11 April 2017 คําแนะนํา ทยอยปิ ดสถานะทํากําไรบางส่ วนหากไม่ ผ่านบริเวณแนว ต้ าน 1,263 ดอลลาร์ ต่อออนซ์ แต่ ถ้าฝ่ าไปได้ ให้ รอขายบริ เวณแนวต้ าน ถั ด ไป หากราคาทองคํา สามารถยื น เหนื อ บริ เ วณ 1,244 ดอลลาร์ ต่ อ ออนซ์ ได้ จึงเข้ าซือ- อีกครั ง-

Asset

High

Low

Open

Close

Change

Gold

1257.20

1247.00

1253.76

1254.23

0.68

A.M.Fixing

-

-

-

1253 1253.60

-10.70

P.M.Fixing

-

-

-

1264.30

-16.40

Silver

18.03

17.71

17.93

17.91

-0.05

SilverFixing

-

-

-

17.94

-0.46

Oil-Brent

54.95

54.95

54.95

54.95

0.61

Euro

1.0606

1.0568

1.0590

1.0593

0.0005

Baht

34.67

34.57

34.61

34.61

0.01

DollarIndex

101.340

100.940

101.180

101.020

-0.110

DowJones

20,750.33

20,614.86

20,668.22

20,658.02

1.92

Source :Bisnews

GOLD

Contact GFJ17

GFM17

GFQ17

GF10J17

High

20,870

20,920

20,960

20,880

GF10M17

20,930

GF10Q17

20,980

Low

20,640

20,690

20,750

20,640

20,700

20,750

Open

20,820

20,890

20,920

20,800

20,860

20,890

Close

20,640

20,700

20,770

20,650

20,710

20,750

CloseNight

20,610

20,700

20,710

20,630

20,680

20,730

Change

-170

-170

-150

-150

-140

-150

Basis

12

72

142

22

82

122

Maturity

17

80

142

17

80

142

Source :Bisnews& YLG’s estimations

Gold

Spread

High

Low

Mean

Latest

Change

GFQ17-GFJ17

170

90

121.1

130

20

GFQ17-GFM17

110

10

51.6

70

20

GFM17-GFJ17

110

40

69.5

60

0

Source :Bisnews& YLG’s estimations

www.ylgfutures.co.th

02-687-9999

นักวิเคราะห์ ครา : วร ุต รงุ่ ขํา เลขทะเบียน: น 040068 ผูช้ ่วยนักวิเคราะห์ : เบญจมา มาอินทร์

1,244

1,235

1,222

1,263

1,272

1,280

ราคาทองคําวานนี ปิ ดปรับตัวเพิ-มขึ นเล็กน้ อยราว 0.68 ดอลลาร์ ต่อออนซ์ โดยราคาทองคําสามารถทรงตั ทรงตัวรักษาระดับอยู่ได้ ถึงแม้ จะได้ รับแรงกดดัน จากการคาดการณ์ ที-ว่าธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด)จะเดินหน้ าการปรับขึน อัตราดอกเบี ยอย่ อย่างต่อเนื-องในปี นี ก็ ตาม ทังนี  ราคาทองคําได้ รับแรงหนุน จากสกุลเงินดอลลาร์ ที-อ่อนค่าจากแรงเทขายเพื จากแรงเท -อทํากําไรหลังจากสกุลเงิน ดอลลาร์ ปรั ปรับตัวขึ นเมื-อวันศุกร์ ที-ผ่านมา นอกจากนี ราคาทองคํายังได้ รับ แรงหนุนจากความต้ อ งการทองคําในฐานะสิ ในฐาน นทรั พย์ ปลอดภัยหลังเกิ ด ความตึงเครี ยดทางการเมืองทัทังในภู งใน มิภาคตะวันออกกลางและคาบสมุทร เกาหลีและความไม่ ะความไม่แน่นอนจากการเลือกตังรอบแรกของฝรั งรอบแรกของ -งเศสในเดือนนี อย่างไรก็ดีราคาทองคําแกว่งตัวแคบเนื-องจากนักลงทุนในตลาดเริ- มชะลอ การซือ ขายก่ก่อ นวัน หยุด ของสหรั ฐในวันศุก ร์ นีเ นื-อ งในวัน Good Friday ด้ านกองทุน SPDR ถือครองทองคําเพิ เ -ม 1.77 ตัน ขณะที-วนั นี ติดตามการ เปิ ดเผยดัดัชนีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนมี.ค.จากNFIB และการกล่าวสุนทร พจน์ของนายนีล คาชคารี ประธานเฟดมินเนอาโพลิส หากราคาทองคํ งคําพยายามขึ นไปทดสอบแนวต้ านในโซน น 1,263 ดอลลาร์ ต่อ ออนซ์ แสดงถึงแรงเข้ าซือ ในระยะสัน ซึ-งหากยืน ได้ แข็ง แกร่ ง ทํ าให้ ประเมินว่าในระยะสัน ยังคงมีโอกาสปรับตัวขึ นไปทดสอบแนวต้ นไปทดสอบ านถัดไป 1,272 ดอลลาร์ ต่ อ ออนซ์ ขณะที- แนวรั บ นัน อยู่ใ นบริ เ วณ 1,244 หรื อ 1,235 ดอลลาร์ ต่อออนซ์ เปิ ดสถานะซื อหากราคาอ่อ นตัวลงมาในโซน 1,244 ดอลลาร์ ต่อออนซ์ พร้ อ มลดการลงทุนหากราคาหลุด 1,235 ดอลลาร์ ต่อออนซ์ ทัง นี อาจ พิจารณาแบ่ แบ่งทองคําออกขายทํากําไรบางส่วนหากราคาทองคําไม่ผ่าน แนวต้ านที- 1,263-1, 272 ดอลลาร์ ต่อออนซ์

www.ylgfutures.co.th

02-687-9999 GOLD SPOT

THAI BAHT

GOLD FUTURES

Technical Analysis

SPDR Gold Trust &iShare Silver Trust

Technical Analysis

Gold

Silver

Oil

Bollinger Band Upper

1266.62

18.57

55.20

Bollinger Band Mean

1245.67

17.85

51.84

Bollinger Band Lower

1224.72

17.14

48.49 Day

Silver

Oil

Euro

MA 10 Days

1251.96

18.13

53.29

5 วัน

0.0767

-0.2419

0.2657

MA 75 Days

1219.54

17.44

53.65

10 วัน

0.0857

0.3228

-0.1426

20 วัน

0.8670

0.4737

0.0727

50 วัน

0.8448

0.1288

0.0488

100 วัน

0.9340

0.0372

0.5970

200 วัน

0.9532

-0.6423

0.8923

MA 200 Days

1255.32

18.01

49.59

RSI 9 Days

61.64

47.49

79.21

RSI 14 Days

60.41

51.79

67.98

Source : YLG’s estimations

Fund

Tones

Change

SPDR

838.26

1.78

ishare

9,862

0.00

Correlation-Gold

Source :Bisnews& YLG’s estimations

www.ylgfutures.co.th

02-687-9999

• (+) ดอลล์ ร่วงตามบอนด์ ยิลด์ สหรัฐ ดอลลาร์ ร่วงลงในวันจันทร์ ขณะที-อตั ราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐลดลง และเทรดเดอร์ ขายดอลลาร์ เพื-อ ทํากําไรหลังการปรับตัวขึ นเมื-อวันศุกร์ ที-ผ่านมาท่ามกลางการซื อขายที-ระดับตํ-าก่อนวันหยุดของสหรัฐวันศุกร์ นี เนื-องในวัน Good Friday อัตรา ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐลดลงจากความวิตกเกี-ยวกับการเลือกตัง ประธานาธิ บดีฝรั-งเศส, ความตึงเครี ยดที-เพิ-มขึ นในซีเรี ย และความวิตกทีเพิ-มขึ นเกี-ยวกับเกาหลีเหนือ ทังนี  ดัชนีดอลลาร์ ลดลง 0.15% สู่ระดับ 101.04ขณะที-ดอลลาร์ แทบไม่เปลี-ยนแปลงที- 111.01 เยน ส่วนยูโรทรงตัว ที- 1.0590 ดอลลาร์ หลังร่วงสู่ระดับตํ-าสุดนับตังแต่ วนั ที- 9 มี.ค. นักวิเคราะห์กล่าวว่า นักลงทุนทําการซื อขายอย่างระมัดระวัง ขณะรอการเปิ ดเผย ข้ อมูลยอดค้ าปลีกและดัชนีความเชื-อมัน- ผู้บริโภคสหรัฐในสัปดาห์นี • (-) ข่ าวลิเบียหนุ นราคานํา- มันดิบพุ่งขึน- ราคานํ ามันดิบในตลาดล่วงหน้ า NYMEX พุ่งขึ นในวันจันทร์ โดยได้ รับแรงหนุนจากข่าวที-ว่า แหล่ง นํ า มั น ชาราราในลิ เ บี ย ปิ ดการดํ า เนิ น งานอี ก ครั ง ในช่ ว งสุ ด สั ป ดาห์ ที- ผ่ า นมา และราคานํ า มั น ได้ รั บ แรงหนุ น จากภาวะตึ ง เครี ย ดทาง การเมือ ง หลังจากสหรัฐยิงขีปนาวุธใส่ซีเรี ยด้ วย

ทัง นี ราคานํา มันดิบส่งมอบเดือนพ.ค.พุ่งขึน 84 เซนต์ มาปิ ดตลาดที- 53.08 ดอลลาร์ ต่อ

บาร์ เ รล หลัง จากเคลื- อ นตัว ในช่ ว ง 52.29-53.18 ดอลลาร์

ราคานํ า มัน ดิ บ เบรนท์ ส่ ง มอบเดื อ นมิ . ย.ที- ต ลาดกรุ ง ลอนดอนทะยาน

ขึ น 74 เซนต์ สู่ 55.98 ดอลลาร์ ต่อบาร์ เรล หลังจากเคลือ- นตัวในช่วง 55.19-56.05 ดอลลาร์ แหล่งข่าวกล่าวว่า แหล่งนํ ามันชาราราในลิเบียปิ ดทํา การในวันอาทิตย์ หลังจากมีคนกลุ่มหนึ-งปิ ดกันท่ อส่งนํ ามันที-เชื-อมแหล่งนํ ามันนี กับสถานีส่งออกนํ ามันซาวิยา ราคานํ ามันเริ- มพุ่งขึ นตังแต่ ช่วง ปลายสัปดาห์ ที-แ ล้ ว หลังจากสหรั ฐยิ งขีปนาวุธ ใส่ฐานทัพ อากาศของรั ฐ บาลซีเรี ย ทางด้ านนักวิเ คราะห์ ระบุว่า ถึงแม้ ซีเรี ยผลิต นํา มันน้ อ ย มาก ภูมิภาคตะวันออกกลางก็เป็ นแหล่งผลิตนํ ามันมากกว่า 25 % ของปริ มาณการผลิตนํ ามันทัว- โลก ความขัดแย้ งในภูมิภาคตะวันออกกลาง มักจะส่งผลบวกต่อราคานํ ามัน ถึงแม้ ว่าประเทศผู้ผลิตนํ ามันรายใหญ่ อย่างเช่นอิหร่าน, อิรัก และซาอุดิอาระเบียไม่ได้ รับผลกระทบ • (-) ดัชนีแนวโน้ มการจ้ างงานในสหรัฐเพิBมขึน- ในเดือนมี.ค. Conference Board เปิ ดเผยดัชนีแนวโน้ มการจ้ างงาน (ETI) ในสหรัฐปรับตัวขึ น สู่ระดับ 131.43 ในเดือนมี.ค. จากระดับที-มีการปรับแก้ ไขแล้ วที- 131.09 ในเดือนก.พ. • (+/-) เยลเลนเผยการขึน- ดอกเบีย- ค่ อยเป็ นค่ อยไปมีเป้าหมายหนุ นการจ้ างงานขยายตัวเต็มศักยภาพ นางเจเน็ต เยลเลน ประธาน ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้ กล่าวสุนทรพจน์ที-มหาวิทยาลัยมิชิแกนว่า การปรับขึ นอัตราดอกเบี ยแบบค่อยเป็ นค่อยไปตามที-เฟดวางแผนเอาไว้ นัน มีเป้าหมายที-จะผลักดันการจ้ างงานให้ ขยายตัวอย่างเต็มศักยภาพและหนุนอัตราเงินเฟ้ อให้ เคลื-อนไหวใกล้ ระดับ 2% โดยไม่ทําให้ เศรษฐกิจ ตกอยู่ในภาวะร้ อนแรงเกินไป นางเยลเลนกล่าวว่า เศรษฐกิจของสหรัฐในขณะนี อยู่ในภาวะที-แข็งแกร่ ง โดยอัตราว่างงานซึง- ปั จจุบนั อยู่ที-ระดับ 4.5% นัน อยู่ตํ-ากว่าระดับที-กรรมการเฟดส่วนใหญ่มองว่าเป็ นสัญญาณที-บง่ ชี ถึงการจ้ างงานเต็มศักยภาพ ขณะที-อตั ราเงินเฟ้ อกําลังเคลื-อนตัวเข้ า ใกล้ เป้าหมายที-ระดับ 2% ของเฟด และคาดว่าเศรษฐกิจจะยังคงขยายตัวในระดับปานกลาง

การกล่าวสุนทรพจน์ของนางเยลเลนมีขึน ที-

มหาวิทยาลัยมิชิแกนเมื-อ วานนี เวลา 16.00 น. ตามเวลาสหรัฐ หรื อในวันนีเ วลา 03.00 น. ตามเวลาไทย ซึ-งเป็ นการแสดงความเห็นต่อ สาธารณชนครั ง แรกนับตัง แต่ที-กระทรวงแรงงานสหรั ฐเปิ ดเผยตัวเลขจ้ างงานนอกภาคการเกษตรเดือ นมี. ค.ที-ปรั บตัวเพิ-มขึน เพียง 98,000 ตําแหน่ง ซึง- น้ อยกว่าที-นกั วิเคราะห์คาดว่าจะเพิ-มขึ น 180,000 ตําแหน่ง ขณะที-อตั ราการว่างงานลดลงสู่ระดับ 4.5% ซึง- เป็ นระดับตํ-าสุดนับตังแต่ เดือนพ.ค. 2550 ในการกล่าวสุนทรพจน์ครัง นี นางเยลเลนไม่ได้ ส่งสัญญาณที-ชดั เจนเกี-ยวกับช่วงเวลาในการปรับขึ นอัตราดอกเบี ยครัง ต่อไป และ ไม่ได้ กล่าวถึงการปรับลดงบดุลของเฟด แม้ ว่าในรายงานการประชุมของเฟดประจําวันที- 14-15 มี.ค.ระบุว่า กรรมการเฟดส่วนใหญ่ต้องการให้ เฟด เริ-มปรับลดงบดุลลงจากระดับ 4.5 ล้ านล้ านดอลลาร์ ในปี นี ก็ตาม ที-มา: กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ryt9 และBisnews

www.ylgfutures.co.th

การประกาศตัวเลขสําคัญทางเศรษฐกิจ วัน

เวลา

ประเทศ

รายการ

วันจันทร์ ที- 10 เม.ย. 15.00น.

อิตาลี

ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.พ.

1.0%**

-2.3%

15.30น.

ยุโรป

ความเชื-อมัน- ทางเศรษฐกิจเดือนเม.ย.โดย ZEW

23.9**

20.7

21.00น.

สหรัฐฯ

ดัชนีภาวะตลาดแรงงานเดือนมี.ค.

254K**

1.3

วันอังคารที- 11 เม.ย. 03.10น.

สหรัฐฯ

กล่าวสุนทรพจน์ประธานเฟด : เจเน็ต เยลเลน

-

-

จีน

ยอดปล่อยกู้เดือนมี.ค.

1200B

1170B

ความเชื-อมัน- ทางเศรษฐกิจเดือนเม.ย.โดย ZEW

13.2

48.5B

ไม่ระบุ

16.00 น. เยอรมนี

วันพุธที- 12 เม.ย.

16.00 น.

ยุโรป

ความเชื-อมัน- ทางเศรษฐกิจเดือนเม.ย.โดย ZEW

25.0

25.6

16.00 น.

ยุโรป

การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.พ.

0.2%

0.9%

17.00 น.

สหรัฐฯ

NFIB เปิ ดเผยดัชนีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนมี.ค.

104.7

105.3

0:45 น.

สหรัฐฯ

กล่าวสุนทรพจน์ประธานเฟดมินเนอาโพลิส : นีลคาชคารี

55.6

55.6

8:30 น.

จีน

ดัชนีราคาผู้บริ โภค (CPI) เดือนมี.ค.

1.1%

0.8%

8:30 น.

จีนฯ

ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมี.ค.

7.4%

7.8%

19.30 น.

สหรัฐฯ

ราคานําเข้ าและส่งออกเดือนมี.ค.

-0.3%

0.2%

21.30น.

สหรัฐฯ

EIA เปิ ดเผยตัวเลขสต็อกนํ ามันรายสัปดาห์

-

-

จีน

ดุลการค้ าเดือนมี.ค.

76B

-60B

ดัชนีราคาผู้บริ โภค (CPI) เดือนมี.ค.

0.2%

0.2%

ดัชนีราคาผู้บริ โภค (CPI) เดือนมี.ค.

0.6%

0.6%

วันพฤหัสบดีที- 13 เม.ย. ไม่ระบุ

13.00น. เยอรมนี 13.00น. ฝรั-งเศส

วันศุกร์ ที- 14 เม.ย.

ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัง- ก่ อน

19.30น.

สหรัฐฯ

ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมี.ค.

0.0%

0.3%

19.30น.

สหรัฐฯ

จํานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์

242K

234K

21:00น.

สหรัฐฯ

ดัชนีความเชื-อมัน- ผู้บริ โภคสหรัฐช่วงต้ นเดือนเม.ย

97.1

96.9

ทังวั น

ยุโรป

Bank Holiday : Good Friday

-

-

19.30น.

สหรัฐฯ

ดัชนีราคาผู้บริ โภค (CPI) เดือนมี.ค.

0.2%

0.2%

19.30น.

สหรัฐฯ

ยอดค้ าปลีกเดือนมี.ค.

0.2%

0.2%

21:00

สหรัฐฯ

ตัวเลขสต็อกสินค้ าคงคลังภาคธุรกิจเดือนก.พ.

0.3%

0.3%

ทังวั น

สหรัฐฯ

Holiday : Good Friday

-

-

หมายเหตุ: ระดับความสําคัญของเหตุการณ์

มาก

ปานกลาง

น้ อย

ประกาศแล้ ว, ** เป็ นตัวเลขจริ งที-มีการประกาศออกมา

*ที-มาBisnewsและ foexfactory.com ข้ อมูลวันที- 07เมษายน 2560ซึง- อาจมีการเปลี-ยนแปลงในภายหลังได้

11 April 2017 - SETTRADE.COM

Apr 11, 2017 - Open. Gold. 1257.20. 1247.00. 1253.76. 1254.23. A.M.Fixing. -. -. -. 1253. P.M.Fixing ... Euro. 1.0606. 1.0568. 1.0590. 1.0593. Baht. 34.67. 34.57. 34.61. DollarIndex 101.340 .... Bank Holiday : Good Friday. -. -. 19.30 . (CPI) .

2MB Sizes 3 Downloads 211 Views

Recommend Documents

April 11 2017.pdf
... Petrie, Superintendent; Mr. Mason, Treasurer; Mr. Mills, High/MS Principal, Mrs. ... Terry Lichtenburg Aide (4 hours per day) Aide Step 0. 3. ... April 11 2017.pdf.

Nora Mitchell April 11, 2017 - GitHub
Apr 11, 2017 - It estimates effective population sizes and past migration rates between populations ... Which model has the highest support? Which would you.

BA, Agenda, April 11, 2017.pdf
Page 1 of 1. To view the agenda on-line with the attached staff reports go to: http://casagrandeaz.us/dept/clerk/boards/boa/. AGENDA. BOARD OF ADJUSTMENT. MEETING. Tuesday, April 11, 2017 at 6:00 p.m.. City Hall Council Chambers - 510 E. Florence Bou

BOE Minutes - April 11, 2017.pdf
Shepard (via skype). MEMBERS ABSENT: None. OTHERS PRESENT: L. Ford, B. Ellsworth, T. Reidell, M. Catalina, K. McFarland, C. Williams, C. Adamczyk, L.

NSE/CML/34611 Date : April 11, 2017 Circular Re
Apr 11, 2017 - This circular shall be effective from April 18, 2017. For and on ... Divya Poojari. Manager. Telephone No. Fax No. Email id. 022-26598235/36.

NSE/CML/34615 Date : April 11, 2017 Circular Ref
Apr 11, 2017 - ISIN Code. Series. Reason for. Suspension ... of India Limited. Kautuk Upadhyay. Manager. Telephone No. Fax No. Email id. 022-26598235/36.

April 2017 Caller.pdf
There was a problem loading this page. Whoops! There was a problem loading this page. April 2017 Caller.pdf. April 2017 Caller.pdf. Open. Extract. Open with.

April 2017.pdf
There was a problem loading this page. April 2017.pdf. April 2017.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu. Displaying April 2017.pdf. Page 1 of 22.

APRIL 2017 NEWS.pdf
5 Derrick Peterson $672.57. 6 Zach Oestmann $535.80. 7 Jonathan Irby $394.80. 8 Jason Arndt $329.00. 9 K. Friedenburg $323.63. 10 Jeff Gray $263.20.

2017 April Newsletter.pdf
Ms. Fenner, and Mrs. Grell. First Grade - Mrs. Hendrickson,. Mrs. Wilkes, Mrs. Heifort, Ms. Peterson,. Mrs. Hollmann, and Mrs. Bekah. Second Grade - Mrs.

FluxSense_SCAQMD2015_Project1_FinalReport (April 2017) (1).pdf ...
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... FluxSense_SC ... 017) (1).pdf. FluxSense_SC ... 017) (1).pdf. Open.

April 2017 Newsletter.pdf
Page 2 of 2. April 2017 Newsletter.pdf. April 2017 Newsletter.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu. Displaying April 2017 Newsletter.pdf.

April 2017 newsletter.pdf
Page 3 of 55. April 2017 newsletter.pdf. April 2017 newsletter.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu. Displaying April 2017 newsletter.pdf.

Joint ECS NCS Special BOE Minutes - April 11, 2017.pdf ...
Laurie L. Groff, District Clerk. Page 2 of 2. Joint ECS NCS Special BOE Minutes - April 11, 2017.pdf. Joint ECS NCS Special BOE Minutes - April 11, 2017.pdf.