18-01-17

Deesced Meeefvle

``DeJ³ekeÌle yeeheoeoe''

ceOegyeve ``³en yesno keÀe heefjJeej efkeÀlevee De®íe Jev[jHegÀue heefjJeej nw, ³en efceueve meeOeejCe efceueve veneR nw, pewmes DeYeer meye efceue jns nQ, Ssmes efceueles efceueles efceue pee³eWies, meoe KegMe jnvee Deewj KegMeer yeebìvee''

Deesced Meeefvle~ meYeer YeeF& Deewj yeefnveW Deepe osKees yesno kesÀ [email protected] ceW efkeÀleves Deevebo mes yew"s nQ, megve jns nQ~ meYeer kesÀ ceve ceW ³ener nw nce yesno kesÀ neue ceW yesno efmLeefle ceW efmLele nQ~ ®eens [email protected] nw, nj SkeÀ [email protected] ceW Yeues yew"s nQ uesefkeÀve [email protected] ceW yew"s, yesno kesÀ [email protected] ceW yesno keÀer meYee ceW, no ceW yew"s Yeer yesno kesÀ DevegYeJe ceW efkeÀleves cegmkeÀje jns nQ~ meYeer kesÀ cemlekeÀ ceW yeehe nw, yeehe kesÀ cemlekeÀ ceW meYeer ye®®es nQ~ nj SkeÀ efkeÀlevee ceer"e cegmkeÀje jns nQ~ yeehe kesÀ ceve ceW cesjs ceer"s ye®®es, ye®®eeW kesÀ ceve ceW cesjs ceer"s yeeyee~ yeehe Deewj ye®®eeW keÀe efceueve efkeÀlevee ceOegj ceer"e nw~ njskeÀ SkeÀ oes keÀes osKe Jeen cesje yesno keÀe heefjJeej, meye no mes efvekeÀue yesno ceW Dee ie³es nQ~ peneB osKees Dehevee ner heefjJeej yesno keÀe efkeÀlevee ceer"e ueie jne nw~ yesno keÀe heefjJeej, yesno kesÀ heefjJeej kesÀ yeer®e ceW SkeÀ oes keÀes osKe ne|
18-01-17

Deesced Meeefvle

``DeJ³ekeÌle yeeheoeoe''

ceOegyeve

lees ³ener Deelee cesje yeeyee ncekeÀes efceue ie³ee yeme~ DeYeer yeeyee keÀes osKe keÀjkesÀ ueielee efkeÀlevee h³eeje nw~ h³eej keÀer Peesefue³eeb Yej ieF&~ lees DeYeer meYeer ke̳ee keÀjWies? meYeer SkeÀ oes ceW efceues, efceueve cevee keÀjkesÀ efHeÀj Yeer efyeígæ[vee heæ[siee~ nj SkeÀ kesÀ efoue ceW Fleves efoveeW keÀe efyeígæ[vee DeYeer ke̳ee ueie jne nw, keÀneB Les ke̳ee Lee uesefkeÀve ³en efceuevee Deewj efyeígæ[vee ³en Yeer SkeÀ Jev[jHegÀue heeì& nw~ DeYeer efceue jns nQ lees osKees efkeÀlevee h³eeje ueielee nw, Leesæ[s ìeFce kesÀ yeeo efHeÀj efyeígæ[ pee³eWies~ ³en efyeígæ[vee De®íe veneR ueielee~ ³en efHeÀj keÀye Ssmes FkeÀùs jnWies~ DeYeer lees ³ener ³eeo Deelee nw, kewÀmes FkeÀùs efceueve Lee, kewÀmes efyeígæ[ ie³es Deewj DeYeer efHeÀj efceueve keÀe efove Dee ie³ee nw~ efceueve kesÀ efove keÀer KegMeer nw? KegMeer nw? ³en efceuevee lees keÀYeer-keÀYeer nes ie³ee nw~ DeYeer meoe efceueve keÀes ³eeo keÀjles-keÀjles efceueve ner efceueve nesiee~ ³en efceueve h³eeje ueielee nw? neLe G"eDees, osKees efkeÀlevee De®íe ueielee nw osKees, pees HeÀesìes Jeeues nQ Jen lees Deheves kewÀcejs kesÀ Devoj jKe oWies~ Deeheme ceW ³en efceueve ³eeo keÀjles Les Deewj Deepe efceue jns nQ Jen efove Yeer Dee ie³ee~ (yeeyee 25 npeej Dee³es nQ) meyekeÀes efkeÀleveer KegMeer nw~ Fleves meejs efceueWies ³en K³eeue ceW Yeer veneR Lee uesefkeÀve Deepe efceue jns nQ~ Deepe efceueve keÀe efove nw~ mesJee keÀe ìve& Fvoewj keÀe nw:- Fvoewj keÀer [d³egìer nw~ De®íe nw, Fvoewj Jeeues osKees KegMe nes jns nQ [d³egìer mecYeeue jns nQ~ efkeÀlevee Jev[jHegÀue [^ecee ceW ³en Yeer vetbOe Leer~ ³en efceueve keÀe Yeer efove Lee~ DeYeer lees efHeÀj Yeer efceuevee ®eenW lees efceue mekeÀles nQ~ lees DeYeer efoue ceW ke̳ee nw? KegMeer keÀe Kepeevee~ [yeue efJeosMeer YeeF& yeefnveW 50 osMeeW mes 500 Dee³es nQ:- neLe efnueeDees~ De®íe nw~ efHeÀj Yeer Fleves efceues lees mener~ efkeÀleves mece³e kesÀ yeeo efceues nQ~ efceueles-efceueles DeYeer efceue pee³eWies~ KegMeer nw vee efceueves keÀer~ efkeÀleveer KegMeer nw~ neLe G"eDees~ efkeÀleveer KegMeer nw, efkeÀleveer KegMeer nw~ osKees, lees FmeceW (ìer.Jeer. ceW) efkeÀlevee De®íe ueielee nw~ keÀuekeÀÊee mes 600 YeeF& yeefnveW mce=efle efoJeme hej HetÀueeW mes Þebieej keÀjves Dee³es nQ:- 600 Dee³es nQ~ ³eneB lees menpe nw, Dee ie³es, yew"ves keÀer peien Yeer De®íer efceueer nw~ meye KegMe ngS efceue keÀj SkeÀ oes mes, efkeÀleveer KegMeer ngF&~ efHeÀj Yeer efceuevee lees ngDee~ meye efoue ceW SkeÀ oes mes efceuekesÀ KegMe nes ie³es~ Ssmes efceueles jnWies DeYeer~ Fvemes Yeer p³eeoe nes mekeÀlee nw~ meYeer ye®®es FkeÀùs ngS nQ lees yeehe keÀes Yeer KegMeer nw~ yeehe keÀes efkeÀleveer KegMeer nw~ oeoer peevekeÀer peer efceue jner nQ:- (oeoer peer ves yeeheoeoe keÀes ieesu[ve HetÀue efo³ee) Dejs, ³en osKees DeehekesÀ efueS ³en ieesu[ve HetÀue nw~ (yeeyee DeehekesÀ efueS nw) nceejs efueS ceevee meyekesÀ efueS~ DeehekesÀ efueS Yeer Yespee vee~ ye®®eeW keÀes osKe KegMeer efkeÀleveer nesleer~ yengle De®íe~ meYeer keÀes osKe jns nQ, (oeoer ves yeeyee mes neLe efceuee³ee) SkeÀ neLe veneR nw, meYeer kesÀ neLe yeeyee kesÀ neLe ceW nQ~ osKees, Leesæ[e ìeFce lees efceues, efceues lees mener~ osKee lees mener~ uesefkeÀve DeYeer lees efceueles jnWies~ keÀnes cesje yeeyee Dee ie³ee~ Deye efceueves kesÀ efyevee jn mekeWÀies~ efceuelesefceueles efceue pee³eWies~ meYeer KegMe~ meYeer KegMe jnW, yeme ³ener yeehe ®eenles nQ~ keÀesF& lekeÀueerHeÀ veneR~ "erkeÀ nw~ veeje³eCe oeoe, ceveespe mes (yeeyee keÀe ueewefkeÀkeÀ heefjJeej):- yengle De®íe~ Ssmes ueielee nw pewmes Les ner FkeÀùs~ DeYeer efceueles ner jnWies~ mece³e Òeefle mece³e DeeDees, Deeles jnes yeme~ DeYeer Flevee lees nw~ DeYeer keÀesF& ve keÀesF& lejerkesÀ mes Ssmee mLeeve efceue pee³esiee pees nce FkeÀùs jnWies~ DeYeer Jen {tb{vee nw~ "erkeÀ nw~ Fleves heeC[Je 2/4

18-01-17

Deesced Meeefvle

``DeJ³ekeÌle yeeheoeoe''

ceOegyeve

Fleveer MeefkeÌle³eeb kegÀceeefj³eeb ke̳ee veneR keÀj mekeÀleer nQ~ DeYeer meye ngDee heæ[e nw efmeHe&À Leesæ[e neLe ueieevee heæ[siee yeme~ meoe KegMe jnvee Deewj Deeheme ceW KegMeer yeebìvee~ Deewj kegÀí veneR nw DeehekesÀ heeme lees KegMeer lees nw vee~ KegMeer Deeheme ceW yeebìWies lees Jee³egceC[ue ner yeoue pee³esiee~ pees keÀesF& Yeer DeeJes Jen osKes efkeÀ ³en KegMeer keÀe cenue nw~ meye KegMe nQ~ efkeÀmeer mes Yeer peekeÀj hetíes KegMeer nw ³ee veneR nw? KegMeer nw lees neLe G"eDees~ neB osKees meye KegMe nQ~ KegMe jnes yeme~ "erkeÀ nw vee~ yeeyee efceue ie³ee, FmeerefueS KegMe jnes~ DeYeer jesvee Oeesvee ³en meye Kelce, DeYeer cegmkeÀjeles jnes~ pees Yeer efpememes efceues cegmkeÀjeles jnes~ DeYeer meye cegmkeÀje jns nQ~ DeYeer meYeer keÀece hej peeDees, Deewj efjheesì& ueeDees nceves yengle keÀece efkeÀ³ee~ cegmkeÀjeles jnes, nbmeles jnes, keÀece keÀjles jnes uesefkeÀve yeeyee keÀes veneR Yetuees~ yeeyee keÀes Yetuee lees og:Ke hee³ee, FmeefueS yeme cesje yeeyee, cesje yeeyee, cesje yeeyee... yeme yeeyee Deewj ceQ~ DeYeer ke̳ee keÀjWies? keÀece keÀjvee nw, keÀece keÀjes uesefkeÀve KegMeer-KegMeer mes keÀjes~ mecePee ke̳ee keÀjvee nw? KegMeer veneR íesæ[veer nw~ KegMeer meeLe ceW jKeveer nw~ jcesMe YeeF& ves MeeefvleJeve ì^ecee ne@efmheìue mes ³eeo Yespeer nw:- jcesMe YeeF& Megª mes De®ís mesJeeOeejer jns nQ, DeYeer Yeer ³eeo Yespeer nw, Deehe meyekeÀes GmekeÀer ³eeo efceueer nesieer~ Deewj Jen ³ener ®eenlee nw efkeÀ yeeyee keÀe keÀesF& Yeer ye®®ee lebie veneR nesJes~ ke̳ee keÀjW, kewÀmes keÀjW, Ssmes veneR~ pees Yeer efove nw Jen KegMeer mes efveYeeDees~ KegMeer mes efveYee³eWies lees Deewj KegMeer Dee³esieer Deewj KegMeer yeæ{les-yeæ{les meoe KegMeer keÀe Jee³egceC[ue nes pee³esiee~ Deesce Meeefvle `efove®e³ee&'' 18-1-17 ceOegyeve ÒeeCeh³eejs DeJ³ekeÌle yeeheoeoe kesÀ Deefle mvesner, meoe DeJ³ekeÌle efmLeefle Üeje DeJ³ekeÌle efceueve kesÀ DevegYeJeer, meJe& lehemJeercetle& efveefceÊe ìer®eme& yeefnveW leLee ye´eïeCe kegÀue Yet
18-01-17

Deesced Meeefvle

``DeJ³ekeÌle yeeheoeoe''

ceOegyeve

³eesie lehem³ee ®eueleer jner~ efHeÀj Leesæ[s mece³e kesÀ efueS h³eejs DeJ³ekeÌle yeeheoeoe Deheveer Jejoeveer ¢efä mes, ve]pej mes efveneue keÀjves ye®®eeW keÀer meYee kesÀ yeer®e ceW heOeejs Deewj meyekeÀes yengle h³eej mes ¢efä osles yesno heefjJeej keÀes osKe ne|
mce=efle efoJeme Òeefle oeoer peevekeÀer peer keÀe mevosMe Deepe 18 peveJejer cesjs h³eejs yeeyee keÀe mce=efle efoJeme nw~ meekeÀej yeeyee ves pees nce ye®®eeW keÀes h³eej, heæ{eF& Deewj heeuevee oer nw, efpelevee h³eej efo³ee nw, pewmes heeuevee keÀer nw, Jewmes heæ{eF& Yeer efmecheue lejerkesÀ mes Ssmeer heæ{eF& nw pees yeeyee keÀe SkeÀ-SkeÀ ceneJeeke̳e efoue mes ueiee ngDee nw~ yeeyee kesÀ Jen ceneJeeke̳e peerJeve ceW ueeves mes nce Yeer yeeyee kesÀ meceeve yevekeÀj yeeyee kesÀ meeLe hejceOeece, efveJee&CeOeece, MeeefvleOeece ceW ®eueWies~ yeeyee Yeues DeJ³ekeÌle ngDee, hej DeJ³ekeÌle neskesÀ Yeer met#ceJeleve mes yengle De®íer heeuevee os jne nw, meYeer keÀes Ssmeer heeuevee efceue jner nw pees ®eejeW Deesj DeveskeÀ ye®®es meceLe& yeve cee³eepeerle, efJepe³eer yeve jns nQ~ ceQ lees mee#eer neskeÀj osKe jner ntB kewÀmes Fleves meYeer yeeyee kesÀ ye®®es yeeyee keÀer ³eeoeW ceW mecee³es ngS nQ~ njskeÀ kesÀ Devoj nw ceQ keÀewve, cesje keÀewve! yeeyee njskeÀ ye®®es keÀes Ssmeer Yeemevee oslee nw pees n·er-n·er jie-jie ceW yeeyee kesÀ efueS h³eej mecee³ee ngDee nw~ Jen h³eej keÀer heeuevee ner nj SkeÀ keÀes veäesceesne mce=efle mJeªhe yevee jner nw~ nce osnYeeve, Deìw®ecesvì mes ÖeÀer nes ie³es nQ~ Ssmes ceer"s yeeyee keÀer ³eeo ceW ceQ ke̳ee megveeTb, efoue keÀne nQ, efoceeie keÀne nQ~ nceejs efoceeie ceW heæ{eF& nw Deewj efoue ceW yeeyee nw~ yeeyee ves pees keÀne nw efvejekeÀejer, efvee|JekeÀejer, efvejnbkeÀejer lees nceW Yeer Ssmeer efmLeefle yeveeveer nw~ yeeyee nceeje ceelee, efhelee, efMe#ekeÀ Deewj j#ekeÀ Yeer nw~ j#ee Yeer keÀjlee nw, efHeÀj meleieg© keÀer Þeercele efmejceeLes hej nw yeeyee keÀe SkeÀ-SkeÀ ceneJeeke̳e nce ye®®eeW kesÀ efueS Þeercele nw~ DeJ³ekeÌle ªhe ceW Yeer nce yeeyee keÀer DeJ³ekeÌle heeuevee keÀe yengle De®íe DevegYeJe keÀjles nQ~ meejs efJeée ceW ceOegyeve mes kewÀmes Jee³eye´sMeve peeles nQ! yeeyee kesÀ meeLe keÀe DevegYeJe otj yew"s Yeer meye keÀjles nQ~ Yeues DeYeer nce Yeeie-oewæ[ veneR keÀj mekeÀleer hej Jee³eye´sMeve, Jee³egceC[ue Deewj pees yeeyee kesÀ ceneJeeke̳e nQ Jees ®eejeW Deesj meYeer keÀes hengb®e jns nQ~ ³en mce=efle efoJeme keÀer ke̳ee yeeleW keÀªb, yeeyee ner ve]pejeW ceW nw, yeeyee ner efoceeie ceW nw~ ®eens Deä ceW Dee³es, ®eens 108 ceW Dee³eW ³ee 16 npeej ceW Dee³eW~ hej ncekeÀes lees Dee" ceW Deevee nw vee! efpeleveer mce=efle jnsieer Glevee heg©
4/4

!" ! # $%%&'%()*%%%+,-% ..$%/0%1%2-%)3%%4 ... -

G%O%-%%)A?K)L%%&^S&)[%='%)1%&E)3%%5)%+_%E@)%+3%Z8^S)C%%0%BO%&9)0%A)%+3%Z8^S,%%)$%MZ%) ...

57KB Sizes 3 Downloads 362 Views

Recommend Documents

No documents