. 2) ʻAisea Falefao ‘Eukaliti (F/Ak. 3) Kepueli Talaiasi (F/Ak. 2)

2 2 2

10 KOLISI LOTOLOTO (Houma) Pule Ako 11 ‘Elone Fakavā (F/Ah. 1) KOLISI LOTOLOTO (Pea) Faiako Paula Sinani Toʻa (F/Ak.1)

7 4

1 1

VAHEFONUA TONGATAPU 1. FAIFEKAU PULE 2. KOLOFO'OU

Tuʻinauvai ʻAsaeli Tu’inauvai ʻAsaeli

4 4

20 Faifekau Tokoni Ngele'ia & Faifekau ki he Tonga High School Fanga ‘o Pilolevu & Falemahaki Mataika Halafo'ou & Teacher’s Training College & Community Halaleva Puke

Tēvita Latailakepa Siosia Tukulā

4 2

Siosifa Pulu Taniela Tāmoʻua Tuʻa Latū

2 2 1

Paula ‘Ahoʻatu Peu Penisimani Kaihau (F/Ak.1)

1 2

Faifekau Malolo : Sione Fakataha Molitika, Siuone Pasimi Vaea.

3. KOLOMOTU'A Tokoni ki Kolomotu'a Sopu 'o Taufa'ahau. Tufuenga Hofoa Hala'ovave

Siaosi Tapaʻatoutai Palu Samisoni Tuiaki Samiuela Lamatau Akoteu Sione Movete-ʻa e-Langi Vao Poasi Kilisimasi Tīmote Fangalahi

3 1 2 2 3 3

Faifekau Malolo: Peni Hafoka Taufa, Koliniusi Paula Ma’u, Siosaia Uesi Tonu, Dr. ’Alifaleti Malakai Mone .

4. LONGOLONGO

Viliami Tonga Mafi

1

Kisepi Havea Tisileli Finau Sione ʻAle Tevita Soakai Tuʻitupou (F/Ak.1) Tevita Sekeni Neti Tuʻiʻonetoa Sione Finau Haʻangana

2 3 4 1

Faifekau Malolo: Ponitini Tu’uta

5. MA'UFANGA Ta'ehaloto Houmakelikao Nukuhetulu 6. POPUA 7. FASI MO E AFI 8. HAVELU LOTO & Faifekau ki Falemahaki

1 1 2

Faifekau Malolo : Lopeti Taufa, Lea'asi Tupou, Sione Kiteau Saafi.

9. TOFOA & Faifekau ki Falemahaki Papitaiso Laumalie Ma'oni'oni 10 PEA .

2 2

Taʻuteau Taufa

2

’Ilaiakimi Lafoʻou Toutaiolepō

1

Viliami Heneli Vete

2

VEITONGO

Sione Nisani Tolu

3

HA'ATEIHO & Kolisi Tonga 'Atele, Vaʻa USP

'Okalani Kata

5

FOLAHA

Tevita Kava Mone

1

VAINI

Tuʻipulotu Malakai Pomana

2

Viliami Fanaika Maloni ‘Otukolo Masiva ‘Ofa (F/Ah.1)

2 2 1

Moli Moʻunga Fakavā

2

Pulonga ‘a Tonga Iki Viliami Lopiseni Vao Sonatane Halalilo Teuteu Siale Selome Tonga

1 2 1 2 2

Lomaiviti Faifekau Malolo:

11 TOKOMOLOLO

Faifekau Mālōlō

12 . 13 . 14 . 15 .

Viliami Longani Fihaki Halatoaongo V. Saulala (F/Ah. 2)

Sione Lataifaingata’a Tau’ataina Tekilati Pīlesa Pālavi

Hu'atolitoli Kolose Longoteme Faifekau Malōlō:

Sione Lolo Tamale

16 MALAPO . Faifekau Malolo:Penisimani Nasilai 17 TATAKAMOTONGA Tatakamotonga II Fātumu Tatakamotonga III Haveluliku

Faifekau Malolo : 'Ahofitu Maka, Sione Haitini Finau, Sione Tu’iono, Taniela Takapautolo Moala

18 LAPAHA 19 HOI

Viliami Fifita Laulile Li

2 1

Kepueli Kaufusi ‘Ofa Lui

2 2

Faifekau Malolo: Peni Aku

20 PELEHAKE Holonga

21 'Alakifonua 21 FUA’AMOTU Mala'e Vakapuna 'Ahononou Nakolo

Semisi Tupou 3 Filimone Lomekina Pahulu 3 Tēvita Folau Mausia 1 Kaulave Falepapalangi (F/Ah. 2) 2 Tevita Muli Liu (F/Ah. 2) 2

Faifekau Malolo : Tevita Vaingalo Ikavuka

22 HA'ASINI Lavengatonga 23 TALAFO'OU Nukuleka

Musika Vailea Sione Soakai Sili Siosifa Talakai Sefita ʻEtoni

3 1 1 3

Siaosi ‘Ofa Moala Tuʻitapa Tāufa (F/Ah.2) Sekona Tauveli

2 2 2

Viliami ‘Epenisa (F/Ak.2) Suliasi Kanongataʻa Salesi Kali

2 2 2

Sateki Talāsinga

1

Simote Mesuilame Vea

2

Siueni Lutui (F/Ah. 2) Faaki Kafa (F/Ak.4)

3 2

‘Osaiasi Tonga

1

Siosiua Saluni Tauʻatāina

3

Finefeuiaki Mafi Sione Finau Haukinima

2 1

Felesi Taupaki Sioeli Tupu Takaetali

1 1

MATAHAU

Leaʻaepeni Koloa

1

VAOTU'U

Latu Kakau Nuku

3

Sione Mapuhola

2

Pelikani Kauvaka Minoneti ‘Aukafolau

1 4

Tupou Feimoefiafi Mosese Lokotui Mekulio Me’afoʻou ‘Ovaleni Manuofetoa (F/Ah. 2) Paula Kali Samiuela Ika Tuʻiʻonetoa

3 2 2 2

Sitiveni Timani (F/Ah. 2)

2

Samiuela Vaʻinga Lautī

1

Uaiselē Mānoa Taniela Manu ʻEfoti Tangataevaha Fonofā Mafi Sioeli Pangia Tatafu

3 2 2 1 5

Faifekau Malolo : Uikilifi Lavemai Vaka

24 NAVUTOKA Manuka 25 KOLONGA . 'Eueiki Kolonga II 26 NIUTOUA . 27 AFA . 28 HOUMA . Ha'akame Makapaeo Faifekau Malolo:

Siosaia Tava Tupou.

29 LAKEPA . 30 'UTULAU . Faifekau Malolo: Kalisitiane Fekauʻaki Fonua Ha'alalo 31 NUKUNUKU . Fatai Nukunuku Hihifo Faifekau Malolo: Samiuela Ma’u,

32 . 33 . 34 .

Faifekau Malolo: Samiuela Melekiseteki Fualalo Vaea

FAHEFA

Ha'utu 35 TE'EKIU . Faifekau Malōlō: Sione Tonga, Fetoa Lutui.

36 KOLOVAI . Ha’avakatolo Masilamea 'Atatā 37 FO'UI 38 KANOKUPOLU . Haʻatafu

1 1

Faifekau Malolo: Viliami Uini Langi

39 'AHAU .

VAHEFONUA VAVA’U 1. KO E FAIFEKAU SEA 2. FAIFEKAU PULE FAIFEKAU TOKONI & mo Falemahaki 3. FAIFEKAU PAK & PEV Nofo ki Masilamea 4. 'OFISI SIASI

22 5. NEIAFU & Vava'u High School Falaleu Toula & tokoni ki he PEV & PAK 'Alo-'i-Talau 'Utulei

Taniela Manu Fiemaʻu ha taha. ‘Oku tauhi Setuata Penisini Uili (F/Ak. 1) Vaisa Talakai Sione Tiueti Makasini

2 2 2 1

Faifekau Malolo :

Maka Tu‘akoi,

6. MAKAVE 'Utui

Tu’ipulotu Faletau Kulima Tafea

2 1

Okoa Oloʻua

Sailasa Mana Puamau(F/Ak.1) Fiema’u ha taha.’Oku tauhi Setuata

1

Faifekau Malolo: Taniela Fisi’ihoi, Kalavite ’Uhila, Nafetalai Ika

7. OFU Faifekau Malolo:

8. LEIMATU'A Feletoa Mataika Faifekau Malolo:

Sione Hautau Taufa Sione Uepi Fā Taniela Vahaʻakolo (F/Ah. 2)

1 1 1

Pohiva Lotoʻahea

1

Poasi Mafi

2

Taʻuteau Havea

1

Sese Fetaiaki Moli

3

Siosiua Havea Palu

10 TAʻANEA . 11 HOLONGA Faifekau Malolo:

1

Vilivaka Vailea Saulala, Va’ingavale Veikoso, Lauhingoa Finau

9. HA'ALAUFULI Faifekau Malolo :

Peni Nafe Kuila Malakai Niu Samate, Paula Vailea

Ma’afu Hosea

12 TU'ANEKIVALE . 13 HOUMA . Mangia Ha'akio

Toutai Laulaupeaʻalu

1

Viliami Ngahe (F/Ah.2) Feʻofaʻaki Fusikata (F/ak. 2)

2 1

Viliami Pauʻu Liku

1

Sione Ikamanu Pita Tulahe Mateaki Fihaki

1 1 2

Solomone Tiueti Sioape Latū

1 4

‘Emosi Taʻufoʻou

2

‘Oneʻone Tuʻinauvai

2

Tevita Talikimuli Fā Litani Vailea (F/Ak. 1)

1

Faifekau Malolo: Tevita Kavapalu Halaifonua

14 PANGAIMOTU . 'Utungake Talihau 15 TAOA . Vaimalō 16 TU'ANUKU . Faifekau Malolo: Sione ’Ofa Fotofili

17 TEFISI . 18 LONGOMAPU . 19 FALEVAI Kapa

1 Faifekau Malolo: Viliami Ongoivaha Fa

20 TAUNGA . 21 ‘OTEA .

Tevita Talanoa Vea

2

‘Isileli Taufa’ao

2

Timote Tauʻatāina

1

Mala’efo’ou Kava

2

Solomone Piutau Moʻunga (F/Ak. 1) Fiema'u ha taha. ‘Oku tauhi Setuata

2

Faifekau Malolo: Samipeni Fangupo

22 HUNGA . 23 NUAPAPU . Matamaka Lape

23 Faifekau Malolo: Sateki Kolo

24 OVAKA .

Masiu Veamatahau

1

VAHEFONUA HAʻAPAI 1. 2. 3. 4.

KO E FAIFEKAU SEA FAIFEKAU PULE. Kamata Sanuali 2012 FAIFEKAU PAK & PEV PANGAI & Ha’apai High School Faifekau Malolo:

Tuʻa Mahe Sione Finau ’Ulufonua Fonua ki he hau ’Ahokava Sione Finau ‘Ulufonua

1 1 1 1

Sione Alo Fakahua

5. KOULO Holopeka 6. LOTOFOA Fotua Faleloa Fangaleʻounga 7. HIHIFO / TONGALELEKA. Falemahaki

& Faifekau

8. HA'ANO Pukotala Fakakakai

Kimami Takeifanga 2 Kelepi Tupou 3 Samiuela Tai 2 Kongaika ‘Unga (F/Ah. 2) 2 Siosiua Lale Fehoko ( F/Ah. 2) 1 Tevita F. Laʻakulu (F/Ah. 2) 2 ‘Opeti Fangupō 1 Sione Maryposa Taka Tuʻalongo Lolohea Monty ’Olimipino Kioa

2 2 1

Faifekau Malolo: ‘Aisea Tu’ineau Latu, Siaosi Tene Tiueti

9. LOFANGA Moʻungaʻone

Keuli Mafi (F/Ah. 2) Semisi Fonua Saafi (F/Akh.1)

2 1

Tēvita Kolo ‘Ohuafi

3

Fonovai Tangimmana

2

Faifekau Malolo: ‘Aisea Manu Kava

10 'UIHA . Faifekau Malolo, Sione Pasimi Vaea Felemea Faifekau Malolo :

Hapa ‘Ofanoa, Silakivai Fifita

11 FAIFEKAU PULE (Vahe Lulunga) Vilitonu Satini . 12 HA'AFEVA Vilitonu Satini Kotu Pierre Vimahi (F/Ak. 1) 13 FAIFEKAU PAK & PEV (Lulunga &‘Otu Muʻomuʻa) Fataimelo Vailahi Taufa . 14 ‘OʻUA Fataimelo Vailahi Taufa . 15 TUNGUA Viliami Lo Falevai . 16 FAIFEKAU VAHENGA ‘OTUMUʻOMUʻA ‘Alipate Lolohea . ‘Alipate Lolohea 17 NOMUKA . Mango Tangimeimuli Tuʻipulotu (F/Ah.1)

1 1 2 1 1 2 1 1 1

Faifekau Malolo: Solomone To’a, Taliai To'a.

VAHEFONUA ʻEUA 1. FAIFEKAU PULE 2. FAIFEKAU PAK & PEV 3. 'OHONUA Tokoni ki ‘Ohonua Pangai Tufuvai Taʻanga. 4. HOUMA 5. ANGAHĀ-FUTU Mata'aho Sapa'ata 6. MU'A

Taufa Filiai Tēvita Fakalolo Taufa Filiai Tevita Manatu Folau Tevita Talāsinga ’Aukamea Havea Vili Fangupo Vaka Sione Fonokalafi Vailea Samisoni Pulu Halahala Tāufa Manu Taniela Palavi Filipe Uesi

3 1 3 3 4 1 1 3 2 4 1 1

24 Ha'atu'a / Kolomaile 7. PETANI

Fiemaʻu ha taha. ‘Oku tauhi Setuata Similoni ‘Ilaiu

2

Faifekau Malolo: Vaimoana Tafea

VAHEFONUA NIUA TOPUTAPU 1. 2. 3. 4.

FAIFEKAU PULE FAIFEKAU PAK & PEV HIHIFO & Faifekau ki he Niua High School VAIPOA Falehau Tafahi

Nafetalai Fotu Nafetalai Fotu Nafetalai Fotu Siokivaha Timani Filisione Nau Fiema'u ha taha. ‘Oku tauhi Setuata

2 2 2 3 3

Mosese Halaʻufia Mosese Halaʻufia Mosese Halaʻufia Tahilanu Tongamana (F/Ah.2) Sitaleki Likiafu (F/Ah.2)

2 2 2 2

VAHEFONUA NIUA FO’OU 1. 2. 3. 4.

FAIFEKAU PULE FAIFEKAU PAK & PEV SAPA'ATA & Faifekau ki he Kolisi Pule’anga 'ESIA

5. PETAN3

2

VAHEFONUA NIU SILA 1. 2 3 4

FAIFEKAU PULE FAIFEKAU TOKONI. Nofo ki Uēlingatoni FAIFEKAU PAK & PEV ’OFISI ’A E SIASI Sekelitali ‘o e Vahefonua&Ako kamata Sanuali 2012 Tokoni Tauhi Pa’anga Vahefonua& Ako Sekelitali ’Ofisi&Tokoni ki he Ongo P/Ngāue Vahenga Mangere Mangere Otara Selusalema Moifua ki he ’Eiki Vahenga Otahuhu Otahuhu Moʻunga Heamoni Vahenga Moʻunga ki he loto Vahenga Hamilton Vahenga Whangarei Vahenga Wellington Vahenga Saute Niu Sila Fakaongoongo Faifekau Pule Fakaongoongo Faifekau Pule& Ako Siaʻatoutai Sanuali 2012.

Lopini Filise ʻAtunaisa Siale Lopini Filise

1 2 4

Fredrick Tui Feki (F/Ak. 4) Filipe Sitini Samate (F/Ak. 4) Seneti Fiusati

4

Lopini Haloti Setelo Tēvita

4 4 1 2 2 2 2

Filise Molitika Kātoa Langi (F/Ah.2)

Tongia Langoia ‘Amanaki Veaʻila (F/Ak. 2) ‘Alifeleti ‘Akauʻola Talanoa Sekeni Mikimasi Fotu (F/Ak.2) ‘Atunaisa Siale Fiemaʻu ha taha Pakilau Faʻasolo Tukulā Lopeti Taliaʻuli Mosaʻati Pailoni Keitahi Talia

4 2 1 2 2 2 3 1 1 1

Faifekau Malolo: Siaosi Tene Tiueti

VAHEFONUA ʻAOSITELELIA 1. 2. 3. 4. 5 6 7 8

FAIFEKAU PULE FAIFEKAU PAK & PEV FAIFEKAU TOKONI ’OFISI ʻA E SIASI Tokoni Tauhi Pa’anga. Griffith Tukulolo ʻEvangeliō

Viliami Tuʻakoi Viliami Tuʻakoi Matafonua Fotofili Sione Mataele Pinomi (F/Ak. 4) Tevita Saulala Mila (F/Ah. 2) Liuaki Fungalei

10 10 8 6 2 1

9 10 . 11 . 12 13

25 Robinvale Ako mo e tokoni ki he Vahefonua ʻo ka fiemaʻu SUTT Vikatolia (Mafuaola). Kole ʻa Mafuaola Faifekau Tokoni Unitinga Church in Australia :– Sydney, Mascot :

Vahenga Lotu Tonga

: United Theological College 14 North Australia. Yirrkala – Uniting Church in Australia

Viliami ‘Ofahengāue Haʻofanga Faingaʻa Semisi Kava Taniela Vaotangi (Faifekau Mālōlō) Sione Uesile Tuʻakoi Valamotu Palu Uesilē Taufa Tuʻakoi Dr. Jione Havea

1 1 1 12 3 3 3 12

Tevita Hala Tupou

8

Dr. Sela Taufatofua Manu

5

Faifekau Malolo: Sione Faletau, Fifita Langoia

VAHEFONUA ʻAMELIKA 1. FAIFEKAU PULE Nofo ki Tapanekale 2. FAIFEKAU TOKONI - Nofo ki Penieli. Leʻoleʻo & Ako 3 LOS ANGELES 4. SAN FRANCISCO - Monterey - Monuʻia he Talangofua ki he Folofola - Fakatahataha Uesiliana ‘Efalata 5. SACRAMENTO 6. ARIZONA (Mesa) 7. TEXAS 8. HAWAI’I [Nofo ʻi Kalamosi / Maui] 9. Faifekau ke fai ’a e Ako mo e tokoni ki he Vahefonua ʻo ka Fiema’u

Samiuela Molitika

1

Tuʻipulotu Maka

5

[Fiemaʻu ha taha] Kaluseti Fisiʻihoi

3 3

 Fiemaʻu ha taha [Fiema’u ha taha] Semisi Pongi Samisoni Siketi Samate Ikavuka

4 2 2

Lousiale L. Uasike

2 5

Sione Maʻananga Veituna

3

Sione ‘ofa ki muli Mone ‘Ikani Taliai Tolu

1

Faifekau Malolo: Sione Haisila Ta’ufo’ou

FIJI 1 2 3

Suva . Talēkita Pacific Campus Crusade International Sawana-Lomoloma Pacific Conference of Churches (& faka’osi e ako PTC) SIAPANI. Tokoyo: SUTT

‘Osaiasi Vanisi Takeifanga (F/Ah 1)

7

KO E KAU FAIFEKAU FAKAONGOONGO KI HE KONIFELENISI MO E PALESITENI 1. Filimone Havili Mone 2. Dr. Salesi T. Havea 3. Dr. Niponi Finau 4. Lineti M. Tuʻitupou 5. Sione Talanoa Sekeni 6. Sione Maʻananga Veituna 7. Sione Vuki Fatai 8. Maamafoʻou Fihaki 9. Tevita Maliepo Siuhengalu Sanuali 2012). 10. Dr. Nasili Vakaʻuta 11. ’Aisea Moʻunga (F/Ak.4) 12. Lousiale Uasike 13. Vanisi Takeifanga 14. Semisi Kava 15. Sioeli Kavafolau Vaipulu 16. Sione Uesilē Tuʻakoi 17. Samiuela Molitika ’Evangelio) 18. Sione Pasimi Vaea 19. Tevita Mone Sr.

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Kelemeni ’Otuhouma Dr. Petelō Taukei. ʻAhomana (F/Ak.2) Sione Malamala Vaea Sione ʻAtupuha Koloti (F/Ak.4) Dr. Jione Havea ’Ikani Fakasi’i’eiki Mele Suipi Latu Valamotu Palu 28. Manu ’Iongi (F/Ak. 3) ( Kamata Ngāue

29. Vinika Latu (F/Ak. 3) 30. ’Aliki Pele (F/Ak. 3) 31. Alafua Fisiʻihoi 32. Paula Onoafe Latu 33. Salesi Tautuaʻā 34. ’Ikani Taliai Tolu 35. Kelepi Lanivia 36. Siosiua Tuʻitavuki (Tokoni ki he Potungāue 37) Samiuela Molitika

26 TAHA

KO E FAIFEKAU MEI HE KONIFELENISI ’E 1. Ian Stephens

2. Margaret Stephens

KO E KAU FAIFEKAU ’OKU HOKO ATU ʻENAU Kau ‘Ahiʻahi Taʻu II

‘AHI’AHI

KO E KAU FAIFEKAU ’OKU HOKO ATU ʻENAU Kau ‘Ahi’ahi Ta’u II 1. Viliami Ngahe 2. Simione Halaifonua 3. Loniseni ‘Okusi 4. Siosiua Lale Fehoko 5. Siale tou’anmga Pani 6. Sione Sikuea ‘Otumuli 7. Siueni Lutui 8. Pelikani Kauvaka 9. Kaulave Falepapalangi 10. Taniela Veamatahau 11. Tu’itapa Taufa 12. Tevita Siosaia Langi

‘AHI’AHI

13. Keuli Mafi 14. Tevita Saulala Mila 15. ‘Ovaleni Manuefetoa 16. Taniela Vaha’akolo 17. Tevita Tavaivuna ‘Eukaliti 18 Tahilanu Tongamana 19. Kongika ‘Unga 20, Sitiveni Timani 21. Tevita Faka’osifolau La’akulu 22. Tevita Muli Liu 23. Sitaleki M. Likiafu 24. Halatoaonggo Saulala

Kau ‘Ahi’ahi Ta’u I 1. Sitiveni Palu 2. Taniela Manuofetoa 3. Vanisi Takeifanga 4. Nopele Tu’i ’Afitu 5 MSIVa ’Ofa 6 Monty ’Olimipino Kioa 7 ’Elone Fakava 8. Sione Fakasi’i’eiki

9 Sione Soakai Sili 10 Sione Uepi Fa 11 Sione Tiuati makasini 12 Tutone Ma’asi 13 Semisi Fonua saafi 14 Tevita folau Mausia 15 Haukinima Vaka 16 Tangimeimuli Tu’ipulotu 17 Pita Tulahe 18) Sakopo ’Ofa KO E KAU FAIFEKAU ‘OKU HOKO ATU ‘ENAU AKOAKO. Kau Akoako Ta’u IV 1. Sione Mataele Pinomi 2. Vinika Latu 3. Vili Pele 4. Fredrick Tui Feki 5. Katalina Lutui 6. Lilio Fakava 7. Sione Taungakava 8. Dr. ’Ungatea Kata 9. Fotu’atungua Tu’akoi 10. Kava Mone Fisi’ihoi 11. ’Asea Mo’unga

12. ’Aliki Pele 13. Sione Katoa 14. Filipe Samate 15. Tuʻilefu Tuʻinauvai 12. Feleti Latuhoi 13. Simote Finau 14. Sione ’Atupuha Koloti 15. Manu ’Iongi 16. ’Aisea Vaomotou 17) ’Atunaisa Fihaki 18) Faaki Kafa

Kau Akoako Ta’u II1 1 ‘Etuate Manuefetoa 2. Tevita Kava Vakalahi 3. Tu’ipulotu Samiu 4. Alafua Fisi’ihoi 5. Taniela Fangupo 6. Viliami ‘Ofahengaue 7. Tu’inamoana Latu 8. Viliami Mateilona Manoa 9. Sione Totau Havea

10 Simione ‘Aholahi 11 Sepuloni Folau 12 ‘Aisea Falefao ‘Eukaliti 13 Fotofili Namoa 14 Dr. Petelo Taukei ‘Ahomana 15 Tu’ihalangingie Finau 16 Raymiond Manu 17 Minoa Fifita 18 Pongi Tauvaka 19 Suli Helu

Kau Akoako Ta’u I1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Saimonita Paongo Sasmiuela Manitisa Fonua Tu’uta Sekeni Semisi Fonua Latu Leo Soane Sio Tolu Mikimasi Fotu Kepueli Talaiasi Sitani Latu Fe’ofa’aki Fusikata Penisini Uili

`

11. ‘Amanaki Henoa Vea’ila 12. Viliami ‘Epenisa 13. ‘Alifelti ‘Aholelei 14. Solomone Piutau Mo’unga 15. Solomone Ta’ufo’ou 16. Pierre Vimahi 17. Folau Fifita 18. Penisimani Kauhau 19. Uikelotu ‘Ohuafi

27 KAU FAIFEKAU AKOAKO TA’U 1: 1 ‘Aukamea Havea 2 Fili Tui’onetoa 3 Ma’ake Palei 4 ‘Ikani Lisiate 5 Kitione Palavi 6 Pailoni Keitahi Talia 7 Pakilau Fa’asolo Tukula 8 Paula Sinani To’a 9 Sailasa Mana Puamau 10 Samiuela Halaufia

KAU FAIFEKAU MALŌLŌ

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Lopeti Talia’uli Mosa’ati Tevita Soakai Tu’itupou ‘Ilaiakimi Lafo’ou Toutaiolepo Visa Vaka Lilo Litani Vailea Vili ‘Aholelei Manu ‘Etilati Va’enuku Kotoni Fihaki Leopino Mafile’o Maloni Laimani

2010.

1. ‘Ahofitu Maka 2. Sione Tu’iono 3. Tevita Vaingalo Ikavuka 4. Sione Tonga 5. Sione Alo Fakahua 6. Hapa ‘Ofanoa 7. Sione Fakataha Molitika 8. Sione Siupeli Taliai 9. Maka Tuʻakoi 10. Sione Kalavite ‘Uhila 11. Sione ‘Akauʻola Faletau 12. Lopeti Taufa 13. Malakai Niu Samate 14. Solomone Toʻa 15. Leaʻasi Tupou 16. Sione Haitini Finau 17. Lataifaingata’a Tauʻataina 18. Samiuela Maʻu 19. Siosaia Tava Tupou 20. Tevita Kava Halaifonua 21. Sione ‘Ofa Fotofili 22. Ponitini Tuʻuta 23. Siosiua Havea Palu 24. Peni Hafoka Taufa 25. ‘Aisea Tuʻineau Latu 26. ‘Aisea Manu Kava 27. Taliai To’a 28. Vili Vailea Saulala

29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Tekilati Pilesa Palavi Vaʻingavale Veikoso Fetoa Lutui Taniela Vaotangi Maʻafu T.Hosea Samipeni Fangupo Taniela Takapautolo Moala Sione Lolo Tamale. Koliniusi Paula Maʻu Penisimani Nasilai 39. Dr. ‘Alifaleti Malakai Mone 40. Vaimoana Tafea 41. Sateki Kolo 42. Siosaia Uesi Tonu 43. Paula Vailea 44. Uikilifi Lavemai Vaka 45. Siaosi Tene Tiuetti 46. Taniela Fisiʻihoi 47. Lauhingoa Finau 48. Viliami Ongoivaha Fa 49. Sione Kiteau Saafi 50. Silakivai Fifita 51. Viliami Uini Langi 52. Kalisitiane Fekauʻaki Fonua 53. Nafetalai Ika 54. Peni Aku 55. Samiuela Melekiseteki Fualalo Vaea 56. Fifita Langoia 57. Sione Pasimi Vaea (Faleʻi faka-toketa) 58. Sione Haisila Taʻufoʻou (Local Pastor) 59. Mosese Moala Vakasiuola 60 Samiuela Taufa 61 Salesi Tautuaʻā ( ‘Uhinga fakasino) 62. Koliniasi Takau ( Faleʻi faka-toketā)

Naʻe fakapapauʻi ‘a e Miniti ‘o e Konifelenisí ko hono Valungofulu-ma-Valu (88) ‘i he ‘aho Tuʻapulelulu, 29 Siune, Taʻu 2011. Naʻe fakamoʻoni ki ai ‘a __________________________ Rev. Dr. ‘Ahio Ko e Palesiteni ‘o e Siasi

28

Mo

__________________________ Rev. Dr. Tevita K. Havea Ko e Sekelitali Lahi ‘o e Siasi

a. ko e fehikitaki 'ae kau setuata faka-konifelenisi -

Faifekau Tokoni & Langikapo mei Hevani. Fili Faiʻesea Lilo. 9. Faifekau Tokoni. Tokoni mo e Ako Siaʻatoutai Kamata. Sanuali 2012. Mele Malinga Mausia.

599KB Sizes 0 Downloads 10 Views

Recommend Documents

a. ko e fehikitaki 'ae kau setuata faka-konifelenisi -
Dean Academic. Dean Academic Support. Tiuta Lahi. Program Manager ..... Kole ʻa Mafuaola Faifekau Tokoni. Unitinga Church in Australia :– Sydney,. Mascot.

KAU micro sprinklers - a promising irrigation technique
irrigation can be considered as an efficient irrigation ... prohibitive initial cost become major constraints in ... develop an improved low cost micro sprinkler and.

Ko web.pdf
Page 2 of 7. TRAVELED PATH. SHORTEST PATH. TRAVELED PATH. SHORTEST PATH. overlap. 500 m. TRAVELED PATH 6960 m. TRAVELED PATH.

Ko-2011.pdf
on major phonological processes such as palatalization, umlaut, vowel har- mony, and vowel merger. The result shows that the seemingly diverse Mon- golic ...

[PDF] Teaching Online: A Practical Guide Susan Ko ...
Aug 28, 2017 - ... 13 Susan Ko Enter your mobile number or email address below and we ll send you a link to download the Teaching Online A Practical Guide ...

KAU FAAT Recruitment 2017 @www.govnokri.in.pdf
Pin Code. State. Landline (with STD code) & Mob. No. 9. Email Id. 10. Details of basic qualification (only the details of basic qualification). Sl. No. Exams. Passed.

A Research Project: “TAPARI KO GANIT”
Even in recent days people all over the world use leaf products for ... on sideways according to the circumference or the volume of the Tapary she wants to make.

Prayogatmak Parichha ko Computer syllabus Administation Staf.pdf ...
Whoops! There was a problem loading more pages. Retrying... Prayogatmak Parichha ko Computer syllabus Administation Staf.pdf. Prayogatmak Parichha ko Computer syllabus Administation Staf.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu. Displaying P

Secondary Basketball KO - Beaton Park.pdf
game. RUBBISH There should be adequate bins to cater for. the student, parent and ... bench areas post game. ... Secondary Basketball KO - Beaton Park.pdf.

[PDF] Studio KO - eBooks Textbooks
... have them Save up to 90 and get free shipping on qualifying orders over 25 Shop ... students to be users BibMe Free Bibliography amp Citation Maker MLA APA ... Online PDF Studio KO, Read PDF Studio KO, Full PDF Studio KO, All Ebook ...

man-81\maa-ko-saath.pdf
Sign in. Loading… Whoops! There was a problem loading more pages. Retrying... Whoops! There was a problem previewing this document. Retrying.

islam-bakit-ko-ito-niyakap.pdf
Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. islam-bakit-ko-ito-niyakap.pdf. islam-bakit-ko-ito-niyakap.pdf. Open. Extract.

ae syllabus.pdf
Page 1 of 9. JPSC. Assistant Engineer-(Syllabus) Page 1. Assistant Engineer-(Syllabus). Page 1 of 9. Page 2 of 9. JPSC. Assistant Engineer-(Syllabus) Page 2. Page 2 of 9. Page 3 of 9. JPSC. Assistant Engineer-(Syllabus) Page 3. Page 3 of 9. ae syllab

AE-2013_DSpace_sunum.pdf
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item.

Football Boys KO - Balgownie.pdf
ensure students are prepared for games and. monitor any dangerous or risky behaviour. both on and off the field. This knockout day is facilitated by a sport ...

ko dat 5_2014.pdf
... Nguyễn Thùy Trang HC0921M1 126 131 2.43 3 TN2109N. 7 ST0821N083 Danh Toản ST0821N1 125 126 1.94 TN2108N. 8 ST0922M034 Lê Thị Ngọc Tư ...

Subscription Form - Institutional Investment - KO GYO HOLDINGS ...
Subscription Form - Institutional Investment - KO GYO HOLDINGS.pdf. Subscription Form - Institutional Investment - KO GYO HOLDINGS.pdf. Open. Extract.

KAU Project bank and thrust areas - 2015.pdf
2. Metabolic pathway analysis and pathway engineering. Page 3 of 39. KAU Project bank and thrust areas - 2015.pdf. KAU Project bank and thrust areas - 2015.

Watch Kejarlah jodoh kau kutangkap (2011) Full Movie Online Free ...
Watch Kejarlah jodoh kau kutangkap (2011) Full Movie Online Free (HD 1080P Streaming) DVDrip.MP4.pdf. Watch Kejarlah jodoh kau kutangkap (2011) Full Movie Online Free (HD 1080P Streaming) DVDrip.MP4.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Details. Co

AE-R.pdf
Commissioner of Education, the responsibilities for school district and school advisory accountability may be. assumed by one committee. Page 2 of 2. AE-R.pdf.

AE-AntonydeMello-SpiritualityMeansWakingUp.pdf
... fine; if you don't, too bad! As the Arabs say, "The nature of rain is the. same, but it makes thorns grow in the marshes and flowers in the gardens." Page 1 of 1.

AE-AntonydeMello-SpiritualityMeansWakingUp.pdf
Page 1. AE-AntonydeMello-SpiritualityMeansWakingUp.pdf. AE-AntonydeMello-SpiritualityMeansWakingUp.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu.

AE-ValoresSigloXX-quino.pdf
Sign in. Page. 1. /. 6. Loading… Page 1 of 6. Page 1 of 6. Page 2 of 6. Page 2 of 6. Page 3 of 6. Page 3 of 6. AE-ValoresSigloXX-quino.pdf. AE-ValoresSigloXX-quino.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu. Displaying AE-ValoresSigloXX-quin

man-153\dukhi-devar-ko-doodh-pilaya.pdf
Page 2 of 5. DUKHI DEVAR KO DOODH PILAYA PDF. Dukhi Devar Ko Doodh Pilaya. In undergoing this life, lots of people constantly aim to do and. also get the most effective. New understanding, experience, lesson, and also every little thing that. could i