Nota aan de heer DeCock Nota aan de heer Facon Betreft:

overeenkomsten artikel 81 van het KB van 21.12.2001 KCE project '2015-13_HSR_Article_81_Drugs' Ingebrekestelling Pharma.be dd 16.09.2016 (ontvangen RIZIV 20.09.2016)

Context - Algemeen Conform de bepalingen van art 81 van het KB 21.12.2001 kunnen tussen het RIZIV en farmaceutische bedrijven overeenkomsten worden afgesloten voor de tijdelijke inschrijving van farmaceutische specialiteiten op de lijst. De Ministers van Sociale Zaken en Begroting, en het bedrijf nemen de beslissing over het ar dan niet afsluiten van de overeenkomst, op voorstel én advies van de Werkgroep contracten, waarvan het voorzitterschap wordt waargenomen door het RIZIV. De overeenkomsten zijn publiek of openbaar, met uitzondering van als dusdanig beschouwde vertrouwelijke informatie. Deze vertrouwelijke informatie (onder andere vooropgestelde of voorspelde budgetten, kortingspercentages, tranches voor compensatie, enz .. ) wordt om die redenen niet vermeld in de basistekst van de overeenkomst, maar in een bijlage. Deze bijlagen (en daarmee de vertrouwelijke gegevens) worden als vertrouwelijk behandeld. Met het oog op het waarborgen van deze vertrouwelijkheid werd met de Dienst voor Geneeskundige Verzorging (onder leiding van dr DeRidder) en met de vertegenwoordigers van de farma-industrie (oa mr Leo Neels) een gentiemen's agreement afgesloten, geformaliseerd in een schrijven, gericht aan alle contractanten (farmaceutische bedrijven). Deze tekst werd jaarliJks (stilzwijgend) verlengd/hernieuwd, en wordt nu nog jaarlijks via Pharma.be aan de bedrijven overgemaokt. Een vernieuwde versie werd opgesteld in 2015 (enkel wijziging van datums in de tekst). Er bestaat geen schriftelijke weerslag van de besprekingen die geleid hebben tot de redactie van deze teksten. De eerste tekst was geldig van 1 april 2010 tot 31. december 2011. Van de getekende contracten (originele versies) bestaan twee versies. Eén van de versies wordt overgemaakt aan het bedrijf, de andere wordt door de directie Farmaceutisch Beleid bewaard in een gesloten kast. De elektronische versies van de overeenkomsten worden per dossier opgeslagen op de N-schijf van het RIZIV, en zijn enkel raadpleegbaar via medewerkers van het RIZIV, meer bepaald DGV, directie Farmaceutisch Beleid. Uitvoering studie KCE '2015-13_HSR_Article_81_Drugs'

Voor de uitvoering van de studie werd contact opgenomen door de heer met de directie Farmaceutisch Beleid

en mevrouw

-eerste helft 2015, na goedkeuring van de

uitvoering van de studie door de Raad van Bestuur van het Kenniscentrum. Op hun gemotiveerde vraag (relevantie van het onderzoek en relevantie van de gegevens met het oog op de _ inhoud en de kwaliteit van het onderzoek), heeft het hoofd van de directie Farmaceutisch Beleid , met goedkeuring van de leidend ambtenaar van de Dienst voor Geneeskundige Verzorging aan de heer en mevrouw de toestemming gegeven de vertrouwelijke informatie in de afgesloten overeenkomsten te raadplegen. De afspraak werd gemaakt dat deze consultatie diende te gebeuren in de gebouwen van het RIZIV, meer bepaald in de burelen van de directie Farmaceutisch Beleid.

De afspraak hield in dat geen kopieën of print-outs konden worden gemaakt van de vertrouwelijke bijlagen van de contracten. Kopiëren via USB is voor iedereen onmogelijk. Deze afspraken werden mondeling gemaakt, er bestaat geen schriftelijke weerslag van. Algemeen/ter informatie: het is niet mogelijk afdrukken of harde kopieën te maken van documenten zonder account en badge van RIZIV. Formeel: medewerkers van de directie Farmaceutisch Beleid hebben in het kader van deze studie geen afdrukken of harde kopieën gemaakt van de vertrouwelijke stukken binnen de overeenkomsten. De medewerkers van KCE hebben, conform de afspraken, deze vraag ook niet gesteld. De medewerkers van KCE hebben géén inzage gevraagd in de papieren versies van de contracten .2016-09-2X Memo Inami.pdf

Insurance Examiner. (SIE). Librarian (SAI). Minister (SAI). Nurse/Midwife (SIR). Occupational. Therapist (SRE). Paralegal (SCE). Personnel Recruiter. (SEC). Physical Therapist (SIE). Police Office (SER). Preschool Worker. (SEA). Probation Officer (SIE). Health Educator (SEA). Social Worker (SEA).
Missing:

617KB Sizes 1 Downloads 117 Views

Recommend Documents

Cancelation of Memo No.1000 dt.19.8.2013 vide Memo ... - aptgguntur
PROCEEDINGS OF THE COMMISSIONER AND DIRECTOR OF SCHOOL. EDUCATION: A.P: HYDERABAD. Rc.No. 1000/B2-1/2010. Dated: 11-10-2013.

Professional Memo
Feb 15, 2018 - AC, RE. Previous Versions. SOP Approval. Date of STH Research endorsement. 15/02/2018. Endorsed by (STH Research name & signature ). Dr Dipak Patel, STH Research Manager. Date of approval by CCTC Director /. CCTC Management Team. 20/02

Memo Dalaman Kewangan.pdf
Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. Memo Dalaman Kewangan.pdf. Memo Dalaman Kewangan.pdf.

20170406.Pavement Management FY18 Memo and Maps_FINAL.pdf
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. 20170406.