22nd,23rd January 2017

TNPSC Current Affairs Daily

TNPSC Current Affairs 22nd, 23rd January 2017 தழ஦நணி 1.

தநழமக சட்டப்ப஧பவயனில் ஜல்஬ழக்கட்டுக்கள஦ சட்ட நபசளதள 23-01-2017 அன்று

஑ருந஦தளக ஥ழவ஫பயற்஫ப்஧ட்டது. இந்த சட்ட நசசோதோ ஥ிற஫சயற்஫ப்஧ட்டறத அடுத்து, ஜல்஬ிக்கட்டு ஥டத்த இம௅ந்த தறட முற்஫ிலும் ஥ீக்கப்஧ட்டுள்஭து. இந்த அயசபச் சட்டம் மூ஬ம்

யி஬ங்குகள்

சசய்னப்஧ட்டுள்஭து.

யறத

தடுப்புச்

முன்஦தோக,

தற஬யரின் ஑ப்புதல்

சட்டத்தில்

கடந்த

20-01-2017

நோ஥ி஬

அன்று,

அ஭யில்

இந்த

சட்டம்

திம௅த்தம் குடினபசுத்

ச஧஫ப்஧ட்டு, 21-01-2017 அன்று தநிமக ஆளு஥ர் யித்னோசோகர் போவ்

அயர்க஭ோல் அயசபச் சட்டநோக ஧ி஫ப்஧ிக்கப்஧ட்டது கு஫ிப்஧ிடத்தக்கது. 2.

பரழன

஥ளட்டு

பனில்கள்

உதயிம௃டன்

இந்தழனளயில்

இப்ச஧ோறதன

அதிசயக

நணிக்கு

200

கழ.நீ .

அ஫ழமுகப்஧டுத்தப்஧ட

பனில்

கதழநளன்

பயகத்தழல்

சசல்லும்

இருக்கழன்஫஦.

எக்ஸ்஧ிபறளகும்.

இந்த

அதழபயக

இந்தினோயில் பனில்

஑ம௅

நணி

ச஥பத்தில் 160 கி.நீ . சதோற஬றயக் கடக்கும் என்஧து ஥ிற஦வுகூபத்தக்கது. 3.

஑பப ப஥பத்தழல் 3.5 ஬ட்சம் ப஧ர் பதசழன கவ தம் ஧ளடி உ஬க சளதவ஦ :

குஜபோத்

நோ஥ி஬ம், போஜ்சகோட் நோயட்டத்தில் 21-01-2017 அன்று, ஑சப ச஥பத்தில் சுநோர் 3.5 ஬ட்சம் ச஧ர் சதசின கீ தம் ஧ோடி, புதின உ஬க சோதற஦ ஧றடத்த஦ர். போஜ்சகோட்டிலுள்஭ கக்யோட் என்஫

இடத்தில்,

சுநோர்

மெ.60

சகோடி

சச஬யில்

஧ிபநோண்ட சகோனி஬ில் சிற஬ ஧ிபதிஷ்றட

"சகோடினோர்'

அம்நனுக்கு

கட்டப்஧ட்ட

யிமோயின்ச஧ோது, சுநோர் 3.5 ஬ட்சம் ச஧ர் ஑சப

ச஥பத்தில் சதசின கீ தம் ஧ோடி இந்த "கின்஦ஸ்' சோதற஦ ஥ிகழ்த்திம௃ள்஭஦ர். 4. சழரினள உள்஥ளட்டுப் ப஧ளவப முடிவுக்கு சகளண்டு யருயதற்கள஦ ப஧ச்சுயளர்த்வத கஜகஸ்தளன் தவ஬஥கர் அஸ்தள஦ளயில் துயங்கழம௃ள்஭து.

சிரினோ

அபசுக்கு

எதிபோ஦

அபசினல் கி஭ர்ச்சி, கடந்த 2011-ஆம் ஆண்டில் உள்஥ோட்டுப் ச஧ோபோக சயடித்து இன்஫஭வும் ஥றடச஧ற்றுக்சகோண்டிம௅ப்஧து கு஫ிப்஧ிடத்தக்கது. 5. நச஬சினோயின் சோபோயோக் ஥கரில்

஥றடச஧ற்஫ நப஬சழன நளஸ்டர்ஸ் கழபளண்ட்ப்ரீ

பகளல்டு ஧ளட்நழண்டன் ப஧ளட்டினில் இந்தினோயின் சளய்஦ள ச஥யளல் சளம்஧ினன் ஧ட்டம் சயன்஫ோர். 6.

அசநரிக்க

ஜ஦ோதி஧தினோக

புதிதோகப்

ச஧ோறுப்ச஧ற்றுக்சகோண்ட

குடினபசுக்

கட்சிறனச்

சோர்ந்த, சடள஦ளல்ட் டிபம்ப் அதி஧போகப் ஧தயிசனற்஫தும் த஦து முதல் றகசனழுத்றத, முந்றதன அதி஧ர் ஑஧ோநோ அ஫ிமுகம் சசய்த நருத்துயக் களப்஧ீ ட்டுத் தழட்டத்வத பத்து சசய்து, நோற்றுத் திட்டத்றதக் சகோண்டு யம௅ம் உத்தபயில் இட்டுள்஭ோர்.

1

Compiled and Presented by www.tnpscportal.in

Contact Us : [email protected]

22nd,23rd January 2017

TNPSC Current Affairs Daily தழ஦ந஬ர்

7. ஥ளட்டின் நழகப் ச஧ரின ப஧ளர்க் கப்஧஬ள஦, 'ஐ.என்.எஸ்., யிக்பநளதழத்னள'யில், முதல் முவ஫னளக

சசனற்வகக்பகளள்

தழ஫க்கப்஧ட்டுஉள்஭து.

மூ஬ம்

ஐ.என்.எஸ்.,

யிபோட்

இனங்கும்,

ஏ.டி.எம்.,

ச஧ோர்க்கப்஧஬ில்,

வநனம்

சதோற஬ச஧சி

மூ஬ம்

இனங்கும், ஏ.டி.எம்., றநனம் இனங்கி யம௅கி஫து கு஫ிப்஧ிடத்தக்கது.

தி஦த்தந்தி 8. ஑஧ளநள ஒய்வய சதளடர்ந்து டுயிட்டரில் முத஬ழடம் ஧ிடித்த பநளடி : ‘டுயிட்டர்’ சமூக யற஬த்த஭த்தில்,

அதிகநோச஦ோர்

஧ின்சதோடம௅ம்

஥ோட்டு

தற஬யர்கள்

஧ட்டின஬ில்,

அசநரிக்க ஜ஦ோதி஧தி ஑஧ோநோ முத஬ிடம் யகித்து யந்தோர். அயறப 8 சகோடிசன 10 ஬ட்சம் ச஧ர் ஧ின்சதோடர்ந்து யம௅கின்஫஦ர். இந்஥ிற஬னில், ஜ஦ோதி஧தி ஧தயினில் இம௅ந்து ஑஧ோநோ ஒய்வு ச஧ற்஫றத சதோடர்ந்து, அதிகம்ச஧ர் ஧ின்சதோடம௅ம் ஥ோட்டு தற஬யர்கள் ஧ட்டின஬ில் சநோடி முத஬ிடத்றத ஧ிடித்துள்஭ோர். அயறப டுயிட்டரில் 2 சகோடிசன 65 ஬ட்சம் ச஧ர் ஧ின்சதோடர்ந்து யம௅கி஫ோர்கள்.

Others 9.

ஐக்கழன அபபு எநழபபட் (UAE) ஥ளட்டுட஦ள஦

சிறு

நற்றும்

஥டுத்தப

சதோமில்க஭ில்

புதுறநத்துயம் சதோடர்஧ோ஦ புரிந்துணர்வு ஑ப்஧ந்தத்திற்கு நத்தின அறநச்சபறய ஑ப்புதல் யமங்கிம௃ள்஭து. 10.

”஥ளசள

முக்த்

நோற்றுயதற்கோக,

இனக்கம்”

஧ீ களர்

நள஥ழ஬

-

நதுக்கு

அபசழ஦ளல்

அடிறநனோதல் 11,000

கி.நீ

இல்஬ோத

தூபத்திற்கு

நோ஥ி஬நோக

அறநக்கப்஧ட்ட

஧ிபநோண்டநோ஦ ந஦ிதச்சங்கி஬ி இனக்கநோகும். 11. இந்தினோ புதுறந ஧ட்டினல் (India Innovation Index (III)) எ஦ப்஧டும் ஧ட்டினற஬ தனோரிக்கும் அறநப்பு - உ஬க அ஫ழவுசளர் உரிவநகள் அவநப்பு (World Intellectual Property Organization (WIPO)) 12. சதசின யோக்கோ஭ர் தி஦ம் - ஜ஦யரி 25

2

Compiled and Presented by www.tnpscportal.in

Contact Us : [email protected]

22nd,23rd January 2017

TNPSC Current Affairs Daily

13. 2017 ஆம் ஆண்டின் 65யது ஧ிப஧ஞ்ச அமகி (நிஸ் ம௃஦ியர்ஸ்) ச஧ோட்டினில் ஥டுயபோகப் ஧ங்சகற்கவுள்஭ இந்தின ஥டிறக - சுஷ்நழதள சரன். இவ்யம௅டம், இந்தினோயின் சோர்஧ில் ‘நிஷ்

ம௄஦ியர்ஸ்’

ச஧ோட்டினில்

க஬ந்துசகோள்஭யிம௅ப்஧யர்

பபளஷ்நழதள

லரிமூர்த்தழ

ஆயர். இப்ச஧ோட்டிகள், ஧ி஬ிப்ற஧ன்ஸ் ஥ோட்டிலுள்஭ நணி஬ோ ஥கரில் ஥றடச஧஫வுள்஭஦. 14. 60 Indian Poets - எனும் புத்தகத்தின் ஆசிரினர் - ஜீத் தளனில் (Jeet Thayil) 15.

஧ள்஭ி

நோணயர்களுக்கிறடசன

஥ிதி

அ஫ிறய

ய஭ர்ப்஧தற்கோக

[email protected]

எனும்

தழட்டத்வத அ஫ிமுகம் சசய்துள்஭ யங்கி - பகப஭ள கழபளநீ ன் யங்கழ

3

Compiled and Presented by www.tnpscportal.in

Contact Us : [email protected]

22nd, 23rd January 2017.pdf

அறநப்பு - உ஬க அ஫ழவுசளர் உரிவநகள் அவநப்பு (World Intellectual Property Organization. (WIPO)). 12. சதசின யோக்கோ஭ர் ...

458KB Sizes 3 Downloads 132 Views

Recommend Documents

PNM-NFIR meeting held on 22nd & 23rd December, 2016.PDF ...
Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. PNM-NFIR meeting held on 22nd & 23rd December, 2016.PDF.

23rd Annual - Fitness Sports
Gatorade, water, and food will be provid- ed after the race. Freewill donation pan- cake breakfast at the Sully Community. Center courtesy of Sully Faithwalkers.

April 23rd Schedule.pdf
7788 ALL IN 15U Abrams Abrams 2:00 PM 7th Grade Girls 7th Grade Girls. 7596 Rockford Heat Guse Guse 2:50 PM. 3:10 PM 7th Grade Girls 7th Grade Girls.

July 22nd Schedule.pdf
Whoops! There was a problem loading this page. Whoops! There was a problem loading this page. July 22nd Schedule.pdf. July 22nd Schedule.pdf. Open.

williams obstetrics 23rd edition pdf
Download now. Click here if your download doesn't start automatically. Page 1 of 1. williams obstetrics 23rd edition pdf. williams obstetrics 23rd edition pdf.

September 23rd 2016.pdf
Late Start 11:00 a.m.. Busses will be 2 hours and 20. minutes later than ... was a problem loading this page. Main menu. Displaying September 23rd 2016.pdf.

Week 6 Sept 22nd-26th.pdf
motor mats. 10:30-11:30 Restroom/Lunch/Recess Restroom/Lunch/Recess. 11:30-12:40. Math. {small & whole group}. Math in Focus: Math in Focus: 12:40-1:00. Phonics. KinderPhonics: Lesson 14. Letter: Nn. Leap Frog- Ll-Nn. -Independent Practice: Letter Nn

January 2017
Feb 15, 2017 - 2. Visitor. 2. Visiting. Researcher. 3. SAARMSTE 2017 3. Public Lecture. 3 ... [email protected] Student ... years in many countries around.

Watch The 23Rd Psalm (2007) Full Movie Online Free ...
Watch The 23Rd Psalm (2007) Full Movie Online Free .Mp4_______________.pdf. Watch The 23Rd Psalm (2007) Full Movie Online Free .

2/5594/2012 Dated 23rd May' 2014 Su
Treasury Officer / PAO Bank account Number, Bank name, Bank. Branch and address ... The Treasury Officer should maintain a watch register for watching the.

22nd Sunday Newsletter DC.pdf
Traidcraft: September's. Traidcraft Newsletter full of. exciting opportunities such. as 'Cleaning with Meaning'. & the 'Big Supper'. Campaigning with CAFOD:.