1 {]nbs¸«hsc, Rms\mcp IYmImc\Ãm, ]ns¶ Fsâ Ipsd A\p`h§Ä \n§fpambn ]¦ph¡mw…. \nXnt\bpw Benjtbt¸msebpw ¢mÊn¡pIÄ FgpXm\dnbnÃm…. £an ¡pI…. asämcpImcyw, Rm\nXn ]dbp¶ t]cpIÄ am{Xw hymPamWv… ImcWw AhÀ Ct¸mgpw IpSpw_ PohnXw \bn¡p¶p…..

Fsâ A\p`h§Äþ1 Rm³ Un{Kn¡p ]Tn¡p¶ kabw…. \à Hcp sse\Sn¡mc\mWv Rm\¶v…. AhÄ, t]cv jo\m \mbÀ… hbÊv 17… Un{Kn ^Ìv CbÀ, Rm³ ss^\Â… Hcp Znhkw tImfPv tU Rm³ cmhnse tImfPv Ae¦mc¸WnbnemWv…. Chfpw, Iq«pImcn kvanXbpw IqSn h¶v Fsâ Iem hncpXv BkzZn¡p¶p…. IfÀ t]¸dpIÄ at\mlc ambn Rm³ `n¯nbn H«n¡pIbmWv… CSbv¡v Rm³ ]Xnsb \¼cn«v H¶p at\mlc ambn Nncn¨p… (kXy¯n ImWm³ Rm\ev]w kvamÀ«mtW) Ahcpw Nncn¨p….. BZys¯ \¼À kIvkkv…. ]ns¶ Rm³ tNmZn¨p.. H¶p sl¸p sN¿mtam… Hm… ]ns¶´m… F´pthWw…. tZ Rm\nsXm«n¡pt¼mÄ t]¸À H¶p hen¨p ]nSn¡mtam? DSs\ jo\ t]¸dnsâ Hcä¯p hen¨p]nSn¨p…. ]ns¶ Fsâ Øncw ]©mcIÄ…. AXp hnhcn¨p \n§fpsS £a Rm³ sISp¯p¶nÃ… F´mbmepw Ahsf XamiIÄ ]dªp Rms\mcphn[w hf¨p… Fsâ Iem]camb Ignhns\ AhÄ ]pIgv¯n. At¸mÄ Rm³ ]dªp... IemImc·mscÃmw {]XnkÔnbnemWv. Xms\mcp ISw X¶p klmbn¡ptam... Fsâ Zpcpt±iw a\Ênem¡msX AhÄ FÊp ]dªp... DSs\ Rm³ tNmZn¨p... Hcp D½ ISambn Xcptam.... AhÄ I]S Kuch¯nÂ.. Bfp sImÅmatÃm... At¿ Rm\n§s\sbm¶pw IcpXnbnÃ.... AhfpsS hmNIw tI«t¸mÄ F\n¡p AkpJw a\Ênembn... Asænepw FÃms]®p§fpw Cu Imcy¯n kXyhXn Ifn ¡pw... DSs\ Rm³ ASp¯ \¼cn«p... AÃm hnizmkanÃmªn«msW¦n Xc­m... Rm³ ISw \msf¯s¶ ]eni klnXw Xt¶¡mw.. F´m... B Xamin AhÄ¡p Nncn¡mXncn¡m³ IgnªnÃ... AhÄ kvanXsb t\m¡n... kvanX HcpI®S¨p ImWn¨p Ahsf t{]mÕmln¸n¨p.... icn.... Xcmw... AhÄ ]dªp... Ft¸m? Rm³ tNmZn¨p.... ]ns¶.... icn... F¦n \msf XcWw tIt«m...icn...]nsä Znhkw ]dªt]mse Ahfpw kvanXbpw IqSn sse{_dnbn h¶p.... hnimeamb sse{_dn lmÄ... tImfPn A¶p Iem]cn]mSnIÄ D­p... am{XaÃm cmhnsebmbXn\m sse{_dn iq\yw F¶p ]dbmw.... Rm³ jo\tbbpw kvanXtbbpw Hscmgnª tImWnte¡p sIm­pt]mbn... jo\tbmSv D½ Bhiys¸«p... AhÄ¡p `b¦c\mWw... At¸mÄ Rm³ ]dªp.. \mWamsW§n Rm³ Xs¶ Xcmw... kvanXtbmSv Bsc¦nepw hcp¶Xp t\m¡m³ Imhteev]n¨p R§Ä Hcp sjÂ^nsâ adhnte¡p \o§n... Rm\hfpsS tXmfn ssIh¨p F¶n«p s\änbn Hcp½... AtXmsSm¸w Ahsf iànbmbn F¶nte¡Sp¸n¨p... ]ns¶ Igp¯n\p ]n¶n D½... ]ns¶ Fsâ ]XnhpÅ ASp¯ \¼À...... Fsâ CS¯p ssI AhfpsS Igp¯n\p ]pdIneqsSbn«p AhfpsS CS¯p ssI¸¯n ]nSn¨p.... Ct¸mÄ AhÄ¡p CSXp ssI A\¡m³ ]änÃ... `n¯ntbmSp tNÀ¯p \nÀ¯nbncn¡p¶Xn\m hepXpssI A\ ¡msX Rm\hsf ]pWÀ¶p \n¶p. Fsâ {^o Bb heXp ssI sIm­v Rm\hfpsS NpcnZmdn\p ]pd¯pIqSn AhfpsS CS¯p apebn XShn.... ]mhw... tem¡n«p \nÀ¯nbn cn¡p¶Xn\m H¶pw sN¿m\pw h¿m..... AhfpsS ape H¶p XShn¡gnªt¸mÄ sR«nsâ s]mknj³ In«n.... AhnsS ]Xps¡ XShn.... (Hcp Imcyw... IeymWw Ign ¡m¯ sIm¨p s]¼ntÅsc Ifn¡m³ In«nbm AhfpamcpsS ]n©papeIÄ sRcSn bm AhÀ¡p thZ\n¡pw... ]Xps¡ XShpIbpw ]ÃpsImÅmsX \¡n¡pSn¡pIbpw sN¿mw...) B apesR«pIÄ I¼nbmbn.... AhfpsS Np­pIÄ hc­p. Rm³ ho­pw AhfpsS Igp¯n\p D½ h¨p….. AhfpsS ssI¿nse tcma§Ä DWÀ¶p… ]ns¶

2 Fsâ ssI AhfpsS \nXw_§sf XtemSn…. Tlm… \à shÂshäp XebnWbn AaÀ¯p¶ kpJw…. AhnsS H¶p XtemSnbt¸mÄ AhfpsS ]mâoknâ AcnIn Fsâ ssI XSªp… ]mâoknâ CanIpIfnse CemÌn¡v AhpfpsS lÂh t]mepÅ \nXw_§fn Xpfªp Ibdnbncn¡p¶p…. Hcp]t£ B ]mânIfpsS \nb{´Ww \jvSambncn¡mw…. F´mbmepw… A§s\ ]mânapdpIn InS¡p¶X\p`hn¨t¸m tf¡pw F\n¡p kzÀ¤¯nse¯nb A\p`qXnbmbn…. ]Xps¡ B Ip­nbn AaÀ¯n Rm³ ckn¨p…. Cu kabw Fsâ Ip® P«n¡pÅn InS¶phn§pIbmbncp ¶p… Rm³, Fsâ hepXpssI¿n \n¶pw AhfpsS CSXpssI kzX{´am¡n… F¶n«p Ahsf hmcn¸pWÀ¶p… AhfpsS Np­pIfn Npw_n¡m³ {ian¨p… AhÄ k½Xn¨nÃ…. AhfpsS ssIIÄ Fsâ ]pd¯ngªp…. AhÄ Fs¶hnSÀ¯nbn«p ]dªp… ]¶s¨dp¡m…aXn… `b¦c³…. kqNnh¡m³ Øew X¶m Xq¼m Ib äpw…. AhÄ I]StZjy¯n Fs¶ t\m¡n… F´mbmepw AhÄ¡v CjvS s¸«p F¶hfpsS apJw hnfn¨p ]dªp…. sImÅmw Im¯ncp¶m Chsf F\n¡p kz´am¡mw… Fsâ a\Êp ]dªp… ho­pw ]©mcbSn¨p Ipsd t\cw…. AXp Ignªp AhÄ ¢mÊnte¡p Ibdnt¸mbn…. IqsS kvanXbpw… R§fpsS ]Wn¡p ImhÂ\n¶v Ahfpw Aev]w tlm«mbn F¶p tXm¶p¶p…. AhÄ Fs¶ H¶m¡n Nncn ¨psIm­v t]mbn…. Hm… HcpImcyw hn«pt]mbn…. AhcpsS t_mUn kv{SIvNÀ… Rm³ Hcp Fgp¯pImc\Ãm¯Xp sIm­mWp hn«pt]mbXv…. jo\sb Rm³ ]cnNb s¸Spt¼mÄ AhfpsS {_m sskkv 32… sNdnbapeIÄ….. \mephncepsIm­p]nSn¡m \pÅhen¸w am{Xw… shfp¯ \ndw.. \à H¯ icoc{]IrXn…. tj¸pÅ Ip­nIÄ…. Ip­nIÄ \Ãh®w ]nSn¡m\p­v…. ]n¶oSv AhfpsS apeIÄ 36 kn Bbn tIt«m… B IY ]pdsI ]dbmw… ]ns¶ kvanXbmsW¦n shfp¯\ndw… \ÃapeIÄ, ASn s]mfn {UÊnwKv… jo\tb¡mÄ kpµcn… ]ns¶ Rms\´psIm­mWhsf hfbv¡m ªsX ¶p \n§Ä tNmZn¡pw… ImcWw ]eXv…. H¶maXv AhÄIrkvXy\n… Rm\pw jo\bpw \mbÀ… ]ns¶ jo\bv¡p B§famcnÃ… kvanXbpsS B§famcpsS F®w \me.v Häs¸§Ä…. AXnâ FÃm Al¦mchpw… FÃm B¬]ntÅtcmSpw Ibdn HS ¡pw…. FÃmhÀ¡pw Hcev]w t]Sn… F´n\p shdpsX s]mÃm¸v… ]t£ AhfpsSbpw Afhp Rms\Sp¯p… AXpthsdmcpIY…. F´mbmepw Fsâ A\p`h§fpsS ASp¯ L«w \n§fpsS {]XnIcWw AndªXn\ptijw… (XpS cpw)

11 Ente Anubhavangal 1.pdf

There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. 11 Ente ...

321KB Sizes 16 Downloads 502 Views

Recommend Documents

Ente Kudumbam - Njamum Ente Chechiyum.pdf
http://malayalam-kambi-kathakal.blogspot.com/. 3. Page 3 of 5. Ente Kudumbam - Njamum Ente Chechiyum.pdf. Ente Kudumbam - Njamum Ente Chechiyum.pdf.

ENTE MARUMAKAL (www.newkambikadha.com).pdf
www.newkambikadha.com. Page 3 of 9. ENTE MARUMAKAL (www.newkambikadha.com).pdf. ENTE MARUMAKAL (www.newkambikadha.com).pdf. Open.

55 Ente Rinni Chechi.pdf
Page 3 of 14. 55 Ente Rinni Chechi.pdf. 55 Ente Rinni Chechi.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu. Displaying 55 Ente Rinni Chechi.pdf.

Std-II-Mal-ente keralam Module-2.pdf
No preview available. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. Std-II-Mal-ente keralam Module-2.pdf.

11
MEMORANDUM. To: Asst. Sch. Division Superintendent,. CID Chief, SGOD Chief, EPSs, PSDSs,. Senior High School Heads. &11~~. From: MANUELA S. TOLENTINO, Ed.D. Officer-In-Charge. Schools Division Superintendent. Subject: MEETING FOR SHS UPDATES AND CONC

Ente Neena Kutty Part -9.pdf
Ente Neena Kutty Part -9.pdf. Ente Neena Kutty Part -9.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu. Displaying Ente Neena Kutty Part -9.pdf.

2013-11-11-001_PLAN -NAVIGATION.pdf
Page 1. Whoops! There was a problem loading more pages. Retrying... 2013-11-11-001_PLAN -NAVIGATION.pdf. 2013-11-11-001_PLAN -NAVIGATION.pdf.

QUANTUM MECHANICS AND MOLECULAR STRUCTURE - 11 11 ...
The expression for the slater type orbitals for 2s electron in nitrogen ... Displaying QUANTUM MECHANICS AND MOLECULAR STRUCTURE - 11 11.pdf.